Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier alumnes btx_antonio

313 views

Published on

Dossier de Treball Alumnes BTX

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dossier alumnes btx_antonio

 1. 1. Nom:Curs:Energia: Carbó RECURSOS ENERGÈTICS DE LA GEOSFERA TEMA 11: LES ROQUES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA PRESENTACIÓAquest bloc el treballareu al llarg de 4 sessions a a laula i de manera autònoma a fora de laula. Trobareu lespautes davaluació al blog de laula (www.practquesmaster1112.wordpress.com). El objectusd’aprenentatge daquest capítol són: – Conèixer i comprendre els diferents tpus de recursos geològics emprats per generar energia – Conèixer i comprendre la formació d’aquests recursos, la seva extracció i el funcionament de les centrals de transformació energètca. – Analitzar les aplicacions dels recursos tant per generar energia com per altres finalitats. – Prendre consciència que l’explotació de recursos energètcs comporta efectes i impactes socials i ambientals. METODOLOGIAA partr dun context conjunt, treballareu en grups autònoms de forma cooperatva una font denergia, amblobjectu que nesdevingueu experts.L’objectu final és que cada grup elabori un informe sobre la seva font d’energia, que l’exposi davant delresta companys per mitjà duna presentació ppt o PREZI i que amb aquesta informació cada grup decideixiquina explotació i quina central són les més adients. Per tant, no es tracta de defensar la vostra fontdenergia, sinó de que sigueu capaços dexplicar-la amb la màxima objectvitat possible perquè cada grupsigui capaç de poder prendre una decisió.MATERIAL DE TREBALL– Internet– Llibre de text– Material seleccionat al blog (www.practquesmaster1112.wordpress.com)– Eines de presentació (PWP o PREZI)PLA DE TREBALLSESSIÓ 1 1. Pluja didees i escolta actva (15 min) 2. Inici del treball en grup. Presentació del context i treball del dossier de cada grup (45 min) amb lajuda dels ordinadors, blog de laula i el llibre.Feina per fer a casa: podeu avançar el dossier de treball si us repartu la feina. També estaria bé que“juguéssiu” amb el PREZI si decidiu utlitzar aquesta eina per fer la vostra presentació.
 2. 2. SESSIÓ 2 1. Durant tota aquesta segona sessió podreu contnuar completant les preguntes del dossier, si no ho heu acabat a casa. 2. Elaboració de linforme final en format word a on es resumeixi tota la feina feta al dossier 3. Inici de lelaboració de la presentació o en format PowerPoint o en format PREZI. Aquesta presentació ha dincloure com a mínim: 1. Presentació del recurs 2. Avantatges i inconvenients tècnics del vostre recurs 3. Efecte socials i ambientals positus i negatus del vostre recurs ATENCIÓ: Recordeu només tindreu 10 minuts per grup. Per tant, intenteu ser molt sintètics i clarsFeina per fer a casa: si no heu acabat el dossier, linforme o la presentació, lhaureu dacabar a casaSESSIÓ 3 1. Presentació oral de la vostra energia en format PowerPoint o PREZI. El presentador sescollirà per sorteig, per tant, tots els membres del grup han destar preparats per fer la presentació. 2. Elaboració de matrius DAFO individuals de les fonts denergia dels vostres companys. 3. Coavaluació de les presentacionsFeina per fer a casa: finalització de les matrius DAFO individuals amb lajuda dels informes que penjarem alblog de laulaMaterial a entregar: informe sobre la font denergia treballada (format digital) i presentació feta (formatdigital)SESSIÓ 4: 1. Elaboració conjunta de cada grup duna matriu DAFO comuna de cada energia presentada 2. Debat entre els membres del grup i elecció de la font denergia que com a comissió dexperts es proposarà a lAjuntament. 3. Elaboració de linforme final a on sexposi quina font denergia sha escollit i quines shan descartat i quins motus han portat a prendre aquestes decisionsFeina per fer a casa: completar les graelles davaluació que trobareu al dossier de treball.Material a entregar: informe final. El dossier de treball lhaureu dentregar el dia de lexamen amb totes lesavaluacions fetes.Important: De cara al control final del tema, els informes elaborats i les matriu DAFO seran la base d’estudi.Això vol dir que cada un de vosaltres ha de revisar i estudiar els dossiers elaborats per el resta de grups i nonomés el seu.
 3. 3. ACTIVITAT 1LA POLÈMICA ÉS AL CARRERLlegiu amb atenció el text següent:L’Ajuntament de Barcelona es troba en una situació de greu crisi econòmica i una part molt importantd’aquest deute és a causa de la dependència que actualment té del subministrament d’energia elèctrica deFrança i els Països d’Orient mitjà, que cobren a l’Ajuntament grans quanttats per l’energia elèctrica de laciutat. Això ha provocat que l’ens municipal hagi recuperat una vella idea que s’havia descartat pel seuimpacte: aprofitar els recursos energètcs dels quals disposa la ciutat. L’actual preu de l’energia que importal’Ajuntament fa que l’única alternatva a aquesta central sigui una apujada dels impostos que encaraempitjoraria la situació.Amb lobjectu de garantr la independència energètca de la ciutat, es va convocar un concurs públic peraprofitar l’energia solar, la mareomotriu, leòlica i les energies del subsòl barceloní. La prioritat delAjuntament era aprofitar les energies renovables, ja que aquestes són menys contaminants i tenen unimpacte menor, però degut a les característques de Barcelona i a la legislació actual, cap empresa hapresentat un projecte en aquest sentt. En canvi, han arribat cinc propostes de cinc empreses diferents peraprofitar lenergia del subsòl barceloní, situant els punts dextracció i les centrals de transformació iaprofitament energètc a diferents solars de ttularitat municipal. Degut a la situació límit de leconomia delAjuntament, el ple municipal es veu obligat a escollir entre una de les alternatves presentades, assumintels riscos que comport.Les cinc propostes que han arribat a lAjuntament són les següents (els números entre parèntesis indiquenla situació geogràfica al mapa que trobareu una mica més avall): • Lempresa Rosell Petroleum, de Qatar, contempla la possibilitat de realitzar una extracció petrolífera mitjançant plataformes marines a tot just 100 metres de lemblemàtca platja de la Barceloneta, gairebé al davant del club natació Barceloneta (7). Aquest, desapareixeria per permetre la construcció duna refineria. El contracte també inclouria la construcció d’una central elèctrica al Parc de la Ciutadella (5). • Lempresa dOlot Carbó de Tió, proposa reobrir un antc jaciment de carbó molt important a la muntanya de Montjuïc (4), a on actualment es troba el Palau Sant Jordi. Molt a prop, a l’altra vessant de la muntanya, s’hi construiria una central tèrmica per aprofitar el carbó (3). • Lempresa Vichy Catalan Energies, de Mollerussa ha presentat un projecte per explotar lenergia geotèrmica de la zona del Guinardó. La densitat de població del barri fa que el solar públic que lAjuntament cedeixi sigui un parc pròxim a lIES Francisco de Goya (6). • Lempresa japonesa Fukushima Nuclear Energy Inc. ha proposat reestructurar l’actual tèrmica del Besós per tal de convertr-la en una central nuclear aprofitant l’aigua de mar per refredar el reactor (8) i utlitzant l’urani provinent d’un antc jaciment que es troba a Collserola (1) • Lempresa Putin Gas Company ha constatat que el jaciment de petroli que es troba a la costa, també té una important bossa de gas natural i en proposa lexplotació (7). Aprofitant les obres de l’AVE a Sants, l’Ajuntament disposa d’uns terrenys municipals encara sense ús, a on s’hi podria instal·lar la central elèctrica que aprofités el gas natural (2)
 4. 4. Lògicament totes les empreses estan molts interessades en l’explotació daquests recursos. A canvi de queel Municipi cedeixi aquests els terrenys i la concessió de la explotació, lempresa ha promès nombrosos llocsde treball amb prioritat pels veïns i reduccions considerables en les factures de llum durant els propers vintanys, que permetrien a lAjuntament millorar lestat dels seus comptes i ser independent energètcament.No obstant això, els habitants de Barcelona i especialment diferents associacions ecologistes i veïnals delsbarris afectats han plantejat moltes objeccions. Per aquest motu, sha creat una comissió d’experts, per taldelaborar un informe dels diferents aspectes a tenir en compte, en contra o a favor de les diferentsalternatves per tal de trobar lopció més adequada. ACTIVITAT 2: EL CARBÓPRESENTACIÓ ACTIVITATCom ja sabeu, Lempresa dOlot Carbó de Tió, proposa reobrir un antc jaciment de carbó molt important ala muntanya de Montjuïc, a on actualment es troba el Palau Sant Jordi. Molt a prop, a l’altra vessant de lamuntanya, s’hi construiria una central tèrmica per aprofitar el carbó. El vostre objectu és elaborar uninforme per poder presentar a lAjuntament i que aquest conegui tots els avantatges i els inconvenients dela construcció daquesta central. Per això, us hem preparat un dossier que us servirà per elaborar aquestinforme.Podeu utlitzar el llibre de text, els recursos que aneu trobant a internet i també els que us anirem deixantpenjats al blog de lassignatura (practquesmaster1112.wordpress.com), a on també trobareu els criterisdavaluació, les dates dentrega dels materials que aneu generant, les presentacions dels vostres companys iels seus informes finals quan els tnguem disponibles. Tindreu la meitat de la primera sessió i tota lasegona per treballar el dossier a laula i fer linforme.Això no vol dir que no feu res a casa o que us trobeu fora del centre per treballar: la gestó del vostre tempsés cosa vostra. Si acabeu el dossier abans de que sacabi la segona sessió, podeu aprofitar per començar afer la presentació que haureu de fer a la tercera sessió.Recordeu que la presentació la farà només un membre del grup escollit per atzar i que per tant, encara queus repartu la feina és important que tots els membres del grup domineu la matèria per poder fer la
 5. 5. presentació correctament i respondre a les eventuals preguntes. Haureu de presentar un informe final enformat word a on es reculli tota la informació considerada com a necessària.Per últm recordar que aquest dossier és UNA GUIA i que per tant, si trobeu informació interessant que noes demana a les preguntes que us fem, la podeu incloure igualment a la vostra presentació i a linformefinal.LA LLENYA I EL CARBÓ VEGETALLa meitat de la humanitat depèn de la llenya per escalfar-se, il·luminar-se i cuinar. Tant és així, quel’escassetat de llenya que es dóna en alguns països es considera la crisi energètca dels pobres. En els païsosen què el seu consum és bàsic, és utlitzada pels habitants de les ciutats en forma de carbó vegetal, quepesa de 5 a 6 vegades menys que la llenya original; per tant, el seu transport és molt més barat. – Podries dir quins és el procés de obtenció del carbó vegetal? En quines zones de Catalunya shavia dut a terme històricament? – Aquesta font denergia es pot considerar renovable o no? Raoneu-ho. – Per què penses que a Barcelona aquesta font denergia és difícil d’obtenir?
 6. 6. EL CARBÓ MINERALEl carbó mineral o simplement carbó; és el primer combustble fòssil que va utlitzar la humanitat, artfexindiscutble de la revolució industrial i combustble indispensable per a la maquinària industrial, per altransport marítm i ferroviari, i per a l’enllumenat de les ciutats. A mitjans del segle XX el seu consumdisminuí sensiblement en favor del petroli, però amb la crisi energètca dels anys setanta es torna unaconsiderar una alternatva valida coma recurs energètc. – Podries dir per què i les causes més probables? – Quin país emergent té un pla per aprofitar massivament aquest recurs? Quines conseqüències pot tenir aquest fet? – Com explicaríeu que el carbó sabandonés durant molt temps i que de cop hagi revifat el seu ús?
 7. 7. – Sabríeu dir on es troben el principals jaciments de carbó? Marqueu-ho al mapa següent. – Podríeu dir on es troben les principals centrals termoelèctriques de carbó de Catalunya? I de la Península Ibèrica? Quin percentatge de la producció elèctrica de lEstat prové daquesta font?LORIGEN DEL CARBÓEl carbó té el seu origen en els extensos boscos que cobrien la major part de la Terra fa milions d’anys, en elperíode carbonífer, caracteritzat per un clima humit i càlid, afavoridor del creixement vegetal i de ladescomposició de la matèria orgànica.– Sabries dir quin és lorigen i com s’ha format del carbó mineral? Quina relació té aquest fet amb laconsideració del carbó com a recurs no renovable?
 8. 8. COMPOSICIÓ I PROPIETATSEl carbó està format per carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen i altres components com ara sílex, òxids deferro, sofre, etc. La composició i el contngut de carboni és diferent en funció de les condicions de pressió idel temps de formació.– Podríeu dir quins tpus de carbó diferent existeixen, quines son les seves característques ipropietats? Utlitzeu l’esquema següent – Com explicaries les diferències en la concentració de carboni? Com ho relacionaríeu amb la qualitat de cada tpus de carbó?
 9. 9. OBTENCIÓ DEL CARBÓExisteixen dos mètodes tradicionals per l’extracció del carbó.– Sabries dir quins són, les seves característques i reflectr els principals avantatges i desavantatges?– Abans d’explotar una mina, quin tpus de reconeixement o dades shaurien de tenir en compte?Quins factors creieu que determinen que una mina sexplot o no?APLICACIONSEl carbó és un material molt útl, que ofereix possibilitats d’aplicacions múltples i variades, des del seu úscom a combustble fins a matèria primera per a l’obtenció de molts productes químics.– Sabries dir quines son les aplicacions més importants més enllà de lobtenció descalfor i energiaelèctrica?
 10. 10. – Quins son el principals processos per obtenir derivats del carbó? Fes un esquema.EFECTESCom sabeu, el carbó és part dels combustbles que han causat el canvi climàtc. Indiqueu quinscontaminants provinents de la seva combustó causen el canvi climàtc i quins tenen altres efectes.Relacioneu-ho amb el fet que a lloc com per exemple Vic o Lleida hi hagi menys boira ara que no pas facinquanta anys.ANALISI DEL CAS CONCRETEn el cas concret de Montjuïc, les prospeccions fetes per diferents experts donen com a resultat la següentinformació. La quanttat de carbó extraïble, és de aproximadament 6 milions de Tn, a un ritme d’extraccióòptm s’exhaurirà en 35 anys. També s’observa que el jaciment conté diferent estrats. El primer de tot estroba situat pràctcament a nivell de terra, a uns 100 metres, i representa el 55% del total de carbó deljaciment. El segon estrat es troba situat a una profunditat de 1200m metres i representa el 30% del total.Finalment a uns 6.500 metros de profunditat es troba el tercer tpus de estrat que representa el 15% deltotal.Quina quanttat diària sextraurà de carbó? Et sembla lògic o creieu que té alguna relació amb la dificultatde lextracció? Raoneu-ho.
 11. 11. En base aquestes dades, quin es el rendiment calòric total i mitjà del jaciment? (Veure dades de rendimentcalòric al vostre llibre, pàg 189). Quan temps podria abastr les necessitats elèctriques de Barcelona lacentral construïda, suposant que fos capaç de funcionar amb tots els tpus de carbó (en aquest cas,considereu que hi ha disponible la totalitat de carbó de la mina)? Si tenim en compte el ritme dextracció,creieu que la central pot funcionar amb el carbó produït a la mina?(1cal= 4,18J; 1kWh= 3600000J; rendiment lignit= 12%, hulla=25%, antracita= 40%, necessitat elèctrica anualde Barcelona= 5 milions de kWh) ACTIVITAT 3Per recordar la informació dels teus companys, omple individualment les matrius DAFO següents i la taulade coavaluació de les presentacions que trobaràs a contnuació Recorda que al final també us haureudautoavaluar com ho heu fet:Atenció: no omplir aquestes graelles davaluació implica que tots els grups que estguin en blanc tndran
 12. 12. un 3 per defecte
 13. 13. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 14. 14. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 15. 15. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 16. 16. Finalment, feu la valoració de la vostra pròpia presentació:Nom energia:Valora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la vostra presentació:La informació que hem aportat és rellevant i serà útl als companysA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHem utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textCreiem que la manera de presentar ha captat latenció dels companysEls contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències ACTIVITAT 4Aquesta part consisteix en un debat d’experts per escollir quina de les fonts d’energia es proposarà al’Ajuntament com a més adient. Com a grup heu de discutr a partr del vostre informe i de les matrius DAFOelaborades en la sessió anterior i elaborar una matriu DAFO de síntesi de cada energia. Podeu fer servir lesmatrius DAFO de les presentacions i completar-les amb la informació dels vostres companys.La tècnica de discussió que utlitzareu és la de la Taula rodona: caldrà que escolliu un moderador que hauràde posar ordre en cas de que la resta de partcipants no discuteixin ordenadament, però el moderadortambé ha de partcipar. Haureu de decidir quina font denergia proposeu a lAjuntament.Lobjectu fnal és elaborar un informe fnal a on es concreteu els motus que us han portat a escollir unafont i perquè heu descartat la resta. De cada font denergia haureu dexplicar els avantatges i elsinconvenients i els motus que us han portat a descartar-la o a triar-la. Haureu de presentar un treball enformat informàtc (fitxer word a on hi hi const també una portada amb els autors i un ttol) que ens haureudenviar abans del proper dia de classe. Tots els treballs els penjarem al blog. TAULES DAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUPValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes delfuncionament del vostre treball en grup: (JO)Nom del company (escriu el nom del company que avalues)Ha aportat bon ambient al grupLa seva acttud ha estat productva i positvaHa complert amb les tasques que havia de fer
 17. 17. Ha treballat de valentHa ajudat als companys quan ho han necessitatAtenció: no omplir aquesta graella implica que tots els membres del grup tnguin un 3 per defecte AVALUACIÓ INFORMES COMPANYSValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes dels informesdels vostres companys:Linforme era detallat i responia a tots els meus dubtesLinforme estava ben redactat i sentenia béHe utlitzat linforme per estudiar de cara a lexamenAtenció: no omplir aquesta graella implica que els informes dels companys tnguin un 3 per defecte AVALUACIÓ ACTIVITATFinalment, et demanem que ens avalueu a nosaltres, els professors i a lactvitat en si. Per fer-ho, caldriaque completéssiu la graella següent, valorant també d1 a 10 si esteu dacord amb lafirmació:Les actvitats proposades mhan semblat interessantsEl fet de plantejar un problema que podria ser real mha fet més interessant el temaLa dinàmica de treball en grup mha semblat correcteEls professors mhan ajudat quan els hi he demanatEl material que mhan proporcionat mha servit per dur a terme les tasquesLa quanttat de feina proposada mha semblat adequadaEl blog de laula mha sigut útl per dur a terme les tasquesAltres comentaris (us agrairíem que comentéssiu què us ha semblat la unitat):
 18. 18. Nom:Curs:Energia: Geotèrmica RECURSOS ENERGÈTICS DE LA GEOSFERA TEMA 11: LES ROQUES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA PRESENTACIÓAquest bloc el treballareu al llarg de 4 sessions a a laula i de manera autònoma a fora de laula. Trobareu lespautes davaluació al blog de laula (www.practquesmaster1112.wordpress.com). El objectusd’aprenentatge daquest capítol són: – Conèixer i comprendre els diferents tpus de recursos geològics emprats per generar energia – Conèixer i comprendre la formació d’aquests recursos, la seva extracció i el funcionament de les centrals de transformació energètca. – Analitzar les aplicacions dels recursos tant per generar energia com per altres finalitats. – Prendre consciència que l’explotació de recursos energètcs comporta efectes i impactes socials i ambientals. METODOLOGIAA partr dun context conjunt, treballareu en grups autònoms de forma cooperatva una font denergia, amblobjectu que nesdevingueu experts.L’objectu final és que cada grup elabori un informe sobre la seva font d’energia, que l’exposi davant delresta companys per mitjà duna presentació ppt o PREZI i que amb aquesta informació cada grup decideixiquina explotació i quina central són les més adients. Per tant, no es tracta de defensar la vostra fontdenergia, sinó de que sigueu capaços dexplicar-la amb la màxima objectvitat possible perquè cada grupsigui capaç de poder prendre una decisió.MATERIAL DE TREBALL– Internet– Llibre de text– Material seleccionat al blog (www.practquesmaster1112.wordpress.com)– Eines de presentació (PWP o PREZI)PLA DE TREBALLSESSIÓ 1 1. Pluja didees i escolta actva (15 min) 2. Inici del treball en grup. Presentació del context i treball del dossier de cada grup (45 min) amb lajuda dels ordinadors, blog de laula i el llibre.Feina per fer a casa: podeu avançar el dossier de treball si us repartu la feina. També estaria bé que“juguéssiu” amb el PREZI si decidiu utlitzar aquesta eina per fer la vostra presentació.
 19. 19. SESSIÓ 2 1. Durant tota aquesta segona sessió podreu contnuar completant les preguntes del dossier, si no ho heu acabat a casa. 2. Elaboració de linforme final en format word a on es resumeixi tota la feina feta al dossier 3. Inici de lelaboració de la presentació o en format PowerPoint o en format PREZI. Aquesta presentació ha dincloure com a mínim: 1. Presentació del recurs 2. Avantatges i inconvenients tècnics del vostre recurs 3. Efecte socials i ambientals positus i negatus del vostre recurs ATENCIÓ: Recordeu només tindreu 10 minuts per grup. Per tant, intenteu ser molt sintètics i clarsFeina per fer a casa: si no heu acabat el dossier, linforme o la presentació, lhaureu dacabar a casaSESSIÓ 3 1. Presentació oral de la vostra energia en format PowerPoint o PREZI. El presentador sescollirà per sorteig, per tant, tots els membres del grup han destar preparats per fer la presentació. 2. Elaboració de matrius DAFO individuals de les fonts denergia dels vostres companys. 3. Coavaluació de les presentacionsFeina per fer a casa: finalització de les matrius DAFO individuals amb lajuda dels informes que penjarem alblog de laulaMaterial a entregar: informe sobre la font denergia treballada (format digital) i presentació feta (formatdigital)SESSIÓ 4: 1. Elaboració conjunta de cada grup duna matriu DAFO comuna de cada energia presentada 2. Debat entre els membres del grup i elecció de la font denergia que com a comissió dexperts es proposarà a lAjuntament. 3. Elaboració de linforme final a on sexposi quina font denergia sha escollit i quines shan descartat i quins motus han portat a prendre aquestes decisionsFeina per fer a casa: completar les graelles davaluació que trobareu al dossier de treball.Material a entregar: informe final. El dossier de treball lhaureu dentregar el dia de lexamen amb totes lesavaluacions fetes.Important: De cara al control final del tema, els informes elaborats i les matriu DAFO seran la base d’estudi.Això vol dir que cada un de vosaltres ha de revisar i estudiar els dossiers elaborats per el resta de grups i nonomés el seu.
 20. 20. ACTIVITAT 1LA POLÈMICA ÉS AL CARRERLlegiu amb atenció el text següent:L’Ajuntament de Barcelona es troba en una situació de greu crisi econòmica i una part molt importantd’aquest deute és a causa de la dependència que actualment té del subministrament d’energia elèctrica deFrança i els Països d’Orient mitjà, que cobren a l’Ajuntament grans quanttats per l’energia elèctrica de laciutat. Això ha provocat que l’ens municipal hagi recuperat una vella idea que s’havia descartat pel seuimpacte: aprofitar els recursos energètcs dels quals disposa la ciutat. L’actual preu de l’energia que importal’Ajuntament fa que l’única alternatva a aquesta central sigui una apujada dels impostos que encaraempitjoraria la situació.Amb lobjectu de garantr la independència energètca de la ciutat, es va convocar un concurs públic peraprofitar l’energia solar, la mareomotriu, leòlica i les energies del subsòl barceloní. La prioritat delAjuntament era aprofitar les energies renovables, ja que aquestes són menys contaminants i tenen unimpacte menor, però degut a les característques de Barcelona i a la legislació actual, cap empresa hapresentat un projecte en aquest sentt. En canvi, han arribat cinc propostes de cinc empreses diferents peraprofitar lenergia del subsòl barceloní, situant els punts dextracció i les centrals de transformació iaprofitament energètc a diferents solars de ttularitat municipal. Degut a la situació límit de leconomia delAjuntament, el ple municipal es veu obligat a escollir entre una de les alternatves presentades, assumintels riscos que comport.Les cinc propostes que han arribat a lAjuntament són les següents (els números entre parèntesis indiquenla situació geogràfica al mapa que trobareu una mica més avall): • Lempresa Rosell Petroleum, de Qatar, contempla la possibilitat de realitzar una extracció petrolífera mitjançant plataformes marines a tot just 100 metres de lemblemàtca platja de la Barceloneta, gairebé al davant del club natació Barceloneta (7). Aquest, desapareixeria per permetre la construcció duna refineria. El contracte també inclouria la construcció d’una central elèctrica al Parc de la Ciutadella (5). • Lempresa dOlot Carbó de Tió, proposa reobrir un antc jaciment de carbó molt important a la muntanya de Montjuïc (4), a on actualment es troba el Palau Sant Jordi. Molt a prop, a l’altra vessant de la muntanya, s’hi construiria una central tèrmica per aprofitar el carbó (3). • Lempresa Vichy Catalan Energies, de Mollerussa ha presentat un projecte per explotar lenergia geotèrmica de la zona del Guinardó. La densitat de població del barri fa que el solar públic que lAjuntament cedeixi sigui un parc pròxim a lIES Francisco de Goya (6). • Lempresa japonesa Fukushima Nuclear Energy Inc. ha proposat reestructurar l’actual tèrmica del Besós per tal de convertr-la en una central nuclear aprofitant l’aigua de mar per refredar el reactor (8) i utlitzant l’urani provinent d’un antc jaciment que es troba a Collserola (1) • Lempresa Putin Gas Company ha constatat que el jaciment de petroli que es troba a la costa, també té una important bossa de gas natural i en proposa lexplotació (7). Aprofitant les obres de l’AVE a Sants, l’Ajuntament disposa d’uns terrenys municipals encara sense ús, a on s’hi podria instal·lar la central elèctrica que aprofités el gas natural (2)
 21. 21. Lògicament totes les empreses estan molts interessades en l’explotació daquests recursos. A canvi de queel Municipi cedeixi aquests els terrenys i la concessió de la explotació, lempresa ha promès nombrosos llocsde treball amb prioritat pels veïns i reduccions considerables en les factures de llum durant els propers vintanys, que permetrien a lAjuntament millorar lestat dels seus comptes i ser independent energètcament.No obstant això, els habitants de Barcelona i especialment diferents associacions ecologistes i veïnals delsbarris afectats han plantejat moltes objeccions. Per aquest motu, sha creat una comissió d’experts, per taldelaborar un informe dels diferents aspectes a tenir en compte, en contra o a favor de les diferentsalternatves per tal de trobar lopció més adequada. ACTIVITAT 2: LENERGIA GEOTÈRMICAPRESENTACIÓ ACTIVITATCom ja sabeu, Lempresa Vichy Catalan Energies, de Mollerussa ha presentat un projecte per explotarlenergia geotermal de la zona del Guinardó. El vostre objectu és elaborar un informe per poder presentar alAjuntament i que aquest conegui tots els avantatges i els inconvenients de la construcció daquestacentral. Per això, us hem preparat un dossier que us servirà per elaborar aquest informe.Podeu utlitzar el llibre de text, els recursos que aneu trobant a internet i també els que us anirem deixantpenjats al blog de lassignatura (practquesmaster1112.wordpress.com), a on també trobareu els criterisdavaluació, les dates dentrega dels materials que aneu generant, les presentacions dels vostres companys iels seus informes finals quan els tnguem disponibles. Tindreu la meitat de la primera sessió i tota lasegona per treballar el dossier a laula i fer linforme.Això no vol dir que no feu res a casa o que us trobeu fora del centre per treballar: la gestó del vostre tempsés cosa vostra. Si acabeu el dossier abans de que sacabi la segona sessió, podeu aprofitar per començar afer la presentació que haureu de fer a la tercera sessió.Recordeu que la presentació la farà només un membre del grup escollit per atzar i que per tant, encara queus repartu la feina és important que tots els membres del grup domineu la matèria per poder fer lapresentació correctament i respondre a les eventuals preguntes. Haureu de presentar un informe final enformat word a on es reculli tota la informació considerada com a necessària.
 22. 22. Per últm recordar que aquest dossier és UNA GUIA i que per tant, si trobeu informació interessant que noes demana a les preguntes que us fem, la podeu incloure igualment a la vostra presentació i a linformefinal.CARACTERITZACIÓ DEL RECURSFormació del recurs – En quin principi es basa lús de lenergia geotèrmica? Com ho relacionaríeu amb la tectònica de plaques? – Quina relació hi ha entre temperatura i densitat de laigua? Creieu aquest mateix principi es compleix al mar? Raoneu-ho
 23. 23. Producció mundial – A on trobem els principals productors mundials? Quina quanttat denergia geotèrmica generen? Marqueu-ho al mapa següent. – Amb quins elements geològics solen coincidir aquestes zones? Com ho explicaríeu? – Al llibre trobareu exemples de zones a on hi ha un gradient geotèrmic més alt. Indiqueu tres països daquestes zones a on hi ha un aprofitament important daquest recurs i tres a on saprofit molt poc. A què ho atribuiríeu?
 24. 24. – En quines zones del nostre país hi ha una major potencialitat per aprofitar lenergia geotèrmica? Quines experiències hi ha i en què consisteixen? – Quin ús potencial té lenergia geotèrmica a escala mundial? Quin percentatge de la producció total denergia suposa pels principals productors?Utilització a part de per obtenir energia – Quins altres usos té lenergia geotèrmica a part de per fer energia? Indiqueu tres exemples del nostre país i expliqueu quin ús concret en fan.
 25. 25. – Quins beneficis medicinals tenen les aigües termals? Quines temperatures de sortda tenen al nostre país?CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS DOBTENCIÓ DENERGIAFuncionament centrals – En el cas proposat, lexplotació de lenergia geotèrmica del subsòl és amb la finalitat de produir energia. Feu un esquema del funcionament duna central geotèrmica daquestes característques i indiqueu-ne les parts i funcionament. Existeix un sol tpus de central amb aquesta finalitat?
 26. 26. – Es considera una energia renovable? Com ho explicaríeu? – Si assumim un gradient geotèrmic de 3ºC cada 100 metres de profunditat i considerem que necessitem una temperatura de 150ºC per fer viable lenviament daigua per generar electricitat, a partr de quina profunditat aconsellaríeu fer una perforació? I si el gradient fos quinze vegades superior? A quines zones creieu que passa això?ANALISI DEL CAS CONCRETImpactes – Quins són els principals impactes de lús de lenergia geotèrmica per generar electricitat? En què consisteixen? Ajudeu-vos desquemes.
 27. 27. – A partr del quadre de la pàgina 195 del vostre llibre, com relacionaríeu la situació geogràfica de les centrals i la salinitat? – Quins impactes podria tenir a la zona lexplotació del recurs proposat?Viabilitat econòmica/duració explotacióEl tall següent mostra la composició geològica de la zona a on es voldria instal·lar la central. Indiqueu ambun punt a on seria més rentable fer la perforació i a on ho seria menys i indiqueu-ne els motus. Comespereu que sigui el gradient geotèrmic a cada un dels punts proposats? Feu un gràfic orientatu a on shiinclogui la profunditat i els diferents estrats geològics. En el cas de trobar un emplaçament adient per lacentral, quan temps calculeu que pot ser explotat?
 28. 28. ACTIVITAT 3Per recordar la informació dels teus companys, omple individualment les matrius DAFO següents i la taulade coavaluació de les presentacions que trobaràs a contnuació Recorda que al final també us haureudautoavaluar com ho heu fet:Atenció: no omplir aquestes graelles davaluació implica que tots els grups que estiguin en blanc tindranun 3 per defecte
 29. 29. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes científicamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 30. 30. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes científicamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 31. 31. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes científicamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 32. 32. Finalment, feu la valoració de la vostra pròpia presentació:Nom energia:Valora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la vostra presentació:La informació que hem aportat és rellevant i serà útl als companysA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHem utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textCreiem que la manera de presentar ha captat latenció dels companysEls contnguts presentats eren correctes científicamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències ACTIVITAT 4Aquesta part consisteix en un debat d’experts per escollir quina de les fonts d’energia es proposarà al’Ajuntament com a més adient. Com a grup heu de discutr a partr del vostre informe i de les matrius DAFOelaborades en la sessió anterior i elaborar una matriu DAFO de síntesi de cada energia. Podeu fer servir lesmatrius DAFO de les presentacions i completar-les amb la informació dels vostres companys.La tècnica de discussió que utlitzareu és la de la Taula rodona: caldrà que escolliu un moderador que hauràde posar ordre en cas de que la resta de partcipants no discuteixin ordenadament, però el moderadortambé ha de partcipar. Haureu de decidir quina font denergia proposeu a lAjuntament.Lobjectiu fnal és elaborar un informe fnal a on es concreteu els motus que us han portat a escollir unafont i perquè heu descartat la resta. De cada font denergia haureu dexplicar els avantatges i elsinconvenients i els motus que us han portat a descartar-la o a triar-la. Haureu de presentar un treball enformat informàtc (fitxer word a on hi hi const també una portada amb els autors i un títol) que ens haureudenviar abans del proper dia de classe. Tots els treballs els penjarem al blog. TAULES DAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUPValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes delfuncionament del vostre treball en grup: (JO)Nom del company (escriu el nom del company que avalues)Ha aportat bon ambient al grupLa seva acttud ha estat productva i positvaHa complert amb les tasques que havia de fer
 33. 33. Ha treballat de valentHa ajudat als companys quan ho han necessitatAtenció: no omplir aquesta graella implica que tots els membres del grup tinguin un 3 per defecte AVALUACIÓ INFORMES COMPANYSValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes dels informesdels vostres companys:Linforme era detallat i responia a tots els meus dubtesLinforme estava ben redactat i sentenia béHe utlitzat linforme per estudiar de cara a lexamenAtenció: no omplir aquesta graella implica que els informes dels companys tinguin un 3 per defecte AVALUACIÓ ACTIVITATFinalment, et demanem que ens avalueu a nosaltres, els professors i a lactvitat en si. Per fer-ho, caldriaque completéssiu la graella següent, valorant també d1 a 10 si esteu dacord amb lafirmació:Les actvitats proposades mhan semblat interessantsEl fet de plantejar un problema que podria ser real mha fet més interessant el temaLa dinàmica de treball en grup mha semblat correcteEls professors mhan ajudat quan els hi he demanatEl material que mhan proporcionat mha servit per dur a terme les tasquesLa quanttat de feina proposada mha semblat adequadaEl blog de laula mha sigut útl per dur a terme les tasquesAltres comentaris (us agrairíem que comentéssiu què us ha semblat la unitat):
 34. 34. Nom:Curs:Energia: Nuclear RECURSOS ENERGÈTICS DE LA GEOSFERA TEMA 11: LES ROQUES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA PRESENTACIÓAquest bloc el treballareu al llarg de 4 sessions a a laula i de manera autònoma a fora de laula. Trobareu lespautes davaluació al blog de laula (www.practquesmaster1112.wordpress.com). El objectusd’aprenentatge daquest capítol són: – Conèixer i comprendre els diferents tpus de recursos geològics emprats per generar energia – Conèixer i comprendre la formació d’aquests recursos, la seva extracció i el funcionament de les centrals de transformació energètca. – Analitzar les aplicacions dels recursos tant per generar energia com per altres finalitats. – Prendre consciència que l’explotació de recursos energètcs comporta efectes i impactes socials i ambientals. METODOLOGIAA partr dun context conjunt, treballareu en grups autònoms de forma cooperatva una font denergia, amblobjectu que nesdevingueu experts.L’objectu final és que cada grup elabori un informe sobre la seva font d’energia, que l’exposi davant delresta companys per mitjà duna presentació ppt o PREZI i que amb aquesta informació cada grup decideixiquina explotació i quina central són les més adients. Per tant, no es tracta de defensar la vostra fontdenergia, sinó de que sigueu capaços dexplicar-la amb la màxima objectvitat possible perquè cada grupsigui capaç de poder prendre una decisió.MATERIAL DE TREBALL– Internet– Llibre de text– Material seleccionat al blog (www.practquesmaster1112.wordpress.com)– Eines de presentació (PWP o PREZI)PLA DE TREBALLSESSIÓ 1 1. Pluja didees i escolta actva (15 min) 2. Inici del treball en grup. Presentació del context i treball del dossier de cada grup (45 min) amb lajuda dels ordinadors, blog de laula i el llibre.Feina per fer a casa: podeu avançar el dossier de treball si us repartu la feina. També estaria bé que“juguéssiu” amb el PREZI si decidiu utlitzar aquesta eina per fer la vostra presentació.
 35. 35. SESSIÓ 2 1. Durant tota aquesta segona sessió podreu contnuar completant les preguntes del dossier, si no ho heu acabat a casa. 2. Elaboració de linforme final en format word a on es resumeixi tota la feina feta al dossier 3. Inici de lelaboració de la presentació o en format PowerPoint o en format PREZI. Aquesta presentació ha dincloure com a mínim: 1. Presentació del recurs 2. Avantatges i inconvenients tècnics del vostre recurs 3. Efecte socials i ambientals positus i negatus del vostre recurs ATENCIÓ: Recordeu només tindreu 10 minuts per grup. Per tant, intenteu ser molt sintètics i clarsFeina per fer a casa: si no heu acabat el dossier, linforme o la presentació, lhaureu dacabar a casaSESSIÓ 3 1. Presentació oral de la vostra energia en format PowerPoint o PREZI. El presentador sescollirà per sorteig, per tant, tots els membres del grup han destar preparats per fer la presentació. 2. Elaboració de matrius DAFO individuals de les fonts denergia dels vostres companys. 3. Coavaluació de les presentacionsFeina per fer a casa: finalització de les matrius DAFO individuals amb lajuda dels informes que penjarem alblog de laulaMaterial a entregar: informe sobre la font denergia treballada (format digital) i presentació feta (formatdigital)SESSIÓ 4: 1. Elaboració conjunta de cada grup duna matriu DAFO comuna de cada energia presentada 2. Debat entre els membres del grup i elecció de la font denergia que com a comissió dexperts es proposarà a lAjuntament. 3. Elaboració de linforme final a on sexposi quina font denergia sha escollit i quines shan descartat i quins motus han portat a prendre aquestes decisionsFeina per fer a casa: completar les graelles davaluació que trobareu al dossier de treball.Material a entregar: informe final. El dossier de treball lhaureu dentregar el dia de lexamen amb totes lesavaluacions fetes.Important: De cara al control final del tema, els informes elaborats i les matriu DAFO seran la base d’estudi.Això vol dir que cada un de vosaltres ha de revisar i estudiar els dossiers elaborats per el resta de grups i nonomés el seu.
 36. 36. ACTIVITAT 1LA POLÈMICA ÉS AL CARRERLlegiu amb atenció el text següent:L’Ajuntament de Barcelona es troba en una situació de greu crisi econòmica i una part molt importantd’aquest deute és a causa de la dependència que actualment té del subministrament d’energia elèctrica deFrança i els Països d’Orient mitjà, que cobren a l’Ajuntament grans quanttats per l’energia elèctrica de laciutat. Això ha provocat que l’ens municipal hagi recuperat una vella idea que s’havia descartat pel seuimpacte: aprofitar els recursos energètcs dels quals disposa la ciutat. L’actual preu de l’energia que importal’Ajuntament fa que l’única alternatva a aquesta central sigui una apujada dels impostos que encaraempitjoraria la situació.Amb lobjectu de garantr la independència energètca de la ciutat, es va convocar un concurs públic peraprofitar l’energia solar, la mareomotriu, leòlica i les energies del subsòl barceloní. La prioritat delAjuntament era aprofitar les energies renovables, ja que aquestes són menys contaminants i tenen unimpacte menor, però degut a les característques de Barcelona i a la legislació actual, cap empresa hapresentat un projecte en aquest sentt. En canvi, han arribat cinc propostes de cinc empreses diferents peraprofitar lenergia del subsòl barceloní, situant els punts dextracció i les centrals de transformació iaprofitament energètc a diferents solars de ttularitat municipal. Degut a la situació límit de leconomia delAjuntament, el ple municipal es veu obligat a escollir entre una de les alternatves presentades, assumintels riscos que comport.Les cinc propostes que han arribat a lAjuntament són les següents (els números entre parèntesis indiquenla situació geogràfica al mapa que trobareu una mica més avall): • Lempresa Rosell Petroleum, de Qatar, contempla la possibilitat de realitzar una extracció petrolífera mitjançant plataformes marines a tot just 100 metres de lemblemàtca platja de la Barceloneta, gairebé al davant del club natació Barceloneta (7). Aquest, desapareixeria per permetre la construcció duna refineria. El contracte també inclouria la construcció d’una central elèctrica al Parc de la Ciutadella (5). • Lempresa dOlot Carbó de Tió, proposa reobrir un antc jaciment de carbó molt important a la muntanya de Montjuïc (4), a on actualment es troba el Palau Sant Jordi. Molt a prop, a l’altra vessant de la muntanya, s’hi construiria una central tèrmica per aprofitar el carbó (3). • Lempresa Vichy Catalan Energies, de Mollerussa ha presentat un projecte per explotar lenergia geotèrmica de la zona del Guinardó. La densitat de població del barri fa que el solar públic que lAjuntament cedeixi sigui un parc pròxim a lIES Francisco de Goya (6). • Lempresa japonesa Fukushima Nuclear Energy Inc. ha proposat reestructurar l’actual tèrmica del Besós per tal de convertr-la en una central nuclear aprofitant l’aigua de mar per refredar el reactor (8) i utlitzant l’urani provinent d’un antc jaciment que es troba a Collserola (1) • Lempresa Putin Gas Company ha constatat que el jaciment de petroli que es troba a la costa, també té una important bossa de gas natural i en proposa lexplotació (7). Aprofitant les obres de l’AVE a Sants, l’Ajuntament disposa d’uns terrenys municipals encara sense ús, a on s’hi podria instal·lar la central elèctrica que aprofités el gas natural (2)
 37. 37. Lògicament totes les empreses estan molts interessades en l’explotació daquests recursos. A canvi de queel Municipi cedeixi aquests els terrenys i la concessió de la explotació, lempresa ha promès nombrosos llocsde treball amb prioritat pels veïns i reduccions considerables en les factures de llum durant els propers vintanys, que permetrien a lAjuntament millorar lestat dels seus comptes i ser independent energètcament.No obstant això, els habitants de Barcelona i especialment diferents associacions ecologistes i veïnals delsbarris afectats han plantejat moltes objeccions. Per aquest motu, sha creat una comissió d’experts, per taldelaborar un informe dels diferents aspectes a tenir en compte, en contra o a favor de les diferentsalternatves per tal de trobar lopció més adequada. ACTIVITAT 2: LENERGIA NUCLEARPRESENTACIÓ ACTIVITATCom ja sabeu, lempresa japonesa Fukushima Nuclear Energy Inc. ha proposat reestructurar l’actual tèrmicadel Besos per tal de convertr-la en una central nuclear. El vostre objectu és elaborar un informe per poderpresentar a lAjuntament i que aquest conegui tots els avantatges i els inconvenients de la construcciódaquesta central. Per això, us hem preparat un dossier que us servirà per elaborar aquest informe.Podeu utlitzar el llibre de text, els recursos que aneu trobant a internet i també els que us anirem deixantpenjats al blog de lassignatura (practquesmaster1112.wordpress.com), a on també trobareu els criterisdavaluació, les dates dentrega dels materials que aneu generant, les presentacions dels vostres companys iels seus informes finals quan els tnguem disponibles. Tindreu la meitat de la primera sessió i tota lasegona per treballar el dossier a laula i fer linforme.Això no vol dir que no feu res a casa o que us trobeu fora del centre per treballar: la gestó del vostre tempsés cosa vostra. Si acabeu el dossier abans de que sacabi la segona sessió, podeu aprofitar per començar afer la presentació que haureu de fer a la tercera sessió.Recordeu que la presentació la farà només un membre del grup escollit per atzar i que per tant, encara queus repartu la feina és important que tots els membres del grup domineu la matèria per poder fer lapresentació correctament i respondre a les eventuals preguntes. Haureu de presentar un informe final enformat word a on es reculli tota la informació considerada com a necessària.
 38. 38. Per últm recordar que aquest dossier és UNA GUIA i que per tant, si trobeu informació interessant que noes demana a les preguntes que us fem, la podeu incloure igualment a la vostra presentació i a linformefinal.CARACTERITZACIÓ DEL RECURSEls regidors de lAjuntament no són tècnics ni geòlegs i per tant, desconeixen els materials que poden servirper generar energia dorigen nuclear. Per això, la primera part de linforme consisteix en caracteritzar elrecurs.Formació del recursEl concepte material radioactu engloba una gran quanttat de recursos. Per això, és necessari entendre lescaracterístques del material que sextraurà. – Què sentén per material radioactu? Quin és el material radioactu més usat per generar energia? Com és que sigui aquest el més utlitzat i no daltres? – Com shan format les reserves actuals de materials radioactus?
 39. 39. Reserves mundials – A on trobem les principals reserves mundials? Quina quanttat durani es creu que hi ha a cada una de les principals reserves? Marqueu-ho al mapa següent. – Quin problema creieu que comporta la distribució mundial durani pel que respecta a la seva extracció? Com ho relacionaríeu amb el canvi climàtc i amb el mite que la nuclear no emet gasos defecte hivernacle? – Amb les reserves mundials actuals, quan temps creu la comunitat científica que pot durar lús denergia nuclear? Citeu les fonts.
 40. 40. – Quin és el principal país importador durani? Quin és el país europeu que té més dependència de lUrani? Quina distància aproximada hi ha entre els països exportadors i el major productor europeu (podeu fer sevir el google maps)? Com ho relaciones amb el canvi climàtc?Utilització a part de per obtenir energiaUn dels principals conflictes diplomàtcs actuals, té relació amb lenriquiment durani per part de lIran.Busqueu tres notícies referents al tema i feu un resum de la problemàtca. Citeu les fonts (p.e. El País,12/04/2009) – Com funciona una bomba nuclear? Feu un esquema i relacioneu-ho amb la seva capacitat destructva. A on shan fet servir? A on es van fer proves? – Quins altres usos no bèl·lics té lús de material radioactu? Citeu tres exemples.
 41. 41. – Qui era Madame Curie? Feu un resum de la seva vida i relacioneu el seu treball amb lenergia nuclearProcés dextraccióLextracció durani no es fa directament, sinó que sextreu un mineral anomenat uraninita, del qual senextreu posteriorment el mineral durani. – Quin és el principal mètode dextracció de luraninita? Feu un esquema i citeu tres mines que es trobin a Europa.
 42. 42. CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS DOBTENCIÓ DENERGIAProcés de transformació – Lurani es pot fer servir tal i com sextreu? Quin procés cal dur a terme, si es que cal, abans de fer-lo servir a les centrals nuclear? Expliqueu-lo i feu un pett glossari amb les paraules que no entengueu. – Què diferencia un procés de fissió i un de fusió? Quins avantatges i desavantatges té un i altre – Susen els mateixos materials? Si la resposta és negatva, citeu quins es fan servir en cada cas
 43. 43. Funcionament centrals – Com funciona una central nuclear? Feu un esquema dels principals elements de la central i expliqueu-ne breument el funcionament. – Què fa que una central nuclear necessit tant de temps per tancar-se? Exemplifiqueu-ho.ANALISI DEL CAS CONCRETImpactes – Al vostre llibre de text, es diu que el receptacle a on hi ha les barres durani és capaç de resistr huracans i terratrèmols. Com ho relacionaríeu amb el cas de Fukushima? – Què entenem per cementri nuclear? Durant quants anys ha de contenir els residus abans no deixin de ser perillosos? Citeu exemples.
 44. 44. – Quins impactes ambientals directes (sense tenir en compte els residus) tenen les centrals nuclears? I les mines? – Quins impactes sobre la salut té lexposició a materials radioactus? – Un accident poc conegut és el de Three Mile Island. Què va passar-hi i quina relació hi veieu amb els arguments usuals sobre la seguretat? Creieu que és un cas similar a Fukushima en aquest aspecte?Viabilitat econòmica/duració explotacióUn sondeig ha permès determinar que la reserva duraninita de Collserola compta amb aproximadamentunes 900 tones aprofitables. Aquest mineral conté aproximadament un 2% durani, del qual un 99,28% éslisòtop utlitzat en les centrals. Daquest, es calcula que per cada quilogram podem produir 150.000 kWhdenergia elèctrica. Amb aquestes dades, respon a les preguntes següents:
 45. 45. – Quins altres isòtops durani trobem al mineral durani? – Si per motus tècnic de la central només saprofita industrialment el 2% de lurani que susa, quina producció energètca total esperem tenir? – Si Barcelona consumeix anualment 5 milions de kWh, quina vida útl tndria lexplotació de la mina de Collserola? Considereu viable lexplotació? – Quina part de luraninita acaba essent útl per lús energètc? ACTIVITAT 3Per recordar la informació dels teus companys, omple individualment les matrius DAFO següents i la taulade coavaluació de les presentacions que trobaràs a contnuació Recorda que al final també us haureudautoavaluar com ho heu fet:Atenció: no omplir aquestes graelles davaluació implica que tots els grups que estiguin en blanc tindranun 3 per defecte
 46. 46. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes científicamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 47. 47. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes científicamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 48. 48. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes científicamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 49. 49. Finalment, feu la valoració de la vostra pròpia presentació:Nom energia:Valora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la vostra presentació:La informació que hem aportat és rellevant i serà útl als companysA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHem utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textCreiem que la manera de presentar ha captat latenció dels companysEls contnguts presentats eren correctes científicamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències ACTIVITAT 4Aquesta part consisteix en un debat d’experts per escollir quina de les fonts d’energia es proposarà al’Ajuntament com a més adient. Com a grup heu de discutr a partr del vostre informe i de les matrius DAFOelaborades en la sessió anterior i elaborar una matriu DAFO de síntesi de cada energia. Podeu fer servir lesmatrius DAFO de les presentacions i completar-les amb la informació dels vostres companys.La tècnica de discussió que utlitzareu és la de la Taula rodona: caldrà que escolliu un moderador que hauràde posar ordre en cas de que la resta de partcipants no discuteixin ordenadament, però el moderadortambé ha de partcipar. Haureu de decidir quina font denergia proposeu a lAjuntament.Lobjectiu fnal és elaborar un informe fnal a on es concreteu els motus que us han portat a escollir unafont i perquè heu descartat la resta. De cada font denergia haureu dexplicar els avantatges i elsinconvenients i els motus que us han portat a descartar-la o a triar-la. Haureu de presentar un treball enformat informàtc (fitxer word a on hi hi const també una portada amb els autors i un títol) que ens haureudenviar abans del proper dia de classe. Tots els treballs els penjarem al blog. TAULES DAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUPValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes delfuncionament del vostre treball en grup: (JO)Nom del company (escriu el nom del company que avalues)Ha aportat bon ambient al grupLa seva acttud ha estat productva i positvaHa complert amb les tasques que havia de fer
 50. 50. Ha treballat de valentHa ajudat als companys quan ho han necessitatAtenció: no omplir aquesta graella implica que tots els membres del grup tinguin un 3 per defecte AVALUACIÓ INFORMES COMPANYSValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes dels informesdels vostres companys:Linforme era detallat i responia a tots els meus dubtesLinforme estava ben redactat i sentenia béHe utlitzat linforme per estudiar de cara a lexamenAtenció: no omplir aquesta graella implica que els informes dels companys tinguin un 3 per defecte AVALUACIÓ ACTIVITATFinalment, et demanem que ens avalueu a nosaltres, els professors i a lactvitat en si. Per fer-ho, caldriaque completéssiu la graella següent, valorant també d1 a 10 si esteu dacord amb lafirmació:Les actvitats proposades mhan semblat interessantsEl fet de plantejar un problema que podria ser real mha fet més interessant el temaLa dinàmica de treball en grup mha semblat correcteEls professors mhan ajudat quan els hi he demanatEl material que mhan proporcionat mha servit per dur a terme les tasquesLa quanttat de feina proposada mha semblat adequadaEl blog de laula mha sigut útl per dur a terme les tasquesAltres comentaris (us agrairíem que comentéssiu què us ha semblat la unitat):
 51. 51. Nom:Curs:Energia: Petroli i gas natural RECURSOS ENERGÈTICS DE LA GEOSFERA TEMA 11: LES ROQUES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA PRESENTACIÓAquest bloc el treballareu al llarg de 4 sessions a a laula i de manera autònoma a fora de laula. Trobareu lespautes davaluació al blog de laula (www.practquesmaster1112.wordpress.com). El objectusd’aprenentatge daquest capítol són: – Conèixer i comprendre els diferents tpus de recursos geològics emprats per generar energia – Conèixer i comprendre la formació d’aquests recursos, la seva extracció i el funcionament de les centrals de transformació energètca. – Analitzar les aplicacions dels recursos tant per generar energia com per altres finalitats. – Prendre consciència que l’explotació de recursos energètcs comporta efectes i impactes socials i ambientals. METODOLOGIAA partr dun context conjunt, treballareu en grups autònoms de forma cooperatva una font denergia, amblobjectu que nesdevingueu experts.L’objectu final és que cada grup elabori un informe sobre la seva font d’energia, que l’exposi davant delresta companys per mitjà duna presentació ppt o PREZI i que amb aquesta informació cada grup decideixiquina explotació i quina central són les més adients. Per tant, no es tracta de defensar la vostra fontdenergia, sinó de que sigueu capaços dexplicar-la amb la màxima objectvitat possible perquè cada grupsigui capaç de poder prendre una decisió.MATERIAL DE TREBALL– Internet– Llibre de text– Material seleccionat al blog (www.practquesmaster1112.wordpress.com)– Eines de presentació (PWP o PREZI)PLA DE TREBALLSESSIÓ 1 1. Pluja didees i escolta actva (15 min) 2. Inici del treball en grup. Presentació del context i treball del dossier de cada grup (45 min) amb lajuda dels ordinadors, blog de laula i el llibre.Feina per fer a casa: podeu avançar el dossier de treball si us repartu la feina. També estaria bé que“juguéssiu” amb el PREZI si decidiu utlitzar aquesta eina per fer la vostra presentació.
 52. 52. SESSIÓ 2 1. Durant tota aquesta segona sessió podreu contnuar completant les preguntes del dossier, si no ho heu acabat a casa. 2. Elaboració de linforme final en format word a on es resumeixi tota la feina feta al dossier 3. Inici de lelaboració de la presentació o en format PowerPoint o en format PREZI. Aquesta presentació ha dincloure com a mínim: 1. Presentació del recurs 2. Avantatges i inconvenients tècnics del vostre recurs 3. Efecte socials i ambientals positus i negatus del vostre recurs ATENCIÓ: Recordeu només tindreu 10 minuts per grup. Per tant, intenteu ser molt sintètics i clarsFeina per fer a casa: si no heu acabat el dossier, linforme o la presentació, lhaureu dacabar a casaSESSIÓ 3 1. Presentació oral de la vostra energia en format PowerPoint o PREZI. El presentador sescollirà per sorteig, per tant, tots els membres del grup han destar preparats per fer la presentació. 2. Elaboració de matrius DAFO individuals de les fonts denergia dels vostres companys. 3. Coavaluació de les presentacionsFeina per fer a casa: finalització de les matrius DAFO individuals amb lajuda dels informes que penjarem alblog de laulaMaterial a entregar: informe sobre la font denergia treballada (format digital) i presentació feta (formatdigital)SESSIÓ 4: 1. Elaboració conjunta de cada grup duna matriu DAFO comuna de cada energia presentada 2. Debat entre els membres del grup i elecció de la font denergia que com a comissió dexperts es proposarà a lAjuntament. 3. Elaboració de linforme final a on sexposi quina font denergia sha escollit i quines shan descartat i quins motus han portat a prendre aquestes decisionsFeina per fer a casa: completar les graelles davaluació que trobareu al dossier de treball.Material a entregar: informe final. El dossier de treball lhaureu dentregar el dia de lexamen amb totes lesavaluacions fetes.Important: De cara al control final del tema, els informes elaborats i les matriu DAFO seran la base d’estudi.Això vol dir que cada un de vosaltres ha de revisar i estudiar els dossiers elaborats per el resta de grups i nonomés el seu.
 53. 53. ACTIVITAT 1LA POLÈMICA ÉS AL CARRERLlegiu amb atenció el text següent:L’Ajuntament de Barcelona es troba en una situació de greu crisi econòmica i una part molt importantd’aquest deute és a causa de la dependència que actualment té del subministrament d’energia elèctrica deFrança i els Països d’Orient mitjà, que cobren a l’Ajuntament grans quanttats per l’energia elèctrica de laciutat. Això ha provocat que l’ens municipal hagi recuperat una vella idea que s’havia descartat pel seuimpacte: aprofitar els recursos energètcs dels quals disposa la ciutat. L’actual preu de l’energia que importal’Ajuntament fa que l’única alternatva a aquesta central sigui una apujada dels impostos que encaraempitjoraria la situació.Amb lobjectu de garantr la independència energètca de la ciutat, es va convocar un concurs públic peraprofitar l’energia solar, la mareomotriu, leòlica i les energies del subsòl barceloní. La prioritat delAjuntament era aprofitar les energies renovables, ja que aquestes són menys contaminants i tenen unimpacte menor, però degut a les característques de Barcelona i a la legislació actual, cap empresa hapresentat un projecte en aquest sentt. En canvi, han arribat cinc propostes de cinc empreses diferents peraprofitar lenergia del subsòl barceloní, situant els punts dextracció i les centrals de transformació iaprofitament energètc a diferents solars de ttularitat municipal. Degut a la situació límit de leconomia delAjuntament, el ple municipal es veu obligat a escollir entre una de les alternatves presentades, assumintels riscos que comport.Les cinc propostes que han arribat a lAjuntament són les següents (els números entre parèntesis indiquenla situació geogràfica al mapa que trobareu una mica més avall): • Lempresa Rosell Petroleum, de Qatar, contempla la possibilitat de realitzar una extracció petrolífera mitjançant plataformes marines a tot just 100 metres de lemblemàtca platja de la Barceloneta, gairebé al davant del club natació Barceloneta (7). Aquest, desapareixeria per permetre la construcció duna refineria. El contracte també inclouria la construcció d’una central elèctrica al Parc de la Ciutadella (5). • Lempresa dOlot Carbó de Tió, proposa reobrir un antc jaciment de carbó molt important a la muntanya de Montjuïc (4), a on actualment es troba el Palau Sant Jordi. Molt a prop, a l’altra vessant de la muntanya, s’hi construiria una central tèrmica per aprofitar el carbó (3). • Lempresa Vichy Catalan Energies, de Mollerussa ha presentat un projecte per explotar lenergia geotèrmica de la zona del Guinardó. La densitat de població del barri fa que el solar públic que lAjuntament cedeixi sigui un parc pròxim a lIES Francisco de Goya (6). • Lempresa japonesa Fukushima Nuclear Energy Inc. ha proposat reestructurar l’actual tèrmica del Besós per tal de convertr-la en una central nuclear aprofitant l’aigua de mar per refredar el reactor (8) i utlitzant l’urani provinent d’un antc jaciment que es troba a Collserola (1) • Lempresa Putin Gas Company ha constatat que el jaciment de petroli que es troba a la costa, també té una important bossa de gas natural i en proposa lexplotació (7). Aprofitant les obres de l’AVE a Sants, l’Ajuntament disposa d’uns terrenys municipals encara sense ús, a on s’hi podria instal·lar la central elèctrica que aprofités el gas natural (2)
 54. 54. Lògicament totes les empreses estan molts interessades en l’explotació daquests recursos. A canvi de queel Municipi cedeixi aquests els terrenys i la concessió de la explotació, lempresa ha promès nombrosos llocsde treball amb prioritat pels veïns i reduccions considerables en les factures de llum durant els propers vintanys, que permetrien a lAjuntament millorar lestat dels seus comptes i ser independent energètcament.No obstant això, els habitants de Barcelona i especialment diferents associacions ecologistes i veïnals delsbarris afectats han plantejat moltes objeccions. Per aquest motu, sha creat una comissió d’experts, per taldelaborar un informe dels diferents aspectes a tenir en compte, en contra o a favor de les diferentsalternatves per tal de trobar lopció més adequada. ACTIVITAT 2: EL PETROLI I EL GAS NATURALPRESENTACIÓ ACTIVITATCom ja sabeu, lempresa Rosell Petroleum, de Qatar, contempla la possibilitat de realitzar una extracciópetrolífera mitjançant plataformes marines a tot just 100 metres de lemblemàtca platja de la Barceloneta,gairebé al davant del club natació Barceloneta. Aquest, desapareixeria per permetre la construcció dunarefineria. El contracte també inclouria la construcció d’una central elèctrica al Parc de la Ciutadella.Per altre banda lempresa Putn Gas Company ha constatat que el jaciment de petroli que es troba a lacosta, també té una important bossa de gas natural i en proposa lexplotació. Aprofitant les obres de l’AVE aSants, l’Ajuntament disposa d’uns terrenys municipals encara sense ús, a on s’hi podria instal·lar la centralelèctrica que aprofités el gas natural.Podeu utlitzar el llibre de text, els recursos que aneu trobant a internet i també els que us anirem deixantpenjats al blog de lassignatura (practquesmaster1112.wordpress.com), a on també trobareu els criterisdavaluació, les dates dentrega dels materials que aneu generant, les presentacions dels vostres companys iels seus informes finals quan els tnguem disponibles. Tindreu la meitat de la primera sessió i tota lasegona per treballar el dossier a laula i fer linforme.Això no vol dir que no feu res a casa o que us trobeu fora del centre per treballar: la gestó del vostre tempsés cosa vostra. Si acabeu el dossier abans de que sacabi la segona sessió, podeu aprofitar per començar afer la presentació que haureu de fer a la tercera sessió.Recordeu que la presentació la farà només un membre del grup escollit per atzar i que per tant, encara que
 55. 55. us repartu la feina és important que tots els membres del grup domineu la matèria per poder fer lapresentació correctament i respondre a les eventuals preguntes. Haureu de presentar un informe final enformat word a on es reculli tota la informació considerada com a necessària.Per últm recordar que aquest dossier és UNA GUIA i que per tant, si trobeu informació interessant que noes demana a les preguntes que us fem, la podeu incloure igualment a la vostra presentació i a linformefinal.En el vostre cas, treballareu dos recursos molt pròxims com són el gas natural i el petroli. Podeu decidir sifeu la presentació conjuntament o si feu primer una part i llavors laltra. Ara bé, quan prengueu la decisióheu de considerar-les com fonts denergia diferents.CARACTERITZACIÓ DELS RECURSOSL’economia mundial depèn en gran mesura del petroli. La seva importància econòmica rau en la granquanttat de productes derivats que proporciona i en el poder energètc de molts d’aquests.La paraula petroli (d’etmologia llatna), petra i oleum, significa “oli de roca”. El petroli brut, tal com s’extreudel jaciment, és un líquid de color variable, des del terrós fins al negre, lleugerament menys dens quel’aigua, d’aspecte oliós, de viscositat variable, encara que normalment alta i d’olor desagradable. Ésconsttuït per una barreja d’hidrocarburs de composició diversa i en proporcions molt variables, segons eljaciment de procedència. Conté també quanttats pettes de sofre, oxigen i nitrogen. El petroli brut no téaplicació directa, però en deriven molts productes.– Quins són els principals productes que s’obtenen del petroli?– Quin és el procés que es segueix per l’obtenció del derivats?.
 56. 56. El gas natural sembla tndre una major acceptació per la seva combustó poc contaminant. El gas natural ésuna energia primària és a dir es pot obtenir directament sense transformació. – Quina és la composició del gas natural? Quins efectes ambientals té la seva combustó? – Quin és el seu ús principal?LORIGEN – Sabries dir quin ha sigut el procés de formació del petroli? I del gas natural? – Podries dir quina similitud tenen amb la formació del carbó i quines diferencies?
 57. 57. – Quin és el concepte d’una trampa petrolífera?RESERVESS’ha trobat petroli a tots els contnents del planeta excepte a l’Antàrtda. Ara bé, la distribució mundial delsjaciments no és uniforme, sinó que es concentra en vuit grans zones petrolíferes, algunes de les quals estroben en el mar. – Sabries dir quines son les principals reserves de petroli i gas natural al mon? Situa-les al mapa següent en dos colors diferents. – Històricament, lexplotació de les reserves de combustbles fòssils ha estat motu de confictes bèl·lics i diplomàtcs. Feu una recerca de notcies que parlin com a mínim de tres daquests confictes, tot citant-ne les fonts. Creieu que la dependència dOccident en relació a aquests recursos empitjorarà la situació en un futur? Raoneu-ho.
 58. 58. – Existeixen reserves de petroli i/o gas natural a Catalunya? I a la Península Ibèrica? Indiqueu quines són les principals. Indiqueu també don prové la majoria de gas natural que susa al nostre país.– Aquestes reserves sexploten totes? Busqueu dues reserves explotades i dues no explotades de la Península Ibèrica i indiqueu-ne els motus.– Què és el peak oil? Quan es calcula que sassolirà?
 59. 59. LOCALITZACIÓ I EXTRACCIÓLa localització d’una bossa de petroli resulta una tasca complicada i costosa.– Sabries dir en quin tpus de roques es fan les prospeccions i per què?– Què es el que es busca quan es fa una prospecció?– Quin es el procés que es segueix per l’extracció de petroli? I del gas natural? Ajudeu-vosdesquemes
 60. 60. – Quina diferencia hi ha entre extracció natural i artficial?– Com sol transportar-se el petroli? I el gas natural? Quines dificultats té cada cas?TRANSFORMACIÓ EN PRODUCTES I APLICACIONSA les refineries es porten a terme un seguit de processos destnats a separar els diferents components ofraccions del petroli. – Quins són els principals processos que es duen a terme a una refineria? Són iguals en el cas del petroli que en el cas del gas natural? – Els productes obtnguts del petroli es poden utlitzar directament o com a matèries primeres per a la indústria petroquímica. Sabries diferencia i dir quins s’apliquen directament i quins es tracten en la industria petroquímica?
 61. 61. IMPACTES – Quins són els principals impactes de lús de lenergia del petroli i del gas natural per generar electricitat? En què consisteixen? Ajudeu-vos desquemes. – Quin efecte té lús de gas natural i petroli per obtenir energia en relació amb el canvi climàtc? – Quin altres gasos contaminants provenen dels combustbles fòssils i quins efectes tenen? – Quins altres efectes tenen lús del petroli i el gas natural?
 62. 62. – A partr dels esquemes de la pàgina 190 del vostre llibre, com relacionaríeu la situació geogràfica i la estructura interna i tpus de roques ?ANALISI DEL CAS CONCRETEl tall següent mostra la composició geològica de la zona a on es voldria instal·lar la plataforma. Anomeneules diferents capes segons la simbologia habitual. Quines zones creieu que indiquen la presència de petroli iquines indiquen la presència de gas natural? Indiqueu-ho.Indiqueu amb un punt a on seria més rentable fer la perforació per extreure petroli i a on ho seria menys iindiqueu-ne els motus. Feu el mateix pel cas del gas natural. – Quins impactes podria tenir a la zona lexplotació del recurs proposat?
 63. 63. – Quins t pus de centrals poden utlitzar petroli i/o gas natural? Feu un esquema del seu funcionament i anoteu-ne les principals diferències. Quina proposaríeu pel gas natural i pel petroli? Relacioneu-ho amb limpacte que tndrien cada una a la zona. ACTIVITAT 3Per recordar la informació dels teus companys, omple individualment les matrius DAFO següents i la taulade coavaluació de les presentacions que trobaràs a contnuació Recorda que al final també us haureudautoavaluar com ho heu fet:Atenció: no omplir aquestes graelles davaluació implica que tots els grups que estguin en blanc tndranun 3 per defecte
 64. 64. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 65. 65. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 66. 66. Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 67. 67. Finalment, feu la valoració de la vostra pròpia presentació:Nom energia:Valora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la vostra presentació:La informació que hem aportat és rellevant i serà útl als companysA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHem utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textCreiem que la manera de presentar ha captat latenció dels companysEls contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències ACTIVITAT 4Aquesta part consisteix en un debat d’experts per escollir quina de les fonts d’energia es proposarà al’Ajuntament com a més adient. Com a grup heu de discutr a partr del vostre informe i de les matrius DAFOelaborades en la sessió anterior i elaborar una matriu DAFO de síntesi de cada energia. Podeu fer servir lesmatrius DAFO de les presentacions i completar-les amb la informació dels vostres companys.La tècnica de discussió que utlitzareu és la de la Taula rodona: caldrà que escolliu un moderador que hauràde posar ordre en cas de que la resta de partcipants no discuteixin ordenadament, però el moderadortambé ha de partcipar. Haureu de decidir quina font denergia proposeu a lAjuntament.Lobjectu fnal és elaborar un informe fnal a on es concreteu els motus que us han portat a escollir unafont i perquè heu descartat la resta. De cada font denergia haureu dexplicar els avantatges i elsinconvenients i els motus que us han portat a descartar-la o a triar-la. Haureu de presentar un treball enformat informàtc (fitxer word a on hi hi const també una portada amb els autors i un ttol) que ens haureudenviar abans del proper dia de classe. Tots els treballs els penjarem al blog. TAULES DAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUPValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes delfuncionament del vostre treball en grup: (JO)Nom del company (escriu el nom del company que avalues)Ha aportat bon ambient al grupLa seva acttud ha estat productva i positvaHa complert amb les tasques que havia de fer
 68. 68. Ha treballat de valentHa ajudat als companys quan ho han necessitatAtenció: no omplir aquesta graella implica que tots els membres del grup tnguin un 3 per defecte AVALUACIÓ INFORMES COMPANYSValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes dels informesdels vostres companys:Linforme era detallat i responia a tots els meus dubtesLinforme estava ben redactat i sentenia béHe utlitzat linforme per estudiar de cara a lexamenAtenció: no omplir aquesta graella implica que els informes dels companys tnguin un 3 per defecte AVALUACIÓ ACTIVITATFinalment, et demanem que ens avalueu a nosaltres, els professors i a lactvitat en si. Per fer-ho, caldriaque completéssiu la graella següent, valorant també d1 a 10 si esteu dacord amb lafirmació:Les actvitats proposades mhan semblat interessantsEl fet de plantejar un problema que podria ser real mha fet més interessant el temaLa dinàmica de treball en grup mha semblat correcteEls professors mhan ajudat quan els hi he demanatEl material que mhan proporcionat mha servit per dur a terme les tasquesLa quanttat de feina proposada mha semblat adequadaEl blog de laula mha sigut útl per dur a terme les tasquesAltres comentaris (us agrairíem que comentéssiu què us ha semblat la unitat):

×