Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Звіт з навчальної роботи БДПУ за 2012-2013 н.р.

966 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Звіт з навчальної роботи БДПУ за 2012-2013 н.р.

 1. 1. Аналіз навчальної роботи в університеті
 2. 2. ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ • розробка Європейською асоціацією із забезпечення якості вищої освіти стандартів якості вищої освіти • прийняття Київським національним університетом ім.Т.Шевченка Програми заходів із забезпечення якості освіти в КНУ • здійснений науковий аналіз причин низької якості освіти в Україні
 3. 3. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ КРАЇНИ У ЦІЛОМУ • Відсутність вітчизняних закладів вищої освіти у провідних міжнародних рейтингах. • Незацікавленість молоді країн Північної Америки і Західної Європи в отриманні дипломів української вищої школи. • Низька репутація випускників багатьох вітчизняних закладів серед роботодавців. • Скарги останніх на недостатній рівень фахової підготовки. • Нездатність висококваліфікованих кадрів забезпечити інноваційний розвиток економіки та високу продуктивність праці. • Чималі масштаби безробіття фахівців і роботи не за фахом.
 4. 4. Порівняльна діаграма результатів роботи державної екзаменаційної комісії Якість знань, % 120 94 100 74 80 63 98 74 71 65 71 60 40 20 0 Бакалавр Спеціаліст 2010-2011 н.р. Магістр 2011-2012 н.р. Всього
 5. 5. Показники якості державної атестації за кваліфікаційними рівнями Якість навчання, % № з/п Кваліфікаційні роботи (дипломні, магістерські) Державні екзамени Інститут/ факультет Бакалавр 1 ІФСК 2 ІСПКО 3 ІФМТО 4 ФОІПТО 5 ІППОМ 6 ФФВ 7 СГФ 8 ФЕУ Всього Спеціаліст Магістр Бакалавр Спеціаліст Магістр 57 73 - - 96 - 67 68 - - 100 100 56 54 100 100 68 100 55 - - - 84 92 80 80 75 100 70 100 43 48 - 100 100 - 49 45 100 61 58 100 69 84 100 67 76 100 63 67 97 78 83 98
 6. 6. ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ • Валовий (кількісний) підхід у вищій школі (особливо ІІІ і IV рівнів акредитації). • Заклади не мотивовані на якість підготовки, натомість орієнтовані на максимальне залучення студентів заради наповнення бюджету. • Річна вартість підготовки фахівця в університеті, академії, інституті через їх кількісну гіпертрофію багатократно поступається аналогічним видаткам у розвинених країнах і навіть суттєво менша за такі видатки у вітчизняних технікумах, училищах, коледжах. • Заклади не орієнтовані на підготовку кадрів інноваційного типу фахівців розвитку. • Не подолано інерцію і супротив у переході з процесної на результатну парадигму навчання. Це не дає змоги запровадити концепцію вимірюваної якості, відтак здійснити ефективне забезпечення та продуктивний контроль якості.
 7. 7. ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ 1 Валовий (кількісний) підхід у вищій школі (особливо ІІІ і IV рівнів акредитації): • за падіння з 1990 р. ВВП на третину, кількість закладів, які надають повну вищу освіту, більш як подвоїлася; • охоплення вищою освітою молоді відповідного віку сягнуло 80 % (більше ніж у середньому в розвинутих країнах); • у 2012 р. ліцензований обсяг прийому вступників становив 2,4 млн., водночас кількість абітурієнтів лише 620 тис. Утрачена інтелектуальна селекція вступників.
 8. 8. ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ 2 Заклади не мотивовані на якість підготовки, натомість орієнтовані на максимальне залучення студентів заради наповнення бюджету • з-поміж професійних кадрів, що постачаються на ринок праці, 60 % становлять випускники університетів, академій, інститутів; • це не відповідає реальним потребам в кваліфікації трудових ресурсів, призводить до перекваліфікації економіки, її неспроможності забезпечити інноваційну практику для надто великої кількості студентів.
 9. 9. ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ 3 Річна вартість підготовки фахівця в університеті, академії, інституті через їх кількісну гіпертрофію багатократно поступається аналогічним видаткам у розвинених країнах і навіть суттєво менша за такі видатки у вітчизняних технікумах, училищах, коледжах.
 10. 10. ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ Заклади не орієнтовані на підготовку кадрів інноваційного типу - фахівців розвитку: • частка досліджень і розробок у загальному обсязі фінансування закладів менша за 3 % (у найкращих університетах не перевищує 10 %, натомість у середньому по країнах ОЕСР – 30%); • заробітна плата науково-педагогічних працівників неконкурентоспроможна, вони перевантажені навчальною роботою, потерпають від дефіциту робочого часу на дослідження і розробки, масово займаються відволікаючими підробітками. 4
 11. 11. ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ 5 Не подолано інерцію і супротив у переході з процесної на результатну парадигму навчання. Це не дає змоги запровадити концепцію вимірюваної якості, відтак здійснити ефективне забезпечення та продуктивний контроль якості • Нерозвиненість системи зовнішнього (національного, галузевого) і внутрішнього (інституційного) забезпечення якості згідно з Європейськими стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2005 р.). • Несформованість нормативно-правової бази для розроблення освітніх і професійних стандартів на основі: результатного (компетентнісного) підходу, та Національної рамки кваліфікацій . • Відсутність суспільного консенсусу щодо статусу незалежної Національної агенції (ради, комісії) з якості вищої освіти, розподілу повноважень між нею та профільним міністерством. • Дефіцит культури у науково-педагогічних колективів та їхніх керівників щодо забезпечення і гарантування якості вищої освіти, формування і оприлюднення системи переконливих доказів стосовно дійсної реалізації задекларованої якості.
 12. 12. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОСВІТИ • Формування і реалізація сильної, послідовної, системної, науково обґрунтованої реформаторської державної політики у сфері вищої освіти. • Кількісна та структурна оптимізація вищої освіти. • Вдосконалення фінансування вищої освіти. • Підвищення ефективності навчання, викладання, оцінювання. • Створення ефективної системи зовнішнього і внутрішнього оцінювання якості вищої освіти. • Здійснення відповідного системного навчання керівного персоналу закладів. • Прийняття державної цільової програми виведення 2-3-х провідних національних закладів у число 400-500 найкращих у світі за авторитетними міжнародними рейтингами з метою створення зразкових центрів досконалості вищої освіти. • Здійснити заходи щодо розповсюдження провідного досвіду Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо реалізації Програми заходів із забезпечення якості освіти.
 13. 13. Cамостійність вибору, % 80 72 70 60 51 50 40 30 22 15 20 21 10 10 3 5 0 Рішення прийняв сам Порадили інші 1 курс Вибір випадковий 5 курс Не пригадую
 14. 14. Мотиви вибору професії Мотиви 1 курс 5 курс Професія розв'яже матеріальні проблеми 7 5 Продовжити традицію, закладену батьками 7 4 Професія дасть можливість зайняти певне становище в суспільстві, одержати високий статус 36 39 Подобається сам процес майбутньої діяльності 55 35 Подобається сам ВНЗ, місто 13 14 Бажання бути корисним 20 15 Професія видається загадковою, приваблює романтикою 7 7 Професія не цікавить, але навчання дозволяє виграти час і розв'язати інші проблеми 6 13 Інша причина 2 3 Не можу точно сказати, не думав 4 2
 15. 15. Мета вступу до університету, % 70 60 50 60 52 50 40 40 30 38 29 29 23 29 27 20 10 2 8 2 6 0 Диплом про в ищу осв іту Виграти час Отримати якісні Одержати в міння Одержати Закласти основ у знання й нав ички, знання, у міння й майбу тньої потрібні у роботі нав ички, які кар'єри з даної професії знадобляться у роботі й за іншими професіями 1 курс 5 курс Одержати нав ички громадської діяльності
 16. 16. Що дає навчання у БДПУ: мрії та реальність
 17. 17. Відвідування занять студентами в період з 27.11.12. до 30.11.12 № з/п Інститут/ факультет Загальна кількість студентів Кількість присутніх % відвідування 1. ІФСК 383 247 64% 2. ІСПКО 306 205 67% 3. ФФВ 180 86 48% 4. СГФ 140 106 76% 5. ФОІПТ 256 134 52% 6. ІППОМ 414 260 63% 8. ІФМТО 255 140 55%
 18. 18. Рівень задоволеності якістю роботи підрозділів БДПУ
 19. 19. Рівень незадоволеності якістю роботи підрозділів БДПУ
 20. 20. Чи влаштовує Вас якість освіти у БДПУ? Якість освіти, % 70 60 59 58 50 35 40 26 30 16 20 5 10 0 Так Частково так 1 курс 5 курс Ні
 21. 21. Програма заходів із забезпечення якості освіти в КНУ, передбачає: • Запровадження орієнтованих на студента навчальних планів підготовки за ОКР «бакалавр» і «магістр». • Заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників. • Заходи, спрямовані на вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання. • • Політика Університету щодо формування контингенту студентів. Встановлення зворотних зв’язків між учасниками навчального процесу. • Самооцінка ефективності діяльності із забезпечення якості. • Заходи, спрямовані на розширення присутності Університету в національних і міжнародних програмах підготовки фахівців з
 22. 22. Показники методичної майстерності, яких викладачам не вистачає

×