Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация 2011

3,362 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентация 2011

 1. 1. Бердянський державний педагогічний університет Інформація про науково-дослідну діяльність
 2. 2. ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 2009-2011 РР. <ul><li>у 2009 р. присвоєно вчене звання доцента (5 ) : </li></ul><ul><li>Захарова Н.М., Шиман О.І., Мартиненко О.В., Рогозіна О.В., Вєнцева Н.О. </li></ul><ul><li>у 2010 р. присвоєно вчене звання доцента (20) : </li></ul><ul><li>Буянов П.Г., Богданова М.М., Куделіна О.В., Вусик Г.Л., Голік О.Б., Глазова С.М., Греб М.М., Красножон О.Б., Мельникова Ю.О., Немченко С.Г., Олійник Е.В., Омеляненко А.В., Пелагейченко М.Л., Сидорченко Т.Ф., Співак І.Е., Халабузар О.А., Хоменко С.В., Школа Г.М., Вагіна Н.С., Бузова О.Д. </li></ul><ul><li>у 2011 р. присвоєно вчене звання професора (5) та доцента (11) : </li></ul><ul><li>Сосницька Н.Л., Коваль Л.В., Харлан О.Д., </li></ul><ul><li>Богданов І.Т., Чулкова Л.О., </li></ul><ul><li>Корнієнко С.І., Попова Л.П., Шиманович І.В., Александрова Г.О., Старинська О.В., Ліпич І.І., Нищета ВА., Лиходєєва Г.В., Лазаренко А.С., Ярощук Л.Г., </li></ul><ul><li>Алєксєєва Л.О. </li></ul>
 3. 3. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2009-2011 РР. Докторські дисертації у 2009 р.: Харлан О.Д. Домащенко О.В. Докторські дисертації у 2010 р.: Чулкова Л.О. Коваль Л.В. Богданов І.Т. Докторські дисертації у 2011 р.: Гудзь М.В Константінова В.М. Кандидатські дисертації у 2009 р.: Харченко О.В., Александрова Г.О., Бережна О.О., Алєксєєва Л.О., Чемоніна Л.В., Костромицький Р.І., Мішечкіна М.Є., Чумак В.В., Гармаш Н.С., Лиходєєва Г.В., Нищета В.А., Сердюк Т.І., Горецька О.В., Ачкан В.В., Кравченко Н.В., Косенко П.Б., Павленко М.П. Кандидатські дисертації у 2010 р.: Марченко К.В., Матвєєва О.В., Даннік Л.А., Журавльова С.С., Григор ’ єва В.В., Мороз А.А., Десятов Д.Л., Єськова Т.Л., Баханов А.К., Кайки М.Ю., Мирошниченко В.О., Топуз А.С., Карапетрова О.В., Дуброва О.А., Чуприна Г.П., Бурназова В.В., Паскар В.І., Осіпов В.М. Кандидатські дисертації у 2011 р.: Мокрогуз О.П.,Бухало О.Л., Коркішко В.О., Баранова І.О., Федчиняк А.О., Коновальська Л.О., Самсутіна Н.М., Кудінов М.В., Сидоренко Л.С., Жульова С.І., Салюк Б.А., Чікібаєв А.Г
 4. 4. Кадровий склад БДПУ 2009-2011 рр. 2009 2010 2011 Доктори наук 14 21 24 Кандидати наук 153 157 163 % НПП з наук. ступенями, вченими званнями 61,62 64,73 60,13 Загальна чисельність НПП 271 275 311 5.2% 56.5% 5.2 % 7.6% 100% 57.1% 100% 7.7% 52.4% 100%
 5. 5. Узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність БДПУ в 2011 році <ul><li>АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: </li></ul><ul><li>01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків; </li></ul><ul><li>07.00.01 – історія України; </li></ul><ul><li>10.01.01 – українська література; </li></ul><ul><li>10.01.06 – теорія літератури; </li></ul><ul><li>10.01.05 – порівняльне літературознавство; </li></ul><ul><li>10.02.15 – загальне мовознавство; </li></ul><ul><li>13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; </li></ul><ul><li>13.00.02 – теорія та методика навчання (математика); </li></ul><ul><li>13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни); </li></ul><ul><li>13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика); </li></ul><ul><li>13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); </li></ul><ul><li>13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); </li></ul><ul><li>13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення); </li></ul><ul><li>13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; </li></ul><ul><li>19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; </li></ul><ul><li>23.00.02 – політичні інститути та процеси. </li></ul><ul><li>В аспірантурі навчається 78 аспірантів , із них – 46 з відривом від виробництва . </li></ul><ul><li>За останні три роки захищено 47 кандидатських </li></ul><ul><li>та 7 докторських дисертацій. </li></ul>
 6. 6. У 2011 р. відкрито докторантуру зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 7. 7. У 2011 році в БДПУ створено спеціалізовану вчену раду К 18.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. <ul><li>Г олова спеціалізованої вченої ради - Богданов Ігор Тимофійович , д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи. </li></ul><ul><li>Заступник спеціалізованої вченої ради – Коваль Людмила Вікторівна , д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв. </li></ul><ul><li>Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Жигірь Вікторія Іванівна , к.пед.н., доц. </li></ul><ul><li>Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 </li></ul>Бердянський державний педагогічний університет Баханов К.О., д.пед.н., проф. Сосницька Н.Л., д.пед.н., проф. Чулкова Л.О., д.пед.н., проф. Гуренко О.І., к.пед.н., доц. Кривильова О.А., к.пед.н., доц. Школа О.В., к.пед.н., доц. Слов ’ янський державний педагогічний університет Стешенко В.В., д.пед.н., проф. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Касперський А.В., д.пед.н., проф. Шут М.І., д.фіз.-мат.н., проф. Благодаренко Л.Ю., д.пед.н., проф.
 8. 8. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУ <ul><li>З 2010 року фінансується держбюджетна тема “ О птоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5 ” . Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Категорія роботи – фундаментальна. </li></ul><ul><li>Протягом 2011 року розроблено технологію отримання поруватих шарів А 3 В 5 , досліджено морфологію та хімічний склад поверхні. </li></ul><ul><li>За результатами науково-дослідної роботи створено інноваційний проект “Організація виробництва світлодіодів на основі поруватих сполук” . </li></ul><ul><li>У 2011 році пройшов конкурсний відбір науковий проект, що пропонується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в категорії фундаментальних досліджень “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект” . К ерівник – д. філол. н., проф. О.Д. Харлан (термін виконання: 01.2012 – 12.2014) </li></ul>
 9. 9. ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУ <ul><li>З 2009 року фінансується держбюджетна тема “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВ V ” , що пройшла конкурсний відбір у 2008 році. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В.   Кідалов. Категорія роботи: прикладна. </li></ul><ul><li>Інвестиційний проект “Організація виробництва потужних світлодіодів на основі нанопоруватих сполук А 3 В 5 ” став переможцем серед інвестиційних проектів Запорізької області та був представлений на спеціалізованій виставці &quot;Високі технології 2011&quot;. </li></ul><ul><li>У 2011 році пройшов конкурсний відбір науковий проект, що пропонується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в категорії прикладних досліджень “ Фізико-технологічні засади отримання поруватих А3В5 та приладових сполук на їх основі ” . К ерівник – д. ф. -м. н., проф. В . В . Кідалов (термін виконання: 01.2012 – 12.2013) </li></ul>
 10. 10. ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ У межах держбюджетних наукових досліджень у БДПУ у звітному році отримано п’ять патентів на корисну модель і один на винахід: 1. Пат. 93456 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб дослідження смуг сегрегації домішки фосфіду індію шляхом селективного електрохімічного травлення / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – a200911327; заявл. 06.11.2009; опубл. 10.02.2011. – бюл. № 3/2011. 2. Пат. 57476 Україна, МПК(2006): H01L 21/3063 (2011.01). Спосіб отримання поруватого шару ZnSe n-типу методом електрохімічного травлення при освітленні зразків лазером / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, О.В. Мараховський, В.В. Кідалов. – u201010694; заявл. 06.09.2010; опубл.   25.02.2011. – бюл. № 4/2011. 3. Пат. 58008 Україна, МПК(2006): C03C 15/00 (2011.01). Склад поліруючого травника для фосфіду індію n-типу / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – u201010720; заявл. 06.09.2010; опубл. 25.03.2011. – бюл. № 6/2011. 4. Пат. 57476 Україна, МПК (2011.01): H01L 21. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації поверхні фосфіду індію / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – u201011543; заявл. 28.09.2010; опубл. 12.09.2011. – бюл. № 17/2011. 5. Пат 57811Україна,  МПК (2011.01): C01G . Спосіб отримання поруватого шару p-GaAs шляхом електрохімічного травлення / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – 15/00u201010738; заявл. 06.09.2010; опубл 10.03.2011. – бюл. № 3/2011. 6. Пат. 93456 Україна, МПК (2011.01): C01 N . Спосіб дослідження композиційної неоднорідності структури кристалу фосфіду індію / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – 1067395; заявл. 06.11.2009; опубл 10.02.2011. – бюл. № 5/2011.
 11. 11. Патенти на корисну модель
 12. 12. Патенти на корисну модель
 13. 13. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ <ul><li>У 2011 році проведено такі наукові конференції: </li></ul><ul><li>Міжнародна наукова конференція “ Крихти буття: література і практики повсякдення”. </li></ul><ul><li>Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання “Навчання, виховання та розвиток”. </li></ul><ul><li>Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання фізичного виховання спорту та здоров’я студентської молоді ”. </li></ul><ul><li>Всеукраїнська наукова конференція “Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах варіативності змісту початкової освіти ”. </li></ul><ul><li>Всеукраїнська наукова конференція “Соціально-економічні дослідження в період ринкової трансформації ”. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Всеукраїнська науково-практична конференція “Північне Приазов'я у філософсько-історичному та філологічному вимірі ”. </li></ul><ul><li>Всеукраїнська наукова конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях ”. </li></ul><ul><li>Всеукраїнська наукова конференція “Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, актуальні проблеми, перспективи розвитку ”. </li></ul><ul><li>Науково-практичний семінар “ Мова-література-культура в контексті національних взаємозв’язків ”. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Всеукраїнська наукова конференція “Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти ”. </li></ul><ul><li>Всеукраїнська наукова конференція “Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст. ”. </li></ul><ul><li>Міжнародна наукова конференція “Мова і соціум: етнокультурний аспект ”. </li></ul><ul><li>Всеукраїнська наукова конференція “ Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення ”. </li></ul><ul><li>ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар “Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов”. </li></ul>
 16. 16. Підручники та навчальні посібники У 20 1 1 році в БДПУ видано 29 монографій, 3 підручники, 62 навчальних посібники, у тому числі 16 - з грифом МОН (МОНМС) України
 17. 17. Посібники з грифом МОН (МОНМС) України
 18. 19. Навчальні посібники
 19. 20. <ul><li>Монографії </li></ul>
 20. 22. <ul><li>Методичні рекомендації </li></ul>
 21. 23. ФАХОВІ ВИДАННЯ <ul><li>В університеті створено редакційно-видавничий відділ. </li></ul><ul><li>У БДПУ видаються фахові збірники: </li></ul><ul><li>“ Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”; </li></ul><ul><li>Збірник “Актуальні проблеми слов ’ янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство”; </li></ul><ul><li>Міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”; </li></ul><ul><li>Збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра та БДПУ “Німецько-українські педагогічні студії”; </li></ul><ul><li>Збірник наукових праць “Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін”. </li></ul>За останні три роки в університеті видано 70 монографій, 10 підручників та 189 навчальних посібників.
 22. 24. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ <ul><li>В університеті працюють 92 викладачі віком до 35 років, 36 із них уже здобули ступінь кандидата наук, 22 – закінчили аспірантуру при БДПУ та 3 – при інших вищих навчальних закладах України, 78 – навчаються в аспірантурі БДПУ, 12 – в аспірантурах інших вишів. </li></ul><ul><li>56  молодих науковців мали змогу впродовж місяця працювати в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в санаторії-профілакторії Київського політехнічного інституту на пільгових умовах. </li></ul><ul><li>Чотири молоді науковці нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» , десять – Почесними регіональними та відомчими грамотами . </li></ul><ul><li> У 2011 р. присуджено стипендію Кабінету Міністрів України молодим науковцям університету – Я.О. Сичіковій, В.В. Ачкану та В.М. Осіпову, а також продовжено виплату стипендії О.А. Сєнічевій. </li></ul><ul><li>Упродовж 2011 року молодими вченими було захищено 1 докторську (В.М. Константінова, тема «Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина XIX – початок XX ст.)» та 10 кандидатських дисертацій. </li></ul>
 23. 25. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ <ul><li>У 2011 р. студенти БДПУ брали участь у: </li></ul><ul><li>Конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; </li></ul><ul><li>Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка ; </li></ul><ul><li>Х II Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика; </li></ul><ul><li>Міжнародній студентській олімпіаді ACM ICPC із спортивного командного програмування ; </li></ul><ul><li>Всеукраїнській студентській олімпіаді з інформатики; </li></ul><ul><li>II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Болгарська мова та література»; </li></ul><ul><li>ї </li></ul><ul><li>Всеукраїнських студентських олімпіадах; </li></ul><ul><li>Всеукраїнських і міжнародних конференціях. </li></ul>У звітному році студентами БДПУ опубліковано 585 статей, із них самостійно – 569.
 24. 26. <ul><li>У 2011 БДПУ було створене Наукове товариство студентів та аспірантів з метою активного залучення студентської молоді до науково-дослідної діяльності, удосконалення форм цієї роботи, забезпечення умов для виявлення кожним студентом своїх науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань. </li></ul><ul><li>Активісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримують стипендії Президента України, інших установ і фондів : </li></ul><ul><li>- студент Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій Олександр Гаденко отримує стипендію Президента України ; </li></ul><ul><li>- студентка 4 курсу Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Валерія Хіора – стипендію Верховної Ради України ; </li></ul><ul><li>- 19 студентів університету отримують стипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США) , заснованого в Сполучених Штатах Америки 1999 року. </li></ul>
 25. 27. ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “БОЛГАРСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА” У БДПУ
 26. 28. ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ “РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА” У БДПУ Конкурсна комісія розглянула 40 студентських наукових робіт, що надійшли з 23   вищих навчальних закладів України. 9 студентів БДПУ посіли призові місця з а результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; 2 студенти стали призерами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади
 27. 29. <ul><li>У 2011 році в університеті діяли 44 наукових гуртки, 65  проблемних груп, 3 науково-дослідні лабораторії, психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар, факультатив. </li></ul>
 28. 30. РЕЙТИНГ НАУКОВОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТІВ, ФАКУЛЬТЕТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 42,5 Романо-германської філології 48,6 Соціальних комунікацій 55,1 Української мови 72 Іноземних мов 91,1 Загального мовознавства та слов’янської філології 97,7 Філологічних дисциплін 100,6 Теорії та методики навчання мов 108,1 Української літератури та компаративістики 80,8 726,8 111,1 Зарубіжної літератури та теорії літератури Інститут філології та соціальних комунікацій 1. Показник НР у середніх балах Загальна кількість балів Рейтинг НР кафедр Кафедра Місце
 29. 31. Показник НР у середніх балах Загальна кількість балів Рейтинг НР кафедр Кафедра Місце 30,7 Філософії та соціології 45 Педагогіки вищої школи та управління освітніми закладами 64 Політології та правознавства 81 Всесвітньої історії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін 77 38 4 ,8 1 64 , 1 Історії України 2. Соціально-гуманітарний факультет
 30. 32. Показник НР у середніх балах Загальна кількість балів Рейтинг НР кафедр Кафедра Місце 42,1 Прикладної психології 59,4 Дошкільної освіти 59,8 Соціальної педагогіки 59,4 237,5 76,2 Логопедії Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти 3.
 31. 33. РЕЙТИНГ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ 97,7 586 Філологічних дисциплін 5. 1 00 , 6 503 Теорії та методики навчання мов 4. 108,1 757 Української літератури та компаративістики 3. 111,1 1111 Зарубіжної літератури та теорії літератури 2. 164,1 1149 Історії України 1. Рейтинг Загальна кількість балів Кафедра №
 32. 34. Викладачі, які мають високий показник у рейтингу наукової діяльності 166 Макарова І.А. 20. 171 Гудзь М.В. 19 180 Хоменко В.Г. 18. 182 Сєнічева О.А. 17. 183 Корнієнко С.І. 16. 201 Загороднова В.Ф. 15. 202 Нищета В.А. 14. 203 Саєнко Г.В. 13. 203 Новик О.П. 12. 215 Філоненко С.О. 11. 216 Алєксєєнко І.В. 10. 220 Богданов І.Т. 9. 245 Харлан О.Д. 8. 248 Зарва В.А. 7. 260 Баханов К.О. 6. 280 Межуєв В.І 5. 329 Коваль Л.В. 4. 424 Константінова В.М. 3. 435 Лиман І.І. 2. 447 Кідалов В.В. 1.
 33. 35. Викладачі, які мають низький показник у рейтингу наукової діяльності 5 Мірошниченко М.М. 1. 0 Це-кононенко Г.Е. 25. 0 Тимонькін Г.М. 24. 0 Ніконенко Т.В. 23. 0 Малярова К.С. 22. 0 Лазаренко Л.В. 21. 0 Кузнєцова О.М. 20. 0 Кручиненко В.Г. 19. 0 Котляревський М.Б. 18. 0 Вержиковська Л.Г. 17. 0 Бондаренко Г.П. 16. 0 Бараннік Ю.В. 15. 0 Бабкіна Р.М. 14. 0 Афонін В.Г. 13. 0 Алябушева М.В. 12. 2 Шмигов П.В. 11. 2 Котляр В.П. 10. 2 Гусєв В.І. 9. 3 Юхно Ю.М. 8. 3 Григор ’ єв В.О. 7. 4 Фурманова Т.І. 6. 4 Тараненко Ю.П. 5. 4 Гринюк А.В. 4. 5 Гребенюк Г.В. 3. 5 Рогозін І.В. 2.

×