Bysrcké journal brno0804

379 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bysrcké journal brno0804

  1. 1. Pozvánka na besedu Jak odstranit sinice z pøehrady ØÍJEN roèník XIV/2004 8 S ohledem na velký zájem je beseda opakována. Na besedì budou podány nejèerstvìjší informace k problematice vyèištìní Brnìnské pøehrady, referovat ZAHÁJENÍ Ochranné pásmo hradu Veveøí bude koordinátor akce Ing. Václav Košacký, èlen TOPNÉ SEZÓNY Rada mìsta Brna doporuèila cí bude zapotøebí tyto materiály dát zastupitelstva Jihomoravského z hlediska památkové péèe zahá- do vzájemného souladu, aby V dohledné dobì zaène topná kraje. jení prací na vymezení ochranné- ochrana hradu také umožnila jehosezóna 2004/2005. ho pásma areálu Státního hradu využívání a urèitý jeho rozvoj. Beseda probìhne Dodávka tepelné energie do Veveøí, které cituji „je jednou z nej- V této souvislosti by mìly být ve Spoleèenském centru dnebytù bude zahájena v otopném významnìjších památek na území posouzeny nìkteré turistické ces- 18. øíjna 2004 v pondìlíobdobí pouze za pøedpokladu mìsta Brna“. Tímto usnesením ty v místì. Dosavadní smìr zna- v 18 hod. a bude doplnìnasplnìní ustanovení vyhlášky byla význaènost hradu v rámci èení od nového mostu do Nových o další aktuální informace.è.152/2001 Sb., když: Prùmìrná mìsta opìt potvrzena. dvorù po silnici by mìl být nahra-denní teplota venkovního vzdu- Hrad a jeho okolí tvoøí celek. Pro- Srdeènì zve Svatopluk Beneš, zen bezpeènìjší trasou v terénuchu v pøíslušném místì nebo lo- to je zapotøebí prostøedí hradu starosta s ohledem na pohyb v pøírodì a sekalitì poklesne pod +13 stupòù chránit, aby v budoucnu nedochá- zámìrem pøivedení turistù do blíz-Celsia ve dvou dnech po sobì zelo k jeho znehodnocení neodpo- kosti hradu. Pozvánka na 13. zasedánínásledujících a podle vývoje po- vídajícími stavebními zásahy a ji- Jedná se jednak o vyøešení pøe- Zastupitelstva MÈèasí nelze oèekávat zvýšení této nou nevhodnou èinností. Práce na chodu pøes potok Veverku a dále Brno–Bystrc,teploty nad +13 stupòù Celsia. dokonèení ochranného území by o pøivedení cest na bývalou, nyní které se uskuteèní ve støedu V oblasti Mìstské èásti Brno- mìly skonèit v roce 2005. nepoužívanou, koèárovou cestu, 13. øíjna 2004 v 16 hod.Bystrc provozuje tepelné zdroje fir- Jedná se o jednu z priorit Odbo- která vede od Státního hradu Ve- ve Spoleèenském centru.ma Tepelné zásobování Brno, a.s. ru památkové péèe Magistrátu veøí cca po vrstevnici do Nových Na provozovatele tepelných mìsta Brna. Již v minulosti byla Pøedbìžný program jednání: dvorù.zdrojù vyvíjí vlastník domu stále zpracována územní dokumentace Svatopluk Beneš l Jednání Zastupitelstva MÈ Brno-vìtší tlak, aby podmínky pro vytá- okolí hradu Veveøí. V prùbìhu pra- starosta Bystrc s Policií ÈR a MPpìní v bytech pøedepsané ve vy- l Požární øád MÈ Brno-Bystrchlášce 152/2001 Sb. dùslednì do- Zrušení usnesení Z 3/24 - 3.08držoval a nepøekraèoval. Vždy na a Z 4/9 - 3.03základì dlouhodobých praktických l Návrh zmìn ÚPmB 2002 - II - 15, soubor, projednánízkušeností lze konstatovat, že zvý- l Zásady sestavování a realizováníšení vnitøní teploty v místnosti Seznamu oprav a investic, zmìnao jeden stupeò Celsia se projeví l Seznam oprav a investic, zmìnav podobì vyšších nákladù na vytá- l 1. návrh rozpoètu MÈ Brno-Bystrcpìní cca o 6%. na rok 2005 Dùležitou pøipomínkou na za- l Rozpoètový výhled MÈ Brno-Bys-èátku topné sezóny je nutnost trc na období 2006-2015odvzdušnìní všech odvzdušòo- l Kritéria pro výbìr žadatelù o bytvacích ventilù v horních patrech a bytovou náhradu v MÈ Brno–tak, aby byl topný systém plnì Bystrcobsazen teplonosným médiem. l Odmìny øeditelùm školských Proto žádáme všechny nájem- pøísp. organizací, úèelové vymeze- ní èástky na provozce, zejména v horních podlažích, l Likvidace neupotøebitelného majet-aby byli pøi tomto odvzdušòová- ku MÈ Brno-Bystrc - darování 2 ksní nápomocni. vysílaèek Motorola MTX 838 B7, Veškeré vaše pøipomínky k funk- Jihomoravský hejtman Ing. Stanislav Juránek a Mgr. Eliška Kováøová pøi slav- vèetnì pøíslušenstvíci topného systému a dodávce tep- nostním zahájení Bystrckého plenéru 2004 l Projednání protokolu o výsledkulé užitkové vody vašeho bytového kontroly výbìru místních poplatkùdomu mùžete v pracovní dny hlá- BYSTRCKÝ PLENÉR 2004 za užívání veø. prostranství, stano- visko OVV a O STAVsit správci domu firmì BYTASEN, Bystrcký plenér 2004 byl slavnostnì otevøen a zahájen 13. 9. 2004 l Vyhláška mìsta Brna è.12/2000spol. s r.o. - tel. è. 546 221 493. o regulaci provozu výherních hra- projížïkou po pøehradì. Záštitu pøevzal jihomoravský hejtman Ing. Sta- Po skonèení pracovní doby cích pøístrojù - doplnìní nislav Juránek. Sochy vytvoøili tito umìlci: akademický sochaø Miloša mimo pracovní dny je možno pøí- Vlèek, akademický sochaø Boris Kjullenìn, Zdenìk Macháèek a z Fran- Obèané Bystrce mohou k tìmtopadné závady hlásit na firmu Ser- bodùm jednání zastupitelstva cie pøijel Alex Stalenberg. Sochy jsou umístìny v Rakovecké zátoce,visní služby Svoboda - tel. èíslo vyjádøit na jednání svá stanoviska. jedna našla své místo v areálu DPmB. Slavnostní ukonèení plenéru548 523 737 nebo pøímo na pro- Srdeènì zve Ing. Svatopluk Beneš, bylo 30. 9. 2004 v Pøístavu. V rámci plenéru probìhl audiovizuální po-vozovatele tepelného zdroje Tepel- starosta øad Sochy - svìtlo - hudba, k poslechu hrálo Auakvarteto a bylo téžné zásobování Brno, a. s., tel. è. slavnostnì odhaleno spoleèné dílo dìtí ze ZŠ Heyrovského, které samy Pøíští 4/14. zasedání ZMÈ Brno–543 239 350. vytvoøily. Bystrc se bude konat 15. 12. 2004 Správa domù BYTASEN, spol. s r.o. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka
  2. 2. 2 Bystrcké noviny è. 8 / 2004 Oznámení o dobì a místì konání místního referenda vyhlášeného Zastupitelstvem mìsta Brna na území Statutárního mìsta Brna podle § 13 zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù, o otázce: „Souhlasíte s tím, aby mìsto Brno v samostatné pùsobnosti podniklo všechny kroky k modernizaci stanice „Brno-hlavní nádraží“ ve stávající poloze podél ulice Nádražní?“ Starosta Mìstské èásti Brno-Bystrc podle § 31, odst. 1 zákona è. 22/2004 v hlasovacím okrsku è. 272 je hlasovací místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù, oznamuje: obèany bydlící v ulicích Kubíèkova 1 - 21 lichá, Ondrouškova 14 - 22 sudá 1. Místní referendum se uskuteèní dne 9. 10. 2004 od 8.00 hod. do 16.00 v hlasovacím okrsku è. 273 je hlasovací místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro hod. obèany bydlící v ulicích Kachlíkova, Páteøní 2. Místem konání místního referenda v hlasovacím okrsku è. 274 je hlasovací místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro v hlasovacím okrsku è. 259 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro obèany bydlící v ulicích Fleischnerova 1 - 22 obèany bydlící v ulicích J. Obrovského, Komínská, Pod Mniší horou, Pøí- v hlasovacím okrsku è. 275 je hlasovací místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro stavní, U ZOO, Výhon, nám. 28. dubna obèany bydlící v ulicích Eèerova sudá, Eèerova 1 - 5 lichá, Vejrostova v hlasovacím okrsku è. 260 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro v hlasovacím okrsku è. 276 je hlasovací místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro obèany bydlící v ulicích Heyrovského, Obvodová, Píškova obèany bydlící v ulicích Eèerova 7 do konce lichá, Kuršova 1 - 9 lichá, v hlasovacím okrsku è. 261 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro Kuršova 2 - 4 sudá obèany bydlící v ulicích Hrad Veveøí, Kozí Horka, Nad dìdinou, Pod Komo- v hlasovacím okrsku è. 277 je hlasovací místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro rou, Rakovecká, Ruda, U Køivé borovice, Valouškova, všechny trvale obyd- obèany bydlící v ulicích Kuršova 6 - 34 sudá, Lýskova 1 - 21 lichá lené chaty v Bystrci v hlasovacím okrsku è. 278 je hlasovací místnost v Penzionu Foltýnova 21 v hlasovacím okrsku è. 262 je hlasovací místnost v SC Odbojáøská 2 pro pro obèany bydlící v ulicích Foltýnova 1 - 25 lichá obèany bydlící v ulicích Joukalova, K dálnici, Krajní, Nad kašnou, U soko- v hlasovacím okrsku è. 279 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 lovny, Vìtrná pro obèany bydlící v ulicích Foltýnova 27 - 43 lichá, Foltýnova 2 - 22 sudá, v hlasovacím okrsku è. 263 je hlasovací místnost v SC Odbojáøská 2 pro Teyschlova 31 - 36 obèany bydlící v ulicích Vondrákova 17 - 25 lichá, Vondrákova 62 - 72 sudá, v hlasovacím okrsku è. 280 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 Wollmanova pro obèany bydlící v ulicích Rerychova 2 - 16 sudá, Šemberova, Teyschlova v hlasovacím okrsku è. 264 je hlasovací místnost v SC Odbojáøská 2 pro 27 - 30 obèany bydlící v ulicích Na Zeliskách, Pod Horkou, Údolí oddechu, Vondrá- v hlasovacím okrsku è. 281 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 kova 2 - 60 sudá, Vondrákova 7 - 15 lichá, Živného pro obèany bydlící v ulicích Teyschlova 1 - 26, Kamechy. v hlasovacím okrsku è. 265 je hlasovací místnost v ZŠ Laštùvkova 77 pro 3. Oprávnìné osobì bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totož- obèany bydlící v ulicích Opálkova sudá, Opálkova 1 - 3 lichá nost a státní obèanství Èeské republiky (platným obèanským prùkazem, v hlasovacím okrsku è. 266 je hlasovací místnost v ZŠ Laštùvkova 77 pro cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Èeské republiky, ces- obèany bydlící v ulicích Filipova, Odbojáøská, Opálkova 5 - 21 lichá tovním prùkazem Èeské republiky) a údaje o oprávnìnosti hlasovat v uve- v hlasovacím okrsku è. 267 je hlasovací místnost v ZŠ Laštùvkova 77 pro deném okrsku. obèany bydlící v ulicích Laštùvkova 10 - 32 sudá, Laštùvkova 11 - 77 lichá 4. Hlasovací lístky budou k dispozici pøímo v hlasovacích místnostech v den v hlasovacím okrsku è. 268 je hlasovací místnost v ZŠ Laštùvkova 77 pro konání místního referenda. obèany bydlící v ulicích Èerného 3 - 39 lichá, Laštùvkova 1 - 9 lichá, Laštùv- 5. K zajištìní poøádku a dùstojného prùbìhu hlasování ve volební místnosti je kova 2 - 8 sudá, Stará dálnice každý povinen uposlechnout pokynù pøedsedy okrskové komise. v hlasovacím okrsku è. 269 je hlasovací místnost v ZŠ Laštùvkova 77 pro 6. Každá oprávnìná osoba se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru obèany bydlící v ulicích Èerného 2 - 60 sudá, Èerného 41 - 45 lichá urèeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková komise hlaso- v hlasovacím okrsku è. 270 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 vání neumožní. pro obèany bydlící v ulicích Adamcova, Štouraèova, Vrbovecká Poznámka: Není-li výslovnì uvedeno jinak, jsou v intervalu orientaèních èísel v hlasovacím okrsku è. 271 je hlasovací místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro (napø.18 - 40) zahrnuty i všechny modifikace (napø.18 - 40 a, b, c). obèany bydlící v ulicích Ondrouškova 2 - 12 sudá, Ondrouškova lichá Ing. Svatopluk Beneš, starosta MÈ Brno-Bystrc ní autobusového nádraží na Zvonaøce. Referendum se koná ve stejných Referendum o nádraží v centru Projekt pøestavby železnièního uzlu volebních místnostech jako ostatní s odsunutým nádražím má stát nejmé- volby. Zúèastnit se mohou obèané star- V sobotu 9. øíjna od 8 do 16 hodin jící: „Studie zpracované v minulosti nì 30 miliard korun a vedení mìsta ší 18 let s trvalým pobytem v Brnì. Hla-se bude konat místní referendum o skuteènì prokazují možnost rekon- chce kvùli nìmu odsunout jiné potøeb- sovací lístky nebudou doruèeny dopoloze brnìnského vlakového nádra- strukce dnešního hlavního nádraží né investice, napø. prodloužení tram- schránek, ale budou k dispozici až veží. Referendum je nejvyšší forma úèasti a jeho schopnost odbavovat všech- vaje na Lesnou, opravy škol, nemoc- velební místnosti. Podrobné informa-na rozhodování, kterou demokracie ny vlaky i do budoucna“. nic a divadel. Lepším øešením je ce a argumenty pro vaše rozhodováníobèanùm nabízí. Poprvé v historii bu- Obèané tedy nebudou v referendu modernizovat nádraží na dnešním mís- v referendu získáte na webových strán-deme mít možnost vyjádøit se k bu- rozhodovat o odborném technickém tì po ucelených etapách, které by kách magistrátu www.brno.cz a strán-doucnosti svého mìsta v pøímém hla- problému, ale o takové poloze nádra- ménì zatížily mìstský rozpoèet. kách obèanské koalice Nádraží v cen-sování. Budeme rozhodovat mezi ží, která lépe vyhovuje jejich potøebám. To jsou hlavní dùvody, proè chceme tru www.nadrazivcentru.czdvìma variantami, které jsou obì tech- Z tohoto hlediska považujeme zacho- v referendu hlasovat pro zachování ná- Otázka v referendu: „Souhlasíte s tím,nicky možné - pøíjezd moderních vyso- vání nádraží v centru mìsta a jeho po- draží v centru. Výsledek referenda však aby mìsto Brno v samostatné pùsobnostikorychlostních vlakù na brnìnské ná- stupnou modernizaci za výhodnìjší. bude pro politiky závazný jen tehdy, podniklo všechny kroky k modernizaci želez-draží lze totiž rovnocenným zpùsobem Odsun nádraží z centra Brna by jis- pøijde-li k nìmu alespoò polovina opráv- nièní stanice „Brno-hlavní nádraží“ ve stáva-zajistit jak v odsunuté, tak ve stávající tì zkomplikoval a prodloužil cestování nìných volièù. Pøijïte vyjádøit svùj jící poloze podél ulice Nádražní?“poloze nádraží. Stanovisko minister- a dojíždìní vlakem - o cestování auto- názor, využijte možnosti rozhodovat Jana Pálková, doc. Ing. Vladislavstva dopravy z 20. 4. 2004 je následu- busem to platí desítky let od dokonèe- o svém mìstì. Singule, CSc., RNDr. Jan Juroch kládaný podíl tranzitní dopravy a z to- n zmìnu názvu Mateøské školy Kach- Zastupitelstvo neschválilo 12. zasedání ZMÈ hoto dùvodu Zastupitelstvo mìstské líkova 17 n výsledek kontroly dodržování nájem- èásti Brno-Bystrc nesouhlasí s trasou n návrh optimalizace sítì základních ní smlouvy mezi MÈ Brno-Bystrc a Zá- 8. záøí 2004 silnice R 43 ve variantì bystrcké škol v mìstì Brnì kladní školou a Mateøskou školou Pra- Na zaèátku hlavního jednání složil n projednalo a schválilo stanovisko mínek, o.p.s. n poskytnutí daru - polohovací posteleslib nový zastupitel Petr Adámek, kte- k dokumentaci posouzení vlivù stavby n pøijetí daru pozemkù v lokalitì Adam- n návrh výkladu døíve pøijatých usne-rý nastoupil za odstoupivšího Jiøího rychlostní komunikace R 43 na životní cova, dárce OCIR, s.r.o., IMPERA, styl sení k R 43Reitknechta, ODS. Zastupitelstvo prostøedí, ve kterém se v 11 bodechn zvolilo p. Adámka pøedsedou finanè- a.s. n návrh na dosažitelnost uvolnìných poukazuje na závady v dokumentaci. n zmìnu Seznamu investièních akcí zastupitelù a vedoucích úøedníkùního výboru Zastupitelstvo schválilo pro rok 2004 ve školství v úøední dobì.n projednalo a schválilo stanoviskok Územní prognóze Jihomoravského n námìty pro øešení nového Územní- n text dopisù èlenùm hospodáøského Zastupitelstvo opakovanì projedná-kraje s tím, že význam rychlostní ko- ho plánu mìsta Brna výboru a výboru pro veøejnou správu, valo stížnost pana Kuchaøe k jednací-munikace R 43 je v Územní prognóze n zmìnu rozpoètových pravidel MÈ regionální rozvoj a životní prostøedí mu øádu a dalším vìcem.Jihomoravského kraje podhodnocen n zmìnu rozpoètu MÈ Brno - Bystrc a všem poslancùm Poslanecké snì- Svatopluk Beneša rovnìž tak je podhodnocen pøedpo- na rok 2004 movny Parlamentu ÈR. starosta
  3. 3. Bystrcké noviny è. 8 / 2004 3 KLUB MAMINEK Uctìní památky obìtí bojù Brno-Bystrc, Spoleèenské centrum, Odbojáøská ul. za svobodu a demokracii Program na øíjen, listopad, prosinecSchùzky každé úterý 9,30 - 11,30 hod. Zmìna programu možná. Svoboda je jedním z nejzákladnìjších lidských práv. Nesvoboda èlo-12. 10. Jutové kabele (zdobení technikou Decoupaque) vìka, zotroèení, nebo již pouhé omezování svobody, vždy vedlo a vede19. 10. Ozdoby ze samotvrdnoucí hlíny (na stùl, do kvìtináèù, na stromeèek) k pošlapání lidské dùstojnosti, k pokøivení morálky lidské spoleènosti26. 10. Návštìva vèelaøe - povídání o vèelách (ozdoby, svíèky z vè. vosku) a dalším následkùm na život nejen jednotlivce, ale i ostatních lidí.12. 11. Vánoèní pøáníèka - výroba, malování ozdob z hlíny Demokracie jako zpùsob vìtšinového svobodného rozhodování je-19. 11. Namalujeme si svùj vlastní svícen dince v rámci lidské spoleènosti je velmi starý zpùsob, kterým se lidská16. 11. Malujeme na trièka (tøi oblíbené techniky) spoleènost øídí. Kdykoliv byla demokracie omezena nebo nahrazena,23. 11. Výroba adventního vìnce napøíklad diktaturou jedince nebo skupiny v zájmu tak zvaných „vyš-30. 11. Vyrábíme ozdoby z vìtvièek kaštanù ších principù pro blaho všech“, vždy došlo k utrpení velkého množství17. 12. Voòavé ovoce, práce se slupovacími barvami lidí i celých národù.14. 12. Vystøihovánky do oken Den 17. listopadu je státním svátkem Dne boje za svobodu a demo-21. 12. Vánoèní besídka kracii. Svoboda a demokracie v minulosti nebyla vždy samozøejmostí.Kontakt: Alena Jankotová, tel.: 732 238 141 Jsem tohoto názoru, že samozøejmostí ještì dlouho nebude, a že ještì Edita Švejnohová, tel.: 728 622 019 dlouho bude nutno svobodu a demokracii hájit. Proto Zastupitelstvo mìstské èásti Brno - Bystrc schválilo usnesení, Kryštof má na ZŠ Vejrostova 1 Kryštùfka aby dne 17. listopadu u pøíležitosti Dne boje za svobodu a demokracii V rámci projektu dopravní výchovy pøipravily na pondìlí 27. 9. uèitelky 1. byla každým rokem uctìna památka všech bezejmenných obìtí, kteréstupnì ZŠ Vejrostova pro dìti 1. - 5. roèníku akci pod názvem Kryštùfek. za svobodu a demokracii položily život a vyzývá všechny politické stra-Hravou formou žáci zvládali silnièní situace, dopravní výchovu, ošetøení ny a hnutí, vèetnì ostatních spoleèenských institucí, aby se k uctìníranìného a další dovednosti. Pro dìti to bylo urèitì zajímavé dopoledne. památky obìtem bojù za svobodu a demokracii pøipojili. Jako odmìnu za své snažení obdržel každý žák „øidièský prùkaz“ s razít- Letos pøedstavitelé mìstské èásti u pøíležitosti Dne boje za svobodukem Kryštùfka. Celá akce probìhla ve spolupráci s Mìstskou policií Brno - a demokracii položí kvìtiny k pamìtní desce na radnici v 10 hod.Bystrc, které touto formou dìkujeme za vstøícnost. Uèitelky 1. stupnì Svatopluk Beneš, starosta Dìtský sochaøský ateliér v Bystrci V rámci sochaøského sympozia Brnìnský plenér 2004, které se ko- nalo od 13. do 30. záøí 2004 v naší mìstské èásti, probíhal i dìtský sochaøský ateliér. Jedná se o novì zaøazený doprovodný program ple- néru, kde se dìti bystrckých škol seznamují s prací sochaøù, mají mož- nost samy si vyzkoušet práci se sochaøským náèiním a vytvoøit spoleè- né dílo, které bude umístìno v dané škole. Letošního dìtského ateliéru se zúèastnili žáci základní školy na Heyrovského ul. 32. S velkým zápalem i nadšením se dìti, pod odborným vedením socha- øe Mgr. A. Patrika Vlèka, pustily do opracování lipového døeva a dle vlast- ních návrhù vytváøely reliéf s motivem vodního živlu. Možná jste i vy, pøi procházkách kolem pøehrady, vidìli skupinku tvoøících dìtí v areálu DPmB. Prùbìh jejich práce je také zaznamenán na www.zsheyrovskeho32brno.cz a hotový reliéf bude umístìn v budovì školy.Žáci ZŠ Heyrovského si vyzkoušeli práci se døevem B. Rudolfová, odbor kultury spìt do žalostné podoby. Nechtìli jsme za tohoto stavu èekat na výsledek POVINNOSTI OBCE A POVINNOSTI OBÈANA pøípadného pøestupkového øízení a na to, až se nám nìkteré úèelovì argu- Péèe o chodníky ze zámkové dlažby pøed vlastním domem mentující obèany podaøí pøesvìdèit nebo pøinutit. Je to však naposledy, kdy Chodník ze zámkové dlažby je pìkná vìc a zkrášlí prostranství pøed kaž- mìstská èást pøevzala v této vìci na sebe povinnost uloženou jiným. Tentodým domem. Má však jednu vlastnost. Ze spár mezi dlaždicemi po èase èlánek má pøipomenout, že jsou povinnosti obce a jsou také povinnosti ob-vyráží plevel. Staèí k tomu množství zeminy, které se ve spárách nachází. èanù, kteøí obec tvoøí. V budoucnu se „pìstitelé“ plevelu na chodníku vysta- Pøed nedávnem si nìkteøí obèané stìžovali na radnici, že je Mìstská vují riziku pokuty. Rozhodnì nedoporuèuji brát výjimeèný krok mìstské èástipolicie upozornila na povinnost plevel pøed domy odstranit a pohrozila pøi- jako precedens. Staèí pøeci tak málo. Sehnout se a každý jednotlivì rašícítom pokutou za pøestupek. Argumentovali tím, že plevel nespadá pod po- plevel vytrhnout døíve než staèí zarùst celý chodník.jem zneèištìní, že nebyla dodržena technologie, že mìla být pod dlaždice- PhDr. Jiøí Altman, místostarostami fólie zabraòující prorùstání. Zdùvodòovali tím, že o odstranìní plevele byse mìla postarat mìstská èást. Pomiòme, že vzhledem k malým nárokùm PODZIMNÍ BURZAplevele, žádná fólie nezabrání rùstu ve spárách. Aèkoliv se jedná o nelibo- dìtského obleèení, sportovních potøeb a hraèek pro dìtizvuènou øeè úøední, podívejme se na pøíslušný pøedpis. v MŠ Laštùvkova 57/59 ve tøídì C v sobotu 9. øíjna 2004 Vyhláška Statutárního mìsta Brna è. 27/2000 K zajištìní udržování èisto- Pøijímá se èisté obleèení (do velikosti 170), obuv, brusle, lyže, lyžaøskáty ulic….ukládá ve èlánku 3, odstavec 2, písmeno a) povinnost zajišovat obuv, sportovní potøeby, potøeby pro dìti - koèárky, autosedaèky, vozítkaudržování èistoty ulic - zabezpeèení èistoty chodníkù v ulicích vlastníkovi, pro dìti, hraèky, stavebnice ap.pøípadnì správci pøilehlé nemovitosti, a to i v pøípadech, kdy je mezi nemo- Pøíjem vìcí: ètvrtek 7. 10. od 16.00 - 18.00 hod.vitostí a chodníkem pøedzahrádka nebo pás zelenì. Ve èlánku 4 pak upøes- pátek 8. 10. od 16.00 - 20.00 hod.òuje zpùsob provádìní èištìní. (1) Èištìním ulic a jiných veøejných pro- Prodej: sobota 9. 10. od 8.00 - 12.00 hod.stranství se rozumí zametání, mytí, odstraòování bláta, naplavenin a jinýchneèistot vèetnì plevelù. Èlánek 6 pak hovoøí o tom, že (1) fyzickou osobu, Výdej penìz a neprodaných vìcí:která poruší tuto vyhlášku, lze postihnout dle zákona è. 200/1990 Sb. sobota 9. 10 od 12.30 - 13.30 hod.o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 15 % z prodeje pøipadá poøadateli. Výtìžek bude použit na zlepšení prostøe- Pracovníci mìstské èásti odstranili plevel v èásti ulic K dálnici a Krajní. dí pro dìti MŠ. Srdeènì zveme všechny rodièe našich dìtí i širokou veøejnostStalo se tak proto, že majitelé nìkterých nemovitostí nechali chodníky do- k výhodnému nákupu. S. Škodová, A. Majerová - uè. MŠ a poøadatelky burzy
  4. 4. 4 Bystrcké noviny è. 8 / 2004 Na slovíèko s Markem Zukalem, kandidátem na hejtmana Jihomoravského kraje Marek Zukal je cílevìdomý a ra- strašnì motivuje a nechci jejich roèník by byl ten, který nahradí pøi-zantní mladý èlovìk, který ví, co dùvìru zklamat. Je to tým, který jímaèky. Tam, kde to rodièe neod-chce a ví také, jak toho dosáhnout. když dostane šanci od volièù, tak hadnou a dìti neuspìjí, tam jimJe nejmladším kandidátem na jiho- nìco opravdu dokáže. nabídneme pøechod na uèebnímoravského hejtmana ve volbách Promiòte, ale nelimituje Vás obory, které se tak také naplní. Totodo Krajského zastupitelstva 2004. pøece jen Vaše mládí? je pomìrnì jednoduchý a férovýNa nᚠrozhovor dorazil s jasnou To je otázka, se kterou se setká- pøístup. A vìøte, že takto jednodu-pøedstavou, jak v pøípadì svého vám až moc èasto. Já si spíš mys- chá øešení existují ve vìtšinì ob-zvolení se svojí funkcí naloží. lím, že mé protikandidáty limituje lastí. Staèí jen chtít a mít trochu Kandidujete na funkci hejtma- jejich vìk. Vyrùstali v jiném režimu, odvahy.na jako nejmladší kandidát. Vi- a nìco tam zùstalo. Navíc jsou moc A co tedy ta pøehrada?dìla jsem vaši kandidátku, kte- propojeni s vysokou politikou, kde To je spíš otázka pro mého kole-rá pøedstavuje mnoho známých se tváøe prostì nemìní. Proto chá- Brna. Také nikdy nebudu politikem gu z oblasti ekologie RNDr. Matuš-a zkušených osobností. Domní- pu jejich nervozitu z nového vìtru. toho typu, který by sliboval napøí- ku. Nicménì rychlé øešení není.váte se, že na kandidátce US- Víte, v témìø 32 letech se necítím klad okamžité vyèištìní pøehrady. Nechci lhát, že existuje. Je prvnìDEU mùžete uspìt? nezkušený, vždy jsem se o sebe To už sliboval každý, a zatím sluš- potøeba odstranit pøíèinu, potom Jsem o tom naprosto pøesvìd- dokázal postarat, mám rodinu, nì øeèeno skutek utek. Obecnì je následek. Øeka Svratka patøí k vù-èen. Lidé už jsou otráveni politiky, jsem v podstatì v pohodì. Teï se ale problémem tohoto kraje neza- bec nejvíce zneèištìným øekámjejich kšeftováním, lhaním, nepl- chci starat i o ostatní. Mám i dlou- mìstnanost. Dokud nepøivedeme v ÈR. Ve spolupráci se starostynìním slibù, hraním si na pravici hodobé zkušenosti z té malé, ko- pracovní pøíležitosti, nemùže jít ten- a firmami podél jejího toku pøed Br-a levici, hádkami, skandály a po- munální politiky. Navíc pracuji na to kraj prostì ekonomicky nahoru. nem pøipravujeme projekt na její vy-dobnými zvìrstvy. Výmìna politic- projektech, které pomáhají snižo- Dalším problémem je katastrofic- èištìní, který chceme financovatkého stylu a generací je prostì ne- vat nezamìstnanost, v nadaci se ký stav silnic, nemožnost parková- z fondù EU. Až potom se dá bavitvyhnutelná. Navíc Krajské volby starám o zapojení postižených dìtí ní v Brnì, policajti v autech, místo o pøehradì. Doufám, že si v ní dojsou více komunální, o lidech, ob- do normálního života, dokonce toho aby honili lumpy. Zdravotnic- deseti let zaplavu.cích a jejich problémech, než vol- i nadále studuji. Dùležité je, že se tví pøezdívám tunel, kde je vyho- Co by mìlo zaznít závìrem?by politické, tak jako parlamentní. mi podaøilo dát dohromady tým lidí, zená celá pìtina prostøedkù ok- Že mám zájem o hlas všech sluš-Navíc kandidátka, kterou nabízím kde každý pomìrnì pøesnì ví, ja- nem. Potom musíme zvyšovat ných lidí, které nechci se svým tý-v tìchto volbách, je velmi kvalitní. kou oblast má na starosti. zdravotní pojištìní a moc pøiplácet mem zklamat. A taky, že doufám,Dostalo na ní prostor dost zkuše- Jsme v Brnì, co tedy nabízíte na léky. Dále nechci brát dìtem že za sebe nenechají rozhodnoutných lidí, nezávislých na politic- Bròanùm? šanci na vzdìlání. Chci z krajské jiné. Tìch investovaných patnáctkých stranách. Jsou to tøeba peda- Volby jsou krajské, ne brnìnské. úrovnì zrušit pøijímaèky a pøijmout minut, které rozhodují o životì nagogové, zkušení lékaøi, ekono- Ale já jsem prostì Bròák od naro- všechny dìti na školu, o které si ètyøi roky, se urèitì vyplatí.mové, sportovci, podnikatelé a ze- zení, a Brno pøedstavuje tøetinu kra- rodièe myslí, že na její absolvová- Dìkuji Vám za odpovìdi a pøejijména úspìšní nezávislí starosto- je. Neumím z našeho programu ní mají. Budovy a uèitelé existují, mnoho úspìchù.vé obcí. Podpora tìchto lidí mì „vyzobnout“ jen vìci týkající se jde jen o pružné pøeskupení. První (PeC) ního rozpoètu uvolnìno více než S P O R T O V N Í A R E Á L V E J R O S T O VA B U D E S L O U Ž I T V Š E M 5 milionù korun. Zbývající èástka bude k dispozici v roce 2006. Fi- Ne se vším jsme to bude zanedlouho zahájena vel- nancování je rozdìleno do dvou spokojeni. Trápí nás ká rekonstrukce nám. 28. dubna, etap, kterým odpovídají dvì samo- objekty a plochy, které proto se chystá projekt Revitaliza- statné stavební èásti projektu. Sa- dosud nenašly majite- ce sídlištì ve dvou lokalitách: pøed mostatná kolaudace tìchto etap le, schopného pøivést je støediskem Max a na Horním ná- umožní pøedat již ve druhé polovi- k rozkvìtu a užitku oby- mìstí. nì roku 2005 první èást zrekonstru- vatel (napø. støedisko Naše mìstská èást má velkou ovaných høiš do užívání. Letná). Na druhé stra- kapacitu sportoviš. Ne všechna Sportovištì na Vejrostovì ulici nì si každý jistì všiml, jsou dostateènì využívána. Mám není posledním projektem. Násle- že se u nás otevøely na mysli pøedevším sportovní are- dovat bude pøíprava dalšího zámì- pøíjemné restaurace ály patøící školám. Nìkterá sporto- ru pro Bystrc - dokonèení sportov- a nákupní støediska vištì jsou v takovém stavu, že ne- ního areálu ZŠ Laštùvkova. MAXu. Svou funkci mohou obèanùm nabídnout dobré Mé osobní postoje a vztah ke dobøe plní také Spole- podmínky pro sport. Nestaèí jen školství zná øada bystrckých obèa- èenské centrum. otevøít brány, sportovištì za nimi nù ještì z doby mého uèitelského Postupnì provádí- musejí mít odpovídající úroveò. pùsobení v Bystrci a z práce øedi- me rekonstrukci øady Proto se zrodil nápad zrekonstru- tele Školského úøadu v Brnì. Pro komunikací, opravuje- ovat tato sportovištì a upravit je- ty, kteøí by se chtìli dozvìdìt více, me bytové domy a na jich provoz tak, aby mohla sloužit je pøipravena webová stránka: nìkterých budujeme nejen školám, ale všem obèanùm www.vilemburianek.cz i nástavby nabízející Bystrce. První akcí je rekonstruk- Tìší mne, že mohu svým bys- pohodlné bydlení. ce sportovního areálu škol na Vej- trckým spoluobèanùm nabídnout Vzhledem k tomu, že rostovì ulici, která pøijde na jede- více než pøedvolební sliby a agi- naše mìstská èást má náct milionù korun. Jsem rád, že taèní akce. Budu také rád podpo- jedineènou polohu má práce na ministerstvu financí V posledních letech naše mìst- øíte-li mne v senátních volbách, kte- a krásnou veøejnou zeleò, chce- mi umožnila pøispìt k úspìšné pøí-ská èást zkrásnìla. Ze sídlištì ré nás v Bystrci èekají. Senát sice me, aby se všechny naše veøejné pravì tohoto projektu.s minimální obèanskou vybaveností není pøíliš populární, dobrou prací prostory staly pìknými a pøitažli- Pøestavba sportovního areáluse postupnì stává místo, které žije v nìm však lze pomoci øadì vìcí vými pro trávení volného èasu, od- bude provedena ve spoluprácivlastním bohatým životem. Otevøe- ve prospìch lidí. poèinek. mìstské èásti a ministerstva finan- PaedDr. Vilém Buriánekly se nové pøíležitosti pro zábavu, Hodnì dobrého se už udìlalo, cí. Financování projektu je již za- zastupitel mìstské èásti Brno-Bystrcrekreaci, sportování a nákupy. ale obèané chtìjí právem víc. Pro- jištìno. Pro rok 2005 bude ze stát- kandidát v senátních volbách 2004
  5. 5. Bystrcké noviny è. 8 / 2004 5 Racionální reforma je jedinou cestouCO JE TO STÍNOVÝ MINISTR k záchranì pøed kolapsem, pøed stále se prohlubující krizí. Krize má jednak eko- O D S nomickou rovinu, jednak systémovou - jako jediná pacient není rovnoprávným partnerem politická zdravotníkù. Základním smyslem a cílem strana v té- reformy je uèinit støedem systému zdra- to zemi pøe- votní péèe pacienta, èlovìka, který musí vzala z brit- mít pøístup ke kvalitní a dostupné zdra- ského par- votní péèi. Musí mu být zaruèeno, že lamentu, bude podrobnì informován o postupech z nejstarší a perspektivách léèby, o jejich možných demokra- variantách a také o ekonomických pod- cie, institut mínkách. Musí se mu dostat možnosti in- opozièní stí- formované volby, ne pouze nadiktované nové vlá- péèe. dy. Opo- Na návrhu reformy jsem spolupraco- zici totiž, val s øadou odborníkù. Dává to také smyslstejnì jako Britové, nechápeme jen jako mé práci v pozici pøedsedy zdravotníhopasivní kritiku bez odpovìdnosti. Na- výboru Senátu. Èeká mì ještì dlouháopak jsme se odpovìdnosti dùraznì uja- cesta a bez úèasti s Parlamentem ÈRli a v každém resortu pùsobí stínový mi- a bez kontaktu s obèany by nebyla dalšínistr, který zpracovává podrobné a velmi práce na reformì možná.pevnì podložené projekty, koncepce pro Jak asi víte, sám jsem bìhem letošní-svùj obor. Dùkladnì se pøipravujeme na ho léta uspoøádal v našem volebním ob-pøevzetí vlády. O svých programech in- vodu anketu, bìhem které mi víc než ti-formujeme veøejnost prostøednictvím pu- síc obèanù poskytlo pøipomínky, žádosti,blikací Modrá šance. Obèané se tak mo- výhrady, zkrátka podklady pro práci nahou pøi volbách rozhodovat nejen podle reformì zdravotnictví. Naprostá vìtšinasympatií k jednotlivým politickým stra- odpovìdí mì ujistila, že jsem správnì po-nám, nebo jedincùm na kandidátkách, ale chopil potøeby a doporuèení z nesèetné-skuteènì podle toho, jak chtìjí žít. Ško- ho poètu pøedcházejících besed a debatda, že v èeském parlamentu nemá insti-tuce stínové vlády takovou váhu jako ve a že mùj návrh reformy naplòuje pøed-Velké Británii. V britském parlamentu sedí stavy obèanù.vládnoucí a stínový ministr pìknì proti Spolu s mými kolegy ve stínové vládìsobì, aby konfrontace názorù byla jasnì považuji za zcela zásadní veøejnì pre-viditelná. zentovat volièùm své návrhy, aby sami V èervnu tohoto roku jsem pøedstavil mohli kdykoli zhodnotit, zda pracujemeobèanùm pod názvem „Modrá šance pro vytrvale, dùslednì a systémovì.zdravotnictví - Chtít zdraví“ svùj návrh re- MUDr. TomᚠJulínekformy zdravotnictví Èeské republiky. senátor a stínový ministr zdravotnictví Bystrouška - Centrum volného èasu POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc vìnované kandidátem do Senátu PÈR PaedDr. Vilémem Burián- Nabídka kroužkù na školní rok 2004/2005 kem ve prospìch Soukromé základní umìlecké školy Mgr. Radmi- Název kroužku tøída, vìk den èas Kè / pol. ly Chmelové v Bystrci.Pohybové 1. Hopsání, rodièe a dìti 3-5 let ètvrtek 16:30 - 17:30 250,- NOC S MODELKOU je hoøká komedie ze souèasnosti. Premiéru mìla 2-4 let pátek 9:30 - 10:30 250,- v listopadu 2002 v Divadle Jiøího Grossmanna v Praze. 2-4 let pátek 10:30 - 11:30 250,- 2. Jóga od 3. tøídy støeda 18:00 - 19:00 350,- Autor Jaroslav Dobiᚠpostavil zápletku na neoèekávaném pøícho- 3. Sportovní hry 3.-5. tøída pondìlí 14:30 - 16:00 350,- du slavné modelky na 1.-2. tøída pondìlí 16:00 - 18:00 350,- zapadlou benzinovou (støeda 14:00 - 16:00 350,-) 4. Aerobic od 3. tøídy ètvrtek 16:30 - 17:30 300,- pumpu kdesi na Vyso- ètvrtek 17:45 - 18:45 300,- èinì. Následují absurd- 5. Gymnastika 1.-3. tøída úterý 15:00 - 16:00 300,- 3.-5. tøída ètvrtek 15:00 - 16:00 300,- ní situace a komické 6. Klub živé fantazie (šerm, døevárny) 13-18 let pondìlí 17:30 - 19:30 400,- dialogy, které diváky ne- 7. Základy historického šermu (meè) od 15 let úterý 18:30 - 21:30 800,- jen dobøe pobaví, alePøírodovìdné 1. Pøírodovìdný Vrabèáci 3.-6. tøída pondìlí 15:00 - 16:30 400,- také jim možná bude 2.-4. tøída pondìlí 16:45 - 18:15 400,- trochu smutno z kon- 2. Chovatelský od 3. tøídy støeda 15:00 - 16:30 400,- ètvrtek 15:00 - 16:30 400,- frontace mezi skuteè- 3. Teraristika 5.-9. tøída úterý 16:30 - 18:00 400,- ným životem a vysnì-Výtvarné ným svìtem bulváru. 1. Malování, rodièe a dìti 3-5 let ètvrtek 15:30 - 16:30 350,- pátek 8:30 - 9:30 350,- Známý divadelní reži- 2. Výtvarka - Duha 1. a 2. tøída ètvrtek 14:00 - 15:30 400,- sér Ivo Krobot si ke spo- 3. Šikovné tlapky od 3. tøídy úterý 16:00 - 17:30 600,- lupráci vybral populár- 4. Vystøihovánky 4.-9. tøída, SŠ pondìlí 15:00 - 17:00 450,-Hudební ní herecké osobnosti. 1. Veselé pískání - flétna od 1. tøídy støeda 13:00 - 18:00 300,- V hlavní roli alternují sku- 1. + individuální hodiny flétny pro nadané dìti úterý 13:00 - 16:00 600,- 2. Kytara - individuálnì ZŠ ètvrtek 15:00 - 19:30 800,- + teèné modelky Iva Ku- 3. Dechové nástroje ZŠ pátek 12:30 - 17:30 belková nebo JitkaTuristické Kocurová. Dále uvidíte Jaroslavu Obermaierovou, Oldøicha Navráti- 1. Èikelan 1.-5.tøída støeda 16:30 - 18:30 250,- 2. Modrý šíp ZŠ støeda 16:00 - 18:00 200,- la, Otu Jiráka nebo Mojmíra Madìrièe, a Jana Kuželku.Poznávací a poèítaèové Pøedstavení se koná 26. øíjna 2004 (úterý) v 19.00 hod. ve Spoleèen- 1. Koumes 1.-2.tøída úterý 15:00 - 16:30 350,- 2. Práce na poèítaèi od 4. tøídy úterý 16:30 - 18:00 700,- ském centru Bystrc. Výtìžek dobrovolného vstupného bude pøedán Sou- 3. Hry na poèítaèi (s obè. dozorem) ZŠ po - èt 14:00 - 15:00 500,- kromé základní umìlecké škole Mgr. Radmily Chmelové v Bystrci. Vstu- RNDr. Michaela Jelenová, CVÈ Bystrouška penky od 6. øíjna v pokladnì SC.
  6. 6. 6 Bystrcké noviny è. 8 / 2004 INFOSERVIS ODDÍL KARATE BYSTRC BRNO - TRADICE A VÝSLEDKYOmluva obèanùm mìstské Dvanáctým rokem se v záøí ote-èásti Brno-Bystrc vírají tìlocvièny Základní školyFirma E+B textil, s.r.o., se zavázala a Gymnázia na Vejrostovì ulici prok mobilnímu sbìru textilu, a to dne 13.9. 2004. Bohužel svùj závazek nedo- 160 - 200 èlenù oddílu Karate Bys-držela. Dùvodem byla technická poru- trc Brno. Za dvanáct let oddíl vy-cha auta na pøíjezdové trase Pohoøeli- choval velké množství špièkovýchce-Brno. Náhradní vozidlo se nepo- sportovcù. Ti úspìšnì reprezentu-daøilo vèas zajistit. Následující den byla jí Bystrc v soutìžích Národníhosituace napravena a vámi donesenýtextil posbírán. poháru, Mistrovství Èeské republi-Tímto se všem obèanùm velmi omlou- ky a v posledních letech i na Mis-váme a doufáme, že k nám neztratíte trovství Evropy. Vrcholové soutìžedùvìru. Vìøíme, že pøíští sbìr textilu, jsou finanènì nároèné. Proto sikterý je stanoven na 8. 11. 2004, pro- oddíl váží finanèní pomoci a pod-bìhne ke vzájemné spokojenosti. pory Mìstské èásti Brno-Bystrc. Dr. Ivana Vašourková za firmu E+B textil s.r.o. Chceme tímto zpùsobem podìko- vat všem, kteøí pomáhají. Zejmé- Informace obèanùm na bystrckému místostarostovi V souvislosti s volbami do Kraje PhDr. Jiøímu Altmanovi, který a do Senátu je posunuta uzávìr- s námi pøipravuje podklady pro žá- ka pøijímání pøíspìvkù a inzerce dosti o dotace mìsta Brna a Jiho- do BN è. 9 na 15. 10. 2004. moravského kraje. Soustøedìní v Chorvatsku - pøedcvièuje mistr Slavko Maronica, 9. dan Redakèní rada BN Již tøetím rokem oddíl získává v prestižní soutìži Pohár Rachmy liky. Spoleènì s Václavem Cetlem ky poøádá oddíl pravidelná sou-Volební akce ODS Soebajo titul nejlepšího oddílu Sva- a mistrem Evropy v kumite týmù støedìní doma i v cizinì - zejména10. 10. v 15 hod. venkovní høištì - zu tradièního karate Fudokan. Martinem Pokorným, byla Eliška Itálii a Chorvatsku.streetball - zápas mezi ligovým týmem Úspìchù v posledních letech do- mezi ocenìnými „Sportovci roku“ Oddíl Karate Bystrc Brno zveHouseøi Brno a týmem senátora Julín-ka, høištì Gymnázium Vejrostova sahuje i na Mistrovství Evropy. Mìstské èásti Brno-Bystrc. všechny zájemce o výuku karate16. 10. 9.30 - 12 hod. Bystrcký bìh, V roce 2003 družstvo ve složení: Oddíl dbá o svou dìtskou zá- a sebeobrany do svých družstevLýskova - tradièní, již 7.roèník pøes- Václav Cetl, Rostislav Hrubý a Mi- kladnu, ze které vyrùstají úspìšní zaèáteèníkù i pokroèilých.polního bìhu pro dìti i dospìlé chal Sobola, získalo na ME tøetí závodníci. V oddílu jsou zastoupe- Zápis se uskuteèní 15. øíjna17. 10. ve 14 hod. Bystrcké schody - místo. Jitka Èihounková se probo- ny všechny vìkové kategorie, pro- v 17.00 hodin v tìlocviènì Zá-tradièní soutìž v bìhu do schodù jovala do finále ME kata jednotliv- tože karate se, na rozdíl od jiných kladní školy na Vejrostovì ulici.24. 10. 14 - 15 hod. Záchranáøi v akci Další informace vám poskytne cù, což je mimoøádný úspìch sportù, aktivnì provozuje i ve vyš-- Bystrc Lýskova - ukázka záchranáø- hlavní trenér oddílu Miroslav Koaské práce s vrtulníkem, soutìže pro dìti, v konkurenci zkušených zahraniè- ším vìku. Jednotlivá družstva jsou ních závodníkù, vìtšinou profesio- dìlena podle vìku a zamìøení na na telefonním èísle: 777 149 939.cena pro soutìžící - pøelet nad Bystrcí29. 10. v 18 hod. DD Bystrc, Foltýno- nálù rùzných bezpeènostních útva- závodní nebo kondièní formu vý- Dodateèné pøihlášky pøijímá oddílva - Poøad Zpívejte lidièky. Hudební rù. Mezi žáky je nejvýraznìjší cviku. Každý zájemce nalezne vždy v pátek v 17.00 hod.skupina Kamarádi: Vojta Polanský, Miroslav Koa osobností Eliška Rigová - nìkoli- vhodný zpùsob sportovního vyžití. držitel pátého danu a oprávnìníDáša Hlaváèová a Jirka Látal, pøátel- kanásobná mistrynì Èeské repub- Pro své èleny a rodinné pøíslušní- mezinárodního instruktoraské setkání s písnièkami a povídáním.Vstup volný i pro veøejnost. ka Eliška Kováøová a èlen bystrc-Jazykové kurzy B Y S T R C K Ý S C U K J I Ž P O D E S ÁT É kého zastupitelstva Vilém Buriá-Klasické a španìlské gymnázium Brno- nek.Bystrc, Vejrostova 2, nabízí všem zá-jemcùm o jazykové vzdìlání jazykové Dne 18. záøí 2004 se uskuteènil keramických výrobkù dìtí bystrc- Jubilejní desátý roèník Bystrcké-kurzy. Otevíráme jazykové kurzy v rùz- na volném prostranství pøed Eku- kých MŠ, ZŠ i studentù gymnázia, ho scuku se vydaøil, prùbìžný po-né škále úrovní od úplných zaèáteèní- menickým centrem Archa na ul. jehož výtìžek ve výši 1.700,-Kè byl èet návštìvníkù dosáhl èísla 1000.kù až po pøípravu ke státním jazyko- Lýskova již desátý roèník akce na- vìnován na záchranu hradu Veve- Ke spokojenosti návštìvníkù pøi-vým zkouškám. Již pátým rokem zvané Bystrcký scuk. Pracovníci øí. Tento prodej byl iniciován a or- spìlo také krásné poèasí, hladkýúspìšnì vyuèujeme angliètinu a špa-nìlštinu. V tomto školním roce novì odboru kultury ÚMÈ Brno-Bystrc ganizován èleny kulturní komise prùbìh celé akce zajištìný pracov-nabízíme francouzštinu, nìmèinu, ruš- pøipravili pro obèany naší mìstské (podìkování patøí M. Pešové, C. níky odboru kultury i obèerstvenítinu a italštinu. Uchazeèe jakéhokoliv èásti pestrý program na sobotní Planièkové a L. Pokornému). Za- v místì.vìku, kteøí mají zájem o jazykovou vý- odpoledne i veèer. Od 14 hod. byly hájení scuku se ujala místostarost- B. Rudolfováuku, rádi pøivítáme na naší škole. pro dìti pøipraveny soutìže a hry,Pøihlášku nebo bližší informace mùže-te získat na E-mailové adrese in- pohádka divadla Genus Ferdafo@gyby.cz nebo na vrátnici školy (è. mravenec, vystoupení skupiny his- POHÁR BYSTRCKÉ RADNICEtel.: 546 214 930 ). torického šermu Verbíøi a nechy-Pøihlášky pøijímáme do 15. øíjna 2004. bìly ani atrakce - skákací zajíc èi V sobotu 11. záøí 2004 se ve èù hrajících za bystrcký oddíl Prù- Mgr. Ivana Shorná, øeditelka školy poníci. Pro dospìlé publikum byl Spoleèenském centru uskuteènil kopník se nejlépe umístil René Pøi- nachystán koncertní poøad Zpívej- jubilejní 10. roèník šachového tur- byl na 12. místì, 6 bodù, potom naODS v BystrciPøíznivci ODS a zájemci o èlenství te lidièky, v rámci kterého si se sku- naje „O pohár bystrcké radnice“. 13. místì Jan Píše, 6 bodù, na 28.v ODS se mohou bližší informace o po- pinou Kamarádi zazpíval nejeden Turnaje se zúèastnilo 96 šachistù, místì Jindøich Fabián, 5.5 bodù, nalitice ODS dozvìdìt na celostátních návštìvník známé populární i lido- vèetnì hráèù rakouského klubu SZ 56. místì Jiøí Øehùøek, 4 body, nastránkách www.ods.cz, nebo na strán- vé písnièky. Pøíjemnou teèkou na Favoritten Wien. Hrálo se na 9 kol 62. místì Jiøí Kubíèek, 4 body, nakách místního sdružení závìr byl pak táborák s opékáním s tempem 2 x 20 min. na partii. 66. místì Vendelín Hafroviè, 4 bodywww.ods.bystrc.brno-online.cz.K dispozici je i mailová adresa místní- špekáèkù a hudebním doprovo- V turnaji zvítìzil Ivan Markoviè z ŠK a na 77. místì Edmund Schindler,ho sdružení odsbystrc@quick.cz. dem. Táborák byl pøipraven èleny Hustopeèe pøed Davidem Holemá- 3 body. XI. roèník tohoto turnaje se Svatopluk Beneš Junáku Bystrc. øem a Neklanem Vyskoèilem, oba uskuteèní opìt druhou sobotu pøedseda Místního sdružení ODS Souèástí této akce byl prodej Loko Brno, všichni 7 bodù. Z hrá- v mìsíci záøí 2005. Jiøí Øehùøek
  7. 7. Bystrcké noviny è. 8 / 2004 7 SPOLEÈENSKÉ CENTRUM ØÁDKOVÁ INZERCE Odbojáøská 2, 635 00 Brno–Bystrc n Malíø pokojù: Tel.: 604 518 776 - n Prodám skøíòku s nástavcem - uni- Brno verzal, levnì. Tel.: 605 120 646 støeda 6. 10. ÈAJ O PÙL PÁTÉ støeda 3. 11. ÈAJ O PÙL PÁTÉ n Pøepis 8mm filmù. n Kurzy angliètiny v Bystroušce: Taneèní podveèer s kapelou L. Koz- Taneèní podveèer s kapelou L. Koz- Tel.: 547 381 246 PO 16.30 - 18.00 mírnì pokroèilí, ST derky TO JSME MY, uvádìjí a zpívají derky TO JSME MY, uvádìjí a zpívají n Obkladaèské práce. 16.00 - 17.30 zaèáteèníci a ST 17.30 - Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Tel.: 546 212 897 19.00 konverzace. Kurzy pøípravy ke Zaè.: 16.30 hod. Zaè.: 16.30 hod. n Vedení úèetnictví, DPH, mzdy. st. zkoušce  PO 15.00 – 16.00 a ve ST Tel.: 546 214 529 nebo 604 745 750 15.00 – 16.00. Poèet osob v kurzu: 10 pondìlí 18. 10. Jak odstranit sini- ètvrtek 4. 11. Lenka Filipová - 15. Moderní uèebnice a materiály. n Nábytek Havlík - kuchynì ce z Brnìnské pøehrady Koncert, zaè.: 19.30 hod. Zahájení výuky: PO 27. 9. 2004 a ST Kuchyòské studio, Blansko, Rožmitá- Aktuální informace k uvedené proble- 29. 9. 2004 v uvedených èasech lova 30, Po-Pá 9-17 hod. Tel.: matice pøednese ing.Václav Košac- Výstava: v Bystroušce, kon. stanice v Bystrci, 602 560 661 www.nabytek-havlik.cz ký. Zaè.: 18.00 hod. poblíž Alberta. Srdeènì zve Ludmila 13.-29. 10. Australské fotodojmy - n Homeopat. fakulta poøádá plavá- výstava fotografií Jitky Hollové ní pro tìhotné a cvièení na pøípravu Hanzíková (lhanzikova@volny.cz) úterý 19. 10. Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické. Výstava je pøístupná v pondìlí k porodu – Komín. Tel.: 604 314 192 n Autodílna a pneuservis Zaè.: 17.00 hod. a støedu, od 15 do 18 hod., nebo na n www.hubnete.cz/weis Otevøená 51, Brno-Žebìtín základì tel. dohody (546 211 924). Tel.: 728 919 061 Tel.: 546 217 307, mobil: 607 976 158 ètvrtek 21. 10. SWINGOVÝ VEÈER n Individuální výuka AJ – pro dospì- Provádíme: K tanci a poslechu hraje velký taneè- *** KLUB MAMINEK – každé úterý lé i dìti. Tel.: 777 111 747 - mechanické a klempíøské práce ní orchestr Mr. Swing. Zaè.: 19.00 hod 9.00–11.30 hod. - pøíprava na STK + emise vè. vyøízení n Výroba reklamy ze samolepících fólií – tabule, auta, výlohy, rozøez sa- dokladù pondìlí 25. 10. Robert KØESAN *** KLUB VÝTVARNÍKÙ – každou støedu 8.30–11 hod. molepek aj., U ZOO 37, Brno-Bystrc, - pøi zakoupení sady nových pneuma- a Druhá tráva tik (4 ks) montហzdarma Bluegrassový koncert, host poøadu *** SETKÁNÍ SENIORÙ – Kroupová Zuzana. Tel.: 777 207 074, www.volny.cz/k-reklama/ - pøi montáži sady pneumatik doda- Katka García. Zaè.: 19.30 hod. 21. 10. 2004, zaè.:14.30 hod. ných zákazníkem cena 250,- Kè n Èištìní kobercù, montáž, servis žaluzií. Tel.: 546 212 621, 723 639 490 n Provedu zednické, obkladaèské Pøedprodej vstupenek 14 dní pøed jednotlivými poøady v pokladnì Spoleèenského cen- a instalatérské práce. Rychle a kvalit- tra po-èt, 15 - 18 hod. Informace na tel.: 546 224 320, 546 211 924. Dále v KIC, Bìhoun- n Vymìním SB 1+1, II.kat., WAW, 53 ská 17, po-èt 9-13 a 14-18 hod. (tel.: 542 210 863). Doprava tramvají è.1, 3 zast. „ZOO“, nì. Tel.: 777 595 525 m2 v Židenicích, klidná lokalita za SB autobusy 50, 54 a trolejbus 140 „Vondrákova“. 3+1 Bystrc. Tel.: 605 461 102 n Koupím byt v OV 2+KK, 2+1 nebo vìtší 1+1 s balkonem. Tel.: 604 169 180 n Koupím 2+1 nebo 3+1 do 1 mil. OV, DB ne RK. Tel.: 604 264 880, n Do kosmetického studia na ul. SWINGOVÝ VEÈER 732 390 066 Chytilova 6 v Komínì zvu všechny ženy i muže na kvalitní kosmetické ošetøení n Vymìním byt OB 3+1 Bystrc za OB Dne 21.10. 2004 v 19.00 hod. nièních (Glen Miller, D. Ellington, vè. pøíjemné relaxaèní masáže s rege- 2+1 v Bystrci. Tel.: 546 221 959 – vo-vystoupí ve Spoleèenském centru Elvis Presley, Cole Porter, bøí Ger- nerací ochablé pleti. Používám ozony- lat po 20 hod. zér, pracuji s kvalitní znaèkou JULIEv Bystrci ve dvouhodinovém pro- schwinové a další autoøi stále oblí- n Angliètina – indiv. výuka vè. douè. RYOR. Na Vaši návštìvu se tìší Støe-gramu velký taneèní orchestr MR. bených melodií). A protože 80% a kurzy, dopol., odpol. Bystrc. Tel.: bešovská Anna. Tel.: 541 260 467SWING. skladeb zpíváme èesky, mùžete si 546 222 220 n Vypomohu s úklidem, okna, žeh- Orchestr hraje v obsazení 5 sa- s námi zazpívat, ale i zatanèit jak n Pronajmu garហ– ul. Valouškova. lení. Tel.: 606 963 360 Tel.: 546 221 089xofonù, 3 pozouny, 3 jazz trumpe- pomalé, tak rychlejší rytmy. n Daruji koátko. Tel.: 607 928 893 n Vymìním DB 1+1 za DB 2+1 Bys-ty, kompletní rytmika a klavír pod Tìšíme se na setkání s vámi ve trc za Brno. Tel.: 603 219 394 n Jazyková škola SCHWEIZER Ko-taktovkou kapelníka Milana Rudo- Spoleèenském centru Bystrc a houtovice, AJ, NJ - kurzy, individuální n Med pøímo od vèelaøe 1 kg 75,- Kè.leckého. S orchestrem zpívají 3 komu by to nevyšlo,mùže se na výuka. Tel.: 736 603 123 Tel.: 546 214 307, mob.: 603 284 761zpìváci: Ivana Budínská, Jarda nás pøijít podívat do Dìlnického n S-REALITY RK tel.: 546 214 909, n Prodám garហBystrc Foltýnova. 608 451 000, www.s-reality.czZvoneèek a David Kudrna. domu v Židenicích na Jamborové Tel.: 776 158 108 Hledá pro své klienty nemovitosti ke Zahrajeme vám skladby èeských 65, kde hrajeme pravidelnì každou n Prodám DB 3+1 v Bystrci Teyschlo- koupi, prodeji i pronájmu. Nabízejícímautorù (Ježek, Ducháè, Krautgart- støedu od 18 do 21.15 hod. va, 1,150.000,- Tel.: 737 447 891 služby zdarma.ner, Kareš, Korbaø, Traxler) a zahra- František Koláø, manažer orchestru n Matematiku v Bystrci douèím a pøi- Nabízíme: pravím k pøijímacím zkouškám. OV 1+1 Èerného, DB Laštùvkova, DB Tel.: 546 212 027 Štouraèova, Eèerova, DB Ondrouško- Angliètina na Bystroušce n Vysokoškolaèka nabízí douèení èeštiny. Tel.: 776 353 231 va, DB Teyschlova, DB Kuršova DB 2+1 cihla J. Obrovského, DB Fleisch- CVÈ Bystrouška nabízí již pátým rokem kurzy angliètiny všech n Douèím nìmèinu žáky základních nerova, Ondrouškova, DB Lýskova škol. Tel.: 777 618 292 OV 3+1 Rakovecká cihla 1,3 mil. Další pokroèilostí. V tomto školním roce pro Vás otevøeme tyto stupnì: n Gymnázium v Bystrci hledá jed- v RK nebo na webových stránkách Zaèáteèníci 1xt ètvrtek 18-19:30 nopokojový byt k pronájmu pro španìl- Pronajmu dlouhodobì garážové stá- skou uèitelku. Tel.: 546 214 930 ní na ul. Valouškova. Tel.: 603 266 559, Velmi mírnì pokroèilí 2xt pondìlí a støeda 19:30-21 n Vymìním SB 2+1 za SB 3+1 nebo 604 269 120 Mírnì pokroèilí 1xt pondìlí 18-19:30 za 4+1 Bystrc. Tel.: 728 100 469 Èištìní kobercù a èalounìného nábyt- Mírnì pokroèilí 1xt støeda 18-19:30 n Vymìním OB 1+1 ve Slatinì + do- ku, støíkané tapety umyvatelné, drží na platek za OB 2+1 v Bystrci. Tel.: jakémkoliv podkladu, odstranìní grafi- Støednì pokroèilí 6 x mìs úterý a každý 19:30-21 546 223 056, 724 148 966 ti. Obj. a informace tel.: 605 178 034, druhý ètvrtek 19:30-21 n Opravy chladnièek MAREK Bys- kontakt i SMS Pokroèilí - konverzace 6 x mìs úterý a každý 18-19:30 trc. Tel.: 602 951 736 PRODEJ – n Douèím žáka ZŠ, SŠ angliètinu. druhý ètvrtek 19:30-21 546 214 621, nám. 28. dubna Areál Tel.: 546 220 663 Javor n RK QUICKREAL nabízí: Velmi mírnì pokroèilí jsou vhodní také pro chronické zaèáteèníky. Mírnì n Bazar a zastavárna – výkup – pro- DB 2+1 Žabovøesky 1,100.000 Kè pokroèilé doporuèujeme tìm z Vás, kteøí si chtìjí zopakovat základy. Po- dej, nám. 28.dubna areál Javor. Tel.: OV 3+1 Øeèkovice 1,450.000 Kè kroèilejší kurzy Vám nabídneme na základì pohovoru, v pøípadì zájmu 546 214 621, mob. 608 821 000 DB 3+1 Bystrc 1,250.000 Kè pro Vás máme pøipraveny rozøazovací testy. n Hledám podnájem 1+1, mladý pár, DB 4+1 Bystrc 1,400.000 Kè pracující, nekuøáci. Ne RK. Tel.: DB 2+1 Bystrc 950.000 Kè Všechny kurzy probíhají s návazností v dalším roce. 724 357 793 DB 1+1 Bystrc 780.000 Kè Najdete nás na koneèné tramvaje v Bystrci pod supermarketem Albert. n Vymìním DB 1+1 – Laštùvkova ul. QUICKREAL: 737 938 406, 545 243 000 Zájemci volejte p. Izákové na tel. è. 546 210 569 nebo 737 184 418. Po GO za 2-3+1 DB Bystrc + doplatek. n Prodám zahradu s chatou v Jund- Tel.: 606 291 207 rovì. Cena dohodou. Tel. 546 224 641.
  8. 8. 8 Bystrcké noviny è. 8 / 2004 DEPILACE Ondrouškova 12, Brno-Bystrc tel.: 546 224 075, 603 385 562 Ceník služeb: depilace celých nohou: ........ 210 - 230,- po kolena ....................... 125,- stehen ............................ 105,- tøísel ................................. 40,- depilace rukou: .............................. 90,- podpaždí .......................... 40,- depilace nad rtem ........................... 20,- POZVÁNKA DO PIVOVARSKÉ RESTAURACE, kde se vaøí kvasnicová piva v kvalitì, kte- rou znali naši pøedkové - z klasických suro- vin bez chemických pøísad, konzervantù a pasterizace. v Posezení s vysoce úèinnou klimatizací, v létì zahrádka, grilování v Uzavøené parkovištì pro auta i cyklisty v Kuleèníky, velkoplošná projekce v Salónek pro oslavy, svatby, promoce Provozní doba: dennì 1100 - 2300 Koupelny Koupelny Poklady moøí a oceánù Ríšova 12, Brno-Žebìtín, tel.: 546217715 Autobusové spojení: MHD è. 52, 54 (100 m od zastávky Køivánkovo námìstí) V historickém sklepení Stálé akvarijní vašich snù výstavy na Radnické 6 je až do konce roku instalována výstava Poklady moøí• rekonstrukce bytových jader• dlažby a plovoucí podlahy a oceánù. Návštìvníci si zde mohou pro- hlédnout lastury a ulity moøských plžù Uzávìrka pøíštího èísla je 15. øíjna 2004.• vyøízení stavebního povolení a mlžù. RADECO s.r.o. Vstupné na Stálou akvarijní výstavu je zároveò i vstupenkou na výstavu. Bystrcké noviny vydává MÈ Brno–Bystrc, reg. è. MK ÈR E 12133. Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel. 546 125 116, fax: 546 125 220. Sbìr inzerce Moravany u Brna Cena vstupného: dospìlý 30,- Kè, dù-Tel.: 547 244 280, 547 244 410 na podatelnì ÚMÈ Brno–Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou chodci, studenti a dìti do 15 let 15,- Kè, www.radeco–brno.cz a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad 11.700 výtiskù. Uzávìrka rodina 75,- Kè. Tel. 546 43 23 61 17. záøí 2004. Zdarma. e-mail: bn@bystrc.brno.cz, http://www.bystrc.cz

×