Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chestionar

3,621 views

Published on

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chestionar

 1. 1. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6CH E S T I O N A R D E A C C E P T S P R E A N A L I Z Ă A C R E D I T U L U IStimate client,În speranţa unei colaborări reciproc avantajoase, BC „Victoriabank” SA Vă invită să examinaţiposibilitatea de a beneficia de resursele creditare ale Băncii pentru finanţarea activităţii întreprinderiiDvs.În scopul estimării capacităţilor de creditare ale întreprinderii şi elaborării căilor de colaborareîn continuare, BC „Victoriabank” SA Vă prezintă spre examinare şi completare prezentul Chestionar.Modalitatea de completare a chestionarului este următoarea:Întrebarea formulată (marcaţi).Detalizarea întrebării sau a unei variante de răspunsVarianta 1 de răspunsx Varianta 2 de răspunsVarianta 3 de răspunsAlta (se concretizează)Chestionarul a fost examinat de:NumeleFuncţiaÎn cazul acordării, creditul va fi clasificat în categoriaSemnătura DataMenţiunea indicată nu reprezintă decizia luată, ci unele recomandări pentru analiza solicitării de creditPrezentul chestionar conţine unele tabele pe care sunteţi invitaţi să le completaţi. Este necesar săatrageţi atenţia la Note-le aferente întrebărilor, care specifică modul concret de completare a tabelelorşi explică unele întrebări.BC „Victoriabank” SA garantează confidenţialitatea informaţiilor prezentate de Dvs., care urmeazăa fi utilizate exclusiv pentru estimarea posibilităţii Dvs. de colaborare reciproc avantajoasă cu Bancă.Solicitantul de credit certifică faptul că informaţia prezentată în prezentul Chestionar este veridicăşi corespunde realităţii. În cazul în care informaţiile prezentate în prezentul Chestionar se dovedesca fi eronate Banca îşi rezervează dreptul de a întrerupe conlucrarea cu Solicitantul de credit.În calitate de certificare a informaţiilor prezentate în prezentul Chestionar se consideră semnareaacestuia de către Managerii întreprinderii şi aplicarea ştampilei acesteia.În cazul în care informaţia prezentată în prezentul Chestionar va conţine abateri importante de larealitate, cererea va fi respinsă automat de către BC „Victoriabank” SA.I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITAREA DE CREDITDenumirea completă a solicitantului de credit „ ”Indicaţi suma creditului (în valuta solicitată)Indicaţi termenul creditului solicitat (în luni).
 2. 2. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6Creditul solicitat va fi utilizat pentru(marcaţi şi specificaţi proporţia)% Completarea mijloacelor circulante% Investiţii capitale% Cheltuieli curenteSpecificaţi valorile propuse în gaj (marcaţi).Bunuri imobile UtilajeTerenuri de pământMijloace de transportMijloace circulanteAltele (specificaţi mai jos)II. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL DE CREDITAdresa (juridică) a întreprinderii?Data înregistrării întreprinderii?Numele, prenumele directorului?Indicaţi numerele de telefon ale directorului.Numele, prenumele contabilului-şef?Indicaţi numerele de telefon ale contabilului-şef.Indicaţi genurile principale de activitate. 1.2.3.Este oare careva din activităţile întreprinderii supusă licenţierii?NU Da Dacă “Da” indicaţi careDescrieţi succint activitatea / activităţile de bază a / ale întreprinderii.
 3. 3. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6Indicaţi principalii fondatori sau acţionari aiîntreprinderii şi cota deţinutăDacă numărul fondatorilor / acţionarilor este maimare decât 3 indicaţi în câmpul de alături pondereadeţinută de restul%%%Restul %Este statul participant la capitalul întreprinderii? Dacă”Da” indicaţi cota de participare.DaNUEste directorul întreprinderii fondator sau acţionar? DaNUDescrieţi succint funcţiile directorului întreprinderii în ultimii 10 ani.Câţi angajaţi are întreprinderea? Indicaţi fondul lunar de salarizare leiSe deserveşte întreprinderea la BC „Victoriabank”SA?DaNUAre întreprinderea experienţă de creditare?Nu Da, Indicaţi suma maximă (echivalent în lei)Beneficiază întreprinderea de credite la moment?Da Nu Dacă “Da” indicaţi sumatuturor creditelor la momentul actual (echivalent în lei)Indicaţi volumul creditelor bancare şi scadenţa acestoraDenumirea băncii Angajamente(soldul la ultimadată gestionară)Angajamente(soldul la zi)Scadenţăangajamente(* inclus conform procesului-verbal al CA nr. 229 din 18.03.2011)
 4. 4. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6Este antrenată întreprinderea în litigii judiciare? NU Da, indicaţiObiectulSumaDispune întreprinderea de un Raport de auditefectuat privind activitatea sa?NU Da, indicaţiCompaniaDataIII. INFORMAŢII REFERITOARE LA SITUAŢIA FINANCIARĂ A DEBITORULUI POTENŢIALCompletaţi următorul tabel cu date privind structura ultimelor două bilanţuri contabile anuale, ultimuluibilanţ trimestrial şi bilanţului trimestrial corespunzător al anului precedent.ACTIVE:31.12.2010 31.12.2011 30.09.2011 30.09.2012Posturi de Active Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei)Active pe TL, inclusiv:(180)Active materiale pe TL (090)Active nemateriale (030)Active financiare pe TL (160)Alte active pe TL (170)Active curente, inclusiv(460)Stocuri (250)Creanţe (350)Mijloace băneşti (440)Alte active curente (450)ACTIVE TOTALE:(470)PASIVE:31.12.2010 31.12.2011 30.09.2011 30.09.2012Posturi de Pasive Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei)Capital propriu (650)Capital social (520)Rezerve (560)Profit nerepartizat (610)Datorii totale (770+970)Datorii pe TL (770)Datorii financiare TS (820)Datorii comerciale TS (860)Datorii pe TS calculate (960)PASIVE TOTALE: (980)Completaţi următorul tabel cu date privind structura Mijloacelor Fixe conform bilanţurilor contabile anualepentru ultimii 2 ani, ultimului bilanţ trimestrial şi celui corespunzător al anului precedent.31.12.2010 31.12.2011 30.09.2011 30.09.2012Categoria: Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei)1. MF. în curs de execuţie2. Terenuri de pământ
 5. 5. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/63. Clădiri4.Construcţii5. Utilaje6. Mijloace de transport7. Alte mijloace fixeTotal mijloace fixe:Enumeraţi cei mai mari 5 debitori aiîntreprinderii conform situaţiei laultima dată gestionară (în ordinedescrescătoare)Denumirea Suma (lei) Scadenţa1.2.3.4.5.Enumeraţi cei mai mari 5 creditori aiîntreprinderii (alţii decât bănci)conform situaţiei la ultima datăgestionară (în ordine descrescătoare)Denumirea Suma (lei) Scadenţa1.2.3.4.5.Indicaţi volumul angajamentelor faţă de fondatori şiscadenţa acestora:Angajamente: leiScadenţa (data):Indicaţi volumul creditelor externe (înregistrate laBNM) şi scadenţa acestora:Credite: leiScadenţa (data):Completaţi următorul tabel cu date privind Rezultatele Financiare conform Rapoartelor Financiare anualepentru ultimii 2 ani, ultimului raport financiar trimestrial şi raportului financiar trimestrial corespunzător alanului precedent.31.12.2010 31.12.2011 30.09.2011 30.09.2012Rezultate Financiare: Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei)Vânzări Nete (010)Costul Vânzărilor (020)Profit Brut (030)Cheltuieli ind. (050+060+070)Rezultat operaţional (080)Profit Net (150)Indicaţi volumul vânzărilor pentru anul precedent, îndiviziune pe:Piaţa internă: leiExport: leiCompletaţi următorul tabel cu date privind Fluxul Mijloacelor Băneşti conform Rapoartelor Financiareanuale pentru ultimii 2 ani, ultimului raport financiar trimestrial şi raportului financiar trimestrialcorespunzător al anului precedent.
 6. 6. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/631.12.2010 31.12.2011 30.09.2011 30.09.2012Activitatea Operaţională Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei)Încasări din Vânzări (010)Plăţi furnizorilor (020)Flux net Act. Operaţională (080)Flux net Act. Financiară (210)Flux net Total (240)Sold de Mijloace Băneşti (270)Completaţi următorul tabel care reflectă dinamica indicatorilor bilanţieri pentru ultimii 4 ani.Parametri bilanţieriPerioadaAnul 20__ Anul 20__ Anul 20__ Anul 20__Materiale (rd.190)Mărfuri (rd.240)Creanţe aferente facturilorcomerciale (rd.260)Mijloace băneşti (rd.440)Capital propriu (rd.650)Total angajamente (rd.770+rd.970)Total credite bancar si împrumuturi(rd.660+ rd.670+ rd.780+ rd.790)Datorii aferente facturile comerciale(rd.830)(* inclus conform procesului-verbal al CA nr. 229 din 18.03.2011)Indicaţi mărimea totală a încasărilor în conturile dedecontare ale întreprinderii pentru ultimele 12 luni:MDLUSDEURIV. INFORMAŢII REFERITOARE LA SURSA PRIMARĂ DE ACHITARE A CREDITULUIIndicaţi destinaţia exactă acreditului (sume spre plată îndistribuţie pe client şi obiectul)Suma (lei) Beneficiarul plăţii ObiectulDispune întreprinderea de contracte ce ar confirmadestinaţia creditului?DaNUÎntreprinderea planifică rambursarea credituluisolicitat din:Profituri leiVânzări leiTotal lei
 7. 7. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6Are întreprinderea posibilitate să achite lunardobânzile? Dacă „Nu”, indicaţi perioada de graţieDaNu Perioada de graţie luniPerioada de graţie la rambursarea creditului.Nu este necesarăEste necesară luniGraficul propus de rambursare a creditului (marcaţi) În rate proporţionaleÎn rate neproporţionaleÎn rate crescătoareLa scadenţăAre întreprinderea angajamente (inclusiv credite)restante la ultima dată gestionară? Indicaţi suma.Da leiNUÎntreprinderea a practicat în trecut afacerea careurmează a fi creditată?DaNUIndicaţi numărul aproximativ al agenţilor economici -cumpărători ai produselor / serviciilorîntreprinderii (marcaţi)1-33-10Mai mulţi de 10Practică întreprinderea achitări barter în activitateasa?DaNUCompletaţi următorul tabel cu date privind Rezultatele Financiare prognozate pentru perioada creditării(în diviziune anuală).01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016Rezultate Financiare: Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei) Suma (lei)Vânzări NeteCostul VânzărilorProfit BrutCheltuieli indirecteRezultat operaţionalProfit Net
 8. 8. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6V. INFORMAŢII REFERITOARE LA SURSA SECUNDARĂ DE ACHITARE A CREDITULUI (GAJUL)Specificaţi valorile propuse în gaj (marcaţi).Bunuri imobile UtilajeTerenuri de pământMijloace de transportMijloace circulanteAltele (specificaţi mai jos)Notă. Anexarea fotografiilor va spori informativitatea prezentului chestionar. (Vă rugăm să indicaţi peverso):• La fotografiile bunurilor imobile - adresa, suprafaţa, proprietarul, anul construcţiei;• La fotografiile utilajelor - anul producerii, producătorul, adresa, proprietarul, valoarea debilanţ;• La fotografiile mijloacelor circulante - anul producerii, cantitatea, adresa, proprietarul, valoarea debilanţ;Este oare posibilă constituirea unor fidejusiuni dinpartea unor agenţi economici terţi?Nu Da, indicaţiDenumireaVânzări pentru ultimul anIN CAZ DACĂ SE PROPUN ÎN GAJ BUNURI IMOBILE
 9. 9. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6În gaj se propun bunuri imobile (marcaţi).1 (unu) 3 (trei)2 (două) 4 (patru) Mai multeBunurile imobile propuse în gaj au destinaţia?(marcaţi, indicaţi suprafaţa şi anul dării înexploatare).Comercială m2Industrială m2Locativă m2Total: m2Terenul de pământ aferent este? (marcaţi)Bunurile imobile nu au pământ aferentProprietate ArendatRepartizat în folosinţăBunurile imobile propuse în gaj sunt proprietatea?(marcaţi).Întreprinderii Unei persoane terţeSpecificaţi: 12Dispune proprietarul bunurilor imobile de un act deevaluare independentă a acestora? (marcaţi).NUDa (indicaţi valoarea de lichidare)NrAdresaSuprafaţa(m2)Valoareadebilanţ(lei)Valoareadepiaţă(lei)Valoareadelichidare(lei)DataevaluăriiProprietar1.2.3.4.5. RestulX TotalIN CAZ DACĂ SE PROPUN ÎN GAJ TERENURI DE PĂMÂNTÎn gaj se propun terenuri de pământ (marcaţi).1 (unu) 3 (trei)2 (două) 4 (patru) Mai multe
 10. 10. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6
 11. 11. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6Terenurile de pământ propuse în gaj au destinaţia?(marcaţi şi indicaţi suprafaţa).Agricolă haIndustrială haLocativă haTotal: haTerenurile de pământ propuse în gaj suntproprietatea? (marcaţi).Întreprinderii Unei persoane terţeSpecificaţi: 12Dispune proprietarul terenurilor de pământ de un actde evaluare independentă a acestora? (marcaţi).NUDa (indicaţi valoarea de lichidare)NrAdresaSuprafaţa(m2)Valoareadebilanţ(lei)Valoareadepiaţă(lei)Valoareadelichidare(lei)DataevaluăriiProprietar1.2.3.4.5 RestulX TotalIN CAZ DACĂ SE PROPUN ÎN GAJ UTILAJEÎn gaj se propun utilaje (marcaţi).1 (unu) 3 (trei)2 (două) 4 (patru) Mai multeIndicaţi destinaţia utilajelor propuse în gaj (dacă suntmai multe, indicaţi valoarea de bilanţ pecategorii).De producere leiAuxiliare leiIndicaţi adresa amplasării utilajelor propuse în gaj.Indicaţi anul producerii utilajelor propuse în gaj şi ţara de origine.Utilajele propuse în gaj sunt proprietatea? (marcaţi). Întreprinderii Unei persoane terţe
 12. 12. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6Specificaţi: 12Dispune proprietarul utilajelor de un act de evaluareindependentă a acestora? (marcaţi).NUDa (indicaţi valoarea de lichidare)NrDenumireaNr.unităţiValoareadebilanţ(lei)Valoareadepiaţă(lei)Valoareadelichidare(lei)DataevaluăriiProprietar1.2.3.4.5 RestulX TotalIN CAZ DACĂ SE PROPUN ÎN GAJ MIJLOACE DE TRANSPORTCompletaţi tabelul de mai jos cu detalii despre mijloacele de transport propuse în gaj:Nr. DenumireaAnulproduceriiKmpacurşiValoarea debilanţ(lei)Proprietar1.2.3.4.X TotalIN CAZ DACĂ SE PROPUN ÎN MIJLOACE CIRCULANTECompletaţi tabelul de mai jos cu detalii despre mijloacele circulante propuse în gaj:Nr. Denumirea CantitateValoarea debilanţ(lei)Proprietar Adresa depozitării1.2.3.4.5.6.X Total
 13. 13. BC”VICTORIABANK”SARegulament cu privire la Procedura de examinare a solicitărilor de credit Anexa 1/6Indicaţi suma şi ponderea valorilor propuse în gajValori propuse în gajValoarea debilanţ (lei)Valoarea stabilită deevaluatorul independent(lei)Inclusiv libere de gaj (indicaţivaloarea stabilită deevaluatorul independent)Mijloace fixe, inclusiv:Bunuri imobileUtilajeMijloace de transportMijloace circulanteAlte valoriTotal bunuri (valori):Informaţia expusă în prezentul chestionar corespunde realităţii, fapt care este certificat de:ConducătorSemnăturaContabil-şefSemnăturaAmprenta ştampilei DataPrezentul Chestionar a fost primit la Filiala Băncii la data de:DirectorSemnăturaEconomistSemnăturaDataAcceptarea de către Bancă a prezentului Chestionar, precum şi acceptarea cererii de credit şi adocumentelor aferente nu obligă Banca la acordarea creditul solicitat.

×