Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naturals

133 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naturals

 1. 1. Cicle urbà de l’aiguaAlex Morales, Laia Orteu i Mariona Peró
 2. 2. CONSUMQuan obriu laixeta per dutxar-vos, beureaigua, o rentar les plats, us heu preguntatalgun cop don surt aquesta aigua? Osempre heu pensat que és per art de màgia?
 3. 3. 1
 4. 4. EL CICLE BIOLÒGIC DE L’AIGUA
 5. 5. CAPTACIÓ DE L’AIGUA A BARCELONABarcelona s’abasteixd’aigua de sis pantans: LaBaells, la Llosa del Cavall iSant Ponç de la conca delriu Llobregat; i Sau,Susqueda i el Pasteral, dela conca del riu Ter.Un altra font importantsón els aqüífers
 6. 6. DESSALINITZADORESLes dessalinitzadores són una part delprocés que treuen l’excés de sal de l’aigua, això faque aquesta sigui potable i no nociva pel sòl encas de que serveixi pel regadiu.Una dessalinització a gran escala s’utilitzeninfraestructures cares i grans quantitats d’energia.Es poden utlititzar diferents tècniquesexperimentals perfer-ho: la dessalinització através de l’evaporació i la condensació de cultius,la dessalinització tèrmica de baixa temperatura oel procés termoiònic.
 7. 7. L’aigua dels rius i dels aqüífers no es pot beuredirectament,s`ha de desinfectar i tractar. D’això se n’encarreguen lespotabilitzadores.
 8. 8. LES POTABILITZADORESFa que la aigua sigui apta per el consumAquest tractament inclou dos processos:Processos físics: com la sedimentació, la filtració i la decantació per eliminar lesmatèries orgàniques i les partícules responsables del color fosc de l’aigua sensetractar.-Processos químics: primerament s’utilitzen salsminerals que precipiten quan es combinen ambalguns elements i, posteriorment, s’eliminen.Després s’eliminen els microorganismespatògens i s’afegeix color. També és moltimportant la cloració, que evita la majoria demalalties que es transmeten per l’aigua, com elcòlera.
 9. 9. Municipio /Comarca2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012m3m3m3m3m3m3m3m3Barcelona 124.326.429 100.438.988 111.451.498 77.145.445 88.445.118 74.904.475 69.259.345 97.031.127
 10. 10. De l’aixeta surt aiguaneta, però quan l’utilitzemsovint l’embrutem ambdiverses substàncies iobjectes:sabons, pèls, detergents,sorra, terra, restes demenjar, olis, detergents.Totes aquestessubstàncies van a parar alclavegueram.Quan plou, l’aigua arrossegatots els residus que hi ha pelcarrer fins al clavegueram.Tota aquesta aigua no la podem tornardirectament als rius o al mar , perquè elsresidus i materials que porta sóncontaminants.
 11. 11. DIPÒSITS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALSSón grans dipòsits verticals on s’acumula l’aigua pluvial i que,posteriorment, aquesta es pot utilitzar directament pel regadiu o bé,després de un tractament, per l’ús domèstic. Però, principalment, es vanconstruir per evitar les inundacions dels carrers i per controlar el cabal deles canonades.L’aigua circula per unes canalitzacions per arribar-hi i, normalment, provéde l’aigua de la pluja que s’acumula a les teulades de les cases o alclavegueram.Estan construïdes amb maó o amb argamassa i les parets amb diversosmaterials molt resistents perquè l’aigua quedi ben protegida.
 12. 12. DEPURADORESÉs una instal·lació on l’aigua bruta éssotmesa a un procés per mitjà de lacombinació de diversos tractamentsfísics, químics i biològics. Laiguaobtinguda no és suficient potable perbeure, però si per a retornar al riu sensemalmetrel. Per a preparar laigua pelconsum de dia a dia, ens cal unaplanta potabilitzadora, que d’aquestes hiha dos tipus:Depuradores físiques: netegen l’aigua mitjançant processos químics i físics.Depuradores biològiques: s’utilitzen éssers vius, com els bacteris, per millorar ladepuració de l’aigua.

×