βία στα σχολεία4

701 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

βία στα σχολεία4

 1. 1. Η Βία έρεη πνιιέο κνξθέο θαη όιεο είλαηεμίζνπ θαηαζηξνθηθέο γηα όπνηνλ ηηοαληηκεησπίδεη.
 2. 2. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο πρϊτο: Σωματικι βία Ο Γιϊργοσ και ο Σπφροσ παίηουν ποδόςφαιρο. ΟΓιϊργοσ κλοτςά τθν μπάλα πολφ δυνατά καιεπίτθδεσ τθ ρίχνει με δφναμθ ςτο κεφάλι του Νίκουπου παρακολουκεί τον αγϊνα. Αυτι θ πράξθ ζχειεπαναλθφκεί αρκετζσ φορζσ ςτο παρελκόν και μεάλλα παιδιά.
 3. 3. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο δεφτερο: Ψυχολογικι και λεκτικι βίαΟ Μπάμπθσ κακθμερινά περιμζνει τονΑναςτάςθ ζξω από το ςχολείο, τον ακολουκείζωσ το ςπίτι, τον βρίηει και τον τρομοκρατεί.
 4. 4. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο τρίτο: Ψυχολογικι βίαΗ Ελζνθ κυνθγάει τον Αντϊνθ με μια αράχνθτθν οποία ζβαλε ςε ζνα δοχείο. Δεναντιλαμβάνεται ότι ο Αντϊνθσ φοβάται.
 5. 5. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο τετάρτο: Κοινωνικι ΒίαΟ Πζτροσ δεν ςυμπακεί τον Άγγελο που ιρκε απόζνα άλλο ςχολείο. Φοβάται ότι κα χάςει τθ κζςθτου «αρχθγοφ» που νομίηει ότι ζχει ςτθν τάξθτου.Ζτςι τον αγνοεί ςυςτθματικά και τοναπομονϊνει από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ,λζγοντασψζματα και κακοικειεσ. Το αποτζλεςμα είναι οΆγγελοσ να μζνει μόνοσ του ςτο ςχολείο τισπεριςςότερεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ.
 6. 6. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο πζμπτο: Ψυχολογικι και ςωματικιβία. Η Ζωι δε ςυμπακεί κακόλου τθν Ελζνθ και τθσπζταξε τθν τςάντα ςτθν οροφι του ςχολείου.Επίςθσ τθν απειλεί ότι αν το πει ςεοποιονδιποτε, κα το αναφζρει ςτον αδερφότθσ και κα τθ δείρει.Έτςι θ Ελζνθ δε κζλει ναπάει ςτο ςχολείο γιατί φοβάται.
 7. 7. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο ζκτο: Κοινωνικι βίαΗ Μαρία και θ Λουκία δεν άφθςαν τθ Στζλλανα παίξει ςιμερα μαηί τουσ γιατί ζπαιξε μεκάποιο άλλο παιδί χκεστο απόγευμα.
 8. 8. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο ζβδομο : Κοινωνικι βίαΟ Τάςοσ είναι ζνα ιςυχο και ευγενικό παιδί πουαντιμετωπίηει ςυχνά τισ κοροϊδίεσ των ςυμμακθτϊντου για τον ιπιο χαρακτιρα του, τισ ιδζεσ, τισςυνικειεσ, ακόμα και για τα ροφχα του.Αυτό ζχειςαν αποτζλεςμα να κλείνεται ακόμθ περιςςότεροςτον εαυτό του και να απομονϊνεται από τουσςυμμακθτζσ του.
 9. 9. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο όγδοο: Κοινωνικι και ψυχολογικι βίαΟ Σάκθσ ςχεδόν κακθμερινά δζχεται επικζςεισ(ςωματικζσ και λεκτικζσ) από κάποιουσ ςυμμακθτζστου . Αυτόσ ανταποδίδει τισ επικζςεισ .Τοαποτζλεςμα είναι να γίνονται κακθμερινάεπειςόδια ςτο ςχολείο με κίνδυνο κάποιοσ νατραυματιςτεί ςοβαρά
 10. 10. Οη επηπηώζεηο ηεο βίαο ζηνζρνιείν είλαη ςπρνθνηλσληθέο θαηζσκαηηθέο.Ψπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο-έληνλν άγρνο θαη αλαζθάιεηα-δηαηαξαρέο ύπλνπ θαη θαγεηνύ-ζρνιηθή άξλεζε-ζρνιηθή απνηπρία-απνπζίεο-θνβίεο
 11. 11. Σσκαηηθέο επηπηώζεηο-πνλνθέθαινη-πόλνη ζηελ θνηιηά- δαιάδεο-- ιηπνζπκίεο-- ηξαπκαηηζκνί
 12. 12.  «O κόζμορ είναι ένα επικίνδςνο μέπορ ,όσι όμωρ εξαιηίαρ αςηών πος κάνοςν ηο κακό αλλά εξαιηίαρ αςηών πος ηο βλέποςν να γίνεηαι και ΓΔΝ κάνοςν ηίποηα γι’ αςηό». Άλμπεπη Αϊνζηάιν
 13. 13. Οζσολικόρ εκθοβιζμόρ μποπείνα ζςμβεί και ζηοςρκαλύηεποςρ. Ποια μεγάλαονόμαηα ςπέθεπαν ζηοζσολείο;
 14. 14. Ο Eminem ζςσνά μιλά για ηην ζκληπήπαιδική ηος ηλικία και πωρ ήηαν ζηόσορ ηων"νηαήδων".Έσει πει: «Με έδειπαν ζηιρ ηοςαλέηερ, μεέδειπαν ζηοςρ διαδπόμοςρ, με έζππωξαν ζηααποδςηήπια, ηιρ πεπιζζόηεπερ θοπέρ, επειδήήμοςν ο νέορ μαθηηήρ».
 15. 15. ΚΔΙΣ ΓΟΤΙΝ΢ΛΔΣΣε ειηθία 15 εηώλ, δύγηδε πεξηζζόηεξν από 80θηιά θαη ηελ πείξαδαλ ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο.Όπσο έρεη πεη: «Με εθθόβηδαλ επεηδή ήκνπλπαρνπιή. Πνπ είλαη όινη απηνί ηώξα;».
 16. 16. ΣΕΑ΢ΣΙΝ ΜΠΙΜΠΔΡΟ γλσζηόο ηξαγνπδηζηήο είπε: «Σηελ ζειίδα κνπζην You Tube ππάξρνπλ ηόζνη πνιινί πνπ κεκηζνύλ. Λέλε απίζηεπηα πξάγκαηα γηα κέλα.
 17. 17. ΡΙΑΝΑ«Τν γεγνλόο πσο είρα πην αλνηρηό ρξώκαδέξκαηνο ήηαλ πξόβιεκα γηα κέλα όηαλ πήγαζην ζρνιείν», ζα πεη. «Οη ελνριήζεηοζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα κνπζην δεκνηηθό».
 18. 18. ΣΕΑ΢ΣΙΝ ΣΙΜΠΔΡΛΔΙΚΌπσο νκνιόγεζε ήηαλ « ζπαζηθιάθη » ζηνζρνιείν. Θα πεη: «Με πείξαδαλ όιε ηελώξα. Είρα απαίζηα αθκή, πεξίεξγα καιιηά.Τα ρέξηα κνπ ήηαλ πνιύ καθξηά»
 19. 19. ΒΙΚΣΟΡΙΑ ΜΠΔΚΑΜΌπσο απνθάιπςε, ηελ επνρή ηνπ ζρνιείνπ, νη«ληαήδεο» ηεο πέηαγαλ όηη έβξηζθαλ κέζα απόκηθξέο ιίκλεο βξνρήο! Η star επίζεο απνθάιπςεπσο δελ είρε θαλέλα θίιν λα ηελ ππεξαζπηζηεί όηαληελ πείξαδαλ.
 20. 20. ΝΣΔΙΒΙΝΣ ΜΠΔΚΑΜO δηάζεκνο πνδνζθαηξηζηήο είρε λααληηκεησπίζεη ,όηαλ πήγαηλε ζην ζρνιείν,ηηοθνξντδίεο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ γηαηί… ήηαλπξνζθνιιεκέλνο ζην πνδόζθαηξν !!!!!!
 21. 21. Παξόιν πνπ έγηλαλ ζηόρνο νξηζκέλσλπνιύ θαθώλ «ληαήδσλ», απηέο νηδηαζεκόηεηεο θαηάθεξαλ λα γίλνπλδηάζεκνη κνπζηθνί, εζνπνηνί θαηηειενπηηθέο πξνζσπηθόηεηεο!
 22. 22. Απηό είλαη έλα γεγνλόο πνπ πξέπεη ζίγνπξα λαελνριεί ηνπο βαζαληζηέο ηνπο ζην ζρνιείν , νηνπνίνη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο δελπέηπραλ θάηη αμηόινγν ζηε δσή ηνπο!
 23. 23. Οη καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ ηνποζπκκαζεηέο ηνπο είλαη ζπλήζσο παηδηά κερακειή απηνεθηίκεζε . Βξίζθνληαη ζε κεγάιν θίλδπλν :-λα απνκαθξπλζνύλ από ην ζρνιείν θαη λαδηαθόςνπλ ηε θνίηεζε ηνπο.-λα αλαπηύμνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξάκεγαιώλνληαο.

×