Programacio Cb

2,606 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
268
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programacio Cb

 1. 1. LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
 2. 2. <ul><li>Conjunt de decisions planificades pel professorat dels elements que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb les finalitats expressades en el Projecte Educatiu del Centre i en funció de les necessitats educatives de l’alumnat. </li></ul>La programació didàctica és... <ul><li>Té diferents nivells: </li></ul><ul><ul><li>La programació d’un projecte o pla de centre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La programació d’una àrea o matèria per a un curs o un cicle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La programació de la unitat didàctica </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La programació d’aula </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. PROGRAMACIONS presa de decisions del professorat PRESCRIPCIONS NORMATIVES NATURALESA DELS CONTINGUTS CONTEXT ON S’APLIQUEN NECESSITATS EDUCATIVES ALUMNAT FINALITATS EDUCATIVES MODEL DOCENT Professorat planificador = Professorat aplicador
 4. 4. <ul><li>CONTEXT: Característiques de la matèria/de l'alumnat </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA/MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>3. OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>4. CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ADAPT. CURRICULARS </li></ul><ul><li>CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO </li></ul><ul><li>CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES </li></ul><ul><li>TEMPORALITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES </li></ul>La programació de l’àrea/matèria per a un cicle o curs Els referents normatius són el Decret 142/2007 (Educació Primària) i el Decret 143/2007 (ESO) Justificació teòrica o referent didàctic i pedagògic que explicita les intencions educatives i les seves finalitats
 5. 5. La programació de la unitat didàctica <ul><li>Contribució de la U.D. a l’adquisició de les C.Bàsiques </li></ul><ul><li>Objectius de la unitat didàctica </li></ul><ul><li>Continguts (Conceptes, Procediments i Actituds) </li></ul><ul><li>Activitats d’ensenyament-aprenentatge (Seqüència didàctica) que inclouen Activitats d’avaluació i Activitats d’adaptació curricular per a l’atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>Metodologia i estratègies didàctiques </li></ul><ul><li>Materials i recursos didàctics </li></ul><ul><li>Temporalització de la U.D.i organització de l’espai i el temps </li></ul><ul><li>Connexions amb altres matèries </li></ul>
 6. 6. La programació de la unitat didàctica és ... <ul><li>Un instrument flexible, obert, en construcció... perquè: </li></ul><ul><ul><li>S’ha de contextualitzar en funció de les necessitats educatives de l’alumnat a qui va adreçada </li></ul></ul><ul><ul><li>A mesura que es va construint es va autoregulant pequè tingui coherència interna </li></ul></ul><ul><li>La planificació del professorat en relació amb tres preguntes clau: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>QUÈ és important que aprenguin els alumnes? </li></ul><ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS I CONTINGUTS (conceptes, procediments, actituds, valors i normes) </li></ul><ul><li>b) PER QUÈ és important? </li></ul><ul><li>FINALITATS I OBJECTIUS GENERALS </li></ul><ul><li>CONTRIBUCIO DE L’ÀREA AL DESENOVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>c) COM I A TRAVÉS DE QUÈ s’aprèn? </li></ul><ul><li>ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Aportació de la U.D. l’adquisició de les competències bàsiques </li></ul><ul><li>Competència matemàtica </li></ul><ul><li>Competència en comunica- ció lingüística i audiovisual </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>Competència cultural i artística </li></ul><ul><li>Coneixement i interacció amb el món </li></ul><ul><li>Autonomia i iniciativa personal </li></ul>Contribució de la unitat didàctica Competències bàsiques
 9. 9. Exemple de graella de programació dinàmica Competències bàsiques ACTITUDINALS PROCEDIMENTALS CONCEPTUALS ACTIVITATS AVALUACIÓ ACTIVITATS ENSENY/APRE CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS
 10. 10. <ul><li>ELS OBJECTIUS </li></ul>OBJECTIUS DIDÀCTICS en relació amb... OBJECTIUS GENERALS Etapa/Curs Saber ser/estar Saber fer Saber
 11. 11. <ul><li>Selecció dels continguts </li></ul><ul><li>Decret 142/2007 (Educació Primària) / Decret 143/2007 (ESO) </li></ul>CONTINGUTS ACTITUDINALS (SABER SER i SABER ESTAR) CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (SABER FER) CONTINGUTS CONCEPTUALS (SABER) Unitat Didàctica:
 12. 12. <ul><li>1. AVALUACIO INICIAL: Funció diagnòstica </li></ul><ul><li>Qüestionari detecció idees prèvies, Conversa al voltant d’una activitat de sensibilització (conte, imatge, notícia, peça musical...) </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ FORMADORA: Funció reguladora </li></ul><ul><li>Qüestionari d’autoregulació, Activitat de coavaluació, Base d’orientació </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ SUMATIVA: Funció certificadora </li></ul><ul><li>Activitats d’aplicació dels continguts apresos en un altre context, Proves i controls </li></ul><ul><li>Les activitats d’avaluació </li></ul>L’avaluació proporciona informació sobre el grau d’assoliment dels objectius previstos per a reajustar la pràctica educativa i millorar els resultats de l’aprenentatge Cal programar activitats d’avaluació integrades en el procés d’ensenyament/aprenentatge fent atenció a tres moments de l’avaluació:
 13. 13. <ul><li>Cada docent ha de trobar el sistema que millor li serveixi </li></ul><ul><li>El referent o punt de partida són les decisions de rang o nivell superior (PEC, PCC, Programació matèria...) </li></ul><ul><li>Es recomanable començar per plantejar-se els objectius. </li></ul><ul><li>Dels objectius se n’extreuen els continguts i d’ambdós, es dissenyen activitats d’ensenyament-aprenentatge que possibiliten l’aprenentatge dels continguts, l’assoliment dels objectius i el desenvolupament de competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Cada nou pas, obliga a revisar els anteriors per trobar la màxima coherència. </li></ul><ul><li>Sense programació es cau en la improvisació o el “fer per fer” sense pensar quina és la finalitat que hi ha al darrere. </li></ul>La meva programació...
 14. 14. <ul><li>Convé que la programació d’aula respongui a la lògica de les fases didàctiques: </li></ul>La programació d’aula és... <ul><ul><ul><li>Exploració de les idees prèvies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introducció del nou coneixement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estructuració del coneixement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aplicació o transferència del coneixement a altres situacions </li></ul></ul></ul>la planificació de cada docent ajustada a les sessions programades per un grup concret d’alumnes a partir dels criteris i decisions presos en la programació de l’àrea o matèria en el cicle/departament (abans s’anomenava tercer nivell de concreció)
 15. 15. PROGRAMACIÓ DE CCSS CURS 3r ESO CRÈDIT II UNITAT 4. EL SECTOR I. ELS ALIMENTS TRANSGÈNICS I LA FAM AL MÓN Observació a l’aula <ul><li>Manifestar una actitud respectuosa en relació amb els diferents punts de vista sobre un mateix problema. </li></ul><ul><li>Fonamentar el propi punt de vista en els valors democràtics. </li></ul><ul><li>Respectar les normes pactades per a la realització d'una discussió en grup. </li></ul><ul><li>Aportar elements al debat participant activament. </li></ul>ACTITUDS, VALORS I NORMES Dossier d'activitats Prova escrita Text argumentatiu final <ul><li>Estructurar els conceptes en un mapa conceptual. </li></ul><ul><li>Lectura d'imatges: descriure, explicar i interpretar diferents paisatges agraris a partir de fotografies. </li></ul><ul><li>Lectura comprensiva de textos sobre la problemàtica de l'agricultura a Catalunya i a l’Amèrica Central. </li></ul><ul><li>Lectura d'imatges: croquis d’un paisatge agrari. </li></ul><ul><li>Cercar i processar informació rellevant sobre els aliments transgènics en fonts diverses: premsa, internet, bibliografia... </li></ul><ul><li>Justificar el propi punt de vista i contraargumentar en un debat. </li></ul><ul><li>Redactar un text argumentatiu final. </li></ul>PROCEDIMENTS Qüestionari inicial Prova escrita Dossier d'activitats 1. Caracteritzar els sectors de l'economia 2. Definir població activa. 3. Caracteritzar agricultura tradicional i agricultura de mercat. 4. Establir les causes del problema de la fam. 5. Caracteritzar els aliments transgènics: què són, els seus avantatges i inconvenients. CONCEPTES 1. Classificació de les activitats professionals dels pares dels alumnes per sectors de l'economia. 2. Compleció d’un mapa conceptual sobre les activitats econòmiques i els sectors de l'economia. 3. Definició de població activa. 4. Classificació de les activitats pròpies de l'agricultura tradicional i l’agricultura de mercat. 5. Classificació de les activitats econòmiques segons el sector al qual pertanyen. 6. Comparació de la producció de cereals de dos països amb la mà d'obra ocupada en el sector I. 7. Compleció d’un quadre amb les característiques de l'agricultura tradicional i l’agricultura de mercat. 8. Caracterització de diferents paisatges rurals a partir de les imatges del llibre de text. 9. Identificació de la problemàtica de la pagesia catalana a partir de la lectura d'un text. 9.2 Descripció i explicació dels elements del paisatge agrari i justificació sobre si es tracta una explotació tradicional o de mercat. 10. Descripció i explicació de la problemàtica dels petits productors de cafè a Centroamèrica. 11. Cerca i processament d' informació sobre els avantatges i inconvenients dels aliments transgènics. 12. Defensa del propi punt de vista en el debat sobre si els aliments transgènics poden ser una alternativa al problema de la fam al món. 13. Redacció d’un text argumentatiu final sobre aquest problema. 1. Les activitats econòmiques 1.1 Característiques del sector I, II i III. 1.2 Població activa 2. L'agricultura 2.1 Agricultura tradicional 2.2 Agricultura de mercat 2.3 El paisatge agrari a Catalunya 2.4 La producció de cafè a Centroamèrica 3. Els aliments transgènics i la fam al món 3.1 La fam i la producció alimentària al món 3.2 Què són els aliments transgènics ACTIVITATS D’AVALUACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE CONTINGUTS
 16. 16. <ul><ul><li>Activitat oral . </li></ul></ul><ul><li>Classificar les activitats professionals dels pares dels alumnes segons el sector al qual pertanyin. Discussió col·lectiva a partir dels resultats. </li></ul>2. Completar un mapa conceptual sobre els sectors de l’economia. 3. Definir població activa. 4. Destriar les activitats pròpies de l’agricultura tradicional i de mercat a partir d’uns dibuixos. 5. Classificar 21 activitats econòmiques segons el sector de l’economia al qual pertanyen 6. Comparar la producció de cereals a Espanya i el Níger amb el % de la població activa de cada país i extraure’n conclusions. 7. Completar un quadre amb les característiques de l’agricultura tradicional i l’agricultura de mercat. 8. Fer un esquema dels paisatges de l’agricultura tradicional i de l’agricultura de mercat. 9. L’agricultura i la ramaderia a Catalunya : estudi d’un cas. 10. La producció de cafè a Centreamèrica: estudi d´un cas. 11. Cercar informació en fonts diverses sobre el problema de la fam al món i sobre els aliments transgènics. 12. Processar la informació establint els avantatges i inconvenients dels aliments transgènics. 13. Respondre el mateix qüestionari inicial. 14. Discutir entre tots si els aliments transgènics poden ser una solució al problema de la fam. 2. Qüestionari individual - Què són les plantes transgèniques? - Quins són els seus avantatges i inconvenients? - Gràcies a les plantes transgèniques es podrà resoldre el problema de la fam al món? - Què creus que diuen els que pensen el contrari? Com els podries convèncer? 15. Redactar un text argumentatiu final sobre el problema de la fam al món. A. Exploració d’idees prèvies B. Introducció nou coneixement C. Estructuració del coneixement D. Aplicació (transferència coneixem.) Plantejament didàctic del TEMA 4 EL SECTOR I. ELS ALIMENTS TRANSGÈNICS I LA FAM AL MÓN

×