SensesClub - Platinum booklet

538 views

Published on

Presentation of Platinum experiences

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SensesClub - Platinum booklet

 1. 1. P L A T I N U M Premium gift experiences
 2. 2. HANOIGiôùi thieäu IntroductionSensesClub mang ñeán nhöõng traûi nghieäm tinh teá vaø SensesClub offers an exclusive selection of the bestñoäc ñaùo nhaát cuûa Thuû Ñoâ. Ngöôøi ñöôïc taëng moùn quaø experiences in Hanoi. A pre-paid voucher is included,seõ coù toaøn quyeàn löïa choïn moät trong hôn 50 dòch vuï which covers the cost of the chosen experience. It is all-SensesClub maø khoâng phaûi traû theâm baát kyø moät chi phí inclusive : you won’t have anything else to pay on site.naøo. Thaät laø moät moùn quaø chu ñaùo vaø toaøn dieän cho SensesClub is the perfect gift for you and your loved ones.baïn vaø ngöôøi thaân baïn!
 3. 3. Höôùng daãn söû duïng Please note Caùc phieáu quaø taëng SensesClub phaûi ñöôïc kích Activating your gift card on www.sensesclub. hoaït treân www.sensesclub.vn tröôùc khi coù hieäu löïc. vn is mandatory before using it.Danh saùch vaø noäi dung caùc traûi nghieäm coù theå thay ñoåi. The activities offered are subject to change.Vui long ñat hen tröôc khi söû dung dòch vuï vôi nhaø cung cap dòch vuï ø ë ï ù ï ù á The list of available offers are always up-to-date on www. sensesclub.vn, they are the sole reference for offers availableQuyù khaùch neân ñaët sôùm tröôùc khi söû duïng ñeå ñaûm baûo thuaän lôïi For your own convenience, kindly book your experience well inPhieáu quaø taëng SensesClub coù hieäu löïc 6 thaùng keå töø ngaøy mua advance with the service providerCaùc nhaø cung caáp dòch vuï chæ chaáp nhaän phieáu quaø taëng do The gift card is valid for 6 months after the day of purchaseSensesclub phaùt haønh. Baûn photocopy hay phieáu khoâng doSenseclub cung caáp seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän (hoaëc khoâng coù giaù The service provider will only accept original gift card:trò söû duïng). photocopies and sample copies are not accepted. 1 2 3 4 Kích hoaït Löïa choïn Ñaët tröôùc Taän höôûng Activate Choose Book Enjoy
 4. 4. Gastromony Health & Beauty Nightlife Unique
 5. 5. Teân nhaø cung caáp Service provider Name Töïa ñeà traûi nghieäm Title of the experience Zo 0% Zoom 10 om 50% Zo 0% 10 omMoâ taû traûi nghieämOffer description Zo 0% 10 omPhaïm vi traûi nghieäm Thoâng tin lieân laïcScope of the experience Booking Information Zo 0% Zo 0% Zo 0% 10 om 10 om 10 om Ngoân ngöõ söû duïng Spoken Language
 6. 6. CAÙCH SÖÛ DUÏNG PHIEÁU QUAØ TAËNG SENSESCLUB How to use your SensesClub gift cardChuùc möøng Quùy vò ñaõ nhaän ñöôïc Phieáu quaø taëng Cao Congratulations, You have received a SensesClubCaáp cuûa SensesClub. Quyù vò vui loøng laøm theo caùc Premium gift card. To use the gift card, please followböôùc sau ñaây ñeå söû duïng phieáu quaø taëng: these simple steps:1. Kích hoaït phieáu quaø taëng 1. Kích hoaït 1. Activate Your gift card Activate - Truy caäp vaøo trang web: www.sensesclub.vn - Go to : www.sensesclub.vn - Truy caäp vaøo phaàn ‘Kích hoaït’ - Click on ‘Activate’ - Ñang nhap thong tin vaø maõ UAC tren Phieu quaø ê ä â â á - Enter Your contact information and the UAC tang (theo höông dan cua trang Web). ë ù ã û code located on Your gift card (detailed instructions on the website).2. Löïa choïn: Haõy choïn traûi nghieäm Quyù vò mong 2. Löïa choïn Choose muoán söû duïng treân trang Web hoaëc trang catalog 2. Choose: Select the experience among those (danh saùch traûi nghieäm caäp nhaät thöôøng xuyeân treân available to You on the website or the catalog website). (website is the reference for available experiences).3. Ñaët heïn: Haõy ñöa thoâng tin traûi nghieäm baïn choïn 3. Book: Give the details of your experience (time of 3. Ñaët tröôùc cho nhaø cung caáp (ngaøy, giôø, soá ngöôøi tham gia, Book venue, number of persons, type of voucher: Crystal, phieáu quaø taëng: Pha leâ, Vaøng hoaëc Baïch kim): Gold or Platinum) either: A. Ñaët choã qua ñieän thoaïi. A. By telephone. B. Ñaët choã qua Email. B. By email.4. Taän höôûng: Vui loøng mang phieáu quaø taëng ñeán ñeå 4. Enjoy: Please bring the gift card to the experience 4. Taän höôûng thanh toaùn cho traûi nghieäm. Enjoy as it will be your means of settlement.
 7. 7. Contents AÅm thöïc Gastromony Söùc khoûe vaø saéc ñeïp Health & beauty Veà ñeâm Nightlife Phaù caùch - Rieâng bieät Unique
 8. 8. Gastronomy Premium gift experiences
 9. 9. Gan ngoãng voã beùo Phaùp, sushi Nhaät, thòt boøArgentina, myø YÙ hay ñaëc saûn Vieät Nam: haõythöôûng thöùc vaên hoaù aåm thöïc Theá giôùi taïicaùc nhaø haøng danh tieáng ôû Haø Noäi.French foie gras, Japanese Sushi,Argentinean steaks, Italian pasta orVietnamese cuisine. SensesClub offersyou Hanoi fine dining for a memorableexperience.
 10. 10. Jackson’s Steakhouse Intercontinental - Café du lac GastronomyBuffet toái taïiBít teát thöôïng haïng Cafe Du Lac A la Carte“Cafe Du Lac” Dinner Buffet Premium SteakToïa laïc treân phoá Hai Baø Tröng, moät con phoá trungtaâm cuûanthuû ñoâ Haø Noäi, nhaø haønphong caùch thieát Nhaø haø g “Cafeù du Lac” mang g Jackson’s Jackson’s Lac Restaurant day dining and drinks Cafeù du is a unique all brings a contemporarychuyeân phuïc vuï nhöõng moùnnaêcaø& ñoà lôùnntaïithöôïng keá “brasserie” cuûa caùc quaù n pheâ uoá g Paris. destination, located downtown, inreferencing the French brasserie style to Hanoi, Hai Ba Trunghaïngseõ coù taàm nhìn rieâng quaùtt. Hoà Taây tuyeät ñeïp khi Baïn vôùi 3 khu vöïc bao bieä street, opposite Paris. The all day dining great cafeùs of Trang Tien Plaza. Jackson’s offers thöôûng thöùc caùc moùn aên taïi quaùn brasserie kieåu contemporary French brasserie offers sweeping you 3 distinct experiences for your enjoyment.Taàng treät laø quaày bar trong khoâng khí soâi ñoäng Phaùp ñöông ñaïi. Caùc moùn aên taïi nhaø haøng laø söï views over the stunning West Lake. The restaurantdöôùi aùnh saùng lung linh & hieän ñaïi, taàng 2, taàng 3 On the ground floor a cool and funky lounge bar hoøa hôïp giöõa aåm thöïc coå ñieån Phaùp vaø aåm thöïc brings together classical brasserie dishes in alaø phoøng aên ñöôïc baøy trí lòch laõm trong khung environment, a sophisticated dining room on the ñoäc ñaùo cuûa Vieät Nam. Nhaø haøng ñöôïc trang trí modern context strongly influenced by localcaûnh aám cuùng & sang troïng. Jackson’s coøn coù 2nd and 3rd and last but certainly not least, “The baèng chaát lieäu goã, ñaù vaø aùnh saùng maøu saéc taïo ra Vietnamese cuisine. The interior blends wood,rieâng khu vöïc VIP "Boadroom" naèm treân taàng 4 Boardroom” on the 4th. Jackson’s serves a large moät ñòa ñieåm haáp daãn cuûa du khaùch nöôùc ngoaøi stone and light colors creating an inviting anddaønh cho caùc buoåi toïa ñaøm quan troïng. Jacksons selection of top quality imported steaks, vaø thöïc khaùch ñòa phöông. Thöïc ñôn ñaëc bieät informal venue to welcome all hotel guests andchuyeân phuïc vuï caùc moùn bít teát cheá bieán töø nhieàu sensational imported seafood and unpretentious haøng thaùng giuùp baïn traûi nghieäm böõa aên môùi laï local diners. Our monthly promotions make eachloaïi thòt boø haûo haïng nhaát, caùc loaïi haûi saûn nhaäp worldly cuisine, with an extensive wine list to vaø ngon mieäng. visit a new and delectable dining experience.khaåu ña daïng phong phuù cuøng vôùi thöïc ñôn röôïu match.vang ngon nöùc tieáng treân toaøn theá giôùi laøm chohöông vò caùc moùn aên theâm haáp daãn boäi phaàn. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Buffet toái taïi “Cafe du Lac” cho 2 ngöôøi Bao goàm: Including: for 2 at Cafe Du Lac Buffet Dinner Buffet ñaëc bieät vaøo thöù 4 vaø thöù 6, xin vui Supplement for special promotional buffets loøng traû thöùc caùc moùn aên thöôïng haïing taïi nhaø Thöôûng theâm 220000 VNÑ/ngöôø on Wed & Friday is VND 220,000/person Free selection among Jackson’s menu for a haøng Jackson’s vôùi phieáu quaø taëng trò giaù value of 1 990 000 VND 1 990 000 VNÑ yeâu caàu ñaët tröôùc 23J Hai A Nghi TaøHoan y Hoà,, Haø ø Noi Soá 1 Baø Tröng, m, Taâ Kiem Ha Noää ø á booking required +84 4462 938 8388Ext 7220 - dulac.hanoi@ihg.com +84 3 70 88 88 - jacksons@alfrescosgroup.com
 11. 11. Premium gift experiences Jackson’s SteakhouseA la Carte Bít teát thöôïng haïngPremium Steak Toïa laïc treân phoá Hai Baø Tröng, moät con phoá trungJackson’s is a unique all day dining and drinks taâm cuûa thuû ñoâ Haø Noäi, nhaø haøng Jackson’sdestination, located downtown, in Hai Ba Trung chuyeân phuïc vuï nhöõng moùn aên & ñoà uoáng thöôïngstreet, opposite Trang Tien Plaza. Jackson’s offers haïng vôùi 3 khu vöïc rieâng bieät.you 3 distinct experiences for your enjoyment. Taàng treät laø quaày bar trong khoâng khí soâi ñoängOn the ground floor a cool and funky lounge bar döôùi aùnh saùng lung linh & hieän ñaïi, taàng 2, taàng 3environment, a sophisticated dining room on the laø phoøng aên ñöôïc baøy trí lòch laõm trong khung2nd and 3rd and last but certainly not least, “The caûnh aám cuùng & sang troïng. Jackson’s coøn coùBoardroom” on the 4th. Jackson’s serves a large rieâng khu vöïc VIP "Boadroom" naèm treân taàng 4selection of top quality imported steaks, daønh cho caùc buoåi toïa ñaøm quan troïng. Jacksonssensational imported seafood and unpretentious chuyeân phuïc vuï caùc moùn bít teát cheá bieán töø nhieàuworldly cuisine, with an extensive wine list to loaïi thòt boø haûo haïng nhaát, caùc loaïi haûi saûn nhaäpmatch. khaåu ña daïng phong phuù cuøng vôùi thöïc ñôn röôïu vang ngon nöùc tieáng treân toaøn theá giôùi laøm cho höông vò caùc moùn aên theâm haáp daãn boäi phaàn. Including: Bao goàm: Free selection among Jackson’s menu for a Thöôûng thöùc caùc moùn aên thöôïng haïng taïi nhaø value of 1 990 000 VND haøng Jackson’s vôùi phieáu quaø taëng trò giaù 1 990 000 VNÑ23J Hai Baø Tröng, Hoan Kiem, Haø Noi ø á ä yeâu caàu ñaët tröôùc+84 4 3 938 8388 - jacksons@alfrescosgroup.com booking required
 12. 12. Khazaana GastronomyAÅm thöïc AÁn Ñoä ñích thöïc Authentic Indian DinnerLaø nhaø haøng AÁn ñoä ñaàu tieân taïi Haø Noäi, Being the first Indian restaurant to be establishedKhazaana raát noåi tieáng vôùi 19 naêm kinh nghieäm in Hanoi during 1993, Khazaana has successfullyphuïc vuï caùc moùn aên truyeàn thoáng AÁn ñoä cho giôùi completed 19 years of great service to thesaønh aên Haø Noäi. Capital’s culinary scene.Thöïc ñôn tinh teá cuûa Khaazana bao goàm caùc moùn Khazaana’ smenu covers a wide range of Desiaên aåm thöïc Desi Indian vaø Mughlai, caùc moùn caø ri Indian and Mughlai cuisine, deliciously spicedhaáp daãn söû duïng caùc gia vò nhaäp khaåu töø tieåu luïc curries exclusively prepared from the spicesñòa AÁn ñoä. Ñeán vôùi Khaazana, baïn seõ ñöôïc thöôûng brought in from Indian Sub-continent with a realthöùc caùc moùn aên mang höông vò AÁn ñoä ñích thöïc. commitment to serve authentic Indian food. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Mon khai vò: thòt cöu Chapli bam, caù Gulfam nöông ù ø ê ù Starter: Mutton Chapli (Mutton mince patty), Fish Gulfam trong loø than, Bonda Maysoor (khoai tay vien ran), gaø â â ù in charcoal oven, Maysoor Bonda (Potato mashed ball Goldip vien ran â ù fried), Chicken Goldip (minced chicken balls) Mon chính: rau Jaipuri (sa lat tron), kofta thòt cöu lahori ù ù ä ø Main course: Jaipuri vegeteble (mixed vegatables salad), (banh nhan thòt cöu), murgh mussalam (gaø nau tren bep ù â ø á â á Mutton lahori kofta (moutton dumpling), Murgh than cui), Erra Poandu Masala (tom öôp toi), banh Nan û â ù û ù mussalam (chicken cooked in charcoal oven), Erra toi, missi roti (banh bot my), moti pulao (gao basmati An û ù ä ø ï Á Poandu Masala (garlic marinated Prawn ), garlic nan, ñoä nau vôi pho mat an ño, ôt ngot vaø hoa quaû kho) á ù ù á ä ù ï â missi roti (gram flour bread), moti pulao (Indian Basmati Mon trang mieng: Faluda (banh ngot An ñoä lam töø söa, ù ù ä ù ï Á ø õ rice with capsicum, Paneer & dry fruits) kem vaø hoa quaû kho, Kulfi (kem An ño) â Á ä Dessert: Faluda (Indian Sweet made from milk, ice cream & dry fruits ), Kulfi (Indian ice cream) Tang kem: 1 chai röôu vang ñoû ë ø ï Offer: 1 bottle of red wine yeâu caàu ñaët tröôùc x2 11 Lyù Thaùi Toå, Hoaøn Kieám booking required +84 4 3934 5657 / +84 4 39343513 /+84 989129440 10h30 to 14h30, 17h30 to 22h30
 13. 13. Premium gift experiences La BadianeEnjoy international AÅm thöïc ñaúng caápgastronomy Quoác teáAfter several years of professional training in Beáp tröôûng ngöôøi Phaùp – Benjamin Rascalou laøprestigious restaurants in Paris, Benjamin ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo chuyeân nghieäp taïi caùc nhaøRascalou, is an adept of « World Cuisine ». haøng, khaùch saïn lôùn taïi Paris. Anh ñaõ ñi nhieàuWhether inspired by Mediterranean countries, nôi ñeå tìm hieåu neùt tinh tuùy trong neàn aåm thöïcthe Antilles or India, Benjamin’s dishes are the cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi ñaëc bieät laø AÁnoutcome of an encounter between continents & Ñoä vaø caùc nöôùc Ñòa Trung Haûi. Vì vaäy moãi moùncultures ; a delicate mixture of flavors & spices. aên trong thöïc ñôn cuûa La Badiane chính laø söï keát hôïp haøi hoøa, ñoäc ñaùo veà vaên hoùa, höông vò vaø gia vò töø nhieàu vuøng treân theá giôùi cuøng vôùi chaát löôïng phuïc vuï toát nhaát. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Amuse-bouche : Prawn bisque in ginger Mon amuse-bouche: sup bisque tom dau tinh ù ù â à essential oil & avocado bruschetta chiet göng cung bô tren banh myø á ø ø â ù Starter : “Foie gras” terrine & chutney Mon khai vò: Terrine Foie gras vaø sot töông chutney ù á Main : Australian beef grilled tenderloin, Mon chính: thòt boø than Uc nöông, khoai tay cuon ù ê Ù ù â ä potatoes in Gorgonzola cheese & bacon, red trong pho mat Gorgonzola vaø thòt xong khoi vôi sot ù â ù ù á wine sauce röôu ñoû ï Dessert : Chef’s delicacies Mon trang mieng: mon ngon ñac biet do chính tay ù ù ä ù ë ä ñau bep lam. à á ø yeâu caàu ñaët tröôùc x210 Nam Ngö, Hoaøn Kieám, Haø Noäi+844 39 42 45 09 - labadiane.hanoi@yahoo.fr booking requiredMonday to Saturday - 11h30 to 14h, from 18h to 22h30
 14. 14. Lake Side - Sakura GastronomyBBQ Sakura ñaëc bieät Sakura Special BBQHaõy ñeán vôùi Sakura taïi Lake Side Hotel ñeå traûi Come to Sakura at Lake Side Hotel tonghieäm vaên hoùa ngheä thuaät aåm thöïc Nhaät Baûn. experience the best of the JapaneseVôùi Sushi, Sashimi, Tempura, Sushi, Yakiniku vaø gastronomy. Sushi, Sashimi, Tempura, Sushi,hôn theá nöõa. Ñaàu beáp taøi naêng ngöôøi Nhaät Yakiniku and even more. Sakura offersbaûn seõ mang ñeán cho baïn nhöõng moùn aên tinh exquisite and sophisticated dishes prepared byteá vaø ñaëc saéc trong khoâng gian sang troïng vaø talented japanese chefs in a cosy atmosphere.aám cuùng. Bao goàm: goùi daønh cho 2 ngöôøi Including: set for 2 persons 1 Böõa toái BBQ: DY-01 1 BBQ Dinner set: DY-01 Thaên Boø Nhaät Thöôïng haïng, Thòt Söôøn Boø Premium Wagyu Sirloin, Premium Wagyu Nhaät thöôïng haïng, Löôõi Boø Taåm Muoái, Thòt Chuck Short Ribs, Salted Beef Tongue, US Söôøn Boø Myõ, Thòt thaên boø Myõ, Thòt Naïc Beef Short Ribs, US Top Blade, Beef Outside Buïng Boø Myõ, Loøng Daï daøy, Thòt Lôïn ñaëc Skirt, Intestines, Pork, Kimchi, Vegetables, Bieät, Kim chi, Rau Cuû Nöôùng, Baép Caûi. Cabbage. 1 chai röôïu Chileâ ñoû hoaëc traéng. 1 Chile Red or White House wine Bottle. yeâu caàu ñaët tröôùc x2 23 Ñöôøng Ngoïc Khaùnh, Ba Ñình, Haø Noäi booking required +84 4 38 35 01 11 11h00 to 14h00 – 17h00 to 22h30
 15. 15. Premium gift experiences Linh & BenPrivate foie Thöôûng thöùcgras tasting gan ngoãng voã beùoAfter several years of professional training in Benjamin Rascalou laø moät beáp tröôûng ñeán töøprestigious restaurants in Paris, Benjamin Paris daøy kinh nghieäm chuyeân hoaø phoái caùcRascalou, an adept of “World cuisine”, has ñaëc saûn theá giôùi ñeå cho ra moät taùc phaåm haøibecome a master in reinventing traditional hoaø. Ñang thaønh coâng vôùi caùc nhaø haøng hieändelicacies. Already successful as a taïi, Linh & Ben laø yù töôûng môùi nhaát cuûarestaurateur, Linh & Ben is Rascalou’s latest Rascalou xoay quanh moâ hình “traiteur” noåiventure with his wife, bringing the Parisian tieáng cuûa Paris. Haõy laøm quen vôùi ñaëc saûn gan“traiteur” concept to Hanoi. In Benjamin’s ngoãng voã beùo cuûa Phaùp qua caùc lôùp giôùi thieäuworkshop, learn everthing there is to know cuûa Benjamin ñeå hieåu theâm veà lòch söû, caùchabout foie gras, be it history, production, saûn xuaát, cheá bieán vaø phoái röôïu töø moät chuyeânpreparation or wine pairing. gia. Including: For 2 persons Bao goàm: Daønh cho 2 ngöôøi Individual introduction to the art of “foie Ñaàu beáp ngöôøi Phaùp Benjamin Rascalou seõ gras” with Benjamin Rascalou giôùi thieäu rieâng cho baïn ngheä thuaät laøm gan Tasting of 8 different kinds of premium foie ngoãng voã beùo gras Thöôûng thöùc 8 loaïi gan ngoãng voã beùo cao One bottle of white wine caáp Moät chai röôïu vang traéng yeâu caàu ñaët tröôùc x245 Xuaân Dieäu, Taây Hoà, Haø Noäibenjaminrascalou@hotmail.com booking requiredlinhbenshop@gmail.com
 16. 16. Madame Hiên GastronomyHöông vò phoá coå Old Quarter flavorstheo caùch Didier Corlou by Didier Corlou"Nhaø haøng ñöôïc ñeà taëng cho ngöôøi baø cuûa vôï toâi, "Madame Hieân is dedicated to my wifesñaây cuõng laø nôi toân vinh taát caû caùc phuï nöõ Vieät grandmother and is a tribute to all VietnameseNam trong lòch söû vaø ñöông thôøi. Ñaây laø nôi toâi toû women, be them from history or contemporary.roõ loøng toân kính vôùi moät neàn vaên hoaù aåm thöïc Vietnamese gastronomy is the result of angaøn naêm, nôi hoaø quyeän tuyeät vôøi cuûa caùc ñoàng thousand-year-rich way of cooking, an ancestralbaèng, cuûa hôn 50 daân toäc khaùc nhau ñöôïc noái culture and artisanal know-how.lieàn qua hôn 3000 km bôø bieån vaø caùc ñieàu kieän The diversity of Vietnam, found in its two deltas,ñòa lyù phong phuù (röøng, bieån, soâng, nuùi)." fifty-four minorities, three thousand kilometers ofMadame Hieân mang ñeán cho baïn cô hoäi thöôûng coastline and many natural resources are allthöùc caùc giaù trò vaên hoaù aåm thöïc ñaëc tröng cuûa reflected in its cuisine."Vieät Nam qua caùch nhìn cuûa Didier Corlou. Madame Hieân offers you a chance to rediscover Old Quarter gastronomy enriched by the expertise of a world-class Chef. Bao goàm: goùi daønh cho 2 ngöôøi Including: set for 2 persons Böõa toái “Madame Hieân Platinum” cho 2 ngöôøi "Madame Hieân Platinum" Dinner set for 2 pers bao goàm 6 moùn aên including 6 courses 1 ly röôïu gaïo/ ngöôøi 1 glass of rice wine/ pers yeâu caàu ñaët tröôùc x2 15 Chaân Caàm, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +84 4 39 38 15 88 Every day from 10h30 to 23h00
 17. 17. Premium gift experiences MatchboxWestern cuisine AÅm thöïc AÂu chaâu ñöôïcfor Hanoians ngöôøi Haø Noäi yeâu thíchLocated inside the National Fine Arts Museum, Nam trong khuon vien cua bao tang Myõ Thuat, è â â û û ø äMatchbox’s offers a quiet pleasant setting The Matchbox coù mot khong gian thoang mat vaø ä â ù ùbehind green bamboo trees and a tasteful khaù yen tónh nam sau rang tre xanh. Ñau bep tai â è ë à á ødecor. The talented chef amazing has created hoa cua Matchbox ñaõ sang tao ra mot thöc ñôn û ù ï ä ïa remarkably fine menu with beautifully phong phuù vôi nhieu mon an ñoc ñao ñöôc ù à ù ê ä ù ïpresented dishes that combine classic dishes trang trí hai hoa, ket hôp cac mon coå ñien theo ø ø á ï ù ù åwith a modern twist. phong cach hien ñai. ù ä ï Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: chicken soup with sweet corn; beef Moùn khai vò: suùp ngoâ ngoït vaø gaø, thòt boø Carpaccio with rocket, chilli infused olive oil Carpaccio vaø rocket, daàu oliu vaø vuïn pho maùt and shaved parmesan Parmesan Main course: fried bread with butter; braised Moùn chính: baùnh myø bô toûi, baép cöøu New New Zealand lamb shank with mash potato, Zealand haàm aên keøm vôùi khoai taây nghieàn, asparagus and red wine jus maêng taây vaø soát röôïu ñoû Dessert: the Match Box Ice cream: with Moùn traùng mieäng: kem ñaëc bieät cuûa nhaø haøng eleventh kind of nuts and dries fruits, tea or vôùi höông vò cuûa hôn möôøi loaïi haït vaø quaû coffee khoâ, traø hoaëc cafeù Offer: 1 special bottle of Chilean wine, Tang them: 1chai röôu ñac biet ñöôc löa chon ë â ï ë ä ï ï ï selected by the sommelier bôi chuyen gia röôu vang, danh rieng cho Set an û â ï ø â ê yeâu caàu ñaët tröôùc x240 Cao Baù Quaùt, Ba Ñình, Haø Noäi+84 4 37 34 30 98 booking required8h00 to 22h00
 18. 18. El Oriental - Meliã GastronomyNhaø haøng 5 sao 5-star DinnerNaèm trong khaùch saïn Meliaõ, El Oriental laø ñòa Located inside Meliaõ Hotel, El Oriental is theñieåm lyù töôûng cho nhöõng buoåi aên toái laõng maïn. perfect place for dining out. A leading elegantThöïc ñôn phong phuù, ñoäc ñaùo cuûa nhaø haøng a la carte restaurant where you will enjoy alaø söï keát hôïp haøi hoøa giöõa caùc moùn aên Thaùi vaø combination of Thai and Vietnamese cuisine.Vieät Nam. Chaát löôïng phuïc vuï chu ñaùo luoân laø An impeccable standard of service is also oneñieåm maïnh cuûa nhaø haøng thöôïng haïng naøy. of the characteristic of this very chic restaurant. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Thöc ñôn Viet Nam: Salat thòt boø öôp kieu Hue/ ï ä ù ù å á Vietnamese set menu: Marinated Beef Salad Sup thòt cua vôi mang tay/ Tom suù chien vôi ù ù ê â â â ù Hue Style/Crab Meat Soup with Asparagus/ tröng muoi/ Sup lô xanh xao vôi sot nam dau ù á ù ø ù á á à Fried Tiger Prawn with Salted Egg /Sauteed hao/ Côm chien vôi thòt gaø vaø caù muoi/ Nhan ø â ù á õ Broccoli with Oyster Mushroom Sauce/Fried vaø hat sen öôp lanh hoac ï ù ï ë Rice with chicken & Salted Fish/ Chilled Lotus Thöc ñôn phöông Tay: Sup kem nam/ Thòt boø ï â ù á Seed with Longan or Carpaccio / Caù chem ran vôi khoai tay nghien õ ù ù â à Western set menu: Cream of mushroom soup/ vaø toi tay ham sot bô cam/ Kem caramel û â à á Beef Carpaccio/ Pan fried sea bass on chive Mot chai röôu vang ä ï mashed potato & Braised leek with orange beurre blanc/ Cream Caramel One bottle of house wine yeâu caàu ñaët tröôùc x2 44B Lyù Thöôøng Kieät, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +844 39 34 33 43 - solmelia@meliahanoi.com.vn 11h30 to 14h, from 18h to 22h30
 19. 19. Premium gift experiences MilleniumDiscover Millenium Khaùm phaù MilleniumMillenium is a contemporary and stylish Millenium laø nhaø hang Phap hien ñai vaø phong ø ù ä ïthree-floor french restaurant with a terrace and cach ñoc ñao vôi khong gian ngoai trôi thö ù ä ù ù â ø øa view on Hanoi’s most charming alley. It’s the gian. Töø Millenium, ban coù theå chiem ngöông õ ï â õperfect place to discover the best of French net coå kính quyen ruõ cua ñöông phoá Haø Noi. ù á û ø äGastronomy: snails, foie gras (goose liver), Ñay laø ñòa ñiem lyù töông ñeå kham phaù cac mon â å û ù ù ùlobster, scallops, Chateaubriand steak, am thöc ñoc ñao cua Phap nhö oc sen, gan å ï ä ù û ù á âtournedos Rossini, French truffles…. ngong voã beo, tom hum, soø bien, thòt boø nöông ã ù â ø å ù kieu Chateaubriand , thòt boø tournedos Rossini, å nam “kim cöông ñen” Phap .... á ù Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Appetizer: Surprise of the Chef Moùn aên nheï: Theo höùng cuûa beáp tröôûng Starter: Snails of Bourgogne in stuffed macaroons, Moùn khai vò : OÁc seân vuøng Bourgogne cuoän trong duxelle of boletus or Owened egg in cream with baùnh tröùng nhaän, aên keøm soát naám hoaëc loøng ñoû foie gras and truffle tröùng phuû gan ngoãng thaùi laùt, boû loø cuøng naám vaø Main course: “Chateaubriand” grilled beef fillet, kem töôi béarnaise sauce, roasted boletus or Breast of duck, Moùn chính: Thòt boø UÙc Chateaubriands soát panful of cabbage with chestnut beùarnaise, aên keøm naám boû loø hoaëc löôøn vòt phuû baép Dessert: Flamed on table “ Norvegian omelette” caûi xaøo aên keøm khoai taây nhoû vaø haït deû aùp chaûo (ice-cream & Cointreau) or Entremets chocolate Mon trang mieng: Kem vani boc kem long trang ù ù ä ï ø é mousse of Millenium tröng ñanh bong, boû loø vaø töôi röôu Cointreau vaø ñot ù ù â ù ï á Offer: glass of Champagne from France tai ban hoac mut Socola ñac biet nhaø hang Millenium ï ø ë ù ë ä ø Taëng theâm: Ly saâm panh Phaùp yeâu caàu ñaët tröôùc x211b Ngoõ Baûo Khaùnh, Hoaøn Kieám, Haø Noäi+84 4 38 28 72 07 booking required11h00 to 14h00 - 18h00 to 24h00
 20. 20. La Brasserie - Nikko Hotel GastronomyBuffet taïi “La Brasserie” Buffet at “la Brasserie”“Thöïc ñôn ôû khaùch saïn Nikko khoâng chæ laø moät “A meal at Hotel Nikko Hanoi is not only aböõa aên maø laø moät traûi nghieäm aåm thöïc ñaùng meal, it’s a memorable dining experience”.nhôù”. La Brasserie is a perfect all-day dining placeNhaø haøng La Brasserie laø ñòa ñieåm hoaøn haûo with a lively street view over Hanoi and variouscho moïi böõa aên trong ngaøy vôùi cöûa soå nhìn ra healthy menus at your choice.phoá phöôøng Haø Noäi soâi ñoäng vaø thöïc ñôn ña The International Buffet Station features thedaïng coù lôïi cho söùc khoûe cuûa baïn. freshest seafood, popular internationalBöõa aên töï choïn Quoác teá cuûa chuùng toâi bao delicacies and a delectable dessert selection.goàm nhieàu loaïi haûi saûn töôi ngon, caùc moùn aênTheá giôùi ñöôïc öa chuoäng vaø nhieàu moùn aêntraùng mieäng ña daïng cho thöïc khaùch löïa choïn. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Böõa tröa töï choïn hoaëc Böõa toái töï choïn vôùi Dinner or Lunch buffet at La Brasserie caùc moùn aên buffet ñang daïng vaø phong including variety of meal buffet with drinks phuù, keøm theo ñoà uoáng (nöôùc giaûi khaùt, bia) (soft drinks, beer ) for 2 persons daønh cho 2 ngöôøi 1 pot of Sake 1 naäm röôïu Sake yeâu caàu ñaët tröôùc x2 84 Traàn Nhaân Toâng, Hai Baø Tröng, Haø Noäi booking required +84 4 38 22 35 35 Lunch Buffet: 11h30 - 14h00/ Dinner Buffet: 18h00 - 22h00
 21. 21. Premium gift experiences Benkay - Nikko HotelSpecial Japanese Thöïc ñôn ñaëc bieät taïiset menu at Benkay BenkayBenkay restaurant is particulay know as one of Nhaø haøng Benkay laø moät trong nhöõng nhaøthe most authentic Japanese restaurant in haøng Nhaät Baûn noåi tieáng nhaát ôû Haø Noäi. ThöïcHanoi. Our culinary offers include various type ñôn cuûa nhaø haøng raát phong phuù vaø ña daïngof Fresh Sashimi, Sushi, Tempura and other töø nhöõng Sashimi, Sushi, Tempura töôi ngonJapanese delicacies ñeán nhöõng moùn aên ñoäc ñaùo mang höông vò aåm thöïc Nhaät Baûn. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Dinner or Lunch menu at Benkay, choice Böõa aên toái vaø aên tröa taïi nhaø haøng Benkay , between: choïn moät trong hai thöïc ñôn: Tempura Gozen menu including: Appetizer, Thöïc ñôn Tempura Gozen bao goàm: Moùn khai Sashimi, Assorted, Tempura, vò, Sashimi, Tempura caùc loaïi, Chawan-mushi, Chawan-mushi, Rice,Miso soup and Fruit Or Côm, Suùp Miso vaø hoa quaû töôi hoaëc Steak Gozen menu including : Appetizer, Thöïc ñôn Steak Gozen bao goàm: Moùn khai vò, Sashimi, Salad, Beef Steak, Chawan-mushi, Sashimi, Xa laùt, Thòt boø Steak, Chawan-mushi, Rice, Miso soup and Fruits Côm, Suùp Miso vaø hoa quaû töôi. 1 pot of Sake 1 naäm röôïu Sake yeâu caàu ñaët tröôùc x284 Traàn Nhaân Toâng, Hai Baø Tröng, Haø Noäi+84 4 38 22 35 35 booking requiredBenkay – Lunch:11h30-14h00 / Dinner:18h00 – 22h00
 22. 22. Pane e Vino GastronomyThöôûng thöùc aåm thöïc A taste from Italymang höông vò Italia Just a stroll away from the Hanoi Opera House and Hoan Kiem Lake in the heart of Hanoi,Ñöôïc ñaët taïi trung taâm Haø Noäi, naèm giöõa Nhaø Pane e Vino serves up authentic Italian foodhaùt lôùn Haø Noäi vaø Hoà göôm, nhaø haøng Pane E and has done for as long as anyone canVino laâu ñôøi phuïc vuï caùc moùn aên YÙ truyeàn remember. Renowned for its highly rated, oventhoáng. Pane E Vino noåi tieáng vôùi caùc moùn pizza fresh pizzas, a large variety of carne, pastamôùi ra loø, caùc moùn thòt, myø YÙ vaø salade phong anti-pasta and salad dishes and a huge winephuù ñi keøm vôùi caùc loaïi röôïu vang ña daïng. list— Pane e Vino looks forward to treat you toHaõy ñeán vaø thöôûng thöùc caùc moùn aên trong fine food done well in an eatery that has thekhoâng khí laõng maïn mang phong caùch Chaâu feel of Europe.AÂu. Bao goàm: Including: Thöông thöc cac mon an am thöc truyen û ù ù ù ê å ï à Free selection of italian specialities among thong cua YÙ tai nhaø hang Pane E Vino vôi á û ï ø ù Pane E Vino Menu for a value of VND phieu tai khoan trò giaù 1 999 000 VNÑ coù á ø û 1 999 000 giaù trò tren toan boä thöc ñôn nhaø hang. â ø ï ø yeâu caàu ñaët tröôùc 3 Nguyeãn Khaéc Caàn, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +84 38 26 90 80 9h00 to 23h00
 23. 23. Premium gift experiences SheratonLooking for the best Moùn bít teát ngon nhaátsteak in Hanoi? Haø Noäi ôû ñaâu?Located across from the fountain courtyard, Naèm ñoái dieän ñaøi phun nöôùc cuûa Sheraton Hotel,Hemispheres Steak & Seafood Grill offers a Hemispheres Steak & Seafood Grill cung caáp moätwonderful menu covering both the Northern and thöïc ñôn tuyeät vôøi cuûa caû hai baùn caàu Baéc vaøSouthern hemispheres. Choose from Black Angus, Nam. Baïn coù theå choïn töø thòt boø Black Angus, thòtUS Prime Sirloin, Rib Eye, Rump and Tenderloin löôøn thöôïng haïng Myõ ñeán Thòt söôøn, moâng vaø thòtgrilled to perfection, served with your choice of thaên boø nöôùng thôm ngon, phuïc vuï vôùi nöôùc soátsides & sauces as well as our selection of the maø baïn yeâu thích ñi keøm vôùi xaø laùch vaø rau töôifreshest salads and vegetables. Prefer Seafood – cuûa nhaø haøng. Baïn thích Haûi saûn - khoâng vaán ñeàno problem, Lobster, Oysters, Prawns, Fresh Fish, gì, baïn seõ coù theå thöôûng thöùc toâm huøm, haøu, toâmClams and Crabs are all available for your dining vaø caù töôi. Vaø baïn seõ raát aán töôïng vôùi caùc loaïipleasure, as well as an impressive array of wines “Röôïu vang theá giôùi “ choïn loïc cuûa chuùng toâi.by the glass & bottle from our “Wines of theWorld” selection. Including: Bao goàm: Free selection among Hemisphere menu Mieãn phí löïa choïn nhöõng ñaëc saûn treân thöïc and wine list for a value of VND 2 000 000 ñôn ñoà aên vaø ñoà uoáng taïi nhaø haøng Hemisphere vôùi phieáu quaø taëng trò giaù 2 000 000 VNÑ.K5 Nghi Taøm, Quaûng An, Taây Hoà, Haø Noäi yeâu caàu ñaët tröôùc+84 4 3719 90 00 booking requiredOpen daily for lunch at 11h30 - 14h30, dinner at 18h30 - 22h30
 24. 24. Softwater GastronomySöï ñoät phaù veà höông vò vaø Outstanding tastechuaån möïc and qualityThieát keá ñôn giaûn, trang nhaõ, saân vöôøn coøn Soft Water’s feng-shui design rich withnguyeân veû hoang sô, tinh khieát, suoái caù hình immaculate gardens and fish-filled streams arechöõ Taâm, Phuùc chaûy xung quanh laø moät phaàn all part of its “old-meets-new” holistictaïo neân veû ñeïp truyeàn thoáng keát hôïp vôùi hieän approach to fine dining. It integrates theñaïi cuûa Soft Water, muïc ñích laø mang ñeán moät architecture of a 19th century Chinese homekhoâng gian aåm thöïc tinh teá. Taát caû toaùt leân söï backed by 21st century comfort and service.hoøa hôïp giöõa thieát keá mang phong caùch Trung Come to Softwater and enjoy a diningHoa theá kyû 19 vôùi chaát löôïng phuïc vuï vaø söï experience like you have never had before.tieän nghi cuûa theá kyû 21 cho thöïc khaùch. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Mon khai vò: Sashimi caù hoi vôi hoa quaû töôi vaø ù à ù Appetizer: salmon sashimi with fruit salad and kem chanh lime sorbet Mon chính: Thòt boø nöông an kem vôi khoai ù ù ê ø ù Main course: Grilled beef with sweet potato lang nghien vaø sup lô nöông sot röôu ñoû à ù ù á ï mash and cauliflower grilled, red wine sauce Mon trang mieng: Banh kem do ñau bep lam ù ù ä ù à á ø Dessert: Home made cheese cake with local vôi hoa quaû theo mua vaø kem traø xanh ù ø fruit and green tea ice cream Tang kem: ly röôu vang (röôu vang trang hoac ë ø ï ï é ë Offer: Glass of house wine (choice of red wine vang ño) û and white wine) yeâu caàu ñaët tröôùc x2 42, Ngoõ 9, F361 An Döông, Yeân Phuï, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 4 38 23 99 27 9h00 to 22h00
 25. 25. Premium gift experiences SouthgateTrendy restobar Nhaø haøng thôøi thöôïngOpened in a beautifully restored colonial villa, Ñöôïc ñaët trong ngoâi bieät thöï coå thôøi Phaùp,Southgate is a casual neighborhood restaurant Southgate laø quaùn bar lounge naèm trong “Khubar/lounge on “food street” in downtown phoá aåm thöïc “ cuûa Haø Noäâi, vôùi caùc moùn aênHanoi serving contemporary food with theo phong caùch ñòa trung haûi vaø caùc loaïi röôïuMediterranean influence as well as wine, beer, ngon, caùc loaïi bia vaø cocktail phong phuù.and cocktails. Expect a laid back atmosphere Southgate laø ñòa ñieåm lyù töôûng ñeå hoøa mìnhfeaturing outdoor seating, a communal bar, vaøo khoâng gian ngoaøi trôøi thoaùng ñaõng, quaàyand chefs table. Southgate is the place to be. bar hieän ñaïi vaø chef’s table. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: Southgate clams or grilled prawns Mon khai vò: Mon trai bien Southgate hoac tom ù ù å ë â Main: Pan fried salmon with matcha risotto or suù nöông ù braised beef short rib with potato puree, baby ù Mon chính: Caù hoi ran vôi matcha risotto hoac ù à ù ù ë bok choy söôn boø ham vôi khoai tay nghien vaø cai chíp ø à ù â à û Dessert: Panna cotta, decadent chocolate Mon trang mieng: Söa chua flan hoac banh ù ù ä õ ë ù truffle and oreo cookie tart, bread Pudding tart chocolate vaø cookie oreo hoac banh myø ë ù Offer: 1 bottle of wine (sparkling wine cuvee ù Pudding Jean Louis or Bordeaux AOC Croix Bacalan) Tang them: 1 chai röôu cho 2 ngöôi (röôu êë â ï ø ï vang coù ga cuvee Jean Louis hoac röôu vang ù ë ï Bordeaux AOC la Croix Bacalan) yeâu caàu ñaët tröôùc x228 Tong Duy Tan, quan Hoan Kiem, Haø Noi á â ä ø á ä+84 4 39 38 19 79 - +84 4 39 38 19 81 booking requiredSat to Wed - 11h30 to midnight (Food until 22h), Thu to Sat - 11h30 to 02h00
 26. 26. La Verticale GastronomyAÅm thöïc Phaùp World-classhaøng ñaàu Vieät Nam French GastronomyVöôït quaù caùc coâng thöùc thöôøng thaáy, La La Verticales dishes are the result of aVerticale laø nôi hoaø quyeän tuyeät vôøi vaø môùi meû surprising French and Vietnamese fusion thatcuûa caùc neàn aåm thöïc Phaùp vaø Vieät Nam. Ñaàu goes across conventional boundaries. Thebeáp taàm côõ Quoác teá Didier Corlou seõ mang subtle association of high-quality ingredientsñeán cho baïn moät traûi nghieäm ñaùng nhôù qua and spices as imagined by Chef Didier Corloucaùch phoái hôïp caùc nguyeân lieäu vaø höông lieäu is what makes meals at La Verticale sohaûo haïng nhaát. stunning.Nhaø haøng naèm trong khuoân vieân moät bieät thöï The famous restaurant is located in a splendidPhaùp coå loäng laãy ñöôïc xaây döïng töø nhöõng naêm French colonial villa from the 1930s, ensuring1930. upscale elegance and decorum for all occasions. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Böa toi la Verticale Platinum bao gom õ á à "Verticale Platinum" Dinner for 2 pers including: amuse-bouche, kem, khai vò, mon chính, Pho ù Amuse bouche, sorbet, starter, fish, main mat, trang mieng ù ù ä course, cheese, dessert 1 ly röôu vang / ngöôi (Töï chon) ï ø ï 1 glass of wine / pers (Chef selection) yeâu caàu ñaët tröôùc x2 19 Ngoâ Van Sô, Hoan Kiem, Haø Noi ê û ø á ä booking required +84 49 44 63 17 Every day from 10h30 to 23h00
 27. 27. Health & beauty Premium gift experiences
 28. 28. SensesClub giôùi thieäu vôùi baïn caùc oác ñaûo thö giaõn giöõaloøng Thuû Ñoâ, caùc dòch vuï cao caáp nhaát ñeå chaêm soùc chothaân theå vaø tinh thaàn baïn.SensesClub offers you the chance to refill yourself atone of Hanoi’s exquisite cocoons of relaxation and letthe best professionals in town take care of your bodyand spirit.
 29. 29. Amadora Wellness & Spa Health & beautyVeû ñeïp phöông ñoâng Mysterious orientalhuyeàn bí beautyThieát keá cuûa AMADORA Wellness & Spa The processes designed for AMADORAhướng tới moät cuoäc haønh trình cuûa taâm trí, cô Wellness & Spa constitute a journey for mind,theå vaø tinh thaàn. Muïc tieâu cuûa cuoäc haønh trình body and spirit. The goal of the journey is tonaøy laø tìm veà vôùi caûm giaùc thuù vò cuûa söï yeân come back to the pleasant sense of peace andbình, tónh laëng, ñaït ñeán nhöõng khaùt khao trong tranquility, satisfying anyone’s aspirationsaâu thaúm taâm hoàn. Vôùi 5 taàng goàm 14 phoøng hidden in their deep soul. Built with 5 floorsSpa chaêm soùc da, 2 phoøng chaêm soùc toùc, 1 hoà including 14 Spa rooms designated for skinthuûy trò lieäu ña chöùc naêng, caùc phoøng xoâng care, 2 rooms for hair treatment, 1phong caùch Hamam Thoå Nhó Kyø, khu vöïc tö multi-functional water based treatment pool,vaán sang troïng, AMADORA seõ mang bạn rời several Turkish Hamam style sauna rooms, anxa cuoäc soáng soâi ñoäng ñeå ñaém mình trong elegant consultancy area, AMADORA will liftkhoâng theá giôùi tónh laëng vôùi nhöõng khoaûnh you out of the busy life and bring you to akhaéc thö giaõn tuyeät vôøi. tranquil world with splendid relaxing moments. Bao goàm Including Taøi khoaûn 2 000 000 VNÑ duøng cho toaøn Credit account for VND 2 000 000 valid boä caùc dòch vuï Amadora on all Amadora services yeâu caàu ñaët tröôùc 250 Baø Trieäu, Hai Baø Tröng, Haø Noäi booking required +844 39 78 54 07 9h00 to 22h00
 30. 30. Premium gift experiences Apsara Dance StudioGet fit and sensual Gôïi caûm hôn vôùi thaân hình quyeán ruõApsara Dance Studio is proud to be the first Apsara Dance Studio töï haøo laø dance studiostudio in Hanoi with a group of professional ñaàu tieân taïi Haø Noäi vôùi ñoäi nguõ giaùo vieântrainers from Vietnam and Overseas, creatively chuyeân nghieäp ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùcdesigned and fully equipped studios with a thaønh vieân ñöôïc luyeän taäp trong moâi tröôøngconvenient location. Apsara offers a full range phoøng taäp hieän ñaïi, ñaày ñuû duïng cuï, thaânof dance and fitness classes suitable for all thieän vaø luoân ñöôïc chaêm soùc tôùi nhu caàu vaø sôûages and levels. thích dancing cuûa baïn. Apsara Dance Studio chuyeân cung caáp caùc lôùp Dance, Fitness cho moïi möùc ñoä vaø moïi löùa tuoåi. Including Bao goàm 1 fitness or dance course (16 workshops 1 khoa hoc nhay hoac fitness (16 buoi vaø ù ï û ë å and additional 200.000 VND voucher) 1 Phieu tai khoan 200. 000 VNÑ) á ø û yeâu caàu ñaët tröôùc x1Taàng 3, 139/141 Nghi Taøm, Taây Hoà, Haø Noäi+84 4 37 18 68 69 booking required14h00 to 20h00
 31. 31. Beauty Medi Health & beautyThaåm myõ vieän Premium beautythöôïng haïng treatmentBeauty Medi do baø Ñang Thanh Hang sang lap vaø ë è ù ä Beauty Medi is where passion and commitment toñieu hanh laø Trung tam tham myõ tieu chuan quoc à ø â å â å á excellence are united to create a sanctuary forteá soá 1 Viet Nam vôi söï ñong hanh, tö van vaø trò ä ù à ø á health and beauty. Ms Dang Thanh Hang, thelieu tröc tiep cua cac chuyen gia giau kinh nghiem ä ï á û ù â ø ä charismatic Chairwoman has spared no efforts inñen töø My, Han Quoc. Moi van ñeà töø cham soc á õ ø á ï á ê ù making this state-of-the-art facility whereda, trò nam, trò seo, nang cô mat chay xe, chong ù ï â ë û ä á experienced doctors coming from internationallao hoa, giam beo, tieu huy môõ thöa trong cô õ ù û ù â û ø backgrounds deliver a full spectrum of beautythe.ñöôc tuan thuû quy chuan khat khe nhat cua …å ï â å é á û cares for the body and skin. Discover thismot tham myõ vien quoc teá giup thoa man öôc mô ä å ä á ù û õ ù world-class clinic for yourself to see why it istreû hoa khong chæ cho giôi ngoi sao Viet Nam maø ù â ù â ä already so popular among those who seekcho tat caû nhöng ai yeu söï hoan hao. á õ â ø û perfection beyond any compromises. Bao goàm: daønh cho 1 ngöôøi Including: for 1 person Choïn 1 trong 5 dich vuï laøm ñeïp döôùi ñaây: Choose one- session treatment among: Melasma Care (Ñaëc trò da naùm) 60’ Melasma Care (60’) Meso Lift (Naâng cô, saên chaéc da chuyeân saâu) 60’ Mesco Lift (60’) Meso Wrinkle Filler (Xoùa neáp nhaên, laøm ñaøy, Mesco Wrinkle Filler (60’) choáng laõo hoùa chuyeân saâu) 60’ Mesco Brightening (60’) Meso Bringtening (Laøm traéng, saùng da chuyeân Meso Firmness (60’) saâu) 60’ Only one gift card per person Meso Firmness (Saên chaéc, taùi taïo daùng) 60’ 1 ngöôøi chæ ñöôïc pheùp söû duïng 1 phieáu quaø taëng yeâu caàu ñaët tröôùc x1 169 Buøi Thò Xuaân, Hai Baø Tröng, Haø Noäi booking required +84 4 39 74 88 89 8h30 to 20h00
 32. 32. Premium gift experiences Beauté ParisFrench Beauty Salon Thaåm myõ vieän PhaùpBeauteù Paris is a beauty center using two famous Beauteù Paris laø mot trung tam lam ñep söû dung hai ä â ø ï ïbrands of French cosmetic products : Bernard Cassier dong san pham noi tieng cua Phap : Bernard Cassier ø û å å á û ùand Soskin vaø SoskinAt Beauteù Paris, you can enjoy the following Ñen vôi trung tam lam ñep Beauteù Paris, ban seõ ñöôc á ù â ø ï ï ïtreatments : chocolate mask, oxygen mask, tan höông cac phöông phap lam ñep sau ñay: ñap mat ä û ù ù ø ï â é ëanti-tanning moisturizer from Africa, rejuvenate and naï socola, ñap mat naï cung cap oxy cao, chong sam, é ë á á ïanti-wrinkle collagen mask, skin whitening mask with döông am ñen töø Chau Phi, phuc hoi vaø chong nhan õ å á â ï à á êkiwi, exfoliation by sugar honey, body massage with bang mat naï collagen ,lam trang da bang mat naï kiwi, è ë ø é è ëginger mango, hot stone massage... tay teá bao chet ñöông mat ong,hay mat xa cô theå bang å ø á ø ä ù è göng xoai, massage cô theå bang ñaù nong tot trong viec ø ø è ù á äEverything you are looking for you beauty can be löu thong khí huyet, tao cam giac thö thai, kích thích söï â á ï û ù ùfound at Beauteù Paris thö gian giup cô theå bai tiet chat ñoc... õ ù ø á á ä Hay giöõ gìn vaø cham soc sac ñep cua ban tai Beauteù õ ê ù é ï û ï ï Paris Including: Bao goàm: Facial treatment Anti-wrinkle facial mask, Cham soc mat naï chong nhan, phuc hoi bang ê ù ë á ê ï à è collagen mat naï collagen ë Body scrub using “Two pepper peeling” Tay teá bao chet cô theå bang “hat tieu” å ø á è ï â Parafin mask for hands or for feets Mat naï paraffin cho tay hoac chan ë ë â Basic manicure or basic pedicure Lam mong cô ban ø ù û yeâu caàu ñaët tröôùc x1Soá 46 ñöôøng Taây Hoà, Taây Hoà, Haø Noäi+84 4 37 19 71 12 - +84 9 76 91 85 58 - beauteparis@live.fr booking requiredMonday to Sunday- 9h to 21h
 33. 33. Sofitel Legend Metropole Hanoi ISIS World Dance Studio Health & beautyLe Spa du Metropoleu vuõTrôû thaønh diva khieâ Le Spa du Metropole Be a dance divaLe Spa du Metropole – goc nhoû thien ñöông ngay ù â ø Le Spa du Metropole is a tastefully decorated slice of Luoân tieân phong trong phong traøo phaùt trieångiöa Haø Noi. Vôi khuon vien 400m2, hai tang, Le Spa õ ä ù â â à Well-known as a pioneer of dance art heaven, one that welcomes guests to royal spalaø söï moân ngheä hoa cumôùi, ISIS vaø nam Dance caùc ket hôp hai thuaät a nguõ sac World giac quan. á ï ø ø û é ê ù treatment and respite from theDance Studio development, ISIS World grueling workday. LeKhi böôcraát thaønh coâa g vôùLe Spa, ban khieâu c vao Studio ù qua canh cöû n cua i caùc moân nhö laï vuõ ø ù û ï successfilly introduced many exclusive dance Spa du Metropole offers a serene and exclusivemot khong gian hoan t daønh chongiôùi treû Vieät vien ngheä thuaät ñaëc bieä toan thö giaõ , ñöôc nhan Nam ä â ø ø ï â â settingto young Vietnameses and foreign expats arts for legendary body treatments. Spanning twochao ñon bang nhöng nuï cöôi, nhöng giai ñieu em ai ø ù è õ ø õ ä â ù stories and 400 square meters, seven styled treatment vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi nhö: Belly dance, Zumba, such as: Belly dance, Zumba, Chair dance,vaø mui höông nheï nhang, quyen ru. Le Spa coù 7 ø ø á õ rooms give guests a variety of aesthetic options, Chair dance, Pole dance, àmuùa ñöông ñaïi,ùphong ñöôc trang trí theo nhieu phong cach khac ø ï ù Pole dance, Contemporary dance, Argentine making each return visit to Le Spa a new, uniquenhau, nhöng coù cug g motuñiem chung nhi, o ra mot Salsa, muùa naên n khieáä cho thieáu laø taï Belly ä ø å experience. Le Spa treatments talented kid ancient Tango, Bollywood, Salsa, artfully blend dance,khong gian nh chontreû em,sang trong. dance daø thö giaõ maø rat ... â á ï beauty dance and kid, and more... the East with Belly secrets for holistic rituals from contemporary therapies from the West.Le Spa du Metropole laø ket hôp am thanh em dòu, á ï â âhöông thôm lam treû lai vaø mang ñen cho ban mot trai ø ï á ï ä û Come experience the soothing sounds, rejuvenatingnghiem tuyet vôi. Hay cung Le Spa du Metropole trai ä ä ø õ ø û aromas, and relaxing touches of Le Spa dunghiem mot spa thöc thu. ä ä ï ï Metropole, a sanctuary disconnected from the outside world-perfect for recharging the mind, body and soul. Let the journey begin! Bao goàm: Including: Bao goàm: n caù tính vaø neùt gôïi caûm cuûa Töï tin theå hieä Including: inner beauty, get fit and Discover your phaùi ñeïp vôùi thaân hình quyeán ruõ sau: sensual with: 30 khoùa hoïc Pole phoøng Hammam vaø 1h/buoåi) 1 phuùt thö giaõn taïi dance (10 buoåi, Sauna 30 min relaxation at the Hammamworkshop, 1 course of Pole dance (10 and Sauna 60 phuùkhoùa hoïc Chair cdance ñaëc bieäSexy h cho vaø 1 t thö giaõn chaêm soù cô theå hoaëc t daøn 1h/workshop) and 1 course of Chair 60 min SensesClub Relaxing body care khaùch haøhoaëc 1 khoùa hoïc Diva Combo (10 dance ng Sensesclub dance or Sexy dance or 1 course of Diva Exclusive offer for SensesClub clients only available Traûi nghieäm daønh)rieâng cho khaùch haøChair buoåi, 1h/buoåi vaø 1 khoùa hoïc ng Sensesclub daily from 10h00 to 14h00 1h/workshop) and Combo (10 workshop, haøng ngaøy töø c Sexy to 14h00 dance hoaë10h00 dance 1 course of Chair dance or Sexy dance yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 256 Baø ,Trieäu n Kieám, Haø Noäi y yeâu caàu ñaët tröôùc 15 Ngoâ Quyeàn Hoaø & 226 Caàu Giaá booking required booking required +84 4 22 42 29 574 3826 691982Ext. 39 52 +84 hoặc +84 9 – 55 8700 10h00 to 14h00
 34. 34. Premium gift experiences Sofitel Legend Metropole HanoiLe Spa du Metropole Le Spa du MetropoleLe Spa du Metropole is a tastefully decorated slice of Le Spa du Metropole – goc nhoû thien ñöông ngay ù â øheaven, one that welcomes guests to royal spa giöa Haø Noi. Vôi khuon vien 400m2, hai tang, Le Spa õ ä ù â â àtreatment and respite from the grueling workday. Le laø söï ket hôp hai hoa cua nguõ sac vaø nam giac quan. á ï ø ø û é ê ùSpa du Metropole offers a serene and exclusive Khi böôc qua canh cöa cua Le Spa, ban nhö lac vao ù ù û û ï ï øsetting for legendary body treatments. Spanning two mot khong gian hoan toan thö gian, ñöôc nhan vien ä â ø ø õ ï â âstories and 400 square meters, seven styled treatment chao ñon bang nhöng nuï cöôi, nhöng giai ñieu em ai ø ù è õ ø õ ä â ùrooms give guests a variety of aesthetic options, vaø mui höông nheï nhang, quyen ru. Le Spa coù 7 ø ø á õmaking each return visit to Le Spa a new, unique phong ñöôc trang trí theo nhieu phong cach khac ø ï à ù ùexperience. Le Spa treatments artfully blend ancient nhau, nhöng coù cung mot ñiem chung laø tao ra mot ø ä å ï äbeauty secrets and holistic rituals from the East with khong gian thö gian maø rat sang trong. â õ á ïcontemporary therapies from the West. Le Spa du Metropole laø ket hôp am thanh em dòu, á ï â âCome experience the soothing sounds, rejuvenating höông thôm lam treû lai vaø mang ñen cho ban mot trai ø ï á ï ä ûaromas, and relaxing touches of Le Spa du nghiem tuyet vôi. Hay cung Le Spa du Metropole trai ä ä ø õ ø ûMetropole, a sanctuary disconnected from the outside nghiem mot spa thöc thu. ä ä ï ïworld-perfect for recharging the mind, body and soul.Let the journey begin! Including: Bao goàm: 30 min relaxation at the Hammam and Sauna 30 phuùt thö giaõn taïi phoøng Hammam vaø Sauna 60 min SensesClub Relaxing body care 60 phuùt thö giaõn chaêm soùc cô theå ñaëc bieät daønh cho Exclusive offer for SensesClub clients only available khaùch haøng Sensesclub daily from 10h00 to 14h00 Traûi nghieäm daønh rieâng cho khaùch haøng Sensesclub haøng ngaøy töø 10h00 to 14h00 yeâu caàu ñaët tröôùc x115 Ngoâ Quyeàn, Hoaøn Kieám, Haø Noäi+84 4 3826 6919 – Ext. 8700 booking required10h00 to 22h00
 35. 35. S Club - Fitness Nikko Health & beautyÑaù nh thöùcgcaùc giaùc quanTaä höôûn giaây phuùt Japanese moment Senses Awakeningthö giaõn kieåu Nhaät of relaxationS Club haân haïnh mang ñeán THANN Sanctuary S Club provides luxury THANN Sanctuary spa,Spa, laø 1 trong top 55 Spa toát nhaát theá giôùi do one of the top 55 Best Spas in the worldHaõy daønh thôøi gian thö giaõn massage toaøn Take time to relax and rejuvenate with ataïp chí Condeù Nast Traveler bình choïn. Ñeán according to Condeù Nast Traveler magazine.thaân vaø treû hoùa laøn da taïi caâu laïc boä Fitness massage at Nikko Hotel Fitness Club. Shiatsuvôùi THANN Sanctuary laø ñeán vôùi moät oác ñaûo THANN Sanctuary, an oasis of peace andcuûa Nikko Hotel. Haõy nhaém maét vaø taän höôûng massage or hot stone massage, inside thehoøa bình vaø yeân tónh, nôi keát hôïp giöõa ngheä tranquility, offers a wide range of spacaûm giaùc thoaûi maùi töø massage Shiatsu hoaëc luxury facilities of Nikko Hotel, you just have tothuaät trò lieäu thieân nhieân vaø tinh daàu mang daáu treatments based on THANN’s art of naturalbaèng ñaù noùng thö giaõn kieåu Nhaät Baûn trong close your eyes and enjoy a pure Japaneseaán THANN therapy and its signature massage oil blend. Atkhuoân vieân loäng laãy cuûa khaùch saïn Nikko. moment of relaxation. S Club’s THANN Sanctuary, simply close your eyes, relax in the hands of our therapists, and enjoy a pure moment of pleasure. Bao goàm: Including: Xong hôi vôi Höông Lieu Phöông Ñong töôi â ù ä â Steam Bath with fresh oriental herbs or Sauna tö nhien hoac vôi tinh dau Phöông Ñong cua â ë ù à â û with oriental essential oils of THANN (60’) thöông hieu THANN (60) ä Your choice of any THANN Body Massage Massage Cô : å töï chon theo lieu phap cua Bao goàm The ï ä ù û Including: (60) THANN (60’) THANN Anti-Aging Facial Therapy (70) Massagemassage Hoa theo lieu phap icua c 75 phuùt Mat Treû Shiatsu cho ä 2 ngöôø hoaë ë ù ù û 75 mins Shiatsu Massage for 2 persons or Seasonal Drinks and Snacks with oriental THANNt(70’) 75 phuù massage baèng Ñaù noùng vôùi daàu flavor Hot stone massage with normal oil 75 mins massage cho 2 ngöôøi Ñoà uong vaø ñoà an nheï theo mua mang á ê ø for 2 persons Special S Club gift höông vò AÙ Ñong â Mon quaø löu niem mang dau an S Club ù ä á á yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x2 Taàng 10-11, Toøa Nhaø Sentinel Place,n41Hai Baø Tröng, Haø Noäii 84 Traàn Nhaân Toâ g, A Lyù Thaùi Toå, Haø Noä x1 booking required booking required +844 39 +84 4 61/ 22 35 35 (ext 86 62 38 86 38 +844 39 38 4433) 13h00 - 23h00 9h30 to 21h00

×