SensesClub - Crystal booklet

611 views

Published on

Description of Crystal experiences

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SensesClub - Crystal booklet

 1. 1. C R Y S T A LPremium gift experiences
 2. 2. HANOIGiôùi thieäu IntroductionSensesClub mang ñeán nhöõng traûi nghieäm tinh teá vaø SensesClub offers an exclusive selection of the bestñoäc ñaùo nhaát cuûa Thuû Ñoâ. Ngöôøi ñöôïc taëng moùn quaø experiences in Hanoi. A pre-paid voucher is included,seõ coù toaøn quyeàn löïa choïn moät trong hôn 50 dòch vuï which covers the cost of the chosen experience. It is all-SensesClub maø khoâng phaûi traû theâm baát kyø moät chi phí inclusive : you won’t have anything else to pay on site.naøo. Thaät laø moät moùn quaø chu ñaùo vaø toaøn dieän cho SensesClub is the perfect gift for you and your loved ones.baïn vaø ngöôøi thaân baïn!
 3. 3. Höôùng daãn söû duïng Please note Caùc phieáu quaø taëng SensesClub phaûi ñöôïc kích Activating your gift card on www.sensesclub. hoaït treân www.sensesclub.vn tröôùc khi coù hieäu löïc. vn is mandatory before using it.Danh saùch vaø noäi dung caùc hoaït ñoäng coù theå thay ñoåi. The activities offered are subject to change.Xin quyù khaùch vui loøng truy caäp trang web www.sensesclub.vn ñeå The list of available offers are always up-to-date on www.bieát theâm thoâng tin chi tieát sensesclub.vn, they are the sole reference for offers availableQuyù khaùch neân ñaët sôùm tröôùc khi söû duïng ñeå ñaûm baûo thuaän lôïi For your own convenience, kindly book your experience well in advance with the service providerPhieáu quaø taëng SensesClub coù hieäu löïc 6 thaùng sau ngaøy mua The gift card is valid for 6 months after the day of purchaseCaùc nhaø cung caáp dòch vuï chæ chaáp nhaän phieáu quaø taëng doSensesclub phaùt haønh. Baûn photocopy hay phieáu khoâng do The service provider will only accept original gift card:Senseclub cung caáp seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän (hoaëc khoâng coù giaù photocopies and sample copies are not accepted.trò söû duïng). 1 2 3 4 Kích hoaït Löïa choïn Ñaët tröôùc Taän höôûng Activate Choose Book Enjoy
 4. 4. Gastromony Health & Beauty Nightlife Unique
 5. 5. Teân nhaø cung caáp Service provider Name Töïa ñeà traûi nghieäm Title of the experience Zo 0% Zoom 10 om 50% Zo 0% 10 omMoâ taû traûi nghieämOffer description Zo 0% 10 omPhaïm vi traûi nghieäm Thoâng tin lieân laïcScope of the experience Booking Information Zo 0% Zo 0% Zo 0% 10 om 10 om 10 om Ngoân ngöõ söû duïng Spoken Language
 6. 6. CAÙCH SÖÛ DUÏNG PHIEÁU QUAØ TAËNG SENSESCLUB How to use your SensesClub gift cardChuùc möøng Quùy vò ñaõ nhaän ñöôïc Phieáu quaø taëng Cao Congratulations, You have received a SensesClubCaáp cuûa SensesClub. Quyù vò vui loøng laøm theo caùc Premium gift card. To use the gift card, please followböôùc sau ñaây ñeå söû duïng phieáu quaø taëng: these simple steps:1. Kích hoaït phieáu quaø taëng 1. Kích hoaït 1. Activate Your gift card Activate - Truy caäp vaøo trang web: www.sensesclub.vn - Go to : www.sensesclub.vn - Truy caäp vaøo phaàn ‘Kích hoaït’ - Click on ‘Activate’ - Ñang nhap thong tin vaø maõ UAC tren Phieu quaø ê ä â â á - Enter Your contact information and the UAC tang (theo höông dan cua trang Web). ë ù ã û code located on Your gift card (detailed instructions on the website).2. Löïa choïn: Haõy choïn traûi nghieäm Quyù vò mong 2. Löïa choïn Choose muoán söû duïng treân trang Web hoaëc trang catalog 2. Choose: Select the experience among those (danh saùch traûi nghieäm caäp nhaät thöôøng xuyeân treân available to You on the website or the catalog website). (website is the reference for available experiences).3. Ñaët heïn: Haõy ñöa thoâng tin traûi nghieäm baïn choïn 3. Book: Give the details of your experience (time of 3. Ñaët tröôùc cho nhaø cung caáp (ngaøy, giôø, soá ngöôøi tham gia, Book venue, number of persons, type of voucher: Crystal, phieáu quaø taëng: Pha leâ, Vaøng hoaëc Baïch kim): Gold or Platinum) either: A. Ñaët choã qua ñieän thoaïi. A. By telephone. B. Ñaët choã qua Email. B. By email.4. Taän höôûngï: Vui loøng mang phieáu quaø taëng ñeán ñeå 4. Enjoy: Please bring the gift card to the experience 4. Höôûng thuï thanh toaùn cho traûi nghieäm. Enjoy as it will be your means of settlement.
 7. 7. Contents AÅm thöïc Gastromony Söùc khoûe vaø saéc ñeïp Health & beauty Veà ñeâm Nightlife Phaù caùch - Rieâng bieät Unique
 8. 8. Gastronomy Premium gift experiences
 9. 9. Gan ngoãng voã beùo Phaùp, sushi Nhaät, thòt boøArgentina, myø YÙ hay ñaëc saûn Vieät Nam: haõythöôûng thöùc vaên hoaù aåm thöïc Theá giôùi taïicaùc nhaø haøng danh tieáng ôû Haø Noäi.French foie gras, Japanese Sushi,Argentinean steaks, Italian pasta orVietnamese cuisine. SensesClub offersyou Hanoi fine dining for a memorableexperience.
 10. 10. La Badiane GastronomyAÅm thöïc ñaúng caáp Enjoy internationalQuoác teá gastronomyBeáp tröôûng ngöôøi Phaùp – Benjamin Rascalou laø After several years of professional training inngöôøi ñöôïc ñaøo taïo chuyeân nghieäp taïi caùc nhaø prestigious restaurants in Paris, Benjaminhaøng, khaùch saïn lôùn taïi Paris. Anh ñaõ ñi nhieàu Rascalou, is an adept of « World Cuisine ».nôi ñeå tìm hieåu neùt tinh tuùy trong neàn aåm thöïc Whether inspired by Mediterranean countries,cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi ñaëc bieät laø AÁn the Antilles or India, Benjamin’s dishes are theÑoä vaø caùc nöôùc Ñòa Trung Haûi. Vì vaäy moãi moùn outcome of an encounter between continents &aên trong thöïc ñôn cuûa La Badiane chính laø söï cultures ; a delicate mixture of flavors & spices.keát hôïp haøi hoøa, ñoäc ñaùo veà vaên hoùa, höông vòvaø gia vò töø nhieàu vuøng treân theá giôùi cuøng vôùichaát löôïng phuïc vuï toát nhaát. Bao goàm: Including: Moùn khai vò: tartar caø chua vôùi pho maùt feta Starter : Tomato tartar with feta cheese, Moùn chính: caù vöôïc bieån soát caø ri höông basil perfume huùng queá keøm lasagna rau Main Course : Sea bass curry & vegetable Moùn traùng mieäng: crumble taùo vaø daâu lasagna höông queá cuøng kem chanh. Dessert : Apple & strawberry crumble in cinnamon, lemon sorbet yeâu caàu ñaët tröôùc x1 10 Nam Ngö, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +844 39 42 45 09 - labadiane.hanoi@yahoo.fr Monday to Saturday - 11h30 to 14h, from 18h to 22h30
 11. 11. Premium gift experiences Don’s BistroLunch at Don’s Bistro AÊn tröa taïi Don’s BistroBy famed Montreal-born Chef Don Berger, the Sinh ra taïi Montreal - Canada, beáp tröôûngimpressive menu ranges from authentic Don Berger laø baäc thaày trong vieäc keát hôïp aåminternational specialties to sophisticated fusion thöïc cuûa nhieàu nöôùc treân theá giôùi ñeå taïo radishes all mastered to perfection. Pair your nhöõng moùn aên phong phuù vaø ñaëc saéc. Haõymeal with a wine and end it with a cigar. Dine thöôûng thöùc caùc moùn aên cuøng ly röôïu vangindoor or outdoor, chic or casual, quietly or tuyeät haûo vaø keát thuùc böõa aên baèng moät ñieáu xìwith live music on the rooftop Oyster Bar all gaø. Quaùn Oyster Bar treân saân thöôïng ñöôïcwith eclectic art, tasty decor and dazzling view. thieát keá ñoäc ñaùo vaø aán töôïng vôùi hai khoâng gian mang phong caùch traùi ngöôïc maø ñoàng ñieäu: trong nhaø vaø ngoaøi trôøi, sang troïng vaø giaûn dò, yeân laëng vaø soáng ñoäng. Including: set for 1 person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi 3 course Weekly Set Lunch including Böõa aên tröa trong tuaàn goàm 3 moùn aên beverage or Week End Set Brunch keøm theo nöôùc giaûi khaùt including beverage hoaëc Böõa ñieåm taâm cuoái tuaàn keøm theo nöôùc giaûi khaùt yeâu caàu ñaët tröôùc x116 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi â â â ä+84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 booking requiredWeek days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 12. 12. Jafa GastronomyBubbles vaø Canapeùs Bubbles and CanapeùsNaèm trong khu ñoâ thò Ciputra, nhaø haøng Jafa Located in the heart of Hanoi’s primelaø ngoâi nhaø thöù hai cuûa baïn. Baïn khoâng phaûi residential estate, Jafa Restaurant is your homebaän taâm chuaån bò böõa aên nöõa, haõy daønh thôøi away from home. Let us take care of cooking,gian ñoù taän höôûng nhöõng khoaûnh khaéc quyù giaù so you can spend time with your loved onesbeân ngöôøi thaân. Jafa laø nôi baïn coù theå höôûng and focus on what is important – family. Enjoythuï khoâng khí thö giaõn ñaëc bieät vaøo caùc buoåi it in a relaxed, friendly atmosphere, perfect fortoái cuoái tuaàn. a weeknight. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Moät chai röôïu vang coù ga A bottle of sparkling wine Böõa aên: caù hoài hun khoùi vôùi sushi bô, pateâ Dining: smoked salmon and avocado sushi; gan gaø vôùi möùt haønh vaø baùnh toast; vaø maän homemade chicken liver pateù with onion boïc trong bacon nöôùng. confit and toasted baguette; and grilled prunes wrapped in bacon. yeâu caàu ñaët tröôùc x2 G2-G3 Ciputra, Taây Hoà booking required +84 4 37 58 24 00 Monday to Sunday, 7h00 to 23h00
 13. 13. Premium gift experiences KhazaanaAuthentic Indian Dinner AÅm thöïc AÁn Ñoä ñích thöïcBeing the first Indian restaurant to be Laø nhaø haøng AÁn ñoä ñaàu tieân taïi Haø Noäi,established in Hanoi during 1993, Khazaana Khazaana raát noåi tieáng vôùi 19 naêm kinhhas successfully completed 19 years of great nghieäm phuïc vuï caùc moùn aên truyeàn thoáng AÁnservice to the Capital’s culinary scene. ñoä cho giôùi saønh aên Haø Noäi.Khazaana’ smenu covers a wide range of Desi Thöïc ñôn tinh teá cuûa Khaazana bao goàm caùcIndian and Mughlai cuisine, deliciously spiced moùn aên aåm thöïc Desi Indian vaø Mughlai, caùccurries exclusively prepared from the spices moùn caø ri haáp daãn söû duïng caùc gia vò nhaäpbrought in from Indian Sub-continent with a khaåu töø tieåu luïc ñòa AÁn ñoä. Ñeán vôùi Khaazana,real commitment to serve authentic Indian baïn seõ ñöôïc thöôûng thöùc caùc moùn aên mangfood. höông vò AÁn ñoä ñích thöïc. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: Aloo Tikki Mon khai vò: Aloo Tikki ù Main course: Vinegar onion, Bhindi Mon chính: hanh ngam dam, Bhindi ù ø â á Anarkali, Navaratan Korma, Lahori Nan, Anarkali, Navaratan Korma, Lahori Nan, Dumpukt Biryani, Chutney Pickle Dumpukt Biryani, Chutney Pickle Dessert: Payasam Mon trang mieng: Payasam ù ù ä yeâu caàu ñaët tröôùc x211 Lyù Thaùi Toå, Hoaøn Kieám+84 4 3934 5657 / +84 4 39343513 /+84 989129440 booking requiredEveryday -10h30 to 14h30, 17h30 to 22h30
 14. 14. Chez Xuan GastronomyThòt nöôùng BBQ Grill it YourselfKhaùm phaù “Chez Xuan” – moät oác ñaûo xanh vaø Discover “Chez Xuan” a French green oasisyeân tónh kieåu Phaùp naèm ngay trong trung taâm far from the city noise. A quiet garden, aHaø Noäi. Vôùi khoâng gian vui chôi vaø moät saân petanque court, a cuisine simple and original,chôi petanque roäng raõi, caùc moùn aên ñôn giaûn “Chez Xuan” is the perfect place to enjoy avaø môùi laï, ñeán vôùi “Chez Xuan”, baïn seõ coù moät relaxing meal with your family or your friends.böõa aên thaân thieän, thoaûi maùi beân baïn beø vaøgia ñình Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Mot ñóa buffet nöông: thòt bo, thòt gaø vaø hai ä ù ø û Platter of beef, chicken and seefood to san û prepare yourself on a table grill Khoai tay chien kieu Phap â â å ù French fries Rau cuû cac loai ù ï Assortment of vegetables yeâu caàu ñaët tröôùc x2 41 Ngoõ 76 An Döông,Taây Hoà, Haø Noäi booking required + 84 9 04 49 94 78 - chez.xuan@gmail.com 17h00 to 23h30
 15. 15. Premium gift experiences Sakura - Lake sideAuthentic culinary trip Tinh hoa aåm thöïcto Japan Nhaät BaûnCome to Sakura at Lake Side Hotel to Haõy ñeán vôùi Sakura taïi Lake Side Hotel ñeå traûiexperience the best of the Japanese nghieäm vaên hoùa ngheä thuaät aåm thöïc Nhaät Baûn.gastronomy. Sushi, Sashami, Tempura, Sushi, Vôùi Sushi, Sashami, Tempura, Sushi, YakinikuYakiniku and even more. Sakura Restaurant vaø hôn theá nöõa. Ñaàu beáp taøi naêng ngöôøi Nhaätoffers exquisite and sophisticated dishes baûn seõ mang ñeán cho baïn nhöõng moùn aên tinhprepared by talented japanese chefs in a cosy teá vaø ñaëc saéc trong khoâng gian sang troïng vaøatmosphere. aám cuùng. Including: Bao goàm: Sushi set: Sushi, Maki, Sashami... Ñóa Sushi: Sushi, Maki, Sashami... yeâu caàu ñaët tröôùc x223 Ñöôøng Ngoïc Khaùnh, Ba Ñình, Haø Noäi+84 48 35 01 11 booking required11h00 to 14h00 – 17h00 to 22h30
 16. 16. Le Marrakech GastronomyAÅm thöïc ñoäc ñaùo Authentic Moroccanñeán töø Maroác cuisineÑeán vôùi “Le Marrakech” - nhaø haøng Maroác Hanois first and only Moroccan restaurant,ñaàu tieân vaø duy nhaát taïi Haø Noäi, baïn seõ ñöôïc “Le Marrakech” will offer to you an authenticthöôûng thöùc caùc moùn aên truyeàn thoáng vôùi Moroccan cuisine in its true tradition and itshöông vò ñoäc ñaùo nhö Couscous, Tagine vaø unique taste. Couscous, Tagines, Kebab;Kebab; caùc moùn aên ôû Marrakech laø söï hoøa Marrakech’s dishes are the fruit of a culinaryquyeän cuûa ngheä thuaät aåm thöïc Maroác ñöôïc art passed down from generation totruyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc. generation. Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person Khai vò: Salad Zaalouk (caø tím nöông, caø ù Starter: Zaalouk Salad (Minced grilled chua, quaû oliu, mui tay vaø dau oliu) ø â à eggplant, tomato, olives, parsley, garlic) Mon chính: Couscous Rbati (Semolina, thòt ù Main Course: Rbati Couscous (Semolina, boø , rau cuû vaø ñau xanh) ä beef , vegetable, chickpeas) Trang mieng: Marrakchi pastille (laù brick ran, ù ä ù Dessert: Marrakchi Pastille (Brick leaf,pastry kem pastry vaø lac)ï cream, peanuts) yeâu caàu ñaët tröôùc x1 88 Toâ Ngoïc Vaân, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 4 37 10 03 89 - lemarrakecheresto@yahoo.fr Tuesday to Sunday - 09h30 to 23h00
 17. 17. Premium gift experiences MatchboxWestern cuisine AÅm thöïc AÂu chaâu ñöôïcfor Hanoians ngöôøi Haø Noäi yeâu thíchLocated inside the National Fine Arts Museum, Nam trong khuon vien cua bao tang Myõ Thuat, è â â û û ø äMatchbox’s offers a quiet pleasant setting The Matchbox coù mot khong gian thoang mat vaø ä â ù ùbehind green bamboo trees and a tasteful khaù yen tónh nam sau rang tre xanh. Ñau bep tai â è ë à á ødecor. The talented chef amazing has created hoa cua Matchbox ñaõ sang tao ra mot thöc ñôn û ù ï ä ïa remarkably fine menu with beautifully phong phuù vôi nhieu mon an ñoc ñao ñöôc ù à ù ê ä ù ïpresented dishes that combine classic dishes trang trí hai hoa, ket hôp cac mon coå ñien theo ø ø á ï ù ù åwith a modern twist. phong cach hien ñai. ù ä ï Including: for 1 person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Starter: Mango seafood salad with Vietnamese Moùn khai vò: Noäm xoaøi haûi saûn dressing Moùn chính: Gaø raùn gioøn vôùi xaû hoaëc boø xaøo Main course: Deep fried crispy chicken with laù thôm, canh chua thòt, côm taùm thôm lemongrass or sauteed beef with Vietnamese Moùn traùng mieäng: Hoa quaû theo muøa special herbs, clear pork soup in Vietnamese style, Vietnamese rice Dessert: Seasonal fruits yeâu caàu ñaët tröôùc x140 Cao Baù Quaùt, Ba Ñình, Haø Noäi+84 4 37 34 30 98 booking required8h00 to 22h00
 18. 18. Pane e Vino GastronomyThöôûng thöùc aåm thöïc A taste from Italymang höông vò Italia Just a stroll away from the Hanoi Opera House and Hoan Kiem Lake in the heart of Hanoi,Ñöôïc ñaët taïi trung taâm Haø Noäi, naèm giöõa Nhaø Pane e Vino serves up authentic Italian foodhaùt lôùn Haø Noäi vaø Hoà Göôm, nhaø haøng Pane E and has done for as long as anyone canVino laâu ñôøi phuïc vuï caùc moùn aên YÙ truyeàn remember. Renowned for its highly rated, oventhoáng. Pane e Vino noåi tieáng vôùi caùc moùn pizza fresh pizzas, a large variety of carne, pastamôùi ra loø, caùc moùn thòt, myø YÙ vaø salade phong anti-pasta and salad dishes and a huge winephuù ñi keøm vôùi caùc loaïi röôïu vang ña daïng. list— Pane e Vino looks forward to treat you toHaõy ñeán vaø thöôûng thöùc caùc moùn aên trong fine food done well in an eatery that has thekhoâng khí laõng maïn mang phong caùch Chaâu feel of Europe.AÂu. Bao goàm: Including: Thöông thöc cac mon an am thöc truyen û ù ù ù ê å ï à Free selection of italian specialities among thong cua YÙ tai nhaø hang Pane E Vino vôi á û ï ø ù Pane E Vino Menu for a value of VND phieu tai khoan trò giaù 349 000 VNÑ coù giaù á ø û 349 000 trò tren toan boä thöc ñôn nhaø hang. â ø ï ø yeâu caàu ñaët tröôùc x2 3 Nguyeãn Khaéc Caàn, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +84 38 26 90 80 9h00 to 23h00
 19. 19. Premium gift experiences SheratonLooking for the best Moùn bít teát ngon nhaátsteak in Hanoi? Haø Noäi ôû ñaâu?Located across from the fountain courtyard, Naèm ñoái dieän ñaøi phun nöôùc cuûa Sheraton Hotel,Hemispheres Steak & Seafood Grill offers a Hemispheres Steak & Seafood Grill cung caáp moätwonderful menu covering both the Northern and thöïc ñôn tuyeät vôøi cuûa caû hai baùn caàu Baéc vaøSouthern hemispheres. Choose from Black Angus, Nam. Baïn coù theå choïn töø thòt boø Black Angus, thòtUS Prime Sirloin, Rib Eye, Rump and Tenderloin löôøn thöôïng haïng Myõ ñeán Thòt söôøn, moâng vaø thòtgrilled to perfection, served with your choice of thaên boø nöôùng thôm ngon, phuïc vuï vôùi nöôùc soátsides & sauces as well as our selection of the maø baïn yeâu thích ñi keøm vôùi xaø laùch vaø rau töôifreshest salads and vegetables. Prefer Seafood – cuûa nhaø haøng. Baïn thích Haûi saûn - khoâng vaán ñeàno problem, Lobster, Oysters, Prawns, Fresh Fish, gì, baïn seõ coù theå thöôûng thöùc toâm huøm, haøu, toâmClams and Crabs are all available for your dining vaø caù töôi. Vaø baïn seõ raát aán töôïng vôùi caùc loaïipleasure, as well as an impressive array of wines “Röôïu vang theá giôùi “ choïn loïc cuûa chuùng toâi.by the glass & bottle from our “Wines of theWorld” selection. Including: For 1 person Bao goàm: Daønh cho 1 ngöôøi Free selection of Hemisphere specialities Mieãn phí löïa choïn nhöõng ñaëc saûn treân thöïc among Hemisphere menu and wine list for ñôn ñoà aên vaø ñoà uoáng taïi nhaø haøng a value of VND 500 000. Hemisphere vôùi phieáu quaø taëng trò giaù 500 000 VNÑ. yeâu caàu ñaët tröôùc x1K5 Nghi Taøm, Quaûng An, Taây Hoà, Haø Noäi+84 4 3719 90 00 booking requiredOpen daily for lunch at 11h30 - 14h30, dinner at 6h30 - 22h30
 20. 20. Softwater GastronomySöï ñoät phaù veà höông vò vaø Outstanding tastechuaån möïc and qualityThieát keá ñôn giaûn, trang nhaõ, saân vöôøn coøn Soft Water’s feng-shui design rich withnguyeân veû hoang sô, tinh khieát, suoái caù hình immaculate gardens and fish-filled streams arechöõ Taâm, Phuùc chaûy xung quanh laø moät phaàn all part of its “old-meets-new” holistictaïo neân veû ñeïp truyeàn thoáng keát hôïp vôùi hieän approach to fine dining. It integrates theñaïi cuûa Soft Water, muïc ñích laø mang ñeán moät architecture of a 19th century Chinese homekhoâng gian aåm thöïc tinh teá. Taát caû toaùt leân söï backed by 21st century comfort and service.hoøa hôïp giöõa thieát keá mang phong caùch Trung Come to Softwater and enjoy a diningHoa theá kyû 19 vôùi chaát löôïng phuïc vuï vaø söï experience like you have never had before.tieän nghi cuûa theá kyû 21 cho thöïc khaùch. Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person BBQ tong hôp vôi thòt boø than nöông (hoac caù å ï ù ê ù ë Mix BBQ with grilled beef sirloin (or grilled hoi nöông), thòt xong khoi, caø tím, döa, hanh tay à ù â ù ù ø â salmon), bacon, eggplants, pineapple, onion sot tieu phuc vuï vôi khoai tay chien, döa chuot, á â ï ù â â ä pepper sauce served with French fries, lecture, caø chua, banh myø bô toi ù û tomato, cucumber, grilled garlic and bread yeâu caàu ñaët tröôùc x1 42, Ngoõ 9, F361 An Döông, Yeân Phuï, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 4 38 23 99 27
 21. 21. Premium gift experiences SouthgateA laid-back lunch Moät böõa aên tröa thö giaõnOpened in a beautifully restored colonial villa, Ñöôïc ñaët trong ngoâi bieät thöï coå thôøi Phaùp,Southgate is a casual neighborhood restaurant Southgate laø quaùn bar lounge naèm trong “Khubar/lounge on “food street” in downtown phoá aåm thöïc “ cuûa Haø Noäâi, vôùi caùc moùn aênHanoi serving contemporary food with theo phong caùch ñòa trung haûi vaø caùc loaïi röôïuMediterranean influence as well as wine, beer, ngon, caùc loaïi bia vaø cocktail phong phuù.and cocktails. Expect a laid back atmosphere Southgate laø ñòa ñieåm lyù töôûng ñeå hoøa mìnhfeaturing outdoor seating, a communal bar, vaøo khoâng gian ngoaøi trôøi thoaùng ñaõng, quaàyand chefs table. Southgate is the place to be. bar hieän ñaïi vaø chef’s table. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: daily soup Khai vò: Sup hang ngay ù ø ø Main: “Vietnamese” caesar salad or tartine Mon chính: sa lat caesar kieu viet nam hoac ù ù å ä ë pork royal or salmon club sandwich or tartine nhan thòt lôn bam hoac club sandwich â ï ê ë spaghetti carbonnara or blt sandwich caù hoi hoac spaghetti carbonnara hoac blt à ë ë Dessert: chocolate truffle tart, bread Pudding, sandwich. panna cotta Trang mieng: söa chua flan hoac banh cake ù ä õ ë ù Offer: Soft drink and coffee chocolate hoac kem New zealand hoac banh ë ë ù myø Pudding Tang them: Nöôc giai khat vaø cafe. ë â ù û ù yeâu caàu ñaët tröôùc x228 Tong Duy Tan, quan Hoan Kiem, Haø Noi á â ä ø á ä+84 4 39 38 19 79 - +84 4 39 38 19 81 booking requiredSat to Wed - 11h30 to midnight (Food until 22h), Thu to Sat - 11h30 to 02h00
 22. 22. Health & beauty Premium gift experiences
 23. 23. SensesClub giôùi thieäu vôùi baïn caùc oác ñaûo thö giaõn giöõaloøng Thuû Ñoâ, caùc dòch vuï cao caáp nhaát ñeå chaêm soùc chothaân theå vaø tinh thaàn baïn.SensesClub offers you the chance to refill yourself atone of Hanoi’s exquisite cocoons of relaxation and letthe best professionals in town take care of your bodyand spirit.
 24. 24. Apsara Dance Studio Health & beautyNhòp ñieäu cuûa cuoäc soáng Rhythm up your lifeApsara Dance Studio töï haøo laø dance studio Apsara Dance Studio is proud to be the firstñaàu tieân taïi Haø Noäi vôùi ñoäi nguõ giaùo vieân studio in Hanoi with a group of professionalchuyeân nghieäp ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùc trainers from Vietnam and Overseas, creativelythaønh vieân ñöôïc luyeän taäp trong moâi tröôøng designed and fully equipped studios with aphoøng taäp hieän ñaïi, ñaày ñuû duïng cuï, thaân conenient location. Apsara offers a full rangethieän vaø luoân ñöôïc chaêm soùc tôùi nhu caàu vaø sôû of dance and fitness classes suitable for allthích dancing cuûa baïn. Apsara Dance Studio ages and levels.chuyeân cung caáp caùc lôùp Dance, Fitness chomoïi möùc ñoä vaø moïi löùa tuoåi. Bao goàm Including 1 khoa hoc nhay hoac fitness (2 buoi ) ù ï û ë å 1 fitness or dance course (2 workshops) yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 139/141 Nghi Taøm, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 4 37 18 68 69 14h00 to 20h00
 25. 25. Premium gift experiences Beauty ParisFrench Beauty Salon Thaåm myõ vieän PhaùpBeauteù Paris offers a large range of beauty Beaute Paris söû duïng haàu heát caùc saûn phaåm coùtreatments using famous French cosmetics: skin thöông hieäu noåi tieáng ñeán töø Phaùp. Baïn seõcare, facial treatment, body scrub, manicure, ñöôïc thö giaõn khi chaêm soùc da maët, cô theå, taåypedicure, chocolate mask, massage and teá baøo cheát,chaêm soùc moùng chaân, moùngseveral other treatments to enhance your tay,chaêm soùc da maët baèng maët naï socola,maùtbeauty. xa, caùc lieäu phaùp khaùc seõ giuùp chaêm soùc vaø caûi thieän saéc ñeïp cuûa baïn. Including: set for 1 person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Foot massage with butter mango and ginger Mat xa chan thö gian bang bô göng xoai ù â õ è ø ø Paraffin treatment for your hands Cham soc giup cho da mem mai bang lieu ê ù ù à ï è ä phap parafin ù yeâu caàu ñaët tröôùc x1Soá 46 ñöôøng Taây Hoà, Taây Hoà, Haø Noäi+84 4 37 19 71 12 / +84 9 76 91 85 58 - beauteparis@live.fr booking requiredMonday to Sunday- 9h to 21h
 26. 26. ISIS World Dance Studio Health & beautyHoïc laøm vuõ coâng Be a dancerLuoân tieân phong trong phong traøo phaùt trieån Well-known as a pioneer of dance artcaùc moân ngheä thuaät môùi, “ISIS world dance development, ISIS World Dance Studiostudio” raát thaønh coâng vôùi caùc moân khieâu vuõ successfilly introduced many exclusive dancengheä thuaät ñaëc bieät daønh cho giôùi treû Vieät Nam arts to young Vietnameses and foreign expatsvaø ngöôøi nöôùc ngoaøi nhö : Belly dance, such as: Belly dance, Zumba, Chair dance,Zumba, Chair dance, Pole dance, muùa ñöông Pole dance, Contemporary dance, Argentineñaïi, Salsa, muùa naêng khieáu cho thieáu nhi, Belly Tango, Bollywood, Salsa, talented kid dance,dance daønh cho treû em, .... Belly dance for kid, and more... Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person Töï tin theå hieän caù tính vaø neùt gôïi caûm cuûa Discover your inner beauty, get fit and phaùi ñeïp vôùi thaân hình quyeán ruõ sau: sensual with: 5 buoåi (moãi buoåi 1h) hoïc: Belly dance 5 dance workshops (1h/workshop): Belly hoaëc Latin hoaëc Zumba hoaëc BodyRock dance or Latin or Zumba or BodyRock dance dance yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 256 Baø Trieäu & 226 Caàu Giaáy booking required +84 4 22 42 29 57 hoặc +84 9 82 55 39 52
 27. 27. Premium gift experiences Sothys Paris ISIS World Dance StudioBe a the absolute beautyLive dancer Traûc laøm vuõ coâng p Hoï i nghieäm veû ñeïexperience with Sothys hoaøn haûo cuøng SothysWell-known as a pioneer of dance art Luoân tieân phong trong phong traøo phaùt trieåndevelopment, ISIS World Dance Studio expertDiscover Sothys Paris - avant-garde beauty Traûicnghieäm veû ñeïp tuyeät ñoái“ISISgworld dance caù moân ngheä thuaät môùi, cuøn Sothys taïisuccessfilly introduced many exclusive dancethat represents excellence and prestige in beauty Pearlriver Spa cao coâng vôùi caùctroïng haøngu vuõ studio” raát thaønh caáp vaø sang moân khieâ ñaàuarts to and spas all over the and foreign expatssalons young Vietnameses world. The unique taïi trung taâmñaëc Noäit daønh cho tín cung Vieät caùc ngheä thuaät Haø bieä . Laø Spa uy giôùi treû caáp Namsuchinnovative dance, Zumba, Chair dance,and as: Belly formulas resulting from Sothys dòchngöôøi nöôùc c saéc i nhö : Belly n töø chaêm soùc vaø vuï chaêm soù ngoaøñeïp toaøn dieä dance,advanced research, combine sensoriality andPole dance, Contemporary dance, Argentine Zumba, Chair dance, Pole dance, muùa ñöông da maët, chaêm soùc cô theå vaø chaêm soùc choángpleasure. Responding to all skin problems in aTango, Bollywood, Salsa, talented kid dance, naénig Salsa, muùacnaêng khieáu cholieäu choáng laõo ñaï , cho ñeán caù chöông trình trò thieáu nhi, BellyBelly dance for kid, and Sothys’s famed producttargeted way. Experience more... hoùa hieäu quaû,cho m soùc nam giôùi vaø chaêm soùc dance daønh chaê treû em, ....and treatment at Pearlriver Spa. The chic venue trang ñieåm ñaäm neùt caù tính rieâng.offer face, body, and suncare treatment, effectiveanti-aging program, treatments for men, plus apersonalised make-up range. The Sothys spirit inthe heart of Ha Noi Including: set for 1 person Bao goàm:: goùii daønh cho 1 ngöôøii Bao goàm goù daønh cho 1 ngöôø Discover your inner beauty, get fit and Relax your body with Sothys Paris exclusive Traûi nghieäm dòch n caùm ñeïpvaø thötgiaõni taïi Spacuûi Töï tin theå hieä vuï laø tính vaø neù gôï caûm vôùa sensual with: cosmetic: myõ phaåñeïñoävôùi thaân hình quyeán ruõ sau: phaùi m p c quyeàn Sothys Paris: Active contour Eye Treatment (45’) or TM 5 dance workshops (1h/workshop): Belly 5 buoåi (moãi buoå 1h) hoïc contour (45’) Ñaëc trò cho vuøng maéti vôùi Active : Belly dance TM hoaëc dance orEscapeor Zumba withBodyRock Sensorial Latin Exfoliation or Aroma hoaëc Latin hoaëc Zumba hoaëc BodyRock (customized skin care product and aromatic dance Taåy teá baøo cheát ñaùnh thöùc giaùc quan toaøn thaân (coù söï dance essences) (60’) or löïa choïn veà saûn phaåm vaø muøi höông thích hôïp) (60’) Signature Slimness Modeling (60’) hoaëc Nghi thöùc oám (Toaøn cô theå & töøng vuøng) (60’) yeâu caàu ñaëtt tröôùc x1Taàng 3, 256, Baø TrieäKieám, HaøCaàui Giaáy81 Leâ Duaån Hoaøn u & 226 Noä yeâu caàu ñaë tröôùc 39 41 24 51+84 4 22 42 29 57 hoặc +84 9 82 55 39 52 booking required booking required
 28. 28. Zenith Yoga Health & beautyTìm söï haøi hoøa Find harmonycuøng Yoga through YogaHaõy ñi tìm söï tónh laëng taâm hoàn trong moät Come and find your inner peace in the mostkhoâng gian Zen, thö giaõn tuyeät ñoái. Naèm trong Zen space in town. Zenith Yoga has atoøa nhaø 3 taàng taïi Taây Hoà, Zenith Yoga sôû höõu spacious studio with 3 floors in the Tay Ho areacaùc phoøng taäp roäng raõi vaø caùc baøi taäp Yoga of Hanoi and is offering a wide variety of stylesphong phuù nhö Iyengar, Asthanga, Hatha, of Yoga classes from Iyengar to Asthanga,Vinyasa, Acro vaø Kundalini Yoga. Vôùi ñoäi nguõ Hatha, Vinyasa, Acro and Kundalini Yoga. It’sgiaùo vieân ñöôïc caáp chöùng chæ quoác teá vaø giaøu the perfect place for everybody who likes tokinh nghieäm giaûng daïy, Zenith Yoga seõ giuùp learn something about themselves and practicebaïn laøm tan bieán taát caû nhöõng caêng thaúng vaø to stay healthy and happy. All teachers havemeät moûi cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy, cho baïn international qualifications and experience.moät tinh thaàn saûng khoaùi vaø moät thaân hìnhkhoûe maïnh. Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person 2h hoc cô ban veà Yoga “ Drop in Class” ï û 2 hours for Yoga Beginner level " Drop in Class" yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 111 Xuaân Dieäu, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 9 04 35 65 61
 29. 29. NightlifePremium gift experiences
 30. 30. Haø Noäi veà ñeâm soâi ñoäng vaø naùo nhieät. Haõycuøng SensesClub hoaø nhòp vaøo loái soáng hieänñaïi.Treat yourself and your loved ones to some ofthe hypest evening scenes in Hanoi.
 31. 31. BarBetta NightlifeÑòa ñieåm lyù töôûng ñeå Ideal for fun nights outvui veû cuøng baïn beø with friendsBarbetta (Bar, Cafe & Lounge) laø quaùn bar khaù Barbetta is a Vintage style Bar, Cafe & Loungeñaëc bieät mang phong caùch "Vintage" naèm in Hanoi. The decor of this villa from thetrong khoâng gian bieät thöï Phaùp coå. Vôùi thieát keá French Colonial era reminisces forgottenluùc thì bay boång cuøng ñóa than thôøi kyø 60 – 70, opulence with a contemporary twist. From oneluùc laïi traàm xuoáng vôùi nhöõng postcard ñaäm room to the other, you can find a theme funkychaát ñieän aûnh, BarBetta ñöôïc giôùi ngheä só choïn with LPs from the 60’s and 70’s or a morelaø ñieåm heïn troø chuyeän thaân maät, aám cuùng. Taïi laid-back atmosphere straight from añaây baïn seõ ñöôïc phuïc vuï nhöõng ly cocktail Holywood postcard. Barbetta is a haunt forquyeán ruõ, nhöõng loaïi röôïu vang, bia vaø caùc ñoà many artists who come to take a break, meetuoáng cao caáp. each other and discuss. Barbetta offers you the most irresistible cocktails, finest wines and select spirits and premium beers. Bao goàm: goùi daønh cho 1-2 ngöôøi Including: set for 1-2 persons Thöôûng thöùc thöïc ñôn taïi Nhaø haøng Free selection among Barbetta Menu with Barbetta vôùi phieáu quaø taëng trò giaù your premium gift experience value of 349 000 VNÑ VND 349 000 yeâu caàu ñaët tröôùc 34C Cao Baù Quat, Ba Ñình, Haø Noi ù ä x2 booking required +84 4 37 34 91 34 Monday to Sunday - 7h to 3h
 32. 32. Premium gift experiences BarBetta Chez XuanIdeal for fun nights outFrench Aperitif Khaiñieåm lyù töôûnp ñeå Ñòa vò kieåu Phaù gwith friends vui veû cuøng baïn beøDiscover “Chez Xuan” a French green oasis Khaùm phaù “Chez Xuan” – moät oác ñaûo xanh vaøfar from the a Vintage style Bar,garden, a Barbetta is city noise. A quiet Cafe & Lounge yeân tónh kieåu Phaùp naèm ngay trong trung taâm Barbetta (Bar, Cafe & Lounge) laø quaùn bar khaùpetanque court, a cuisine simple from original, in Hanoi. The decor of this villa and the Haø c bieät Vôùi khoâphong caùch chôi vaø moät m n ñaë Noäi. mang ng gian vui "Vintage" naè saâ“Chez Xuan” is the perfect placeforgotten French Colonial era reminisces to start your chôi petanque roäng raõithöï Phaùp n aê.nVôùi thieát n trong khoâng gian bieät , caùc moù coå ñôn giaû keáevening with yourcontemporary twist. From one opulence with a family or your friends. vaøcmôùi bayñeánnvôùcuøng ñóa than thôøin seõ coù–moät luù thì laï, boå g i “Chez Xuan”, baï kyø 60 70, room to the other, you can find a theme funky böõc laïn traàm xuoáng thoaûi maùg beân baïn beø vaø luù a aê i thaân thieän, vôùi nhöõn i postcard ñaäm with LPs from the 60’s and 70’s or a more gia ñình.n aûnh, BarBetta ñöôïc giôùi ngheä só choïn chaát ñieä laid-back atmosphere straight from a laø ñieåm heïn troø chuyeän thaân maät, aám cuùng. Taïi Holywood postcard. Barbetta is a haunt for ñaây baïn seõ ñöôïc phuïc vuï nhöõng ly cocktail many artists who come to take a break, meet quyeán ruõ, nhöõng loaïi röôïu vang, bia vaø caùc ñoà each other and discuss. Barbetta offers you the uoáng cao caáp. most irresistible cocktails, finest wines and select spirits and premium beers. Including: 2 set menu Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: set for 1-2 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-2 ngöôøi One Pastis (French anise anise-flavored Mot Pastis (röôu liqueur höông hoi Phap) ä ï à ù liqueur) or one Kir Royal Free selection among Barbetta Menu with hoac motthöùcRoyal ñôn taïi Nhaø haøng Thöôûng ä Kir thöïc ë Frenchpremium gift experience value of your cold cuts (cheese or charcuterie Ñóa thòt nguoii phieáu quaø hoac ñóagiaù mat Barbetta vôù ä kieu Phap taënëg trò pho å ù ù plate) 349 000 VND Phap 000 VNÑ 349 ù 34C Cao Baù Quat, Ba Ñình, Haø Noi ù ä yeâu caàu ñaëtttröôùcc yeâu caàu ñaë tröôù71 Nguyeãn Khuyeán, Ñoáng Ña, Haø Noäi +84 4 37 34 91 34+84 9 15 08 53 05 Monday to Sunday - 7h to 3h x2 x2 booking required booking requiredEveryday- 17h00 to 23h30
 33. 33. Don’s Bistro NightlifeShisha vaø Sangria ôû Shisha and Sangria atDon’s Bistro Don’s BistroDon’s Bistro bao goàm 2 quaùn bar rieâng bieät vôùi Dons Bistro has 2 separate bars with uniquekhoâng gian sang troïng. Oyster Bar laø ñòa ñieåm atmospheres, the Oyster Bar sits on the 4thlyù töôûng ñeå thöôûng ngoaïn toaøn caûnh Haø Noäi floor, with a commanding view over the Hanoicuûa caùc caëp tình nhaân hoaëc tuï hoïp cuøng baïn skyline with live music, it is perfect for couplesbeø. Lakeside bar naèm ôû taàng moät, lyù töôûng ñeå or groups of friends to meet. The Lakeside bargaëp gôõ baïn beø hoaëc theo doõi tröïc tieáp caùc is on the ground floor, it is a locals gatheringchöông trình theå thao vaø ca nhaïc. place with a "Cheers" feel, sports or music videos depends on the crowd! Bao goàm: goùi daønh cho 1-5 ngöôøi Including: set for 1-5 persons 1 taåu Shisha One Shisha 1 bình Sangria hoaëc 5 coác bia Carlsberg Sangria pitcher or Carlsberg Beer (5 glasses each) yeâu caàu ñaët tröôùc x5 16 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi â â â ä booking required +84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 Week days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 34. 34. Premium gift experiences Don’s BistroShisha and Sangria at Shisha vaø Sangria ôûDon’s Bistro Don’s BistroDons Bistro has 2 separate bars with unique Don’s Bistro bao goàm 2 quaùn bar rieâng bieät vôùiatmospheres, the Oyster Bar sits on the 4th khoâng gian sang troïng. Oyster Bar laø ñòa ñieåmfloor, with a commanding view over the Hanoi lyù töôûng ñeå thöôûng ngoaïn toaøn caûnh Haø Noäiskyline with live music, it is perfect for couples cuûa caùc caëp tình nhaân hoaëc tuï hoïp cuøng baïnor groups of friends to meet. The Lakeside bar beø. Lakeside bar naèm ôû taàng moät, lyù töôûng ñeåis on the ground floor, it is a locals gathering gaëp gôõ baïn beø hoaëc theo doõi tröïc tieáp caùcplace with a "Cheers" feel, sports or music chöông trình theå thao vaø ca nhaïc.videos depends on the crowd! Including: set for 1-5 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-5 ngöôøi One Shisha 1 taåu Shisha Sangria pitcher or Carlsberg Beer (5 1 bình Sangria hoaëc 5 coác bia Carlsberg glasses each) yeâu caàu ñaët tröôùc x516 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi â â â ä+84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 booking requiredWeek days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 35. 35. Jafa NightlifeMoät buoåi toái cuøng baïn beø An evening with friendsNaèm trong khu ñoâ thò Ciputra, nhaø haøng Jafa Located in the heart of Hanoi’s primelaø ngoâi nhaø thöù hai cuûa baïn. Haõy ñeán tuï taäp residential estate, Jafa Restaurant is your homecuøng baïn beø vaø thöôûng thöùc caùc söï kieän theå away from home. Grab some friends and enjoythao tröïc tieáp hoaëc chæ ñôn giaûn ñeå thö giaõn, the ‘Tower of Power’ whilst a live sports event istaùn gaãu vaø taän höôûng khoâng gian aám cuùng being shown, prepare for a night out or simplycuûa Jafa. relax and enjoy the atmosphere. Bao goàm: goùi daønh cho 4 ngöôøi Including: set for 4 persons 3,5 l bia öôùp laïnh Carlsberg. 3,5 l of icy cold Carlsberg beer Suaát aên ngon mieäng goàm möïc nöôùng, Delicious platter of grilled calamari, baùnh goái quesadillas gaø, pizza buùn chaû chicken quesadillas, mini bun cha pizzas mini vaø nem raùn. and fried spring rolls yeâu caàu ñaët tröôùc x4 G2-G3 Ciputra, Tay Hoà â booking required +84 4 37 58 24 00 Monday to Sunday, 7h00 to 23h00
 36. 36. Premium gift experiences Southgate JafaCocktails night friendsAn evening with Cocktail iveà iñeâmg baïn beø Moät buoå toá cuønOpened in the heart of Hanoi’s primeLocated a beautifully restored colonial villa, Ñöôïmñaët trong ngoâithò Ciputra, thôøi Phaùp, Jafa Naèc trong khu ñoâ bieät thöï coå nhaø haøngSouthgate is a casual neighborhood your homeresidential estate, Jafa Restaurant is Southgate laø thöù hai cuûlounge Haõmñeán tuï Khu laø ngoâi nhaø quaùn bar a baïn. naè y trong taäpbar/lounge home. Grab some friends and enjoyaway from restaurant on “food street” in phoánaåm thöïbeøcuûa thöôûngi, vôùc caùc loaïkieän theå cuø g baïn c vaø Haø Noâ thöù i söï idowntown Hanoi, serving an live sports event isthe ‘Tower of Power’ whilst a extensive cocktail, c tieápvang, röôïu maïgiaûn ñeå thö giaõvaø thao tröï röôïu hoaëc chæ ñôn nh phong phuù n,selection of cocktails, wines and spirits. Expectbeing shown, prepare for a night out or simply ña n gaãg. vaø taän höôûng ñòa ñieåm thöaágiaõcuùlyùg taù daïn u Southgate laø khoâng gian m n na laidand enjoy the atmosphere. outdoorrelax back atmosphere featuring töôûng. Coù nhaïc muoän vaø khoâng gian ngoaøi cuûa Jafa.seating and late music. Southgate is the place trôøi.to be. Including: set for 1-3 persons 4 persons Bao goàm: :goùi idaønnhcho 1-3 ngöôøi Bao goàm goù daø h cho 4 ngöôøi Choose 3 cocktails among 12 original 3,5 l of icy cold Carlsberg beer 33,5 l bia öôùpchoïn trong 12 loaïi cocktail cocktails töï laïnh Carlsberg. cocktails (manhattan, mojito, old Delicious platter of grilled calamari, ñaëc tröngngon mieäng goàm möïc nöôùng, Suaát aên (manhattan, mojito, old fashioned, horses neck, m.j....)cha pizzas chicken quesadillas, mini bun fashioned, quesadillas gaø, pizza buùn chaû baùnh goái horses neck, m.j....) and fried spring rolls mini vaø nem raùn. yeâu yeâu caàu tröôùc c caàu ñaët ñaët tröôù x4x3booking required28 Tong Ciputra, ,Tay HoHoan Kiem, Haø NoiG2-G3 Duy Tan quan à á â â ä ø á ä+84 4 39 38 19 79 - +84 4 39 38 19 81 37 58 24 00 booking requiredSat to WedSunday, 7h00 midnight, Thu to Sat - 11h30 to 02h00Monday to - 11h30 to to 23h00
 37. 37. Taboo - Lounge & Bar NightlifeLounge & Bar ñaúng caáp First-class clubbingTaboo Lounge & Bar toïa laïc treân con taøu noåi ôû On a floating vessel, Taboo Bar & LoungeHoà Taây, baïn coù theå phoùng taàm ngaém toaøn offers a fresh breeze, splendid sunset viewscaûnh Hoà Taây, hoùng gioù, ngaém hoaøng hoân vaø and more.hôn theá nöõa... Taboo Lounge & Bar is a hip and trendyTaboo Lounge & Bar laø ñieåm ñeán thöùc thôøi vôùi establishment with a sublime lighting, greatheä thoáng chieáu saùng tuyeät vôøi, aâm nhaïc ñaày music and sleek design. It is a place to meetmaøu saéc, noäi thaát sang troïng. Laø ñòa ñieåm gaëp and communicate, to see and to be seen; agôõ, troø chuyeän, heïn hoø, giaûi trí vaø thö giaõn vôùi place to invite, impress, entertain and relax, tocaùc loaïi ñoà uoáng phong phuù, menu ñoà aên tinh wine and dine in a smart, stylish andteá trong moät khoâng khí lòch laõm vaø ñaúng caáp. sophisticated atmosphere. Bao goàm: goùi daønh cho 1-2 ngöôøi Including: set for 1-2 person 2 cocktail töï choïn (Classical Cocktails 2 drinks of your choice (Classical hoaëc Dry, Medium and Sweet hoaëc Short Cocktails or Dry, Medium and Sweet or and Long Drinks hoaëc Tropical Cocktails Short and Long Drinks or Tropical hoaëc Mocktails) Cocktails or Mocktails) Moät ñóa hoa quaû Fruit platter yeâu caàu ñaët tröôùc x2 Soá 2 Thuy Khe, cau tau soá 1, Tay Ho, Haø Noi ï â à ø â à ä booking required +844 37 28 29 96 10h00 to 24h00
 38. 38. Premium gift experiences Tadioto Taboo - Lounge & BarWelcome to another worldFirst-class clubbing Khaùm phaù moät theá giôùi caáp Lounge & Bar ñaúng môùiReborn in a romantic 1920s villa, Tadioto is Laø ngoi biet thöï coå ñöôc xay döng vao nhöng nam â ä ï â ï ø õ êOn a floating vessel, Taboo Bar & Lounge Taboo Lounge & Bar toïa laïc treân con taøu noåi ôûcelebrated as a “bohemian enclave” for artists, 1920, Tadioto luon luon khang ñònh danh tieng laø â â ú ájournalists, filmmakers, splendid sunset views ofoffers a fresh breeze, etc., Tadioto is a favorite ñòa ñiey, vui n coù theåñem cuataàmø Noi. m toaøn g laø Hoà Taâ m baï chôi veà phoùng Ha ngaé Noi tien å â û ä å álocal more.and and international clients looking for a "vunh ñat bohemian" gioù, cac ngheä só, nhaø bavaø caû ø g Hoà Taây, hoùng cua ngaém hoaøng hoân o, á û ù ùrelaxed experience in an eclectic deùcor with an nhaø lam phim, Tadioto ñöôc ngöôi Haø thanh vaø ø hôn theá nöõa... ï ø øTaboo Lounge & Bar is a hip and trendyenchanting North African influence. With khach quoc teá rat öa chuong vôi khong gian thö ù á á ä ù âestablishment with a sublime lighting, greatFrench-Turkish chef Chem Doan, Tadioto’s menu gian vaøLoungecacBar laø ñieåm ñeán thöùc anhi vôùi Taboo phong &ù h trang trí electric theo thôø õ ûmusic and sleek design. It is a place to meetof “amuse-bouches” includes unforgettable höôthoángachieáukeá Bactuyeäñoc iñao. Vôi ñau bep heä ng cuû thiet saùngé Phi t vôø , aâù m nhaïc à ñaày á û á ä ùquiches to exquisite smoked and to be seen; goatand communicate, to see salmon covered a ngöôi saéc,p-Thoå Nhósang troïng. Laø ,ñòa c ñôn gaëp maøu ø Phaù noäi thaát Kyø Chem Ñoan thöï ñieåm øcheese, or carpaccio and entertain that melt in toplace to invite, impress, eggplant and relax, Tadioto phongn, heïvôihoø, giaûi nh vaø ng pho mat i gôõ, troø chuyeä phuù n ù mon baù trí tröù thö giaõn vôù ù ùyour mouth. Full meals such as Steak Tartare or deâ vaø caù hoi hun khoi an mot lan laø nhôù mai, mon à ù ê ä à õ ùwine and dine in a smart, stylish and caùc loaïi ñoà uoáng phong phuù, menu ñoà aên tinhChicken Panini will surprise you with innovative carpaccio vaø caø tím thôm ngon. Ban seõ ngac nhien ï ï âsophisticated atmosphere.use of Vietnamese, French and Middle Eastern khitrongûnmoät khoângmon lòchboø m vaø ñaúng c thòt. teá thöô g thöc cac khí thòt laõ Tartare hoaë caáp ù ù ùspices. With a gallery, frequent music and literary gaø panini ñöôc chuan bò töø cac loai gia vò ñen töø ï å ù ï áevents, Tadioto is a delightful discovery for nhieu nöôc khach nhau nhö Viet Nam, Phap vaø à ù ù ä ùHanoians proud of the city’s attractions. Trung Ñong . Vôi cac buoi trien lam tranh, buoi â ù ù å å õ å bieu dien nhac song , vaø cac söï kien van hoc, å ã ï á ù ä ê ï Including: set for 1-2 person Tadioto laø kham m: ù goùivò cunh cho 1-2i.ngöôøi Bao goà pha thuù daøa ngöôiø Haø Noä ù û 2 drinks of your choice (Classical 2 cocktail töï choïn (Classical Cocktails Including: set foror Tropical or Cocktails or Dry, Medium and Sweet Short and Long Drinks 1-2 persons BaoLongm: goùhoaëc Tropicalhoaëc Short i hoaëc Dry, Medium and Sweet and goà Drinks i daønh cho 1-2 ngöôø Cocktails Cocktails or Mocktails)your choice 2 Classical Cocktails of hoaëc Mocktails) n 2 cocktail tuøy choï Fruit platter 2 salmon rolls with goat cheese and salad 2 caù ñóa cuoän quaû maùt vaø sa laùt Moät hoài hoa pho yeâu caàu ñaët tröôùc x2Soá 2 Thuy Khen cauâutau soBaø Tröng, Haø Noi i12 Tröông Haù , Sie , Hai á 1, Tay Ho, Haø Noä ï â à ø â à ä yeâu caàu ñaët tröôùc+844 37 28 29 96 - duc@tadioto.com+84 4 66 80 91 24 booking required booking required10h00 to 24h0010h00 to 24h00
 39. 39. Unique Premium gift experiences
 40. 40. Haõy bieán nhöõng mong muoán baïn ñaõ aáp uû töø laâu Indulge yourself to a longtime fantasy or discoverthaønh hieän thöïc hoaëc khaùm phaù nhöõng ñieàu hoaøn something new; SensesClub is here to guide youtoaøn môùi meû cuøng SensesClub. through unchartered territory.
 41. 41. Cedric Davroux UniqueLôùp hoïc quyeàn anh Boxing classesCedric baét ñaàu ñi theo con ñöôøng voõ ngheä töø Cedric began his long martial arts odyssey withkhi môùi 5 tuoåi vôùi moân voõ Judo. ÔÛ tuoåi 16, anh Judo at the age of 5. At the age of 16 heñaõ coù nieàm ñam meâ vôùi moân voõ thuaät Wushu. discovered his next passion in Wushu. TrainingVôùi söï luyeän taäp chaêm chæ vaø söï coá gaéng khoâng intensively, he became an instructor at the agengöøng, anh ñaõ trôû thaønh giaùo vieân daïy voõ vaøo of 22, and took part in many French boxingtuoåi 22 vaø ñaõ tham gia raát nhieàu giaûi quyeàn and Muay Thai tournaments.anh cuûa Phaùp vaø nhieàu giaûi boxing cuûa Thaùi Although his focus is now Sanda, Cedric isLan (Muay Thaùi). experienced with many modern WuShu forms,Maëc duø hieän nay ñang taäp trung vaøo Sanda such as Chang Quan and Nan Quan, as well(moân voõ ñoái khaùng), Cedric vaãn nghieân cöùu as English boxing and Muay Thai.caùc moân voõ thuaät khaùc nhö Thieáu laâm quyeànbao goàm Tröôøng quyeàn (Chang Quan) vaøNam quyeàn (Nan Quan), voõ quyeàn anh vaømoân boxing Thaùi Lan Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person 1h hoc boxing vôi huan luyen vien rieng ï ù á ä â â 1 hours of individual training Dung cuï tap boxing ï ä Boxing equipment yeâu caàu ñaët tröôùc x1 1 Ngoõ 119, Ñöôøng nöôùc Phaàn Lan, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 16 73 34 58 44
 42. 42. Premium gift experiences City GolfGolf in the City Chôi Golf giöõa thaønh phoáCityGolf is commited to offer the most CityGolf cam keát cung caáp coâng ngheä Golf moâadvanced 3D Golf Simulator technology and phoûng 3D tieân tieán nhaát vaø caùc dòch vuï ñi keømadditional high end services including playing bao goàm chôi treân 75 saân golf noåi tieáng nhaáton 75 most famous worlwide golf courses, Golf theá giôùi, taäp golf, caùc khoùa ñaøo taïo golf chopractices, Golf Trainings for adults and children ngöôøi lôùn vaø treû em vôùi caùc giaûng vieân golfwith PGA Golf Trainers, food and drink PGA, caùc dòch vuï aên uoáng, toå chöùc söï kieän vaøservices, various Event and Tournaments toå chöùc caùc giaûi thi giaûi ñaáu golf trong nhaø.organisation. Including: for 1 person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi 1 hour play or practice on Golf Simulator Chôi Golf trong 1h hoaëc thöïc haønh coâng 1 soft drink. ngheä Golf moâ phoûng trong 1h 1 ñoà uoáng mieãn phí yeâu caàu ñaët tröôùc x1Taàng KT, Toøa nhaø B, 88 Laùng Haï, Ñoáng Ña, Haø Noäi+84 4 37 26 49 96 - center-manager@citygolf.com.vn booking requiredMonday to Saturday - 10h00 to 21h00
 43. 43. Golden Apple UniqueCuøng nhau trôû thaønh Be your own chef withñaàu beáp chuyeân nghieäp your friendCaùc lôùp naáu aên AÙ, AÂu, lôùp laøm baùnh kem, baùnh Cooking hours should be fun! At the Goldenngoït khai giaûng haøng ngaøy ñem tôùi cho ngöôøi Apple Culinary Classes, participants discover thetham gia nhöõng traûi nghieäm thuù vò veà tinh hoa aåm bargaining culture in a lively local market. Thethöïc töø khaép caùc mieàn treân ñaát nöôùc vaø Theá giôùi. ambiance in cooking class is filled with laughter, vivid aromas of the fresh herbs and spices, eclecticHoïc kyõ naêng naáu nöôùng vaø nhöõng bí quyeát naáu with the sizzling sounds of sautéing. The happyaên ñoäc ñaùo töø caùc ñaàu beáp chuyeân nghieäp giuùp sounds of collective cooking emphasize a lastingbaïn coù nhöõng giôø hoïc boå ích, lyù thuù trong khoâng impression on your culinary psyche. Cookinggian thoaûi maùi, vui veû, saùng taïo... hours should build confidence. When you leave the class, you will be able to master recipes that are delicious dishes Bao goàm: 1 buoåi hoïc, 2h/buoåi Including: 1 workshops, 2h/ workshop Baïn seõ hoïc naáu aên: You will learn to cook: - Goûi boø taùi me - Tamarind beef salad - Gaø cuoän tröùng muoái - Chicken egg rolls - Toâm xaøo baép non - Sauteed shrimp with baby corn - Quaø taëng ñaëc bieät cuûa Golden Apple sau - Special gift from Golden Apple after the khoùa hoïc naáu aên cooking class yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Soá 1/5, 34A, phoá Traàn Phuù, Ba Ñình, Haø Noäi booking required +84 4 38 48 98 88 Monday to Saturday - 8h00 to 20h00
 44. 44. Premium gift experiences Rung Thong XanhMeasure yourself Taäp traän giaû Paintballin PaintballLocated in a lush pine forest on a hillside, Rung Toa lac tren nhöng ñoi thong rong vai hecta thuoc ï ï â õ à â ä ø äThong Xanh’s several hectares of terrain is the huyen Soc Sôn cach Haø Noi 35km, CLB Röng ä ù ù ä øideal venue for paintball. thong xanh ñang trôû thanh nôi thu hut cac ban treû â ø ù ù ï ñam meâ mon theå thao van ñong paintball. â ä äThe Club’s 3 scenarios are designed to offer thebest realistic experience for battle-ready CLB paintball Röng thong xanh coù 3 san chôi ø â âenthusiasts. Up to 20 players can test their skills döôi nhöng ñoi thong xanh mat rì rao, ñöôc thiet ù õ à â ù ø ï áand agility in our Urban theme terrain (with keá theo ñieu kien daõ chien. Vôi söc chöa töø 10 à ä á ù ù ùsandbags, camping positions and other artificial ñen 20 ngöôi, san 1 ñöôc boá trí nhan tao vôi bao á ø â ï â ï ùobstacles). Our two forest scenarios are filled with cat, rao chan, lop xe, thung phi chöông ngai vat. ù ø é á ø ù ï änatural trees and trenches and can handle up to San 2 vaø san 3 coù ham vaø hao töï nhien ñöôc thiet â â à ø â ï á70 people. keá cho nhom chôi töø 10 ñen 70 ngöôi. ù á ø Including Bao goàm Card account 349 000 VND Phieáu taøi khoaûn 349 000 VNÑ yeâu caàu ñaët tröôùc x1Thoân Laâm Nghieäp, xaõ Minh Phuù, doác Daây Dieâu, Soùc Sôn, Haø Noäituanlinh.nguyen@anz.com booking required+84 9 85 49 87 32
 45. 45. VietClimb UniqueHaõy cuøng leo nuùi! Climb up!VietClimb Gym [Gym + Cafeù] laø phoøng taäp VietClimb Gym offers a quality andleo nuùi trong nhaø goàm moät phoøng taäp leo nuùi safety-oriented sportive facilities with a 200vôùi 200m2 töôøng taäp vôùi ñaày ñuû thieát bò hoã trôï sqm-climbing surface, a 50 sqm-Café and aan toaøn vaø moät khoâng gian thö giaõn aám cuùng, climbing Pro-Shop.This modern boulderingthaân thieän ñi keøm Pro-Shop veà leo nuùi. Phoøng centre proposes 100 climbing problems oftaäp leo nuùi ñöôïc thieát keá vôùi 100 tình huoáng different grades suitable for every level. Dozensleo nuùi thöôøng gaëp ôû nhieàu möùc ñoä khoù khaùc of circuits, each consisting of 7 color-codednhau. 12 tuyeán leo ñöôïc ñaùnh daáu theo maøu, boulder problems, makes the learning processtrong ñoù moãi maøu bao goàm 7 tình huoáng leo intuitive and fun!giuùp ngöôøi taäp deã daøng taäp luyeän vaø traûinghieäm. Bao goàm: leo nuùi daønh cho 2 ngöôøi Including: climbing for 2 persons Theû vaøo phoøng taäp leo nuùi 1 ngaøy Day- pass for the climbing gym Cung caáp giaày leo nuùi Climbing shoes rental yeâu caàu ñaët tröôùc x2 Soá 40 Ngoõ 76 An Döông, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 9 49 34 22 81 Tuesday to Sunday - 7h00 to 22h00
 46. 46. Quaø taëng doanh nghieäpSensesClub laø quaø taëng lyù töôûng: Ban seõ khong phai mat cong tìm quaø tang nao cho phuø hôp nöa ï â û á â ë ø ï õ- Ñeå khuyeán khích nhaân vieân chuû choát cuûa Baïn Vôùi hôn 150 traûi nghieäm taïi 3 möùc giaù hieän taïi, quaø taëng SensesClub cuûa Baïn seõ laøm haøi loøng moïi sôû thích.- Cuûng coá quan heä vôùi khaùch haøng hoaëc ñoái taùc cuûa Baïn Haõy keát hôïp vôùi nhieàu thöông hieäu noåi tieáng ôû Haø Noäi- Ña daïng hoaù caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng cuûa Baïn Caùc traûi nghieäm cuûa quaø taëng cao caáp SensesClub seõ mang ñeán söï sang troïng vaø thuù vò cho ngöôøi ñöôïc taëng. Haõy gaây aán töôïng cho ngöôøi nhaän quaø baèêng moät goùi quaø taëng cao caáp ñaõ ñöôïc tuøy chænh...? Baïn coù theå tuyø chænh caùc goùi quaø ñöôïc mua treân trang web cuûa chuùng toâi Chuùng toâi coù theå ñaûm nhieäm caùc ñôn ñaët soá löôïng lôùn vaø tuyø chænh ñeå ñaûm baûo vieäc nhaän daïng thöông hieäu cuûa Coâng ty Baïn. Tham khaûo theâm thoâng tin taïi www.sensesclub.vn Quyù khaùch mua soá löôïng lôùn seõ ñöôïc chieát khaáu
 47. 47. Corporate giftsSensesClub is ideal to: You don’t have to bother looking for gift ideas anymore- Reward Your key personnel With more than 150+ experience at 3 different price ranges, Your SensesClub present will satisfy all envies.- Strengthen relations with Your clients and partners Associate Your Company to Hanoi’ s premium brands- Diversify Your loyalty programs Our premium experiences convey prestige and fun at the same time Impress your recipients using our customization methods Orders past on our website are customizable in content and sent to multiple addresses We can handle large quantities and fully customized orders on request to match Your company’s unique identity Visit www.sensesclub.vn for more information Discount available for volume purchases

×