Gold Booklet:

423 views

Published on

Description of SensesClub - Gold experiences

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gold Booklet:

 1. 1. G O L DPremium gift experiences
 2. 2. HANOIGiôùi thieäu IntroductionSensesClub mang ñeán nhöõng traûi nghieäm tinh teá vaø SensesClub offers an exclusive selection of the bestñoäc ñaùo nhaát cuûa Thuû Ñoâ. Ngöôøi ñöôïc taëng moùn quaø experiences in Hanoi. A pre-paid voucher is included,seõ coù toaøn quyeàn löïa choïn moät trong hôn 50 dòch vuï which covers the cost of the chosen experience. It is all-SensesClub maø khoâng phaûi traû theâm baát kyø moät chi phí inclusive : you won’t have anything else to pay on site.naøo. Thaät laø moät moùn quaø chu ñaùo vaø toaøn dieän cho SensesClub is the perfect gift for you and your loved ones.baïn vaø ngöôøi thaân baïn!
 3. 3. Höôùng daãn söû duïng Please note Caùc phieáu quaø taëng SensesClub phaûi ñöôïc kích Activating your gift card on www.sensesclub. hoaït treân www.sensesclub.vn tröôùc khi coù hieäu löïc. vn is mandatory before using it.Danh saùch vaø noäi dung caùc hoaït ñoäng coù theå thay ñoåi. The activities offered are subject to change.Xin quyù khaùch vui loøng truy caäp trang web www.sensesclub.vn ñeå The list of available offers are always up-to-date on www.bieát theâm thoâng tin chi tieát sensesclub.vn, they are the sole reference for offers availableQuyù khaùch neân ñaët sôùm tröôùc khi söû duïng ñeå ñaûm baûo thuaän lôïi For your own convenience, kindly book your experience well in advance with the service providerPhieáu quaø taëng SensesClub coù hieäu löïc 6 thaùng sau ngaøy mua The gift card is valid for 6 months after the day of purchaseCaùc nhaø cung caáp dòch vuï chæ chaáp nhaän phieáu quaø taëng doSensesclub phaùt haønh. Baûn photocopy hay phieáu khoâng do The service provider will only accept original gift card:Senseclub cung caáp seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän (hoaëc khoâng coù giaù photocopies and sample copies are not accepted.trò söû duïng). 1 2 3 4 Kích hoaït Löïa choïn Ñaët tröôùc Taän höôûng Activate Choose Book Enjoy
 4. 4. Gastromony Health & Beauty Nightlife Unique
 5. 5. Teân nhaø cung caáp Service provider Name Töïa ñeà traûi nghieäm Title of the experience Zo 0% Zoom 10 om 50% Zo 0% 10 omMoâ taû traûi nghieämOffer description Zo 0% 10 omPhaïm vi traûi nghieäm Thoâng tin lieân laïcScope of the experience Booking Information Zo 0% Zo 0% Zo 0% 10 om 10 om 10 om Ngoân ngöõ söû duïng Spoken Language
 6. 6. CAÙCH SÖÛ DUÏNG PHIEÁU QUAØ TAËNG SENSESCLUB How to use your SensesClub gift cardChuùc möøng Quùy vò ñaõ nhaän ñöôïc Phieáu quaø taëng Cao Congratulations, You have received a SensesClubCaáp cuûa SensesClub. Quyù vò vui loøng laøm theo caùc Premium gift card. To use the gift card, please followböôùc sau ñaây ñeå söû duïng phieáu quaø taëng: these simple steps:1. Kích hoaït phieáu quaø taëng 1. Kích hoaït 1. Activate Your gift card Activate - Truy caäp vaøo trang web: www.sensesclub.vn - Go to : www.sensesclub.vn - Truy caäp vaøo phaàn ‘Kích hoaït’ - Click on ‘Activate’ - Ñang nhap thong tin vaø maõ UAC tren Phieu quaø ê ä â â á - Enter Your contact information and the UAC tang (theo höông dan cua trang Web). ë ù ã û code located on Your gift card (detailed instructions on the website).2. Löïa choïn: Haõy choïn traûi nghieäm Quyù vò mong 2. Löïa choïn Choose muoán söû duïng treân trang Web hoaëc trang catalog 2. Choose: Select the experience among those (danh saùch traûi nghieäm caäp nhaät thöôøng xuyeân treân available to You on the website or the catalog website). (website is the reference for available experiences).3. Ñaët heïn: Haõy ñöa thoâng tin traûi nghieäm baïn choïn 3. Book: Give the details of your experience (time of 3. Ñaët tröôùc cho nhaø cung caáp (ngaøy, giôø, soá ngöôøi tham gia, Book venue, number of persons, type of voucher: Crystal, phieáu quaø taëng: Pha leâ, Vaøng hoaëc Baïch kim): Gold or Platinum) either: A. Ñaët choã qua ñieän thoaïi. A. By telephone. B. Ñaët choã qua Email. B. By email.4. Taän höôûngï: Vui loøng mang phieáu quaø taëng ñeán ñeå 4. Enjoy: Please bring the gift card to the experience 4. Taän höôûng thanh toaùn cho traûi nghieäm. Enjoy as it will be your means of settlement.
 7. 7. Contents AÅm thöïc Gastromony Söùc khoûe vaø saéc ñeïp Health & beauty Veà ñeâm Nightlife Phaù caùch - Rieâng bieät Unique
 8. 8. Gastronomy Premium gift experiences
 9. 9. Gan ngoãng voã beùo Phaùp, sushi Nhaät, thòt boøArgentina, myø YÙ hay ñaëc saûn Vieät Nam: haõythöôûng thöùc vaên hoaù aåm thöïc Theá giôùi taïicaùc nhaø haøng danh tieáng ôû Haø Noäi.French foie gras, Japanese Sushi,Argentinean steaks, Italian pasta orVietnamese cuisine. SensesClub offersyou Hanoi fine dining for a memorableexperience.
 10. 10. Crowne Plaza La Badiane GastronomyBöõa aên buffet vaøcaápAÅm thöïc ñaúng Enjoy international 5 star buffet andphoøng teáp fitness 5 saoQuoác taä complimentary fitness gastronomyLaø moät khaùchngöôøi Phaùp tieâBenjamin Rascalou laøBeáp tröôûng saïn cao caá – u chuaån Quoác teá, After several years of professional training in Truly international, Crowne Plaza offers premiumCrowne Plazañaøo c thieáchuyeân h cho ñoátaïi caùc nhaøngöôøi ñöôïc ñöôï taïo t keá daøn nghieäp i töôïng accommodations, designedParis, Benjamin prestigious restaurants in for the discerningkhaùcg,haøngcsaønh n lôùn taïi g ngöôøiAnh ñaõ Haø nhieàñeåhaøn h khaù h saï soûi, nhöõn Paris. duø ñeán ñi Noäi u business and leisure traveler World Cuisine ». Rascalou, is an adept of « who appreciatesdu lòch hay coâng vieäct ñeàu mong muoán coù ñöôïcthöïcnôi ñeå tìm hieåu neù tinh tuùy trong neàn aåm moät simplified inspired by Mediterranean countries, Whether elegance combined with the practicalitykhoâng gian thuaàgia treân theá giôùi ñaëcnbieät laønghicuûa caùc quoác n khieát nhöng sang troï g, tieän AÁn the Antilles or India, Benjamin’s dishes are the of the latest features, as well as value for money.nhöng ñaùnc nöôùg tieàn. Trung HaûiLackahy moãi QuyùÑoä vaø caù g ñoànc Ñòa Nhaø haøng . Vì vaä laø nôi moùn At Lackah of an encounter between continents & outcome Restaurant indulge in a variety of locallyvò n trong thöïc ñôn cuûc moùn aên laáy phong caùchsöïaê coù theå thöôûng thöùc caùa La Badiane chính laø inspired and delicate mixture of flavors the buffet cultures ; a international cuisines from & spices.Vieät Namhaøi Theáa, ñoäc ñaùo veàböõan hoùa,doài daøo vòkeá hôïp vaø hoø giôùi trong moät vaê buffet höông selection whilst enjoying the tropical ambience oftrong khung caûnh u vuøsaân treân theá ao nöôùc vaø vôùinhvaø gia vò töø nhieà moät ng trong coù giôùi cuøng caø the palm fringed courtyard and pond. After yourcoï. t löôïng phuïc vuï trang bò tñaày ñuû laø nôi Quyù vòchaáPhoøng taäp Fitness toát nhaá . meal feel free to enjoy an invigorating workout incoù theå taäp luyeän reøn cöôøng traùng cho mình. the lotus healthclub fully equipped gym. Bao goàm: Including: Bao khaim: caø tím nöôùng vaø pho maùt deâ Moùn goà vò: Including: eggplants & goat cheese Starter: Grilled cuoän trong giaêm boâng Parma YÙ rolled in Parma ham, pesto & balsamic Theû 1 ngaøy cho 1 ngöôøi : Day pass for 1 person: sauce Moùn chính : Toâm nöôùng vôùi myø YÙ coù vò möïc, Saùng fava vaø u: söû duïng dòch t tieâui nhuõ Health ñaäu vaø Chieà caø chua vôùi haïvuï taï khu töông Moning and Afternoon: complimentary Main: Grilled prawns with linguini in squid Club cho 1 ngöôøi trong 1 ngaøy (caùc dòch vuï hoàng access to beans & tomatoes day (gym, ink, fava Health Club for 1 in galangal, bao goàm: Phoøng gym, beå bôi, phoøng taém xoâng swimming pool, steam, sauna and Jacuzzi) pink peppercorn emulsion hôi n traùngöôùt, Jacuzzi) Moùkhoâ vaø mieäng: Chocolat noùng eâm dòu, Dinner:1 Hot mellow chocolate, ice cream, kem caramel haït deû vaø haït deû cöôøi. Dessert: Buffet Dinner Toái: Böõa toái buffet caramelized hazelnut & pistachio yeâu caàu ñaët tröôùc x1 36 Leâ Ñöùc Thoï, Myõ Ñình, Töø Kieám, Haø Noäi 10 Nam Ngö, Hoaøn Lieâ booking required +84 4 62 70 66 88 +844 39 42 45 09 - labadiane.hanoi@yahoo.fr Monday to Saturday -22h00 -toHealthfrom 18h to 22h30 18h30 – 11h30 14h, Club: 6h – 22h30
 11. 11. Premium gift experiences Crowne Plaza La BadianeEnjoy international5 star buffet and Böõa aên buffet vaøcaáp AÅm thöïc ñaúngcomplimentary fitnessgastronomy phoøng teáp fitness 5 sao Quoác taäAfter several years of professional training inTruly international, Crowne Plaza offers premium Laø moät khaùchngöôøi Phaùp tieâBenjamin Rascalou laø Beáp tröôûng saïn cao caá – u chuaån Quoác teá,accommodations, designedParis, Benjaminprestigious restaurants in for the discerning Crowne Plazañaøo c thieáchuyeân h cho ñoátaïi caùc nhaø ngöôøi ñöôïc ñöôï taïo t keá daøn nghieäp i töôïngbusiness and leisure traveler World Cuisine ».Rascalou, is an adept of « who appreciates khaùcg,haøngcsaønh n lôùn taïi g ngöôøiAnh ñaõ Haø nhieàñeå haøn h khaù h saï soûi, nhöõn Paris. duø ñeán ñi Noäi usimplified inspired by Mediterranean countries,Whether elegance combined with the practicality du lòch hay coâng vieäct ñeàu mong muoán coù ñöôïcthöïc nôi ñeå tìm hieåu neù tinh tuùy trong neàn aåm moätthe Antilles or India, Benjamin’s dishes are theof the latest features, as well as value for money. khoâng gian thuaàgia treân theá giôùi ñaëcnbieät laønghi cuûa caùc quoác n khieát nhöng sang troï g, tieän AÁnAt Lackah of an encounter between continents &outcome Restaurant indulge in a variety of locally nhöng ñaùnc nöôùg tieàn. Trung HaûiLackahy moãi Quyù Ñoä vaø caù g ñoànc Ñòa Nhaø haøng . Vì vaä laø nôi moùninspired and delicate mixture of flavors the buffetcultures ; a international cuisines from & spices. vò n trong thöïc ñôn cuûc moùn aên laáy phong caùchsöï aê coù theå thöôûng thöùc caùa La Badiane chính laøselection whilst enjoying the tropical ambience of Vieät Namhaøi Theáa, ñoäc ñaùo veàböõan hoùa,doài daøo vò keá hôïp vaø hoø giôùi trong moät vaê buffet höôngthe palm fringed courtyard and pond. After your trong khung caûnh u vuøsaân treân theá ao nöôùc vaø vôùinh vaø gia vò töø nhieà moät ng trong coù giôùi cuøng caømeal feel free to enjoy an invigorating workout in coï. t löôïng phuïc vuï trang bò tñaày ñuû laø nôi Quyù vò chaáPhoøng taäp Fitness toát nhaá . coù theå taäp luyeän reøn cöôøng traùng cho mình.the lotus healthclub fully equipped gym. Including: Bao goàm: Including: eggplants & goat cheese Starter: Grilled Bao khaim: caø tím nöôùng vaø pho maùt deâ Moùn goà vò: rolled in Parma ham, pesto & balsamic cuoän trong giaêm boâng Parma YÙ Day pass for 1 person: sauce Theû 1 ngaøy cho 1 ngöôøi : Moùn chính : Toâm nöôùng vôùi myø YÙ coù vò möïc, Moning and Afternoon: complimentary Main: Grilled prawns with linguini in squid Saùng fava vaø u: söû duïng dòch t tieâui nhuõ Health ñaäu vaø Chieà caø chua vôùi haïvuï taï khu töông access to beans & tomatoes day (gym, ink, fava Health Club for 1 in galangal, Club cho 1 ngöôøi trong 1 ngaøy (caùc dòch vuï hoàng swimming pool, steam, sauna and Jacuzzi) pink peppercorn emulsion bao goàm: Phoøng gym, beå bôi, phoøng taém xoâng Dinner:1 Hot mellow chocolate, ice cream, hôi n traùngöôùt, Jacuzzi) Moùkhoâ vaø mieäng: Chocolat noùng eâm dòu, Dessert: Buffet Dinner kem caramel haït deû vaø haït deû cöôøi. caramelized hazelnut & pistachio Toái: Böõa toái buffet yeâuucaàuuñaët ttröôùcc yeâ caà ñaë tröôù x1 x110 Nam Ngö, Hoaøn Ñình, ,Töø Lieâmi, Haø Noäi36 Leâ Ñöùc Thoï, Myõ Kieám Haø Noä+8444 62 70 66 88 labadiane.hanoi@yahoo.fr+84 39 42 45 09 - booking required booking requiredMonday–to SaturdayHealth Club:14h,–from 18h to 22h3018h30 22h00 - - 11h30 to 6h 22h30
 12. 12. Don’s Bistro Jackson’s Steakhouse GastronomyBítu töôi vaø röôïu vangHaø teát thöôïng haïng A la Carte wine Oysters and Premium SteakSinh ra taïi Montreal - Canada, beáp tröôûng By famed Montreal-born Chef Don Berger, theToïa laïc treân phoá Hai Baø Tröng, moät con phoá trung Don Berger laø baäc thaày trong vieäc keát hôïp aåmtaâm cuûa thuû ñoâ Haønoäi, nhaø haøng Jacksons chuyeân impressive menu ranges from authentic Jacksons is a unique all day dining and drinksphuïc vuï a nhieàu nöôùaêntreân theá giôùi ñeå ngo ra g thöïc cuû nhöõng moùn c & ñoà uoáng thöôï taï haïn international specialties to sophisticated fusion destination, located downtown, in Hai Ba Trungvôùi 3nkhu vöïc aên ng bieät. phuù vaø ñaëc saéc. Haõy nhöõ g moùn rieâ phong dishes all mastered to perfection. Pair your street, opposite Trang Tien Plaza. Jacksons offers thöôûng thöùc caùc moùn aên cuøng ly röôïu vang meal with a wine and end it with a cigar. Dine you 3 distinct experiences for your enjoyment.Taàng treät laø quaày bar trong khoâng khí soâi ñoäng tuyeät haûo vaø keát thuùc böõa aên baèng moät ñieáu xì indoor or outdoor, chic or casual, quietly ordöôùi aùnh saùng lung linh & hieän ñaïi, taàng 2, taàng 3 On the ground floor a cool and funky lounge bar gaø. Quaùn Oyster Bar treân saân thöôïng ñöôïclaø phoøng aên ñöôïc baøy trí lòch laõm trong khung with live music on the rooftop Oyster Bar all environment, a sophisticated dining room on thecaûnh aám ñoäc g &o vaø aátroïtöôïng vôùi hai khoâng thieát keá cuùn ñaù sang n ng. Jacksons coøn coù with eclectic art, tasty decor and dazzling view. 2nd and 3rd and last but certainly not least, “Therieâng khu vöïc VIP "Boadroom" ngöôïtreâmaø ñoàng gian mang phong caùch traùi naèm c n taàng 4 Boardroom” on the 4th. Jacksons serves a largedaønu:cho caùc buoåvaø ngoaøi trôøi, sang g. Jacksons ñieäh trong nhaø i toïa ñaøm quan troïn troïng vaø selection of top quality imported steaks,chuyeân phuïc vuï ng c moùnng ñoäng. bieán töø nhieàu giaûn dò, yeân laë caù vaø soá bít teát cheá sensational imported seafood and unpretentiousloaïi thòt boø haûo haïng nhaát, caùc loaïi haûi saûn nhaäp worldly cuisine, with an extensive wine list tokhaåu ña daïng phong phuù cuøng vôùi thöïc ñôn röôïu match.vang ngon nöùc tieáng treân toaøn theá giôùi laøm chohöông vò caùc moùn aên theâm haáp daãn boäi phaàn. Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1person 6 con haøu töôi nhaäp khaåu 6 jet-fresh oysters Bao goàm: Including: 1 ly röôïu vang Montes Limited Selection 1 glass of Montes Limited Selection Thöôûng thöùc Blanc Leydathöôïng haïng taïi nhaø Sauvignon caùc moùn aên Valley Free selectionBlanc Leyda Valley Sauvignon among Jacksons menu for a haøng Jacksons vôùi phieáu quaø taëng trò giaù value of 795 000 VND 795 000 VNÑ yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x2 x1 16 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi 23J Hai Baø Tröng, Hoan â Kiem â ä ø á ä booking required booking required +84 4 3 +84 8388 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 938 4 37 - jacksons@alfrescosgroup.com Week days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 13. 13. Premium gift experiencesPremium gift experiences Jackson’s Don’s Bistro SteakhouseA la Carte wineOysters and Bítuteát thöôïng u vang Haø töôi vaø röôï haïngPremium Steak By famed Montreal-born Chef Don Berger, the Sinh ra taïi Montreal - Canada, beáp tröôûng Toïa laïc treân phoá Hai Baø Tröng, moät con phoá trung impressive menu ranges from authentic Don Berger laø baäc thaày trong vieäc keát hôïp aåm taâm cuûa thuû ñoâ Haønoäi, nhaø haøng Jacksons chuyeânJacksons is a unique all day dining and drinks international specialties to sophisticated fusion phuïc cuûa nhieàumoùn aên &n theá giôùithöôïtaïohaïng thöï c vuï nhöõng nöôùc treâ ñoà uoáng ñeå ng radestination, located downtown, in Hai Ba Trung dishes all mastered to perfection. Pair your vôùi 3 g moùncaên ng bieät.phuù vaø ñaëc saéc. Haõy nhöõnkhu vöï rieâ phongstreet, opposite Trang Tien Plaza. Jacksons offers meal with a wine and end it with a cigar. Dineyou 3 distinct experiences for your enjoyment. thöôûng thöùc caùc moùn aên cuøng ly röôïu vang Taàng treät laø quaày bar trong khoâng khí soâi ñoängindoor or outdoor, chic or casual, quietly or tuyeät haûo vaø keát thuùc böõa aên baèng moät ñieáu xìOn the ground floor a cool and funky lounge bar döôùi aùnh saùng lung linh & hieän ñaïi, taàng 2, taàng 3with live music on the rooftop Oyster Bar all gaø. Quaùn Oyster Bar treân saân thöôïng ñöôïc laø phoøng aên ñöôïc baøy trí lòch laõm trong khungenvironment, a sophisticated dining room on thewith eclectic art, tasty decor and dazzling view. caûnh keá ñoäc g &osang troïtöôïnJacksons coøn coù thieát aám cuùn ñaù vaø aán ng. g vôùi hai khoâng2nd and 3rd and last but certainly not least, “TheBoardroom” on the 4th. Jacksons serves a large rieâng mang c VIP "Boadroom" ngöôïc maø ñoàng gian khu vöï phong caùch traùi naèm treân taàng 4selection of top quality imported steaks, daønu: cho caùc buoåi toïa ñaømtrôøi, sang troïJacksons ñieä h trong nhaø vaø ngoaøi quan troïng. ng vaøsensational imported seafood and unpretentious chuyeâdò, yeân vuïng c moùnnbítñoätncheá bieán töø nhieàu giaûn n phuïc laë caù vaø soá g teá g.worldly cuisine, with an extensive wine list to loaïi thòt boø haûo haïng nhaát, caùc loaïi haûi saûn nhaäpmatch. khaåu ña daïng phong phuù cuøng vôùi thöïc ñôn röôïu vang ngon nöùc tieáng treân toaøn theá giôùi laøm cho höông vò caùc moùn aên theâm haáp daãn boäi phaàn. Including: set for 1person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi 6 jet-fresh oysters 6 con haøu töôi nhaäp khaåu Including: Bao goàm: 1 glass of Montes Limited Selection 1 ly röôïu vang Montes Limited Selection Sauvignon Blanc Leyda Valley Free selection among Jacksons menu for a Thöôûng thöùc Blanc Leyda thöôïng haïng taïi nhaø Sauvignon caùc moùn aên Valley value of 795 000 VND haøng Jacksons vôùi phieáu quaø taëng trò giaù 795 000 VNÑ yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x2 x123JNgoõ Baø Tröng,Dieu,nTay Hoà Haø Noi i16 Hai 27 Xuan Hoaø Kiem, , Haø Noä â ä â á ä+84 4 3 938 8388 - jacksons@alfrescosgroup.com+84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 booking required booking requiredWeek days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 14. 14. Jafa Khazaana GastronomyAÅm toái beân gia ñình thöïcAÊn thöïc AÁn Ñoä ñích Authentic Indian meal Family evening DinnerLaø nhaø haøng AÁn ñoä ñaàu tieân taïi Haø Noäi, Being the first Indian restaurant to be establishedNaèm trong khu ñoâ thò Ciputra, nhaø haøng Jafa Located in the heart of Hanoi’s primeKhazaana raát noåi tieáng vôùi 19 naêm kinh nghieäm in Hanoi during 1993, Khazaana has successfullylaø ngoâi nhaø thöù hai cuûa baïn. Baïn khoâng phaûi residential estate, Jafa Restaurant is your homephuïc vuï caùc moùn aên truyeàn thoáng AÁn ñoä cho giôùi completed 19 years of great service to thebaän taâm chuaån bò böõa aên nöõa, haõy daønh thôøisaønh aên Haø Noäi. Capital’s culinary scene. take care of cooking, away from home. Let usgian ñoù taän höôûng nhöõng khoaûnh khaéc quyù giaù so you can spend time with your loved onesThöïc ngöôøtinh teá .cuûa Khaazana bao goàm caùc moùnbeân ñôn i thaân Jafa laø nôi baïn coù theå höôûng Khazaana’ smenu covers a wide range of Desi and focus on what is important – family. Enjoyaên aåkhoâng khí thö giaõnvaø Mughlai, caùcaùc buoåi rithuï m thöïc Desi Indian ñaëc bieät vaøo c moùn caø Indian and Mughlai cuisine, deliciously spiced it in a relaxed, friendly atmosphere, perfect forhaáp daãn söû duïng caùc gia vò nhaäp khaåu töø tieåu luïc curries exclusively prepared from the spicestoái cuoái tuaàn. a weeknight.ñòa AÁn ñoä. Ñeán vôùi Khaazana, baïn seõ ñöôïc brought in from Indian Sub-continent with a realthöôûng thöùc caùc moùn aên mang höông vò AÁn ñoä commitment to serve authentic Indian food.ñích thöïc. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Mon khai vò: Choora Papdi Paneer (banh papadam ù ù Starter: Choora Papdi Paneer (Papadams grilled), nöông) , Acchi Varuval (Sup lô chien bot), Nibu da ù ù â ä Acchi Varuval (Fried Cauliflower), Nibu da Chicken Bao goàm:(thòt gagoùm) thöïc ñôn Chicken Tikka 04 ø haà i Tikka (Marinated chicken) menus Including: 4 set Mon chính: Bombay Kofta (banh bao chien ron), ù ù â ø Main course: Bombay Kofta (Dumplings), Angara 02 Ngöôøi lôùn: caø hoài chieân gioøn kieåu Thuïy For 2 adults: Norwegian firecracker salmon Angara Murgh (thòt ga), Mugnlai Keema (Thòt cöu), ø ø Murgh (Chicken cubes ), Mugnlai Keema (Mutton), Ñieån hoaëc thòt cöøu non New Zealand , or New Zealand lamb rump and enjoy a Makke di Roti (banh ngo), Mix Fruit Pulao (côm ù â Makke di Roti (Corn flour bread), Mix Fruit Pulao thöôûng thöùc cuøng moät coác röôïu hoaëc bia. glass of wine or beer basmati An ñoä vôi hoa quaû kho), hanh ngam dam, Á ù â ø â á (Indian rice with dry fruits), Vinegar Onion, 02 Treû em: baùnh an kem) nhoû hoaëc myø Chutney Pickle (sot burger á ê ø Chutneychildren: aof accompaniments) For 2 Pickle (set mini-burger or spaghetti bolognese vaø moät nöôùc hoa quaû hoaëc moät Bolognese and either a juice or soft drink Mon trang mieng: Kem An ño, Gajar Halwa (caø rot ù ù ä Á ä á Dessert: Kesar Kulfi (Indian ice cream), Gajar nöôùc giaûi khaût. thai nhoû nau vôi hoa quaû kho) ù á ù â Halwa (grated carrots years old dry fruits) Children: 3 to 12 cooked with Treû em töø 3 ñeán 12 tuoåi Tang kem: Ly röôu vang ñoû ë ø ï Offer: Glass of red wine yeâu caàu ñaëtutröôùtctröôùc yeâu caà ñaë x2+2 booking required x2 booking required 11 Lyù ThaùiCiputra, n Kieám G2-G3 Toå, HoaøTaây Hoà +84 4 3934 5657 / +84 4 39343513 /+8437 58 24 00 +84 4 989129440 Mondayto 14h30, 17h30 to 22h30 10h30 to Sunday, 7h00 23h00
 15. 15. Premium gift experiencesPremium gift experiences Khazaana JafaAuthentic IndianmealFamily evening Dinner AÅm thöïc AÁn gia ñình thöïc AÊn toái beâ n Ñoä ñíchBeing the first Indian restaurant to be established Laø nhaø haøng AÁn ñoä ñaàu tieân taïi Haø Noäi,Located in the heart of Hanoi’s prime Naèm trong khu ñoâ thò Ciputra, nhaø haøng Jafain Hanoi during 1993, Khazaana has successfully Khazaana raát noåi tieáng vôùi 19 naêm kinh nghieämresidential estate, Jafa Restaurant is your home laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa baïn. Baïn khoâng phaûicompleted 19 years of great service to the phuïc vuï caùc moùn aên truyeàn thoáng AÁn ñoä cho giôùi baän taâm chuaån bò böõa aên nöõa, haõy daønh thôøiCapital’s culinary scene. take care of cooking,away from home. Let us saønh aên Haø Noäi.so you can spend time with your loved ones gian ñoù taän höôûng nhöõng khoaûnh khaéc quyù giaùKhazaana’ smenu covers a wide range of Desi Thöïn ngöôøi thaân. Jafa laø nôi baïn coù theå caùc moùn beâ c ñôn tinh teá cuûa Khaazana bao goàm höôûngand focus on what is important – family. EnjoyIndian and Mughlai cuisine, deliciously spiced aên aåm thöïg khí thö giaõn ñaëc bieät vaøcaùc moùbuoåi ri thuï khoân c Desi Indian vaø Mughlai, o caùc n caøit in a relaxed, friendly atmosphere, perfect forcurries exclusively prepared from the spices haáp daãn söû duïng caùc gia vò nhaäp khaåu töø tieåu luïca weeknight. toái cuoái tuaàn.brought in from Indian Sub-continent with a real ñòa AÁn ñoä. Ñeán vôùi Khaazana, baïn seõ ñöôïccommitment to serve authentic Indian food. thöôûng thöùc caùc moùn aên mang höông vò AÁn ñoä ñích thöïc. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: Choora Papdi Paneer (Papadams grilled), Mon khai vò: Choora Papdi Paneer (banh papadam ù ù Acchi Varuval (Fried Cauliflower), Nibu da Chicken nöông) , Acchi Varuval (Sup lô chien bot), Nibu da ù ù â ä Tikka (Marinated chicken) menus Including: 4 set Bao goàm:(thòt gaø goùi) thöïc ñôn Chicken Tikka 04 hamà Main course: Bombay Kofta (Dumplings), Angara Mon chính: Bombay Kofta (banh bao chien ron), ù ù â ø For 2 adults: Norwegian firecracker salmon 02 Ngöôøi lôùn: caø hoài chieân gioøn kieåu Thuïy Murgh (Chicken cubes ), Mugnlai Keema (Mutton), Angara Murgh (thòt ga), Mugnlai Keema (Thòt cöu), ø ø or New Zealand lamb rump and enjoy a Ñieån hoaëc thòt cöøu non New Zealand , Makke di Roti (Corn flour bread), Mix Fruit Pulao Makke di Roti (banh ngo), Mix Fruit Pulao (côm ù â glass of wine or beer thöôûng thöùc cuøng moät coác röôïu hoaëc bia. (Indian rice with dry fruits), Vinegar Onion, basmati An ñoä vôi hoa quaû kho), hanh ngam dam, Á ù â ø â á For 2 children: a mini-burger or spaghetti Chutney Pickle (set of accompaniments) 02 Treû em: baùnhaburger nhoû hoaëc myø Chutney Pickle (sot n kem) á ê ø Bolognese and either a juice or soft drink bolognese vaø moät nöôùc hoa quaû hoaëc moät Dessert: Kesar Kulfi (Indian ice cream), Gajar Mon trang mieng: Kem An ño, Gajar Halwa (caø rot ù ù ä Á ä á nöôùc giaûi khaût. Halwa (grated to 12 years old dry fruits) Children: 3 carrots cooked with thai nhoû nau vôi hoa quaû kho) ù á ù â Treû em töø 3 ñeán 12 tuoåi Offer: Glass of red wine Tang kem: Ly röôu vang ñoû ë ø ï yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x2+2 x211 Lyù Thaùi Toå, HoaønyKieám G2-G3 Ciputra, Taâ Hoà+84 4 3934 5657 / +84 4 39343513 /+84 989129440 +84 4 37 58 24 00 booking required booking required10h30 to to Sunday, 7h00 to 23h00 Monday 14h30, 17h30 to 22h30
 16. 16. Linh & Ben- Sakura Lake Side GastronomyThöôûng thöùc thöïcTinh hoa aåm Authentic culinary trip Private foieNhaät Baûngan ngoãng voã beùo to Japan gras tastingBenjaminvôùi Sakuralaø moät beáSide Hotel ñeå töø iHaõy ñeán Rascalou taïi Lake p tröôûng ñeán traû After several years of professional training in Come to Sakura at Lake Side Hotel toParis daøy kinh nghieäm chuyeân m thöïc Nhaät c n.nghieäm vaên hoùa ngheä thuaät aå hoaø phoái caù Baû prestigious restaurants theParis, Benjamin experience the best of in Japaneseñaëc Sushi, Sashimi, Tempura, Sushi,phaåm haøi vaøVôùi saûn theá giôùi ñeå cho ra moät taùc Yakiniku Rascalou, anSushi, Sashimi, Tempura, Sushi, gastronomy. adept of “World cuisine”, hashoaø.theá nöõa. Ñaàucoânp taøi inaêngnhaø haøng hieänhôn Ñang thaønh beá g vôù caùc ngöôøi Nhaät become a master in reinventing traditional Yakiniku and even more. Sakura offerstaïi,nLinhmang ñeán yù töôûbaïn nhöõng t cuûn aên tinhbaû seõ & Ben laø cho ng môùi nhaá moù a delicacies. Already successful as aprepared by exquisite and sophisticated dishesRascalou xoaytrong khoânghình “traiteur”ng iteá vaø ñaëc saéc quanh moâ gian sang troï noåvaø restaurateur, Linh & Ben in Rascalou’s latest talented japanese chefs is a cosy atmosphere.tieáng cuûg. Paris. Haõy laøm quen vôùi ñaëc saûn ganaám cuùn a venture with his wife, bringing the Parisianngoãng voã beùo cuûa Phaùp qua caùc lôùp giôùi thieäu “traiteur” concept to Hanoi. In Benjamin’scuûa Benjamin ñeå hieåu theâm veà lòch söû, caùch workshop, learn everthing there is to knowsaûn xuaát, cheá bieán vaø phoái röôïu töø moät chuyeân about foie gras, be it history, production,gia. preparation or wine pairing. Bao goàm: Daønh cho 2 ngöôøi Including: For 2 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-2 ngöôøi Ñaàu beáp ngöôøi Phaùp Benjamin Rascalou seõ Including: set for 1-2 persons Individual introduction to the art of “foie giôùi thieäu rieâng cho baïn ngheä thuaät laøm gan gras” with Benjamin Rascalou Goùi thöïc ñôn toái Teppan Tsubomi DT03: Tsubomi Teppan menu Dinner set DT03: ngoãng voã beùo Tasting of 5 different kinds of premium foie Sa laùt, moùn phuï noùng Nhaät Baûn, thòt boø Myõ, Salad, Japanese hot dishes, American beef, Thöôûng thöùc 5 loaïi gan ngoãng voã beùo cao gras côm rang, moùn traùng mieäng sauted rice, dessert caáp 1 glass of white wine 1 coác röôïu vang traéng yeâu caàu ñaët tröôùc x2 23 Ñöôøng 45 Xuaân Dieäu,Ba y Hoà, Haø Noäi Ngoïc Khaùnh, Taâ Ñình, booking required +84 4 38 35 01 11 benjaminrascalou@hotmail.com 11h00 to 14h00 – 17h00 to 22h30 linhbenshop@gmail.com
 17. 17. Premium gift experiences Lake Side - Sakura Linh & BenAuthentic culinary tripPrivate foie Thöôûng thöùc thöïc Tinh hoa aåmto Japangras tasting gan ngoãnn voã beùo Nhaät Baû gAfter several years of professional training inCome to Sakura at Lake Side Hotel to Benjamin vôùi Sakuralaø moät beáSide Hotel ñeå töø i Haõy ñeán Rascalou taïi Lake p tröôûng ñeán traûprestigious restaurants theParis, Benjaminexperience the best of in Japanese Paris daøy kinh nghieäm chuyeân m thöïc NhaätcBaûn. nghieäm vaên hoùa ngheä thuaät aå hoaø phoái caùRascalou, an Sushi, Sashimi, Tempura, Sushi, ñaëc Sushi, Sashimi, Tempura, Sushi, Yakinikui vaø Vôùi saûn theá giôùi ñeå cho ra moät taùc phaåm haøgastronomy. adept of “World cuisine”, hasbecome a master in reinventing traditional hoaø. theá nöõa. Ñaàucoânp taøii naêngnhaø haøng hieän hôn Ñang thaønh beá g vôù caùc ngöôøi NhaätYakiniku and even more. Sakura offersdelicacies. Already successful as aprepared by taïi,nLinhmang ñeányùcho ng n nhöõng tmoùn aên tinh baû seõ & Ben laø töôû baï môùi nhaá cuûaexquisite and sophisticated dishesrestaurateur, Linh & Ben is Rascalou’s latest Rascalou xoaytrong khoânghình “traiteur” ng ivaø teá vaø ñaëc saéc quanh moâ gian sang troï noåtalented japanese chefs in a cosy atmosphere.venture with his wife, bringing the Parisian tieáng cuûg. Paris. Haõy laøm quen vôùi ñaëc saûn gan aám cuùn a“traiteur” concept to Hanoi. In Benjamin’s ngoãng voã beùo cuûa Phaùp qua caùc lôùp giôùi thieäuworkshop, learn everthing there is to know cuûa Benjamin ñeå hieåu theâm veà lòch söû, caùchabout foie gras, be it history, production, saûn xuaát, cheá bieán vaø phoái röôïu töø moät chuyeânpreparation or wine pairing. gia. Including: For 2 persons Bao goàm: Daønh cho 2 ngöôøi Including: set for 1-2 persons Individual introduction to the art of “foie Bao goàm: goùi daønh cho 1-2 ngöôøi Ñaàu beáp ngöôøi Phaùp Benjamin Rascalou seõ gras” with Benjamin Rascalou giôùi thieäu rieâng cho baïn ngheä thuaät laøm gan Tsubomi Teppan menu Dinner set DT03: Goùi thöïc ñôn toái Teppan Tsubomi DT03: Tasting of 5 different kinds of premium foie ngoãng voã beùo Salad, Japanese hot dishes, American beef, Sa laùt, moùn phuï noùng Nhaät Baûn, thòt boø Myõ, gras Thöôûng thöùc 5 loaïi gan ngoãng voã beùo cao sauted rice, dessert côm rang, moùn traùng mieäng 1 glass of white wine caáp 1 coác röôïu vang traéng yeâu caàu ñaëtt tröôùcc yeâu caàu ñaë tröôù x2 x245 XuaânnDieäu, TaâKhaùnh, Ba Ñình, Haø Noäi 23 Ñöôø g Ngoïc y Hoà, Haø Noäi +84 4 38 35 01 11benjaminrascalou@hotmail.com booking required booking requiredlinhbenshop@gmail.com to 22h30 11h00 to 14h00 – 17h00
 18. 18. Madame Hiền Le Marrakech GastronomyHöông vò phoá coå o AÅm thöïc ñoäc ñaù Authentic Moroccan Old Quarter flavorstheo caùcMaroác Corlou ñeán töø h Didier cuisine Corlou by Didier"Nhaø haøng ñöôïc ñeà taëng cho ngöôøi baø cuûa vôï toâi, "Madame Hien is dedicated to my wifesñaâyn vôùg “Lenôi toân vinh taát- caû caùhaøng Maroáct Ñeá cuõn i laø Marrakech” nhaø c phuï nöõ Vieä Hanois first and only tribute to allrestaurant, grandmother and is a Moroccan VietnameseNam tieân vaø duy nhaáñöông thôøi. Ñaây laø seõ ñöôïc ñaàu trong lòch söû vaø t taïi Haø Noäi, baïn nôi toâi toû “Le Marrakech” will offer to you an authentic women, be them from history or contemporary.roõ loøng toân kính vôùmoùn taên n vaênn thoáaåm vôùi c thöôûng thöùc caùc i moä neà truyeà hoaù ng thöï Moroccan cuisine in its is thetradition and its Vietnamese gastronomy true result of angaøn naêvò ,ñoäc ñaùo quyeän tuyeät vôøi cuûa caùc ñoàng höông m nôi hoaø nhö Couscous, Tagine vaø unique taste. Couscous, Tagines, Kebab; thousand-year-rich way of cooking, an ancestralbaèng, cuûa hôn 50 daânôûtoäc khaùc nhau ñöôïc noái Kebab; caùc moùn aên Marrakech laø söï hoøa Marrakech’s dishes are the fruit of a culinary culture and artisanal know-how.lieàn quacuûa ngheä thuaäbôø m thöïc Maroác ñöôïcn quyeän hôn 3000 km t aå bieån vaø caùc ñieàu kieä art passed down from generation to deltas, The diversity of Vietnam, found in its twoñòa lyù n töø theá heä (röøng, bieåntheá ng, khaùc. truyeà phong phuù naøy sang , soâ heä nuùi)." generation. fifty-four minorities, three thousand kilometers ofMadame Hieàn mang ñeán cho baïn cô hoäi ñeå coastline and many natural resources are allthöôûng thöùc caùc giaù trò vaên hoaù aåm thöïc ñaëc tröng reflected in its cuisine."cuûa Vieät Nam qua caùch nhìn cuûa Didier Corlou. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Madame Hien offers you a menus rediscover Including: 2 set chance to Old Quarter gastronomy enriched by the expertise Khai vò: Sup Nam ( Nam fungus trang, kem ù á á é of a world-class Chef. Soup (White fungus, Starter: Mushroom töôi, hanh tay, bô vaø söa) hoac Sup Chorba ø â õ ë ù cream, onion, butter, milk) or Chorba soup (Hai san, nam, hanh tay, mui tay, bot ngo) û û á ø â ø â ä â (Seafood, mushroom, onion, parsley, corn Mon chính: Tagine gaø (ga, hanh tay, mui tay, ù ø ø â ø â flour) Bao mötù m: goùi daønh cho 2 ngöôøi oliu, goà chanh) hoac Côm Rbati (Côm, thòt ë Including: set for 2 persons Main: Chicken Tagine (chicken, onion, bo, rau quaû vaø ñau xanh) ø ä parsley, olives, lemon confit) or Rbati Rice Böõa ng mieng: (bao goàmcaramel moùn chính vaø Traù toái ñaày ä ñuû Jouhara khai vò, vaø banh ù (Rice, beef, vegetable and chickpeas) Special complete dinner (with starter, main traùng mieäng) c c bieät do ñaàu beáp löïa choïn crepe Maroáñaë Dessert: Jouhara Caramel by Moroccan course and dessert) selected or the Chef 1Khuyen mai: khaùø ch ly röôïáu gaïo/ Tra Maroc vôi höông bac haø vaø ï á ù ï crepe of rice wine/ person 1 glass hoa quaû say kho. á â Additional offer: Moroccan tea and dry fruit plate yeâu caàu ñaët tröôùc x2 1588 Toâ Ngoïc,Vaân, n Kieám, Haø Noäi Chaân Caàm Hoaø Taây Hoà booking required +84 4 37 10 03 89 - lemarrakecheresto@yahoo.fr +84 4 39 38 15 88 Tuesday to Sunday - 09h30 to 23h00 Every day from 10h30
 19. 19. Premium gift experiences Le Marrakech Madame HiềnAuthentic MoroccanOld Quarter flavors Höông vò phoá coå o AÅm thöïc ñoäc ñaùcuisine Corlouby Didier theo caùcMaroác Corlou ñeán töø h Didier"Madame Hien is dedicated to my wifes "Nhaø haøng ñöôïc ñeà taëng cho ngöôøi baø cuûa vôï toâi,Hanois first and only tribute to allrestaurant,grandmother and is a Moroccan Vietnamese ñaâyn vôùg “Lenôi toân vinh taát- caû caùhaøng Maroáct Ñeá cuõn i laø Marrakech” nhaø c phuï nöõ Vieä“Le Marrakech” will offer to or contemporary.women, be them from history you an authentic Nam tieân vaø duy nhaáñöông thôøi. Ñaây laø seõ ñöôïc ñaàu trong lòch söû vaø t taïi Haø Noäi, baïn nôi toâi toûMoroccan cuisine in its is the tradition aVietnamese gastronomy true result of and its roõ loøng toân kính vôùmoùn taên n vaênn thoáaåm vôùi c thöôûng thöùc caùc i moä neà truyeà hoaù ng thöïunique taste. Couscous, Tagines, Kebab;thousand-year-rich way of cooking, an ancestral ngaøn naêvò ,ñoäc ñaùo quyeän tuyeät vôøi cuûa caùc ñoàng höông m nôi hoaø nhö Couscous, Tagine vaøMarrakech’s dishes are the fruit of a culinaryculture and artisanal know-how. baèng, cuûa hôn 50 daânôûtoäc khaùc nhau ñöôïc noái Kebab; caùc moùn aên Marrakech laø söï hoøaart passed down from generation to deltas, lieàn quacuûa ngheä thuaäbôø m thöïc Maroác ñöôïcn quyeän hôn 3000 km t aå bieån vaø caùc ñieàu kieäThe diversity of Vietnam, found in its twogeneration. ñòa lyù n töø theá heä (röøng, bieåntheá ng, khaùc. truyeà phong phuù naøy sang , soâ heä nuùi)."fifty-four minorities, three thousand kilometers ofcoastline and many natural resources are all Madame Hieàn mang ñeán cho baïn cô hoäi ñeåreflected in its cuisine." thöôûng thöùc caùc giaù trò vaên hoaù aåm thöïc ñaëc tröng cuûa Vieät Nam qua caùch nhìn cuûa Didier Corlou.Madame Hien offers you a menus rediscover Including: 2 set chance to Bao goàm: 2 goùi thöïc ñônOld Quarter gastronomy enriched by the expertiseof a world-class Chef. Soup (White fungus, Starter: Mushroom Khai vò: Sup Nam ( Nam fungus trang, kem ù á á é cream, onion, butter, milk) or Chorba soup töôi, hanh tay, bô vaø söa) hoac Sup Chorba ø â õ ë ù (Seafood, mushroom, onion, parsley, corn (Hai san, nam, hanh tay, mui tay, bot ngo) û û á ø â ø â ä â flour) Mon chính: Tagine gaø (ga, hanh tay, mui tay, ù ø ø â ø â Main: Chicken set for 2 persons Including: Tagine (chicken, onion, Bao mötù m: goùi daønh cho 2 ngöôøi oliu, goà chanh) hoac Côm Rbati (Côm, thòt ë parsley, olives, lemon confit) or Rbati Rice bo, rau quaû vaø ñau xanh) ø ä (Rice, beef, vegetable and chickpeas) Special complete dinner (with starter, main Böõa ng mieng: (bao goàmcaramel moùn chính vaø Traù toái ñaày ä ñuû Jouhara khai vò, vaø banh ù Dessert: Jouhara Caramel by the Chef course and dessert) selected or Moroccan traùng mieäng) c c bieät do ñaàu beáp löïa choïn crepe Maroáñaë crepe of rice wine/ person 1 glass 1Khuyen mai: khaùø ch ly röôïáu gaïo/ Tra Maroc vôi höông bac haø vaø ï á ù ï Additional offer: Moroccan tea and dry fruit hoa quaû say kho. á â plate yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x215 Chaân CaàVaânHoaøy Hoà,m, Haø Noäi88 Toâ Ngoïc m, , Taâ n Kieá Haø Noäi+84 4 39 38 15 88 - lemarrakecheresto@yahoo.fr 37 10 03 89 booking required booking requiredTuesday to Sunday - 09h30 to 23h00Every day from 10h30 to 23h00
 20. 20. Meliã - El Oriental Matchbox GastronomyNhaøthöïc g u chaâu ñöôïcAÅm haønAÂ5 sao 5-star Dinner Western cuisinengöôøi Haø Noäi yeâu thích for HanoiansNaèm trong khaùch saïn Meliaõ, El Oriental laø ñòa Located inside Meliaõ Hotel, El Oriental is theñieåm lyù töôûng cho vien nga bao aênntoáiMyõng maï,n. Nam trong khuon nhöõ cuû buoåû i taø g laõ Thuat è â â ä perfect place forthe National A leadingMuseum, Located inside dining out. Fine Arts elegantThöïcMatchbox coù phuùt, khong gian thoanghaøntgvaø The ñôn phong moä ñoäc ñaùo cuûa nhaø maù â ù aMatchbox’s offers a wherepleasant enjoy a la carte restaurant quiet you will settinglaø söïyent tónhpnam hoøa rang tre c moùnÑauThaùi vaøi khaù keá hôï haøi sau giöõa caù xanh. aênà bep taø â è ë á combination of bamboo trees and a tasteful behind green Thai and Vietnamese cuisine.Vieät Nam. Chaát löôïñaõ sangctao ra mot thöc ñônhoa cua Matchbox ng phuï vuï chu ñaùo luoân laø û ù ï ä ï An impeccable standard of service has created decor. The talented chef amazing is also oneñieåm maïnh vôi a nhaø mongathöôïng haïng naøy.phong phuù cuû nhieu haø n n ñoc ñao ñöôc ù à ù ê ä ù ï of the characteristicmenu with beautifully a remarkably fine of this very chic restaurant.trang trí hai hoa, ket hôp cac mon coå ñien theo ø ø á ï ù ù å presented dishes that combine classic dishesphong cach hien ñai. ù ä ï with a modern twist. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Bao ñôn m: Nam: Salatù thòt boø öôp kieu Hue/ Thöc goà Viet 2 goùi thöïc ñôn ï ä ù å á Including: 2 set menus Vietnamese set menu: Marinated Beef Salad Sup thòt cua vôi mang tay/ Tom suù chien vôi ù ù ê â â â ù Hue Style/Crab Meat Soup with Asparagus/ Moùn khai vò: suùp ngoâ ngoït vaø gaø, nem töôi Starter: chicken soup with sweet corn, fresh tröng muoi/ Sup lô xanh xao vôi sot nam dau ù á ù ø ù á á à Fried Tiger Prawn with Salted Egg /Sauteed cuoán toâm, thòt, baùnh myø bô toûi spring rolls with vegetable and prawn, fried hao/ Côm chien vôi thòt gaø vaø caù muoi/ Nhan ø â ù á õ Broccoli with Oyster Mushroom Sauce/Fried Moø ùn chính:öôp ø lanhboïc trong thòt ba chæ hun Bo Uï Ùc hoac bread with butter va hat sen ùï ë Rice with chicken & Salted Fish/ Chilled Lotus khoùi (250gram) phuïc vuï vôùi khoai taây nghieàn, Seed with Longan or beef wrapped in bacon Main course: Aussie Thöc ñôn phöông Tay: Sup kem nam/ Thòt boø ï â ù á caø chua nöôùng, maêng taây vaø soát xöông beâ (250gram) served with mash potato, roasted Carpaccio / Caù chem ran vôi khoai tay nghien õ ù ù â à Western set menu: Cream of mushroom soup/ Moø ùn i taùng miesot bô cam/ Kem caramel ùi tomato, aspragus and demi glace sauce va totra y ham äng: baùnh kem Tiramisu vô û â à á Beef Carpaccio/ Pan fried sea bass on chive phong caùch rieâng cuûa beáp tröôûng, traø hoaëc mashed potato & Braisedchef’swith orange Dessert: Tiramisu - the leek way, tea or cafeù coffee beurre blanc/ Cream Caramel yeâu caàu ñaët tröôùc x2 44B Lyù Thöôøng Kieät, Hoaøn Kieám, Haø Noäi 40 Cao Baù Quaùt, Ba Ñình, booking required +844 39 34 33 43 - solmelia@meliahanoi.com.vn +84 4 37 34 30 98 11h30 to 14h, from8h00 to 22h30 18h 22h00
 21. 21. Premium gift experiences Meliã - El Oriental Matchbox5-star DinnerWestern cuisine Nhaøthöïc AÂu chaâu ñöôïc AÅm haøng 5 saofor Hanoians ngöôøi Haø Noäi yeâu thíchLocated inside Meliaõ Hotel, El Oriental is the Naèm trong khaùch saïn Meliaõ, El Oriental laø ñòaperfect place for dining out. Fine Arts Museum, Located inside the National A leading elegant ñieåm lyù töôûng chovien ngabuoåo aênntoái laõõ ng maïn. Nam trong khuon nhöõcuû baû i taø g My Thuat, è â â äa la carte restaurant quiet pleasant settinga Matchbox’s offers a where you will enjoy ThöïcMatchbox coù phuùt, khoc g gian thoang haøntgvaø The ñôn phong moä ñoä n ñaùo cuûa nhaø maù â ùcombination of Thai and Vietnamese cuisine. behind green bamboo trees and a tasteful laø söïyenttónhpnam hoøa rang tre c moùnÑauThaùi vaø khaù keá hôï haøi sau giöõa caù xanh. aênà bep tai â è ë á øAn impeccable standard of servicehas createddecor. The talented chef amazing is also one Vieät Nam. Chaát löôïngõ sangctao ra mot thöc ñôn hoa cua Matchbox ña phuï vuï chu ñaùo luoân laø û ù ï ä ïof remarkably fine menu with beautifullya the characteristic of this very chic restaurant. ñieåm maïnhvôi a nhaø mongathöôïng haïng naøy. phong phuù cuû nhieu haø n n ñoc ñao ñöôc ù à ù ê ä ù ïpresented dishes that combine classic dishes trang trí hai hoa, ket hôp cac mon coå ñien theo ø ø á ï ù ù åwith a modern twist. phong cach hien ñai. ù ä ï Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set Marinated Beef Salad Vietnamese set menu: menus Bao ñôn m:tä Nam: Salatù thòt boø öôp kieu Hue/ Thöc goà Vie 2 goùi thöïc ñôn ï ù å á Hue Style/Crab Meat Soup with Asparagus/ Sup thòt cua vôi mang tay/ Tom suù chien vôi ù ù ê â â â ù Starter: chicken soup with sweet corn, fresh Moùn khai vò: suùp ngoâ ngoït vaø gaø, nem töôi Fried Tiger Prawn with Salted Egg /Sauteed tröng muoi/ Sup lô xanh xao vôi sot nam dau ù á ù ø ù á á à spring rolls with vegetable and prawn, fried cuoán toâm, thòt, baùnh myø bô toûi Broccoli with Oyster Mushroom Sauce/Fried hao/ Côm chien vôi thòt gaø vaø caù muoi/ Nhan ø â ù á õ bread with butter Moø ùn chính:öôpø UÙc h hoac Bo lan boïc trong thòt ba chæ hun Rice with chicken & Salted Fish/ Chilled Lotus va hat sen ù ï ï ë Main course: Aussie beef wrapped in bacon Seed with Longan or khoùi (250gram) phuïc vuï vôùi khoai taây nghieàn, Thöc ñôn phöông Tay: Sup kem nam/ Thòt boø ï â ù á (250gram) served with mash potato, roasted caø chua nöôùng, maêng taây vaø soát xöông beâ Western set menu: Cream of mushroom soup/ Carpaccio / Caù chem ran vôi khoai tay nghien õ ù ù â à tomato, aspragus and demi glace sauce Moø ùn traùngham äng: bô cam/ Kem caramel ùi Beef Carpaccio/ Pan fried sea bass on chive va toi tay mie sot baùnh kem Tiramisu vô û â à á Dessert: Tiramisu - the chef’s way, tea or mashed potato & Braised leek with orange phong caùch rieâng cuûa beáp tröôûng, traø hoaëc coffee blanc/ Cream Caramel beurre cafeù yeâu caàu ñaët tröôùc x244B Lyù Thöôøng KieäBaHoaøn KieámNoäi Noäi40 Cao Baù Quaùt, t, Ñình, Haø , Haø+844 39 34 33 43 - solmelia@meliahanoi.com.vn+84 4 37 34 30 98 booking required11h30 to 14h, from 18h to 22h308h00 to 22h00
 22. 22. Millenium Nikko Hotel - La Brasserie GastronomyBuffet itaïi “La Brasserie”Böõa toá aåm thöïc Phaùp Buffet at “la Brasserie” French gastronomic dinner“Thöïc ñônlaø nhaø ch ngnPhap hien ñai vaø phong tMillenium ôû khaù hasaï Nikko khoâng chæ laø moä ø ù ä ï Milleniumat Hotel Nikko Hanoi is stylish a “A meal is a contemporary and not onlyböõchaên maø laø vôi t traûng gianm aåm ithöïc thöngcaù a ñoc ñao moä khoâ i nghieä ngoaø trôi ñaù ä ù ù ø three-floor a memorable dining experience”. meal, it’s french restaurant with a terrace andnhôù”.. Töø Millenium, ban coù theå chiem ngöônggianõ ï â õ a view on Hanoi’s most charming alley. It’s the La Brasserie is a perfect all-day dining placeNhaø haøng La Brasserie a ñöông phohoaøø n haûonet coå kính quyen ruõ cuû laø ñòa ñieåm á Ha Noi. ù á ø ä perfect place to discover the best of French with a lively street view over Hanoi and variousÑay moïñòa ñiem lyù töônngaøyå kham a soåù cac moncho â laø i böõa aên trongû g ñe vôùi ùcöû pha nhìn raù å ù Gastronomy: snails, foie gras (goose liver), healthy menus at your choice.phoáthöc ñog HaøoNoäiûasoâi ñoäng vaø c sec , ganñaam phöôøn c ñaù cu Phap nhö oá thöï n ñôn å ï ä ù â lobster, scallops, Chateaubriand steak,ngong volôïi cho söùchum,esoø bien, n. boø nöôngdaïn ãg coù ã beo, tom khoû cuûa baï thòt ù â ø å ù tournedos Rossini, Buffet Station features the The International French truffles….kieu Chateaubriand , thòt boø tournedos Rossini, å freshest seafood, popular internationalBöõa aên töï choïn Quoác teá cuûa chuùng toâi bao delicacies and a delectable dessert selection.nam “kim cöông ñen” Phap .... á ùgoàm nhieàu loaïi haûi saûn töôi ngon, caùc moùn aênTheá giôùi ñöôïc öa chuoäng vaø nhieàu moùn aêntraùng Bao g ña daïng goùi thöïcc ñôn löïa choïn. mieän goàm: 2 cho thöï khaùch Including: 2 set menus Moùn aên nheï: Theo höùng cuûa beáp tröôûng Appetizer: Surprise from the Chef Moùn khai vò : fromage deâ Chavignol aên keøm vôùi rau Starter: Larded Goatchesse “crollin de Chavignol” thôm troän soát daàu giaám vaø haït deû hoaëc boø thaùi laùt , mesclun or Carpaccio of beef fillet Parmesan moûng raéc fromage Parmesan baøo aên keøm vôùi möùt shavings with mixed salad rau daàm thaäp caåm Main course: duck confit leg and its rose of sliced Bao chính: ñuøi 1 haàmiaêthöïckhoai taây thaùi laùt aùp Moùn goàm: vòt goù n keøm ñôn Including: 1 set menu potatoes or marinated bass fillet with small Böõa o hoaëc caù thun nhoaëcrau a o, iröôùi choïc soát cua chaû tröa töï choï aê keøm Böõ xaøtoá töï nöôù n vôùi vegetables, juice with coriander Dinner or Lunch buffet including variety of caùcnmoùnrau muøi ñoà g vaø aên buffet ñang daïng vaø phong Dessert:buffet custard cream “crème brulee” in meal Burnt with drinks (soft drinks, beer) phuùn keøm theog: “Kemnñoát(nöôùc giaûi khaùt,döùa Moù, traùng mieän ñoà uoá g ” ñöïng trong quaû bia) photophore of pineable or Vanilla ice-cream in 1 pot of Sake 1chöùa neán thaép beân trong hoaëc baùnh su kem aên keøm naäm röôïu Sake puff pastries topped with hot chocolate and vôùi kem vani, soát socola noùng vaø haïnh nhaân nöôùng almond Taëng theâm: Ly röôïu vang ñoû Cotes de Bordeaux Offer: glass of Cotes de Bordeaux yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x2 x1 84 Traàn Nhaân Toâng, h, Hoaøn Kieám,Haø Noäi i 11b Ngoõ Baûo Khaùn Hai Baø Tröng, Haø Noä booking required booking required +84 4 38 28 72 07 +84 4 38 22 35 35 Lunch Buffet: 11h30 - 14h00/ Dinner Buffet: 18h00 to22h00 11h00 to 14h00 - 18h00 - 24h00
 23. 23. Premium gift experiences Nikko Hotel - La Millenium BrasserieBuffet at “la Brasserie”French gastronomic dinner Buffet i aåim thöïBrasserie” Böõa toá taï “La c Phaùp“A meal atis a contemporary andnot only aMillenium Hotel Nikko Hanoi is stylish “Thöïc ñôn laø khaùchasaïnPhap hien ñai chæ phong t Millenium ôû nhaø h ng Nikko khoângï vaø laø moä ø ù ämeal, it’s a french restaurant with a terrace andthree-floor memorable dining experience”. böõahaêñomaø laø moätkhong gian ngoaithöïc thöng cac n c ñao vôi traûâi nghieäm aåm ø trôi ñaù ù ä ù ù øa view on Hanoi’s most charming alley. It’s the nhôùn. Töø Millenium, ban coù theå chiem ngöông giaõ ” ï â õLa Brasserie is a perfect all-day dining placeperfect place to discover the best of French Nhaøcoå kínhLa Brasserie a ñöônñieåm hoaøøn haû.o net haøng quyen ruõ cuû laø ñòaø g phoá Ha Noi ù á äwith a lively street view over Hanoi and variousGastronomy: snails, foie gras (goose liver), Ñaymoïñòa ñiem trong ng ñeå vôùi cöûa soåù cac mon cho â laø i böõa aên lyù töôû ngaøy kham pha nhìn raù å ù ùhealthy menus at your choice.lobster, scallops, Chateaubriand steak, phoá thöc ñoc HaøoNoäiasoâi ñoäng vaø c senñôn ña am phöôøng ñaù cuû Phap nhö oáthöïcâ , gan å ï ä ùThe International Buffet Station features thetournedos Rossini, French truffles…. ngog g voã beo, tomchum, soø bien,n. boø nöông n coù lôïi cho söù khoûe cuûa baï thòt ã ù â ø å ù daïnfreshest seafood, popular international kieu Chateaubriand , thòt boø tournedos Rossini, ådelicacies and a delectable dessert selection. Böõa aên töï choïn Quoác teá cuûa chuùng toâi bao nam “kim cöông ñen” Phap .... á ù goàm nhieàu loaïi haûi saûn töôi ngon, caùc moùn aên Theá giôùi ñöôïc öa chuoäng vaø nhieàu moùn aên Including: 2 set menus traùng mieänggoàm: ng goùi thöïc c ñôn löïa choïn. Bao ña daï 2 cho thöï khaùch Appetizer: Surprise from the Chef Moùn aên nheï: Theo höùng cuûa beáp tröôûng Starter: Larded Goatchesse “crollin de Chavignol” Moùn khai vò : fromage deâ Chavignol aên keøm vôùi rau , mesclun or Carpaccio of beef fillet Parmesan thôm troän soát daàu giaám vaø haït deû hoaëc boø thaùi laùt shavings with mixed salad moûng raéc fromage Parmesan baøo aên keøm vôùi möùt Main course: duck confit leg and its rose of sliced rau daàm thaäp caåm Including: 1 set menu potatoes or marinated bass fillet with small Bao chính: ñuøi 1 goùi aêthöïm khoai taây thaùi laùt aùp Moùn goàm: vòt haàm n keø c ñôn vegetables, juice with coriander Dinner or Lunch buffet including variety of Böõa o hoaëc caù thu aên keøm rau a toáiröôùichoïn soát icua chaû tröa töï choïn hoaëc Böõ xaøo, töï nöôùc vôù Dessert: Burntwith drinks (soft drinks, beer) meal buffet custard cream “crème brulee” in caùcnmoùnrau muøi ñoà g vaø aên buffet ñang daïng vaø phong photophore of pineable or Vanilla ice-cream in 1 pot of Sake phuù,nkeøm theo g: “Kem ñoá(nöôùnggiaûi khaùt,döùa Moù traùng mieän ñoà uoáng t” ñöï c trong quaû bia) puff pastries topped with hot chocolate and 1chöùa neán thaép beân trong hoaëc baùnh su kem aên keøm naäm röôïu Sake almond vôùi kem vani, soát socola noùng vaø haïnh nhaân nöôùng Offer: glass of Cotes de Bordeaux Taëng theâm: Ly röôïu vang ñoû Cotes de Bordeaux yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x2 x111bTraàn Nhaân Khaùg, Hai Baø Kieám, Haø Noäii84 Ngoõ Baûo Toânnh, Hoaøn Tröng, Haø Noä+84 4 38 28 72 07 22 35 35 booking required booking required11h00Buffet: 11h30 - 14h00/ Dinner Buffet: 18h00 - 22h00Lunch to 14h00 - 18h00 to 24h00

×