Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IInn TTeeaamm WWee TTrruusstt......
IInn TTeeaamm WWee TTrruusstt...... 
OOnnee--ddaayy wwoorrkksshhoopp wwiillll hheellpp yyoouurr tteeaamm 
iinn iimmpprroov...
WWhhoo SShhoouulldd AAtttteenndd
WWhhoo SShhoouulldd AAtttteenndd 
–– mmaannaaggeerrss aanndd lleeaaddeerrss,, SSccrruummMMaasstteerrss 
–– HHRR ssppeeccii...
WWhhaatt YYoouu’’llll LLeeaarrnn
WWhhaatt YYoouu’’llll LLeeaarrnn 
YYoouu wwiillll mmaasstteerr tthhee TTeeaamm TTrruusstt CCaannvvaass,, aa 
ppoowweerrffu...
ССiirrcclleess ooff ttrruusstt 
WWee''llll ccoonnssiiddeerr aa ddiiffffeerreenntt lleevveellss ooff ttrruusstt
TTrruusstt yyoouurr ppeeooppllee 
((ffrroomm tthhee lleeaaddeerrss ttoo tthhee tteeaamm))
TTrruusstt ffrroomm yyoouurr ppeeooppllee 
((ffrroomm tthhee tteeaamm ttoo tthhee lleeaaddeerr))
HHeellpp ppeeooppllee ttoo ttrruusstt 
eeaacchh ootthheerr
TTrruusstt yyoouurrsseellff
FFoorrccee--ffiieelldd aannaallyyssiiss 
EExxpplloorree ffaaccttoorrss tthhaatt ccaann hheellpp ttoo bbuuiilldd aanndd 
dd...
TTeeaamm TTrruusstt CCaannvvaass 
OOrriiggiinnaall mmeetthhooddoollooggyy ttoo ssttrreennggtthheenn yyoouurr 
tteeaamm ppe...
CCllaarriittyy 
HHooww sshhaallll wwee bbuuiilldd aanndd ssuuppppoorrtt tthhee ccllaarriittyy,, 
ooppeennnneessss aanndd t...
CCoonnnneeccttiioonn 
HHooww ccaann wwee ccoonnnneecctt aanndd eennggaaggee wwiitthh eeaacchh 
ootthheerr??
CCoommppaassssiioonn 
AArree wwee rreeaaddyy ttoo bbee ccoommppaassssiioonnaattee??
VVaalluueess 
HHooww ccaann wwee aalliiggnn tthheemm??
CCoommppeetteennccyy 
HHooww ddoo wwee ggrrooww oouurr ccoommppeetteennccyy??
CCoommmmiittmmeenntt 
HHooww ddoo wwee ttaakkee rreessppoonnssiibbiilliittyy aanndd ffuullffiillll iitt??
CCoonnttrriibbuuttiioonn 
IIss aannyytthhiinngg ggeettttiinngg ddoonnee??
CCoonnssiisstteennccyy 
IIss oouurr ttrruusstt aanndd ccoonnffiiddeennccee rriissiinngg oorr ffaalllliinngg 
eeaacchh SSpp...
AAnnyy QQuueessttiioonnss?? 
CCoonnttaacctt uuss:: 
EEmmaaiill:: aalleexxeeyy@@uu--ccoonncceeppttss..ccoomm 
TTwwiitttteer...
Growing trust. One-day workshop
Growing trust. One-day workshop
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Growing trust. One-day workshop

6,215 views

Published on

Growing trust. One-day workshop:
“In Team We Trust”.

Published in: Leadership & Management

Growing trust. One-day workshop

 1. 1. IInn TTeeaamm WWee TTrruusstt......
 2. 2. IInn TTeeaamm WWee TTrruusstt...... OOnnee--ddaayy wwoorrkksshhoopp wwiillll hheellpp yyoouurr tteeaamm iinn iimmpprroovviinngg tthheeiirr ttrruusstt
 3. 3. WWhhoo SShhoouulldd AAtttteenndd
 4. 4. WWhhoo SShhoouulldd AAtttteenndd –– mmaannaaggeerrss aanndd lleeaaddeerrss,, SSccrruummMMaasstteerrss –– HHRR ssppeecciiaalliissttss aanndd hhiirriinngg mmaannaaggeerrss –– aallll ootthheerr ppaassssiioonnaatt mmeemmbbeerrss ooff tteeaammss
 5. 5. WWhhaatt YYoouu’’llll LLeeaarrnn
 6. 6. WWhhaatt YYoouu’’llll LLeeaarrnn YYoouu wwiillll mmaasstteerr tthhee TTeeaamm TTrruusstt CCaannvvaass,, aa ppoowweerrffuull mmooddeell yyoouu ccaann uussee ffoorr tthhee yyoouurr tteeaamm aanndd pprroojjeecctt
 7. 7. ССiirrcclleess ooff ttrruusstt WWee''llll ccoonnssiiddeerr aa ddiiffffeerreenntt lleevveellss ooff ttrruusstt
 8. 8. TTrruusstt yyoouurr ppeeooppllee ((ffrroomm tthhee lleeaaddeerrss ttoo tthhee tteeaamm))
 9. 9. TTrruusstt ffrroomm yyoouurr ppeeooppllee ((ffrroomm tthhee tteeaamm ttoo tthhee lleeaaddeerr))
 10. 10. HHeellpp ppeeooppllee ttoo ttrruusstt eeaacchh ootthheerr
 11. 11. TTrruusstt yyoouurrsseellff
 12. 12. FFoorrccee--ffiieelldd aannaallyyssiiss EExxpplloorree ffaaccttoorrss tthhaatt ccaann hheellpp ttoo bbuuiilldd aanndd ddeessttrrooyy ttrruusstt iinn tteeaammss
 13. 13. TTeeaamm TTrruusstt CCaannvvaass OOrriiggiinnaall mmeetthhooddoollooggyy ttoo ssttrreennggtthheenn yyoouurr tteeaamm ppeerrffoorrmmaannccee
 14. 14. CCllaarriittyy HHooww sshhaallll wwee bbuuiilldd aanndd ssuuppppoorrtt tthhee ccllaarriittyy,, ooppeennnneessss aanndd ttrraannssppaarreennccyy??
 15. 15. CCoonnnneeccttiioonn HHooww ccaann wwee ccoonnnneecctt aanndd eennggaaggee wwiitthh eeaacchh ootthheerr??
 16. 16. CCoommppaassssiioonn AArree wwee rreeaaddyy ttoo bbee ccoommppaassssiioonnaattee??
 17. 17. VVaalluueess HHooww ccaann wwee aalliiggnn tthheemm??
 18. 18. CCoommppeetteennccyy HHooww ddoo wwee ggrrooww oouurr ccoommppeetteennccyy??
 19. 19. CCoommmmiittmmeenntt HHooww ddoo wwee ttaakkee rreessppoonnssiibbiilliittyy aanndd ffuullffiillll iitt??
 20. 20. CCoonnttrriibbuuttiioonn IIss aannyytthhiinngg ggeettttiinngg ddoonnee??
 21. 21. CCoonnssiisstteennccyy IIss oouurr ttrruusstt aanndd ccoonnffiiddeennccee rriissiinngg oorr ffaalllliinngg eeaacchh SSpprriinntt??
 22. 22. AAnnyy QQuueessttiioonnss?? CCoonnttaacctt uuss:: EEmmaaiill:: aalleexxeeyy@@uu--ccoonncceeppttss..ccoomm TTwwiitttteerr:: @@AAlleexxeeyyPPiikkuulleevv BBlloogg:: hhttttpp::////uunnuussuuaall--ccoonncceeppttss..ccoomm//bblloogg

×