Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Produksyon at pagkonsumo

52,311 views

Published on

PPP of lesson in Ekonomiks. Tungkol sa produksyon ar pagkonsumo.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Produksyon at pagkonsumo

 1. 1. Produksyon at ang mga Salik ng Produksyon
 2. 2. Tukuyin ang mga bansang may mataas na antas ng ekonomiya.
 3. 3. PRODUKSYON • mula sa Latin na Productio na ang ibig sabihin ay “bring forth”. • Ang paglikha ng mga produkto at serbisyo mula sa pagsasama-sama o kombinasyon ng mga salik ng produksyon. • Ang paggawa ng produkto para tugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao.
 4. 4. Ano ang salik ng produksyon? • Tumutukoy sa mga inputs o mga bagay na ginagamit upang makagawa ng mga bagay na sasagot sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. • Tumutukoy sa mga elemento ng produksyon. • Lupa, Paggawa, Kapital
 5. 5. SALIK NG PRODUKSYON • LUPA – tumutukoy sa mga bagay na nanggagaling sa kapaligiran na ginagamit sa paggawa ng produkto. • PAGGAWA – tumutukoy sa tao na siyang lumilinang sa mga bagay-bagay sa kanyang kapaligiran para gawing produkto. • KAPITAL – tumutukoy sa mga produktong nakakalikha ng panibagong produkto.
 6. 6. SALIK NA KAPITAL
 7. 7. Bakit hindi maituturing na kapital ang pera? • Ang kapital ay tumutukoy sa physical na anyo na kayang makagawa ng produkto o serbisyo.
 8. 8. Mga Uri ng Kapital
 9. 9. Mga Anyo…………..ng Kapital
 10. 10. Bakit mahalaga na palagiang paunlarin ang kapital?
 11. 11. SALIK NA LUPA Source: http://www.agriinfo.in/
 12. 12. WILLIAM PETTY
 13. 13. KATANGIAN NG LUPA BILANG SALIK NG PRODUKSYON Republic Act 8371 o Indigenous Peoples’ Rights Act of 1997
 14. 14. Nawawalan ba ng halaga ang lupa?
 15. 15. SALIK NA PAGGAWA • Tumutukoy sa tao biling pinaka-mahalagang salik ng produksyon. • Paggawa ang pisikal at mental na kakayahan o lakas ng tao upang makapaglingkod. • Mental Labor, paggamit ng kaisipin sa paggawa. • Physical Labor, paggamit ng lakas ng katawan sa paglilingkod.
 16. 16. ADK
 17. 17. Ano ang pagkakatulad ng tao sa ibang salik ng produksyon?
 18. 18. ENTREPRENEUR • Bahagi ng Lakas paggawa na syang namamahala sa pagpapatakbo ng negosyo. • Tinatawag na kapitan ng industriya dahil sa kakayahang pagsama-samahin ang mga salik ng produksyon.
 19. 19. ENTREPRENEURSHIP Kahalagahan sa Ekonomiya at Lipunan
 20. 20. ENTREPRENEUR • Mula sa salitang French na o isagawa
 21. 21. ENTREPRENEUR • Isang indibidwal na: – Nagsasaayos – Nangangasiwa – Nakikipagsapaalaran sa isang
 22. 22. ENTREPRENEURSHIP • Kakayahan ng indibidwal na mabatid ang kalakal at serbisyo na kailangan ng tao. • Gawaing nauukol sa pagsisimula ng isang bagong bahay kalakal. • Isang mahirap na gawain.
 23. 23. Kahalagahan ng Entrepreneurship • Bagong Hanapbuhay
 24. 24. Kahalagahan ng Entrepreneurship • Bagong Produkto
 25. 25. Kahalagahan ng Entrepreneurship • Bagong Kasanayan
 26. 26. Kahalagahan ng Entrepreneurship • Bagong Teknolohiya
 27. 27. Kahalagahan ng Entrepreneurship LUPA PAGGAWA KAPITAL ENTREPRENEUR Ang tanging salik ng produksyon na kayang pagisahin o pagsasamahin ang iba pang salik ng produksyon.
 28. 28. Katangian ng Isang Entrepreneur • Kakayahang Makipagsapalaran • Kakayang Makipagkompetensya • Pagigiging Malikhain. • Kakayahang makatayo sa sariling paa. • Kakayahang makaangkop sa stress. • Kakayahang gawing kasiyasiya ang trabaho • Pagsusumikap. • Kababaang loob • Pagtitiwala sa sarili
 29. 29. Katangian ng isang Entrepreneur • Pagkukusa • Matulungin • Kakayahang lunasan ang suliraning sa pagiging malikhain • Mapagtanto ang opportunidad. • Dedikasyon sa negosyo. • Paghingi ng feedback
 30. 30. Katangian ng isang Entrepreneur • Pagsasakatuparan ng mga layunin • Sapat na kaalaman sa produkto at negosyo. • Wastong kontrol sa Negosyo • Makatotohanang optimismo.
 31. 31. ANG PAMAHALAAN AT ANG ENTREPRENEURSHIP CHED MEMORANDUM NO. 17 of 2005 BACHELOR OF SCIENCE IN ENTREPRENEURSHIP TESDA - Technical Education and Skills Development Authority - nagtataguyod ng programang entrepreneur.
 32. 32. How many words of three or more letters can you make from the word “entrepreneur”? Over 60 words can be made.
 33. 33. WORD LADDER Change one letter at a time until you have a new word. See if you can go from Hired HAND TO BOSS BOSS - - - - - - - - - - - - HAND
 34. 34. Espesyal na salik ng produksyon
 35. 35. Pamahalaan Bilang Salik Produksyon
 36. 36. Dapat Tandaan • Ang paggawa ng mga bagay o serbisyo para sagutin ang pangangailangan ng tao ay tinatawag na produksyon. • Tinatawag na mga inputs ang mga salik ng produksyon upang makagawa ng mga produkto at kumita. • Ang mga salik ng produksyon ay binubuo ng lupa, paggawa, at kapital.
 37. 37. INPUT Inuuri bilang FIXED INPUT at VARIABLE INPUT FIXED INPUT VARIABLE INPUT Tumutukoy sa salik ng produksyon na hindi nagbabago o hindi kayang baguhin sa ikli ng panahon na ginagamit sa pagprodyus tulad ng sukat ng lupa, mga gusali o planta. Mga bagay na madaling baguhin o magbabago tulad ng bilang ng manggawa, pagdadagdag ng mga kagamitan, at hilaw na materyales.
 38. 38. PRODUCTION FUNCTION • Nagpapakita ng dami ng produkto malilikha ng kombinasyon ng mga salik ng produksyon. • Mailalarawan gamit ang isang talahanayan. Tignan ang talahanayan 9.1 sa pahina 108. • Ang Total Product ay ang dami ng kabuuang produktong nagagawa sa bawat kombinasyon ng mga salik ng produksyon. • Ang Marginal Product naman ay produktong kayang malikha sa bawat pagdaragdag ng salik.
 39. 39. Ceteris Paribus “Habang ang ibang bagay ay nanatiling pareho” Salitang latin na kalimitang ginamit sa ekonomiks bilang bahagi ng pangungusap. Hal. Ang mababang oras ng trabaho, ceteris paribus, ay nagreresulta sa mababang bilang ng magiging produkto. Ang isang mahal na produkto, ceteris paribus, ay magreresulta sa mababang
 40. 40. Law of Diminishing Marginal Returns • Kaisipan ni Anne Robert Jacques Turgot • Batas ng lumiliit na pakinabang sa produksyon bunga ng hindi nagbabagong salik.
 41. 41. FIXED INPUT (FI) VARI ABLE INPUT (VI) TOTA L PROD UCT (TP) AVER AGE PROD UCT (AP) MAR GINA L PROD UCT( MP) 1 1 12 12 1 2 30 15 18 1 3 42 14 12 1 4 51 12.75 9 1 5 58 11.6 7 1 6 63 10.5 5 1 7 66 9.4 3 1 8 66 8.25 0 1 9 64 7.11 -2 1 10 58 5.8 -6 Pormula AP = TP / VI MP = TP2 – TP1
 42. 42. SEATWORK ½ pad paper crosswise Kopyahin at Buuin ang talahanayan sa loob ng 15 minuto.
 43. 43. FIXED INPUT VARIABLE INPUT TOTAL PRODUCT AVERAGE PRODUCT MARGINAL PRODUCT 1 1 18 18 18 1 2 38 20 1 3 53 1 4 65 1 5 75 1 6 80 1 7 80 1 8 77
 44. 44. Economic Cost Gastusin na may kinalaman sa mga bayarin na nauukol sa pagnenegosyo.
 45. 45. PRODUCTION COST Ang production cost ay binubuo ng FIXED COST at VARIABLE COST, ang pinagsama nito ay tinatawag naman na TOTAL COST FIXED COST + VARIABLE COST = TOTAL COST FC + VC = TC
 46. 46. MARGINAL COST ay ang gastusin sa bawat karagdagang produktong gagawin TOTAL COST2 – TOTAL COST1 = MARGINAL COST TC2-TC1 = MC
 47. 47. GASTOS SA BAWAT PRODUKTO • AVERAGE FIXED COST – Gastusin sa bawat produkto na nababatay sa Fixed Cost. • AVERAGE VARIABLE COST – Gastusin ng bawat produkto na nakadepende sa Variable Cost. • AVERAGE TOTAL COST – Paghahati ng kabuuang gastusin sa bawat produkto. Pormula: AFC = FC / TP AVC = VC / TP ATC = TC / TP ATC = AFC + AVC Pormula: AFC = FC / TP AVC = VC / TP ATC = TC / TP ATC = AFC + AVC
 48. 48. TP FC VC TC AFC AVC ATC MC 0 20 0 20 0 0 0 1 20 10 30 20 10 30 10 2 20 19 39 10 9.5 19.5 9 3 20 30 50 6.67 10 16.67 11 4 20 45 65 5 11.25 16.25 15 5 20 62 82 4 12.4 16.4 17 6 20 80 100 3.33 13.33 16.66 18 7 20 104 124 2.86 14.85 17.71 24 8 20 140 160 2.5 17.5 20 35
 49. 49. SEAT WORK Sa isang ½ crosswise pad paper. Kopyahin at buuin ang talahanayan sa loob ng 20 minuto. Bilugan ang sagot.
 50. 50. TP FC VC TC AFC AVC ATC MC 1 60 90 90 2 60 40 20 3 60 20 15 5 4 60 55 15 28.7 5 5 60 135 15 20 6 60 120 10 30

×