Successfully reported this slideshow.

Prezentare - A.O Parlamentul European al Tinerilor

501 views

Published on

Parlamentul European al Tinerilor reprezintă un proiect educațional independent care se pliază nevoilor specifice a tinerilor cetățeni europeni.
EYP (European Youth Parliament) încurajează gândirea independentă și inițiativa socio-politică în rândul tinerilor precum și facilitează practicarea și dezvoltarea abilităților profesionale și sociale de bază. De la inaugurarea programului în 1987, mai multe zeci de mii de tineri au participat în cadrul sesiunilor regionale, naţionale şi internaţionale, au format prietenii şi au extins rețeau de contacte atât la nivel național cât și dincolo de granițele țărilor de origine.
Astăzi, Parlamentul European al Tinerilor este una dintre cele mai mari platforme europene pentru dezbatere politică care presupune întâlniri interculturale, activitate politică educaţională şi schimb de idei în rândul tinerilor din Europa. EYP este o reţea formată din 36 de asociaţii şi organizaţii europene, în care mii de tineri sunt voluntari activi.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare - A.O Parlamentul European al Tinerilor

 1. 1. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md Prezentarea Asocia iei Obşteşti “Parlamentul European al Tinerilor”Acest fişier este proprietate intelectuală a A.O “Parlamentul European al Tinerilor” şi are un caracter purinformativ. Modificarea lui fără acordul prealabil al A.O “Parlamentul European al TInerilor” este strictinterzisă.
 2. 2. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdCUPRINS SUMAR EXECUTIV OBIECTIVE ACTIVITĂ I: Ce reprezintă o sesiune EYP? TESTIMONIALE PARTENERI ECHIPA DEDICATĂ
 3. 3. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md I. SUMAR EXECUTIV Stima i Domni/Doamne, Asocia ia Obştească “Parlamentul European al Tinerilor” vămul umeşte pentru oportunitatea de a vă prezenta organiza ia noastră şisperăm să stabilim un parteneriat strategic, benefic pentru ambele păr i. A.O “Parlamentul European al Tinerilor” este o organiza ie non-guvernamentală de tip republican, care a fost înfiin ată în data de 20 aprilie2011 de un grup de tineri entuziasma i şi motiva i să creeze şi dezvolte uncomitet na ional al organiza iei interna ionale “European YouthParliament” în Republica Moldova. Parlamentul European al Tinerilor reprezintă un proiect educa ionalindependent care se pliază nevoilor specifice a tinerilor cetă enieuropeni. EYP (European Youth Parliament) încurajează gândirea independentăşi ini iativa socio-politică în rândul tinerilor precum şi faciliteazăpracticarea şi dezvoltarea abilită ilor profesionale şi sociale de bază. De lainaugurarea programului în 1987, mai multe zeci de mii de tineri auparticipat în cadrul sesiunilor regionale, na ionale şi interna ionale, auformat prietenii şi şi-au extins re eaua de contacte atât la nivel na ional câtşi dincolo de grani ele ărilor de origine. Astăzi, Parlamentul European al Tinerilor este una dintre cele maimari platforme europene pentru dezbatere politică care presupune întâlniriinterculturale, activitate politică educa ională şi schimb de idei în rândultinerilor din Europa. EYP este o re ea formată din 36 de asocia ii şiorganiza ii europene, în care mii de tineri sunt voluntari activi.
 4. 4. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdII. OBIECTIVE: Obiectivele Parlamentului European al Tinerilor sunt: • Creşterea gradului de conştientizare a tinerilor referitor la probleme atât na ionale cât şi Europene, încurajarea cetă eniei active pe lângă motivarea elevilor şi studen ilor să se se implice în politică atât la nivel na ional cât şi European. • Promovarea cooperării interna ionale, a dialogului intercultural şi a diversită ii de idei şi practici. • Crearea unei platforme de educa ie non-formală pentru contribuirea la dezvoltarea personală a tinerilor Europeni. • Dezvoltarea unui forum în care tinerii îşi pot exprima propriile opinii, fără sa apeleze la jocul de rol. • Promovarea intereselor şi drepturilor tinerilor, elevilor, studen ilor prin politici de tineret, prezentarea rezolu iilor scrise de tineri institu iilor abilitate. • Crearea unei elite politice • Conştientizarea tinerilor referitor la istoria Europei, Uniunii Europene, institu iilor Europene prin organizarea unor sesiuni de informare, vizite de documentare, etc. • Armonizarea societă ii cu valorile Europene în vederea integrării în Uniunea Europeană.
 5. 5. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md III. ACTIVITĂ I Parlamentul European al Tinerilor implică anual mai mult de 20,000 tineri înmai mult de 100 de activită i regionale, na ionale şi interna ionale prin intermediulcelor 37 de organiza ii na ionale. Evenimentele emblematice ale EYP sunt cele trei sesiuni anualeinterna ionale. Fiecare dintre aceste sesiuni reuneşte aproximativ 270 de tineri din37 de ări, timp de 10 zile în diferite ări europene. Toate sesiunile EYP urmează aceeaşi structură şi sunt bazate pe aceeaşi metodologie: • La început, participan ii sunt diviza i în comitete interna ionale şi participă la team building-uri. • În cadrul comitetelor respective, tinerii delega i lucrează la o problemă actuală a politicii Europene şi crează o rezolu ie comună. • În final, rezolu iile sunt dezbătute în Adunarea Generală urmând modelul Parlamentului European. Limbile de lucru sunt engleza şi franceza. • Printr-un program cultural deosebit de bogat cu activită i ca Euroconcert, Eurovillage (Satul European) sau Prezentarea ărilor, participan ii devin activi, creativi şi îşi exprimă ideile prin muzică, dans şi actorie.
 6. 6. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md
 7. 7. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md Ce reprezintă o sesiune EYP? Ideea principală a unei sesiuni este că delega ii se vor întruni încomitete multi-na ionale, fiecare comitet abordând tematici diferite. Dupăparticiparea în cadrul exerci iilor de team-building, participan ii se vorîmplica în Committee work ( lucrul pe comitete ), urmând să lucrezeasupra unei rezolu ii pe o tema prestabilită, care mai apoi este dezbătută înplen, Adunarea Generală. Fiecare sesiune, deşi are un caracter unic, este bazată pe câtevaelemente de bază comune, care sunt descrise în detaliu mai jos. Toateacestea contribuie la atingerea scopului – de a oferi participan iloroportunitatea de a medita, gândi asupra provocărilor cu care se confruntăEuropa precum şi şansa de a interac iona cu ceilal i participan i astfelcunoscând mai bine alte culturi. TEAMBUILDING În primul weekend al sesiunii EYP, între doisprezece şi douăzecistuden i sau elevi din toată Europa se reunesc într-o comisie. Acestepersoane care provin din medii foartediferite şi care nu s-au cunoscut anterior,trebuie până la sfârşitul săptămânii săfunc ioneaze ca o echipă unită lucrândîmpreună şi respectându-se unul pe celălalt. Această sarcină îi revine Teambuilding- ului. Sub tutela unor formatori experimenta i, în colaborare cu preşedintele comisiei, delega ii, în cadrul comisiilor, se angajează într-o varietate de activită i atât în interior cât şi în aer liber, unele fizice, altele creative, altele mai mult de rezolvare a diferitorproblemele, dar toate acestea implică distrac ie, şi toate sunt proiectatepentru a crea spiritul de echipă în cadrul grupului de tineri.
 8. 8. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md LUCRUL PE COMITETE Aceasta este, probabil, partea centrală a oricărei sesiuni. Delega ii fiecărui Comitet vin împreună, acum lucrând foarte bine ca o echipă, după week-end- ul de teambuilding, şi se aşează pentru a discuta subiectul lor.Scopul lor este de a scrie o rezolu ie pe această temă, cu con inutul căreiatrebuie să fie de-acord to i. Aceasta nu este o sarcină uşoară. Ei vin dinperspective foarte diferite, şi cu siguran ă vor fi nevoi i să ajungă la uncompromis, pentru a se încadra în timpul oferit. Pentru a le ajuta în acest sens, fiecare comisie are un preşedinte cuexperien ă, un EYP Alumnus, care se asigură că ideile fiecăruia sunt auziteşi că rezolu ia reflectă ideile de grup – astfel încât fiecare membru alcomisiei să se poată sim imândru de aceasta în final. Discu ie este întotdeaunafoarte încălzită, dar rezultatulfinal este că fiecare dintredelega i a învă at o cantitateincredibilă de informa iidespre această problemă, şiîntr-adevăr s-a gândit referitorla implica iile acesteia, şi-adezvoltat şi reproiectatopiniile sale proprii, cu oabordare flexibilă. Abilită ilepe care le-au învă at aici, prin discutare, dezbatere, convingere şinegociere, cu siguran ă le vor fi utile în viitor.
 9. 9. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdACTIVITĂ I DE SEARĂ Ca to i tinerii, participan ii unei sesiuni EYP au şansa de a se relaxade ritmul foarte agitat a programului sesiunii, iar activită ile de seară, suntconcepute cu acest prilej. Fără să men ionăm, că nu se mai continuă cuaccentul celorlalte elemente alesesiunii, oferind delega ilor ooportunitate unică de a învă adespre fiecare în parte şi desprediversitatea continentuluinostru, în general. Dincolo detimpul oferit pentru socializare,o serie de evenimente formalevor avea loc: Eurovillage Fiecare dintre ările reprezentate vor organiza câte un stand cu obiecte din ara lor, un flag în fundal, suveniruri şi broşuri de informare în prim-plan, şi o mul ime şi o mul ime de gustări cu specific na ional.Cină pe comitete La jumătatea săptămânii, aceasta este o şansă deosebită pentrumembrii comitetului să se cunoască mai bine reciproc în timpul unei serirelaxante într-unul din restaurantele oraşului gazdă.
 10. 10. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdEuroconcert Talentele participan ilorsunt diverse, şi în semn derecunoaştere a talentului muzicalal delega ilor, acest evenimenteste o şansă pentru aceştimuzicieni de a demonstraabilită ile lor, jucând o varietatede instrumente, cântând şidansând.Expert Debate Acest eveniment de seară este o oportunitate pentru delega i de a intraîn spiritul de dezbateri înainte de Adunarea Generală, datorită speaker-ilor,exper ilor invita i care vor ine discursuri pe un subiect de actualitateînainte de a se angaja în dezbateri aprinse alături de delega i.Farewell Party Aceasta este petrecerea care va marca un sfârşit de săptămânăincredibil, ultimul act al sesiunii. Inevitabil, este atât un prilej fericit cât şitrist, fericit pentru că delega ii se vor distra de minune, dar trist pentru căîn diminea a următoare se vor întoarce în ările lor de origine, şi totul vareveni la normal.
 11. 11. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md Ce oferim noi?Participan ilor (tineri cu vârste cuprinse între Partenerilor institu ionali:16-22 ani) Stabilirea unei colaborări strategice, benefice Educa ie non-formală care presupune ambelor păr i pentru organizarea unor evenimente învă area abilită ilor profesionale şi comune. socializare de bază ceea ce va contribui la Promovarea reciprocă a activită ilor, valorilor, ideilor comune. formarea lor ca indivizi. Punerea la dispozi ie a resurselor umane, logistice Mediu de dezbateri pe tematici de actualitate şi financiare comune pentru atingerea reciprocă de ordin economic şi socio-politic cu care se obiectivelor stature. confruntă R. Moldova precum şi Europa. Stabilirea şi extinderea re elei de parteneri pentru Oportunitatea de a participa în cadrul a atinge o pozi ie dominantă pe pia ă. sesiunilor interna ionale şi a reprenta R. Contribuirea la integrarea societă ii R. Moldova în Moldova – experien e multiculturale, tineri Uniunea Europeană. Promovarea cetă eniei active. ambasodori ai ării. Posibilitatea de a în elege modalită ile de lucru a Parlamentului European prin Companiilor private: simularea activită ilor Europarlamentarilor. Networking la nivel regional, na ional, Contribuirea la eliminarea golurilor dintre european. abilită ile necesare angajatorilor şi cele livrate de Cunoaşterea valorilor şi practicilor Institu iile de învă ământ din R. Moldova prin europene. contribuirea la dezvoltarea personală şi Participarea în cadrul vizitelor de studii, profesională a tinerilor, poten iali angaja i. documentare în cadrul Institu iilor Uniunii Organizarea team-building-urilor pentru dezvoltarea spiritului de echipă în cadrul Europe precum şi sesiunilor de informare, companiei Dvs. training-uri specializate. Promovarea brand-ului Dvs. în calitatea de Posibilitatea de a acumula o experien ă partener implicat în solu ionarea problemelor extracurriculară care s-ar putea să facă societă ii. (principiul responsabilită ii sociale diferen a la angajare. corporative) Implicarea în solu ionarea problemelor de Promovarea produselor şi serviciilor oferite de către compania Dvs. prin prezentarea acestora ordin economic, socio-politic pentru tinerilor participan i. integrarea R. Moldova în cadrul Uniunii Organizarea unor sesiuni pe tematice discutate Europene şi creşterea nivelului de trai. împreună. Experien e de leadership, voluntariat. Promovarea spiritului de ini iativă şi antreprenoriat în societatea civilă.Societă ii Republicii Moldova: Contribuirea la integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană prin promovarea unei societă i bazate pe principii şi valori democratice, europene. Oferirea oportunită ilor de dezvoltare personală prin crearea unei platforme complexe de educa ie non- formală şi realizarea schimburilor de tinerilor, dezbaterilor, promovarea cetă eniei active. Formarea unor tineri cu spirit antreprenorial şi de ini iativă, lideri care să contribuie la fortificarea intereselor ării şi prosperarea acesteia.
 12. 12. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md IV. TESTIMONIALE“În cadrul sesiunii locale din Chișinău am avut parte de mai multe lucruri minunate. Unul din ele afost experien a de elaborare a rezolu iilorși apărare a acestora în fața altor colegi.Iar al doilea lucru la fel de semnificativsunt de fapt persoanele care le-am întîlnitși care mi-au devenit prieteni, în specialpentru faptul că eu făceam parte dintr-ungrup în care eram unicul băiat. Sunt hotărîtsă mă implic în viitorul apropiat și la altesesiuni, inclusiv la cele internaționale ”Gabriel DiaciucParticipant, a-II-a Sesiune Locală a EYPMoldova„La sesiunea EYP am rămas cu impresii minunate, to i au fost activi prin idei interesante. Deasemenea mi-au placut si tematicile rezolu iilor.”Irina TrancalanParticipant, a-II-a Sesiune Locală a EYP Moldova“ În calitate de delegat în cadrul sesiunii EYP am avut parte de o experien ă care consider că îmi vafi de mult folos. Am rămas încântată de modul de desfăşurare a sesiunii şi de modul în care au decurslucrurile timp de trei zile. Este o activitate interesantă şi de mare utilitate. Consider ca pe viitor artrebui să se mai desfaşoare sesiuni de acest gen.”Cristina NovacParticipant, a-II-a Sesiune Locală a EYP Moldova„Sunt bucurosă că am reuşit să descoper oameni motiva i în cadrul proiectului, să lucrez în echipă,să mă simt un delegat cu responsablită i depline şi să-mi lărgesc punctul de vedere asupraproblemelor cu care se confruntă societatea noastra. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu diferi i tinericare văd diferit lucrurile ce se petrec la noi în ară. Asta ne-a unit şi ne-a ajutat să creăm rezolu iicomplexe. Dacă s-ar implica mai mul i tineri în găsirea solu iilor pentru aceste probleme şi dacăacestea ar fi luate în calcul şi implementate, atunci, sunt sigură, că societatea în care trăim ar deveniun loc mai bun şi mai frumos.”Victoria Ra ăParticipant, a-II-a Sesiune Locală a EYP Moldova
 13. 13. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.mdV. PARTENERI La nivel interna ional: La nivel local:
 14. 14. Parlamentul European al Tinerilor European Youth Parliament Chişinău, Republica Moldova Chişinău, Republic of Moldova www.eyp.md ; office@eyp.md www.eyp.md ; office@eyp.md VI. ECHIPA DEDICATĂ Preşedinte: Prim-vice-Preşedinte: Butmalai Ion Taran Alexandr E-mail: ionbutmalai@eyp.md E-mail: taranalexandr@eyp.md Vice-Preşedinte: Şef managementul proiectelor Butnaru Constantin Valentina AndronicE-mail: butnaruconstantin@eyp.md E-mail: andronicvalentina@eyp.md

×