μαρκετιν εστιατοριου

334 views

Published on

promotion & marketing restaurants

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

μαρκετιν εστιατοριου

 1. 1. Ο πελάτθσΠοιο είναι το πιο ςθμαντικό κεφάλαιο μιασ επιχείρθςθσ ; 1. Τα μθχανιματα 2. Οι εγκαταςτάςεισ 3. Η τοποκεςία 4. Το μυαλό του επιχειρθματία
 2. 2. • Είναι οι πελάτεσ που δεν φαίνονται ςε καμία λογιςτικι κατάςταςθ αλλά είναι αυτοί που κακορίηουν τθν βιωςιμότθτα και τθν ευθμερία τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ .
 3. 3. Οι πελάτεσ διακρίνονται ςε 2 κατθγορίεσ• Αυτοί που ζρχονται για πρϊτθ φορά από (διαφιμιςθ θ επειδι τουσ το πρότειναν αλλοι mouth to mouth )• Και οι επαναλαμβανόμενοι πιςτοί πελάτεσ
 4. 4. Οι επιχειριςεισ που δεν κα μετατρζψουν τουσ νζουσ πελάτεσ ςε πιςτοφσ ςφντομα κα ζχουν πρόβλθμα και κα βρεκοφν ςε μειονεκτικι κζςθ .Σιμερα ο πελάτθσ ζχει πολλζσ επιλογζσ και αν δεν μείνει ικανοποιθμζνοσ κα πάει ςτθν άλλθ
 5. 5. • Οι πελάτεσ δεν είναι χαηοί !!!• Ο ιδιοκτιτθσ ζρχεται για παραγγελία και προςπακεί να πουλιςει οςο το δυνατόν περιςςότερα ορεκτικά ,θ παρουςίαςθ είναι πολφ γριγορθ ςαν να τουσ λζει ‘’αντε τελειϊνετε’’ όταν ζφταςαν θ παρζα εντόπιςε ότι ζνα από τα ορεκτικά που προωκικθκε εμφανϊσ από τον ιδιοκτιτθ δεν το ειχαν παραγγείλει και το ανζφεραν αλλά ςτον λογαριαςμό είχε χρεωκεί (αν και θ αξία ιταν αμελθτζα )θ παρζα όμωσ παρότι όλα ιςαν τζλεια δεν ξαναπιγε ςτο μαγαηί .
 6. 6. • Οι πελάτεσ που πάνε ςε ζνα εςτιατόριο φκάνουν ςυνικωσ με καλι διάκεςθ ςε αντίκεςθ με τθν επίςκεψθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ,αυτι θ καλι διάκεςθ κα πρζπει να διατθρθκεί μζχρι τζλουσ και κα καταναλϊςει περιςςότερα κα αφιςει φιλοδϊρθμα και κα πει ςε άλλουσ τθν προςωπικι κετικι εμπειρία
 7. 7. • Η φπαρξθ λάκουσ πολλζσ φορζσ είναι αναπόφευκτθ θ ςυςςϊρευςθ όμωσ λακϊν κα πρζπει να αποφευχκεί με τθν ςωςτι διαχείριςθ του παραπόνου .
 8. 8. Ο τρόποσ ςκζψθσ του πελάτθ• Για να τον κατανοιςουμε πρζπει να βρεκοφμε οι ίδιοι εμείσ ςτθν κζςθ του .• 5 είναι τα ςτάδια που περνάει ο καταναλωτισ προκειμζνου να πάρει τθν αγοραςτικι απόφαςθ
 9. 9. 1. Αναγνϊριςθ ανάγκθσ• Στθν φάςθ αυτι ο καταναλωτισ ςυνειδθτοποιεί ότι ζχει μία ανάγκθ (π. χ πείνα )και πρζπει να κάνει κάτι για να τθν ικανοποιιςει• Το εςτιατόριο όμωσ δεν ικανοποιεί μόνο τισ βαςικζσ αλλά και κάποιεσ δευτερεφουςεσ επαφι ,επικοινωνία ,διαςκζδαςθ κ. α )
 10. 10. 2. Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν• Ανατρζχει λοιπόν ςε πλθροφορίεσ αποκθκευμζνεσ ςτθν μνιμθ του και αν δεν επαρκοφν αναηθτά πλθροφορίεσ από το περιβάλλον .• Οι πθγζσ πλθροφόρθςθσ είναι• Προςωπικζσ από φίλουσ γνωςτοφσ• Εμπορικζσ (διαφθμίςεισ ,φυλλάδια κ. λ.π)• Δθμόςιεσ (city , κριτικζσ εςτιατορίων κ.λ.π)
 11. 11. • Η ςυλλογι πλθροφοριϊν δίνει μία δυνατότθτα για να βροφμε τισ εναλλακτικζσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ• Αν δεν είμαςτε εμείσ μζςα ςτουσ επιλζξιμουσ πρζπει να δθμιουργιςουμε ςτρατθγικι για να ενταχκοφμε .
 12. 12. 3. Αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν

×