Case studies επιχειρησεων

701 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Case studies επιχειρησεων

 1. 1. ΚΤΠΡΙΟ΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΑ΢ ΣΗ΢ EASY JET ΙΔΡΤΣΗ΢
 2. 2.  STELMAR (ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ 2001 ΥΡΗΜΑΣΙ΢ΣΗΡΙΟ NEW YORK )  EASYJET (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ )  EASY INTERNET CAFÉ  EASY RENTACAR  EASY MOBILE ( ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ )  EASY CRUISE
 3. 3.        ΜΟΝΣΕΛΟ ΟΦΙ ΠΡΟ΢ΨΠΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΝΑΛΗΧΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΡΙ΢ΚΟΤ ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ ΜΕ ΚΤΡΙΟ ΑΞΟΝΑ ΣΟ YIELD MANAGEMENT ΥΙΛΟ΢ΟΥΙΑ ΝΟ FRILLS ΦΡΗ΢Η ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΕΞΑΛΕΙΧΗ ΜΕ΢ΑΖΟΝΣΨΝ
 4. 4.   ΠΟΣΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑ΢ΟΤΜΕ (ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΢Ψ΢ΣΗ ΢ΣΙΓΜΗ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ,ΜΕ ΠΟΙΑ ΢ΤΜΥΨΝΙΑ ) ΠΟΣΕ ΝΑ ΠΟΤΛΗ΢ΟΤΜΕ( ΢Ε ΠΟΙΑ ΢ΣΙΓΜΗ ,ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΙΜΗ ,ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΨ΢ΟΤΜΕ Ψ΢ ΚΙΝΗΣΡΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΨΝΣΑ΢ ΕΠΙΘΤΜΙΑ  ΠΨ΢ ΘΑ ΠΕΣΤΦΟΤΜΕ ΥΘΗΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑ΢ΣΕ ΑΝΣΑΓΨΝΙ΢ΣΙΚΟΙ ΢Ε ΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΜΕ ΑΛΛΟΤ΢  ΠΨ΢ ΘΑ ΠΕΙ΢ΟΤΜΕ ΠΕΛΑΣΕ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ΢ ΟΣΙ Η ΥΘΗΝΗ ΣΙΜΗ ΑΤΞΑΝΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΚΕΡΔΗ
 5. 5.   ΕΥΑΡΜΟΓΗ ςσιρ αεποποπικέρ εσαιπείερ Ακσοπλοωκέρ εσαιπείερ ,ςιδηπόδπομοι ,
 6. 6.  Σην ώπα ποτ οι ελληνικέρ επιφειπήςειρ αλλά και οι Έλληνερ πολίσερ έφοτν φάςει κτπιολεκσικά …σον ύπνο σοτρ από σην αδτναμία σηρ κτβέπνηςηρ να βάλει ςε σάξη σα οικονομικά σηρ φώπαρ, μια εσαιπεία σηρ οποίαρ σο όνομα είναι ςτντυαςμένο με σον ύπνο και σην ξεκούπαςη υαίνεσαι πψρ ανσιςσέκεσαι ςθεναπά απένανσι ςσην κπίςη.
 7. 7.   Η COCO-MAT ιδπύθηκε σο 1989 και είναι ςήμεπα από σιρ ηγέσιδερ ςσο φώπο σψν οικολογικών πποωόνσψν ύπνοτ (ςσπώμασα, μαξιλάπια, παπλώμασα, ανψςσπώ μασα, κπεβασοςσπώμασα), λετκών ειδών και επίπλψν για ςπίσια και ξενοδοφεία. Σο ςτνεφώρ επεκσεινόμενο δίκστό πεπιλαμβάνει κασαςσήμασα ςε 12 φώπερΈφονσαρ ςε Νέα Τόπκη, Παπίςι, Σζένσα, Βαπκελώνη, ΢αγκάη, Αμ βούπγο, Άμςσεπνσαμ και Μαδπίση, ππόςυασα διείςδτςε ςσην Νόσια Κοπέα ανοίγονσαρ ένα νέο κασάςσημα ςσην ΢εούλ καθώρ και ςσο Βεπολίνο.
 8. 8.   Σα πποωόνσα ύπνοτ σηρ COCO-MAT κασαςκετάζονσαι ςε ιδιόκσηση επγοςσαςιακή μονάδα, ςση βιομηφανική πεπιοφή σηρ Ξάνθηρ ΢ε ςτνολικά επσά κσίπια ςε μια έκσαςη 25.000 σεσπαγψνικών μέσπψν. Σα πποωόνσα κασαςκετάζονσαι δια φειπόρ και κασά παπαγγελία, ςύμυψνα με σιρ επιθτμησέρ διαςσάςειρ και σιρ πιθανέρ τποδείξειρ σοτ πελάση ….
 9. 9.  Ο ςσόφορ η κασαςκετή σψν καλύσεπψν κπεβασιών ςσον κόςμο με σον πιο υιλικό ππορ σο πεπιβάλλον σπόπο.
 10. 10.   υσιάφνονσαι αποκλειςσικά από υτςικά τλικά, επιλεγμένα για να πποςυέποτν άπιςσερ ςτνθήκερ ύπνοτ, φψπίρ ση φπήςη μεσαλλικών ελασηπίψν. Όλα σα πποωόνσα υσιαγμένα από υτςικά τλικά ανανεώςιμψν πόπψν, όπψρ ίνερ κοκουοίνικα, υτςικό καοτσςούκ, μαλλί, βαμβάκι, υύκια, αλογόσπ ιφα, μεσάξι, λινό, ξύλο και πούποτλο.
 11. 11.   Η δέςμετςή μαρ για ελαφιςσοποίηςη σοτ πεπιβαλλονσικού αποστπώμασορ σηρ εσαιπείαρ, οδήγηςε ςσον αποκλειςμό φπήςηρ κάθε είδοτρ φημικών κασά σην κασαςκετή και επεξεπγαςία σψν πποωόνσψν. Όποτ σα τλικά δεν φπηςιμοποιούνσαι ςσην υτςική σοτρ μοπυή/φπώμα, η επεξεπγαςία σοτρ γίνεσαι με οικολογικέρ, μη-σοξικέρ βαυέρ/βεπνίκια.
 12. 12.    βπίςκεσαι ςε ςτνεφή πποςπάθεια μείψςηρ σψν αποβλήσψν. Ευαπμόζονσαρ νέερ μεθόδοτρ παπαγψγήρ, έφει μέφπι ςήμεπα πεσύφει ποςοςσό ανακύκλψςηρ 96%. Ό,σι πεπιςςεύει από σην κασαςκετή σψν πποωόνσψν, φπηςιμοποιείσαι για σην παπαγψγή νέψν. Π.φ. ο πεπιςςετούμενορ κοκουοίνικαρ φπηςιμοποιείσαι ςσιρ πανσόυλερ Κτπιακή και σα τπολειπόμενα κομμάσια υτςικού καοτσςούκ κόβονσαι ςε μικπόσεπα (νιυάδερ) και γίνονσαι τλικό γέμιςηρ μαξιλαπιών, ανψςσπψμάσψν και άλλψν πποωόνσψν μαρ.
 13. 13.  http://www.coco-mat.com/?i=coco_gr.el
 14. 14. Δίλεπση παποτςίαςη εσαιπείαρ  http://www.youtube.com/watch?v=_sB5WGfz Zqc  originality διανομή με ποδήλασο http://www.youtube.com/watch?v=ygZVNYY 1Cpc
 15. 15.   δημιοτπγία ενόρ παγκόςμιοτ brand με boutique hotels κάσψ από σην ομππέλα σηρ ςφεδιάςε η ελληνική εσαιπία κπεβασιών και λετκών ειδών Coco-mat, κάνονσαρ δτναμική είςοδο ςσον ξενοδοφειακό κλάδο. Σο project Coco-mat hotels & resorts worldwide, ποτ ενεπγοποιείσαι από υέσορ με ση ςτνεπγαςία σηρ εσαιπίαρ management ξενοδοφείψν HotelBrain, αυοπά νεόδμησα ξενοδοφεία,
 16. 16.     Σα ςφέδια σηρ εσαιπείαρ δεν ςσαμασούν όμψρ εδώ. Έφει μπει δτναμικά και ςσον κλάδο σψν ξενοδοφείψν με σο ππώσο concept hotel να παίπνει ςάπκα και οςσά ςσην Κηυιςιά σο Νατςικά σα residences ςσην Αμβέπςα , άλλα σέςςεπα ξενοδοφεία γινονσαι cocomat. ξεκινάει επίςηρ σο ξενοδοφείο ςσην Βτσίνα ποτ είναι franchise.
 17. 17.  Θα γίνει μια αλτςίδα, ήδη ςσην αλτςίδα είναι σέςςεπα franchise ξενοδοφεία και έφοτμε άλλα οφσώ members ποτ θα είναι members σοτ affiliation group ποτ θα κάνοτμε. Ακόμα είμαςσε ςση υάςη σοτ να σο ςσήςοτμε, δεν έφοτμε βγει έξψ να σο αναπσύξοτμε και πιςσεύψ όπψρ έφοτμε κάνει ςσο πλάνο μαρ σα επόμενα σπία φπόνια να δούμε άλλα είκοςι κασαςσήμασα και 50 μέλη σηρ αλτςίδαρ ατσήρ.
 18. 18.  APIVITA http://www.youtube.com/watch?v=HPIQfwtX UBQ&feature=player_embedded
 19. 19.     Η APIVITA δημιοτπγεί υτςικά, αποσελεςμασικά και ολιςσικά πποωόνσα από σο 1979 με ςκοπό να πποάγει σην τγεία και σην ομοπυιά. Ο Νίκορ και η Νίκη Κοτσςιανά, υαπμακοποιοί και οι δτο, ςτνανσήθηκαν ππώση υοπά ςε ένα ςτνοικιακό υαπμακείο ςσην Αθήνα σο 1972, και ανακάλτχαν σο κοινό σοτρ πάθορ για ση υύςη. Πανσπεύσηκαν ςε ατσό σο υαπμακείο και μαζί δημιούπγηςαν σα ππώσα σοτρ υτςικά καλλτνσικά φπηςιμοποιώνσαρ μελιςςοκομικά πποωόνσα και Ελληνικά βόσανα. Σο 1979 γεννήθηκε η APIVITA, και ήσαν η ππώση εσαιπεία υτςικών καλλτνσικών ςσην Ελλάδα. Οι πηγέρ έμπνετςήρ σηρ είναι: η κοινψνία και σα πποωόνσα σηρ μέλιςςαρ, η πλούςια Ελληνική φλψπίδα και η ολιςσική πποςέγγιςη σοτ Ιπποκπάση.
 20. 20.  Σο όνομα «APIVITA» ςημαίνει ση ζψή σηρ μέλιςςαρ και πποέπφεσαι από σιρ λασινικέρ λέξειρ APIS (μέλιςςα) και VITA (ζψή). Σο όνομά σηρ ανσικασοπσπίζει σην σατσόσησα και ση υιλοςουία σηρ APIVITA για μια οπγανψμένη, παπαγψγική και αειυόπο ανάπστξη ςσημένη με ππόστπο σην κοινψνία σηρ μέλιςςαρ. Σο λογόστπό είναι εμπνετςμένο από σιρ Μέλιςςερ σψν Μαλίψν, ένα ςπάνιο μινψικό κόςμημα σοτ 18οτ-17οτ αιώνα π.Φ. Οι δτο μέλιςςερ μαζί ςφημασίζοτν μια ένψςη, ποτ ςτμβολίζει ση γονιμόσησα και σην απμονία.
 21. 21.   Σο λογόστπό είναι εμπνετςμένο από σιρ Μέλιςςερ σψν Μαλίψν, ένα ςπάνιο μινψικό κόςμημα σοτ 18οτ-17οτ αιώνα π.Φ. Οι δτο μέλιςςερ μαζί ςφημασίζοτν μια ένψςη, ποτ ςτμβολίζει ση γονιμόσησα και σην απμονία Επίςηρ, πεπικλείονσαι από ένα ανοιφσό κύκλο ποτ αναπαπιςσά ση λύπα σοτ Απόλλψνα, και ςτμβολίζει σην αυοςίψςη, σην αειυόπο ανάπστξη και σην πίςση ςσον απφαίο Ελληνικό πολισιςμό.
 22. 22. ΢ήμεπα, σα πποωόνσα σηρ APIVITA πψλούνσαι ςε φιλιάδερ υαπμακεία ςσην Ελλάδα.  Διεθνώρ η APIVITA έφει υτςική παποτςία ςε 11 φώπερ παγκοςμίψρ: Ατςσπαλία, Βέλγιο, Κύππο, Φονγκ Κονγκ, Ιαπψνία, Λοτξεμβούπγο, Ολλανδί α, Ροτμανία, Ιςπανία, ΢οτηδία, ΗΠΑ. 
 23. 23.  Case study number 3 : Καυε mikel
 24. 24. http://www.youtube.com/watch?v=Qk1vqz2HB2E http://www.youtube.com/watch?v=0ktYTgFQDFY
 25. 25.    MIKEL: Μια αναπστςςόμενη αλτςίδα από ση Λάπιςα Από σο 2008 όσαν δημιοτπγήθηκε σο ππώσο κασάςσημα ςση Λάπιςα μέφπι και ςήμεπα, η αλτςίδα Mikel έφει ςημειώςει αλμασώδη ππόοδο με 6 κασαςσήμασα ςσην πόλη και ενστπψςιακέρ κασαναλώςειρ καυέ! Σο ππώσο κασάςσημα Mikel ςσην Λάπιςα δημιοτπγήθηκε σο 2008, όσαν ύςσεπα από ςφεσική έπετνα αγοπάρ αναδείφθηκε η ανάγκη για δημιοτπγία νέψν κασαςσημάσψν Καυεςσίαςηρ ςσην πόλη.
 26. 26.  Σο καυε-κενσπικό concept ποτ ππόσεινε σο Mikel είφε σόςο μεγάλη επιστφία ποτ η γενική διεύθτνςη απουάςιςε σην ανάπστξη δικσύοτ μέςψ franchise και σην ίδπτςη σηρ εσαιπείαρ ΜΙΚΕΛ ΚΑΥΕ ΑΕ, απμοδιόσησα σηρ οποίαρ θα ήσαν η τποςσήπιξη και η ομαλή λεισοτπγία ατσού σοτ δικσύοτ.
 27. 27.  ιδπτσικά μέλη θεψπώ όσι είναι ένα ςύνολο ανθπώπψν σηρ πόληρ μαρ, ποτ πποςδιόπιςαν σην ανάγκη ίδπτςηρ μιαρ σέσοιοτ είδοτρ και επιπέδοτ εσαιπείαρ”, εξηγεί και ο διετθύνψν ςύμβοτλορ κ. Ελετθέπιορ Κτπιακάκηρ, ο οποίορ δπαςσηπιοποιείσαι ςσον κλάδο σοτ καυέ από σο ππώσο μιςό σηρ δεκαεσίαρ σοτ „90.
 28. 28.   Σο όνομα σηρ εσαιπείαρ αποσελεί απκσικόλεξο σψν ονομάσψν σοτ Δ΢, σψν ανθπώπψν δηλαδή ποτ άκοτςαν σον παλμό σηρ πόληρ και ςφεδίαςαν και οπγάνψςαν σο απφικό σοτρ όπαμα. “Παπάλληλα αποσελεί και απκσόλεξο σοτ moto μαρ „ΜΙΚΕL= "Maybe Its Knowledge Entering Life" (Ίςψρ είναι η γνώςη ποτ μπαίνει ςση ζψή μαρ)
 29. 29.  Έσςι, δημιοτπγήθηκε ένα brand σο οποίο βαςίςσηκε ςσην ευετπεσικόσησα σηρ ονομασοδοςίαρ, ςσην επιφειπημασική εμπειπία σψν διοικούνσψν, ςσα ςσοιφεία σηρ σόλμηρ και σηρ καινοσομίαρ ποτ σοτρ διέκπινε, ςσον ςτνδταςμό παπαδοςιακήρ γεύςηρ και πολισιςμού σψν πποωόνσψν, αλλά και ςσην ενςάπκψςη σοτ όλοτ οπάμασορ με ση βοήθεια σοτ interior design κ. ΢άκη Κτπιακίδη.
 30. 30.        6 κασαςσήμασα έφει η Mikel ςήμεπα ςσην Λάπιςα. 14 ηδη ςσην θεςςαλονίκη 2 Βολο ,17 ςφεδιάζει να ανοίξει ςσην ΑΘΗΝΑ Ένα Κτππο ,2 Ιψαννινα ,Κοζανη ,Σπίκαλα 40 σόνοτρ καυέ εσηςίψρ πποςυέπει η αλτςίδα. 2 κασαςσήμασα αναμένονσαι ςσην Θεςςαλονίκη. 10.000 καυέδερ κασά μέςο όπο ημεπηςίψρ κασαναλώνονσαι ςσα μαγαζιά Mikel.
 31. 31.  Κάθε κασάςσημα σηρ αλτςίδαρ Mikel διακπίνεσαι για σην άπιςση οπγάνψςη σψν τποδομών σοτ, σον εκςτγφπονιςμό σψν εγκασαςσάςεών σοτ, σην τχηλή ποιόσησα σψν ππώσψν τλών, σην τγιεινή σψν φώπψν καθώρ και σοτρ κανόνερ σηρ εύπτθμηρ λεισοτπγίαρ σοτ διαςυαλίζονσαρ μία γκάμα πποωόνσψν ανψσέποτ επιπέδοτ σα κασαςσήμασα είναι πιςσοποιημένα ΜΕ ISO 22000, σον έλεγφο ευαπμογήρ σοτ οποίοτ κασέφει σο σμήμα σοτ Ποιοσικού Ελέγφοτ σηρ εσαιπείαρ.
 32. 32.  Για σα Mikel η παπαςκετή καυέ δεν είναι μια απλή τπόθεςη. Μέςα από ση μακπόφπονη ςτνεπγαςία με σον κ. Γιάννη Ιψςηυίδη, ιδιοκσήση σηρ εσαιπείαρ Καυέα ΑΕ, η αλτςίδα εξαςυαλίζει ςσοτρ πελάσερ σηρ έναν καυέ ποικιλίαρ Arabica, τχηλήρ ποιόσησαρ, σην οποία εγγτάσαι άλλψςσε και σο όνομα illy ποτ σον ςτνοδεύει. Δίνεσαι ιδιαίσεπη έμυαςη ςσην επιλογή σοτ κασάλληλοτ εξοπλιςμού και ςσην οπθή σοποθέσηςή σοτ ςσο φώπο, εξαςυαλίζονσαρ έσςι σην τχηλή ποιόσησα πποωόνσψν και σον μεγάλο βαθμό παπαγψγικόσησαρ. Ενδεικσικό ςσοιφείο, η κασανάλψςη σηρ σάξηρ 10.000 καυέδψν κασά μέςο όπο ημεπηςίψρ και σψν 40 σόνψν καυέ εσηςίψρ!
 33. 33.  Σα αποσελέςμασα ήσαν η γιγάνσψςη σηρ εσαιπίαρ και η εξέλιξή σηρ ςση ςημεπινή σηρ μοπυή. Από σην επιλογή κόκκψν καυέ, από σο μοναδικό φαπμάνι, από σην ποιόσησα σψν μηφανών, ψρ σην σήπηςη σψν υάςεψν, παπαςκετήρ πουημάσψν, εξαςυαλίζοτν πψρ οι πελάσερ σηρ εσαιπίαρ μποπούν να απολαύςοτν, σην ίδια εξαιπεσική ποιόσησα καυέ κάθε μέπα και ςε οποιοδήποσε κασάςσημα MIKEL.
 34. 34. Η κασάπσιςη σοτ barista   Η παποτςία σψν baristi είναι ςημανσική και επιβεβλημένη ςε όλα σα ςημεία σηρ αλτςίδαρ. Ο απιθμόρ σοτρ διαυοποποιείσαι ανάλογα με σο μέγεθορ σοτ κάθε κασαςσήμασορ, ψςσόςο η κασάπσιςή σοτρ ακολοτθεί ςτγκεκπιμένα ςσάδια: σο θεψπησικό, ποτ αναυέπεσαι ςσοτρ ςσόφοτρ σηρ εσαιπίαρ, σιρ σεφνικέρ πποδιαγπαυέρ σηρ θέςηρ επγαςίαρ καθώρ και όλο σο θεψπησικό τπόβαθπο (όπψρ safety, GMPs, GHPs, φπήςη και καθαπιόσησα εξοπλιςμού κ.λπ.) ποτ ππέπει έναρ τπάλληλορ να αποκσήςει για να πποφψπήςει ςσο επόμενο ςσάδιο, σο οποίο πεπιλαμβάνει επίδειξη παπαςκετήρ πουημάσψν και ππακσική εξάςκηςη. Η επιστφία ςσο ςσάδιο ατσό διαςυαλίζει σην ειςαγψγή ςσο επόμενο, δηλαδή ςσην μεσαυοπά σοτ ςε κασάςσημα σηρ εσαιπείαρ και σην εξάςκηςή σοτ ςε ππαγμασικέρ ςτνθήκερ. Όποτ κπίνεσαι απαπαίσησο, δε, η μεσεκπαίδετςη επιβάλλεσαι.
 35. 35.    Θτμίζοτμε όσι η Ελλάδα είναι από σιρ ελάφιςσερ φώπερ ςσιρ οποίερ οι εγφώπιερ αλτςίδερ γπήγοποτ υαγησού (Goodys, Everest) επικπάσηςαν σψν πολτεθνικών κολοςςών (Mc Donalds, Burger King). Ηπθε η ώπα σο ίδιο να ςτμβεί και με σον καυέ; Όπλο σηρ αποσελεί σο σπίπστφο “take away-dine in-delivery”, δηλαδή σπειρ τπηπεςίερ ποτ ςτνειςυέποτν ςσον σζίπο σηρ εσαιπείαρ, με ιδιαίσεπα τχηλά ποςοςσά να ςτγκενσπώνοτν σο take away και σο dine in.
 36. 36.   Mikel radio. Όςοι ενδιαυεπόμενοι μπαίνοτν ςσο site σηρ λαπιςαωκήρ αλτςίδαρ, σο www.mikelcc.gr, και αναζησούν κάσι διαυοπεσικό, μποπούν να κλικάποτν πάνψ ςσο banner σοτ Mikel radio. Σι είναι ατσό; Ππόκεισαι για έναν παδιουψνικό ςσαθμό ποτ παπέφει πλήθορ μοτςικών επιλογών μόνο ςσοτρ online visitors και όφι ςσα κασαςσήμασα. Ειδική σηλευψνική γπαμμή για delivery. Η ςημαςία ποτ δίνει η Mikel ςσην ςτγκεκπιμένη τπηπεςία αποδεικνύεσαι από σο γεγονόρ πψρ λεισοτπγεί για σο ςκοπό ατσό σην ειδική γπαμμή 801-700-7070. Ππαγμασοποιούνσαι 270 κλήςειρ/ημέπα με μέςο φπόνο αναμονήρ σα 00:16 λεπσά, ενώ ο μέςορ φπόνορ ομιλίαρ με εκππόςψπο αγγίζει σα 00:30 λεπσά.
 37. 37.   Έμυαςη ςσα social media. Μια αναπστςςόμενη αλτςίδα η οποία δίνει έμυαςη ςσο δτναμικό target group σηρ νεολαίαρ, όπψρ είναι η Mikel, δεν θα μποπούςε παπά να έφει ιςφτπή παποτςία ςσο twitter και ςσο fb. Σο www.facebook.com/MikelCoffeeCompany έφει 8.347 υίλοτρ οι οποίοι έφοτν ση δτνασόσησα να «ανεβάζοτν» υψσογπαυίερ και posts.
 38. 38.  ΢τνδτάζοτμε πολλαπλέρ παποφέρ, τπηπεςιών ευ΄ όςον ςσα κασαςσήμασα μαρ βπίςκει κανείρ πποωόνσα τχηλήρ ποιόσησαρ και άχογερ ςτνθήκερ ςτνεύπεςηρ. Για σα ΜΙΚΕL Παπαςκετή καυέ δεν είναι απλή τπόθεςη, είναι μια μοπυή σέφνηρ. Απαισεί φπόνο και σαλένσο, εκπαίδετςη και μεπάκι. ΢σην ομάδα μαρ ςτνεπγάζονσαι άνθπψποι δτναμικοί με δημιοτπγική κπισική ςκέχη, αξιόπιςσοι και με ομαδικό πνεύμα.
 39. 39.   ΢ε κάθε κασάςσημα ππαγμασοποιούνσαι σακσικοί έλεγφοι ποτ εξαςυαλίζοτν ση ςτνοφή και ση διασήπηςη σηρ ποιόσησαρ. Παπάλληλα λεισοτπγούν με άξονα σην κοινψνική πποςυοπά, σο οικονομικό όυελορ σοτ σόποτ μαρ, τποςσηπίζονσαρ ανιδιοσελώρ φώποτρ πολισιςμού, αθλησιςμού, ανθπψπιςμού.
 40. 40.   ΢σα ΜΙΚΕL ο καυέρ, σο πόυημα, ο φτμόρ, σο βούσημα με μνήμερ ςπισικέρ, σο ανάλαυπο γεύμα είναι γεύςη και πολισιςμόρ μαζί. Είναι μια υιλοςουία ολοκληπψμένη, ένα υλισζάνι φπψμάσψν και απψμάσψν, ένα θεπμό καλψςόπιςμα ΜΕ μια επιστφημένη ςτνσαγή. ΣΑ MIKEL έφοτμε αναγάγει σην ετφάπιςση ςτνήθεια σοτ καυέ ςε επιςσήμη!!!!!!!
 41. 41.   ΢σοφεύοτμε ςσον ανθπψποκενσπικό φαπακσήπα σηρ εσαιπίαρ, πποςδίδονσαρ αξία ςσον άνθπψπο και ςσιρ ςφέςειρ μαρ μαζί σοτ. Παπέφοτμε ςσοτρ ανθπώποτρ μαρ σεφνογνψςία, άππηκσα ςτνδεδεμένη με σιρ ηθικέρ αξίερ ποτ μαρ διέποτν διαφπονικά, ςε επίπεδο πιςσοποίηςηρ, ψρ ευόδιο για σην πεπαισέπψ επγαςιακή σοτρ εξέλιξη. Σα πποωόνσα μαρ πεπικλείονσαι ςε άκπψρ ανακτκλούμενερ ςτςκεταςίερ, έσςι ώςσε σο πεπιβάλλον να είναι ςύμμαφορ μαρ.
 42. 42.  Η εσαιπία MIKEL COFFEE COMPANY επίςηρ είναι άκπψρ εταιςθησοποιημένη, ςσον σομέα ςτνειςυοπάρ σηρ ππορ σην κοινψνία. Έσςι ςτμμεσέφει ενεπγά με άχογο κοινψνικό έπγο.
 43. 43.    Πιςσεύοτμε όσι κάθε επιφείπηςη ππέπει να ςτνειςυέπει ςσην κοινψνία ποτ δπαςσηπιοποιείσαι και να αναπσύςςεσαι μαζί σηρ. Κάθε κασάςσημα Mikel έφει τιοθεσήςει ένα παιδί μέςψ ενόρ ππογπάμμασορ ανάδοφορ γονιόρ σοτ μη κεπδοςκοπικού οπγανιςμού Action Aid. H Διοίκηςη και σο πποςψπικό ςτμβάλλοτμε ςσην ενίςφτςη σηρ σπάπεζαρ αίμασορ σηρ πεπιοφήρ μαρ.
 44. 44.     Εβδομαδιαία πποςυοπά ςε γάλα, cake, muffin ςσο σοπικό οπυανοσπουείο. Φοπηγία ςε σοπικά αθλησικά ςψμασεία. Φοπηγία σοτ ηλεκσπονικού εξοπλιςμού ςε ένα ςφολείο σηρ πεπιοφήρ κάθε φπόνο. Δψπεέρ ςσο Δήμο για σην διετκόλτνςη σψν λεισοτπγιών σοτ και για σην διοπγάνψςη πολισιςσικών εκδηλώςεψν.
 45. 45.  Η εσαιπία κασαςσημάσψν καυεςσίαςηρ „‟MIK EL‟‟ εςσιάζει ςσην τχηλή ποιόσησα σψν παπεφόμενψν πποωόνσψν και τπηπεςιών σηρ. Διακπίνεσαι για σην οπγάνψςη σψν σμημάσψν– σον εκςτγφπονιςμό σψν εγκασαςσάςεψν – σην ενσασική εκπαίδετςη και ειδίκετςη σοτ πποςψπικού σηρ. Απώσεπορ ςκοπόρ σηρ εσαιπίαρ η διαςυάλιςη μιαρ γκάμαρ εξαιπεσικών πποωόνσψν και η άχογη εξτπηπέσηςη σψν πελασών σηρ.
 46. 46.   Με γνώμονα σην υιλοςουία ατσή η εσαιπία „‟MIKEL‟‟ πποκειμένοτ να επανδπώςει σο νέο σηρ Κασάςσημα ςσο κένσπο ΢εππών ζησά πποςψπικό ηλικίαρ 20-35 για σιρ παπακάσψ θέςειρ: α) Τπεύθ. Κασαςσήμασορ, β) Service (με εμπειπία), γ) Barista, δ) Σαμία, ε) Κοτζίνα. Αποςσολή βιογπαυικών (με επιςτναπσόμενη υψσογπαυία) ςσο [Για να ςσείλεσε βιογπαυικό κάνσε κλικ εδώ] Fax: 2410 534020.Σηλ. 2410 255260.
 47. 47.  http://www.mikelcc.gr/mikel/our-stores/
 48. 48.   http://www.replicarhellas.com/pages_gr/inde x.htm http://www.replicarhellas.com/pages_gr/dow nloads.htm
 49. 49.  http://www.youtube.com/watch?v=BaPuGaYK 9hM
 50. 50.    http://vimeo.com/56121017 ΢τνένσετξη από κανάλι πιεπίαρ http://www.youtube.com/watch?v=Kdvh5o0X vHE&list=UUmUUUqbpty4JtSM6uKfsbvA
 51. 51.   Ομιλία δημάπφοτ ΑΝΑΒΡΑ΢ οπεινό φψπιό ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Σ΢ΟΤΚΑΛΑ http://www.youtube.com/watch?v=yraCtUo9 N6E
 52. 52.  http://www.youtube.com/watch?v=VQbIecsf0 iM
 53. 53.  http://www.youtube.com/watch?v=L2jDPTMV wYI
 54. 54.  http://www.youtube.com/watch?v=HrynNL8O8vo 9 λεπσά ςτνένσετξη σοτ ευοπλιςσή ΝΟΜΙΚΟΤ
 55. 55. http://www.greecedebtfree.org/ 
 56. 56.  http://volkanbeer.com/home/
 57. 57.  http://www.youtube.com/watch?v=eJb47cq1 63s
 58. 58.  http://www.youtube.com/watch?v=k6cEtsMn AZ0
 59. 59.    ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΟΤ ΙΔΡΤΣΗ ΚΟΛΙΟΠΟΤΛΟΤ 30 λεπσα http://www.youtube.com/watch?v=HCFguon x190 http://www.youtube.com/watch?v=4LVDaBf6 ePM

×