Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Logicka matrica

3,483 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Logicka matrica

 1. 1. 1 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine MINISTARSTVO FINANSIJA Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU PRIPREMA LOGIČKE MATRICE PREDLOGA PROJEKTA Marija Marinković Dejan Zlatković Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Projektni ciklus i Logička matrica
 2. 2. 2 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Šta je projekat? Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Projektni ciklus PROGRAMIRANJE IDENTIFIKACIJA FORMULACIJA SPROVOĐENJE EVALUACIJA I MONITORING
 3. 3. 3 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Donošenje odluke da li ideju treba tretirati kao projekat • Analiziranje potreba korisnika • Identifikovanje različitih učesnika u projektu • Izrada strukture projekta • Utvrđivanje vremenskog okvira • Procena troškova • Identifikovanje rizika i predviđanje akcija za njihovo prevazilaženje • Definisanje indikatora i izvora verifikacije Programiranje, identifikacija Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Izrada predloga projekata koji sadrže: • EU strateški okvir • Opis do sada stečenih iskustava • Srodne aktivnosti • Koordinacija donatorskih aktivnosti • Nacionalni strateški okvir • Opis problema, identifikacija rešenja • Analiza zainteresovanih strana • Opšte i specifične ciljeve • Očekivane rezultate i osnovne aktivnosti • Rizici i pretpostavke • Budžet i kalendar sprovođenja Formulacija
 4. 4. 4 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Potpisivanje Finansijskog sprazuma • Priprema tenderske dokumentacije • Sprovođenje tendera • Potpisivanje ugovora • Primena finansijskih pravila EU (PRAG) Sprovođenje Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Monitoring i Evaluacija • Ocena uspešnosti projekta • Vrši se tokom i posle završetka projekta • Osnov za buduće programiranje • Reviziju vrši Evropski revizorski sud
 5. 5. 5 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Okvirni kalendar godišnjeg programa Sprovođenje projektaFinansijski sporazumNaredna godina Odobravanje od strane EKPROGRAMIRANJE Tekuća godina IV KvartalIII KvartalII KvartalI Kvartal Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Šta je logička matrica?
 6. 6. 6 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Pristup logičke matrice je analitički proces i skup alata koji se koriste kao podrška procesu planiranja i upravljanja projektom prema definisanim ciljevima; • Ovaj pristup trebalo bi posmatrati kao „pomoć pri razmišljanju“; • Omogućava da informacije budu analizirane i organizovane na strukturisan način što olakšava postavljanje važnih pitanja i identifikovanje slabosti; Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Logička matrica projekta • Osnovni instrument za pripremu projekta • Koristi se kao prvi korak u pripremi projekta • Logicka matrica se koristi za projekte bez obzira na velicinu projekta, obim projekta, izvor finansiranja • Nema smisla koristiti logicku matricu za pojedinacne aktivnosti (npr. priprema seminara)
 7. 7. 7 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Logička matrica sadrži četiri kolone i četiri (ili više) reda, kojima se su objedinjeni ključni elementi projekta: – Hijerarhija ciljeva projekta (Opis projekta ili Logika projektne intervencije); – Nacin pracenja i procene dostignuca projekta (Indikatori i Izvori verifikacije. – Projektno okruženje i spoljašnji faktori koji su ključni za uspeh projekta (Pretpostavke); • Upotreba Logičke matrice preporučuje se kao osnova za podnošenje projekta, a potom i tokom čitavog trajanja projekta radi praćenja napretka i prilagođavanja situaciji; LOGIČKA MATRICA: SINTETIČKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA U DATOM KONTEKSTU Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Pretpostavke se pomeraju od aktivnosti ka rezultatima [troškovi, budzet] [ulazni parametri] Inputs (sredstva) Aktivnosti Pretpostavke se pomeraju od rezultata ka cilju (ciljevima) Nacin prikupljanja informacija Indiktori za svaki rezultat – (output indicator) Rezultati Pretpostavke se pomeraju od svrhe ka cilju (ciljevima) Nacin prikupljanja informacija Indikatori - Niži nivo uticaja Svrha projekta (specifičan cilj) Način prikupljanja informacija Indikatori na nivou opšteg cilja- Visok nivo uticaja (High level impact) Opšti cilj (razvojni cilj) Pretpostavke i rizici (spoljašnji faktori) Mehanizmi za praćenje projekta=monitoring (Izvori verifikacije, načini verifikacije informacije) Način praćenja i procene dostignuća projekta (Objektivno merljivi indikatori) Logika intervencije (Opis projekta, hijerarhija ciljeva) Logička matrica projekta
 8. 8. 8 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Preduslovi PretpostavkeTroškoviSredstvaAktivnosti PretpostavkeIzvori verifikacije IndikatoriRezultati PretpostavkeIzvori verifikacije IndikatoriSvrha projekta Izvori verifikacije IndikatoriOpšti cilj PretpostavkeIzvor verifikacije Objektivno merljivi indikatori Opis projekta Logička matrica projekta Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • OPŠTI CILJ opisuje predviđeni dugoročni cilj čijem ostvarenju projekat doprinosi • SPECIFIČNI CILJ/SVRHA opisuje željene efekte projekta (svrha projekta); ostvarivanje neposrednog cilja za direktne korisnike • REZULTATI opisuju ciljeve koje rukovodstvo projekta treba da postigne i održi za vreme trajanja projekta • AKTIVNOSTI treba da budu definisani kao procesi npr. pripremiti, izraditi, sprovesti ...
 9. 9. 9 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Okvir za ocenjivanje učinka i uticaja, strukturu za pripremu projektnog zadatka za ocenjivanje projekta i reviziju učinka Evaluacija/revizija Obezbeđuje da sve neophodne promene budu u skladu sa sveobuhvatnom koncepcijom projekta, osnov za pripremu ugovora Implementacija Analiza trenutne situacije, ispitivanje relevantnosti predloženog projekta, identifikacija potencijalnih ciljeva i strategija, daje pregled ključnih elemenata projekta, osnov za pripremu plana projekta Identifikacija – formulacija Upotreba logičke matriceProjektni ciklus Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Faza analize • Faza planiranja Dve osnovne faze logičke matrice:
 10. 10. 10 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Identifikacija različitih strategija za dostizanje ciljeva; izbor najdelotvornije strategije Analiza strategija Definisanje ciljeva iz utvrđenih problema Analiza ciljeva Identifikacija ključnih problema; odnos uzrok - posledica Analiza problema Identifikacija i karakterizacija zainteresovanih strana Analiza zainteresovanih strana Faza analize Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Na osnovu utvrđenih aktivnosti, utvrditi resurse i budžet Utvrđivanje resursa Utvrđivanje zahteva za sprovođenje aktivnosti, vremenskog okvira i odgovornosti Utvrđivanje aktivnosti Utvrđivanje strukture projekta, utvrđivanje logike i rizika, indikatora Izrada logičke matrice Faza planiranja
 11. 11. 11 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Analiza zainteresovanih strana • Ko su zainteresovane strane? Terminologija: Zainteresovane strane (Stakeholders) Korisnici (Beneficiaries) Ciljne grupe Krajnji korisncici (Final beneficiaries) • Partneri na projektu Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Koraci u analizi zainteresovanih strana • Identifikacija opšteg razvojnog problema • Identifikacija i pravljenje spiska svih osoba, grupa, relevantnih institucija • Kategorizacija zainteresovanih strana, odabir prioritetnih interesa • Odabir najvažnijih • Identifikacija veza, stepen saradnje ili konflikta zainteresovanih strana
 12. 12. 12 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Matrica analize zainteresovanih strana • Ograničeno razumevanje toga da način odlaganja sopstvenog otpada utiče na zdravlje • Mogućnost za efikasnije lobiranje vladinih tela • Žele da odlažu otpad dalje od domaćinstava • Žele pristup čistoj vodi • Svesni industrijskog zagađenja i njegovog uticaja na kvalitet vode • Zdravstveni rizici Domaćinstva: X domaćinstava ispušta otpad i otpadne vode u reku, koriste vodu za piće i ribu iz reke • Posedovanje finansijskih i tehničkih resursa za uvođenje novih “zelenih tehnologija” • Skromna trenutna motivacija za ostvarivanje promena • Održavanje i povećanje profita • Informisanje o uticaju koji ima na društvo i životnu sredinu • Mobilizacija političkog pritiska kako bi se uticalo na ponašanje industrije • Izvestan stepen brige o imidžu kompanije • Briga o troškovima u slučaju sprovođenja Zakona o zaštiti životne sredine Industrija x: Veliko industrijsko poslovanje, nedovoljno regulisano, ne postoji sindikat, uticajna lobi grupa, nedovoljna briga za životnu sredinu • Veliki interes za uvođenje mera kontrole zagađenja • Ograničen politički uticaj, s obzirom na slabu organizacionu strukturu • Održavanje i poboljšanje njihovih sredstava za život; • Podrška kapacitetima za organizovanje i lobiranje • Sprovođenje mera kontrole industrijskog zagađenja • Zagađenje utiče na količinu i kvalitet ulova • Ugroženo je zdravstveno stanje porodice, naročito dece i majki Porodice ribolovaca: X porodica sa niskim primanjima, mali porodični biznis, organizovan kao neformalna zadruga, žene aktivno učestvuju u obradi i prodaji ribe. Potencijal (kapacitet i motivacija za ostvarivanje promena) Interesi (i moguće aktivnosti za njihovo sprovođenje) Problemi (kakav uticaj ima(ju) problem(i)) Karakteristike zainteresovanih strana i druge osnovne karakteristike Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine SWOT Analiza Faze u SWOT Analizi SWOT 1 - Prednosti i Šanse SWOT 2 - Slabosti i Pretnje SWOT 3 - Izbor Strategije
 13. 13. 13 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Tabela SWOT 1 – Prednosti i Slabosti Kategorija/Sekcija Aktivnost Prednost Aktivnost Slabosti Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Tabela SWOT 2 – Šanse i Pretnje Kategorija Aktivnost Šanse Aktivnost Pretnje
 14. 14. 14 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Tabela SWOT 3 — Izbor Strategija Rezultat strategije Prednosti Šanse Neophodna strategija Suprotna strategija Nedostaci Pretnje Suprotna strategija (conversive strategy) Stvaranje strategije poboljšanja ”otklanjanje slabosti/pretnji” Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Analizom problema identifikuju se negativni aspekti postojećeg stanja i utvrđuju odnosi „uzroka i posledice“ koji postoje među identifikovanim problemima; • Analiza problema predstavlja najkritičniju fazu projektnog planiranja, jer se na osnovu nje sprovode sve potonje analize i donose odluke o prioritetima; • Analiza problema uključuje tri najbitnija koraka: – Definisanje okvira i predmeta analize; – Identifikaciju osnovnih problema sa kojima se ciljne grupe i korisnici suočavaju; – Vizuelizaciju problema u obliku dijagrama, poznatog kao „drvo problema“ ili „hijerarhija problema“ (kao što je prikazano na narednoj slici). Analiza problema
 15. 15. 15 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Kako uspostaviti „drvo problema“ – Korak 1: Identifikujte najbitnije postojeće probleme, služeći se dostupnim informacijama; – Korak 2: Počnite sa analizom pojedinačnog centralnog problema koji treba analizirati; – Korak 3: Potražite druge probleme koji su vezani za navedeni centralni problem, odnosno identifikujte značajne i direktne uzroke/posledice centralnog problema; – Korak 4: Otpočnite konstruisanje „drveta problema“ tako što ćete hijerarhiju uzroka i posledica, kao i hijerarhiju odnosa između problema uspostaviti na sledeći način: • Probleme koji direktno uzrokuju pojavu centralnog problema treba smestiti ispod centralnog problema; • Probleme koji predstavljaju direktnu posledicu centralnog problema treba smestiti iznad centralnog problema. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Kako uspostaviti „drvo problema“ – Korak 5: Sve ostale probleme, potom, razvrstajte na isti nacin – vodece pitanje pri tome bi trebalo da bude „sta je uzrok“. – Korak 6: Probleme spojte strelicama kojima se označavaju uzrok i posledice, vodeći računa da ključne veze budu jasno prikazane; – Korak 7: Pregledajte dijagram, utvrdite njegovu valjanost i sveobuhvatnost, zatim ga doradite i doterajte; – Korak 8: Iskopirajte dijagram na list papira kao zabelešku, a potom ga distribuirajte (po potrebi) radi unošenja daljih komentara/informacija;
 16. 16. 16 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Posledice Centralni problem Posledice nerešavanja problema. Glavni problem kojim se bavi projekat. Stvari koje treba promeniti kako bi se problem rešio Uzroci DRVO PROBLEMA Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine GLAVNI PROBLEM Uzrok Uzrok Uzrok Uzrok Uzrok Posledica Posledica Posledica Posledica
 17. 17. 17 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Veliki broj nezgoda u saobraćaju Neoprezni vozači Vozila u lošem stanju Loši putevi Stara vozila Loše održavanje vozila Povređeni putnici Putnici kasne Nezadovoljstvo putnika Bus company - Problemi Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Izrada Drveta Problema Case study 40 min
 18. 18. 18 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine U TOKU ANALIZE CILJEVA DRVO PROBLEMA PRETVARA SE U DRVO CILJEVA • „Negativne situacije“ iz „drveta problema“ pretvaraju se u rešenja i izražavaju kao „pozitivna postignuća“; • Ta pozitivna postignuća su, u stvari, ciljevi i predstavljeni su u okviru dijagrama ciljeva; • Ovaj dijagram prikazuje hijerarhiju sredstava koja vode ka ciljevima. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Kako uspostaviti „drvo ciljeva“ – Korak 1: Preformulišite sve negativne situacije iz analize problema u pozitivne situacije koje su željene i koje realno mogu biti postignute; – Korak 2: Proverite odnose „sredstvo-cilj“ kako bi bila obezbeđena valjanost i sveobuhvatnost hijerarhije (odnosi „uzrok-posledica“ pretvaraju se u odnose „sredstvo-cilj“); – Korak 3: Sprovodite korake od dna ka vrhu kako biste obezbedili to da odnosi „uzrok-posledica“ sigurno postanu odnosi „sredstvo- cilj“; • Ukoliko je neophodno: – revidirajte izjave – dodajte nove ciljeve ukoliko su relevantni i neophodni za postizanje cilja na narednom nivou – brišite ciljeve koji ne deluju odgovarajuće ili koji nisu neophodni. • Korak 4: Docrtajte strelice koje ukazuju na odnose „sredstvo- cilj“.
 19. 19. 19 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine DRVO PROBLEMA DRVO CILJEVA Posledice Ciljevi razvoja Centralni problem Svrha projekta Uzroci Trenutni rezultati Aktivnosti Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine VELIKI BROJ NEZGODA U SAOBRAĆAJU Neoprezni vozači Vozila u lošem stanju Loši putevi Stara vozila Loše održavanje vozila Povređeni putnici Putnici kasne Nezadovoljstvo putnika Drvo problema
 20. 20. 20 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine SMANJEN BROJ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA Oprezniji i odgovorniji vozači Bolje stanje vozila Popravljeni putevi Stara vozila zamenjena Vozila se redovno održavaju Smanjen broj povređenih i poginulih Putnici stižu na vreme Putnici zadovoljni Drvo ciljeva Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Sagledavanje mogućih puteva do cilja • Izbor najoptimalnijeg načina da se stigne do cilja Izbor: • Eliminisati ciljeve koji nisu poželjni ili se ne mogu ostvariti • Eliminisati ciljeve koji su obuhvaćeni drugim projektima u ovoj oblasti • Diskusija o posledicama projekta • Utvrditi izvodljivost alternativa • Izabrati jednu alternativu kao strategiju • Ukoliko nije moguće postići dogovor uvesti dodatne kriterijume ili utvrditi opciju koja će obuhvatiti elemente drveta ciljeva Analiza strategija ili alternativa
 21. 21. 21 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Drvo ciljeva i Izbor strategija CILJ 1 CILJ 2 Svrha Prjekta Cilj2.1 Rezultat 1 Cilj 2.2 Rezultat 2 Cilj 3.1 CILJ 3 Cilj 3.2 Cilj 3.3 Cilj 2.2.2 Aktivnost 2.2 Cilj 2.2.1 Aktivnost 2.1 Cilj 2.2.2.1 Podaktivnost 2.2.1 Cilj 2.2.2.2 Podaktivnost2.2.2 Opšti cilj Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Izrada Drveta Ciljeva Izbor ciljeva Analiza i izbor strategija Case study 30 min
 22. 22. 22 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Definisanje logike intervencije • Procena rizika • Identifikovanje indikatora napredovanja • Izrada plana aktivnosti • Izrada finansijskog plana Planiranje Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Sled koraka u izradi matrice • Priprema logframe je iterativan proces: Opis projekta (top down) Definisanje pretpostavki (bottom-up), zatim definisanje indikatora Izvori verifikacije (working across)
 23. 23. 23 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Preduslovi (5) Pretpostavke (6) TroškoviSredstvaAktivnosti (4) Pretpostavke (7) Izvori verifikacije (14) Indikatori (13) Rezultati (3) Pretpostavke (8) Izvori verifikacije (12) Indikatori (11) Svrha projekta (2) Izvori verifikacije (10) Indikatori (9) Opšti cilj (1) PretpostavkeIzvor verifikacijeObjektivno merljivi indikatori Opis projekta Logička matrica – redosled unosa podataka Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Logika intervencije Moguce je prikazati i citajuci u obrnutom smeru Svrha/cilj Rezultati Aktivnosti Inputi/resursi Opšti cilj Svrha/cilj Rezultati Aktivnosti
 24. 24. 24 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • OPŠTI CILJ opisuje predviđeni dugoročni cilj čijem ostvarenju projekat doprinosi • SPECIFIČNI CILJ/SVRHA opisuje željene efekte projekte (svrha projekta); ostvarivanje neposrednog cilja za direktne korisnike • REZULTATI opisuju ciljeve koje rukovodstvo projekta treba da postigne i održi za vreme trajanja projekta • AKTIVNOSTI treba da budu definisani kao procesi npr. pripremiti, izraditi, sprovesti ... Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Hijerarhija ciljeva projekta 1.1.1 ... 1.1.2 ... 1.1.3 ...itd. Aktivnosti 1.1 ..... 1.2 .... Rezultati 1.Svrha projekta/specifični cilj .....Opšti cilj
 25. 25. 25 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Najčešći problemi u formulisanju svrhe: Svrha se definiše na takav način da prepričava navedene rezultate (skup rezultata) umesto postignuće višeg ranga • Primer: projekat-Prečišćavanje vode Rezultati: - Smanjeno direktno izlivanje otpadnih voda u reku - Poboljšani standardi za obradu otpadnih voda - Poboljšana informisanost javnosti o nadležnosti u oblasti životne sredine Formulisanje svrhe Primer loše prakse Primer dobre prakse Svrha je skup rezultata Svrha je posledica rezultata Poboljšano je prečišćavanje vode i samnjen je nivo direktnog izlivanja u reku Poboljšan kvalitet rečne voda Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Razlika između rezultata projekta i outputa: • Rezultat je proizvod aktivnosti većeg broja različitih strana • Output definiše šta izvođač aktivnosti mora da proizvede
 26. 26. 26 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Komponente projekta • “Staretgije” projekata koje se identifikuju prema sledećoj kriteriji: Ugovori za realizaciju projekta (tehničke Manadzment/organizaciona struktura odgovorna za realizaciju projekta Geografska lokacija Grupisanjem projektnih aktivnosti Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine PRETPOSTAVKE predstavljaju spoljne faktore koji mogu uticati na uspeh projekta, ali nad kojima rukovodioci projekta nemaju direktnu kontrolu Pretpostavke opisuju: – Situacije, – Događaje, – Uslove ili – Odluke • Mogu se izvesti iz drveta ciljeva • Formulisane su kao pozitivno stanje • Povezane su na različitim nivoima u matrici • Pridaje im se značaj u odnosu na važnost i verovatnoću
 27. 27. 27 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Da li je pretpostavka važna? Da li će se pokazati tačnom? Skori sigurno Verovatno Malo verovatno Isključiti iz matrice Uključiti kao pretpostavku Da li je moguće revidirati projekat kako bi se uticalo na spoljašnji faktor? Projekat potencijalno nije izvodljiv Revidirajte projekat dodavanjem aktivnosti ili rezultata; ukoliko je potrebno preformulišite svrhu projekta DA DA NE NE Provera pretpostavki i njihovog značaja Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Opšti cilj Svrha projekta Rezultati Aktivnosti Inputi Pretpostavka Pretpostavka Pretpostavka Preduslovi – moraju da se ispune pre nego što su sredstva odobrena i aktivnosti započete Npr. Ako je aktivnost preduzeta i pretpostavka ispunjena, onda je i rezultat ostvaren itd.
 28. 28. 28 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Opisuju ciljeve projekta na objektivno merljiv način i tačno utvrđuju koji su to standardi koji moraju biti dostignuti kako bi opšti cilj, svrha i rezultati projekta bili ostvareni. Kvalitet/vrsta promene – koliko dobro je izvršena Kvantitet/obim promene – koliko je velika ili šta je sve promenjeno Vremenski okvir – koji j najkasniji rok/do kada Ciljna grupa – za koga Mesto/lokacija – gde Indikatori Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine • Specific / ograničen na cilj koji treba da meri • Measurable / merljiv kvantitativno i kvalitativno • Available / dostupan uz prohvatljive troškove i zasnovan na raspoloživim podacima • Relevant / značajan u odnosu na informacije koje su potrebne • Time – bound / vremenski ograničen tako da se zna kada možemo očekivati da cilj ili zadatak budu ispunjeni • Independent / nezavistan u odnosu jedan na prema drugom Indikator - SMARTI
 29. 29. 29 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Cilj: povećana poljoprivredna proizvodnja 1. Identifikovati indikator: povećana proizvodnja mleka 2. Ciljna grupa: mali proizvođači mleka 3. Kvantifikacija: 500 malih proizvođača povećalo proizvodnju za 50% 4. Kvalitet: ispuniti nacionalne standarde kontrole kvaliteta mleka 5. Vremenski okvir: između marta 2007. i oktobra 2008. godine 6. Lokacija: AP Vojvodina Indikator - primer Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Izvori verifikacije treba da odrede: • Koje informacije obezbediti (npr. iz administrativnih evidencija) • Odakle i iz kog izvora obezbediti informaciju (npr. izveštaj o napretku, statistička dokumenta) • Ko bi trebalo da obezbedi informaciju (npr. radnici na terenu, zdravstveni centar) • Kada i koliko često bi trebalo obezbediti informaciju (npr. mesečno, kvartalno, godišnje) International Council of Voluntary Agencies / Centre for International Support Molerova 25a, 11000 Belgrade, Serbia Tel/fax: +381 11 2447 657 – E-mail: admin@icvacis.org; Website: www.icvacis.org
 30. 30. 30 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine SMANJEN BROJ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA Oprezniji i odgovorniji vozači Bolje stanje vozila Popravljeni putevi Stara vozila zamenjena Vozila se redovno održavaju Smanjen broj povređenih i poginulih Putnici stižu na vreme Putnici zadovoljni Drvo ciljeva Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine PRIMER LOGFRAME Vozila se redovno odrzavaju Stara vozila autobusa su redovno zamenjena Putevi su popravljeni Autobusi se redovno održavaju Vozači voze opreznije i odgovornije Smanjen broj saobraćajnih nesreća Putnici zadovoljni i veruju bus kompaniji PRETPOSTAVKEIZVORI VERIFIKACIJE OVICILJEVI/AKTIVNOSTI
 31. 31. 31 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine PRIMER LOGFRAME AKTIVNOST 2.2 Vozila se redovno održavaju AKTIVNOST 2.1 Stara vozila autobusa su redovno zamenjena Izveštaji odeljenja za tehničke posloveKvarenje autobusa smanjeno za 90% u periodu od 2 godine REZULT AT 2: Autobusi se redovono održavaju PRETPOSTAVKA 1: Putevi su popravljeni Izveštaji odeljenja za ljudske resurseBr. Kazni primljen od strane vozača autobusa smanjen za 80% u periodu od godinu dana REZULTAT 1: Vozači voze opreznije i odgovornije Izveštaji odeljenja za tehničke poslove Broj autobuskih saobraćajnih nesreća je smanjen za 70% za godinu dana SVRHA: Smanjen broj saobraćajnih nesreća Izveštaji marketing odeljenja Broj klijenata povećan za 50% za godinu dana OPŠTI CILJ: Putnici zadovoljni i veruju u autobuski prevoz PRETPOSTAVKEIZVORI VERIFIKACIJEOVIsCILJEVI/AKTIVNOSTI Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Izrada logičke matrice Case study 30 min
 32. 32. 32 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Provera formulisane logičke matrice i predloga projekta Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Provera rezultata Kada su formulisani neophodno je obezbediti: • Da su svi bitni rezultati uključeni • Da su uključeni samo rezultati koji su zagarantovani projektom • Da svaki od rezultata doprinosi ostvarenju svrhe projekta • Da su rezultati ostvarljivi u odnosu na raspoloživa sredstva • Da su rezultati precizni i merljivi
 33. 33. 33 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Provera aktivnosti Kada su aktivnosti formulisane neophodno je: • Da su sve neophodne aktivnosti za ostvarenje rezultata uključene • Da sve aktivnosti direktno doprinose ostvarenju rezultata • Da su uključene samo one aktivnosti koje će biti sprovedene kroz projekat • Da su naznačene kao radnje koje se preduzimaju, a ne kao zaokruženi rezultati • Da je vremenski okvir za sprovođenje aktivnosti realan • Da aktivnosti odgovaraju situaciji u zemlji u kojoj se sprovode (npr. kultura, životna sredina) Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Provera inputa/resursa Neophodno je da su inputi: • Direktno povezani sa pojedinačnim aktivnostima • Neophodni i dovoljni za sprovođenje aktivnosti • Nivo detalja adekvatan • Precizni i merljivi (kvantitet, kvalitet, troškovi) • Odgovarajući za situaciju u državi u kojoj se projekat sprovodi (organizacija, rodna ravnopravnost, kultura itd.)
 34. 34. 34 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Provera pretpostavki Potrebno je: • Da budu formulisane kao željeni, pozitivni uslovi • Da budu povezane sa pravim projektnim nivoom • Da su izostavljene nevažne pretpostavke • Ukoliko postoje pretpostavke koje su istovremeno važne i malo verovatne strukturu projekta bi trebalo izmeniti ili izvođenje projekta obustaviti • Da budu precizno definisane i proverljive Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Provera indikatora Neophodno je obezbediti da su indikatori: • Određeni prema kvantitetu, kvalitetu, vremenu, lokaciji i ciljnoj grupi • Sredstva verifikacije budu raspoloživa • Relevantni kao mera dostizanja ciljeva • Pouzdani i aktuelni
 35. 35. 35 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine Provera opšteg cilja Kada je formulisan neophodno je obezbediti da je opšti cilj: • Usklađen sa razvojnom politikom države • Usklađen sa donatorskom politikom (npr. Evropsko partnerstvo, MIPD) • Dovoljno opravdan • Nije previše ambiciozan • Ciljne grupe određene • Formulisan je kao željeni cilj, a ne kao sredstvo (proces) • Ne sadrži više dva ili više ciljeva koji su uzročno povezani Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU17-18 april 2008. godine HVALA NA PAŽNJI Ministarstvo finansija Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći www.evropa.sr.gov.yu

×