Izrada predloga projekta

1,980 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Izrada predloga projekta

 1. 1. 1 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije MINISTARSTVO FINANSIJA Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU IZRADA PREDLOGA PROJEKTA IPA - INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI EU Marija Marinković Dejan Zlatković 2 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Iskustva u pisanju projektnog fiša Koji su uočeni nedostaci u pripremi projektnog fiša? Koje su teškoće u pružanju podrške u pripremi PF? Koji su uočeni nedostaci u izradi logframe ?
 2. 2. 2 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Šta je projekat? Projekat je grupa aktivnosti koja je usmerena na ostvarivanje određenog cilja u određenom roku, putem korišćenja određenih resursa (finansijskih, materijalnih i ljudskih) 4 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Projektni ciklus PROGRAMIRANJE IDENTIFIKACIJA FORMULACIJA SPROVOĐENJE EVALUACIJA I MONITORING
 3. 3. 3 5 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Donošenje odluke da li ideju treba tretirati kao projekat • Analiziranje potreba korisnika • Identifikovanje različitih učesnika u projektu • Izrada strukture projekta • Utvrđivanje vremenskog okvira • Procena troškova • Identifikovanje rizika i predviđanje akcija za njihovo prevazilaženje • Definisanje indikatora i izvora verifikacije Programiranje, identifikacija 6 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Izrada predloga projekata koji sadrže: • EU strateški okvir • Opis do sada stečenih iskustava • Srodne aktivnosti • Koordinacija donatorskih aktivnosti • Nacionalni strateški okvir • Opis problema, identifikacija rešenja • Analiza zainteresovanih strana • Opšte i specifične ciljeve • Očekivane rezultate i osnovne aktivnosti • Rizici i pretpostavke • Budžet i kalendar sprovođenja Formulacija
 4. 4. 4 7 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Potpisivanje Finansijskog sprazuma • Priprema tenderske dokumentacije • Sprovođenje tendera • Potpisivanje ugovora • Primena finansijskih pravila EU (PRAG) Sprovođenje 8 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Monitoring i Evaluacija • Ocena uspešnosti projekta • Vrši se tokom i posle završetka projekta • Osnov za buduće programiranje • Reviziju vrši Evropski revizorski sud
 5. 5. 5 9 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Okvirni kalendar godišnjeg programa Sprovođenje projektaFinansijski sporazumNaredna godina Odobravanje od strane EKPROGRAMIRANJE Tekuća godina IV KvartalIII KvartalII KvartalI Kvartal 10 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Dekoncetrisan vs. Decentralizovan sistem kontrole DIS: Sistem upravljanja EU fondovima gde je država korisnik fondova je odogovorna za upravljanje i realizaciju programima pomoći 1) Dekoncentrisan 2) Decentralizovan 2a) Ex-ante: Ovlašćeni ugovarač (CFCU) imenovan od strane države korisnika pomoći. Odluke su date na razmatranje EK (DEK) tj. na odobrenje 2b) Ex-post: odluke koje se odnose na javne nabavke su donete od strane ovlašćenog ugovorača bez prethodnog odobrenja EK
 6. 6. 6 11 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Uloga institucija Centralizovan / Dekoncentrisan – Delegacija EK – Kabinet potpredsednika Vlade – Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU, NIPAK Sekretarijat (DACU) – Resorna ministarstva Decentralizovan - DIS • Nacionalni fond (NF) • NIPAC, NAO, CAO • PAO • Resorna ministarstva (SPO) • Razni komiteti (JMC) 12 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Uloga institucija Komisija za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći - razmatra nacrte dokumenata koji će biti predstavljeni donatorima, predlaže prioritete za korišćenje sredstava međunarodne pomoći posebno za korišćenje pretpristupnih fondova EU - razmatra i daje predloge Vladi o ostak+lim značajnim pirtanjima u vezi sa korišćenjem i upravljanjem fondovima EU irazvojnom pomoći Radne grupe za programiranje IPA 1. Radna grupa za ekonomiju i razvoj ljudskih resursa; 2. Radna grupa za lokalni, regionalni i ruralni razvoj; 3. Radna grupa za razvoj infrastrukture; 4. Radna grupa za reformu državne uprave; 5. Radna grupa za vladavinu prava; Grupa za ocenu projekata (Kabinet potpredsednika Vlade, Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći i Sektor nadlažan za pripremu budžeta, Kancelarija za evropske integracije). Grupa za ocenu projekata vrši procenu prioriteta nacrta i predloga projekata u skladu sa utvrđrnim kriterijumima i formularima za ocenu predloga projekta. Grupom za ocenu projekta rukovodi predstavnik NIPAK-a
 7. 7. 7 13 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Uloga DACU Koordinacija procesa programiranja IPA prenos odgovornosti na korisnike i obezbeđivanje procesa pripreme PF u skladu sa rokovima i procedurama EK Davanje preporuka zajedno sa Kabinetom potpredsednika Vlade pre nego što EK donese konačnu saglasnost PRIPRERMA PF 0% 100% 14 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Analiza zainteresovanih strana • Ko su zainteresovane strane? Terminologija: Zainteresovane strane (Stakeholders) Korisnici (Beneficiaries) Ciljne grupe Krajnji korisncici (Final beneficiaries) • Partneri na projektu
 8. 8. 8 15 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Zainteresovane strane su pojedinci, grupe, organizacije koje utiču na projekat, na koje projekat utiče, koji mogu da podrže projekat ili budu protiv njega Čije probleme ili mogućnosti analiziramo? Ko će imati koristi ili štete od predložene projektne intervencije i na koji način? Analiza zainteresovanih strana 16 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Koraci u analizi zainteresovanih strana • Identifikacija opšteg razvojnog problema • Identifikacija i pravljenje spiska svih osoba, grupa, relevantnih institucija • Kategorizacija zainteresovanih strana, odabir prioritetnih interesa • Odabir najvažnijih • Identifikacija veza, stepen saradnje ili konflikta zainteresovanih strana
 9. 9. 9 17 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Matrica analize zainteresovanih strana • Ograničeno razumevanje toga da način odlaganja sopstvenog otpada utiče na zdravlje • Mogućnost za efikasnije lobiranje vladinih tela • Žele da odlažu otpad dalje od domaćinstava • Žele pristup čistoj vodi • Svesni industrijskog zagađenja i njegovog uticaja na kvalitet vode • Zdravstveni rizici Domaćinstva: X domaćinstava ispušta otpad i otpadne vode u reku, koriste vodu za piće i ribu iz reke • Posedovanje finansijskih i tehničkih resursa za uvođenje novih “zelenih tehnologija” • Skromna trenutna motivacija za ostvarivanje promena • Održavanje i povećanje profita • Informisanje o uticaju koji ima na društvo i životnu sredinu • Mobilizacija političkog pritiska kako bi se uticalo na ponašanje industrije • Izvestan stepen brige o imidžu kompanije • Briga o troškovima u slučaju sprovođenja Zakona o zaštiti životne sredine Industrija x: Veliko industrijsko poslovanje, nedovoljno regulisano, ne postoji sindikat, uticajna lobi grupa, nedovoljna briga za životnu sredinu • Veliki interes za uvođenje mera kontrole zagađenja • Ograničen politički uticaj, s obzirom na slabu organizacionu strukturu • Održavanje i poboljšanje njihovih sredstava za život; • Podrška kapacitetima za organizovanje i lobiranje • Sprovođenje mera kontrole industrijskog zagađenja • Zagađenje utiče na količinu i kvalitet ulova • Ugroženo je zdravstveno stanje porodice, naročito dece i majki Porodice ribolovaca: X porodica sa niskim primanjima, mali porodični biznis, organizovan kao neformalna zadruga, žene aktivno učestvuju u obradi i prodaji ribe. Potencijal (kapacitet i motivacija za ostvarivanje promena) Interesi (i moguće aktivnosti za njihovo sprovođenje) Problemi (kakav uticaj ima(ju) problem(i)) Karakteristike zainteresovanih strana i druge osnovne karakteristike 18 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije SWOT Analiza Faze u SWOT Analizi SWOT 1 - Prednosti i Šanse SWOT 2 - Slabosti i Pretnje SWOT 3 - Izbor Strategije
 10. 10. 10 19 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije SWOT Analiza Treba biti realan u proceni prednosti i slabosti organizacije SWOT analiza određuje gde se vaša organizacija nalazi trenutno i gde će biti u budućnosti SWOT analiza treba da bude koncizna, jednostavna i specifična Treba izbegavati kompeksnost i dublju analizu SWOT je subjektivan 20 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Zašto radimo SWOT? Unaprediti/ pojačati prednosti Otkloniti slabosti Iskoristiti šanse Izbeći pretnje
 11. 11. 11 21 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije PRIPREMA LOGIČKE MATRICE 22 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Instrument kojim obezbeđujemo da u projektni predlog uključimo i prezentujemo na strukturisan način sve činjenice relevantne za projekat. • Korisiti se kao metod za planiranje i pisanje projektnog fiša. Omogućava da informacije budu analizirane i organizovane na strukturisan način što olakšava postavljanje važnih pitanja i identifikovanje slabosti; Šta je logička matrica?
 12. 12. 12 23 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Logička matrica projekta • Osnovni instrument za pripremu projekta • Koristi se kao prvi korak u pripremi projekta • Logicka matrica se koristi za projekte bez obzira na velicinu projekta, obim projekta, izvor finansiranja • Nema smisla koristiti logicku matricu za pojedinacne aktivnosti (npr. priprema seminara) 24 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Logička matrica sadrži četiri kolone i četiri (ili više) reda, kojima se su objedinjeni ključni elementi projekta: – Hijerarhija ciljeva projekta (Opis projekta ili Logika projektne intervencije); – Nacin pracenja i procene dostignuca projekta (Indikatori i Izvori verifikacije. – Projektno okruženje i spoljašnji faktori koji su ključni za uspeh projekta (Pretpostavke); • Upotreba Logičke matrice preporučuje se kao osnova za podnošenje projekta, a potom i tokom čitavog trajanja projekta radi praćenja napretka i prilagođavanja situaciji; LOGIČKA MATRICA: SINTETIČKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA U DATOM KONTEKSTU
 13. 13. 13 25 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Pretpostavke se pomeraju od aktivnosti ka rezultatima [troškovi, budzet] [ulazni parametri] Inputs (sredstva) Aktivnosti Pretpostavke se pomeraju od rezultata ka cilju (ciljevima) Nacin prikupljanja informacija Indiktori za svaki rezultat – (output indicator) Rezultati Pretpostavke se pomeraju od svrhe ka cilju (ciljevima) Nacin prikupljanja informacija Indikatori - Niži nivo uticaja Svrha projekta (specifičan cilj) Način prikupljanja informacija Indikatori na nivou opšteg cilja- Visok nivo uticaja (High level impact) Opšti cilj (razvojni cilj) Pretpostavke i rizici (spoljašnji faktori) Mehanizmi za praćenje projekta=monitoring (Izvori verifikacije, načini verifikacije informacije) Način praćenja i procene dostignuća projekta (Objektivno merljivi indikatori) Logika intervencije (Opis projekta, hijerarhija ciljeva) Logička matrica projekta 26 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • OPŠTI CILJ opisuje predviđeni dugoročni cilj čijem ostvarenju projekat doprinosi • SPECIFIČNI CILJ/SVRHA opisuje željene efekte projekta (svrha projekta); ostvarivanje neposrednog cilja za direktne korisnike • REZULTATI opisuju ciljeve koje rukovodstvo projekta treba da postigne i održi za vreme trajanja projekta • AKTIVNOSTI treba da budu definisani kao procesi npr. pripremiti, izraditi, sprovesti ...
 14. 14. 14 27 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Sled koraka u izradi matrice • Priprema logframe je iterativan proces: Opis projekta (top down) Definisanje pretpostavki (bottom-up), zatim definisanje indikatora Izvori verifikacije (working across) 28 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Preduslovi (5) Pretpostavke (6) TroškoviSredstvaAktivnosti (4) Pretpostavke (7) Izvori verifikacije (14) Indikatori (13) Rezultati (3) Pretpostavke (8) Izvori verifikacije (12) Indikatori (11) Svrha projekta (2) Izvori verifikacije (10) Indikatori (9) Opšti cilj (1) PretpostavkeIzvor verifikacijeObjektivno merljivi indikatori Opis projekta Logička matrica – redosled unosa podataka
 15. 15. 15 29 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Logika intervencije Moguce je prikazati i citajuci u obrnutom smeru Svrha/cilj Rezultati Aktivnosti Inputi/resursi Opšti cilj Svrha/cilj Rezultati Aktivnosti 30 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Vertikalna logika Preduslov Opis projekta Merljivi indikatori Izvori verifikacije Pretpostavke Aktivnosti Rezultat Specfičan cilj Opšti cilj
 16. 16. 16 31 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Horizontalna logika Preduslovi Opis projekta Merljivi indikatori Izvori verifikacije Aktivnosti Rezultati Specifičan cilj Opšti cilj Pretpostavke 32 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Hijerarhija ciljeva projekta 1.1.1 ... 1.1.2 ... 1.1.3 ...itd. Aktivnosti 1.1 ..... 1.2 .... Rezultati 1.Svrha projekta/specifični cilj .....Opšti cilj
 17. 17. 17 33 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Provera opšteg cilja Kada je formulisan neophodno je obezbediti da je opšti cilj: • Usklađen sa razvojnom politikom države • Usklađen sa donatorskom politikom (npr. Evropsko partnerstvo, MIPD) • Dovoljno opravdan • Nije previše ambiciozan • Ciljne grupe određene • Formulisan je kao željeni cilj, a ne kao sredstvo (proces) • Ne sadrži više dva ili više ciljeva koji su uzročno povezani 34 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Najčešći problemi u formulisanju svrhe: Svrha se definiše na takav način da prepričava navedene rezultate (skup rezultata) umesto postignuće višeg ranga • Treba izbegavati fraze poput: to contribute ili to assist • Primer: projekat-Prečišćavanje vode Rezultati: - Smanjeno direktno izlivanje otpadnih voda u reku - Poboljšani standardi za obradu otpadnih voda - Poboljšana informisanost javnosti o nadležnosti u oblasti životne sredine Formulisanje svrhe Primer loše prakse Primer dobre prakse Svrha je skup rezultata Svrha je posledica rezultata Poboljšano je prečišćavanje vode i samnjen je nivo direktnog izlivanja u reku Poboljšan kvalitet rečne voda
 18. 18. 18 35 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Razlika između rezultata projekta i outputa: • Rezultat je ono sto cemo ostvariti/postići realizacijom aktivnosti • Output je sam proizvod odgovarajuce aktivnosti 36 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije PRETPOSTAVKE predstavljaju spoljne faktore koji mogu uticati na uspeh projekta, ali nad kojima rukovodioci projekta nemaju direktnu kontrolu Pretpostavke opisuju: – Situacije, – Događaje, – Uslove ili – Odluke • Mogu se izvesti iz drveta ciljeva • Formulisane su kao pozitivno stanje • Povezane su na različitim nivoima u matrici • Pridaje im se značaj u odnosu na važnost i verovatnoću
 19. 19. 19 37 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Rizici i pretpostavke Rizici su pretnje: strogi, nefeleksibilni ciljevi netačna očekivanja promene u političkoj klimi Pretpostavke se izražavaju kao pozitvno stanje dok rizici uvek negativno 38 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Da li je pretpostavka važna? Da li će se pokazati tačnom? Skori sigurno Verovatno Malo verovatno Isključiti iz matrice Uključiti kao pretpostavku Da li je moguće revidirati projekat kako bi se uticalo na spoljašnji faktor? Projekat potencijalno nije izvodljiv Revidirajte projekat dodavanjem aktivnosti ili rezultata; ukoliko je potrebno preformulišite svrhu projekta DA DA NE NE Provera pretpostavki i njihovog značaja
 20. 20. 20 39 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Opisuju ciljeve projekta na objektivno merljiv način i tačno utvrđuju koji su to standardi koji moraju biti dostignuti kako bi opšti cilj, svrha i rezultati projekta bili ostvareni. Kvalitet/vrsta promene – koliko dobro je izvršena Kvantitet/obim promene – koliko je velika ili šta je sve promenjeno Vremenski okvir – koji j najkasniji rok/do kada Ciljna grupa – za koga Mesto/lokacija – gde Indikatori 40 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Specific / ograničen na cilj koji treba da meri • Measurable / merljiv kvantitativno i kvalitativno • Available / dostupan uz prohvatljive troškove i zasnovan na raspoloživim podacima • Relevant / značajan u odnosu na informacije koje su potrebne • Time – bound / vremenski ograničen tako da se zna kada možemo očekivati da cilj ili zadatak budu ispunjeni • Independent / nezavistan u odnosu jedan na prema drugom Indikator - SMARTI
 21. 21. 21 41 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Cilj: povećana poljoprivredna proizvodnja 1. Identifikovati indikator: povećana proizvodnja mleka 2. Ciljna grupa: mali proizvođači mleka 3. Kvantifikacija: 500 malih proizvođača povećalo proizvodnju za 50% 4. Kvalitet: ispuniti nacionalne standarde kontrole kvaliteta mleka 5. Vremenski okvir: između marta 2007. i oktobra 2008. godine 6. Lokacija: AP Vojvodina Indikator - primer 42 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Izvori verifikacije treba da odrede: • Koje informacije obezbediti (npr. iz administrativnih evidencija) • Odakle i iz kog izvora obezbediti informaciju (npr. izveštaj o napretku, statistička dokumenta) • Ko bi trebalo da obezbedi informaciju (npr. radnici na terenu, zdravstveni centar) • Kada i koliko često bi trebalo obezbediti informaciju (npr. mesečno, kvartalno, godišnje)
 22. 22. 22 43 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Provera indikatora Neophodno je obezbediti da su indikatori: • Određeni prema kvantitetu, kvalitetu, vremenu, lokaciji i ciljnoj grupi • Sredstva verifikacije budu raspoloživa • Relevantni kao mera dostizanja ciljeva • Pouzdani i aktuelni 44 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Logframe – iskustva sa RM • Prednosti kod RM u izradi logičkih matrica – Specifični ciljevi – Aktivnosti • Nedostaci kod RM u izradi logičkih matrica – Indikatori – Rezultati
 23. 23. 23 45 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Standardni format projektnog fiša 46 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Standardni format projektnog fiša
 24. 24. 24 47 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije ANNEXES ANNEX I: LOGIČKA MATRICA PROJEKTA ANNEX II: Raspored ugovaranja i trošenja sredstava (AMOUNTS CONTRACTED AND DISBURSED BY QUARTER FOR THE PROJECT) ANNEX III:Institucionalni okvir (INSTITUTIONAL FRAMEWORK – LEGAL RESPONSIBILITIES AND STATUTES) ANNEX IV: Zakoni, regulativa i strateski dokumenti (REFERENCE TO LAWS, REGULATIONS AND STRATEGIC DOCUMENTS) ANNEX V: Ostali relevantni detalji (DETAILS PER EU-FUNDED CONTRACT (*) WHERE APPLICABLE) 48 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Implementing arrangements: 1.5 Contracting Authority (EC): EC Delegation in Serbia 1.6 Implementing Agency: 1.7 Beneficiary (including details of project manager) 1.8. Overall cost: 1.9 EU contribution: 1.10 Final date for contracting: 3 years after the signature of the FA 1.11 Final date for execution of contracts: 5 years after the signature of FA 1.12 Final date for disbursements: 6 years after the signature of the FA
 25. 25. 25 49 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije 2.1 Opšti cilj i svrha projekta (OVERALL OBJECTIVE AND PROJECT PURPOSE) 2.2 Veza sa AP/NPAA / EP/ SAA (Link with AP/NPAA / EP/ SAA) 2.3 Veza sa MIPD (Link with MIPD) 2.4 Veza sa NDP (Link with National Development Plan (where applicable) Not aplicable 2.5 Veza sa nacionalnim/ sektorskim planovima (Link with national / sectoral plans) 50 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Istorijat i opravdanost projekta (3.1. Background and justification)
 26. 26. 26 51 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Opis projekta Šta treba uključiti: Istorijat Društveno-ekonomske pokazatelje Uloga institucija Zakonski okvir Usklađenost sa strategijom i sektorskom politikom Pregled trenutne situacije Postojeći standardi Postojeći kapaciteti (ljudski, finansijski i materijalni) 52 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Opravdanost projekta Analiza SWOT- objasniti kako su smanjeni uticaji identifikovanih problema i iskorišćene prednosti i šanse Analiza zainteresovanih strana Analiza problema Objašnjenje Koji su sve definisani problemi? Čiji su problemi? (target grupe) Koji su uzroci i posledice problema?
 27. 27. 27 53 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Opravdanost projekta Usklađenost sa EU standardima Studije izvodljivosti Zašto je prioritet? Hitnost “Value for money” EC, Nacionalni, Regionalni razvoj 54 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Procena uticaja projekta (3.2. Project Impact, Catalytic Effect and Sustainability)
 28. 28. 28 55 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Održivost projekta • Uticaj projekta i nakon njegovog završetka • EU prepoznaje tri vrste održivosti: Finansijska održivost - kako će aktivnosti biti finansirane nakon završetka projekta Institucionalna održivost- ko će imati vlasništvo nad procesom nakon što je projekat završen Zakonodavna održivost – da li projekat ima za cilj da unapredi/ razvije zakonodavni ili strateški okvir, unapredi standarde • Kako će ciljna grupa iskoristiti stečeno znanje /veštine/ infrastrukturu u budućnosti? 56 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Održivost projekta • Koje su očekivane promene za svaki od navedenih rezultata: • Promena situacije/stanja • Promena nivoa znanja • Promena u ponašanju • Promena attitude Kako će se takva promena održati ???
 29. 29. 29 57 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Aktivnosti koje obezbeđuju održivost projekta: Trening trenera Održavanje opreme Pisanje priručnika Akreditacija/sertifikacija organizacija Donošenje zakonskog okvira Pisanje strategije Usvajanje određenih procedura ili standarda Stvranje mreža organizacija (network) 58 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Katalitički efekat Katalitiči efekat- ubrzanje opšteg društveno-ekonomskog razvoja, institucionalnog razvoja… Da li je projekat katalizator za druge promene? Da li se projekat može koristiti kao model? Da li se ciljevi projekta mogu primeniti na ostale modele?
 30. 30. 30 59 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije 3.3 Rezultati i merljivi indikatori 3.4 Aktivnosti: 60 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Podela aktivnosti prema operativnim detaljima • Uskladjivanje redolseda obavljanja aktivnosti (sequencing), trajanje i prednjačenje • Raspodela odgovornosti • Identifikacija glavnih aktivnosti • Identifikacija podaktivnosti • Vremenski okvir - CPA (Critical Path Analisys) 3.5 Uslovljenost i redosled obavljanja aktivnosti
 31. 31. 31 61 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Komponente projekta • “Staretgije” projekata koje se identifikuju prema sledećim kriterijumima: Ugovori za realizaciju projekta (tehničke Manadzment tj. organizaciona struktura odgovorna za realizaciju projekta Geografska lokacija Grupisanjem projektnih aktivnosti 62 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije 3.6 Srodne aktivnosti Prethodni i trenutni projekti finansirani iz nacionalnih ili donatorskih sredstava Da li se vaš projekat: nadovezuje/ nastavlja na prethodno sprovedene aktivnosti preklapa sa prethodnim projektima zavisi od drugog projekta Evropska Komisija insistira na kontinuitetu i višegodišnjem pristupu projekata
 32. 32. 32 63 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije 3.6 Srodne aktivnosti Ne postoji ograničen broj srodnih aktivnosti ali ukoliko ih imate više od 5, neophodno je prioritizovati Za svaku aktivnost neophodno je navesti: naziv, donatora i datum realizacije povezanost sa projektom- trening programi, izveštaji da li se očekuje da će projekat biti povezan sa navedenim srodnim aktivnostima 64 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije 3.7 Stečena iskustva Stečena iskustva kroz realizaciju sličnih projekata (tip ugovora, korisnik, oblast) Closing the cycle - demonstracija efektivnog upravljanja projektnog ciklusa Iz Srbije ili susednih država - naročito za projekte koji se odnose na izgradnju institucija Uključiti sve relevantne projekte: naziv, donator, datum, naučene lekcije, njihov uticaj na projektni plan i realizaciju
 33. 33. 33 65 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Budžet i plan njegovog sprovođenja 4. INDICATIVE BUDGET 5. INDICATIVE IMPLEMENTATION SCHEDULE 66 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Budžet se priprema različito u zavisnosti od tipa projekta (service, works, supply, grant, twinning). Troškovi treba da budu realni i da odgovaraju tržišnim uslovima Budžet treba da je usklađen sa pravilima. Ne sme da sadrži neopravdane troškove. (eligibility of costs) Priprema budžeta
 34. 34. 34 67 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • U ‘’service’’ ugovorima se radi o angažovanju eksperta za implementaciju određenog zadatka • Sa budžetom se pokrivaju troškovi rada (plate), uključujuči sve vezane troškove (putovanja, dnevnice, podrška, ostalo) • KALKULACIJA Trošak eksperta = Broj dana x cena dana* *cena dana uključuje ‘’overheads’’ LOGIKA PRIPREME BUDŽETA - SERVICES 68 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije LOGIKA PRIPREME BUDŽETA - SUPPLIES • U ‘’supply’’ ugovorima se radi o nabavci opreme • Ugovor pokriva svu opremu uključujući montažu, trening, delove isl. • VAŽNO!! Neophodna je ekspertska procena pojedinačnih kategorija opreme – specifična oprema • U obzir uzeti vremensku perspektivu – 1,5 godine do implementacije • Normalno uzimamo unit-based contracts
 35. 35. 35 69 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije LOGIKA PRIPREME BUDŽETA - WORKS • U ‘’works’’ ugovorima se radi o izgradnji ili renoviranju (osnovna infrastruktura isl.). • Ugovor pokriva sve troškove, koji su vezani na izgradnju, uključujući material, radnike, mašine… • VAŽNO!! Ekspertska procena troškova • NAJVAŽNIJE!! Preduslovi za sprovođenje radova (glavni projekat, građevinska doz.) • Normalno uzimamo unit-based contracts • DODATNO: contingency reserve (rezerva) u visini 8- 15%, (troškovi nadzora) 70 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije LOGIKA PRIPREME BUDŽETA - GRANTS • U ‘’grants’’ ugovorima se radi o sumi novca (grant scheme), koja je namenjena direktnim donacijama na lokalnom i regionalnom nivoju (po proceduri PRAG) • Sastav budžeta – jednostavan – ukupna suma grant sheme.
 36. 36. 36 71 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije LOGIKA PRIPREME BUDŽETA - TWINNING • Instrument pretpristupne pomoći - twinning • Transfer iskustva iz država EU u države (potencijalne) kandidate • Sastav budžeta – po formatu u twinning manualu – detaljni prikaz 72 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Direktni ugovori izmedju EK i institucija (primer SKGO) o financijskoj podršci ili specifičnim zadacima • Sastav budžeta – nema propisane forme, ali treba da se predstavi detaljni prikaz: eksperti, transportni troškovi, per-diems, podugovaranje, nabavka opreme • Može da se koristi format budžeta za ‘’grant’’ ugovore LOGIKA PRIPREME BUDŽETA – DIRECT AGREEMENTS
 37. 37. 37 73 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Indicative Budget 1.601.60TOTAL 1000.600.60contract 3.1 Part 3 1000.80.8contract 2.1 Part 2 1000.20.2contract 1.1 Part 1 IFIsRegion al Central% *Type of cofinanci ng (J / P) ** TotalINVIB% *Total PRIVATENATIONAL PUBLIC CONTRIBUTIONEU CONTRIBUTION TOTAL PUBLIC COST SOURCES OF FUNDING 74 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije KOFINANSIRANJE - Kofinansiranje se račna na nivou prioritetnih osa (MIPD priority axis) - Za svaku od prioritetnih osa potrebno je obezbediti 10% kofinansiranja za ‘meke’ projekte (institution building) odnosno 25% za investicione projekte -Ovo podrazumeva da neće svi projekti imati element kofinansiranja u svom budžetu -Primenjuje se PARALELNI model kofinansiranja -Za kofinansirajući deo primenjuju se nacionalne procedure javnih nabavki (dok pravila opravdanosti troškova ostaju ista – eligibility, rule of origin...) -Grant sheme (min10%), twinning (0-5%)
 38. 38. 38 75 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije T+ 12 QT + 8 QT + 4QContract 3.1 (service) T + 10 QT + 7 QT + 3 QContract 2.1 (supply) T + 1 QContract 1.1 FwC Project CompletionSignature of contract (max T+12Q) Start of Tendering Contracts INDICATIVE IMPLEMENTATION SCHEDULE T – momenat potpisivanja Finansijskog sporazima Q – godišnji kvartal (3 meseca) 76 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Raspored Ugovaranja i Potrošnje Sredstava • Usluge – 10% u momentu ugovaranja – U zavisnosti od trajanja ugovora (jednaka raspodela na šestomesecnom nivou) • Oprema – 45% u momentu ugovaranja – 45% u momentu isporuke opreme – 10% nakon testiranja opreme
 39. 39. 39 77 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije 1.600.000 1,600,0001,330,0001,250,000620,000560,000200,000Cumulated 600.000 270,000270.00060,000 Contract 3.1 (service) 800.000 80,000360,000360,000 Contract 2.1 (supply) 200.000 200.000Contract 1.1 Disbursed 1.600.000 1.600.0001.000.000200,000Cumulated 600.000 600.000 Contract 3.1 (service) 800.000 800.000 Contract 2.1 (supply) 200.000 200,000Contract 1.1 TotalQ12Q11Q10Q9Q8Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Contracted ANNEX II: AMOUNTS (IN €) CONTRACTED AND DISBURSED BY QUARTER FOR THE PROJECT (IPA contribution only) 45% 45% 10% 10% 78 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije 6. Cross-cutting issues U zavisnosti od sektora, modaliteta isporuke, geografske lokacije, potrebno je navesti kako će se projekat odnositi na sledeće horizontalne oblasti: jednake šanse / ravnoprvavnost zaštita životne sredine prava manjina
 40. 40. 40 79 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije EU Pravila o javnim nabavkama PRAG 80 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije PRAG Osnovni dokument koji reguliše procedure javnih nabavki za EU fondove: http://europa.eu.int/comm/europaid/tender/gestion/index_en.htm - Obezbedjivanje pravične konkurencije - Transparentnost korišćenja sredstava iz javnih fondova EU - Načelo nacionalnosti “Rule of Origin” (Country of origin is the where the goods have “undergone their last, economically justified, substantial transformation”. ) - Zemlje članice EU - Zemlje potpisnici sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru (Norveška, Island, Lihtenštajn) - Zemlje kandidati i zemlje korisnici IPA
 41. 41. 41 81 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Tipovi projekata: SERVICE PROJEKTI - Usluge tehničke podrške SUPPLY PROJEKTI - Projekti nabavke opreme WORKS PROJEKTI - Projekti izgradnje radova GRANT SHEME - Projekti donatorskih shema (bespovratna pomoć) TWINNING PROJEKTI - Prenos znanja između administracija EU zemlje i zemlje Korisnika Vrste javnih nabavki Nabavka usluga (Service) Nabavka roba (Supply) Nabavka radova (Work) Vrste javnih nabavki i procedure koje se primenjuju 82 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Otvoren (Open): moze aplicirati svako ko je zainteresovan da ucestvuje na tenderu. Nema pregovaranja; Restriktivni (Restricted): moze aplicirati svako ko je zainteresovan medjutim samo oni koji zadovolje min kriterijuma (shortlisted) su pozvani da ucestvuju na tenderu (min4 – max8); Nema pregovaranja; Competitive negotiated procedure: tenderers selected by contracting authority Framework contract: TA se bira sa liste unapred poznatih konsultantskih kuca/konzorcijuma. Vrste postupaka
 42. 42. 42 83 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije ≤ €10,000 Single tender < €300,000 but > €10,000 Competitive negotiated procedure < €5,000,000 but ≥ €300,000 Local open tender procedure ≥ €5,000,000 1.International open tender procedure 2.International restricted tender procedure (exceptional cases) WORKS ≤ €10,000 Single tender < €60,000 but > €10,000 Competitive negotiated procedure < €150,000 but ≥ €60,000 Local open tender procedure ▼ ≥ €150,000 International open tender procedure ▼ SUPPLIES ≤ €10,000 Single tender < €200,000 but > €10,000 1.Framework contracts 2.Competitive negotiated procedure ≥ €200,000 International restricted tender procedure SERVICES Vrste javnih nabavki i procedure koje se primenjuju 84 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Za ugovore čija je vrednost manja od €200,000 koristi se procedura Framework contracts ili ukoliko to nije moguće competitive negotiated procedura gde se pozivaju najmanje 3 kandidata. Za usluge čije vrednost iznosi €200,000 ili više, primenjuje se International Restricted tender procedure koja podrazumeva međunarodno oglašavanje contract forecast i procurement notice Usluge - Services
 43. 43. 43 85 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije • Za Framework contracts procedura je kraća, zahteva prethodnu pripremu tenderskog dosijea, izradu Specific ToR. Priprema se request for services i mora se voditi računa o trajanju potpisanog framework ugovora. • Rok za podnošenje ponuda od momenta slanja pozivnog pisma je minimum 14 dana. • Ponude važe takođe 14 dana od dana podnošenja što znači i da se poseban ugovor potpisuje u tom roku. • Nema posebnog odobravanja komisije i dovoljno je da stigne samo 1 ispravna ponuda Znači ukupan rok za ovu proceduru traje 30-45 dana. Najčešće se koristi za short-term technical assistance ili studije čija je vrednost manja od €200,000 a čije trajanje ne prelazi 12 meseci. Framework contracts 86 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Šta to podrazumeva u stvarnosti: 1. Priprema i objavljivanje Contract Forecast 30 dana pre objavljivanja Procurement notice (podrazumeva se da je tenderski dosije več načelno spreman) 2. Procurement notice se podnosi 15 dana pre objavljivanja 3. Od dana objavljivanja do dana podnosenja pisma o nameri (expression of interest) min. 30 dana 4. Evaluacija long list, short list, Ev. Comitee (isto approval 5 dana) do 30 dana 5. Final shortlist report – objavljivanje 6. Priprema i objavljivanje Shortlist notice (min. 4 – max 8) 7. 50 dana za podnošenje ponuda od dana objavljivanja 8. Opet evaluacija oko 30 dana 9. Priprema, odobravanje i potpisivanje ugovora 10. Implementacija Sve ukupno bez implementacije minimum 180 dana! International restricted tender procedure - services
 44. 44. 44 87 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Contract forecast Procurement notice Tender preparation Evaluation Conclusions 30 days 30 days Use of corrigendum Long list Short list Letters 50 days Points allocated to award criteria Additional information Technical: x 0.80 Financial x 0.20 Contracting Key phases 88 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Piprema Procurement Notice-a • Profesionalni i finansijski kapaciteti kompanije su relativno standardni uslovi (npr. broj zaposlenih, turnover kompanije i sl.) • Tehnički kapaciteti su kritični u određivanju short liste. Najbitnije prethodno iskustvo na sličnim projektima (reference, max 15): – Iskustvo u određenoj/specifičnoj oblasti – Veličina projekta – Lokacija – Da li je projekat uspešno završen – Da li je finansiran iz EU
 45. 45. 45 89 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Standardni Projektni zadatak - Terms of Reference A. Kontekst/Istorijat zadatka (Background Information) B. Opis zadatka (Objective, Purpose and Expected Results) C. Pretpostavke i rizici (Assumptions and Risks) D. Opis poslova (Scope of the Work - Specific activities, project management ) E. Logistika i vremenski okvir (Logistics and Timing) F. Zahtevi - Requirements (personnel, office, equipment) G. Izveštaji - Reports H. Monitoring i evaluacija (indikatori) I. Visibility 90 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Evaluation phases Receipt and registration Tender opening (prep. Meeting and compliance) Evaluation (admin and technical compliance) Individual assessment Agreement Interviews (10 days) Financial evaluation Compared to maximum value and then to each other
 46. 46. 46 91 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Tehnička Evaluacija - PRIMER 100 84.67/85.33 x 100 = 99.22 EliminatedTechnical score (actual final score/highest final score) 256/3 = 85.33254/3 = 84.67174/3 = 58.00Average score (mathematical average) 256254174300Total 908259100Evaluator C 828460100Evaluator B 848855100Evaluator A Tenderer 3Tenderer 2Tenderer 1Maximum possible 92 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Finanasijska evaluacija - PRIMER 951,322/1,060452 x 100 = 89.71100 Financial score (lowest total fees/actual total fees x 100) €1,060,452€951,322Eliminated following technical evaluation Total fees Tenderer 3Tenderer 2Tenderer 1Max. possible score
 47. 47. 47 93 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Zbirna evaluacija - PRIMER IIIFinal ranking 80.00 + 17.94 = 97.94 79.38 + 20.00 = 99.38 Overall score 89.71 x 0.20 = 17.94 100.00 x 0.20 = 20.00 Financial score x 0.20 100.00 x 0.80 = 80.00 99.22 x 0.80 = 79.38 Eliminated following technical evaluation Technical score x 0.80 Tenderer 3Tenderer 2Tenderer 1Max. possible score 94 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Ranking Overall score Financial score Technical score Composite score Financial score 2,957,0003,200,5672,950,0002,446,000Total fees Financial evaluation Technical score Average score Total score 87836881Evaluator C 77896477Evaluator B 82925785Evaluator A Tenderer 4Tenderer 3Tenderer 2Tenderer 1 Vežba
 48. 48. 48 95 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije NABAVKE - SUPPLIES ≤ €10,000 Single tender < €60,000 but > €10,000 Competitive negotiated procedure < €150,000 but ≥ €60,000 Local open tender procedure ≥ €150,000 International open tender procedure SUPPLIES 96 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije International open tender procedure • Za Supply tendere u vrednosti €150,000 ili više, primenjuje se International open tender procedura. Obavezno je objavljivanje individual contract forecast najmanje 30 dana pre objavljivanja procurement notice i to u OJ i na Europaid site. • Individual contract forecast se mora poslati 15 dana pre objavljivanja • Minimalni rok za dostavljanje ponuda od dana objavljivanja procurement notice – 60 dana • Evaluacija, članovi komisije (odobrenje) oko 30 dana • Evaluation report • Priprema, odobravanje, objavljivanje i potpisivanje ugovora min. 30 dana • Contract award notice 15 dana Ukupno potrebno vreme oko 180 dana minimum!
 49. 49. 49 97 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Tender dosije –Opsti uslovi (General conditions) – Specifični uslovi (Specific conditions) – Tehnička specifikacija (Technical specification) Napomena: Neophodno istraživanje tržišta (market research) 98 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Selekcija • Evaluation Committee (čitava procedura je poverljiva) • “Javno” otvaranje ponuda • Eligibility check (yes/no) • Finansijski kapacitet ponudjaca (yes/no) • Tehnicki i profesionalni kapacitet ponudjaca (yes/no) VAŽNO: Od ponuda koje dostignu min. zahtevanih kriterijuma bira se najjeftinija!!! Ako je najjeftinija ponuda iznad raspoloživog budžeta onda se moze primeniti negotiated procedure
 50. 50. 50 99 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Local open tender procedure - SUPPLIES • Za Supply tendere u vrednosti koja je manja od €150,000 a veća od €60,000 primenjuje se Local open tender procedura. • Procurement notice se ne objavljuje u OJ i Europaid već samo lokalno • Čitav postupak je identičan kao kod International open, samo su rokovi kraći – Rok za podnošenje ponuda od dana objavljivanja Procurement notice je 30 dana • Odobrenje komisije, Evaluacija, priprema i odobrenje ugovora minimum 30 dana a najverovatnije i duže • Contract award notice – objavljivanje Ukupno vreme trajanja 60 – 90 dana. • Od €10,000 - €60,000 Competitive negotiated procedura, isti postupak samo bez objavljivanja oglasa, 3 kandidata po izboru 100 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Primer - SUPPLIES Company C557060LOT 3 Company B5040Not biddingLOT 2 Company C708090LOT 1 Ranking without discount Company CCompany BCompany A After applying the discount 556348LOT 3 5036Not biddingLOT 2 707272LOT 1 Company C (no discount) Company B (10% discount) Company A (20% discount)
 51. 51. 51 101 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije RADOVI - WORKS ≤ €10,000 Single tender < €300,000 but > €10,000 Competitive negotiated procedure < €5,000,000 but ≥ €300,000 Local open tender procedure ≥ €5,000,000 1.International open tender procedure 2.International restricted tender procedure (exceptional cases) WORKS International open tender procedure - preko €5,000,000 Local open tender procedure €300,000 - 5,000,000 Competitive negotiated procedure €10,000 – 300,000 102 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije International open tender procedure - works • Obavezno je objavljivanje individual contract forecast najmanje 30 dana pre objavljivanja procurement notice i to u OJ i na Europaid site. • Procurement notice se mora poslati 15 dana pre objavljivanja • Priprema tendera (+ prethodna dokumentacija, najčešče service) • Minimalni rok za dostavljanje ponuda od dana objavljivanja procurement notice – 90 dana • Evaluacija, članovi komisije (odobrenje) minimum 30 dana • Evaluation report - odobrenje • Priprema, odobravanje, objavljivanje i potpisivanje ugovora min. 45 dana • Contract award notice 15 dana • Ukupan rok – oko 200 - 220 dana!!!
 52. 52. 52 103 Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Local open tender procedure - works • Procurement notice se ne objavljuje u OJ i Europaid već samo lokalno • Čitav postupak je identičan kao kod International open, samo su rokovi kraći – Rok za podnošenje ponuda od dana objavljivanja Procurement notice je 60 dana • Odobrenje komisije, Evaluacija, priprema i odobrenje ugovora oko 60 dana • Contract award notice – objavljivanje • Ukupno vreme trajanja 120 – 150 dana. • Od €10,000 - €300,000 Competitive negotiated procedure, isti postupak samo bez objavljivanja oglasa, 3 kandidata po izboru Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije HVALA NA PAŽNJI Ministarstvo finansija Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći www.evropa.sr.gov.yu

×