Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació orientada a objectes en Perl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programació orientada a objectes en Perl

 1. 1. Programació OO en PerlCurs dintroducció a Perl 2011Barcelona Perl MongersAlex Muntada <alexm@alexm.org>MooseEl sistema dobjectes de Perl 5 Simple, bàsic, esquelètic, flexible. Ofereix poca ajuda per a la programació orientada a objectes.MooseMoose és un sistema dobjectes complet ipotent Està construït al damunt del sistema dobjectes de Perl 5. Pren característiques daltres llenguatges com Smalltalk, Common Lisp i Perl 6. Moose és la millor manera de programar objectes en Perl 5 modern.ClassesEn Perl 5 clàssic una classe és un paquet (o mòdul) de Perl dins un fitxer:Cat.pm package Cat; use Moose; 1; 1 de 11
 2. 2. ClassesEn Perl 5 modern és el mateix però amb una sintaxi alternativa que permetcrear un context més específic que el del fitxer.Això ens interessa en cas que vulguem posar més duna classe dins el mateixfitxer. { package Cat; use Moose; }Mètodes use Cat; my $brad = Cat->new(); my $jack = Cat->new();Mètodes use Cat; Cat->meow(); my $alarm = Cat->new(); $alarm->meow();Mètodes { package Cat; use Moose; sub meow { my $self = shift; say "Meow!"; 2 de 11
 3. 3. } }Atributs { package Cat; use Moose; has name => ( is => ro, isa => Str, ); has( age, is, ro ); has diet, is => rw; }Atributs use Cat; my $fat = Cat->new( name => Fatty, age => 8, diet => Sea Treats ); say $fat->name(), eats , $fat->diet(); $fat->diet( Low Sodium Kitty Lo Mein ); say $fat->name(), now eats , $fat->diet();Encapsulament { package Cat; use Moose; has name, is => ro, isa => Str; has diet, is => rw; has birth_year, is => ro, isa => Int, default => sub { (localtime)[5] + 1900 }; 3 de 11
 4. 4. Encapsulament sub age { my $self = shift; my $year = (localtime)[5] + 1900; return $year - $self->birth_year(); } }Polimorfisme sub show_vital_stats { my $object = shift; say My name is , $object->name(); say I am , $object->age(); say I eat , $object->diet(); }PolimorfismeDuck TypingSi quelcom fa quack() és que és un ànec.Polimorfisme # how old is the cat? my $years = $zeppie->age(); # store the cheese in the warehouse for six months $cheese->age();Rols { 4 de 11
 5. 5. package LivingBeing; use Moose::Role; requires qw( name age diet ); }Rols { package Cat; use Moose; has name, is => ro, isa => Str; has diet, is => rw, isa => Str; has birth_year, is => ro, isa => Int, default => (localtime)[5] + 1900; with LivingBeing; sub age { ... } }Rols { package Cat; use Moose; has name, is => ro, isa => Str; has diet, is => rw; with LivingBeing, CalculateAge::From::BirthYear; }Rols use Cat; my $kitten = Cat->new( name => Kitty, diet => fish ); say This Cat is alive! 5 de 11
 6. 6. if $kitten->DOES( LivingBeing );Herència{ package LightSource; use Moose; has candle_power, is => ro, isa => Int, default => 1; has enabled, is => ro, isa => Bool, default => 0, writer => _set_enabled;Herència sub light { my $self = shift; $self->_set_enabled(1); } sub extinguish { my $self = shift; $self->_set_enabled(0); }}Herència{ package LightSource::SuperCandle; use Moose; extends LightSource; has +candle_power, default => 100;} 6 de 11
 7. 7. Herència{ package LightSource::Glowstick; use Moose; extends LightSource; sub extinguish { }}Herència{ package LightSource::Cranky; use Carp; use Moose; extends LightSource;Herència override light => sub { my $self = shift; Carp::carp( "Cant light a lit light source!" ) if $self->enabled; super(); };Herència override extinguish => sub { my $self = shift; Carp::carp( "Cant extinguish an unlit light source!" ) unless $self->enabled; 7 de 11
 8. 8. super(); }; }Herència say Looks like a LightSource if $sconce->isa( LightSource ); say Monkeys do not glow unless $chimpy->isa( LightSource );Moose i OO en Perl 5 my $metaclass = Monkey::Pants->meta(); say Monkey::Pants instances have the attributes:; say $_->name for $metaclass->get_all_attributes; say Monkey::Pants instances support the methods:; say $_->fully_qualified_name for $metaclass->get_all_methods; # You can even see which classes extend a given class my $metaclass = Monkey->meta(); say Monkey is the superclass of:; say $_ for $metaclass->subclasses;Referències dobjectes { package Player; sub new { my ($class, %attrs) = @_; return bless %attrs, $class; } } 8 de 11
 9. 9. Referències dobjectes my $joel = Player->new( number => 10, position => center, ); my $jerryd = Player->new( number => 4, position => guard, );Referències dobjectes sub format { my $self = shift; return # . $self->{number} . plays . $self->{position}; } sub number { return shift->{number} } sub position { return shift->{position} }Cerca de mètodes i herència package InjuredPlayer; use parent qw( Player Hospital::Patient ); use mro c3;AUTOLOAD { package Foobar; sub AUTOLOAD { our $AUTOLOAD; 9 de 11
 10. 10. my ($name) = $AUTOLOAD =~ /::(w+)$/; # pretty-print the arguments local $" = , ; say "In AUTOLOAD(@_) for $name!" } }Sobrecàrrega de mètodes sub overridden { my $self = shift; return $self->SUPER::overridden( @_ ); }Reflexió say "$pkg exists" if eval { $pkg->can( can ) }; sub module_loaded { ny $modname = shift; $modname =~ s!::!/!g; return exists $INC{ $modname . .pm }; } say "$func() exists" if $pkg->can( $func );Conceptes avançats Afavoriu la composició abans que lherència. Principi de responsabilitat única: una classe no ha de fer més feina de la que li correpon (Empleat sap dempleats no de nòmines). DRY: Don¿t Repeat Yourself. Principi de substitució de Liskov: accepteu generalitzacions però 10 de 11
 11. 11. sigueu específics en el que retorneu. Subtipus i coercions. Immutabilitat: proveu a fer els vostres objectes no modificables.GràciesPreguntes? Dubtes? Comentaris? Idees? 11 de 11

×