Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Key competence

537 views

Published on

The significatin of key competences used in calification in labour market

Published in: Education, Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Key competence

  1. 1. Competenţe cheie Atelier de lucru Conferinţa finală a proiectului Phare 2004 „ Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări ” Liliana Voicu Sinaia, Hotel Internaţional, 31 ianuarie 2008 CNFPA
  2. 2. Ce sunt competenţele cheie <ul><li>combinaţii de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini relevante în context, necesare pentru adaptarea la cerinţele sociale generale </li></ul><ul><li>scop: incluziunea socială, ocuparea, cetăţenia activă, dezvoltarea/ împlinirea personală </li></ul><ul><li>denumiri: competenţe/deprinderi fundamentale, de bază, generice, transversale </li></ul>CNFPA
  3. 3. Care sunt competenţele cheie <ul><li>Formare profesională: </li></ul><ul><ul><li>Competenţele cheie, comune mai multor ocupaţii (CNFPA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Unităţi de competenţe-cheie/fundamentale – SO (CNFPA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Unităţi de competenţe cheie – SPP (CNDIPT) </li></ul></ul><ul><li>Educaţie </li></ul><ul><ul><li>Abilităţi cognitive, afective sau volitive – Profilul absolventului de învăţământ obligatoriu (CNC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Competenţe-generice – Profilul absolventului de liceu </li></ul></ul><ul><ul><li>Competenţe generice – transversale (ACPART) </li></ul></ul><ul><li>Competenţe-cheie pentru LLL – recomandarea Parlamentului & Consiliului european, dec 2006 </li></ul>CNFPA
  4. 4. Coerenţă - compatibilitate <ul><li>Definiţii diferite în plan naţional / european </li></ul><ul><li>Conţinuturi de precizie şi consistenţă diferite </li></ul><ul><li>Abordări diferite </li></ul><ul><ul><li>definiţie, </li></ul></ul><ul><ul><li>conţinut </li></ul></ul><ul><ul><li>ierarhizare pe niveluri </li></ul></ul>CNFPA
  5. 5. Întrebări… cheie: <ul><li>Care sunt actorii implica ţ i în definirea competenţelor cheie ? </li></ul><ul><li>Cum pot fi armonizate la nivel conceptual ş i metodologic sistemele de definire a competenţelor-cheie în diferitele sisteme ? </li></ul><ul><li>E ste necesar ă d efinirea competenţelor- cheie pentru toate nivelurile de calific a r e ş i pentru orice tip de calificare? Cine decide asupra lor ? </li></ul>CNFPA
  6. 6. Întrebări… cheie: <ul><li>Care este rela ţ ia competenţelor-cheie cu cele 8 niveluri de calificare EQF ? </li></ul><ul><li>Cum ne raport ă m la competenţele- cheie în cadrul sistemel or de evaluare şi c ertificare a competen ţ elor? </li></ul><ul><li>Avem nevoie de certificarea competenţelor-cheie? </li></ul>CNFPA

×