Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mušterija taksisti poklonio stan dnevni avaz-13.08.2010

725 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mušterija taksisti poklonio stan dnevni avaz-13.08.2010

  1. 1. mozaik Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010. 7 [ta ka`u poznati Stjepan Mesi} SUDBINE Dokaz da prijateljstvo nema granica Ja se ni za {to ne}u kandidirati - Ja se ni za {to ne}u kandidirati, a kao {to sam ve} ne- koliko puta rekao, bit }u uvijek na usluzi dr`avnoj politici Mu{terija taksisti poklonio stan Momir Samoukovi} tokom bolesti prona{ao prijatelja, kojem je prepisao imovinu Bakir Be{irevi} kada za to na|u potrebe. Moj interes je da iza|emo iz kri- ze, da na{e tvrtke u svijetu dobiju poslove, da se vratimo na tr`i{ta koja smo nekada imali i u tom }u smislu svim na{im Mesi}: Sigurno poduze}ima, kojima mogu, pomo}i da dobiju sigurno tr`i{te tr`i{te. (Biv{i hrvatski predsjednik za „Jutarnji list“) Dvadesetpetogodi{nji Mahir Nuhi}, voza~ „Paja taxija“, ni sa- njao nije da }e dobiti poklon ~ija Imali smo samo jednu je cijena po ugovoru 30.000 mara- garnituru dresova ka, mada je njegova stvarna vrije- - Meni je ~ast {to sam igrao za reprezentaciju BiH ka- dnost duplo ve}a. da se ona stvarala. Moja generacija je udarila kamen te- Naime, Momir Samoukovi}, meljac dr`avnom timu. Za najbolju selekciju sam igrao njegova dugogodi{nja mu{terija, 19 utakmica. Debitirao sam u Bolonji kada smo igrali Be{irevi}: u znak zahvalnosti za lijepe vo- protiv Hrvatske. U tom me~u svoj debi je imao i Hasan Debi protiv `nje, po{tenje i neizmjerno vrije- Salihamid`i}. Tada smo imali samo jednu garnituru dr- Hrvatske esova, a padala je ki{a. No, nikome nije padalo na pamet da se buni. (Biv{i reprezentativac BiH za „Avazov Sport“) Nuhi}: Dejan Lutki} Nagrada za lijepe Nemamo milione da pravimo vo`nje i ugodna filmove za svoju du{u dru`enja - Mo`emo napraviti fantasti~ne programe i sjediti kod ku}e i gledati ih s prijateljima i istomi{ljenicima, ali ako se to ne prilagodi konzumentima TV programa, Faksimil ugovora o poklonu stana onda ni{ta nije ura|eno. Nemamo mi milione da bi- Lutki}: Fanta- smo pravili filmove i serije samo za svoju du{u. sti~ni programi Iznena|enje za ro|endan [ta ka`u u narodu (Glumac za „Press“) ☎ 033/281-393 Mahir Nuhi} kazao nam votu nikada ne zaboravlja. redakcija@avaz.ba je kako ovo nije jedino Za ro|endan mu je na posao iznena|enje koje mu je pr- iredio profesor Samouko- po radnom kolegi poslao kover- tu u kojoj je bilo 100 KM i pose- Koje su prednosti devetogodi{njeg vi}. Pored toga {to ga na- ziva svojim sinom, bitne datume u njegovom `i- bna posveta. Ovaj ~in i veliko- du{nost profesora znala je i ra- splakati Mahirove roditelje. osnovnog obrazovanja - Nadle`ni bi trebali razmisliti o tome koliko je devetogodi{nje osno- dno dru`enje poklonio mu oju ku}u da `ivi. vno obrazovanje u~inkovito, odnosno kakve su prednosti tog sistema. je stan u sarajevskom nase- - Poklon mi nije bio va`an, Dosta su na{a djeca bila predmet eksperimenata, a ovaj je vrlo upitan. lju Grbavica. `elio sam da Momir ozdravi i da pr- Takav sistem nije uveden u cijeloj dr`avi pa se pitam u kakvoj su pre- odamo stan koji je ve} bio u mom dnosti djeca koja idu u osnovnu {kolu devet godina. (^itateljica E. N.) Te{ka bolest vlasni{tvu. On na to nije pristao, a Prema Nuhi}evim rij- e~ima, pedesetdvogodi{nji novac za lije~enje su u me|uvreme- nu sakupili u~enici „Pete gimnazi- Vremenska prognoza 13. 8. 2010. Samoukovi}, koji je ina~e pro- je“ u Sarajevu, gdje Momir predaje. fesor, prije nekoliko godina obo- Nakon nekoliko mjeseci uzimanja lio je od karcinoma na `elucu. lijekova i iscrpnih terapija, Momir sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo Te{ke bolesni~ke dane Nuhi} mu je ozdravio, ponovo se vratio na je svakog dana voze}i ga u bolni- svoje radno mjesto i `ivi u stanu ko- cu uljep{avao osmijesima, a pone- ji mi je poklonio - kazao je Nuhi}. kad se znalo i zapjevati kako bi se ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano tuga barem na tren otjerala. Iskren osmijeh Profesor koji nema bli`ih sro- Igra sudbine jo{ jednom je po- dnika, u taksisti je prepoznao na- kazala da se ni{ta ne de{ava sl- VRIJEME jboljeg prijatelja, a pomisliv{i da u~ajno, te da je svaki iskren osmi- DANAS BIHA] }e ubrzo umrijeti, poklonio mu je jeh zlata vrijedan, i da se nikada 35 34 stan koji je pro{le godine i prepi- ne zna {ta `ivot nosi. Taksista BANJA BR^KO sao na njegovo ime. U me|uvre- Mahir na kraju nam je kazao da LUKA 35 menu, bolest je uznapredovala, svakog dana govori Momiru ako Prete`no a za lije~enje je bilo potrebno 50.000 KM. Tada je Nuhi} se predomisli, jer je ozdravio, da }e mu stan vratiti, te da, iako je u sun~ano TUZLA 35 ZENICA predlo`io Samoukovi}u da njegovom vlasni{tvu, ne `eli ni{ta Danas }e preovlada- LIVNO FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD vati sun~ano i vru}e. 34 prodaju stan da se on izli- osim da i dalje ima najboljeg pri- je~i te da }e ga primiti u sv- jatelja. F. FAZLAGI] U drugom dijelu dana, 33 SARAJEVO ponegdje u sjeverozapa- 33 dnoj i sjevernoj Bosni, Sumnjiv konkurs u MUP-u SBK mogu} je kratkotrajan loka- GORA@DE lni pljusak. Vjetar slab do 37 Policijske pse obu~avat }e profesor engleskog jezika Ministarstvo unutra{njih poslo- nije raspisala taj konkurs i treba- umjeren, jugozapadni. Jutar- nja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najvi{a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 MOSTAR NEUM 33 va Srednjobosanskog kantona ne- te se obratiti u kabinet ministra - 37 stepeni. davno je nabavilo pse za otkrivanje kazao nam je Sefir Baru~ija, gla- droge, eksplozivnih materija i za snogovornik MUP-a SBK. PETAK SUBOTA NEDJELJA smirivanje nereda, koje }e, prema Nakon nekoliko neuspjelih po- 13. 8. 2010. 14. 8. 2010. 15. 8. 2010. raspisanom konkursu, obu~avati ku{aja da dobijemo komentar mini- JUTARNJE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE profesor engleskog jezika! stra unutra{njih poslova SBK Se- 0 od 14 C do 25 C 0 0 od 14 C do 26 C 0 od 160C do 270C Naime, Agencija za dr`avnu d`ada Milanovi}a, upu}eni smo na DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE slu`bu FBiH raspisala je konkurs njegovog pomo}nika Esada Pa{ali}a. od 290C do 370C od 310C do 380C od 300C do 380C za prijem dr`avnog slu`benika u Uslijedilo je nekoliko minuta ~ekan- BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA MUP Srednjobosanskog kantona ja na otvorenoj telefonskoj liniji. Op}a slika je relativno povoljna, {to bi trebalo pozitivno utjecati na raspolo`enje ve}ine ljudi. za poziciju „stru~ni saradnik za - Pomo}nik nije ovla{ten za Kod osoba osjetljivih na promjene mogu}e su izra`enije tegobe, stoga im se preporu~uje su- obuku policijskih pasa“ (jedan davanje izjava medijima. Obratite zdr`avanje od ja~ih aktivnosti. Tokom dana vi{e pa`nje bi trebali posvetiti za{titi od vru}ine i izvr{ilac), a uvjet je zavr{en filo- se glasnogovorniku - kazala nam sun~evog zra~enja, dok su u poslijepodnevnim satima, pod utjecajem sparnog vremena, mo- zofski fakultet - smjer engleski je- je sekretarica pomo}nika Pa{ali}a. gu}e reakcije u vidu iscrpljenosti, glavobolje i nervoze. zik i zavr{en kurs za obuku pasa! Nezvani~no, zaposlenima u Grad Sarajevo 13. 8. 2010. Sumnjivi konkurs poku{ali smo MUP-u ve} je poznata osoba ~ije Izlazak 05.48 Izlazak 10.01 provjeriti u MUP-u SBK. su kvalifikacije ugra|ene u ko- Objekat u kojem su smje{teni Zalazak 19.54 Zalazak 21.17 - Uprava policije MUP-a SBK nkurs. K. K. policijski psi

×