Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice Prvi korak: pokrivanje troškova rada sustava D...
Postojeće stanje <ul><li>Naplata od korisnika: </li></ul><ul><li>obračun troškova odvoza otpada prema površini (m 2 ) stam...
Smjernice o gospodarenju otpadom na području RH Prema Strategiji gospodare-nja otpadom RH i PGO RH , otpad se mora saku...
prije konačnog odlaganja otpad se mora obraditi, te se mora smanjiti njegova štetnost; neobrađeni se komunalni otpad više ...
U što sve treba ulagati da bi se GVG aktivno uključio u novi sustav gospodarenja otpadom: <ul><li>potrebno je izgraditi no...
Odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava Prijeći na novi sustav naplate troškova postupanja s komu-nalnim otpadom prema kol...
Regulativa u vezi otpada <ul><li>Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06): ... Troškovi gospodarenja otpadom (odvojeno skupljan...
Regulativa u vezi otpada <ul><li>poveća broj RD-a, povećaju količine odvojeno prikupljenog otpada, ali vodeći računa o tro...
Troškovi gospodarenja otpadom <ul><li>Čl. 17 Zakona o otpadu: </li></ul><ul><li>– troškovi gospodarenja otpadom moraju...
Uklapanje u strateške smjernice gospodarenja otpadom na razini RH/EU <ul><li>Naglasci iz legislative bitni za Grad Veliku ...
Centar za gospodarenje otpadom Mraclinska Dubrava <ul><li>izgradnjom centra koji će se uklopiti u županijski koncept osig...
Idejna skica Centra za gospodarenje otpadom Mraclinska Dubrava površina: cca 6 ha Sanirani dio odlagališta otpada Sortirni...
Prostorno planska situacija <ul><li>nova cesta do centra i radne zone prolazi izvan naseljenih mjesta </li></ul><ul><li>l...
Prikaz aktivnosti prema Planu gospodarenja otpadom za razdoblje od 8 godina (2008. – 2016.) *  Troškovi rada pojedine ko...
Provedba Plana gospodarenja otpadom <ul><li>neizbježno će biti povećanje cijena postupanja s otpadom radi financiranja p...
Provedba Plana gospodarenja otpadom <ul><li>Povećanje cijena mora biti: </li></ul><ul><li>selektivno  (različitim iznosi...
Provedba Plana gospodarenja otpadom <ul><li>uvođenje sustava naplate po količini predstavlja pravilan i na zakonu zasnovan...
Prelazak na naplatu po količini (volumenu) <ul><li>Osnovni preduvjeti i tehnologija rada sustava : </li></ul><ul><li>svako...
Edukacija i komunikacija s građanima <ul><li>odnosi s javnošću gradske uprave i komunalnog poduzeća VG čistoća – marketinš...
Prikaz godišnjih troškova VG čistoće u odnosu na sustav financiranja GO * Ciljani iznos predstavlja godišnje troškove pos...
Usporedni prikazi primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Cijena odvoza i zbrinjavanja po posudi 120 L, bez PDV-...
Potrebna zapremina posuda po korisniku Korisnici usluga računaju potrebnu zapreminu posuda prema formuli i zaokružuju na b...
Standardne posude koje će se koristiti <ul><li>kanta zapremine 120 L </li></ul><ul><li>kanta zapremine 240 L </li></ul><ul...
Primjer 1. Domaćinstvo u individualnom stambenom objektu Površina: 80 m 2 , 4 osobe, jedan odvoz tjedno Potrebna zapremin...
Primjer 2. Domaćinstvo u individualnom stambenom objektu Površina: 220 m 2 , 4 osobe, jedan odvoz tjedno Potrebna zapremi...
Primjer 3. Domaćinstvo u individualnom stambenom objektu Površina: 85 m 2 , 4 osobe, dva odvoza tjedno Potrebna zapremina...
Primjer 4. Domaćinstvo u individualnom stambenom objektu Površina: 202 m 2 , 4 osobe, dva odvoza tjedno Potrebna zapremin...
Primjer 5. Domaćinstvo u stanu u zgradi sa 148 stanara (Ulica Slavka Kolara, Velika Gorica) Površina: 34 m 2 , 4 osobe, d...
Primjer 6. Domaćinstvo u stanu u zgradi sa 148 stanara (Ulica Slavka Kolara, Velika Gorica) Površina: 51 m 2 , 2 osobe, d...
Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Primjer 7. Domaćinstvo u stanu u zgradi sa 1...
Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Primjer 7. Domaćinstvo u stanu u zgradi sa 1...
Gradovi koji su već uveli naplatu po količini Grad Vrste posuda Čakovec 120 L i 240 L Jastrebarsko 120 L i 240 L Križevci ...
Primjer: sakupljanje otpada – Grad Bjelovar
Redoslijed aktivnosti za uvođenje naplate po volumenu i realizaciju aktivnosti iz PGO <ul><li>odluka o prelasku na sustav ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice

2,446 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice

 1. 1. Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice Prvi korak: pokrivanje troškova rada sustava Drugi korak: obračun troškova gospodarenja otpadom prema količini (volumenu) proizvedenog otpada Izrada stručnog prijedloga: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Babonićeva 32, HR-10000 Zagreb Naručitelj: VG čistoća d.o.o., Velika Gorica Prezentacija: Marko Ružić, dipl. inž. biol.
 2. 2. Postojeće stanje <ul><li>Naplata od korisnika: </li></ul><ul><li>obračun troškova odvoza otpada prema površini (m 2 ) stambe-nog/poslovnog prostora korisnika </li></ul><ul><li>obračun troškova odlaganja otpada prema površini (m 2 ) stambe-nog/poslovnog prostora korisnika </li></ul><ul><li>naplata od ugovornih korisnika, i onih koji sami dovoze otpad </li></ul><ul><li>Troškovi koje snosi Proračun Grada Velike Gorice: </li></ul><ul><li>troškovi odvoza glomaznog otpada </li></ul><ul><li>troškovi odvojenog sakupljanja i primarne reciklaže otpada </li></ul><ul><li>troškovi čišćenja divljih odlagališta </li></ul><ul><li>troškovi čišćenja otpada s javnih prometnih i zelenih površina </li></ul>
 3. 3. Smjernice o gospodarenju otpadom na području RH Prema Strategiji gospodare-nja otpadom RH i PGO RH , otpad se mora sakupljati odvo-jeno po vrstama, reciklirati i oporabiti, izdvojiti gorivi dio otpada te smanjiti udio bioraz-gradivog otpada u ukupnom otpadu;
 4. 4. prije konačnog odlaganja otpad se mora obraditi, te se mora smanjiti njegova štetnost; neobrađeni se komunalni otpad više ne će smjeti odlagati na odlagališta; prema Planu gospodarenja otpadom RH, sve će se ovo postići uvođenjem regionalnog i županijskog koncepta gospodarenja otpadom u koji se i Grad Velika Gorica mora aktivno uključiti.
 5. 5. U što sve treba ulagati da bi se GVG aktivno uključio u novi sustav gospodarenja otpadom: <ul><li>potrebno je izgraditi novo, veće reciklažno dvorište na području naselja Velika Gorica </li></ul><ul><li>izgraditi još nekoliko malih reciklažnih dvorišta strateški raspoređenih u drugim naseljima na području Grada </li></ul><ul><li>ojačati i osuvremeniti sustav odvojenog sakupljanja otpa-da novim vrstama spremnika </li></ul><ul><li>izgraditi kapacitete za obradu otpada u Centru za gospodarenje otpadom Mraclinska Dubrava </li></ul>
 6. 6. Odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava Prijeći na novi sustav naplate troškova postupanja s komu-nalnim otpadom prema količini i svojstvu otpada; nakon perio-da prilagodbe, omogućiti raz-dvajanje otpada na izvoru. Po-trebna su ulaganja u nabavu kanti i kontejnera.
 7. 7. Regulativa u vezi otpada <ul><li>Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06): ... Troškovi gospodarenja otpadom (odvojeno skupljanje, prijevoz i dr. aktivnosti iz PGO Grada Velike Gorice) regulirani su u čl. 17.: određuje da se troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstva otpada uz primjenu načela &quot;onečišćivač plaća&quot; . </li></ul><ul><li>Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05): ... u poglavlju “ 2.3.1. Komunalni otpad” daje osvrt na povećane troškove sakupljanja otpada i destimulativni sustav naplate troškova odvoza otpada iz kućanstava po m 2 stana te se stoga u “Mjerama za ostvarivanje cilja izbjegavanja i smanjivanja otpada” u poglavlju 3.3.2. navodi i potreba uvođenja naplate troškova zbrinjavanja komunalnog otpada prema količini . </li></ul>
 8. 8. Regulativa u vezi otpada <ul><li>poveća broj RD-a, povećaju količine odvojeno prikupljenog otpada, ali vodeći računa o troškovima; </li></ul><ul><li>poveća broj vrsta otpada koje se odvojeno prikupljaju (građevinski otpad, opasni otpad iz kućanstava i dr. ); </li></ul><ul><li>omogući građanima dostupnost RD-ima te da se sustavno provodi edukacija i promiče kvalitetna komunikacija s građanima; </li></ul><ul><li>u slabije naseljenim područjima organizira postavljanje minimalno jednog RD-a po naselju s brojem i veličinom posuda prilagođenima veličini naselja (u ovim područjima provode se edukativne akcije za promociju kućnog, odnosno vrtnog kompostiranja biootpada); </li></ul><ul><li>gušće naseljena mjesta i gradovi opremaju većim brojem posuda za odvojeno prikupljanje – predvidivo od 30 do 50 posuda na 1000 stanovnika; </li></ul>Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje od 2007. do 2015. , u segmentu odvojenog prikupljanja otpada određuje da se:
 9. 9. Troškovi gospodarenja otpadom <ul><li>Čl. 17 Zakona o otpadu: </li></ul><ul><li>– troškovi gospodarenja otpadom moraju obuhvatiti: </li></ul><ul><ul><li>troškove odvojenog sakupljanja otpada </li></ul></ul><ul><ul><li>troškove prijevoza otpada </li></ul></ul><ul><ul><li>troškove drugih mjera koje nisu pokrivene prihodom ostvarenim prometom otpada </li></ul></ul><ul><ul><li>procijenjene troškove uklanjanja otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš </li></ul></ul><ul><ul><li>troškove oporabe i/ili zbrinjavanja otpada koji obuhvaćaju troškove projektiranja i gradnje građevina za oporabu i /ili zbrinjavanje otpada, troškove rada građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada te procjenu troškova zatvaranja građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, njihovog naknadnog održavanja i gradnje nove građevine koja će se koristiti nakon prestanka rada postojeće. </li></ul></ul>
 10. 10. Uklapanje u strateške smjernice gospodarenja otpadom na razini RH/EU <ul><li>Naglasci iz legislative bitni za Grad Veliku Goricu: </li></ul><ul><ul><li>otpad se mora ponovno koristiti kao izvor sirovina ili kao izvor energije, a samo otpad koji se više ne može racionalno iskoristiti odlaže se na odlagalište, uz prethodnu obradu </li></ul></ul><ul><ul><li>onečišćivač (proizvođač otpada) plaća troškove zbrinjavanja </li></ul></ul><ul><ul><li>otpad treba zbrinjavati što bliže mjestu nastanka </li></ul></ul><ul><ul><li>samodostatnost – osigurati vlastite kapacitete za gospodarenje otpadom </li></ul></ul><ul><ul><li>poticanje gospodarstva i drugih segmenata društva ekonomskim i drugim instrumentima za postupanje s otpadom u suglasju s okolišem i u okviru održivog razvoja </li></ul></ul>
 11. 11. Centar za gospodarenje otpadom Mraclinska Dubrava <ul><li>izgradnjom centra koji će se uklopiti u županijski koncept osigurat će se kapaciteti za provedbu prethodno opisanih smjernica u pogledu gospodarenja otpadom </li></ul><ul><li>centar za gospodarenje otpadom bit će gospodarska zona u kojoj će se obavljati djelatnosti gospodarenja otpadom </li></ul><ul><li>sa stanovišta održivog razvoja i zaštite okoliša opravdano je graditi takav centar u blizini postojećeg odlagališta otpada </li></ul><ul><li>prilikom planiranja i izgradnje osigurati usklađenost s propisima u pogledu utjecaja na okoliš (investitor će osigurati provedbu mjera zaštite okoliša propisanih studijama) </li></ul><ul><li>gradnja centra dijelom se može osigurati na principima javno- -privatnog partnerstva , gdje će Grad osigurati zemljište i infrastrukturu, a privatni investitor izgradnju i opremanje </li></ul><ul><li>postoji već iskazan interes investitora za ulazak u ovakvu zonu </li></ul>
 12. 12. Idejna skica Centra za gospodarenje otpadom Mraclinska Dubrava površina: cca 6 ha Sanirani dio odlagališta otpada Sortirnica i pretovarna stanica Prostor za razvoj privatne inicijative Obrada glomaznog otpada Kompostana i bioreaktor Obrada građevinskog otpada Reciklažno dvorište ishođenje dozvola u tijeku
 13. 13. Prostorno planska situacija <ul><li>nova cesta do centra i radne zone prolazi izvan naseljenih mjesta </li></ul><ul><li>lokacijska dozvola dobivena, trenutno se čeka ovjera parcelacijskog elaborata kako bi se pristupilo rješa-vanju vlasničko-pravnih odnosa </li></ul>Velika Gorica Buševec
 14. 14. Prikaz aktivnosti prema Planu gospodarenja otpadom za razdoblje od 8 godina (2008. – 2016.) * Troškovi rada pojedine komponente dostignuti u 201 6. godini , isključen utjecaj inflacije Aktivnosti / investicije Potrebna ulaganja do 2016. god. Troškovi kn/god u 2016. god.* Posude-kontejneri za naplatu po volumenu 4.000.000 0 RD – Mraclinska dubrava 10.900.000 5.500.000 RD – novo RD u Velikoj Gorici 1.800.000 1.500.000 Mini RD 2.000.000 800.000 Novi i postojeći reciklažni otoci 500.000 700.000 Dodatni kontejneri 200.000 100.000 Izgradnja CGO Mraclinska Dubrava 9.500.000 200.000 Izgradnja odlagališta Mraclinska Dubrava 6.000.000 700.000 Kompostana za zeleni otpad 6.300.000 800.000 Sakupljanje biootpada 2.200.000 6.300.000 Sortirnica i pretovarna stanica 9.000.000 5.000.000 UKUPNO, kn 52.400.000 21.600.000
 15. 15. Provedba Plana gospodarenja otpadom <ul><li>neizbježno će biti povećanje cijena postupanja s otpadom radi financiranja provedbe Plana i dostizanja propisanih standarda – to će se opravdati: podizanjem kvalitete usluge (uvođenjem novih kanti za sakupljanje otpada i druge opreme, omogućavanjem izdvajanja na izvoru, gradnjom novih kapaciteta za odvojeno sakupljanje i obradu otpada, ulaganje u sanaciju “divljih” odlagališta otpada) </li></ul><ul><li>usklađivanje načina rada sustava sa odredbama novih propisa (uvođenje novih tehnologija koje doprinose zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja građana i održivom razvoju) – sve to ima visoku cijenu, ali predstavlja ulaganje u zaštitu zdravlja građana i održivi razvoj zajednice </li></ul>
 16. 16. Provedba Plana gospodarenja otpadom <ul><li>Povećanje cijena mora biti: </li></ul><ul><li>selektivno (različitim iznosima naknada poticati korisnike na smanjenje količina otpada i odvojeno sakupljanje – oni koji otpad sakupe odvojeno, plaćat će manju cijenu od onih koji bacaju sav otpad zajedno) </li></ul><ul><li>postepeno (planirati povećanje cijena kroz određeni vremenski period kako bi se izbjegao udar na standard građana) </li></ul><ul><li>programirano (u skladu s potrebama za investiranjem u pojedine dijelove sustava gospodarenja otpadom), uzimajući u obzir sredstva iz drugih izvora – zbog toga će se svake godine revidirati cijene usluga, pa ako se sredstva namaknu iz drugih izvora, cijene se mogu i smanjiti </li></ul>
 17. 17. Provedba Plana gospodarenja otpadom <ul><li>uvođenje sustava naplate po količini predstavlja pravilan i na zakonu zasnovan način pokrivanja prikazanih troškova </li></ul><ul><li>cijena uvođenjem novoga sustava ne će porasti za sve korisnike jednako, a dijelu korisnika cijene će u odnosu na sadašnji sustav naplate ostati iste ili će se čak i smanjiti (uzevši u obzir inicijalnu korekciju cijena do koje mora doći radi nemogućnosti pokrivanja troškova) </li></ul><ul><li>sustav naplate po količini pravedniji je – otpad ne stvaraju kvadrati stana, nego ljudi koji u njemu žive </li></ul><ul><li>sustav naplate po količini stimulira korisnike na smanjenje volumena otpada koji stvaraju putem odvojenog sakupljanja pojedinih vrsta otpada </li></ul>
 18. 18. Prelazak na naplatu po količini (volumenu) <ul><li>Osnovni preduvjeti i tehnologija rada sustava : </li></ul><ul><li>svako domaćinstvo (u obiteljskim kućama) mora imati barem jednu standardnu posudu od 120 litara; popusti u odnosu na osnovnu cijenu za dvočlana i samačka domaćinstva </li></ul><ul><li>u zgradama zajedničke posude, naplata prema broju članova domaćinstva, osnova za izračun zapremine posuda je prosječna količina otpada koju proizvede svaki stanar (5 L/dan) </li></ul><ul><li>gospodarski subjekti za svaki poslovni prostor plaćaju najmanje 1 referentnu posudu (120 L), a ako imaju više otpada, prema posudi koju su odabrali (više posuda od 120 L, 240 L ili 1100 L) </li></ul><ul><li>postojeći tjedni režimi odvoza po okruzima ostaju, ali se ukida treći odvoz radi racionalizacije troškova; valja razmotriti i mogućnost ukidanja drugog odvoza, radi dodatnog smanjenja troškova poslovanja, a time i cijene </li></ul><ul><li>omogućuje se povremeno odlaganje viška otpada uz kantu, ali samo u plaćenoj vrećici s otisnutim logotipom VG čistoće </li></ul>
 19. 19. Edukacija i komunikacija s građanima <ul><li>odnosi s javnošću gradske uprave i komunalnog poduzeća VG čistoća – marketinško-komunikacijski i edukativni alati i mjere </li></ul><ul><li>u prvom koraku – korekciji cijene radi namirivanja troškova rada – komunikacijska strategija započinje informativnim letkom koji se izrađuje u suradnji s VG poduzetničkim centrom, a kojim će se javnost informirati o razlozima promjene cijena i uvođenja novoga sustava naplate </li></ul><ul><li>u drugome koraku treba izraditi niz edukativnih i informativnih tekstova, objava i reportaža kroz različite medije, vezano za odvojeno sakupljanje otpada – cilj je informirati građane, ali i pravne subjekte, kako o njihovim obvezama, tako i o mogućnostima koje im se nude </li></ul><ul><li>ciljevi komunikacijske strategije: informiranje javnosti o novinama u sustavu gospodarenja otpadom; edukacija o potrebi odvojenog sakupljanja i zbrinjavanja otpada kao mjere za smanjenje troškova, ali i kao jedne od mjera zaštite okoliša, senzibilizacija javnosti vezano na problematiku zaštite okoliša općenito </li></ul>
 20. 20. Prikaz godišnjih troškova VG čistoće u odnosu na sustav financiranja GO * Ciljani iznos predstavlja godišnje troškove postupanja s otpadom VG čistoće (sada se to odnosi samo na odvoz i odlaganje komunalnog otpada) ** PR = odvojeno sakupljanje otpada i primarna reciklaža (postojeći sustav) *** PGO = provođenje Plana gospodarenja otpadom, izgradnja novih kapaciteta Napomena: povećanjem cijene od 40% u postojećem sustavu osigurava se samo pokrivanje stvarnih sadašnjih troškova poslovanja VG čistoće. Varijanta Opis varijante sustava financiranja Ciljani iznos* (kn) 0 Postojeći sustav po m 2 , postojeća cijena 9.300.000 1 Postojeći sustav po m 2 , cijena prosj. 40% viša 12.900.000 2 Novi sustav naplate + nabava posuda 13.900.000 3 Novi sustav naplate + posude + PR** 16.200.000 4 Novi sustav naplate + posude + PR + PGO*** 22.300.000
 21. 21. Usporedni prikazi primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Cijena odvoza i zbrinjavanja po posudi 120 L, bez PDV-a Varijanta 1×tj 2×tj 2 51,54 82,37 3 59,82 95,61 4 82,55 131,94 Cijena odvoza i zbrinjavanja po m 2 , bez PDV-a Varijanta 1×tj 2×tj 0 0,43 0,47 1 0,59 0,65
 22. 22. Potrebna zapremina posuda po korisniku Korisnici usluga računaju potrebnu zapreminu posuda prema formuli i zaokružuju na broj standardnih kanti od 120 L: N i = (V × S) × O N i ... ukupna potrebna zapremina posuda V ... prosječna dnevna količina otpada po osobi (5 L/dan)* S ... broj stanara (članova domaćinstva) O ... broj dana najduljeg perioda između dvaju uzastopnih termina odvoza otpada * utvrđena je istraživanjem sastava i količine otpada koji se odlaže na Odlagalište komunalnog otpada Mraclinska Dubrava
 23. 23. Standardne posude koje će se koristiti <ul><li>kanta zapremine 120 L </li></ul><ul><li>kanta zapremine 240 L </li></ul><ul><li>kontejner zapremine 1100 L </li></ul>Za odvoz komunalnog otpada iz obiteljskih kuća i stambenih zgrada: <ul><li>plastični/metalni kontejner zapremine 2 – 3 m 3 </li></ul><ul><li>podzemni kontejner do 5 m 3 </li></ul><ul><li>metalni kontejner do 7 m 3 za odvoz autopodizačem </li></ul><ul><li>metalni kontejner do 35 m 3 za odvoz autonavlakačem </li></ul>Za odvoz posebnih vrsta ili većih količina komunalnog otpa-da sakupljenih na javnim površinama ili od gospodarstva:
 24. 24. Primjer 1. Domaćinstvo u individualnom stambenom objektu Površina: 80 m 2 , 4 osobe, jedan odvoz tjedno Potrebna zapremina posude: 140 L (jedna standardna kanta) Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Varijanta Cijena odvoza mjesečno 0 – postojeća 34,40 kn + PDV 1 – nova cijena 47,20 kn + PDV 2 – novi sustav + posude 51,54 kn + PDV 3 – n.s. + pos. + PR 59,82 kn + PDV 4 – n.s. + pos. + PR + PGO 82,55 kn + PDV
 25. 25. Primjer 2. Domaćinstvo u individualnom stambenom objektu Površina: 220 m 2 , 4 osobe, jedan odvoz tjedno Potrebna zapremina posude: 140 L (jedna standardna kanta) Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Varijanta Cijena odvoza mjesečno 0 – postojeća 94,60 kn + PDV 1 – nova cijena 129,80 kn + PDV 2 – novi sustav + posude 51,54 kn + PDV 3 – n.s. + pos. + PR 59,82 kn + PDV 4 – n.s. + pos. + PR + PGO 82,55 kn + PDV
 26. 26. Primjer 3. Domaćinstvo u individualnom stambenom objektu Površina: 85 m 2 , 4 osobe, dva odvoza tjedno Potrebna zapremina posude: 80 L (jedna standardna kanta) Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Varijanta Cijena odvoza mjesečno 0 – postojeća 39,95 kn + PDV 1 – nova cijena 55,25 kn + PDV 2 – novi sustav + posude 82,37 kn + PDV 3 – n.s. + pos. + PR 95,61 kn + PDV 4 – n.s. + pos. + PR + PGO 131,94 kn + PDV
 27. 27. Primjer 4. Domaćinstvo u individualnom stambenom objektu Površina: 202 m 2 , 4 osobe, dva odvoza tjedno Potrebna zapremina posude: 80 L (jedna standardna kanta) Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Varijanta Cijena odvoza mjesečno 0 – postojeća 94,94 kn + PDV 1 – nova cijena 131,30 kn + PDV 2 – novi sustav + posude 82,37 kn + PDV 3 – n.s. + pos. + PR 95,61 kn + PDV 4 – n.s. + pos. + PR + PGO 131,94 kn + PDV
 28. 28. Primjer 5. Domaćinstvo u stanu u zgradi sa 148 stanara (Ulica Slavka Kolara, Velika Gorica) Površina: 34 m 2 , 4 osobe, dva odvoza tjedno (prije tri odvoza) Potrebna zapremina posude: 80 L / 3300 L ukupno Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Varijanta Cijena odvoza mjesečno 0 – postojeća 15,95 kn + PDV 1 – nova cijena 22,05 kn + PDV 2 – novi sustav + posude 54,91 kn + PDV 3 – n.s. + pos. + PR 63,74 kn + PDV 4 – n.s. + pos. + PR + PGO 87,96 kn + PDV
 29. 29. Primjer 6. Domaćinstvo u stanu u zgradi sa 148 stanara (Ulica Slavka Kolara, Velika Gorica) Površina: 51 m 2 , 2 osobe, dva odvoza tjedno (prije: tri odvoza) Potrebna zapremina posude: 40 L / 3300 L ukupno Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Varijanta Cijena odvoza mjesečno 0 – postojeća 24,02 kn + PDV 1 – nova cijena 33,21 kn + PDV 2 – novi sustav + posude 27,46 kn + PDV 3 – n.s. + pos. + PR 31,87 kn + PDV 4 – n.s. + pos. + PR + PGO 43,98 kn + PDV
 30. 30. Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Primjer 7. Domaćinstvo u stanu u zgradi sa 148 stanara (Ulica Slavka Kolara, Velika Gorica) Površina: 73 m 2 , 4 osobe, dva odvoza tjedno (prije: tri odvoza) Potrebna zapremina posude: 80 L / 3300 L ukupno Varijanta Cijena odvoza mjesečno 0 – postojeća 34,14 kn + PDV 1 – nova cijena 47,20 kn + PDV 2 – novi sustav + posude 54,91 kn + PDV 3 – n.s. + pos. + PR 63,74 kn + PDV 4 – n.s. + pos. + PR + PGO 87,96 kn + PDV
 31. 31. Usporedni prikazi okvirnih primjera naknada u postojećem i u novome sustavu Primjer 7. Domaćinstvo u stanu u zgradi sa 148 stanara (Ulica Slavka Kolara, Velika Gorica) Površina: 73 m 2 , 2 osobe, dva odvoza tjedno (prije: tri odvoza) Potrebna zapremina posude: 40 L / 3300 L ukupno Varijanta Cijena odvoza mjesečno 0 – postojeća 34,14 kn + PDV 1 – nova cijena 47,20 kn + PDV 2 – novi sustav + posude 27,46 kn + PDV 3 – n.s. + pos. + PR 31,87 kn + PDV 4 – n.s. + pos. + PR + PGO 43,98 kn + PDV
 32. 32. Gradovi koji su već uveli naplatu po količini Grad Vrste posuda Čakovec 120 L i 240 L Jastrebarsko 120 L i 240 L Križevci 120 L Kutina 120 L Popovača 80 L Prelog 120 L Valpovo 120 L Sisak 240 L i 1100 L Bjelovar 120 L
 33. 33. Primjer: sakupljanje otpada – Grad Bjelovar
 34. 34. Redoslijed aktivnosti za uvođenje naplate po volumenu i realizaciju aktivnosti iz PGO <ul><li>odluka o prelasku na sustav naplate po volumenu – politika </li></ul><ul><li>usvajanje izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu te Odluke o načinu postupanja s komunalnim otpadom i načinu obračuna usluga postupanja s komunalnim otpadom na području Grada Velike Gorice – Gradsko vijeće </li></ul><ul><li>utvrđivanje cjenika naknada za posude različitih volumena i učestalosti pražnjenja te vrećica – VG čistoća, gradske službe </li></ul><ul><li>nabava i distribucija spremnika te tisak i distribucija vrećica s logotipom VG čistoće – VG čistoća </li></ul><ul><li>početak djelovanja novog sustava – planirano od rujna 2008. </li></ul><ul><li>permanentna edukacija građana i ostalih korisnika </li></ul><ul><li>postepeno uvođenje u cijenu svih zakonom predviđenih troškova – dinamika će se odrediti Odlukom Gradskog vijeća </li></ul>

×