Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jedna priča udruge mladih

1,498 views

Published on

Prezentacija Udruge Mozaik za javnu raspravu o Programu djelovanja za mlade Grada Velika Gorica

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jedna priča udruge mladih

 1. 1. JEDNA PRIČA UDRUGE MLADIH Iliti kako na kamenjaru raste trnje, a na plodnom tlu sočni paradajz…
 2. 2. Tko? Što? Gdje? Kada? Kako? <ul><li>Udruga Mozaik - osnovana u svibnju 2007. Sjedište u VG. </li></ul><ul><li>Broji 28 članova, od kojih 15% pokazuje aktivni interes. </li></ul><ul><li>Na mailing listi broji 58 pretplatnika. </li></ul><ul><li>Do sada realizirana inicijativa mladih </li></ul><ul><li>Članica Mreže mladih Hrvatske i EYF </li></ul><ul><li>www.udruga-mozaik.hr </li></ul><ul><li>0 zaposlenih </li></ul>
 3. 3. Kaj vi hoćete ? <ul><li>M obilnost – više mladih koji putuju </li></ul><ul><li>O brazovanje – više novih programa obrazovanja i mladih stručnjaka </li></ul><ul><li>Z apošljavanje – više mladih koji žele raditi posao koji vole </li></ul><ul><li>A ktivnost – više članova u udruzi i više inicijativa za poboljšanje života </li></ul><ul><li>I nformiranje – pružiti mladima informacije o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i razvoja potencijala </li></ul><ul><li>K ultura – više kulturnih programa za mlade, manje birtijaških “bambus party” programa </li></ul>
 4. 4. Kaj ste do sad napravili? <ul><li>12 mladih koji su putovali na projekte neformalne edukacije (treninzi, seminari, kulturne razmjene) u inozemstvo (EU) </li></ul><ul><li>Partnerstvo na 9 internacionalnih projekata za mlade (Italija, Belgija, Makedonija, BiH, Španjolska, Malta, Velika Britanija, Poljska, Slovenija) kroz program Mladi na djelu </li></ul><ul><li>Realizirana inicijativa mladih (4 koncerta, 2 izložbe, predstava, radionica, ples, sajam udruga, stand up komedija…) </li></ul><ul><li>Ukupno 5 mladih koji su sudjelovali na projektima u HR </li></ul>
 5. 5. Trenutno stanje…
 6. 6. Zašto? <ul><li>Nedostatak prostora za rad </li></ul><ul><li>Nezainteresiranost, nemotiviranost, inercija mladih </li></ul><ul><li>Strah od neuspjeha, utjecaj okoline </li></ul><ul><li>Neinformiranost mladih o mogućnostima </li></ul><ul><li>Iskrivljeni sustav vrijednosti </li></ul><ul><li>Nedovoljno lokalnih izvora za financiranje projekata </li></ul><ul><li>Rad u udruzi mladih je hobi </li></ul><ul><li>Utjecaj medija i kontrola </li></ul>
 7. 8. Usuditi se: to je cijena napretka. <ul><li>Svatko želi biti netko; nitko ne želi raditi na tome. J.W. Goethe </li></ul><ul><li>Najvažnija stvar za cijeli život je izbor zanimanja, a najčešće je to plod slučajnosti. Blaise Pascal </li></ul><ul><li>Pametni ljudi dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogriješe.  Mahatma Gandhi </li></ul>
 8. 9. A GPDM? <ul><li>Želimo GPDM koji je ostvariv </li></ul><ul><li>Koji je u skladu s realnim potrebama i problemima </li></ul><ul><li>Jasniji ciljevi </li></ul><ul><li>Precizne i ostvarive mjere te redukciju nepotrebnih </li></ul><ul><li>Točnije i konkretnije rokove </li></ul><ul><li>Veću uključenost udruga i škola </li></ul><ul><li>Kvalitetno i definirano praćenje provedbe GPDM-a </li></ul><ul><li>Pristupačan centar za mlade i osiguran prostor za udruge </li></ul>
 9. 10. Što bismo ukinuli? <ul><li>Izbaciti mjere: </li></ul><ul><li>3. Povećati prostorne kapacitete u školama - mjera je obaveza lokalne uprave </li></ul><ul><li>10. Ukloniti fizičke prepreke za osobe s invaliditetom u obrazovnim ustanovama – obaveza grada, isto kao i mjera 49. i 50. </li></ul><ul><li>16. Organizirati programe prekvalifikacije mladih iz teško upošljivih zanimanja u informatička zanimanja – nemaju svi interes za informatiku; riješiti uzrok, a ne posljedicu </li></ul><ul><li>17. Osnovati volonterski centar i učenički/studentski servis – udruge koje postoje trebaju volontere / studenski servis zakonski nije moguće osnovati </li></ul><ul><li>24. Poboljšati prostornu mobilnost mladih – mjere 9., 24, i 69 odnose se na promet </li></ul><ul><li>33. Stipendirati školovanje za deficitarna zanimanja – mjera se provodi od 2008. </li></ul><ul><li>47. Djelovati na rano prepoznavanje rizika kod djeteta i obitelji, ranu detekciju, rane intervencije – obaveza ustanove ; ne radi se o mladima </li></ul>
 10. 11. … <ul><li>55. Omogućiti provedbu integracije djece u vrtiće i škole – obaveza ustanova ; ne radi se o mladima </li></ul><ul><li>58. Osnovati Savjetovalište za reproduktivno zdravlje mladih – edukacija u školama </li></ul><ul><li>61. Pomagati rad Planinarskog društva i izviđača – pomagati rad svih udruga </li></ul><ul><li>62. Osigurati prostor za logorovanje – provest kroz mjeru 61 </li></ul><ul><li>64. Izraditi adresar stručnjaka koji se bave ovisnostima – provesti kroz mjeru 63 </li></ul><ul><li>66. Osnovati savjetovalište za zaštitu mentalnog zdravlja – provoditi programe </li></ul><ul><li>75. Osnovati ogranke pojedinih športskih udruga u okolnim naseljima – uklopiti u 74 </li></ul><ul><li>78. Izraditi dugoročni program izgradnje športskih objekata na području Grada – GPDM? </li></ul><ul><li>81. Organizirati Tjedan mladih – aktivnost, ne mjera. Želimo godinu mladih! </li></ul>
 11. 12. Što bismo mijenjali/dodali? <ul><li>M obilnost mladih – 6.2. </li></ul><ul><li>Osigurati sredstva za sufinanciranje projekata mobilnosti mladih (EU) – NM </li></ul><ul><li>O brazovanje - 6.1. </li></ul><ul><li>Omogućiti besplatno održavanje programa udruga mladih u srednjim školama i Klubu 100 – NM </li></ul><ul><li>Osigurati sredstva za provođenje edukativnih seminara za srednjoškolce - NM </li></ul><ul><li>Z apošljavanje 6.2. </li></ul><ul><li>Osigurati sredstva za provođenje radionica o zapošljavanju – NM </li></ul><ul><li>Osigurati prostor udrugama mladih u sklopu Centra za mlade ili Kluba 100 </li></ul>
 12. 13. … <ul><li>A ktivno sudjelovanje mladih 6.6. </li></ul><ul><li>Mijenjati - 83. Provoditi edukacije o civilnom društvu i aktivizmu izvan na satovima razrednog odjela </li></ul><ul><li>Nositelji: Upravni odjel nadležan za mlade, škole, Centar za djecu, mlade i obitelj </li></ul><ul><li>Nositelji: Udruge </li></ul><ul><li>Mijenjati - 79. Uputiti poziv udrugama mladih za predlaganje programa i to: </li></ul><ul><li>3 natječaja godišnje u skladu s prioritetima EU: </li></ul><ul><li>1. Poziv udrugama za prijedloge projekata koji pridonose boljoj informiranosti mladih kroz edukacije, radionice, seminare, javne tribine, izradu priručnika brošura </li></ul><ul><li>2. Poziv udrugama mladih za prijedloge projekata koji pridonose boljoj društvenoj koheziji, volonterstvu i toleranciji preko organizacije zajedničkih manifestacija za mlade ( festivali, tjedan mladih, dan mladih, inicijative mladih) </li></ul><ul><li>3. Poticanje dijaloga između institucija, demokratizacija i inovacije </li></ul><ul><li>Rok: prvi, drugi i treći kvartal svake godine </li></ul>
 13. 14. <ul><li>I nformiranje 6.2. </li></ul><ul><li>NM - Praćenje i evaluacija GPDM-a </li></ul><ul><li>Omogućiti financiranje za program e-praćenja provedbe i evaluacije GPDM-a. </li></ul><ul><li>K ultura 6.5. </li></ul><ul><li>NM - Financiranje kulturnih projekata udruga mladih kroz natječaje za : </li></ul><ul><li>• Kulturne manifestacije, izložbe, predstave ili performanse koji pridonose razvoju kulturnog identiteta Velike Gorice i mladih </li></ul><ul><li>• Organizaciju informativnih programa o kulturi u srednjim školama </li></ul><ul><li>• Inovativne kulturne projekte </li></ul><ul><li>OSTALO </li></ul><ul><li>NM - Osigurati novce za provedbu projekata koji doprinose sigurnosi u prometu kroz: </li></ul><ul><li>-poboljšanje infrastrukture u prometu (postavljanje posebnih reflektora na pješačkim prijelazima) </li></ul><ul><li>-dodatna signalizacija na biciklističkim staza zbog svakidašnjih prekršitelja koji se parkiraju na biciklističkim stazama </li></ul><ul><li>-bolja suradnja s MUP-om </li></ul>
 14. 15. Pri raspravi mislite na… <ul><li>Jučer sam bio pametan. Stoga sam želio mijenjati svijet. Danas sam mudar. Stoga mijenjam sebe. </li></ul><ul><li>Oni koji nikada ne mijenjaju mišljenje, vole sebe više nego istinu.  Joseph Joubert </li></ul>
 15. 16. … na kraju… <ul><li>Osigurati udrugama prostor, sredstva i poticati mlade na uključivanje u iste </li></ul><ul><li>Osim prostora u kojemu mogu održavati sastanke predlažemo da se prostorija u Klubu 100(iza bine) preuredi u mjesto na kojemu će se okupljati svi mladi koji se žele baviti građanskim aktivizmom, a sa više glava na jednom mjestu dolaziti će do novih inicijativa i akcija. Ovaj prostor omogućio bi da u druženju dođe do povezivanja udruga, prenošenja iskustava i stvaranja novih ideja </li></ul><ul><li>Sufinancirati educiranje članova udruga kako se prijaviti na natječaje </li></ul><ul><li>Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj je nadležan za gotovo sve predložene mjere. S našeg stajališta, smatramo da odjel sa 7 zaposlenih ne može koordinirati, upravljati i kontrolirati ovakvom količinom predloženih aktivnosti i mjera. Predlažemo da se upravni odjel Grada nadležan za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje, šport, tehničku kulturu, školstvo, predškolski odgoj, skrb o djeci i mladima i suradnju s udrugama restrukturira u nove cjeline koje bi radile na bliskim područjima. </li></ul><ul><li>sve mjere koje se vežu uz promet izuzeti iz GPDM te ih postaviti kao strategiju razvoja prometa. Ove mjere utječu na cijelu zajednicu, a ne samo na mlade. Preporučiti Gradu da utječe na promet i poboljša javni prijevoz, efikasnije korištenje željeznice i uklapanje biciklističkih staza u nove prometnice te rekonstrukcije starih </li></ul><ul><li>Nekoliko mjera su same po sebi obaveza grada i javnih ustanova, predlažemo ukidanje radi rasterećenja GPDM </li></ul>
 16. 17. Stoga… Omogućimo Gorici sočne paradajze!

×