Successfully reported this slideshow.

Zacepins_LU Computer Science Days_08.2013

0

Share

Upcoming SlideShare
Gastrovizyon 08
Gastrovizyon 08
Loading in …3
×
1 of 18
1 of 18

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Zacepins_LU Computer Science Days_08.2013

 1. 1. PRECĪZĀ BIŠKOPĪBA - JAUNS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PIELIETOJUMS Aleksejs Zacepins, Dr.sc.ing., pētnieks, ITF, LLU
 2. 2. PRECĪZA LAUKSAIMNIECĪBA (PL)  Informācijas tehnoloģiju un datorvadības straujā attīstība spēj nodrošināt, lai lauksaimniecības objekti (augi vai dzīvnieki) vai citi bioloģiskie objekti tiktu novēroti individuāli, ar mērķi vadīt to attīstības procesus.  Precīzās lauksaimniecības (PL) definīcija joprojām attīstās un pilnveidojās, jo tajā izmantojamās tehnoloģijas mainās un cilvēka izpratne, par to, kas ir teorētiski un praktiski sasniedzams, palielinās. Datorzinātľu dienas 2013 2
 3. 3. PRECĪZAS LAUKSAIMNIECĪBAS VIRZIENI Datorzinātľu dienas 2013 3
 4. 4. PRECĪZĀ BIŠKOPĪBA (PRECISION APICULTURE) Datorzinātľu dienas 2013 Precīzā biškopība (PB) - ir dravas vadības stratēģija balstoties uz individuālās bišu saimes uzraudzību, ar mērķi minimizēt bišu saimes resursu patēriľu un maksimizēt bišu produktivitāti. 4
 5. 5. BIŠU SAIMES STĀVOKĻI UN TO IDENTIFICĒŠANA  Saimes stāvokļi:  Nāve;  Spietošana;  Perošana;  Bezperu stāvoklis;  Utt.  Saimes parametri:  Temperatūra;  Mitrums;  Skaľa;  Svara izmaiľas;  Aktivitāte pie stropa ieejas. Datorzinātľu dienas 2013 5
 6. 6. TEMPERATŪRAS MĒRĪJUMI  Mazie sensori (iButtons)  Vadu sensoru tīkli  Bezvadu sensori un to tīkli  Infrasarkanais attēlojums 6 Datorzinātľu dienas 2013 Temperatūra,°C (Shaw et al., 2011) (http://www.beebehavior.com/livecam.php) (Tekin S., Durgun M., 2012) Vadu temperatūras tīkls bišu ziemotavā
 7. 7. CITI MĒRĪJUMI  Skaľas mērījumi  Video novērošana  Stropu svēršana 7 Datorzinātľu dienas 2013 Saimniecības klēts un datora centrs Mikrofoni Bišu stropi Mikrofonu vadi pazemē Bišu strops Video kameras instalācija Stropa ieeja Pieziemošanas platforma (S. Ferrari eksperimenta konfigurācija) (J. Campbell video novērošanas sistēmas konfigurācija)
 8. 8. PRECĪZĀS BIŠKOPĪBAS 3 FĀŢU CIKLS Datorzinātľu dienas 2013 8 Datu iegūšana 1 `` Datu analizēšana 2 Vadības iedarbe 3
 9. 9. DAŢĀDU LĪMEĽU DATU IEGŪŠANA BIŠKOPĪBĀ 9 Datorzinātľu dienas 2013
 10. 10. PRECĪZĀS BIŠKOPĪBAS REALIZĀCIJA 10 Datorzinātľu dienas 2013 Bišu ziemotava ir ēka ar izmēriem 6.25m (garums) x 4.00m (platums) x 2.4m (augstums). Konstruēta pēc Kanādas parauga (Fingler, Small, 1982). Ietilpība līdz 100 bišu saimēm.
 11. 11. BIŠU SAIMJU TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANAS SISTĒMA 11 Datorzinātľu dienas 2013
 12. 12. BIŠU SAIMJU BOJĀEJAS IDENTIFICĒŠANA 12 Datorzinātľu dienas 2013 1 3 5 7 9 11 13 15 Temperatūra(C) Datums 4. bišu saime 16. bišu saime 21. bišu saime Ziemotava
 13. 13. BIŠU SAIMJU PEROŠANAS PROCESA ATPAZĪŠANA 13 Datorzinātľu dienas 2013 6 11 16 21 26 31 Temperatūra(C) Datums 10. bišu saime 20. bišu saime 23. bišu saime 24. bišu saime
 14. 14. PATĒRĒTA MEDUS DAUDZUMA UZRAUDZĪBA 14 Datorzinātľu dienas 2013 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Patērētamedusdaudzums(kg) Vidējais patēriņš ziemotavā Vidējais patēriņš ārā 2011. decembris 2012. janvāris 2012. februāris 2012. marts
 15. 15. PRECĪZĀS BIŠKOPĪBAS AKTUALITĀTE Datorzinātľu dienas 2013  Šobrīd pētījumi par bišu saimes veselību un bišu skaita samazināšanos Eiropas mērogā ir uzskatāmi par svarīgiem un atbalstāmiem. 15
 16. 16. SECINĀJUMI (1)  Adaptējot PL pieeju biškopībā, ir definēta precīzā biškopība (PB), kas ir dravas vadības stratēģija, balstoties uz individuālās bišu saimes uzraudzību ar mērķi minimizēt bišu saimes resursu patēriľu un maksimizēt bišu produktivitāti.  Realizējot precīzo biškopību, veiktos mērījumus ir iespējams iedalīt trīs kategorijās: dravas līmenis, saimju līmenis un atsevišķs bišu līmenis.  Pēc bišu saimes temperatūras mērījumiem var attālināti atpazīt saimes miršanas gadījumu. 16 Datorzinātľu dienas 2013
 17. 17. SECINĀJUMI (2)  Bišu saimes temperatūra zem 10°C liecina par saimes atrašanos kamolā.  Pazeminoties āra temperatūrai, salīdzinot ar mērķa temperatūru ziemotavā, būtiski samazinās gaisa relatīvais mitrums ziemotavā, kas ietekmē saimju svēršanas rezultātus. Tādēļ ir jāľem vērā kontroles stropa ar barību, bet bez bitēm izmaiľas masas maiľas koriģēšanai.  Bišu saimes vidējais barības patēriľš ziemotavā visu ziemošanas periodu ir no 225 līdz 325 g nedēļā neatkarīgi no āra apstākļiem. 17 Datorzinātľu dienas 2013
 18. 18. PALDIES PAR UZMANĪBU  Jautājumi??? Datorzinātľu dienas 2013 18

×