SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Метод моделювання
в навчанні біології
та інтерактивні
комп’ютерні
моделі
Козленко Олександр Григорович
http://www.kozlenkoa.narod.ru
LOGO

Дидактичні функції
«Викладач має вміти «розгорнути» закодовані науками до
знакових систем і представлені у навчальному процесі у
вигляді «дидактичного матеріалу» елементи навчальної
новизни, розкрити їх у реальностях предметного і
соціального світу... Новизна стає зрозумілою учням лише у
формах, адекватних цим реальностям. Викладач
зобов'язаний саме не повторити, а трансформувати
через викладацьке єство і в значній мірі авторизувати ці
«згорнуті» сентенції, висловити і втілити їх у змісті своєї
учбово-пізнавальної та навчальної діяльності…»
Лобашев В.Д. Дидактичні функції навчальних текстів.
LOGO

Лекція як авторизація
Лекція – засіб мінімізації
витрат на декодування
дидактичних текстів
LOGO

Новий держстандарт
―Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані
в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту
базової і повної загальної середньої освіти.
Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних
компетентностей.
До ключових компетентностей належить уміння вчитися,
спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і
базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційнокомунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна,
підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до
предметних (галузевих) — комунікативна, літературна, мистецька,
міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектнотехнологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча,
історична і здоров’язбережувальна компетентності.
Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня,
застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів
інтеграції до соціокультурного та природного середовища.‖
LOGO

Модель і моделювання
Модель (лат. modulus — «міра, аналог, зразок») — спрощене
представлення реальних об’єктів і систем (живих організмів, інженерних
конструкцій, суспільних систем, різноманітних процесів тощо).
Моделювання — дослідження об’єктів пізнання на їх моделях; побудова
та дослідження моделей реально існуючих об'єктів, явищ та процесів.
LOGO

Моделі в науці
Спостереження
Приводить до
Факти
Порівнюється

Створюється
Описова модель

Аналогічні
визнані
моделі

Дозволяє
вивести
Гіпотетична модель

Дозволяє
вивести

Тестується
Передбачення
Створюється

Прийняте тлумачення
Узгоджується
Теоретична модель
LOGO

Інтерактивні моделі
Інтерактивні моделі та анімації – це мультимедіа-компоненти, що
демонструють на екрані комп’ютера динамічну візуальну модель явища,
технічного/біологічного об’єкта або процеса. Вони містять активні елементи
керування параметрами моделі та елементи навігації.
У інтерактивного об’єкта поведінка та спосіб відображення (візуалізація)
залежать від дій користувача.

http://college.ru/pedagogam/modeli-urokov/po-predmetam/560/
LOGO

Вимоги до моделей
Адекватність – відповідність моделі вихідній реальній системі, урахування
найбільш важливих якостей, зв’язків і характеристик.
Точність – ступінь співпадіння отриманих при моделюванні результатів із
попередньо встановленими.
Універсальність – застосовуваність моделі для аналізу ряду однотипних
систем, застосовуваність моделі для вирішення більшого кола завдань.
Доцільна економічність – використання мінімальної кількості вхідних параметрів
для оцінки максимальної кількості вихідних.
Адекватність освітнім завданням – можливість ефективного застосування
моделі з дидактичною метою.
Нова програма. 9 клас
Основні методи біологічних
досліджень.

Скринька Гальтона

Учень характеризує:
- методи біологічних досліджень
(описовий, експериментальний,
моделювання)
LOGO

Інтерактивні об’єкти
http://www.znanius.com/

Логін: 1111 Пароль: 1111

Навчальні матеріали / Загальна освіта / Біологія, 11 клас
Інтерактивна схема

Інтерактивний малюнок

Слайдер - стрічка часу

24

34

40

Інтерактивне завдання

Інтерактивний тренажер

Анімація

10

11

17
LOGO

High Tech vs High Touch
Отже, відбувається постійне змагання між High
Tech і High Touch, тобто між тим, щоб сидіти в
креслі перед телевізором, і тим, щоб
безпосередньо доторкатися до того, що нас
оточує. У цьому змаганні ми хотітимемо й
першого, й другого.
Мічіо Кайку Фізика майбутнього:
Львів: Літопис; 2013, с. 33.
LOGO

Моделі:
спроба класифікації

Евристичні
• Текстові (гіпертекстові)

Натурні
• Фізичні

Математичні
• Формули

Графічні (візуальні)
• Графи, діаграми, ескізи, креслення
• Мультимедійні (анімації)

o Тривимірні
LOGO

Текстові моделі
Функціональна грамотність – вміння
вирізняти в тексті моделі та аналізувати їх.

Гіпертекст
Наратив
Анекдот

– Вы знаете, кто этот
почтенный гражданин?
– Как же-с, – ответил
приказчик с уважением в
голосе, – это чемоданных
дел мастер Менделеев-с».
LOGO

Математичні моделі
LOGO

Задачі як мат. моделі
Ознаки вдалої математико-біологічної задачі:
• Має оригінальну, інтригуючу форму пред'явлення, «чіпляє»;
• Передбачає розвиток декількох різних навичок і прийомів інтелектуальної
праці;
• Задачу можна розв'язати на наявному рівні знань і навичок учнів (у зоні
найближчого розвитку);
• Для розв'язання треба знайти і застосувати нетривіальний алгоритм
(завдання не вирішується «за зразком»);
• Має кілька різних шляхів розв'язання;
• Передбачає перенесення прийомів з інших областей (предметів, видів
діяльності тощо);
• Біологічна основа «вплетена» в тканину задачі;
• Передбачає наявність перевірки (приблизної оцінки правильності порядку
значень рішення);
• Розв'язання оригінальне і красиве;
• Отриманий результат (і /або
процес) корисні поза даним уроком.
LOGO

Задачі: авторизація
Задача 1. Рассказывают, что в ХІХ веке один немецкий студент, влюбившись в девушку,
решил преподнести ей очень дорогой подарок – железное кольцо. Железо для этого кольца
юноша хотел химическим путем получить из собственной крови. Рассчитайте, какой объем
крови понадобился бы для изготовления кольца весом в 2 г, если считать, что юноше
удавалось извлечь 60 % содержащегося в гемоглобине железа.
Задача 2. Перед вами — модель, описывающая ход
эпидемии:
b = 0,00002 ВN — 0,00005 В
с = 0,00004 В.
В, С, N — численности (в какой-то момент),
соответственно, больных, переболевших и не
болевших; b и с — прирост В и С за день.
Вырабатывается ли к этой болезни стойкий
иммунитет? Умирают ли люди от этой болезни?
Биология в школе, 1993, №2, апрель-март. С. 57.

Задача 3. Известно, что длина сперматозоида 60 мкм,
а для оплодотворения яйцеклетки ему необходимо
проплыть расстояние, в среднем равное 10 см.
Какому расстоянию для пловца ростом 1 метр 80 см
это пропорционально?

http://ed.ted.com/lessons/human-sperm-vs-the-sperm-whale-aatish-bhatia
LOGO

Формули як моделі

9 клас, чинна програма.
Практична робота № 5. Антропометричні виміри
Формули для визначення
оптимальної маси тіла
m – маса, кг, t – вік, роки, h – зріст, см,
b – об'єм грудної клітки, см
За Броком:
m = h – 100 ( )
m = h – 110 ( )
За Оттом – уточнення до Брока:
m = m' – 2/5 (m' – 52),
де m' – маса, розрахована за Броком

m = h : 1,4 – 58
m = h : 1,6 – 49
m = (h b) : 240 + 3,4
m = 50 + 0,75

(h – 150) + (t – 20) : 4

Аналіз точності формул (розрахунок різниці з реальною масою тіла) для 25річного чоловіка 195 см на зріст, з об'ємом грудної клітки 100 см і масою 79
кг, яка є оптимальною для його віку.
LOGO

Формули як моделі

http://ibigdan.livejournal.com/

krasarbi4: Это параметры Венеры Милосской. У неѐ тоже 6.
(NB. параметры: рост 164 см, пропорции 86х69х93)
jursla: Проверил ручку от швабры. (4 * 4 * 160) / ((4^2) * 0.8) = 200
kmmbvnr: Ага, красота значится измеряется в сантиметрах на килограмм
biglebowsky: Формула Ландау прикольна, но очень своеобразна - она не масштабируется. Точнее, при
масштабировании, результат падает как квадрат роста человека. Высокие результаты по формуле Ландау
должны быть либо у "миниатюрных" взрослых, либо у детей. У новорожденных, вообще, ~ 15 ,будет :-)))
LOGO

Графічні моделі
LOGO

Графічні моделі: PISA
Блок № 1. Кариес
На графике показано потребление сахара и число случаев кариеса в разных странах. Каждая
страна на графике представлена точкой.
1.1. Какое из следующих высказываний
подтверждается данными, приведенными на
Г
графике?
А

Г

В

Б

А В некоторых странах люди чистят зубы чаще,
чем в других странах
Б Чем больше люди едят сахара, тем более
вероятно, что у них будет кариес
В В последние годы во многих странах
увеличилась частота заболеваний кариесом
Г В последние годы во многих странах
потребление сахара увеличилось
1.2. Четыре страны отмечены на графике буквами
А, Б, В, Г. В какой из этих стран лучше всего
организованы профилактика и лечение кариеса?
А
Б
В
Г

А
Б
В
Г
LOGO

Стрічки часу

http://www.dipity.com/
http://www.timetoast.com/
http://www.timerime.com/
LOGO

Візуалізація
Візуалізація — метод представлення інформації у вигляді оптичного
зображення (наприклад, у вигляді рисунків та
фотографій, графіків, діаграм, структурних схем, таблиць, карт і т. д.).
Ефективно застосовувати для представлення інформації, що не мала
графічного відображення (наприклад, температури, розподілу рівнів
електромагнітних полів і т. д.). До візуалізації відноситься представлення
даних.
LOGO

Класифікації і дихотомії

«У людей є спеціалізовані ділянки мозку, розташовані у скроневій зоні (а
саме у верхній скроневій борозні та веретеновидній звивині), що
відповідають за класифікацію тварин і рослин. Пошкодження цих ділянок
може призвести до втрати здатності відрізнити лева від миші та ромашку
від берези при збереженні інших ментальних функцій. Сучасні мисливцізбирачі розрізняють багато сотень видів живих істот – на відміну від
городян, у яких відповідні ділянки пам'яті, мабуть, забиті сортами
шампунів, йогуртів і автомобілів (Yoon, 2009).»
Марков А. Эволюция человека. Кн. 1, с. 22.
LOGO

Визначник
LOGO

Моделювання графів
LOGO

Тезаурус
LOGO

Моделі на прикладі
LOGO

Мультимедіа моделі
Формула квітки vs діаграма

*О3+3 Т3+3П(3)
LOGO

Інфографіка

Е. Гришковец
«Прощание с
бумагой»
LOGO

3D-моделі
LOGO

3D-моделі: вимоги

http://www.kozlenkoa.narod.ru/dino.htm
http://www.kozlenkoa.narod.ru/paleo.htm
LOGO

Моделі: авторизація

http://www.kozlenkoa.narod.ru/photoalbum.htm
LOGO

Молекулярні моделі

Практична робота «Моделювання просторової структури біомолекул»
// Біологія і хімія в школі, 2012, № 3, С. 28-33.
LOGO

Цифрові аборигени
(digital natives)

Немає причин вважати, що покоління, яке може
запам'ятати 100 покемонів з їхніми характерними
рисами і долями, не може запам'ятати назви, столиці,
кількість населення і взаємні відносини 101 країни в
сучасному світі. Питання в тому, як це подати.
Марк Пренскі (2001)
LOGO

Дякую за увагу!
Козленко Олександр Григорович
науковий співробітник
лабораторії хімічної і біологічної освіти
Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України

kozlenkoa@mail.ru
http://www.kozlenkoa.narod.ru

More Related Content

Similar to Kozlenko 2013 lystopad

Heometriia 7-klas-merzliak-2020
Heometriia 7-klas-merzliak-2020Heometriia 7-klas-merzliak-2020
Heometriia 7-klas-merzliak-2020kreidaros1
 
7 geom m_2020
7 geom m_20207 geom m_2020
7 geom m_20204book
 
розробка д.к. охріменко о.в. 6фм
розробка д.к. охріменко о.в. 6фмрозробка д.к. охріменко о.в. 6фм
розробка д.к. охріменко о.в. 6фмLex172
 
10 t k_u
10 t k_u10 t k_u
10 t k_uUA1011
 
10 t k_u
10 t k_u10 t k_u
10 t k_u4book
 
Tehnologii 10-klas-kobernik
Tehnologii 10-klas-kobernikTehnologii 10-klas-kobernik
Tehnologii 10-klas-kobernikkreidaros1
 
Tekhnologiї 10-klas-kobernik-tereshhuk-gervas
Tekhnologiї 10-klas-kobernik-tereshhuk-gervasTekhnologiї 10-klas-kobernik-tereshhuk-gervas
Tekhnologiї 10-klas-kobernik-tereshhuk-gervasfreegdz
 
Portfel.in.ua 122 tecnh_kob
Portfel.in.ua 122 tecnh_kobPortfel.in.ua 122 tecnh_kob
Portfel.in.ua 122 tecnh_kobportfel
 
принципи створення презентацій
принципи створення презентаційпринципи створення презентацій
принципи створення презентаційinna.grabobska
 
принципи створення презентацій
принципи створення презентаційпринципи створення презентацій
принципи створення презентаційinna.grabobska
 
принципи створення презентацій
принципи створення презентаційпринципи створення презентацій
принципи створення презентаційinna.grabobska
 
принципи створення презентацій
принципи створення презентаційпринципи створення презентацій
принципи створення презентаційinna.grabobska
 
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті Oleksii Voronkin
 
морзе Informatika 10
морзе Informatika 10морзе Informatika 10
морзе Informatika 10katjysha
 
учительська презентація
учительська презентаціяучительська презентація
учительська презентаціяkristina_chepil
 
повний конспект
повний конспектповний конспект
повний конспектAndy Levkovich
 

Similar to Kozlenko 2013 lystopad (20)

Heometriia 7-klas-merzliak-2020
Heometriia 7-klas-merzliak-2020Heometriia 7-klas-merzliak-2020
Heometriia 7-klas-merzliak-2020
 
7 geom m_2020
7 geom m_20207 geom m_2020
7 geom m_2020
 
урок 4
урок 4урок 4
урок 4
 
Урок 6
Урок 6Урок 6
Урок 6
 
розробка д.к. охріменко о.в. 6фм
розробка д.к. охріменко о.в. 6фмрозробка д.к. охріменко о.в. 6фм
розробка д.к. охріменко о.в. 6фм
 
10 t k_u
10 t k_u10 t k_u
10 t k_u
 
jrtg5r
jrtg5rjrtg5r
jrtg5r
 
10 t k_u
10 t k_u10 t k_u
10 t k_u
 
Tehnologii 10-klas-kobernik
Tehnologii 10-klas-kobernikTehnologii 10-klas-kobernik
Tehnologii 10-klas-kobernik
 
Tekhnologiї 10-klas-kobernik-tereshhuk-gervas
Tekhnologiї 10-klas-kobernik-tereshhuk-gervasTekhnologiї 10-klas-kobernik-tereshhuk-gervas
Tekhnologiї 10-klas-kobernik-tereshhuk-gervas
 
10
1010
10
 
Portfel.in.ua 122 tecnh_kob
Portfel.in.ua 122 tecnh_kobPortfel.in.ua 122 tecnh_kob
Portfel.in.ua 122 tecnh_kob
 
принципи створення презентацій
принципи створення презентаційпринципи створення презентацій
принципи створення презентацій
 
принципи створення презентацій
принципи створення презентаційпринципи створення презентацій
принципи створення презентацій
 
принципи створення презентацій
принципи створення презентаційпринципи створення презентацій
принципи створення презентацій
 
принципи створення презентацій
принципи створення презентаційпринципи створення презентацій
принципи створення презентацій
 
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті
 
морзе Informatika 10
морзе Informatika 10морзе Informatika 10
морзе Informatika 10
 
учительська презентація
учительська презентаціяучительська презентація
учительська презентація
 
повний конспект
повний конспектповний конспект
повний конспект
 

Recently uploaded

Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxssuserd1824d
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Collaborator.pro
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 

Recently uploaded (15)

Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 

Kozlenko 2013 lystopad

 • 1. Метод моделювання в навчанні біології та інтерактивні комп’ютерні моделі Козленко Олександр Григорович http://www.kozlenkoa.narod.ru
 • 2. LOGO Дидактичні функції «Викладач має вміти «розгорнути» закодовані науками до знакових систем і представлені у навчальному процесі у вигляді «дидактичного матеріалу» елементи навчальної новизни, розкрити їх у реальностях предметного і соціального світу... Новизна стає зрозумілою учням лише у формах, адекватних цим реальностям. Викладач зобов'язаний саме не повторити, а трансформувати через викладацьке єство і в значній мірі авторизувати ці «згорнуті» сентенції, висловити і втілити їх у змісті своєї учбово-пізнавальної та навчальної діяльності…» Лобашев В.Д. Дидактичні функції навчальних текстів.
 • 3. LOGO Лекція як авторизація Лекція – засіб мінімізації витрат на декодування дидактичних текстів
 • 4. LOGO Новий держстандарт ―Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційнокомунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) — комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектнотехнологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.‖
 • 5. LOGO Модель і моделювання Модель (лат. modulus — «міра, аналог, зразок») — спрощене представлення реальних об’єктів і систем (живих організмів, інженерних конструкцій, суспільних систем, різноманітних процесів тощо). Моделювання — дослідження об’єктів пізнання на їх моделях; побудова та дослідження моделей реально існуючих об'єктів, явищ та процесів.
 • 6. LOGO Моделі в науці Спостереження Приводить до Факти Порівнюється Створюється Описова модель Аналогічні визнані моделі Дозволяє вивести Гіпотетична модель Дозволяє вивести Тестується Передбачення Створюється Прийняте тлумачення Узгоджується Теоретична модель
 • 7. LOGO Інтерактивні моделі Інтерактивні моделі та анімації – це мультимедіа-компоненти, що демонструють на екрані комп’ютера динамічну візуальну модель явища, технічного/біологічного об’єкта або процеса. Вони містять активні елементи керування параметрами моделі та елементи навігації. У інтерактивного об’єкта поведінка та спосіб відображення (візуалізація) залежать від дій користувача. http://college.ru/pedagogam/modeli-urokov/po-predmetam/560/
 • 8. LOGO Вимоги до моделей Адекватність – відповідність моделі вихідній реальній системі, урахування найбільш важливих якостей, зв’язків і характеристик. Точність – ступінь співпадіння отриманих при моделюванні результатів із попередньо встановленими. Універсальність – застосовуваність моделі для аналізу ряду однотипних систем, застосовуваність моделі для вирішення більшого кола завдань. Доцільна економічність – використання мінімальної кількості вхідних параметрів для оцінки максимальної кількості вихідних. Адекватність освітнім завданням – можливість ефективного застосування моделі з дидактичною метою. Нова програма. 9 клас Основні методи біологічних досліджень. Скринька Гальтона Учень характеризує: - методи біологічних досліджень (описовий, експериментальний, моделювання)
 • 9. LOGO Інтерактивні об’єкти http://www.znanius.com/ Логін: 1111 Пароль: 1111 Навчальні матеріали / Загальна освіта / Біологія, 11 клас Інтерактивна схема Інтерактивний малюнок Слайдер - стрічка часу 24 34 40 Інтерактивне завдання Інтерактивний тренажер Анімація 10 11 17
 • 10. LOGO High Tech vs High Touch Отже, відбувається постійне змагання між High Tech і High Touch, тобто між тим, щоб сидіти в креслі перед телевізором, і тим, щоб безпосередньо доторкатися до того, що нас оточує. У цьому змаганні ми хотітимемо й першого, й другого. Мічіо Кайку Фізика майбутнього: Львів: Літопис; 2013, с. 33.
 • 11. LOGO Моделі: спроба класифікації Евристичні • Текстові (гіпертекстові) Натурні • Фізичні Математичні • Формули Графічні (візуальні) • Графи, діаграми, ескізи, креслення • Мультимедійні (анімації) o Тривимірні
 • 12. LOGO Текстові моделі Функціональна грамотність – вміння вирізняти в тексті моделі та аналізувати їх. Гіпертекст Наратив Анекдот – Вы знаете, кто этот почтенный гражданин? – Как же-с, – ответил приказчик с уважением в голосе, – это чемоданных дел мастер Менделеев-с».
 • 14. LOGO Задачі як мат. моделі Ознаки вдалої математико-біологічної задачі: • Має оригінальну, інтригуючу форму пред'явлення, «чіпляє»; • Передбачає розвиток декількох різних навичок і прийомів інтелектуальної праці; • Задачу можна розв'язати на наявному рівні знань і навичок учнів (у зоні найближчого розвитку); • Для розв'язання треба знайти і застосувати нетривіальний алгоритм (завдання не вирішується «за зразком»); • Має кілька різних шляхів розв'язання; • Передбачає перенесення прийомів з інших областей (предметів, видів діяльності тощо); • Біологічна основа «вплетена» в тканину задачі; • Передбачає наявність перевірки (приблизної оцінки правильності порядку значень рішення); • Розв'язання оригінальне і красиве; • Отриманий результат (і /або процес) корисні поза даним уроком.
 • 15. LOGO Задачі: авторизація Задача 1. Рассказывают, что в ХІХ веке один немецкий студент, влюбившись в девушку, решил преподнести ей очень дорогой подарок – железное кольцо. Железо для этого кольца юноша хотел химическим путем получить из собственной крови. Рассчитайте, какой объем крови понадобился бы для изготовления кольца весом в 2 г, если считать, что юноше удавалось извлечь 60 % содержащегося в гемоглобине железа. Задача 2. Перед вами — модель, описывающая ход эпидемии: b = 0,00002 ВN — 0,00005 В с = 0,00004 В. В, С, N — численности (в какой-то момент), соответственно, больных, переболевших и не болевших; b и с — прирост В и С за день. Вырабатывается ли к этой болезни стойкий иммунитет? Умирают ли люди от этой болезни? Биология в школе, 1993, №2, апрель-март. С. 57. Задача 3. Известно, что длина сперматозоида 60 мкм, а для оплодотворения яйцеклетки ему необходимо проплыть расстояние, в среднем равное 10 см. Какому расстоянию для пловца ростом 1 метр 80 см это пропорционально? http://ed.ted.com/lessons/human-sperm-vs-the-sperm-whale-aatish-bhatia
 • 16. LOGO Формули як моделі 9 клас, чинна програма. Практична робота № 5. Антропометричні виміри Формули для визначення оптимальної маси тіла m – маса, кг, t – вік, роки, h – зріст, см, b – об'єм грудної клітки, см За Броком: m = h – 100 ( ) m = h – 110 ( ) За Оттом – уточнення до Брока: m = m' – 2/5 (m' – 52), де m' – маса, розрахована за Броком m = h : 1,4 – 58 m = h : 1,6 – 49 m = (h b) : 240 + 3,4 m = 50 + 0,75 (h – 150) + (t – 20) : 4 Аналіз точності формул (розрахунок різниці з реальною масою тіла) для 25річного чоловіка 195 см на зріст, з об'ємом грудної клітки 100 см і масою 79 кг, яка є оптимальною для його віку.
 • 17. LOGO Формули як моделі http://ibigdan.livejournal.com/ krasarbi4: Это параметры Венеры Милосской. У неѐ тоже 6. (NB. параметры: рост 164 см, пропорции 86х69х93) jursla: Проверил ручку от швабры. (4 * 4 * 160) / ((4^2) * 0.8) = 200 kmmbvnr: Ага, красота значится измеряется в сантиметрах на килограмм biglebowsky: Формула Ландау прикольна, но очень своеобразна - она не масштабируется. Точнее, при масштабировании, результат падает как квадрат роста человека. Высокие результаты по формуле Ландау должны быть либо у "миниатюрных" взрослых, либо у детей. У новорожденных, вообще, ~ 15 ,будет :-)))
 • 19. LOGO Графічні моделі: PISA Блок № 1. Кариес На графике показано потребление сахара и число случаев кариеса в разных странах. Каждая страна на графике представлена точкой. 1.1. Какое из следующих высказываний подтверждается данными, приведенными на Г графике? А Г В Б А В некоторых странах люди чистят зубы чаще, чем в других странах Б Чем больше люди едят сахара, тем более вероятно, что у них будет кариес В В последние годы во многих странах увеличилась частота заболеваний кариесом Г В последние годы во многих странах потребление сахара увеличилось 1.2. Четыре страны отмечены на графике буквами А, Б, В, Г. В какой из этих стран лучше всего организованы профилактика и лечение кариеса? А Б В Г А Б В Г
 • 21. LOGO Візуалізація Візуалізація — метод представлення інформації у вигляді оптичного зображення (наприклад, у вигляді рисунків та фотографій, графіків, діаграм, структурних схем, таблиць, карт і т. д.). Ефективно застосовувати для представлення інформації, що не мала графічного відображення (наприклад, температури, розподілу рівнів електромагнітних полів і т. д.). До візуалізації відноситься представлення даних.
 • 22. LOGO Класифікації і дихотомії «У людей є спеціалізовані ділянки мозку, розташовані у скроневій зоні (а саме у верхній скроневій борозні та веретеновидній звивині), що відповідають за класифікацію тварин і рослин. Пошкодження цих ділянок може призвести до втрати здатності відрізнити лева від миші та ромашку від берези при збереженні інших ментальних функцій. Сучасні мисливцізбирачі розрізняють багато сотень видів живих істот – на відміну від городян, у яких відповідні ділянки пам'яті, мабуть, забиті сортами шампунів, йогуртів і автомобілів (Yoon, 2009).» Марков А. Эволюция человека. Кн. 1, с. 22.
 • 32. LOGO Молекулярні моделі Практична робота «Моделювання просторової структури біомолекул» // Біологія і хімія в школі, 2012, № 3, С. 28-33.
 • 33. LOGO Цифрові аборигени (digital natives) Немає причин вважати, що покоління, яке може запам'ятати 100 покемонів з їхніми характерними рисами і долями, не може запам'ятати назви, столиці, кількість населення і взаємні відносини 101 країни в сучасному світі. Питання в тому, як це подати. Марк Пренскі (2001)
 • 34. LOGO Дякую за увагу! Козленко Олександр Григорович науковий співробітник лабораторії хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України kozlenkoa@mail.ru http://www.kozlenkoa.narod.ru