Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СТАТИСТИКА ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА ВЕЖБИ – ЧАС 1 1. ВОВЕД
Поим и цел на статистиката <ul><li>Статистиката прибира податоци, врши нивна дескрипција и анализа, и донесува заклучоци....
Предмет и начин на статистичкото истражување <ul><li>Статистиката претставува научен метод за квантитативно истражување ...
Предмет и начин на статистичкото истражување СТАТИСТИЧКА МАСА ( N) ЕДИНИЦА НА МАСАТА (N 1 ) СТАТИСТИЧКИ БЕЛЕГ x СТАТИСТИ...
Статистичка маса и примерок <ul><li>Статистичка маса – збир на индивидуални случаи. </li></ul><ul><li>Статистички примеро...
Статистички белези Ограничен број на модалитети Пол Машки Женски Состојба на занимање Неограничен број на модалитети Ста...
Статистички белези Според начинот на искажување на белезите Атрибутивни белези Нумерички белези Прекинати Непрекинати Геог...
Серии на структура со нумерички белег Белегот е прекинат Анкета спрема бројот на лицата за кои се искажуваат трошоците Бро...
Серии на структура со нумерички белег Белегот е непрекинат Разведени бракови спрема возраста на мажот во Р. Македонија во ...
Пример 1 : <ul><li>При доставување на кредитно барање во Стопанска банка, меѓу останатите податоци, банката бара од кредит...
Пример 1 (решение) : Години на старост Нумерички (континуиран) белег Брачна состојба Број на издржувани лица Година на пр...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prv cas 1

794 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prv cas 1

 1. 1. СТАТИСТИКА ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА ВЕЖБИ – ЧАС 1 1. ВОВЕД
 2. 2. Поим и цел на статистиката <ul><li>Статистиката прибира податоци, врши нивна дескрипција и анализа, и донесува заклучоци. Целта е да се утврдат законитостите на однесувањето на набљудуваните појави. </li></ul>
 3. 3. Предмет и начин на статистичкото истражување <ul><li>Статистиката претставува научен метод за квантитативно истражување на масовните појави . </li></ul><ul><li>Збирот на индивидуалните случаи во масовните појави во статистиката се дефинира како статистичка маса, основна маса или популација . </li></ul><ul><ul><li>Секој поединечен елемент на статистичката маса се нарекува единица или елемент на масата . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Карактеристиките по кои се разликуваат единиците на масата се нарекуваат статистички белези . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Белегот може да се јави во различни видови кои се нарекуваат модалитети . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Варијабилитетот е општа карактеристика на сите појави. </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Предмет и начин на статистичкото истражување СТАТИСТИЧКА МАСА ( N) ЕДИНИЦА НА МАСАТА (N 1 ) СТАТИСТИЧКИ БЕЛЕГ x СТАТИСТИЧКИ БЕЛЕГ y модалитет x 1 модалитет x 2 модалитет x 3 модалитет y 1 модалитет y 3 модалитет y 2
 5. 5. Статистичка маса и примерок <ul><li>Статистичка маса – збир на индивидуални случаи. </li></ul><ul><li>Статистички примерок – репрезентативен дел од масата во кој набљудуваната карактеристика се пројавува приближно исто како и во целата маса. </li></ul><ul><li>За правилно деф. на стат. маса важно е да се познаваат следниве барања : хомогеност, сеопфатност и диференцираност </li></ul>СТАТИСТИЧКА МАСА ( N) СТАТИСТИЧКИ ПРИМЕРОК ( n 1 ) СТАТИСТИЧКИ ПРИМЕРОК ( n 2 ) СТАТИСТИЧКИ ПРИМЕРОК ( n 3 ) СТАТИСТИЧКИ ПРИМЕРОК ( n 4 ) СТАТИСТИЧКИ ПРИМЕРОК ( n 5 )
 6. 6. Статистички белези Ограничен број на модалитети Пол Машки Женски Состојба на занимање Неограничен број на модалитети Старост 19г. 2м. 3д. 6мин.12сек. ... 30г. 6м. 9д. 2мин.45сек. ... Висина 1м. 65см. 5мм. ... 1м. 89см. 3мм. ... 1м. 55см. 9мм. ... Вработен – лице кое зема плата Сопственик без вработени лица Сопственик - косопственик Член кој помага во домаќинство Неактивно лице – пензионер, стипендист Не извршува занимање
 7. 7. Статистички белези Според начинот на искажување на белезите Атрибутивни белези Нумерички белези Прекинати Непрекинати Географски белези Временски белези За динамичко следење на статистичката маса и единиците на масата Определување според географски поими (општина, град, регион) Својство, квалитет. Се искажуваат описно Пол, писменост, занимање Во зависност од бројот на модалитети кој ги зема белегот
 8. 8. Серии на структура со нумерички белег Белегот е прекинат Анкета спрема бројот на лицата за кои се искажуваат трошоците Број на лица Број на анкетирани лица 1 6215 2 6822 3 3073 4 2737 5 733 6 и повеќе 138 Вкупно 19718
 9. 9. Серии на структура со нумерички белег Белегот е непрекинат Разведени бракови спрема возраста на мажот во Р. Македонија во 2006 година Возраст Број на лица До 24 105 25 – 29 439 30 – 34 662 35 – 39 683 40 – 44 635 45 – 49 503 50 – 54 305 55 – 59 174 Над 60 208 Вкупно 3714
 10. 10. Пример 1 : <ul><li>При доставување на кредитно барање во Стопанска банка, меѓу останатите податоци, банката бара од кредитобарателите да ги достават и следните информации : </li></ul><ul><li>1) Години на старост 7) Работен стаж </li></ul><ul><li>2) Брачна состојба 8) Месечна плата </li></ul><ul><li>3) Број на издржувани лица 9) Работно место/позиција </li></ul><ul><li>4) Година на прво вработување10) Вредност на недвижен имот </li></ul><ul><li>5) Занимање 11) Висина на кредитните обврски </li></ul><ul><li>6) Место на живеење 12) Висина на бараниот кредит </li></ul><ul><li>Класифицирајте ги наведните белези според видот имајќи ги во предвид нивните својства. </li></ul>
 11. 11. Пример 1 (решение) : Години на старост Нумерички (континуиран) белег Брачна состојба Број на издржувани лица Година на прво вработување Занимање Место на живеење Работен стаж Месечна плата Работно место/позиција Вредност на недвижен имот Висина на кредитни обврски Висина на бараниот кредит Атрибутивен белег Нумерички (дисконтинуиран) белег Временски белег Атрибутивен белег Географски белег Нумерички (континуиран) белег Нумерички (континуиран) белег Атрибутивен белег Нумерички (континуиран) белег Нумерички (континуиран) белег Нумерички (континуиран) белег

×