Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Institutiile Uniunii Europene

1,957 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Institutiile Uniunii Europene

 1. 1. Parlamentul European
 2. 2. Instituţiile U E <ul><li>m ini ştri din cele 27 de State Membre </li></ul><ul><li>putere legislativ ă şi bugetară ( împărţită cu P E ) </li></ul><ul><li>decizie în materie de politică externă </li></ul><ul><li>decizie în materie de politică agricolă </li></ul><ul><li>7 85 d eputaţi aleşi prin vot universal direct </li></ul><ul><li>putere legislativ ă şi bugetară </li></ul><ul><li>( împărţită cu Consiliul UE ) </li></ul><ul><li>control parl amentar al altor instituţii UE </li></ul>Comisia European ă <ul><li>27 comisari </li></ul><ul><li>iniţiativă legislativă </li></ul><ul><li>control al planificării şi implementării </li></ul>Con siliul U E Parlamentul European
 3. 3. Parlamentul European Competenţele PE Putere b ugetar ă Parlamentul European decide bugetul anual al UE împreună cu Consiliul UE Decizie privind extinderea Avizul conform al Parlamentului este necesar pentru aderarea unui nou stat membru Putere l egislativ ă Majorit atea legilor europene sunt adoptate în comun de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene Control p arl amentar Parlament ul controlează democratic alte instituţii europene şi acordă vot de încredere Comisiei Europene
 4. 4. Parlamentul European STATE STATE MEMBRE MEMBRE German ia Austria Marea Britanie Bulgaria Fran ţa D anemarca Ital ia Finland a Pol onia Slova c ia Spa nia Irland a Rom â nia Lituania Olanda L etonia Belgi a Slovenia R. Cehă Estonia Gre cia C i pru U ngar ia Luxembourg Portugal ia Malta S uedia <ul><li>785 </li></ul><ul><li>(2007) </li></ul>EU27 2007 18 18 14 14 14 13 13 9 7 6 6 6 5 EU27 2009 99 72 72 72 50 50 33 25 22 22 22 22 22 18 EU27 2009 17 17 13 13 13 12 12 8 7 6 6 6 5 EU27 2007 99 78 78 78 54 54 35 27 24 24 24 24 24 19 736 (2009)
 5. 5. Grup uri politice 785 27 8 10 3 21 7 41 2 4 44 2 3 42 Situa ţia la 2 iulie 2007 1 3 PE -D E : Grup ul Partidului Popular European (Cr eştin Democrat) şi al Democraţilor Europeni PS E : G rup ul Socialist din Parlamentul European ALDE: Alian ţa Liberal ilor şi Democra ţilor pentru Europ a Verzi / ALE : Grup ul Verzilor / Alianţa Liberă Europeană GUE / NGL : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/ Stânga Verde Nordică UEN: Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor IND/DEM: Grupul Independen ţă şi Democraţie Membri neînscrişi ITS: Grupul Identit ate , Tradi ţie , S uveranitate
 6. 6. Cum lucrează Parlamentul SECRETARIAT Secretariatul Parlamentului European este situat în Luxemburg şi Bru xelles Circumscripţii – 4 săptămâni rezervate pentru activitatea în circumscripţie <ul><li>REUNIUNI ÎN COMISII </li></ul><ul><li>18 săptămâni alocate </li></ul><ul><li>pentru reuniunile comisiilor parlamentar e î n Bru xelles </li></ul><ul><li>SESI U N I PLENARE </li></ul><ul><li>12 sesiuni oficiale </li></ul><ul><li>pe an în Strasbourg </li></ul><ul><li>6 sesiuni suplimentare </li></ul><ul><li>î n Bru xelles </li></ul><ul><li>GRUPURI P OLITIC E </li></ul><ul><li>12 săptămâni alocate pentru reuniunile </li></ul><ul><li>grupurilor politice </li></ul>
 7. 7. Com isii parlamentare <ul><li>Afaceri externe </li></ul><ul><li>Dezvoltare </li></ul><ul><li>C omerţ internaţional </li></ul><ul><li>Buget </li></ul><ul><li>C ontrol bugetar </li></ul><ul><li>Afaceri economice şi monetare </li></ul><ul><li>Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale </li></ul><ul><li>Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară </li></ul><ul><li>Industrie, cercetare şi energie </li></ul><ul><li>Piaţă internă şi protecţia consumatorilor </li></ul><ul><li>T ransport şi t urism </li></ul><ul><li>Dezvoltare r egional ă </li></ul><ul><li>A gricultur ă şi dezvoltare rurală </li></ul><ul><li>Pescuit </li></ul><ul><li>C ultură şi educaţie </li></ul><ul><li>Afaceri juridice </li></ul><ul><li>Libertăţi civile , j usti ţie şi afaceri interne </li></ul><ul><li>Afaceri constituţionale </li></ul><ul><li>Drepturile femeii şi egalitatea între sexe </li></ul><ul><li>Peti ţii </li></ul>20
 8. 8. Putere legislativă Cum funcţionează codecizia Vot final la a treia lectură ( dacă este cazul ) Vot final la a treia lectură ( dacă este cazul ) Comisia European ă Propunerea Comisiei Prima lectură în Con siliu ( poziţia comună ) Co mitet de conciliere ( dacă este cazul ) A doua lectură în Consiliu ( dacă este cazul ) A doua lectură în Parlament ( dacă este cazul ) Con s il iul Uniunii Europene Parlamentul European Prima lectură î n Parlament ( opinia Parlament ului )
 9. 9. Bugetul UE- surse de finanţare Anul financiar 2007 € 2007 Divers e Res urse bazate pe TVA Import pe produse agricole, d r epturi de vamă , etc. 15% 15% 1% 69% Re urse bazate pe PNB
 10. 10. Bu get ul Uniunii Europene 2007 UE CA PARTEN ER MONDIAL CHELTUIELI AGRICOLE ADMINISTRA RE DEZVOLTARE DURAB I L Ă Comp etitivitate Co eziune C ETĂŢENIE , LIBERT ATE , SECURIT ATE ŞI JUSTI ŢIE 43,3% 5,4% 126,6 mil iarde euro 33,7% 5,5% 10,7% 1% D EZVOLTARE RURAL Ă € 2007 COMPENS ĂRI 0,4%
 11. 11. Informa ţii suplimentare www.europarl.europa.eu www.europa.eu

×