Igualdade de xénero entre xóvenes

146 views

Published on

Igualdade de xénero

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Igualdade de xénero entre xóvenes

 1. 1. Igualdade de xénero entreIgualdade de xénero entre xóvenesxóvenes Vanesa BúaVanesa Búa Noelia FiuzaNoelia Fiuza Tania FilgueiraTania Filgueira María ArboledaMaría Arboleda
 2. 2. Educación: Desigualdade nasEducación: Desigualdade nas aulasaulas Múltiples estudos deixanMúltiples estudos deixan claro que, a pesar daclaro que, a pesar da igualdade legal,asigualdade legal,as mulleres non disfrutan dasmulleres non disfrutan das mesmas oportunidadesmesmas oportunidades cos homes no mundocos homes no mundo laboral, nalaboral, na administración...administración... Tampouco nas aulas.Tampouco nas aulas.
 3. 3. Hai máis de tres décadas que os nenos eHai máis de tres décadas que os nenos e nenas estudan xuntos e estudan onenas estudan xuntos e estudan o mesmo, pero na escola non se lles tratamesmo, pero na escola non se lles trata por igual nin concede a mesmapor igual nin concede a mesma importancia ao saber deles que delas ; éimportancia ao saber deles que delas ; é sexista.sexista.
 4. 4. Coma sempre que seComa sempre que se xeneraliza, estaxeneraliza, esta afirmación, tal cal, éafirmación, tal cal, é mentira.mentira.
 5. 5. Hai escolas que ensinan os nomes deHai escolas que ensinan os nomes de tantos trobadores como de trobadoras,tantos trobadores como de trobadoras, que explican a xeometría a través daque explican a xeometría a través da costura, que impiden que o fútbolcostura, que impiden que o fútbol acapare o espazo de xogo no patio o queacapare o espazo de xogo no patio o que inclúen as tarefas domésticas e o coidadoinclúen as tarefas domésticas e o coidado das persoas no seu currículo paradas persoas no seu currículo para ensinar a superar estereotipos sobre oensinar a superar estereotipos sobre o papel dos homes e mulleres.papel dos homes e mulleres.
 6. 6. Aínda así, a maioría das escolas teñenAínda así, a maioría das escolas teñen unha educación cun claro predominiounha educación cun claro predominio masculino e pouca presenza dasmasculino e pouca presenza das mulleres, tanto nos contidosmulleres, tanto nos contidos académicos como nasacadémicos como nas conversacións, o uso dos espazos, aconversacións, o uso dos espazos, a linguaxe...linguaxe...
 7. 7. Estereotipo de beleza feminino.Estereotipo de beleza feminino. ¿Consecuencias?¿Consecuencias? No caso das mulleres novas, son os trastornos da alimentación os queNo caso das mulleres novas, son os trastornos da alimentación os que máis preocupan. Os máis comunes son a anorexia e a bulimia e detrásmáis preocupan. Os máis comunes son a anorexia e a bulimia e detrás deles escóndense as consecuencias da tiranía exercida polosdeles escóndense as consecuencias da tiranía exercida polos estereotipos de mulleres belas, esveltas e delgadas.estereotipos de mulleres belas, esveltas e delgadas. O que fai preguntarnos sobre o peso da imaxe nas mozas de hoxe e oO que fai preguntarnos sobre o peso da imaxe nas mozas de hoxe e o papel dos medios de comunicación ao respecto.papel dos medios de comunicación ao respecto.
 8. 8. En ambos casos, estase ante dous trastornosEn ambos casos, estase ante dous trastornos alimenticios de xénero, que afectanalimenticios de xénero, que afectan maioritariamente a rapazas novas, nas quemaioritariamente a rapazas novas, nas que cala sobremaneiras  ascala sobremaneiras  as imaxes estereotipadasimaxes estereotipadas das mulleres extremadamente delgadas.das mulleres extremadamente delgadas.
 9. 9. A excesiva utilización doA excesiva utilización do corpo feminino encorpo feminino en televisión, internet ou atelevisión, internet ou a prensa, que mostra áprensa, que mostra á muller sempre guapa,muller sempre guapa, asociada á delgadeza,asociada á delgadeza, así como a aparición deasí como a aparición de ""toptop--modelsmodels" que" que manteñen o estereotipo,manteñen o estereotipo, contribuíu a disparar acontribuíu a disparar a incidencia deincidencia de estes trastornos entre asestes trastornos entre as mozmozas.as.
 10. 10. Un mundo deportivo masculinoUn mundo deportivo masculino No deporte son máis visibles asNo deporte son máis visibles as desigualdades de xénero, aínda quedesigualdades de xénero, aínda que están algo máis atenuadas polo aumentoestán algo máis atenuadas polo aumento do número de mulleresdo número de mulleres mozas que realiza actividades físicas, amozas que realiza actividades físicas, a súa maior participación nossúa maior participación nos deportes tradicionais e a súa presenza,deportes tradicionais e a súa presenza, como espectadoras, en encontros,como espectadoras, en encontros, competicións e torneos.competicións e torneos.
 11. 11. A forza física é o principalA forza física é o principal argumento esgrimido polos mozos paraargumento esgrimido polos mozos para facer diferenzas entrefacer diferenzas entre deportes de rapaces e de rapazas.deportes de rapaces e de rapazas. Esta xustificación de carácter biolóxicoEsta xustificación de carácter biolóxico perde peso cando recoñecenperde peso cando recoñecen a existencia de deportes que non precisana existencia de deportes que non precisan dunha maior resistencia,dunha maior resistencia, motivo ante o que recorre ao compoñentemotivo ante o que recorre ao compoñente cultural.cultural.
 12. 12. Establécese entón unha segmentación dasEstablécese entón unha segmentación das actividades deportivas dende unha perspectivaactividades deportivas dende unha perspectiva de xénero, ás que se alude en función dasde xénero, ás que se alude en función das variables sociais ou culturais. . Isto significa quevariables sociais ou culturais. . Isto significa que o mantemento das diferenzas non está asociadoo mantemento das diferenzas non está asociado ao biolóxico senón ao cultural.ao biolóxico senón ao cultural. Baixo esa aparencia escóndense algunhasBaixo esa aparencia escóndense algunhas situacións discriminatorias na práctica dassituacións discriminatorias na práctica das actividades deportivas:actividades deportivas:
 13. 13.  As rapazas adoitan abandonar na adolescenciaAs rapazas adoitan abandonar na adolescencia a práctica de actividades deportivas pola faltaa práctica de actividades deportivas pola falta de apoio quede apoio que reciben da familia, a escola e a sociedade.reciben da familia, a escola e a sociedade.  Poucas mozas practican deportes de elite.Poucas mozas practican deportes de elite.  Escasean as mozas deportistas con impactoEscasean as mozas deportistas con impacto na sociedade e nos medios de comunicación.na sociedade e nos medios de comunicación.  Os mozos dominan os espazos dedicados aoOs mozos dominan os espazos dedicados ao deporte, como os polideportivos, ximnasios edeporte, como os polideportivos, ximnasios e pistas de atletismo.pistas de atletismo.
 14. 14. Para os rapaces e as rapazas, a forte Para os rapaces e as rapazas, a forte  masculinización  do mundo deportivo ten unhamasculinización  do mundo deportivo ten unha causa biolóxica, porque consideran que ocausa biolóxica, porque consideran que o corpo é o principal potencial a desenvolver concorpo é o principal potencial a desenvolver con este tipo de actividades e as diferenzas entreeste tipo de actividades e as diferenzas entre ambos os dous son obvias.ambos os dous son obvias.
 15. 15. Isto poden a axudar a comprender por que elixenIsto poden a axudar a comprender por que elixen deportes distintosdeportes distintos e considérase que o corpo das rapazas está ene considérase que o corpo das rapazas está en desvantaxe.desvantaxe. Pero, por exemplo, o condicionante da forzaPero, por exemplo, o condicionante da forza física desínchase cando se trata defísica desínchase cando se trata de actividades como o automobilismo, onde primaactividades como o automobilismo, onde prima máis a destreza e osmáis a destreza e os reflexos.reflexos. Entón, a abafadora presenza masculinaEntón, a abafadora presenza masculina xustifícase dendexustifícase dende unha perspectiva cultural e educativa.unha perspectiva cultural e educativa.
 16. 16. Imaxe xeral por observación dosImaxe xeral por observación dos xóvenes francesesxóvenes franceses  Maior aceptación da diversidade étnica:Maior aceptación da diversidade étnica: Variedade étnica e respeto hacia ela;Variedade étnica e respeto hacia ela; reacción á xente de outras razas enreacción á xente de outras razas en postos de importancia...postos de importancia...  Máis educados.Máis educados.  Máis tolerantes.Máis tolerantes.  Máis recatados e introvertidos. MenosMáis recatados e introvertidos. Menos efusivos.efusivos.  Máis humildes.Máis humildes.
 17. 17. En Galicia hai moita desigualdadeEn Galicia hai moita desigualdade entre rapazas e rapaces. Pero istoentre rapazas e rapaces. Pero isto no he irreversible, e, entre todos,no he irreversible, e, entre todos, podemos ir mellorando estapodemos ir mellorando esta situación.situación. GRACIASGRACIAS

×