A economía en españa

582 views

Published on

Resumen para 3º ESO da econo

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
339
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A economía en españa

 1. 1. UNHAECONOMÍAMODERNAA ECONOMÍA ENESPAÑA
 2. 2. UNHA ECONOMÍA MODERNAA evolución económica de España nas últimas décadas caracterízase polamodernización de todos os sectores, coa crecente incorporación das novastecnoloxías á maioría das actividades.VANTAXES:1. Renda por habitante elevada (24020 € per cápita).2. Alto nivel de consumoNo entanto, a economía española está a sufrir as consecuencias da criseinternacional que lle afecta ao emprego, ao crecemento e ao consumo.
 3. 3. UNHA ECONOMÍA MODERNA3. A integración na CEE (hoxe UE) tivo unha graninfluencia na economía do país xa que a UE, a travésdas políticas comunitarias(agrícola, pesqueira, industrial, comercial, etc.), inflúe en todos os sectores económicos españois.4. España recibe axudas económicos ou ingresosprocedentes dos fondos estruturais daUE, destinados ás infraestruturas, desenvolvementorural, …5. Predominio do sector terciario, tanto polo número de traballadores como polasúa achega ao PIB.
 4. 4. O SECTOR PRIMARIOEspaña posúe unha agricultura moderna ou de mercado, caracterizada por:Predominio de cultivos intensivos favorecidos poloregadío fronte a escasa utilización do barbeito.Emprego de novas tecnoloxías (fertilizantes, selección desementes, novos sistemas de cultivo.Especialización dos cultivos por xestión.Recursos humanos máis cualificados e utilización de cultivosdestinados á exportación e á industria alimentaria.
 5. 5. O SECTOR PRIMARIOPorén, a agricultura enfróntase a algúns problemas e retos, entre os que destacan:O abandono daactividade agraria• No interior deEspaña.A subsistencia desistemas tradicionaisde regadío.• Consomen moitaauga.O cumprimento dascondicións da UE paraconceder axudas.• Respecto polomedio ambiente.• Mantemento dasterras en bo estado.
 6. 6. O SECTOR PRIMARIOAs dificultadesdalgúns produtospara competir.• Algodón• Uva de mesa.A demanda de solorural para outrasactividades• Segundasresidencias.• Centroscomerciais.
 7. 7. PRINCIPAIS CULTIVOSDESECAÑOCereaisLeguminosasOliveiraVideDEREGADÍOFroitas ehortalizas.Cultivosindustriais.Cultivosforraxeiros.Arroz
 8. 8. A GANDARÍAPresenta os seguintes trazos:1. Existen numerosas explotacións gandeiras intensivas: animais estabulados eprodución destinada á industria alimentaria.2. A introdución de especies estranxeiras provocou a disminución das razasautóctonas.3. A especialización da produción (leite, carne, ovos).4. Actualmente coexisten en España dous sistemas gandeiros:- Sistema gandeiro tradicional extensivo- Sistema gandeiro moderno intensivo
 9. 9. A EXPLOTACIÓN FORESTALA superficie forestal ocupa o 52,2 % de España, malia que as árbores sórepresentan o 22 % desa superficie. As máis numerosas son as coníferas, aciñeiras,carballpos, faias, castiñeiros.Os principais produtos que se obteñen son a madeira, o esparto, as plantasaromáticas e medicinais e os froitos silvestres (castañas, landras).
 10. 10. AS PAISAXES AGRARIAS ESPAÑOLASOceánica Mediterránea de interiorCanarias Mediterránea costeira
 11. 11. A PESCAÉ unha actividade económica importante en España. Diferéncianse dúas grandesrexións pesqueiras. Rexión atlántica: as especies máis destacadas son o atún, a pescada, a sardiña, obocarte, o peixe espada e o peixe sapo. Rexión mediterránea: as súas especies principais son o bocarte, a sardiña, oxurelo e a xarda.
 12. 12. PROBLEMAS O esgotamento dos caladoirosespañois. A limitación das capturas noscaladoiros exteriores, fixadaspola PCP da UE (políticapesqueira común). A antigüidade da frota.MEDIDAS DERECONVERSIÓN: A modernización da frota. A creación de empresaspesqueiras mixtas con outrospaíses(Arxentina, Senegal, Marrocos,…) As axudas ás zonas máisafectadas pola reconversión. O desenvolvemento daacuicultura.A PESCA
 13. 13. A MINARÍA Sufríu unha forte reconversiónpor: O esgotamento dos recursos. Altos custos de extracción. Forte impacto no medioambiente. Baixa competitividade.CONSECUENCIAS: Desaparición de moitasempresas mineiras e oinvestimento de capitalestranxeiro. A introdución de innovaciónstecnolóxicas que incrementouo desemprego no sector. O retroceso da minaríametálica (ferro, cobre)respecto da non metálica(sepiolita) e á de rochasindustriais (granito, lousa).A INDUSTRIA
 14. 14. NON-RENOVABLES Carbón: destínase á produciónde electricidade nas centraistérmicas e ás industriassiderúrxica e cementeira. Petróleo: é a fonte de enerxíamáis utilizada. Gas natural: úsase nascentrais térmicas e no ámbitodoméstico. Enerxía nuclear: a súaprincipal aplicación é axeración de electricidade.RENOVABLES Son de recente implantación: Hidroeléctrica: localízase,sobre todo, no nortepeninsular. Enerxía eólica: en Galicia,Castela-A Mancha, Aragón,Navarra e Andalucía. Enerxía solar: en Andalucía. Enerxía da biomasa avanza deforma moi lenta.AS FONTES DE ENERXÍA
 15. 15. CARACTERÍSTICAS DA INDUSTRIA1. As industrias que máis crecen son a metalúrxica, a de alimentación e a dematerial de transporte.2. As industrias de alta tecnoloxía son relevantes, pero teñen que competir coasmultinacionais.3. As industrias tradicionais se achan en retroceso ainda que algunhas, como a docalzado, crecen pola súa calidade e exportacións.4. Predominio das pequenas e medianas empresas (pemes).5. Grupos empresariais con maioría de capital español, presentes noutros paíseseuropeos e Iberoamérica.6. Investigación e desenvolvemento (I+D), España destina poucos recursos áinnovación tecnolóxica.
 16. 16. O SECTOR TERCIARIOO sector terciario experimentou un rápido crecemento en España desde finais doséculo XX e converteuse no máis relevante da nosa economía.
 17. 17. A TERCIARIZACIÓN DA ECONOMÍAO predominio do sector terciario viuse impulsado polos seguintes factores.STServizos creadospolo Estado e asCCAAAvance do turismoDesenvolvementourbano.Aumento dademanda deservizos ásempresas.
 18. 18. O COMERCIO INTERIOREstá moi estendido, aínda que a súa implantación é maior nas áreas urbanas.Seguen predominando os pequenos comercios e as actividades tradicionais.Porén, nas últimas décadas, o comercio interior experimentou unha importantereestruturación caracterizada por: A modernización impulsada polos novos hábitos de consumo, medios de pagoe implantación das novas tecnoloxías. A expansión de centros comerciais, grandes superficies, hipermercados enovas formas de comercio (internet). A crise do pequeño comercio, que ten dificultade para competir coas grandessuperficies.
 19. 19. O COMERCIO EXTERIORSupón máis do 50% do PIB nacional. Experimentou un importante descenso debido ácrise económica. A balanza comercial continúa a ser deficitaria.España importa: España exporta:- Bens de equipo - Produtos alimentarios- Fontes de enerxía - Material industrial e transporte- Bens de consumo - Produtos químicos
 20. 20.  O transporte por estradaOs principais eixes discorrenpolas áreas máis urbanizadas,industrializadas e turísticas.Estrutúrase en varios niveis: A rede estatal é competenciado Estado. A rede autonómica facilita ascomunicacións dentro de cadacomunidade e a súa conexióncoa rede estatal. As redes provinciais einsulares conecta osdiferentes núcleos provinciais.O TRANSPORTE O transporte ferroviarioA rede ferroviaria estáxestionada case na súatotalidade pola empresa estatalRENFE.A maior actividade erendabilidade corresponden aostrens de proximidade e ás liñasde alta velocidade.
 21. 21.  O transporte marítimo Ten unha gran importancia notráfico internacional demercadorías, principalmente degraneis, líquidos (produtospetrolíferos) e sólidos (carbón eoutros minerais) e de mercadoríasdiversas transportadas encolectores. O tráfico de pasaxeirosconcéntrase no estreito deXibraltar e nas Illas Baleares eCanarias. Os obxectivos que ten son: amodernización da frota mercante, aredución dos efectos negativossobre o medio, e operfeccionamento dos sistemas detráfico marítimo para facelo máisseguro. O transporte aéreoO transporte aéreo, sobre todo o decarácter internacional, experimentouun rápido crecemento.Os aeroportos máis importantes sonos de Madrid e Barcelona.O TRANSPORTE
 22. 22. O TURISMOO turismo experimentou un gran desenvolvemento no noso país desde a década de1960 debido a varios factores:A situaciónxeográficaO aumento do número deturistas españoisA mellora dasinfraestruturasde transporteO variado medio físico e ariqueza culturalCalidade ediversidadedosequipamentosturísticos.Numerosos e cualificadosrecursos humanosAs actuacións do Estado, as CCAA, asprovincias e os concellos.
 23. 23. TURISMO DE PRAIA OU LITORALO modelo tradicional de turismo en España éo de sol e praia, que practican os turistaseuropeos nas costas mediterráneas e nosarquipélagos balear e canario.A este tipo de turismo tamén seincorporaron os turistas españois.
 24. 24. NOVAS MODALIDADES DE TURISMOA partir da década de 1990 experimentaron un grande auxe outros tipos de turismo:TURISMO DE NATUREZATURISMO ARTÍSTICO-CULTURALTURISMO DEPORTIVOTURISMO DE CONGRESOS ECONVENCIÓNS
 25. 25. CONSECUENCIAS AMBIENTAISAs actividades económicasocasionaron en españa numerososefectos negativos no medio.Para poder solucionalos, aplícanseactualmente medidas correctoras.
 26. 26.  Consumo excesivo de auga esobreexplotación dosacuíferos. Deforestación e desertización. Contaminaciónatmosférica, das augas e dossolos. Contaminación acústica evisual. Eliminación dos rsiduos. Esgotamento dos recursosnaturais.EFECTOS NEGATIVOS
 27. 27.  Aforro de auga. Repoboación forestal conespecies autóctonas. Redución das emisións desubstancias contaminantes áatmosfera e de vertedurastóxicas ás augas e potenciacióndas enerxías renovables. Instalación das pantallasacústicas. Depuración das augas residuaise reciclaxe dos refugallosgandeiros, industriais eurbanos. Realización de campañas parasensibilizar á poboación.MEDIDAS CORRECTORAS

×