RD 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Segu...
Marc del RD 1215/1997 Utilització equips de treball <ul><li>Art. 1 Objecte </li></ul><ul><li>El RD 1215/1997 estableix l...
Art. 2 Definicions RD 1215/1997 <ul><li>- Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal.lació utilit...
Art. 3 Obligacions generals de l’empresari RD 1215/1997 1- Els equips adequats al treball i adaptats al treballador. Els ...
Art. 4 Comprovació dels equips de treball RD 1215/1997 1- Fer una comprovació inicial, després de la instal.lació i aban...
Art. 5 Obligacions en matèria de formació i informació 1- Fer formació de la utilització dels equips i de les mesures de ...
Art. 6 Consulta i participació dels treballadors A data de gener 2011 tots els equips de treball han de complir amb el RD...
ANNEX-I RD 1215/1997 <ul><li>En el cas dels equips de treballs que ja estan en servei abans de l’entrada en vigor d’aques...
3. Cada equip de treball ha d’estar provist d’un òrgan d’accionament que permeti la seva parada en condicions de seguretat...
12. Tot l’equip de treball ha d’estar provist de dispositius clarament identificables que permetin separar cada una de les...
<ul><li>Disposicions mínimes addicionals aplicables a determinats equips de treball. </li></ul><ul><li>1. En especial als ...
ANNEX-II RD 1215/1997 <ul><li>Disposicions relatives a la utilització dels equips de treball. </li></ul><ul><li>Condicion...
10. En els equips de treball guiats manualment que tinguin moviment perillós cal guardar distancia de seguretat. 11. En el...
<ul><li>Condicions de la utilització d’equips de treball mòbils, automotors o no </li></ul><ul><li>1. La conducció d’equip...
<ul><li>Condicions de la utilització d’equips de treball per a l’elevació de càrregues </li></ul><ul><li>1. Generalitats: ...
<ul><li>Disposicions relatives a la utilització dels equips de treball </li></ul><ul><li>4. Disposicions relatives a la ut...
4.2. Disposicions específiques sobre la utilització d’escales de ma. 4.2.1. Les escales de ma es colocaran de forma que l...
4.3. Disposicions específiques sobre la utilització de bastides. 4.3.1. Les bastides s’han de projectar, muntar i mantenir...
i només pot ser muntada per personal amb una formació adequada i específica per a les operacions previstes: a) La comprens...
4.4. Disposicions específiques sobre la utilització de les tècniques d’accés i de posicionament amb cordes. 4.4.1. Les tèc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rd 1215 1997 utilització dels equips de treball

1,123 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rd 1215 1997 utilització dels equips de treball

 1. 1. RD 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Seguretat i higiene en el treball.
 2. 2. Marc del RD 1215/1997 Utilització equips de treball <ul><li>Art. 1 Objecte </li></ul><ul><li>El RD 1215/1997 estableix les Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Seguretat i higiene en el treball en el marc de: </li></ul><ul><li>La Llei 31/1995, Llei de PRL Prevenció de riscos laboral </li></ul><ul><li>El RD 39/1977, Reglament dels Serveis de Prevenció </li></ul><ul><li>Conveni nº 119 de la OIT 1963, ratificat el 1971 Evitar riscos per la integritat física dels treballadors </li></ul>
 3. 3. Art. 2 Definicions RD 1215/1997 <ul><li>- Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal.lació utilitzada en el treball. </li></ul><ul><li>Utilització d’un equip de treball: qualsevol activitat referida a un equip de treball, posta en marxa o parada, l’ús, el transport, la reparació, transformació, manteniment, conservació i neteja. </li></ul><ul><li>Zona perillosa: qualsevol zona situada a l’interior o al voltant d’un equip de treball en la que la presència d’un treballador exposat comporti un risc de seguretat o salut. </li></ul><ul><li>Treballador exposat: qualsevol treballador que es troba total o parcialment en una zona perillosa. </li></ul><ul><li>Operador de l’equip: el treballador encarregat de la utilització d’un equip de treball. </li></ul>
 4. 4. Art. 3 Obligacions generals de l’empresari RD 1215/1997 1- Els equips adequats al treball i adaptats al treballador. Els equips han de complir qualsevol disposició legal i condicions generals de l’Annex I. 2- Per elegir un equip de treball: a) condicions específiques del treball b) riscos existents en el lloc de treball c) adaptacions per a discapacitats. 3- Tenir en compte els principis ergonòmics, disseny del lloc de treball i la posició dels treballadors durant la utilització de l’equip de treball. 4- La utilització dels equips de treball compliran amb l’Annex II. Treballadors designats per fer funcionar un equip de treball determinat. 5- Els equips de treball han de conservar les seves condicions de funcionament segur. Cal fer manteniment segons instruccions del fabricant de l’equip. El manteniment només el poden fer persones especialment capacitades per aquesta tasca.
 5. 5. Art. 4 Comprovació dels equips de treball RD 1215/1997 1- Fer una comprovació inicial, després de la instal.lació i abans de la posta en marxa per primera vegada i una nova comprovació després de cada muntatge. 2- Proves de caràcter periòdic i després d’aconteixements excepcionals com: transformacions, accidents, falta d’ús, etc. 3- Les comprovacions seràn realitzades per personal competent. 4- Els resultats de les comprovacions cal documentar-les i han d’estar a disposició de l’autoritat laboral. S’han de conservar tota la vida útil dels equips. Si l’equip de treball es fa servir fora de l’empresa ha de ser acompanyat de la última revisió. 5- Els requisits i condicions de les comprovacions dels equips de treball s’ajustaràn a la normativa específica que sigui d’aplicació.
 6. 6. Art. 5 Obligacions en matèria de formació i informació 1- Fer formació de la utilització dels equips i de les mesures de prevenció i protecció. 2- La informació serà preferentment escrita i contindrà: a) forma correcta d’utilització b) conclusions d’experiència adquirida de l’ús c) qualsevol altre informació d’utilitat preventiva. La informació estarà a disposició dels treballadors. 3- Informar als treballadors dels riscos derivats dels equips de treball presents en el seu entorn de treball immediat i de modificacions introduïdes. 4- Els treballadors dels apartats 4 i 5 de l’Art.3 hauràn de rebre formació específica adequada.
 7. 7. Art. 6 Consulta i participació dels treballadors A data de gener 2011 tots els equips de treball han de complir amb el RD 1215/1997. L’ INSHT mantindrà actualitzat un llistat, una Guía tècnica, de caràcter no vinculant per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball.
 8. 8. ANNEX-I RD 1215/1997 <ul><li>En el cas dels equips de treballs que ja estan en servei abans de l’entrada en vigor d’aquest RD 1215/1997, l’aplicació de les citades disposicions no requerirà necessàriament les mateixes mesures que les aplicades als equips de treball nous. </li></ul><ul><li>Disposicions mínimes aplicables als equips de treball. </li></ul><ul><li>1. Els òrgans d’accionament d’un equip de treball hauran d’estar clarament visibles i identificables amb una senyalització adequada. </li></ul><ul><li>Els òrgans d’accionament han d’estar situats fora de la zona de perill llevat que el risc generat fóra addicional. L’operador de comandament principal ha de verificar l’ausència de persones en les zones perilloses. </li></ul><ul><li>Els sistemes de comandament han de ser segurs i elegir-se tinguen en compte possibles fallades, perturbacions i requisits en condicions de l’ús previst. </li></ul><ul><li>2. La posta en marxa d’un equip de treball només es pot efectuar amb una acció voluntària sobre un òrgan d’accionament previst a tal efecte. </li></ul>
 9. 9. 3. Cada equip de treball ha d’estar provist d’un òrgan d’accionament que permeti la seva parada en condicions de seguretat. L’ordre de parada de l’equip de treball té prioritat sobre les ordres de posada en marxa. Una vegada realitzada una parada s’interrumpirà el subministrament d’energia dels òrgans d’accionament. 4. Protegir els equips de treballs de riscos de caigudes i projeccions. 5. Protegir de les emanacions de vapors i gasos o pols amb captacions o extraccions localitzades a la font. 6. Els equips amb alçades de més de 2 m han de portar baranes de 90 cm amb una barra mitgera i protecció de roda peus. 7. Es cas de possibilitat d’explosió o rotura de l’equip cal protegir-lo. 8. Evitar els riscos a les parts mòbils dels equips de treball. Utilitzar reguards sòlids i resistents. 9. Previsió d’una bona il.luminació. 10. Protegir les superfícies molt calentes o mol fredes. 11. Els dispositius d’alarma dels equips de treball han de ser perceptibles i comprensibles, sense ambigüitats.
 10. 10. 12. Tot l’equip de treball ha d’estar provist de dispositius clarament identificables que permetin separar cada una de les fonts d’energia. 13. L’equip de treball ha de dur advertiments i senyalitzacions per a garantir la seguretat dels treballadors. 14. Tot l’equip de treball ha d’estar protegit contra riscos d’incendi, escalfaments, emanacions de gasos, pols, líquids, vapors o altres substàncies. Protegir amb cabines o d’altres tècniques. 15. Prevenir els riscos d’explosió. 16. Tot l’equip de treball ha d’estar protegit contra contactes elèctrics directes i indirectes. 17. Tot equip de treball que presenti riscos per soroll, vibracions o radicacions ha de tenir proteccions. 18. Els equips que tinguin tractament de líquids corrosius o a alta temperatura han de disposar de les proteccions adequades. 19. Les eines manuals han d’estar construïdes amb materials resistents, sense cantons tallants, evitar superfícies lliscants i han de ser aïllants en cas necessari.
 11. 11. <ul><li>Disposicions mínimes addicionals aplicables a determinats equips de treball. </li></ul><ul><li>1. En especial als equips de treball mòbils, bé siguin automotors o no. a) Reduir els riscos amb treballadors transportats, protegir-los durant el desplaçament. b) Quan no es pugui bloqueijar un equip cal prendre totes les mesures per evitar conseqüències. c) Preveure mitjans de fixació dels elements de transmissió d’energía. d) En els equips mòbil evitar bolcaments en plans inclinats. e) A les carretilles elevadores ocupades per persones preveure una cabina pel conductor amb estructura i anar lligat amb cinturó, etc. g) Els equips de treball mòbils que reportin un risc caldrà que portin un senyal acústic d’advertiment. </li></ul><ul><li>2. En els equips d’elevació de càrregues: a) Instal.lar-los de forma ferma b) Han de dur una identificació de la càrrega nominal i condicions d’ús c) Evitar les caigudes en picat d) Evitar la caiguda de l’habitacle, aplastaments, apresonaments, ... Comprovació del cable. </li></ul>
 12. 12. ANNEX-II RD 1215/1997 <ul><li>Disposicions relatives a la utilització dels equips de treball. </li></ul><ul><li>Condicions generals de la utilització dels equips de treballs </li></ul><ul><li>1. Els equips de treball s’instalaran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos de l’equip i dels demés treballadors. En el seu muntatge es tindrà en compte l’espai lliure entre els equips de treball fixos i mòbils. </li></ul><ul><li>2. Els treballadors han de tenir accés i estar en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per utilitzar, ajustar o fer manteniment dels equips de treball. </li></ul><ul><li>3. Han d’utilizar-se en les condicions indicades per fabricant i anular les seguretats. </li></ul><ul><li>4. Abans d’utilitzar un equip de treball cal comprovar les proteccions. </li></ul><ul><li>5. Quan no sigui posible eliminar els riscos cal fe ús dels EPI’S. </li></ul><ul><li>6. Evitar els contactes amb residus perillosos. </li></ul><ul><li>7. Els equips de treball s’han de instal.lar i moure de manera que no puguin caure o bolcar. </li></ul><ul><li>8. No s’han de sotmetre a sobrecàrregues,sobrepresions,velocitats o tensions que posin en perill al treballador que els utilitza o a tercers. </li></ul><ul><li>9. Quan l’equip pugui donar lloc a projeccions o radiacions perilloses pendre mesures preventives. </li></ul>
 13. 13. 10. En els equips de treball guiats manualment que tinguin moviment perillós cal guardar distancia de seguretat. 11. En els ambients especials, mullats, o de alta conductivitat, locals amb elevat risc d’incendi o explosió no s’utilitzaran equips de treball que puguin suposar un risc pels treballadors. 12. Els equips de treball que puguin ser atacats per un llam durant la seva utilització s’han de protegir. 13. El muntatge i desmuntatge d’equips de treball s’ha de fer de manera segura. 14. En les operacions de manteniment cal garantir i comprovar la inexistència d’energies residuals. 15. Quan un equip de treball precisa d’un llibre aquest ha d’estar actualitzat. 16. Els equips de treball que es retiren de servei han de mantenir els seus dispositius de protecció o bé impossibilitar-ne el seu ús. 17. Les eines manuals han de tenir les característiques i tamany adequats a l’operació a realitzar.
 14. 14. <ul><li>Condicions de la utilització d’equips de treball mòbils, automotors o no </li></ul><ul><li>1. La conducció d’equips de treball automotors està reservada als treballadors que tinguin una formació específica per a la conducció segura d’aquests equips de treball. </li></ul><ul><li>2. Quan un equip de treball maniobri en una zona de treball, cal establir i respectar unes normes de circulació adequades. </li></ul><ul><li>3. Cal adoptar mesures organitzatives per a evitar que es trobin treballadors a peu en la zona de treball d’equips de treball automotors. </li></ul><ul><li>4. L’acompanyament de treballadors en equips de treball mòbils moguts mecànicament només s’autoritza en emplaçaments segurs. </li></ul><ul><li>5. Els equips de treball mòbils automotors amb motor de combustió precisen d’una quantitat suficient d’aire. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Condicions de la utilització d’equips de treball per a l’elevació de càrregues </li></ul><ul><li>1. Generalitats: a) garantir l’estabilitat de l’equip tinguen en compte la naturalesa del terra b) l’elevació de treballadors només en els equips de treball previstos a l’efecte c) No està permés el pas de càrregues per sobre dels llocs de treball d) Els accessoris de treball cal seleccionar-los en funció de les càrregues que es manipulin e) Els accessoris d’elevació s’han de enmagatzemar de forma adequada. </li></ul><ul><li>2. Equips de treball per a l’elevació de càrregues no guiades: a) evitar colisions entre dos o més equips de treball b) Evitar el balanç,bolcament, desplaçament i lliscament. c) Si l’operador d’un equip de treball per a l’elevació de càrregues no guiades no pot observar el trajecte complert de la càrrega ni directament cal designar un encarregat de senyals per a guiar-lo i evitar colisions. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Disposicions relatives a la utilització dels equips de treball </li></ul><ul><li>4. Disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per a la realització de treballs temporals en alçada. </li></ul><ul><li>4.1. Disposicions generals. </li></ul><ul><li>4.1.1. Donar prioritat a les condicions de seguretat col.lectives. Les dimensions dels equips de treball han d’estar adaptades a la naturalesa del treball i a les dificultats previsibles. </li></ul><ul><li>4.1.2. La utilització d’una escala de ma com en lloc de treball en alçada estarà limitada. </li></ul><ul><li>4.1.3. La utilització de cordes en lloc de treball en alçada estarà limitada. Cal seient. </li></ul><ul><li>4.1.4. Dispositius de protecció anticaigudes. </li></ul><ul><li>4.1.5. Si una feina precisa de treure les mesures de protecció col.lectives anticaigudes cal mesures compensatòries i d’eficàcia de seguretat. </li></ul><ul><li>4.1.6. Els treballs temporals en alçada només poden realitzar-se quan les condicions meteorològiques no posen en perill la salut i seguretat dels treballadors. </li></ul>
 17. 17. 4.2. Disposicions específiques sobre la utilització d’escales de ma. 4.2.1. Les escales de ma es colocaran de forma que la seva estabilitat durant la seva utilització quedi assegurada. Les escales suspeses, a excepció de les escales de corda, no poden fer balanç. 4.2.2. S’impedira el lliscament dels peus a les escales de ma. Les escales de ma han de tenir una llargària tal que sobresurti 1 m del pla de treball al que s’accedeix i es col.locaran amb un angle aproximat de 75º amb l’horitzontal. 4.2.3. L’ascensió, baixada i els treballs des d’una escala s’efectuaran de front a aquestes. Els treballs a més de 3,5 m d’alçada només es poden fer amb EPI’s anticaiguedes o altres proteccions alternatives. El transport a ma de càrregues en una escala de ma cal fer-lo de forma segura tal que sempre es pugui subjectar el treballador. Prohibit emprear les escales de ma per dos persones de forma simultània. 4.2.4. No utilizar escales de més de 5 m que no tinguin garanties. Prohibides escales de ma de construccióimprovisada. 4.2.5. Les escales de ma es revisaran períodicament i no es poden pintar per tal de poder-ne detectar els possibles defectes.
 18. 18. 4.3. Disposicions específiques sobre la utilització de bastides. 4.3.1. Les bastides s’han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que no es desplomin o desplacin accidentalment. Eviitar caigudes de persones i objectes. Les bastides s’ajustaran al nombre de persones del treball. 4.3.2. Cal fer un càlcul de resistència i estabilitat de les bastides si no està reconeguda. 4.3.3. En funció de la complexitat de la bastida cal un pla de muntatge, utilització i desmuntatge. El càlcul precisa de persona universitaria que habiliti el pla per a la realització d’activitats. El pla és obligatori: a) Per a plataformes suspeses de nivell variable (d’accionament manual o motoritzat) b) bastides d’elements prefabricats recolçats sobre terreny natural,etc. c) Bastides de 24 m d) Torres d’accés i de treball a més de 6 m d’alçada. Les bastides han de portar marcatge CE. 4.3.4. Garantir l’estabilitat de la bastida i evitar-ne el desplaçament. 4.3.5. No hi haurà vuits a les plataformes i sí dispositius anticaigudes. 4.3.6. Quan durant el muntatge la bastida no esta enllestida pel seu ús cal senyalar-ho. 4.3.7. Les bastides només poden ser muntades, desmuntades i modificades substancialment sota la direcció d’una persona universitaria o professional habilitat.
 19. 19. i només pot ser muntada per personal amb una formació adequada i específica per a les operacions previstes: a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida. b) La seguretat durant el muntatge, desmuntatge o transformació. c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d’objectes. d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions metereològiques que poden donar-se. e) Les condicions de càrrega admisible. f) Qualsevol altre risc inherent. El supervisor i els treballadors tindran el pla de muntatge de la bastida. Ha de tenir 2 anys d’experiència i el títol de PRL bàsic. 4.3.8. Les bastides han de ser inspeccionades:a) abans de la posta en servei b) periódicament, per qualsevol modificació o afecció que pugui afectar resistència i estabilitat.
 20. 20. 4.4. Disposicions específiques sobre la utilització de les tècniques d’accés i de posicionament amb cordes. 4.4.1. Les tècniques d’accés i posicionament amb cordes compliran: a) mínim de 2 cordes amb subjecció independent, corda de treball i corda de seguretat b) es facilitarà als treballadors arnés adequat també fixat a la corda de seguretat c) La corda de treball estarà equipada amb mecanisme d’ascens i bloqueig automàtic. La corda de seguretat ha d’estar equipada amb dispositiu anticaigudes d) Les eines han d’estar subjectes a l’arnés a seient i subjectes e) El treball ha d’estar planificat i en cas d’emergència poder sócorrer immediatament al treballador f) Els treballadors han de tenir formació adequada i específica per les operacions previstes, en especial: 1- Tècniques de progressió amb cordes i sobre estructures 2- Els sistemes de subjecció 3- Els sistemes anticaigudes 4- Les normes sobre la cura, manteniment i verificació de l’equip de treball i de seguretat. 5- Les tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió 6- Les mesures de seguretat versus condicions meteorològiques que pugin afectar a la seguretat 7- Les tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada. 4.4.2. En circumstàncies excepcionals, i justificadament, es pot admetre l’ús d’una sola corda quan aquesta segona comporti més perill que una de sola. En tot cas s’han de pendre les mesures adequades per a garantir la seguretat.

×