Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bases premi mocador_i_emili_llueca_2011

578 views

Published on

Bases del premi mocador per al 2011

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bases premi mocador_i_emili_llueca_2011

  1. 1. MIRGEIARHAM mMOI SRARLm m DAREULmLm mEAüBLTuuAm WRCAOLLPNFm W O, AUowEm mPMDSFCPDDm I R _L_ MLCARmUmmLm EIESBLTULAm MUS LLPWFL R LAOAUOWEM PELDSFGPDDM
  2. 2. L’Associació Cultural Falla el Mocador, L’Arxiu Camp de Morvedre i l’Associació cl’Estudis Fallers, amb el patrocini del Departament de Cultura de l’Excel lentíssim Ajuntament de Sagunt, convoquen la segona eclició del Premi Mocador i Premi Emili Llueca d’Assaig sobre Falles i Cultura Popular Valenciana, publicat en un llibret defalla, amb Fobjectiu de premiar Fesforg que fan les comissions falleres en els llibrets, promocionant l’ús del Valencia. El Pretni Mocador esta destinat als articles publicats en llibrets de falla de qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana. El Premi Emili Llueca esta dedicat al millor article publicat en un llibret de falla de la comarca del Camp de Morvedre.
  3. 3. Els participants hauran d’acollir-se a les següents bases: PRIMERA Els assajos han de tractar qualsevol tema relacionat amb les falles i la cultura popular valenciana, estar redactats en valencia i publicar-se en un llibret gran o infantil de qualsevol Comissió fallera de l’exercici 2010-201 l. SEGONA Els assajos hauran de tindre una extensió mínima de 8.000 carácters amb espais inclosos i s’hauran d’entregar per correu electronic a Padrega: premi@el1nocador. es Es fará constar el nom i el teléfon de l’autor o autors i el nom i telefon de la persona de contacte de la Comissió fallera que publica Fassaig en el seu llibret. Es pot fer constar també adrega de correu electronic. En qualsevol cas, els convocants garantiran l’anonimat davant dels membres del jurat. TERCERA I El limit d’admissió seran les 00.00 hores del dia 13 de febrer de 201 l. I UARTA S’estableix dos premis dotats amb 1.200 euros. El PREMI MOCADOR sera de 800 euros, dividit al 50% entre l’autor o autors de Fassaig i la comissió de la falla que el publica en el seu llibret (400 euros per a l’autor i 4-00 euros per a la Comissió), amb Facompanyament d’un diploma i estendard acreditatius. També es lliuraran 4-00 euros al guardó comarcal PREMI EMILI LLUECA, dividit al 50% entre l’autor o autors de l’assaig i la comissió de la falla que el publica en el seu llibret (200 euros per l’autor i 200 euros per a la Comissió), amb Facompanyament d’un diploma i estendard acreditatius. Ambdós premis no poden ser acumulatius. Uentrega efectiva de la dotació económica estara supeditada a la presentació d’un exemplar del llibret de la falla on es publiquen els assajos premiats. La dotació económica en ambdós premis, Mocador i Emili Llueca, tindra la retenció tributaria que indique la llei.
  4. 4. CIN I UENA La participació en el premi es fara de comú acord entre l’autor o autors i la comissió de la falla que publica l’assaig. Es podran presentar al premi tantes obres com es vulga. SISENA El jurat estara format per cinc persones relacionades amb Pambit de les F alles i la cultura popular valenciana designades per les entitats convocants. Un membre de l’AC Falla el Mocador actuará com a secretari del jurat, sense vot. La composició del jurat es fara pública en l’acte de lliurament del premi. SETENA Els premis podran quedar deserts. VUITENA El lliurament dels premis tindra lloc en la presentació del llibret de l’AC Falla el Mocador per a les Falles de 201 l i {anunciara amb antelació a tots els participants. El veredicte del jurat es publicara en la pagina web de l’AC Falla el Mocador (wwwelmocadones), en la pagina web de l’Associació d’Estudis Fallers (wwwestudisfallersorg) i en els mitjans oficials del premi Morvedreinfo (morvedreinfo) i El Periódico de Aquí (wwwelperiodicodeaqui. com). NOVENA L’Associació Cultural Falla el Mocador, L’Arxiu Camp de Morvedre i l’Associació d’Estudis Fallers es reserven el dret de reproduir l’assaig premiat. DESENA La presentació d’obres al premi comporta la plena acceptació de les bases. Lïncompliment de les bases sera motiu d’exclusió del concurs. En les circumstancies no previstes en les bases, els participants s’han d’ajustar a alló que resolguen els convocants. Sagunt, novembre de 2010
  5. 5. JK n; , s‘ If‘ "n; í Ü C Lt Agus! C ljïxal N‘ ¡l '96 ASSOGIAGIÓ A ‘<{‘i”""@€ D’ESTUDIS FALLERS , r , / i Á / . . i ‘le flfïlïe “Ï ll ‘han: l AJUNTAMENT DE SAGUNT DEPARTAMENT DE CULTURA Mnlnklll’: L“! '"" " Y‘! ‘É ¡_ . ..‘_¡¡Ú l ¡A y ,1,‘ mu». .. iwal‘: - ÉEFEaÁVLflg

×