Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 q1 outsource magazine - trends in contracting

269 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012 q1 outsource magazine - trends in contracting

  1. 1. sourcing | contractingContracteringsproces wordt interactiefTrends incontracting Tekst: Albert van DijkKijkend naar de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar rondom IT-uitbestedingen wordt duidelijkdat er in een hoog tempo veel verandert. Zowel de dienstverlening zelf als het maken van afsprakenover deze dienstverlening ontwikkelt zich in een hoog tempo. De traditionele wijze van contracteren,met strakke regels en voorwaarden van de afnemer, biedt geen antwoord meer op deze ontwikkelin-gen. Een interactief contracteringsproces kan uitkomst bieden, zeker bij complexe uitbestedingen.58 o u t s o u rce m a g a z i n e
  2. 2. contracting | sourcing De shift naarD e dienstverlening veran- Het contract beschrijft wat shared-standaard- dert, maar de contracte- geleverd wordt ring van de dienstverle- Het lijkt evident dat een contract be- dienstverlening ning ook. Clouddiensten schrijft welke diensten er geleverd passen bijvoorbeeld uit- worden. De snelle ontwikkelingen op maakt flexibiliseringstekend bij elektronisch contracteren. het gebied van ict gebieden echter datDe leverancier van deze diensten is er voortdurend aanpassingen worden van contractenvaak ver weg en afnemers ‘kennen’ de uitgevoerd op de onderliggende over-leveranciers van reclames, forums en eenkomsten. Een paar eenvoudige mogelijkpublicaties. Kosten zijn een belangrijk voorbeelden: fabrikanten onderzoe-selectiecriterium bij deze clouddien- ken momenteel actief het onderscheidsten, direct volgend op leverzeker- tussen hetgeen een communicatie-heid. Goedkoop contracteren en effi- middel (smartphone) mag wordenciënte facturatieprocessen verlagen genoemd en wat een computer magde kosten bij de leverancier; dat ziet heten (tablet). De Belastingdienst tractueel zo opgezet dat deze flexi-de afnemer direct terug in de tarieven. heeft voor het gemak maar een water- bel op de huidige vereisten is aan teBij integrale IT-uitbestedingen zijn scheiding geïntroduceerd die zegt dat passen. Mede door de shift van de-juist tegenovergestelde bewegingen een device met een schermdiagonaal dicated-customdienstverlening naarzichtbaar. Hier streeft men naar ver- van 7 inch of kleiner een smartphone shared-standaarddienstverlening istrouwen en elkaar ook echt kennen, mag heten. Dergelijke keuzes zijn van- deze flexibilisering mogelijk gemaakt.dus in de ogen kunnen kijken. Daarbij zelfsprekend bijzonder arbitrair maar Voordeel hierbij is dat bij een veran-zijn het proces om te komen tot het vinden hun weg wel naar dienstverle- derende situatie geen contractheron-contract en de contractinhoud het ningsovereenkomsten. Ook de werk- derhandeling nodig is.meest relevant. plek krijgt een heel andere invulling.We beschrijven een aantal ontwikke- In plaats van een desktopcomputer Servicemanagementlingen die hun invloed op de manier waarop programma’s zijn geïnstal- Zowel afnemer als leverancier zien invan contracteren doen gelden. leerd verandert deze onder invloed dat een goede zakelijke samenwer- van het nieuwe werken in een tablet of king op het koppelvlak van de dienst-Standaardovereenkomst als laptop waarbij altijd toegang tot inter- verlening belangrijk is. Juist daarfundament net vereist is. Het is dus van groot be- treden veel verstoringen en misver-Contracten moeten gedegen zijn uit- lang om een zorgvuldig en deskundig standen op. Afgelopen jaren is daargewerkt. Daarbij wordt in toenemende contractbeheerproces in te richten dat al veel aandacht aan besteed in demate gebruikgemaakt van standaard- dergelijke ontwikkelingen adequaat onderwerpen servicemanagement,contracten die reeds zijn opgesteld verwerkt in de overeenkomsten. business-it-alignment, regievoeringrondom de specifieke kenmerken en et cetera. In toenemende mate zienjurisprudentie op dit gebied. In de Flexibilisering en kortere we dat bij bedrijven een besef ontstaatpraktijk blijkt dat veel bedrijven de looptijd contracten dat het koppelvlak ook deel uitmaaktmodel-sourcingsovereenkomst, sa- Om de enorme snelheid in de techno- van de dienstverlening en ze er daar-mengesteld door het Platform Out- logische en dienstverleningsontwikke- om afspraken over maken. Het ser-sourcing Nederland (PON) hanteren lingen te volgen lijkt het ook zinvoller vicemanagement van de klant-leve-als voorbeeld/inspiratiebron/vertrek- om kortere contractlooptijden te han- rancier wordt dan een onderdeel vanpunt voor eigen sourcingscontrac- teren. Dat voorkomt allerlei complexe de gehele dienstverlening. Hiermeeten. Deze trend werkt ook kosten- aanpassingen en onderhandelingen. is het servicemanagement niet meerbesparend. De juristen kunnen zich Immers, zeven jaar geleden werd in de alleen een vraagstuk dat de leveran-concentreren op de klantspecifieke overeenkomst nog op fysieke server cier maar intern dient te regelen maarkenmerken van de betreffende aan- afgerekend, nu heet dat vaak rekenca- wordt het gezamenlijk opgepakt.besteding. Zij hoeven zich in mindere paciteit. Gelukkig onderkent de marktmate te concentreren op de in de IT- dit ook en worden de meeste overeen- Transitie transformatiebranche gebruikelijke terminologie en komsten met looptijden tussen twee Het is algemeen bekend dat de om-omgangsvormen. Dat bespaart tijd en en vier jaar gesloten, eventueel voor- stelling van de huidige situatie naargeld en het verlaagt de risico’s op (ju- zien van opties tot verlenging. de nieuwe situatie bij de nieuwe leve-ridische) fouten in het contract. Ook wordt de dienstverlening con- rancier de meeste risico’s tot discon-jaarboek 2012 59
  3. 3. sourcing | contractingDoor eenrichtings-verkeer kan de regels en conditionering van de zijde werken. Leverancier(s) presenterenleverancier zijn van de afnemer. De afnemer beschrijft dan de door hem gewenste dienstver- dan hun zienswijze, de uitkomsten van dit gezamenlijke proces worden dansterke punten lening en brengt dat in de selectie en het contract in. Er is dan sprake van verwoord in gezamenlijk opgestelde contractonderdelen. Op deze wijzeminder benutten eenrichtingsverkeer. Dit wordt vaak gedaan om inzicht te krijgen in de worden alle belangrijke contract- bouwstenen doorlopen en beschikken dienstverlening, dienstverlening tus- beide partijen over een geïntegreerd sen verschillende leveranciers verge- contract. lijkbaar te maken (appels met appels te kunnen vergelijken). Dit proces Albert H. van Dijk is director Gover- kent twee grote nadelen: nance bij METRI.tinuïteit in de dienstverlening in zich • de leverancier kan zijn sterke puntenherbergt. En leveranciers hebben nog niet of onvoldoende inbrengen waar-steeds moeite de overeengekomen door de sterkten van de leveranciertransitie en transformatie vlekkeloos onvoldoende wordt uitgenut. Heten zonder verstoringen af te ronden. wordt ‘u vraagt, wij draaien’;Dit leidt vaak tot verstoringen tijdens • de vraagstelling van de leveran-transformaties of migraties. Om deze cier lijkt in de beschrijvingen slechtrisico’s te beheersen wordt er ook in op de beantwoording van de leve-de contractering in toenemende mate rancier. De leverancier past hiernadruk op de transitie- en transforma- omwille van het proces vaak com-tiefase gelegd, naast de uitwerking van merciële teksten toe die dan welde toekomstige dienstverlening. Zowel herkend worden door de afnemer,aan het projectproces van de omstel- maar er wel toe kunnen leiden datling als de besturing ervan wordt in de de interne leveranciersorganisatiecontracten meer aandacht besteed. niet begrijpt wat er daadwerkelijk is afgesproken. Het zit ’m vaak inTraditioneel contracteren betekenissen van woorden en be-De traditionele wijze van contracte- grippen, toch al een zwak punt in deren biedt eigenlijk geen antwoord op IT-branche, die dan verderop in hetde bovenstaande behoeftes en ont- dienstverleningsproces voor aller-wikkelingen. Met traditioneel wordt lei misverstanden en uiteenlopendebedoeld dat er sprake is van strakke verwachtingen zorgen. Interactief contracteren Het alternatief hiervoor is het inter- actieve contracteringsproces, dusMarktconformiteit het ontwikkelen van een contract inOm nu te zorgen voor een vergelijking een interactief proces. Dit wordt bijof evaluatie van de overeenkomst op complexe uitbestedingen in toene-marktconformiteit (vergelijken van mende mate toegepast. Dit is nood-appels met appels) is het mogelijk zakelijk omdat het contracterings-de overeenkomst te benchmarken. proces ook zorg draagt voor inzichtDe benchmarkorganisatie ontvlecht in elkaars competenties en daarmeede uitgewerkte dienstverlening in kan zorgen voor een fundament vancomponenten en vergelijkt deze met vertrouwen in elkaar. De interactievebouwstenen in de referentiebestan- wijze van contracteren lost boven-den. Daarna worden de componenten staande grote nadelen adequaat op.weer samengevoegd tot een referen- Een onafhankelijke adviseur wordt intiegeheel. Op deze wijze ontstaat een een dergelijk proces gevraagd om deobjectief vergelijk. relevante contractelementen uit te60 o u t s o u rce m a g a z i n e

×