Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija web aplikacije uzoran gradjanin

788 views

Published on

Šta nas je motivisalo
Porastom broja korisnika Interneta i korišćenja savremenih uređaja za komunikaciju otvaraju se nove mogućnosti za dijalog sa državnim organima i njihovim službama.

Tromost državnih institucija prilagođavanju savremenim trendovima komunikacije sa jedne strane i željom građana za bržom i funkcionalnijom komunikacijom sa istim službama, stvoren je ambijent za nastanak jednog jednostavnog ali veoma korisnog veb baziranog servisa kao posrednika između ove dve navedene grupe.

Tempo života nametnuo nam je potrebu da u svakom trenutku tokom celog dana (24/7/365) budemo u mogućnosti da održavamo komunikaciju sa svim strukturama društva. Kako bi se ta mogućnost ispratila od strane javih institucija neophodno je da se njihova komunikacioja sa građanima što više uprosti i zbog toga bi bilo poželjno da se jedan deo te komunikacije centralizuje i uniformiše. Time svaki građanin ma gde se nalazio u Republici Srbiji može da ostvari komunikaciju sa određenom institucijom koja je nadležna za rešavanje njegovog problema.
ŠTA SMO NAPRAVILI
Iz tog razloga smo osmislili i izradili ovaj centralizovani servis koji sa jednog mesta omogućava svim građanima Srbije da na jednostavan način proslede uočene probleme nadležnim službama u svom mestu ili mestu kojem se trenutno nalaze. Isti servis se na jednostavan način može ugraditi u postojeće veb sajtove lokalnih samouprava i sajtove nadležnih službi čime službe poboljšavaju funkcionalnost svojih veb sajtova i uspostavljaju bolju komunikaciju sa postojećim korisnicima svojih sistema.

Građani koji prijavljuju uočene probleme mogu putem sajta da prate koje mere su nadležne službe preduzele po pitanju navedenog problema i da li je navedeni problem rešen.

Na ovaj način se postiže brza i efikasna komunikacija građana sa nadležnim službama što povećava kvalitet života celokupne društvene zajednice.
Osnovne prednosti web komunikacije
Pre nego što vam predstavim način funkcionisanja aplikacije, hteo bih samo da se osvrnem na to kako se danas odvija komunikacija izmedju institucija i građana. Kada kažem državne institucije, prvenstveno mislim na lokalne samouprave i njihove službe koje direktno dolaze u kontakt sa građanima odnosno bave se problemima koji utiču na poboljšanje kvaliteta života. Te institucije, nove medije koriste na staromodne načine, plasirajući svoja saopštenja isto kao što su to do sada činili putem tradicionalnih medija, ne uzimajući u ubzir da je Internet dvosmeran medij što pre svega podrazumeva dijalog.

Sa druge strane, građanin koji ima potrebu da stupi u kontakt sa odredjenim službama kako bi izneo svoj problem, primoran je da se hvata u koštac sa birokratijom što zna da bude veoma zahtevno i veoma često odustaje od svoje namere u samom startu.

Iako je lični kontakt odnosno direktan razgovor i dalje veoma bitan faktor u komunikaciji prednosti web komunikacije su veoma očigledne. Informacije su lako dostupne i detaljne u svakom trenutku sa bilo kog mesta.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacija web aplikacije uzoran gradjanin

 1. 1. UZORANGRAĐANINWEB APLIKACIJA
 2. 2. MI SMONVOOmladinski klub Novi Bečej www.klubnbo.org.rsWEB APLIKACIJAUzoran gradjanin www.uzorangradjanin.info
 3. 3. ŠTA NAS JE MOTIVISALO Preko 1 900 000 lica u Srbiji koristi internet svaki dan● Nove mogućnosti za komunikaciju● Tromost državnih institucija u praćenju trendova● Želja građana za efikasnijom komunikacijom AMBIJENT
 4. 4. ŠTA SMO NAPRAVILI WEB SERVIS Dvosmerna komunikacija Jednostavan Centralizovan Uniformisan Lako dostupan
 5. 5. PREDNOSTI WEBKOMUNIKACIJEStaromodan način korišćenja medija od stranedržavnih institucija primorava građane da sesuočavaju sa birokratijomLako dostupne i detaljne informacije (24/7/365)KomforUšteda vremenaZanemarljiva cena
 6. 6. WEB APLIKACIJAUZORAN GRADJANINServis namenjen svim građanima SrbijeKorisnici sistema ● građani ● službe ● administratori
 7. 7. PRINCIP RADAAPLIKACIJE● Gradjanin uočava problem● Popunjava online formular● Formular se prosleđuje nadležnoj službi● Nadležna služba izveštava o preduzetim aktivnostima na rešavanju problema
 8. 8. SMS PRIJAVAPrijava uočenog problema sa lica mesta
 9. 9. INTEGRACIJAFormulari i pregledi na externim sajtovimaProgramske skripte ● <i-frame> - formulari ● RSS - pregled prijava
 10. 10. UPRAVLJANJEAPLIKACIJOMAdministrator● dodaje i briše službe,● briše neprimeren sadržaj,● dodaje nove katekorije,● ispravlja pogrešno unete podatke● ima punu kontrolu nad kompletnim sadržajem web aplikacije.
 11. 11. UPRAVLJANJEAPLIKACIJOMOsoba zadužena za predstavljanje službi● dodaje sadržaj na svoju javnu stranicu● dodaje nove kategorije i tipove problema● prati aktivnosti korisnika● komunicira sa korisnicima putem chat sistema● upravlja svojim javnim podacima● menja status prijave problema koji su prijavljeni toj službi
 12. 12. PROMOCIJASavremeni trendovi komunikacije ● Facebook www.facebook.com/uzorangradjanin ● Twitter @UzoranGradjanin
 13. 13. ODRŽIVOSTServis za uspostavljanje komunikacije ivodjenje dijaloga1. Ozbiljan pristup i aktivno učešće institucija, ustanova, organa i službi2. Poverenje gradjana3. Podrška javnosti
 14. 14. www.uzorangradjanin.info
 15. 15. Pregled rada aplikacije
 16. 16. Korisnički naloziAdministrator
 17. 17. Pregled beležakaBeleške predstavljaju prostorza prikaz vesti, obaveštenja,poruka... u formi teksta i uformi video prezentacije.Beleške su dostupne zapregled svim tipovimakorisnika, a kreirati ih mogusamo registrovani korisnici.
 18. 18. Kreiranje beležaka● Dodavanje beleške ○ Dodavanje teksta ○ Pretraga video zapisa sa sajta http://www.youtube.com ○ Unos videa ● Emituj na javnom kanalu ○ Omogućava korisniku uživo video i tekstualnu konverzaciju.
 19. 19. Dodavanje beleške
 20. 20. Dodavanje i brisanjekategorije problema
 21. 21. Dodavanje i brisanje tipaproblema
 22. 22. Pretraga korisnikaKorisnike/službe moguće je pretraživati premaimenu, prezimenu, korisničkom imenu i gradu.
 23. 23. Aktivnosti korisnikaSva dodavanja, izmene i brisanja problema seregistruju i čuvaju u ovoj tabeli zajedno sa datumomizmene i IP adresom korisnika.
 24. 24. Kreiranje naloga za službe
 25. 25. Podešavanje profila
 26. 26. Pregled profila
 27. 27. Korisnički naloziSlužbe
 28. 28. Lista problema prosleđenihkonkretnoj službi
 29. 29. Problemi na koje službaskreće pažnju i statusi
 30. 30. Korisnički naloziKorisnik
 31. 31. Prijavljeni problemi
 32. 32. API
 33. 33. IFRAME<iframe src="http://www.lokal.uzorangradjanin.info/index.php?sirina=[geografska širina]&duzina=[geografska dužina]" width="500px"height="350px"> <p>Your browser does not support iframes.</p></iframe>
 34. 34. IFRAME na delu
 35. 35. Reader (html)Kod za Reader senalazi na stranici:http://www.uzorangradjanin.info/index/apiRSS Feed senalazi na:http://lokal.uzorangradjanin.info/rss_feed.php

×