Φωτογραφικό οδοιπορικό ςτα Δρακόςπιτα                           τησ Εύβοιασ - Photographic trav...
Ο μφκοσ των δράκων πλανάται εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια ςτα βουνά τθσ ΝότιασΕφβοιασ. Θζλει τουσ δράκουσ όντα τρομακτικά, υπερφ...
Απορία και δζοσ πλθμμυρίηουν τον επιςκζπτθ που μετά από μια κοπιαςτικι πορεία τα αντικρίηει. Αποτελοφν, ίςωσ,άγνωςτθ πτυχι...
Κοινό χαρακτθριςτικό τουσ είναι οι πφλεσ τουσ, όπου ςυνικωσ, δφο τεράςτιεσπλακόπετρεσ, οι "ορκοςτάτεσ", αποτελοφν το πλαίς...
Κοινό χαρακτθριςτικό                                 τουσ είναι οι πφλεσ τουσ,      ...
Πϊσ να μθν αποριςεισ βλζποντασ τισ κυκλϊπειεσ πλάκεσ τθσ οροφισ να αιωροφνται πάνω από το κεφάλι ςου; Tαπεριςςότερα δρακός...
Υπάρχουν ευριματα από τθ νεολικικι και πρωτοελλαδικι εποχι τα οποία βεβαιϊνουν ότι οι δραςτθριότθτεσ αυτζσςυνεχίςτθκαν και...
There are findings from the Neolithic age and protoelladiki time certifying that these activities have continued, and over...
Οι τοιχοποιίεσ τουσ αποτελοφνται από μεγάλεσ πζτρεσ πλακόμορφεσ που μαηί με άλλεσ μικρότερεσ ςχθματίηουν εξωτερικάζνα πρωτ...
Η ςτζγαςθ ςτα δφο αντικριςτά δρακόςπιτα είναι τετράριχτθ και αποτελείται από αςβεςτολικικζσ πλάκεσ που εξζχουν εςωτερικά ς...
Στισ τζςςερεισ εςωτερικζσ γωνίεσ ςε φψοσ 1,05μ υπάρχουν πλάκεσ υπό μορφιραφιϊν , παρατθρείται δε ςτο εςωτερικό μζροσ των ρ...
Η ςτζγαςθ του δρακόςπιτουαυτοφ παρουςιάηει εςωτερικάκόλουρο-κωνικι μορφι,αποτελείται δε από ιςόδομεσομόκεντρεσ ςτρϊςεισ, α...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Drakospita

445 views

Published on

A mystery hidden in the past. Who lived there?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drakospita

 1. 1. Φωτογραφικό οδοιπορικό ςτα Δρακόςπιτα τησ Εύβοιασ - Photographic travelogue in Drakospita of EuboeaΗ λζξθ δράκοσ ζχει τθ ρίηα τθσ ςτο ριμα "δζρκομαι"που υποδθλϊνει εκείνον που ζχει οξφ καιδιαπεραςτικό βλζμμα.- Photographic travelogue in Drakospita of Euboeawith the word "Dragon" is the root of the verb"derkomai" denotes that which is acid and keen eye.
 2. 2. Ο μφκοσ των δράκων πλανάται εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια ςτα βουνά τθσ ΝότιασΕφβοιασ. Θζλει τουσ δράκουσ όντα τρομακτικά, υπερφυςικά να ηουν ςτακτίςματα αυτά, τα Δρακόςπιτα ι "Σζντια των Δράκων" ςπζρνοντασ ςτα γφρωχωριά τον τρόμο και τον πανικό.Η πραγματικότθτα όμωσ βρίςκεται εκεί ςτισ κορφζσ και ςτισ πλαγιζσ των βουνϊν,απομεινάρια ενόσ ομιχλϊδουσ παρελκόντοσ . Παρατθρϊντασ τα προκαλείεντφπωςθ το γεγονόσ ότι είναι τζλεια αφομοιωμζνα με το περιβάλλον, ϊςτεδφςκολα τα εντοπίηει κανείσ με τθν πρϊτθ ματιά, ςαυτό ςυντελεί το βραχϊδεστοπίο και θ χαμθλι βλάςτθςθ τθσ περιοχισ.The legend of the Ghoul realm is here and thousands of years in the mountains ofsouthern Euboea. Drakes wants terribly to supernatural beings, living in buildings,Drakospita, or "Sentia of Draco" spread to surrounding villages terror and panic.The reality is there to hilltops and slopes of the mountains, remnants of a foggypast. Noticing the surprising fact that perfect interconnecting with theenvironment so that one finds with difficult at first glance, this emphasized therocky landscape and low vegetation in the region
 3. 3. Απορία και δζοσ πλθμμυρίηουν τον επιςκζπτθ που μετά από μια κοπιαςτικι πορεία τα αντικρίηει. Αποτελοφν, ίςωσ,άγνωςτθ πτυχι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ αρχιτεκτονικισ αντίλθψθσ. O τρόποσ καταςκευισ τουσ εντυπωςιάηει, κακϊσ οιπζτρεσ τθσ τοιχοποιίασ είναι τεράςτιεσ, τζλεια ταιριαςμζνεσ, ενϊ οι πλάκεσ τθσ οροφισ ςυγκλίνουν με αρμονία προσ τοκζντρο.Wonder and awe flooded the visitor which after a tiring journey the sights. Are perhaps unknown aspect of ancient Greekarchitecture concept. Its construction impresses them, as the stone masonry is immense, perfect assembled, while the roofof the plates converge with harmony towards the center.
 4. 4. Κοινό χαρακτθριςτικό τουσ είναι οι πφλεσ τουσ, όπου ςυνικωσ, δφο τεράςτιεσπλακόπετρεσ, οι "ορκοςτάτεσ", αποτελοφν το πλαίςιο, ενϊ μια τρίτθ κεκλιμζνθείναι το υπζρκυρο.Από τθν πρϊτθ ματιά δθμιουργείται θ απορία : Με ποιά μζςα και γνϊςεισλαξεφτθκαν και τοποκετικθκαν με τόςθ τζχνθ πριν τόςεσ χιλιάδεσ χρόνια αυτοίοι πζτρινοι όγκοι?Πϊσ να μθν αποριςεισ βλζποντασ τισ κυκλϊπειεσ πλάκεσ τθσ οροφισ νααιωροφνται πάνω από το κεφάλι ςου;Their common characteristic is their gateways, which typically, two enormous flatstones, the "influence" are the context, while a third slope is above. At firstglance, the question is: By what means and knowledge ashlaring and placed withso much art before many thousands of years these stone blocks? How to doperplex watching cyclopean roof plates ready to float on top of your head?
 5. 5. Κοινό χαρακτθριςτικό τουσ είναι οι πφλεσ τουσ, όπου ςυνικωσ, δφο τεράςτιεσ πλακόπετρεσ, οι "ορκοςτάτεσ", αποτελοφν το πλαίςιο, ενϊ μια τρίτθ κεκλιμζνθ είναι το υπζρκυρο. Από τθν πρϊτθ ματιά δθμιουργείται θ απορία με ποιά μζςα και γνϊςεισ λαξεφτθκαν και τοποκετικθκαν με τόςθ τζχνθ πριν τόςεσ χιλιάδεσ χρόνια αυτοί οι πζτρινοι όγκοι? lintelTheir common characteristic is their gateways, whichtypically, two enormous paved slabs, the "influence"are the context, while a third canted stone is lintel.At first glance, the question is: By what means andknowledge ashlaring and placed with so much artbefore many thousands of years these stone blocks?
 6. 6. Πϊσ να μθν αποριςεισ βλζποντασ τισ κυκλϊπειεσ πλάκεσ τθσ οροφισ να αιωροφνται πάνω από το κεφάλι ςου; Tαπεριςςότερα δρακόςπιτα βρίςκονται διάςπαρτα από τθν περιοχι των Στφρων ζωσ τθν Κάρυςτο.Συςτθματικζσ ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςτθν περιοχι των Στφρων ζφεραν ςτο φωσ επιγραφζσ, που αποτελοφν μαρτυρία γιαζναν πολιτιςμό που είχε αναπτυχκεί ςτον τόπο.How to do confound watching cyclopean of roof plates ready to float on top of your head? The majority are scattered fromdragon lairs of Styrwn by Karistoσ. Systematic surveys undertaken in the region of Styrwn brought to light inscriptions,which included testimony to a civilization which had been developed on the site.
 7. 7. Υπάρχουν ευριματα από τθ νεολικικι και πρωτοελλαδικι εποχι τα οποία βεβαιϊνουν ότι οι δραςτθριότθτεσ αυτζσςυνεχίςτθκαν και κατά τουσ επόμενουσ αιϊνεσ.Στα Στφρα υπάρχουν τρία δρακόςπιτα που γειτονεφουν, ςτθν κάτοψι τουσ ςχθματίηουν ζνα Π, και ονομάηονται ςτθν τοπικιδιάλεκτο "Πάλλθ-Λάκκα Δραγκό" δθλαδι τα δρακόςπιτα ςτου Πάλλθ τθ λάκκα. Ενδεικτικζσ εςωτερικζσ διαςτάςεισ τουπρϊτου δρακόςπιτου είναι : θ ανατολικι πλευρά 3,80 μ, θ δυτικι 4,05μ, θ βορινι 10,85μ και θ μεςθμβρινι 9,90μ.Το πάχοστθσ τοιχοποιίασ είναι 1,17μ.
 8. 8. There are findings from the Neolithic age and protoelladiki time certifying that these activities have continued, and over thefollowing centuries. The Styra there are three neighboring dragon lairs, in their floor plan form a PI, and called in the localdialect "Palli-Lac Dragko" i.e. dragon lairs (drakospita) in Palli the Lac. Indicative of internal dimensions of the first dragonlair are: the Easts size 3.80 m, West 4, 05m, North 10, 85m 9, and the southern 90m. the thickness of the masonry is 1,17m.
 9. 9. Οι τοιχοποιίεσ τουσ αποτελοφνται από μεγάλεσ πζτρεσ πλακόμορφεσ που μαηί με άλλεσ μικρότερεσ ςχθματίηουν εξωτερικάζνα πρωτόγονο ςφςτθμα δομισ. Στο εςωτερικό θ τοιχοποιία αποτελείται από μικρότερα ςχετικά λικάρια ,κτιςμζνα "ενξθρό", όπωσ ςε όλα τα δρακόςπιτα, μεταξφ τουσ δε μεςολαβοφν μικρζσ ςφινεσ.The sleeves are made from large stones that paved with slabs together with other smaller external form a primitive systemstructure. Inside the masonry consists of rounded stones, located on smaller "sugaring", as in all of their he drakospita inter
 10. 10. Η ςτζγαςθ ςτα δφο αντικριςτά δρακόςπιτα είναι τετράριχτθ και αποτελείται από αςβεςτολικικζσ πλάκεσ που εξζχουν εςωτερικά ςε κάκεςτρϊςθ από λίγο. Οι "εμφορικζσ ςτρϊςεισ" των λίκων δεν είναι οριηόντιεσ αλλά ζχουν κάποια κλίςθ για τα νερά τθσ βροχισ. Το ςφςτθμαδόμθςθσ καλείται εμφορικό ι εκφορικό. Το μεςαίο δρακόςπιτο ζχει τετράγωνθ κάτοψθ και κάκε πλευρά ζχει εςωτερικι διάςταςθ 4 μζτρα μετο πάχοσ των τοίχων ςτα 1,05μ. Housing in two mirroring drakospita is forth layer built and consists of limestone plates which protrude inside each layer by a little. "Emforikeslayers" of Emforikes pieces of stone are not horizontal but have some inclination to the waters of the rain. The System Builder is called emforikoor ekforiko. The medium has square floor plan dragon lair and each side has an internal dimension 4 m, the thickness of walls is 1, 05m...
 11. 11. Στισ τζςςερεισ εςωτερικζσ γωνίεσ ςε φψοσ 1,05μ υπάρχουν πλάκεσ υπό μορφιραφιϊν , παρατθρείται δε ςτο εςωτερικό μζροσ των ραφιϊν μια ελαφριάχαραγματιά ςαν λοφκι που ίςωσ χρθςίμευε για τθν απορροι κάποιων υγρϊν.Αυτό μάλιςτα ςυμβάλλει ςτθν υπόκεςθ πωσ οι κάτοικοι των δρακόςπιτων είχανκαι ποιμενικζσ αςχολίεσ.In the four internal angles at a height of 1, 05m there are plaques in the form ofshelving, there is no inside shelving a lightweight graven that maybe serve asdrainage of liquids. This fact contributes to the assumption that the inhabitants ofdragon lairs had sheep farming pursuits.
 12. 12. Η ςτζγαςθ του δρακόςπιτουαυτοφ παρουςιάηει εςωτερικάκόλουρο-κωνικι μορφι,αποτελείται δε από ιςόδομεσομόκεντρεσ ςτρϊςεισ, απόμιςοπελεκθμζνα λικάρια-κολίτεσ που ζχουν ςτθνεςωτερικι τουσ πλευράκυκλικι διαμόρφωςθ. Οιγνϊμεσ και οι απόψεισ για τθνχριςθ, τθν λειτουργία καιχρονολογία καταςκευισ τουσποικίλλουν και κατά καιροφσζχουν διατυπωκεί διάφορεσκεωρίεσ Ελλινων και ξζνωνερευνθτϊν.Ο Aug.Baumeister και ο Girard τα κεωροφν ωσ παγανιςτικά κρθςκευτικά μνθμεία, ενϊ ο.G.Bursian υποςτιριηε ότι το ςυγκρότθμα είναι αφιερωμζνο ςτθν τριάδα Διμθτρα-Κόρθ-Κάλυμνο ι Απόλλωνα-Αρτζμιδα-Λθτϊ.Ο Lois Lacroix κεωρεί ότι τα κτίςματα ζκρυβαν κάποιο κθςαυρό, ενϊ άλλοι ερευνθτζσυποςτθρίηουν ότι ιταν κατοικίεσ λατόμων.Στθν περιοχι του Διμου Στυρζων υπάρχουν και άλλα δρακόςπιτα ςπαρμζνα ςε βουνά καιρεματιζσ γνωςτά με αρβανίτικεσ ονομαςίεσ όπωσ Βίγκλια, Κοφρκεα, Μάριηα, Κρόϊ- φτοχτ,Κιοφκα, και Λουμικζλ. Housing of dragon lair this is internally truncated conical form, it consists of concentric layers,from ashlaring half hammer-dressed rounded stone (litharia-tholites) which on the inner sidecircular layout. The opinions and views on the use, operation and date of their construction varyand occasionally have been various theories of Greek and foreign researchers. The AugBaumeister. and the Girard as pagan religious monuments, while g. Bursian argued that the bandis dedicated to the triad Demeter- Kore - Kalymno or Apollo-Diana- Leto. The Lois Lacroixbelieves that the buildings have a thesaurus, while other researchers claim that were againboring quarrymen huts.P.S. Photos were taken by V.Kalalougas Presentation was made by

×