Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Langemark-Poelkapelle
2014 - 2019
 Algemene inleiding
 Beleidsthema’s per bevoegd mandataris
www.langemark-poelkapelle.be
Burgemeester Alain Wyffels
Bevoegdheden :
• Financiën
• Ontvangsten
• Burgerzaken
• Politie
•...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Lieven Vanbelleghem
Bevoegdheden :
• Patrimonium
• Openbare werken
• Groen
• Feestmat...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Johan Vanysacker
Bevoegdheden :
• Sport
• Landbouw
• Nutsvoorzieningen
• Waterlopen
•...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Marleen Soete
Bevoegdheden :
• Cultuur
• Informatie en communicatie
• Toerisme
• Jeug...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Frank Gheeraert
Bevoegdheden :
• Ruimtelijke ordening
• Milieu
• Wonen
• ICT
• Lokale...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Maddy Bouden
Bevoegdheden :
• OCMW
• Sociale zaken
• Gezinnen
• Senioren
• Ontwikkeli...
Een nieuwe manier van denken …
Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
Actieplan
Strategie / missie / visie
2014 2015 2016
Operationele
(beleids)do...
Beleid in beleidsdoelstellingen
• Meerjarenplan
(strategische nota en financiële nota)
• Budget
(beleidsnota en financiële...
Exclusieve VVSG-enquête:
burgers zullen gemeentelijke besparingen voelen
Burgers, verenigingen en bedrijven zullen niet ku...
Het gemeentebestuur is uw partner in de
ontwikkeling van Langemark-Poelkapelle tot
een aantrekkelijke en financieel gezond...
Het OCMW van Langemark-Poelkapelle biedt de nodige
zorg- en dienstverlening die het voor alle inwoners van de
gemeente mog...
Wij willen een open en aanspreekbare
organisatie zijn waarin een professioneel team
van bestuurders en medewerkers zich in...
1. De dienstverlening optimaliseren
2. Beheersbaarheid van de organisatie verhogen
3. Werken aan duurzame ruimtelijke kwal...
Leven
Burgerzaken
Sociale dienst
Onderwijs
Vrije tijd
Kinderopvang
Wonen
(Ver)bouwen
Milieu
Mobiliteit
Patrimonium
WZC De ...
• Waarom?
• Specialisatie van kennis en kunnen
• Breder pallet van kennis en kunnen
• Afstemming en verbreding van dienste...
Management of Leiderschap
Gemeenteraad, OCMW-raad, Schepencollege en Managementteam
Leven
Burgerzaken,
Sociale Dienst, Kin...
• Dubbel financieel evenwicht meerjarenplan
• Toestandsevenwicht
Positief resultaat op kasbasis
• Structureel evenwicht
Au...
Gemeente: resultaat op kasbasis
Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. Exploitatie 1.101.850 968.598 1.127...
Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. Exploitatie 1.308.457 1.416.097 1.478.587 1.607.607 1.657.576 1.736...
Gemeente: exploitatie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie (B-A) 1.101.850 968.598 1.127.787 1.071.066 1.128.204 1.12...
OCMW: Resultaat op kasbasis
Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. Exploitatie 440.668 402.948 313.267 261...
Resultaat na ingrepen
Investeringen
2.822.500 €
(1.615.000 naar gemeente)
Leningen
Aflossing: 2.815.077 €
Opname: 0 €
Resu...
Maatregelen
Personeelsbestand herschikken vnl. i.f.v pensionering
Kosten bewaken en verminderen
Premies en toelagen herzie...
 Komt onderdeel van brandweerzone Westhoek in ?
 Blijven investeren in de paraatheid van het korps
 Materiaal up-to-dat...
 Gebouwen worden minder gebruikt
 Gebruik in de toekomst?
 Erediensten (in 1 centrale kerk?)
 Onverschilligheid
 Afbr...
 Bibliotheek
 Begraafkerk
 Woonlofts
 BKO
 School
 …
 Investeren in basisonderhoud: 695.000 €
 Dakwerken
 Buitenmuren en toren
 Opstijgend vocht
 Bij nieuwe investeringen...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Lieven Vanbelleghem
Bevoegdheden:
• Openbare werken
• Mobiliteit
• Patrimonium
• Groe...
 Jaarlijks onderhouds- en herstelwerken
 Aan gemeentelijke wegen
 Aan landbouwwegen (met toelage plattelandsfonds)
 Aa...
 Dorpskernvernieuwing Langemark
 Fase 1: Statiestraat, Markt, Klerkenstraat en Kasteelstraat
 Raming €3.500.000 mits su...
 Aanleg fietspad tussen Poelkapelle en Houthulst
 Planning: Aanbesteding 2014 - uitvoering vanaf 2015
 Raming €302.500 ...
 Reeds jaren de voorbeeldigste (ook duurste)
 Nieuw strooiplan
 Alle hoofdverbindingswegen, geen sluipwegen
 Ontsluiti...
 Restauratie en onderhoud (beschermde) monumenten
 Monumenten gesneuvelde parochianen
 Guynemer Poelkapelle
 Speelplei...
 Grondige afweging tussen zelf uitvoeren of uitbesteden
 Extra toezicht op extern uitgegeven werk
 Maaien grachten eval...
 Aanpassingen verhuurreglement
 Stimuleren zelf afhalen met prijsverschil
 Aanpassing aanrekening nadars
 Checklist bi...
 Onderhoud terug in eigen beheer
 Vaste ploeg
 Aanpassingen die onderhoud vergemakkelijken
 Ruiming niet vergunde grav...
 Werkopdrachten in controlesysteem
 Nauwer toezicht op gebruikte materialen en stoffen
 Betere aandacht voor signalisat...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Johan Vanysacker
Bevoegdheden :
• Sport
• Landbouw
• Zaalbeheer
• Waterlopen
• Afvalw...
SPORT
• Vernieuwen sportinfrastructuur
 Bouwen van een voetbaltribune (toelage 25.000 €)
• Stimuleren fitheid en gezondhe...
Kansen bieden aan iedereen via verenigingen, individuen
en met aandacht voor mensen met een handicap
Financiële onderste...
LANDBOUW
 Afschaffen premies
 Groenbedekkers
 Landbouwfolie
 Onderlinge bedrijfshulp
 Ondersteunen en opvolgen van la...
Zaalbeheer
 Efficient onderhouden van grachten
 Overheveling waterlopen naar provincie
 Probleemgevallen aanpakken
Wate...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Marleen Soete
Bevoegdheden :
• Cultuur
• Informatie en communicatie
• Toerisme
• Jeug...
 Belang van kleuter en lager onderwijs in iedere
deelgemeente
- verbeteringswerken aan ‘t Bikschooltje (cfr Lieven)
- ped...
 Behouden en versterken infoflash
 Constante opwaardering website
 Meer interactie via sociale media
 Interne communic...
 Verder ondersteuning van kermissen
(vuurwerk, kermisaffiche,…)
 Inspelen op opportuniteiten =>Tour de France
 Ander co...
 Blijvende inzet op ondersteunen gemeenschapsvorming
●ondersteuning verenigingen
-financieel nieuw reglement
*subsidies c...
 Versterken imago vertel- en verhalengemeente
● Project Klapz! (samenwerking bib, jeugd,…) € 29 500
● Vernieuwen volksver...
 Grondige vernieuwing bibliotheek in 2013–
automatisering
 Aanbodgerichte werking vraaggerichte werking
 Bibliotheek al...
 Leesbevordering, leesmotivatie, meertalige
geletterdheid
 Actuele en dynamische collectie aanbieden
 Doelgroepenwerkin...
 Toegankelijkheid dienstverlening verhogen
 Beleving en ontsluiting van het landschap
● zomerzoektocht
● bewegwijzering ...
 DMB– kindermoord (€ 25 000)
 Infoborden bij monumenten (€ 2 000)
 De Belgische deelname (€ 10 000)
 Gasaanvallenroute...
 Investeren in een degelijk jeugdbeleid
(jaarlijks € 16 000)
- subsidies voor jeugdverenigingen =
- jeugdwerkinfrastructu...
 Heraanleg speelterreinen (tweejaarlijks) (€ 30 000)
 Aandacht voor specifieke doelgroepen/
kansengroepen o.a. jeugdloka...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Frank Gheeraert
Bevoegdheden :
• Ruimtelijke ordening
• Milieu
• Wonen
• ICT
• Lokale...
Ruimtelijke ordening
wooninbreidingsproject
Schiethoek
SHVM De Mandel + WVI
Sociale koopwoningen
Sociale woonkavels
3,2 ha...
Ruimtelijke ordening
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Hooyaard
Wooninbreiding Poelkapellestraat
0,66 ha
20 woningen...
Ruimtelijke ordening
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Kasteelpark
Sociaal Huis
Appartementenbouw die de
wisselwerki...
Ruimtelijke ordening
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Statiewijk/Donkerweg
ca 35 woningen / 2 ha
Muziek- en tekenac...
Ruimtelijke ordening
Uitbreiding van de ruimte bedrijvigheid
met 3,5 ha netto
Ontsluiting via Industriestraat,
Poelkapelle...
Ruimtelijke ordening
Invoeren van de omgevingsvergunning
stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning smelten samen
Op...
Ruimtelijke ordening
Bouwpremie (x)
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
Niet-bebouwde percelen
Krotten/verwaarloosde/...
Milieu
Opmaak groenbeheerplan en inventaris
klein landschappelijke elementen
Biodiversiteitacties i.s.m.
het Regionaal Lan...
Milieu
Invoeren van de omgevingsvergunning
stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning smelten samen
Optimaliseren va...
Milieu
Toelage gescheiden afvoersysteem (=)
Toelage onderhoud huiszwaluw (x)
Toelage Bond Beter Leefmilieu (x)
Toelage kri...
Wonen
Woonwinkel
Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke
ontwikkeling gemeentelijke beleidsvisie
basisinformatie aan inwoners
w...
ICT
Implementeren aangepaste soft- en hardware
Werken aan informatieveiligheid
Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren doo...
Lokale economie
Ambachtelijke zone
Industriestraat
Economische kaart
http://www.economischekaart.be/langemark-poelkapelle
...
Lokale economie
Toelage Unizo wijzigt naar toelage Lokale economie
Toelage kerstactie (=)
Verspreiding kosteloos reclamedr...
Energie
Screening openbare verlichting
Energieboekhouding opvolgen
REG-actieplan voor gemeentelijke gebouwen
Minimum nivea...
www.langemark-poelkapelle.be
Schepen Maddy Bouden
Bevoegdheden :
• OCMW
• Sociale zaken
• Gezinnen
• Senioren
• Ontwikkeli...
Woonzorgcentrum
De Boomgaard
Woonzorgcentrum De Boomgaard
 Sedert 1 jaar in gebruik
 Erkenning voor 122 bedden
 Momenteel plaats voor 79 bewoners
 ...
Administratie en sociale dienst
Zonnebekestraat wordt zorgcampus
nood aan huisvesting OCMW
Sociaal huis
Sociaal huis
• Meer dan het ocmw
• Ook gemeentelijke diensten
• Burgerzaken
• Woonwinkel
• Zitdagen externe partners
1 ont...
Sociale Dienst - financiële hulp
• 25 leefloondossier
• 23 budgetbeheer
• 19 schuldbemiddeling
• In 2012 opstart 't Wienke...
Buitenschoolse Kinderopvang
• 4 bestaande BKO’s
• St-Juliaan niet gesubsidieerd
• Gem.opvangcijfers per dag: (2012)
Langem...
Thuiszorgdiensten de Wissel
• Dienstverlening
• warme maaltijden: in 2012 21.101 maaltijden geleverd 7/7
• Poetsdienst en ...
Lokaal Opvang Initiatief LOI
 Erkenning voor 11 plaatsen gesubsidieerd door Fedasil
 Indien geen LOI in de gemeente word...
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
0 2013 11-30 presentatie mjp
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0 2013 11-30 presentatie mjp

1,679 views

Published on

Voorstellingen van het meerjarenplan van het gemeente en ocmw-bestuur Langemark-Poelkapelle voor de periode 2014-2019

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

0 2013 11-30 presentatie mjp

 1. 1. Langemark-Poelkapelle 2014 - 2019
 2. 2.  Algemene inleiding  Beleidsthema’s per bevoegd mandataris
 3. 3. www.langemark-poelkapelle.be Burgemeester Alain Wyffels Bevoegdheden : • Financiën • Ontvangsten • Burgerzaken • Politie • Brandweer • Europese zaken • Personeel • Participatie • Facility • Erediensten
 4. 4. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Lieven Vanbelleghem Bevoegdheden : • Patrimonium • Openbare werken • Groen • Feestmateriaal • Begraafplaatsen • Mobiliteit • Arbeidsveiligheid
 5. 5. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Johan Vanysacker Bevoegdheden : • Sport • Landbouw • Nutsvoorzieningen • Waterlopen • Afvalwater • Zaalbeheer
 6. 6. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Marleen Soete Bevoegdheden : • Cultuur • Informatie en communicatie • Toerisme • Jeugdbeleid • Onderwijs • Bibliotheek • Feesten
 7. 7. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Frank Gheeraert Bevoegdheden : • Ruimtelijke ordening • Milieu • Wonen • ICT • Lokale economie • Energie
 8. 8. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Maddy Bouden Bevoegdheden : • OCMW • Sociale zaken • Gezinnen • Senioren • Ontwikkelingssamenwerking • Armoedebestrijding
 9. 9. Een nieuwe manier van denken …
 10. 10. Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Actieplan Strategie / missie / visie 2014 2015 2016 Operationele (beleids)doelstelling Operationele (beleids)doelstelling Strategische (beleids)doelstelling Actie Actie Actieplan Actie Actie Actie 2017 2018 2019
 11. 11. Beleid in beleidsdoelstellingen • Meerjarenplan (strategische nota en financiële nota) • Budget (beleidsnota en financiële nota) • Jaarrekening (beleidsnota, financiële nota en samenvatting van de algemene rekeningen) Beleids-, beheers- en managementrapporten
 12. 12. Exclusieve VVSG-enquête: burgers zullen gemeentelijke besparingen voelen Burgers, verenigingen en bedrijven zullen niet kunnen ontsnappen aan de impact van de lokale besparingen. Ook al vegen gemeenten en OCMW's eerst voor eigen deur, toch dwingen de zware financiële uitdagingen hen ook tot soms forse ingrepen in de investeringen, de belastingen en de dienstverlening. Dat blijkt uit een exclusieve enquête van de VVSG. Dat de lokale besturen het de komende jaren financieel moeilijk krijgen, was al langer bekend. Voor het eerst krijgen we een algemeen beeld op welke concrete maatregelen in de periode 2014-2019 op het programma staan om die uitdagingen het hoofd te bieden. Zo zal 62% van de gemeenten en 45% van de OCMW's de investeringen terugschroeven, verhoogt 71% van de gemeenten en 77% van de OCMW's de prijzen van de dienstverlening en verwacht 36% van de gemeenten ook een stijging van de belastingdruk. De dienstverlening zelf gaat op vele plaatsen achteruit, vooral dan door te snoeien in de openingsuren en loketten in wijken en deelgemeenten te sluiten. Maar ook in eigen huis zoeken lokale besturen naar besparingen. Zo worden diensten samengevoegd, werken gemeenten en OCMW's meer dan ooit samen en wil 51% van de gemeenten en 41% van de OCMW's het personeelsbestand laten afnemen. Meer informatie: VVSG-persbericht van 5 november 2013. jan.leroy@vvsg.be
 13. 13. Het gemeentebestuur is uw partner in de ontwikkeling van Langemark-Poelkapelle tot een aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente, waar het goed is om te leven en te vertoeven.
 14. 14. Het OCMW van Langemark-Poelkapelle biedt de nodige zorg- en dienstverlening die het voor alle inwoners van de gemeente mogelijk maakt, een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het OCMW wil hierbij het meeste aandacht schenken aan de inwoners die de minste kansen krijgen en/of zorgbehoevend zijn. We doen dit, door een antwoord te zoeken op structurele welzijnsvragen, initiatieven te nemen om de kansen op welzijn, zelfredzaamheid en emancipatie te verhogen en door mensen individueel te helpen. Dit alles doen we op een rechtvaardige en respectvolle manier.
 15. 15. Wij willen een open en aanspreekbare organisatie zijn waarin een professioneel team van bestuurders en medewerkers zich inzetten om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Om onze missie te vervullen willen we samenwerken met alle mogelijke partners op bestuurskundig vlak en op het terrein van welzijn.
 16. 16. 1. De dienstverlening optimaliseren 2. Beheersbaarheid van de organisatie verhogen 3. Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit 4. Een sociaal beleid voeren 5. Stimuleren van een betrokken gemeenschap
 17. 17. Leven Burgerzaken Sociale dienst Onderwijs Vrije tijd Kinderopvang Wonen (Ver)bouwen Milieu Mobiliteit Patrimonium WZC De Boomgaard Algemeen bestuur Bestuur Secretariaat Personeel Financiën ICT & communicatie Algemene financiering
 18. 18. • Waarom? • Specialisatie van kennis en kunnen • Breder pallet van kennis en kunnen • Afstemming en verbreding van dienstenaanbod • Toegankelijker maken => 1 onthaalpunt • Vermijden van dubbel werk • Creëren van schaalvoordelen • OCMW & gemeentebestuur blijven aparte besturen
 19. 19. Management of Leiderschap Gemeenteraad, OCMW-raad, Schepencollege en Managementteam Leven Burgerzaken, Sociale Dienst, Kinderopvang, Thuishulp en Vrije Tijd Algemeen Bestuur Ondersteunende diensten Wonen Omgeving, Groen, Patrimonium en Woonwinkel Partners Hogere Overheden Inwoners van Langemark-Poelkapelle Woonzorg- centrum PPS Ouderenzorg
 20. 20. • Dubbel financieel evenwicht meerjarenplan • Toestandsevenwicht Positief resultaat op kasbasis • Structureel evenwicht Autofinancieringsmarge • Lenen in functie van de thesaurietoestand
 21. 21. Gemeente: resultaat op kasbasis Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 1.101.850 968.598 1.127.787 1.071.066 1.128.204 1.126.764 A. Uitgaven 7.720.314 7.902.816 7.971.654 8.102.904 8.290.565 8.365.842 B. Ontvangsten 8.822.164 8.871.414 9.099.441 9.173.970 9.418.769 9.492.606 II. Investeringen -1.152.456 -2.189.056 -3.640.600 -4.727.500 -598.300 -971.000 A. Uitgaven 1.362.456 2.489.056 3.790.600 4.877.500 748.300 1.121.000 B. Ontvangsten 210.000 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 III. Andere -431.742 -409.498 -428.006 -447.407 -460.221 -462.860 A. Aflossing leningen 450.165 428.318 447.236 467.056 480.301 483.382 B. Ontvangsten 18.423 18.820 19.230 19.649 20.080 20.522 IV. Resultaat Boekjaar -482.348 -1.629.956 -2.940.819 -4.103.841 69.683 -307.096 V. Gecumuleerd resultaat vorige jaren 3.819.872 3.337.524 1.707.569 -1.233.250 -5.337.092 -5.267.409 VI. Gecumuleerd resultaat op kasbasis 3.337.524 1.707.568 -1.233.250 -5.337.092 -5.267.409 -5.574.506
 22. 22. Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 1.308.457 1.416.097 1.478.587 1.607.607 1.657.576 1.736.143 A. Uitgaven 7.587.517 7.584.667 7.672.530 7.697.155 7.840.255 7.907.030 B. Ontvangsten 8.895.974 9.000.764 9.151.117 9.304.762 9.497.831 9.643.173 II. Investeringen -917.956 -1.806.556 -1.878.100 -1.190.000 -1.409.300 -350.000 A. Uitgaven 1.312.956 2.126.556 2.683.100 2.370.000 1.559.300 500.000 B. Ontvangsten 395.000 320.000 805.000 1.180.000 150.000 150.000 III. Andere -431.742 -409.498 -428.006 -447.407 -460.221 -462.860 A. Aflossing leningen 450.165 428.318 447.236 467.056 480.301 483.382 B. Ontvangsten 18.423 18.820 19.230 19.649 20.080 20.522 IV. Resultaat Boekjaar -41.241 -799.957 -827.519 -29.800 -211.945 923.283 V. Gecumuleerd resultaat vorige jaren 3.819.872 3.778.631 2.978.674 2.151.155 2.121.355 1.909.410 VI. Gecumuleerd resultaat op kasbasis 3.778.631 2.978.674 2.151.155 2.121.355 1.909.410 2.832.693 Gemeente: Resultaat na ingrepen Investeringen: 10.551.912 € Leningen Aflossingen: 2.756.458 € Opname: 0 €
 23. 23. Gemeente: exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exploitatie (B-A) 1.101.850 968.598 1.127.787 1.071.066 1.128.204 1.126.764 Uitgaven 7.720.314 7.902.816 7.971.654 8.102.904 8.290.565 8.365.842 Ontvangsten 8.822.164 8.871.414 9.099.441 9.173.970 9.418.769 9.492.606 Resultaat - basis Resultaat – na aanpassingen Begroting 2013 Budget 2013 1.320.508,30 7.402.531,88 8.723.040,18 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten +184.986 € = besparing? Toelagen Politiezone: + 24.674 € OCMW: + 300.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 1.308.457 1.416.097 1.478.587 1.607.607 1.657.576 1.736.143 A. Uitgaven 7.587.517 7.584.667 7.672.530 7.697.155 7.840.255 7.907.030 B. Ontvangsten 8.895.974 9.000.764 9.151.117 9.304.762 9.497.831 9.643.173
 24. 24. OCMW: Resultaat op kasbasis Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 440.668 402.948 313.267 261.749 187.693 148.756 A. Uitgaven 6.185.083 6.284.234 6.451.058 6.582.452 6.738.149 6.860.457 B. Ontvangsten 6.625.751 6.687.182 6.764.325 6.844.201 6.925.842 7.009.213 II. Investeringen 272.866 -3.131.425 310.784 325.665 326.215 326.465 A. Uitgaven 70.000 3.474.500 32.500 13.300 12.750 12.500 B. Ontvangsten 342.866 343.075 343.284 338.965 338.965 338.965 III. Aflossing leningen -434.507 -449.721 -465.521 -477.330 -493.971 -494.027 IV. Resultaat Boekjaar 279.027 -3.178.198 158.530 110.084 19.937 -18.806 V. Gecumumuleerd resultaat vorige jaren 2.369.486 2.648.513 -529.685 -371.155 -261.071 -241.134 VI. Gecumuleerd resultaat 2.648.513 -529.685 -371.155 -261.071 -241.134 -259.940 VII. Bestemde gelden 260.886 260.886 260.886 260.886 260.886 260.886 VII. Resultaat op kasbasis 2.387.627 -790.571 -632.041 -521.957 -502.020 -520.826
 25. 25. Resultaat na ingrepen Investeringen 2.822.500 € (1.615.000 naar gemeente) Leningen Aflossing: 2.815.077 € Opname: 0 € Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 325.650 448.526 433.049 374.158 333.578 289.880 A. Uitgaven 6.162.900 6.242.621 6.345.020 6.473.572 6.595.572 6.722.419 B. Ontvangsten 6.488.550 6.691.147 6.778.069 6.847.730 6.929.150 7.012.299 II. Investeringen 180.366 -646.925 -209.216 -703.535 326.465 326.465 A. Uitgaven 212.500 990.000 552.500 1.042.500 12.500 12.500 B. Ontvangsten 392.866 343.075 343.284 338.965 338.965 338.965 III. Aflossing leningen -434.507 -449.721 -465.521 -477.330 -493.971 -494.027 IV. Resultaat Boekjaar 71.509 -648.120 -241.688 -806.707 166.072 122.318 V. Gecumuleerd resultaat vorige jaren 2.369.486 2.440.995 1.792.875 1.551.187 744.480 910.552 VI. Gecumuleerd resultaat 2.440.995 1.792.875 1.551.187 744.480 910.552 1.032.870 VII. Bestemde gelden 260.886 260.886 260.886 260.886 260.886 260.886 VII. Resultaat op kasbasis 2.180.109 1.531.989 1.290.301 483.594 649.666 771.984
 26. 26. Maatregelen Personeelsbestand herschikken vnl. i.f.v pensionering Kosten bewaken en verminderen Premies en toelagen herzien Retributies aanpassen Belastingen worden niet verhoogd!
 27. 27.  Komt onderdeel van brandweerzone Westhoek in ?  Blijven investeren in de paraatheid van het korps  Materiaal up-to-date houden: 25.000 €/jaar
 28. 28.  Gebouwen worden minder gebruikt  Gebruik in de toekomst?  Erediensten (in 1 centrale kerk?)  Onverschilligheid  Afbraak  Andere bestemming?
 29. 29.  Bibliotheek  Begraafkerk  Woonlofts  BKO  School  …
 30. 30.  Investeren in basisonderhoud: 695.000 €  Dakwerken  Buitenmuren en toren  Opstijgend vocht  Bij nieuwe investeringen gebruik kerk onderzoeken  BKO Poelkapelle  …
 31. 31. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Lieven Vanbelleghem Bevoegdheden: • Openbare werken • Mobiliteit • Patrimonium • Groendienst • Uitleendienst • Begraafplaatsen • Arbeidsveiligheid
 32. 32.  Jaarlijks onderhouds- en herstelwerken  Aan gemeentelijke wegen  Aan landbouwwegen (met toelage plattelandsfonds)  Aan fietspaden en trage wegen  Budget €350.000 / jaar afhankelijk van projecten mobiliteit  Aankoop rollend materieel technische dienst  Bandenkraan (€175.000)  Voertuigen, containers (€65.000)  Bouwen nieuwe refter, kleedkamer en bureau voor technische dienst en groendienst  Raming €110.000 Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 33. 33.  Dorpskernvernieuwing Langemark  Fase 1: Statiestraat, Markt, Klerkenstraat en Kasteelstraat  Raming €3.500.000 mits subsidie Vlaamse Overheid voor riolering Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 34. 34.  Aanleg fietspad tussen Poelkapelle en Houthulst  Planning: Aanbesteding 2014 - uitvoering vanaf 2015  Raming €302.500 aandeel gemeente  Aanleg fietspad tussen Langemark en Poelkapelle  Tussen Industrieweg en vernauwing Poelkapelle  Herwerken bocht halverwege huis  Losliggend fietspad  Betere snelheidsremmer bij binnenrijden Poelkapelle  Raming: €490.000 indien subsidie Provincie!  Veilige oversteken Vrijbosroute Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 35. 35.  Reeds jaren de voorbeeldigste (ook duurste)  Nieuw strooiplan  Alle hoofdverbindingswegen, geen sluipwegen  Ontsluiting wijken, niet in de wijken,  Industriezones, publiekszones, scholen, reisroutes lijnbussen  Uitgebreider strooien kan bij aanhoudend sneeuw- of vriesweer  Op aanvraag kan plaatselijk strooien tegen uurloon strooidienst  Waarom rationalisering:  Op niet of weinig bereden wegen strooien heeft geen zin  Sluipwegen ontmoedigen met als alternatief goed gestrooide hoofdwegen en ontsluitingswegen Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 36. 36.  Restauratie en onderhoud (beschermde) monumenten  Monumenten gesneuvelde parochianen  Guynemer Poelkapelle  Speelpleinmuur Poelkapelle  Charles Dresse Poelkapelle (indien mogelijk!)  3de Linie regiment Bikschote  Duitse Militaire Begraafplaats (schilderen onthaalpaviljoen)  School Bikschote  Nieuwe elektriciteitsinstallatie en verlichting  Verlaagde plafonds met isolatie  Binnendeuren  Raming €100.000 Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 37. 37.  Grondige afweging tussen zelf uitvoeren of uitbesteden  Extra toezicht op extern uitgegeven werk  Maaien grachten evalueren  Snoeien hagen  Aankoop rollend materieel  Dienstvoertuigen, container, grasmachine  Onderzoek aankoop hakselaar (recuperatie van snoeiafval)  €76.000 Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 38. 38.  Aanpassingen verhuurreglement  Stimuleren zelf afhalen met prijsverschil  Aanpassing aanrekening nadars  Checklist bij levering  Aankoop uitleenmateriaal  Geleidelijk vervangen schraagplanken door plooitafels  Vervangen oude stoelen  Aankoop rollend materieel  Aanhangwagen nadars Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 39. 39.  Onderhoud terug in eigen beheer  Vaste ploeg  Aanpassingen die onderhoud vergemakkelijken  Ruiming niet vergunde graven  Langemark, Bikschote en Sint-Juliaan  Geruimde plaatsen inzaaien en beplanten Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 40. 40.  Werkopdrachten in controlesysteem  Nauwer toezicht op gebruikte materialen en stoffen  Betere aandacht voor signalisatie Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
 41. 41. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Johan Vanysacker Bevoegdheden : • Sport • Landbouw • Zaalbeheer • Waterlopen • Afvalwater • Nutsvoorzieningen
 42. 42. SPORT • Vernieuwen sportinfrastructuur  Bouwen van een voetbaltribune (toelage 25.000 €) • Stimuleren fitheid en gezondheid  Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking  Organiseren van sportactiviteiten voor het personeel Dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten  In samenwerking met ocmw, dienst cultuur, jeugddienst en bibliotheek
 43. 43. Kansen bieden aan iedereen via verenigingen, individuen en met aandacht voor mensen met een handicap Financiële ondersteuning met een subsidiereglement Sportsubsidie ter bevordering jeugdsportbegeleiding Activeren van een levenslange sportparticipatie Evalueren lijst met toelages sportverenigingen Aanpassen prijzen sportkamp SPORT
 44. 44. LANDBOUW  Afschaffen premies  Groenbedekkers  Landbouwfolie  Onderlinge bedrijfshulp  Ondersteunen en opvolgen van landbouwdossiers  schattingscommissie  actie ‘modder op de weg’  Ondersteunen landbouwraad  Bestrijden muskusratten
 45. 45. Zaalbeheer  Efficient onderhouden van grachten  Overheveling waterlopen naar provincie  Probleemgevallen aanpakken Waterlopen  Aanpassen prijs privefeesten Afvalwater  Afwerken riooldossier bikschote  Project Galgestraat-Gistelhofstraat  Project dorpskernvernieuwing langemark
 46. 46. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Marleen Soete Bevoegdheden : • Cultuur • Informatie en communicatie • Toerisme • Jeugdbeleid • Onderwijs • Bibliotheek • Feesten Contact : In het gemeentehuis op afspraak 057/48.62.88 of 0496/70.98.79 Marleen.soete@scarlet.be
 47. 47.  Belang van kleuter en lager onderwijs in iedere deelgemeente - verbeteringswerken aan ‘t Bikschooltje (cfr Lieven) - pedagogische ondersteuning (6 TIVOLI uren) - ICT-ondersteuning (3 nieuwe touchscreens, tablets) - nieuw schoolmeubilair, muziekinstrumenten  Muziekacademie en tekenacademie  Werkingssubsidies oudercomités = 6.000 €
 48. 48.  Behouden en versterken infoflash  Constante opwaardering website  Meer interactie via sociale media  Interne communicatie versterken  Klachten en meldingen kanaliseren  Werken aan een eigen huisstijl  Participatie van de burger  Invoeren van een E-loket
 49. 49.  Verder ondersteuning van kermissen (vuurwerk, kermisaffiche,…)  Inspelen op opportuniteiten =>Tour de France  Ander concept dorpsfeesten (cfr cultuur)
 50. 50.  Blijvende inzet op ondersteunen gemeenschapsvorming ●ondersteuning verenigingen -financieel nieuw reglement *subsidies culturele verenigingen: totaal bedrag= *subsidies andere verenigingen: gewijzigd *projectsubsidies: € 3 000/jaar -logistiek: enkel uitlenen gewijzigd -promotioneel en inhoudelijk ● dorpsfeesten (ander concept-besparing +/-€ 12 500)
 51. 51.  Versterken imago vertel- en verhalengemeente ● Project Klapz! (samenwerking bib, jeugd,…) € 29 500 ● Vernieuwen volksverhalenroute € 10 000  Herdenking WO I ● Vredeswake verzoening– jeugdfestival € 8 000 ● Kunstprojecten aanleunend bij thema WO I  Acties rond kansengroepenwerking  Aandacht voor duurzaamheid
 52. 52.  Grondige vernieuwing bibliotheek in 2013– automatisering  Aanbodgerichte werking vraaggerichte werking  Bibliotheek als ontmoetingsplaats
 53. 53.  Leesbevordering, leesmotivatie, meertalige geletterdheid  Actuele en dynamische collectie aanbieden  Doelgroepenwerking  Actief partnerschappenbeleid uitbouwen
 54. 54.  Toegankelijkheid dienstverlening verhogen  Beleving en ontsluiting van het landschap ● zomerzoektocht ● bewegwijzering wandelpaden ● vernieuwen seizoensarbeiderspad – ontsluiting Bakelandtshol ● uitbreiding fietsroutenetwerk onderzoeken  Jaarlijks herdrukken van toeristische brochure
 55. 55.  DMB– kindermoord (€ 25 000)  Infoborden bij monumenten (€ 2 000)  De Belgische deelname (€ 10 000)  Gasaanvallenroute/luisterzuilen(€ 40 000)  Culturele-educatieve activiteiten  Ceremoniële activiteiten  Vredeswakes – opzetten van vredeswegwijzer
 56. 56.  Investeren in een degelijk jeugdbeleid (jaarlijks € 16 000) - subsidies voor jeugdverenigingen = - jeugdwerkinfrastructuursubsidie = - toelage aan de jeugdraad =  Verbruiksvergoedingen jeugdlokalen-ruimtes  Inzet op jeugdwerking in vakanties i.s.m. sport/BKO/BIB
 57. 57.  Heraanleg speelterreinen (tweejaarlijks) (€ 30 000)  Aandacht voor specifieke doelgroepen/ kansengroepen o.a. jeugdlokalen Chiro Ixagodo (€ 10 000)  Jeugdcampus: volgende legislatuur tenzij ...
 58. 58. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Frank Gheeraert Bevoegdheden : • Ruimtelijke ordening • Milieu • Wonen • ICT • Lokale economie • Energie
 59. 59. Ruimtelijke ordening wooninbreidingsproject Schiethoek SHVM De Mandel + WVI Sociale koopwoningen Sociale woonkavels 3,2 ha / ca 50 woningen De onderlinge verdeling tussen de wvi (sociale kavels) en De Mandel (sociale koopWoningen) moet nog bepaald worden. RUP Schiethoek in functie van Oude Bosweg?
 60. 60. Ruimtelijke ordening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hooyaard Wooninbreiding Poelkapellestraat 0,66 ha 20 woningen Nabestemming ambachtelijke bestemmingen Zone voor gemeenschapsvoorzieningen nabestemmen als bouwvrij agrarisch gebied SHM de Mandel overweegt een grootschalige vernieuwing van zijn patrimonium in de Berkenlaan-Eikenlaan-Wilgenlaan.
 61. 61. Ruimtelijke ordening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kasteelpark Sociaal Huis Appartementenbouw die de wisselwerking met het Vijverpark en de Vrijbosroute aangaan Parkomgeving op een kwalitatieve wijze verdichten
 62. 62. Ruimtelijke ordening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Statiewijk/Donkerweg ca 35 woningen / 2 ha Muziek- en tekenacademie Juniorencampus Hotel Munchenhof Ontsluiting bestaande woningen
 63. 63. Ruimtelijke ordening Uitbreiding van de ruimte bedrijvigheid met 3,5 ha netto Ontsluiting via Industriestraat, Poelkapellestraat en Oude Bosweg naar het hoger wegennet gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Industriestraat
 64. 64. Ruimtelijke ordening Invoeren van de omgevingsvergunning stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning smelten samen Optimaliseren van de dienstverlening Stedebouwkundige ontvoogding zelf beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen Digitaliseren van de dienstverlening
 65. 65. Ruimtelijke ordening Bouwpremie (x) Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen Niet-bebouwde percelen Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen Tweede verblijven Schriftelijk verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen Toelagen, belastingen en retributies
 66. 66. Milieu Opmaak groenbeheerplan en inventaris klein landschappelijke elementen Biodiversiteitacties i.s.m. het Regionaal Landschap Duurzaamheid Organiseren van milieuhandhaving Verder uitwerken plan steenuil
 67. 67. Milieu Invoeren van de omgevingsvergunning stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning smelten samen Optimaliseren van de dienstverlening Zelf adviseren milieuvergunningen klasse 2 Diensthoofd recyclagepark Diftar invoeren Stopzetten intergemeentelijke samenwerking Langemark-Poelkapelle / Houthulst (WVI) 1 VTE milieuambtenaar
 68. 68. Milieu Toelage gescheiden afvoersysteem (=) Toelage onderhoud huiszwaluw (x) Toelage Bond Beter Leefmilieu (x) Toelage kringloopcentrum (=) Toelage herbruikbare luiers (x) Toelage zonneboiler (x) Belasting op milieuvergunning Toelagen, belastingen en retributies
 69. 69. Wonen Woonwinkel Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke ontwikkeling gemeentelijke beleidsvisie basisinformatie aan inwoners woonoverleg verbetering kwaliteit woningpatrimonium grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen duurzaam wonen
 70. 70. ICT Implementeren aangepaste soft- en hardware Werken aan informatieveiligheid Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren door interne organisatie Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures Telefoon en internet kosten bewaken en optimaliseren Aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje Het e-loket van de dienst burgerzaken uitbouwen
 71. 71. Lokale economie Ambachtelijke zone Industriestraat Economische kaart http://www.economischekaart.be/langemark-poelkapelle Toegankelijkheid handelszaken en horeca tijdens werken Uitwerken initiatieven ter versterking van de lokale economie Raad Lokale Economie = advies- en overlegforum
 72. 72. Lokale economie Toelage Unizo wijzigt naar toelage Lokale economie Toelage kerstactie (=) Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk (=) Plaatsrecht frituren (=) Marktconcessie (=) Toelagen, belastingen en retributies
 73. 73. Energie Screening openbare verlichting Energieboekhouding opvolgen REG-actieplan voor gemeentelijke gebouwen Minimum niveau hernieuwbare energie bij nieuwbouw en renovatie
 74. 74. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Maddy Bouden Bevoegdheden : • OCMW • Sociale zaken • Gezinnen • Senioren • Ontwikkelingssamenwerking • Armoedebestrijding
 75. 75. Woonzorgcentrum De Boomgaard
 76. 76. Woonzorgcentrum De Boomgaard  Sedert 1 jaar in gebruik  Erkenning voor 122 bedden  Momenteel plaats voor 79 bewoners  Nog 43 bijkomende rusthuiskamers nodig  Zorggraad 77%  Dorpsrestaurant “De Krune”  Cafetaria  Samenwerking met privé-partner  Bouw extra rusthuiskamers  Assistentiewoningen  Dagopvang  …  75.000 € voor o.a. tilliften
 77. 77. Administratie en sociale dienst Zonnebekestraat wordt zorgcampus nood aan huisvesting OCMW Sociaal huis
 78. 78. Sociaal huis • Meer dan het ocmw • Ook gemeentelijke diensten • Burgerzaken • Woonwinkel • Zitdagen externe partners 1 onthaal voor alle diensten • Vlotte doorverwijzing • Snel - loket • Centrale inschrijving voor diverse zaken Budget: maximum 1.615.000 €
 79. 79. Sociale Dienst - financiële hulp • 25 leefloondossier • 23 budgetbeheer • 19 schuldbemiddeling • In 2012 opstart 't Wienkeltje voor OCMW cliënten In samenwerking met de voedselbank
 80. 80. Buitenschoolse Kinderopvang • 4 bestaande BKO’s • St-Juliaan niet gesubsidieerd • Gem.opvangcijfers per dag: (2012) Langemark: 43 St-Juliaan : 23 Madonna: 32 Poelkapelle: 66 ! • Nieuwbouw in Poelkapelle • 80 kinderen • raming 1.000.000 € • Mogelijks in de kerk • Samenwerking tijdens de schoolvakanties met de sport- en jeugddienst
 81. 81. Thuiszorgdiensten de Wissel • Dienstverlening • warme maaltijden: in 2012 21.101 maaltijden geleverd 7/7 • Poetsdienst en strijkdienst: 25.672 u gepresteerd • Personenalarmtoestellen : 15 toestellen beschikbaar • Klusjesdienst: 1418 u gepresteerd • 2014-2019 • Warme maaltijden: nieuwe wagen met warmtekast (20.000€) • poetsdienst: beleid rond ziekteverzuim • klusjesdienst: “sneeuwvrij maken van de stoep” voor minder mobielen
 82. 82. Lokaal Opvang Initiatief LOI  Erkenning voor 11 plaatsen gesubsidieerd door Fedasil  Indien geen LOI in de gemeente worden er meer vreemdelingen toegewezen  Huis Poelkapellestraat 65 is aangekocht  Huurprijs zal wegvallen  Ook geschikt als noodwoning

×