Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual_identificacio_riscos_transportistes.pdf

511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual_identificacio_riscos_transportistes.pdf

 1. 1. portada isbn.indd 1 13/01/2010 12:23:14
 2. 2. Manual per a la identificaciói avaluació de riscos laboralsdels conductors del sectortransport per carretera
 3. 3. Roche i Vallès, Mònica Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals dels conductors del sector transport per carretera Bibliografia I. Puy i Escardívol, Valentí II. Catalunya. Generalitat III. Títol 1. Treballadors del transport – Avaluació de riscos per a la salut – Manuals, guies, etc. 2. Transport per carretera – Mesures de seguretat – Manuals, guies, etc. 3. Seguretat en el treball – Manuals, guies, etc. 331.45:656.1/.5-057.2 Depósito legal: M-52975-2009creditos.indd 1 21/01/2010 11:36:48
 4. 4. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Cal tenir present que l’accident de trànsit en l’entornriscos laborals estableix que l’empresari ha d’evitar els laboral s’ha convertit en un problema de primer ordre. Cadariscos dels treballadors a càrrec seu i, quan això no sigui any, al nostre país, es produeixen més de 20.000 accidentspossible, ha d’avaluar-los. de trànsit amb víctimes i pràcticament la meitat tenen lloc Arran d’aquesta Llei, s’han afegit diversos mètodes durant l’horari laboral. La situació del sector del transportgenèrics d’avaluació de riscos laborals als prèviament professional mostra, per una banda, deficiències en elexistents, que serveixen per facilitar la identificació i la desenvolupament de la Llei de prevenció de riscos laboralsvaloració dels riscos de qualsevol sector d’activitat profes- i, per l’altra, uns hàbits de treball inadequats i conductessional. de risc que afecten significativament la seguretat i la salut dels seus treballadors. El Departament de Treball, l’abril de 2005, en atenció ala sol·licitud efectuada per les organitzacions sindicals i Sens dubte les estratègies de millora cavalquen entreempresarials, va elaborar i publicar una guia global que dues disciplines: l’àmbit de la prevenció de riscos laborals iporta per títol Manual per a la identificació i avaluació de l’àmbit de la seguretat viària. Per aquest motiu, per a lariscos laborals i que inclou metodologies per avaluar riscos realització d’aquesta guia hem treballat frec a frec el Depar-de seguretat, higiènics, ergonòmics i psicosocials. És tament de Treball i el Servei Català de Trànsit, abordant laprevist complementar el Manual amb nous mètodes especí- tasca des d’una perspectiva global que inclou ambdósfics per a determinats sectors que requereixen de tipologies enfocaments per tal de dissenyar una metodologia qued’avaluació personalitzades, i que seran inclosos com a respongui a les necessitats reals del sector.annexos en edicions posteriors. El present manual és una revisió del Mètode SYP, El primer dels mètodes específics, publicat ara de forma d’avaluació dels riscos laborals del conductor professional,independent, és el que teniu a les mans i que porta per títol publicat per l’Editorial Tráfico Vial, S.A. (ETRASA) el junyManual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de 2002 i que va sorgir precisament amb l’objectiu d’oferirdels conductors del sector transport per carretera. Sorgeix una eina per detectar els riscos diferencials del sector. Encom a resposta a una necessitat concreta: la urgència comptes de redactar un nou mètode, s’ha preferit aprofitard’oferir una guia d’avaluació de riscos laborals que pugui el bon treball de què es disposava, i s’ha revisat i actualit-facilitar la identificació i la valoració dels riscos singulars zat amb l’aportació del Servei Català de Trànsit del Depar-del sector de la conducció professional i que signifiqui un tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, ipas endavant en la millora de la seguretat i la salut en la Direcció General de Relacions Laborals del Departamentaquest àmbit. de Treball. El mètode que es presenta té per objectiu ajudar al’empresari a prendre les decisions necessàries per eliminarels riscos del conductor professional o disminuir-los fins alímits acceptables, amb la finalitat de combatre la sinistra-litat laboral viària i, per extensió, augmentar la seguretat a Salvador Álvarez Vega Josep Pérez Moyales carreteres. Director general Director de Relacions Laborals del Servei Català de Trànsit 3
 5. 5. pagina 5.ai 150.00 lpi 45.00° 90.00° 75.00° 105.00° 22/12/2009 22/12/2009 9:49:05 9:49:05Cian de cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro de cuatricromíaPANTONE Blue 072 M cuatricromíaMagenta cuatricromíaAmarillo cuatricromíaNegro cuatricromíaPANTONE ÍNDEX GENERAL I Presentació 1. Introducció...........................................................................................................................9 2. Objectiu i àmbit d’aplicació .........................................................................................10 3. Metodologia 3.1 Característiques generals................................................................................. 11 3.2 Aplicació del mètode............................................................................................11 II Mètode Dades de l’empresa ..............................................................................................................18 Fase 1: Detecció dels factors de risc 1.1 Plantilla de detecció dels factors de risc ...................................................22 Fase 2: Identificació de riscos i valoració 2.1 Qüestionaris.............................................................................................................25 2.2 Full de resultats .....................................................................................................44 Fase 3: Planificació de l’activitat preventiva 3.1 Accions de millora.................................................................................................49 Bibliografia ..........................................................................................................................55
 6. 6. I Presentació1. Introducció...........................................................................................................................92. Objectiu i àmbit d’aplicació .........................................................................................103. Metodologia 3.1 Característiques generals................................................................................. 11 3.2 Aplicació del mètode............................................................................................11
 7. 7. pagina 9.ai 150.00 lpi 45.00° 90.00° 75.00° 105.00° 22/12/2009 22/12/2009 9:55:36 9:55:36Cian de cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro de cuatricromíaPANTONE Black MPANTONE Blue 072 M cuatricromíaMagenta cuatricromíaAmarillo cuatricromíaNegro cuatricromíaPANTONE MPANTONE Introducció 1 L’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals D’altra banda, utilitzar la informació bàsica obtinguda per dissenyar estableix que l’empresari ha d’avaluar els riscos que no es puguin evitar i programes formatius dirigits al conductor en el seu lloc de treball l’article 16, que l’acció preventiva a l’empresa s’ha de planificar a partir d’una donat que el mètode permet identificar la problemàtica real del avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que conductor. s’ha d’efectuar amb caràcter general i ha de tenir en compte la naturalesa de l’activitat i en relació amb els treballadors exposats a riscos especials. El mètode, que en aquesta primera edició s’ha editat tot sol, s’incorporarà en properes edicions al Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals Pel que fa a les metodologies d’avaluació es disposa de diversos mètodes editat pel Departament de Treball (DGRL, 2006), que inclou metodologies generalistes, sobretot per avaluar riscos de seguretat, que segueixen el sistema per identificar i avaluar riscos de seguretat, higiènics, ergonòmics i binomial, basats en els estudis efectuats per William T. Fine (gravetat del risc psicosocials. en funció de la probabilitat que es produeixi l’accident i de la severitat de les seves conseqüències) i que poden servir de suport per avaluar els riscos de Consideracions: qualsevol activitat dels treballadors. Aquest mètode és una eina dirigida als tècnics especialistes en prevenció Però hi ha determinades activitats laborals en què, per les seves de riscos laborals. Per emprar-la i fer una avaluació correcta, els tècnics característiques pròpies i riscos específics, els mètodes generals d’avaluació encarregats han de disposar de la formació vàlida per desenvolupar tasques són difícilment aplicables, la qual cosa origina avaluacions deficients, per preventives de nivell superior. inexactes i incompletes. Amb l’objectiu de corregir aquesta anomalia han sorgit mètodes específics per avaluar riscos de sectors determinats, com ara el mètode SYP (seguridad y prevención) per avaluar els riscos laborals del conductor professional, editat per Etrasa el juny del 2002. Precisament, la metodologia que es presenta en aquest manual és una actualització del mètode SYP, elaborada per tècnics prevencionistes del Departament de Treball i del Servei Català de Trànsit. Té els mateixos objectius: D’una banda, ser un instrument de suport dirigit als tècnics per efectuar l’avaluació de riscos laborals del conductor professional. 9
 8. 8. 2 Objectius i àmbit d’aplicació 2.OBJECTIUS I ÀMBIT D’APLICACIÓ Objectius Identificar i valorar els riscos del conductor professional de vehicles de transport per planificar les actuacions preventives, a fi de corregir-los i millorar la seguretat i les condicions de treball. Potenciar la formació dels conductors professionals sobre els riscos existents en el seu lloc de treball i donar-los els recursos necessaris perquè vetllin per la seva pròpia seguretat i salut, amb l’acompliment de les mesures de prevenció i protecció. Àmbit d’aplicació Mètode dissenyat per als riscos del conductor professional del transport per carretera; inclou transport de viatgers, de mercaderies i de mercaderies perilloses.10
 9. 9. Metodologia 33.1 Característiques generals Pel que fa als resultats que s’obtenen, el mètode inclou les valoracions següents: Donat que definim el concepte de salut com “l’estat de complet benestar físic, mental i social del treballador” (OMS, 1946), considerem - Valoració del risc. risc qualsevol condició del treball que pugui afectar una d’aquestes - Valoració de les conseqüències tipus (accident de treball, malaltia tres dimensions de la salut, remarcant la importància de la salut professional, insatisfacció laboral i fatiga professional). mental i social per la seva incidència en el conductor professional. És - Donada la importància del risc d’accident de trànsit del conductor per això que el mètode estableix l’anàlisi del lloc de treball des de les professional, el mètode permet, si es considera necessari, obtenir un cinc disciplines d’actuació preventiva: factor sobre la probabilitat d’accident de trànsit (AT). - Establiment de les prioritats d’actuació i planificació de les accions - Ergonomia preventives. - Seguretat en el treball - Higiene industrial 3.2 Aplicació del mètode - Psicosociologia aplicada - Medicina del treball El mètode integra les fases següents: Sobre la base de les cinc disciplines de prevenció, es consideren nou Fase 1: Detecció dels factors de risc àrees d’anàlisi que es desglossen en trenta factors generadors de risc Fase 2: Identificació dels riscos i valoració relacionats amb les condicions de treball específiques del conductor Fase 3: Planificació de l’activitat preventiva professional. Fase 1: Detecció dels factors de risc Àrees d’anàlisi Gestió preventiva L’objecte d’aquesta fase és la detecció dels factors de risc del lloc de treball Factors temporals que s’analitza, en funció de les tasques que desenvolupa el conductor. Factors psicosocials Vigilància de la salut Càrrega mental La mecànica per detectar els factors de risc es basa en una plantilla composta Càrrega física per nou àrees d’anàlisi que engloben els diversos factors de risc del conductor Entorn físic professional. Està dividida en dos quadres: Condicions de seguretat Altres riscos 11
 10. 10. 3 Metodologia Quadre 1: Fa referència als factors de risc generals de la professió Fase 2: Identificació dels riscos i valoració relatius a l’organització del treball (gestió preventiva, factors temporals, factors psicosocials i vigilància de la salut). L’objectiu d’aquesta fase és identificar tots els riscos presents en el lloc de treball per a cada un dels trenta factors generadors de risc i valorar-los. Els Quadre 2: Es refereix a l’estudi dels factors de risc específics de pasos de la fase 2 són els següents. l’activitat del conductor (càrrega mental, càrrega física, entorn físic, condicions de seguretat i altres riscos). a) Realització dels qüestionaris En aquest quadre 2 la identificació dels riscos es fa separadament per a la tasca de conducció (qüestionaris c) i per a la resta de les altres Per a la identificació de riscos cal emplenar els qüestionaris corresponents als tasques que pugui realitzar el conductor a indicar per l’avaluador, factors de risc seleccionats a la plantilla en la fase 1. com ara el manteniment del vehicle, la manipulació de la càrrega, etc. (qüestionaris a). Aquestes tasques, corresponents als questionaris a, Per avaluar el nivell de risc de cada factor, en funció del nombre de respostes s’han d’indicar en el quadre de descripció del lloc de treball (pàg. 19) i de la columna dreta/esquerra, l’avaluador ha de decidir i marcar amb una X s’han d’avaluar conjuntament. el nivell de risc estimat, segons una escala que defineix 5 nivells de risc als quals s’ha assignat valors numèrics: Per emplenar la plantilla cal detectar, dins de cada àrea (A, B, C, D...), els 1 Risc molt baix factors de risc que són presents en el lloc de treball (1, 2, 3, 4...) i marcar-los 2 Risc baix amb una X a la casella corresponent (A1, A2, A3, A4...). 4 Risc moderat 8 Risc alt Exemple: Si el conductor té riscos relacionats amb la jornada de treball/pauses 16 Risc molt alt cal marcar la casella B1 amb una X i en el cas que el conductor no treballi a torn/nocturn no es considera el factor B2 i no es marca amb una X. Per facilitar la identificació visual de l’avaluador, les preguntes estan redactades de forma que les respostes de la columna esquerra indiquen Les caselles es corresponen amb uns qüestionaris que cal emplenar a la situació correcta (+) i les respostes de la columna dreta alerten de situacions fase 2. de risc (-). A la part superior de la valoració s’indiquen les possibles conseqüències-tipus derivades d’aquell risc. - Accident de treball / accident de trànsit - Malaltia professional - Insatisfacció laboral - Fatiga professional Exemple: Dins de l’àrea F - Càrrega física, per valorar el factor de risc 2 - Càrrega estàtica/dinàmica, en la tasca de conducció cal anar al qüestionari F2 c (pàg.31) i analitzar cada ítem. A l’escala de valoració assenyalem el nivell de risc estimat.12
 11. 11. 3 Metodologia ÀREES FACTOR GENERADOR DEL RISC (V) VALORACIÓ DEL TÈCNIC coeficient accident de trànsit AT Si V > 6 X (Si V > 6 s’ha d’aplicar el valor X ) Fase 3: Planificació de l’activitat preventiva G ¥ ¦ § ¨ ¥ © TASQUES V Valor X = 3 1 c. Conducció X En aquesta fase cal planificar l’activitat preventiva en funció dels resultats Soroll a. Altres tasques X obtinguts en la fase 2 de valoració de riscos. Il·luminació c. Conducció X a. Altres tasques X ENTORN FÍSIC c. Conducció X 6,8 1 El pla de prevenció s’elabora amb el disseny de les accions de millora que cal Ambient tèrmic a. Altres tasques X desenvolupar per a cada un dels factors de risc estudiats. Ventilació c. Conducció X a. Altres tasques X Vibracions c. Conducció X Cal emplenar el full accions de millora (pàg. 49) establint les accions a a. Altres tasques X adoptar per evitar, reduir o controlar cadascun dels riscos identificats; cal En l’exemple (àrea G. entorn físic) la mitjana de les valoracions v és 6,8. Com també assenyalar la persona responsable i el termini d’execució segons la que 6,8 > 6 comptabilitzarem el valor X=1 que té assignada l’àrea. prioritat ja assignada en la fase anterior. ÀREES FACTOR GENERADOR DEL RISC (V) VALORACIÓ DEL TÈCNIC coeficient accident de trànsit AT Si V > 6 X (Si V > 6 s’ha d’aplicar el valor X ) A   ¡ ¢ £   ¤ V Valor X = 3 Organització preventiva X PREVENTIVA Planificació de la prevenció GESTIÓ X 4 Informació/formació X Hàbits/Actituds X En aquest nou exemple (àrea A. Gestió preventiva) la mitjana V és 4. Com que 4<6, no tindrem en compte el valor corresponent X=3 i es deixarà la casella en blanc. 3r Obtenir el coeficient AT El coeficient AT resulta del sumatori de tots els valors assignats (X) a cada àrea de risc. 4t Interpretar el coeficient AT El factor AT no indica estrictament un nivell de risc; aquesta consideració seria pretenciosa tenint en compte la complexitat de les variables que influeixen en un accident de trànsit. Es tracta d’un valor orientatiu que adverteix de la presència en el lloc de treball de condicions favorables a l’accident de trànsit i cal valorar-lo segons l’escala següent: 1 AT molt baix 2 AT baix 4 AT moderat 8 AT alt 16 AT molt alt
 12. 12. pagina 15.ai 150.00 lpi 45.00° 90.00° 75.00° 105.00° 22/12/2009 22/12/2009 10:00:34 10:00:34Cian de cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro de cuatricromíaPANTONE Blue 072 M cuatricromíaMagenta cuatricromíaAmarillo cuatricromíaNegro cuatricromíaPANTONE II Mètode Dades de l’empresa ..............................................................................................................18 Fase 1: Detecció dels factors de risc 1.1 Plantilla de detecció dels factors de risc ...................................................22 Fase 2: Identificació de riscos i valoració 2.1 Qüestionaris.............................................................................................................25 2.2 Full de resultats .....................................................................................................44 Fase 3: Planificació de l’activitat preventiva 3.1 Accions de millora.................................................................................................49 Bibliografia ..........................................................................................................................55
 13. 13. Dades de l’empresa
 14. 14. Dades de l’empresa IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA Nom o raó social Adreça raó social Municipi DADES DE L’EMPRESA Província Codi postal Telèfon Adreça electrònica CIF o NIF CCC Plantilla Activitat econòmica CCAE Nom o raó social Adreça raó social Municipi DADES DEL CENTRE Província Codi postal Telèfon Adreça electrònica DE TREBALL 1 CIF o NIF CCC Plantilla Activitat econòmica CCAE Data/es de les visites al / / / / / / centre avaluat: / / / / / / Professionals competents que han intervingut en l’avaluació1: Nivell Especialitat Tipus d’avaluació: Nivell Especialitat INICIAL Nivell Especialitat DADES DE Nivell Especialitat REVISIÓ DE CANVIS L’AVALUACIÓ DE RISCOS Persones que han acompanyat els avaluadors per part de l’empresa: REVISIÓ SOBRE ELS DANYS Càrrec a l’empresa Càrrec a l’empresa PERIÒDICA Càrrec a l’empresa Persones que han acompanyat els avaluadors per part dels treballadors o els seus representats: Delegat de prevenció SÍ NO Delegat de prevenció SÍ NO Delegat de prevenció SÍ NO DATA D’ACTUALITZACIÓ DE LES DADES PERSONA RESPONSABLE DE L’AVALUACIÓ / / 1 Empleneu aquest apartat només quan l’adreça del centre de treball objecte de l’avaluació és diferent de l’adreça de la raó social.18
 15. 15. Dades de l’empresa DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL2 NOM DE L’EMPRESA CCC NIF/CIF CCAE LLOC DE TREBALL CODI TREBALLA3 TORN TORNS SÍ NO RENDIMENT SÍ NO SÍ NO NOCTURN DADES DE L’ACTIVITAT DE CONDUCCIÓ Tipus de vehicle Nombre de vehicles Antiguitat del/s vehicle/s Recorregut habitual: Urbà Interurbà/Comarcal Nacional Internacional ALTRES TASQUES IDENTIFICACIÓ DELS TREBALLADORS ASSIGNATS AL LLOC DE TREBALL ENTREVISTATS4 TREBALLADOR SENSIBLE5 NOM / CODI SÍ NO ME MA SE NOM / CODI SÍ NO ME MA SE NOM / CODI SÍ NO ME MA SE NOM / CODI SÍ NO ME MA SE NOM / CODI SÍ NO ME MA SE NOM / CODI SÍ NO ME MA SE NOM / CODI SÍ NO ME MA SE NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS DATA D’ACTUALITZACIÓ DE LES DADES PERSONA RESPONSABLE HOMES DONES / /2 La referència a “lloc de treball” no s’aplica únicament 3 Indiqueu si les persones que ocupen aquests llocs de 4 Indiqueu si els treballadors han estat entrevistats. 5 Indiqueu si els treballadors són menors (ME), estan en a un concepte físic sinó també a una ocupació, un ofici treball treballen per torns (amb rotació o no) i/o si el situació d’embaràs o lactància (MA) o són especialment o un conjunt de tasques desenvolupades per una seu sou final depèn d’un major o menor rendiment sensibles als riscos presents al lloc de treball (SE). mateixa persona. (prima) i/o si treballen de nit. 19
 16. 16. Fase 1: Detecció dels factors de risc1.1 Plantilla de detecció dels factors de risc
 17. 17. Fase 1 1.1 Plantilla de detecció dels factors de risc Quadre 1. FACTORS DE RISC GENERALS A GESTIÓ PREVENTIVA B FACTORS TEMPORALS C FACTORS PSICOSOCIALS D VIGILÀNCIA DE LA SALUT 1 Organització preventiva/Delegats A1 * 1 Jornada treball/Pauses B1 1 Comunicació/Entorn social C1 1 Son/Alimentació D1 2 Planificació de la prevenció A2 2 Treball a torns/Nocturn B2 2 Identificació de la feina C2 2 Vigilància i control de la salut D2 3 Informació/Formació A3 3 Manca de temps/Control ritme B3 3 Nivell de responsabilitat C3 4 Hàbits/Actituds A4 4 Estil de lideratge C4 5 Marge per a la iniciativa C5 * Marcar amb una X les caselles de tots els factors de risc que l’afecten. Quadre 2. FACTORS DE RISC ESPECÍFICS SEGONS LES TASQUES E CÀRREGA MENTAL c a F CÀRREGA FÍSICA c a G ENTORN FÍSIC c a H CONDICIONS DE SEGURETAT c a 1 Atenció/Precisió E1-c E1-a 1 Disseny del lloc F1-c F1-a 1 Soroll G1-c G1-a 1 Vehicle/Equip i eines H1-c H1-a 2 Dificultat de la tasca E2-c E2-a 2 Càrrega estàtica/dinàmica F2-c F2-a 2 Il·luminació G2-c G2-a 2 Ordre i neteja H2-c H2-a 3 Nivell d’estrès E3-c -- 3 Ambient tèrmic G3-c G3-a 3 Incendis H3-c H3-a 4 Ventilació G4-c G4-a 4 Instal lació elèctrica . -- H4-a 5 Vibracions G5-c G5-a 5 Mercaderies perilloses H5-c H5-a I ALTRES RISCOS c a 1 Via I 1-c -- 2 ............ I 2-c I 2-a 3 ............ I 3-c I 3-a c Conducció a Altres tasques 22
 18. 18. Fase 2: Identificació de riscos i valoració2.1 Qüestionaris Factors de risc generals...................................................................................25 Factors de risc específics c - conducció.....................................................................................30 a - altres tasques.............................................................................372.2 Full de resultats.................................................................................................................44
 19. 19. 2.1 Qüestionaris Fase 2 A. GESTIÓ PREVENTIVA + - Factors de risc generals A1 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Estan establerts els òrgans de prevenció legalment exigibles? Observacions: Estan definides les funcions i responsabilitats del personal de l’organització preventiva? Organització preventiva/Delegats S’han triat delegats de prevenció? Hi ha un Comitè de Seguretat i Salut? Es reuneix periòdicament? A2 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Hi ha un pla de prevenció per evitar els danys professionals i millorar les condicions de treball? Observacions: Es fan les avaluacions de riscos necessàries? Està dissenyat el pla d’emergència? Planificació Es garanteix la vigilància periòdica de la salut dels treballadors? de la prevenció Hi ha procediments de treball escrits per a les tasques que ho requereixin? S’investiguen els accidents de treball (inclosos els de trànsit) per eliminar-ne les causes? L’índex de sinistralitat està per sota de la mitjana del sector? Les accions preventives estan recollides documentalment? A3 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Hi ha un sistema establert per informar periòdicament el treballador sobre prevenció? Observacions: Els treballadors (inclosos els nous) tenen informació sobre els riscos del seu lloc de treball? Es dóna informació als treballadors nous sobre procediments de treball? Hi ha un responsable de formació a l’empresa? Informació/ S’exigeix algun tipus de formació prèvia per entrar a treballar? Formació El treballador que s’incorpora a un lloc de treball rep alguna formació? Es fan accions formatives en matèria preventiva? Es forma el treballador sobre els seus riscos i les mesures preventives corresponents? Hi ha una formació específica en primers auxilis? Es fa formació en prevenció d’indendis? A4 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 L’empresa té prou interès per la seguretat i les condicions de treball del conductor? Observacions: El treballador mostra una actitud positiva respecte a la seguretat i la salut a l’empresa? Hàbits/ El treballador mostra interès per la prevenció en el lloc de treball? Actituds S’observen hàbits segurs en el desenvolupament de la tasca? El treballador té cura dels equips/eines de treball? El treballador utilitza els elements de protecció? RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALTESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 16 25
 20. 20. Fase 2 2.1 Qüestionaris B. FACTORS TEMPORALS + - Factors de risc generals B1 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 L’horari de treball és de vuit hores com a màxim? RISC: fatiga, accident de trànsit Les hores totals de conducció són raonables? Observacions: Es compleix la normativa sobre temps de conducció/descans? El temps establert de recorregut és suficient? Jornada/ Les pauses són suficients i estan ben distribuïdes? Pauses Les exigències de la feina permeten fer pauses no pautades? El vehicle disposa de tacògraf i se’n fa un ús correcte? Es respecten els dies festius setmanalment? Es fan les vacances corresponents? Horari B2 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Els torns estan ben distribuïts i respecten els cicles del son? RISC: fatiga, accident de trànsit Les condicions de la feina a torns/nocturna són adequades? Observacions: Les condicions de la feina permeten seguir una alimentació correcta? Treball a torns/ S’evita el treball a torns/nocturn a treballadors d’edat avançada o amb problemes de salut? Nocturn La feina a torns/nocturna és voluntària? Els treballadors poden participar en la distribució dels horaris? El calendari de treball a torns/nocturn es coneix amb prou antelació? B3 No Sí VALORACIÓ 1 2 4 8 16 És complicat absentar-se del lloc de treball? RISC: fatiga, accident de trànsit Hi ha l’obligació de recuperar els retards? Observacions: Manca de temps/ El marge per controlar el temps de treball és curt? Control del ritme El ritme de treball està condicionat per causes externes? El conductor se sent pressionat pels ritmes marcats? S’han detectat conductors amb símptomes d’estrès? Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALT ESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 1626
 21. 21. 2.1 Qüestionaris Fase 2 C. FACTORS PSICOSOCIALS + - Factors de risc generalsC1 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 La feina permet la relació entre els companys? RISC: insatisfacció laboral L’ambient de treball és positiu? Observacions: Hi ha un espai comú per als conductors? Es coneixen les funcions que desenvolupen els companys?Comunicació/ Els conflictes entre treballadors són inhabituals?Entorn social S’organitzen accions per potenciar les relacions? La feina i la vida privada estan prou separades? La feina permet l’estabilitat dels vincles familiars/socials? La feina permet al conductor dormir a casa?C2 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 La remuneració és adequada a la feina que es desenvolupa? RISC: insatisfacció laboral Hi ha possibilitats de promoció? Observacions: La tasca està reconeguda dins de l’organització?Identificació El conductor percep la seva feina com a important?amb la feina El conductor mostra interès per la seva feina? El conductor troba un equilibri entre allò que aporta a l’empresa i allò que en rep? La feina és estable?C3 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El nivell de responsabilitat que s’exigeix al conductor és adequat al que li correspon? RISC: insatisfacció laboral Les aptituds del conductor es corresponen amb la tasca que realitza? Observacions:Nivell de El conductor rep suport de l’empresa davant de possibles incidències?responsabilitat Estan ben definides les funcions i les responsabilitats? Les normes d’actuació són clares i concises?Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALTESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 16 27
 22. 22. Fase 2 2.1 Qüestionaris C. FACTORS PSICOSOCIALS + - Factors de risc generals C4 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Els responsables mostren interès per informar/formar els treballadors? RISC: insatisfacció laboral Els responsables donen exemple mostrant actituds preventives? Observacions: Hi ha formes de reforç respecte a la feina ben feta? Estil de Hi ha retroacció sobre la feina realitzada? lideratge Hi ha una comunicació fluida bidireccional? Es tenen en compte les opinions del treballador? Hi ha mecanismes de participació dels treballadors en les decisions sobre la feina? Les decisions es prenen amb els treballadors? Els conflictes amb el cap són inhabituals? C5 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Es permet un cert grau d’autonomia? RISC: insatisfacció laboral Marge per a la El treballador pot tenir iniciativa en la resolució d’incidències? Observacions: iniciativa Hi ha un marge de llibertat per planificar la feina? El nivell de control per part dels comandaments és l’adequat? Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALT ESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 1628
 23. 23. 2.1 Qüestionaris Fase 2 D. VIGILÀNCIA SANITÀRIA + - Factors de risc generalsD1 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 L’horari de feina preveu prou temps per fer els àpats? RISC: malaltia professional Hi ha un horari establert per a les hores dels àpats? Observacions: Les hores dels àpats són sempre les mateixes? Les hores dels àpats són les adequades?Son/ El conductor manté una dieta equilibrada?Alimentació El conductor coneix els hàbits correctes de son/alimentació? El conductor s’absté de consumir begudes alcohòliques a la feina? El consum de tabac és inexistent o moderat? Es respecta el cicle son/vigília? S’han detectat alteracions del son en els conductors?D2 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Es fan revisions periòdiques de la salut en funció dels riscos? RISC: malaltia professional La vigilància i el control de la salut la fa personal competent? Observacions: Les revisions tenen en compte els riscos específics (estrès, apnea del son...)? Es prenen mesures per als/les treballadors/ores especialment sensibles o embarassades?Vigilància i Es fa un seguiment de les malalties del conductor i les absències a la feina?control de la salut La ingesta de psicofàrmacs (analgèsics, sedants, estimulants...) està controlada mèdicament? Es disposa de material de primers auxilis adequat? El vehicle disposa de farmaciola? S’han detectat conductors amb síndrome d’apnea del son?Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALTESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 16 29
 24. 24. Fase 2 2.1 Qüestionaris E. CÀRREGA MENTAL + - Factors de risc específics: conducció (c) E1 No Sí VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El nivell d’atenció requerit és elevat? RISC: fatiga Atenció/ El cicle d’atenció continuada és llarg? Observacions: Precisió És difícil fer pauses espontànies no pautades? La conducció és preferentment per via urbana? E2 No Sí VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Al conductor li manca experiència i prou formació? RISC: accident de trànsit Fa altres tasques a més de la conducció (càrrega i descàrrega, repartiment...)? Observacions: Mostra dificultats en la realització d’alguna de les tasques? Dificultat El conductor creu que rep una quantitat d’informació excessiva? de la tasca Hi ha tasques simultànies a la conducció (missatges de ràdio, atenció al client...)? El tipus de remuneració és proporcional al nombre de viatges? Els tipus de via/recorreguts són complicats? E3 No Sí VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El ritme de treball és difícil de seguir? RISC: accident de trànsit, malaltia La feina s’ha de desenvolupar sota pressió? professional, fatiga, insatisfacció laboral Les condicions en què es condueix són inadequades? Observacions: Es condueix de nit? Nivell El conductor ha de resoldre tot sol les incidències? d’estrès Les demandes de la feina superen els recursos dels conductors per efectuar-les? Hi ha dificultats a desconnectar de la feina després de la jornada laboral? El conductor manifesta que somia la feina? El conductor pateix freqüentment alteracions digestives, insomni, ansietat, cefalees...? El conductor mostra ansietat perquè ha perdut punts del permís de conducció? El conductor mostra temor d’un possible accident de trànsit? Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALT ESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 1630
 25. 25. 2.1 Qüestionaris Fase 2 F. CÀRREGA FÍSICA + - Factors de risc específics: conducció (c)F1 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El disseny del vehicle i els seus elements permeten una postura de treball correcta? RISC: fatiga És correcta la disposició dels indicadors de control en el quadre? Observacions: Els miralls retrovisors estan situats correctament?Disseny dellloc (vehicle) El volant està situat a l’alçada dels colzes? El seient és regulable i s’adapta a tots els treballadors? El respatller és regulable i pot adaptar-se a tots els treballadors? El sòl del vehicle és adequat i segur?F2 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El temps continuat de conducció és inferior a les dues hores? RISC: fatiga Les pauses són suficients? Observacions: El conductor accedeix còmodament a tots els indicadors de control? El conductor coneix la forma d’asseure’s correctament?Càrrega estàtica/dinàmica El conductor adopta postures correctes? S’aprofiten les pauses/aturades per relaxar la musculatura? Nombre de conductors que manifesten mal d’esquena Temps assegut continuat Temps assegut totalObservacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALTESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 16 31
 26. 26. 2.1 Qüestionaris Fase 2 G. ENTORN FÍSIC + - Factors de risc específics: conducció (c)G5 No Sí VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Hi ha vibracions destacables al vehicle? RISC: malaltia professional, fatiga Les vibracions són altes? Observacions: Les vibracions són globals? Produeixen molèsties en conduir (mareig, cefalees, lumbàlgies, trastorns gàstrics)? Al vehicle li manquen les suspensions adequades?Vibracions Al vehicle li manquen dispositius antivibracions al seient? Les vibracions es transmeten mà-braç? Produeixen molèsties al conductor (dolor, entumiment, formigueig de les extremitats superiors, rigidesa, disminució de la força muscular? El temps d’exposició és significatiu? Origen de les vibracions:Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALTESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 16 33
 27. 27. Fase 2 2.1 Qüestionaris H. CONDICIONS DE SEGURETAT + - Factors de risc específics: conducció (c) H1 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El vehicle està autoritzat i té la documentació en regla? RISC: accident de trànsit El vehicle passa la ITV reglamentària? Observacions: El vehicle té menys de cinc anys? El vehicle té tots els elements en bon estat? Es fa el manteniment periòdic establert pel fabricant? Es documenten les tasques de manteniment del vehicle? Vehicle/ El conductor revisa el vehicle diàriament? Equips i eines Hi ha un comunicat d’incidències i s’utilitza? El vehicle disposa dels elements suficients de seguretat activa? El vehicle disposa dels elements suficients de seguretat passiva? El vehicle disposa d’equips de localització (GPS, GMS…? El vehicle disposa de les eines bàsiques per a possibles incidències? H2 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El vehicle es manté net i ordenat? RISC: accident de treball (cops/talls per Hi ha espais adequats per guardar les eines i emmagatzemar material? eines, caiguda mateix nivell, contacte amb Observacions: substància càustica/corrosiva) Ordre i Les eines es guarden als llocs adients? neteja Les eines estan netes? Observacions: La neteja del vehicle es fa de forma segura? El personal té informació sobre els productes perillosos de neteja? H3 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El conductor coneix els riscos d’incendi del vehicle? RISC: accident de treball (incendis/explosió) Els vehicles disposen d’extintors adequats? Observacions: El conductor sap fer un ús correcte dels extintors? Incendis Els extintors són revisats anualment? El conductor mostra hàbits segurs (ordre, neteja, no fumar...)? La instal.lació elèctrica del vehicle es revisa periòdicament? Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALT ESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 1634
 28. 28. 2.1 Qüestionaris Fase 2 H. CONDICIONS DE SEGURETAT + - Factors de risc específics: conducció (c)H5 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El vehicle disposa de l’autorització per al transport de mercaderies perilloses? RISC: accident de treball (incendis/explosió, contacte amb substància càustica/corrosiva) Les plaques estan en bon estat i són visibles? malaltia professional. El conductor té l’autorització especial per al transport de mercaderies perilloses? Les mercaderies perilloses transportades estan identificades i etiquetades? Observacions: Estan correctament envasades i dipositades? Els recipients són segurs? El transport i la manipulació es fan en condicions segures? S’utilitzen mètodes de treball segurs? Es disposa de procediments escrits per a les operacions de risc significatiu? La instal.lació elèctrica del vehicle es revisa periòdicament? Es disposa d’autorització en operacions de transvasament amb risc?Mercaderiesperilloses (MP) S’evita fer el transvasament de productes inflamables per caiguda lliure? En el transvasament de productes inflamables es connecten cables de connexió equipotencial? El conductor coneix el perill de les càrregues electroestàtiques? Es fan de forma segura les operacions de neteja del vehicle? Es disposa dels extintors adequats? Els extintors són revisats segons la normativa? El conductor sap fer un ús correcte dels extintors? El conductor està informat dels riscos i prou format? Els conductors utilitzen els EPI necessaris? Els conductors mostren hàbits segurs (no menjar, beure o fumar)? En les revisions de la salut dels conductors exposats a MP es tenen en compte els riscos específics?Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALTESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 16 35
 29. 29. Fase 2 2.1 Qüestionaris C Tasca de conducció I. ALTRES FACTORS DE RISC + - Factors de risc específics: conducció (c) I1 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El trajecte és conegut pel conductor? RISC: accident de trànsit, fatiga Els recorreguts acostumen a ser els mateixos? Observacions: Generalment, es condueix per vies en bon estat? Els tipus de via són de fàcil accés? Tipus de via Els recorreguts són fàcils i clars? Tipus de via: Autopista/Autovia Via urbana Via interurbana I2 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 RISC: Observacions: I3 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 RISC: Observacions: Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALT ESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 1636
 30. 30. 2.1 Qüestionaris Fase 2 E. CÀRREGA MENTAL + - Factors de risc específics: altres tasques (a)E1 No Sí VALORACIÓ 1 2 4 8 16 El nivell d’atenció requerit és elevat? RISC: fatigaAtenció / El cicle d’atenció continuada és llarg?Precisió Observacions: És difícil fer pauses espontànies no pautades?E2 No Sí VALORACIÓ 1 2 4 8 16 Al treballador li manca prou experiència i formació? RISC: accident de treball, fatiga El treballador mostra dificultats en la realització d’alguna de les tasques? Observacions: El treballador creu que rep una quantitat excessiva d’informació?Dificultat tasca El temps per complir la tasca és massa ajustat? Les condicions de treball són inadequades? El treballador ha de resoldre sol les incidències?Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALTESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 16 37
 31. 31. Fase 2 2.1 Qüestionaris F. CÀRREGA FÍSICA + - Factors de risc específics: altres tasques (a) F1 Sí No VALORACIÓ 1 2 4 8 16 L’espai és suficient i adequat a la tasca que es fa? RISC: accident de treball (cops/talls per La superfície del pis és ferma i segura? eines, caiguda mateix nivell, sobreesforços), fatiga Disseny L’àrea de treball permet una postura de treball correcta? del lloc És correcta la disposició de les eines/equips de treball? Observacions: Les eines i els equips s’adapten als treballadors? F2 No Sí VALORACIÓ 1 2 4 8 16 La postura de treball exigeix sobreesforços? RISC: accident de treball (cops/talls per És difícil combinar la posició dret/assegut? eines, caiguda mateix nivell, caiguda diferent nivell, sobreesforços), fatiga Les pauses durant la realització de la tasca són insuficients? La tasca exigeix esforç físic excessiu? Observacions: La tasca exigeix moviments repetitius? Es fa manipulació manual de càrregues? Càrrega estàtica/ Hi ha desplaçaments importants amb la càrrega? dinàmica Es manipulen les càrregues de forma incorrecta? Es fan operacions de trasllat empenyent o arrossegant la càrrega? Les càrregues que es manipulen són superiors a 15 kg de pes? En les operacions s’eleven els braços per sobre del nivell de les espatlles? Hi ha un desconeixement sobre la manipulació correcta de la càrrega? Sexe Temps de càrrega Característiques de la càrrega ( pes/volum): Observacions: RISC MOLT BAIX RISC BAIX RISC MODERAT RISC ALT RISC MOLT ALT ESCALA DE VALORACIÓ 1 2 4 8 1638

×