Construccio_tunels_hiperbarics.pdf

387 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Construccio_tunels_hiperbarics.pdf

 1. 1. ı CAT ı CAST ıConstruccióde túnelsen condicionshiperbàriques
 2. 2. DL: T-2007-2007 Direcció General Sepúlveda, 148-150 - 08011 Barcelonade Relacions Laborals www.gencat.cat/alafeinacaprisc Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l’Ebre Centres de Seguretat Pl. d’Eusebi Güell, 4-5 Av. Montilivi, 118 Pol. Ind. El Segre Polígon Camp Clar i Salut Laboral 08034 Barcelona 17003 Girona J. Segura i Farré, 728-B Riu Siurana, 29-B 25071 Lleida 43006 TarragonaInspeccions Provincials Trav. de Gràcia, 303 Álvarez de Castro, 4, 2n Riu Besòs, 2 Vidal i Barraquer, 20 de Treball 08025 Barcelona 17001 Girona 25001 Lleida 43005 Tarragona i Seguretat Social Serveis Territorials Albareda, 2-4 Rutlla, 69-75 General Britos, 3 J. Baptista Plana, 29-31 De la Rosa, 9 de Treball 08004 Barcelona 17003 Girona 25007 Lleida 43005 Tarragona 43500 Tortosa Per a més informació
 3. 3. CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS EN CONDICIONS HIPERBÀRIQUES 1Què son els treballs de les eines de tall de les tuneladores.en condicions hiperbàriques? Les situacions que poden desembocar en una intervenció hiperbàrica es classifiquen en duesLa creixent utilització de tuneladores de gran dià- tipologies:metre en el nostre país ha aportat nous mètodes Treballs de manteniment i canvi d’eines de lai tipologies de treball, i consegüentment, noves roda de tall.problemàtiques sobre seguretat i salut que elsprofessionals de la prevenció de riscos laborals Treballs de reparació d’emergència.han d’afrontar malgrat comptar amb poques Durant la inspecció prèvia a l’execució dels tre-referències o antecedents. Aquestes tunelado- balls existeix el risc que caiguin materials de lares, denominades EPB (Earth Pressure Balanç o paret del front d’excavació, si aquest no és esta-equilibri de pressió de terres), tenen la virtut de ble. Per aquest motiu s’ha de vigilar, durant tot eltreballar mantenint el front d’excavació pressu- procés, tant el front d’excavació com el nivell deritzat de manera controlada, és a dir, exercint i l’aigua. Un cop feta la inspecció, es decideixen lesmantenint un nivell de pressió adequat que eviti condicions en les quals s’han de fer els treballs:l’ensorrament del terreny sobre el cap de tall i es- en condicions hiperbàriques o en condicions nor-cut. Aquest fet provocaria dificultats en l’avenç, mals de pressió.aparició de cavernes exteriors a l’anell, desgastsuplementari i assentaments a la superfície quepodrien afectar les infraestructures i edificacionsa les rodalies de la traça del túnel.L’ensorrament comportaria la dificultat d’accedir ala part davantera de la tuneladora, cosa necessàriaper al seu manteniment, excepció feta pel perso-nal qualificat i en cicles controlats de compressió,treball i descompressió. El curs de formació que espresenta aborda els treballs en condicions hiperbà-riques en l’àmbit de les tuneladores, per tractar-sede la faceta més important i nova del manteniment
 4. 4. 2 CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS EN CONDICIONS HIPERBÀRIQUESRiscos en els treballs hiperbàricsEs classifiquen en dos grups:Riscos de treball amb maquinària Riscos del treballen espais confinats: en ambient hiperbàric: Caiguda de persones a diferent nivell. Caigudes Accidents disbàrics o per descompressió. d’alçada. Caiguda de persones al mateix nivell. Caiguda d’objectes per desplom. Caiguda d’objectes per manipulació. Trepitjades d’objectes. Xocs amb objectes immòbils. Cops per eines. Projeccions de partícules. Atrapaments. Sobreesforços. Exposició a temperatures extremes. Cremades. Radiacions no ionitzants. Soroll. Pols. Risc elèctric.
 5. 5. CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS EN CONDICIONS HIPERBÀRIQUES 3Protocol de seguretat i salut Assegurar els primers auxilis i el trasllat de fe- rits al centre mèdic corresponent, adaptant elEl protocol de seguretat i salut estableix les pre- Pla d’emergències a les activitats específiquesvisions respecte a prevenció de riscos laborals previstes.durant les activitats en condicions hiperbàri- Formar els treballadors/ores en temes de pre-ques, així com els serveis sanitaris necessaris venció de riscos, en les tasques que realitza enper a aquest tipus d’actuacions, la funcionalitat el medi hiperbàric.i maneig dels equips i eines, i també la resta demitjans de seguretat i conducta del personal del’obra, en favor de la prevenció i la realització deles feines en les millors condicions de treball.S’enumeren a continuació els objectius principalsdel protocol: Preservar la integritat dels treballadors/ores i de totes les persones de l’entorn. Organitzar el treball de manera que es minimit- zin els riscos. Determinar les millores en les instal·lacions per a la millor protecció col·lectiva i de l’individu. Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. Proporcionar als treballadors/ores els coneixe- ments necessaris per a l’ús correcte i segur dels equips i eines. Fixar les mesures de control de les condicions ambientals.
 6. 6. 4 CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS EN CONDICIONS HIPERBÀRIQUESMesures preventives Totes les persones que estiguin treballant en laque cal adoptar cambra hiperbàrica, en les operacions de repara- ció i manteniment, han d’utilitzar arnès de segure- tat lligat a punts fixos o dispositius anticaigudes.Les mesures preventives que s’han d’implantar ique s’imparteixen al curs de formació esmentat Cal planificar la ubicació exacta de cadascunsón: dels materials, comprovant-ne l’estabilitat, i amb espais suficients per facilitar les manio- Els compartiments d’accés a la cambra hiper- bres de càrrega i descàrrega. bàrica han d’estar sempre accessibles per a tots els treballadors/ores com a via d’escapa- Els treballs de manteniment i reparació només ment. Per aquest motiu, les seves portes no els poden fer treballadors/ores que tinguin la han d’estar mai bloquejades per tubs, cables o formació específica per dur-los a terme. qualsevol tipus de material o obstacles. En cas necessari, s’ha de controlar la zona de treballs de manteniment contra l’accés no au- toritzat, per crear una zona de seguretat. Abans de fer les tasques de manteniment o de reparació, s’han de netejar les peces de les mà- quines, especialment, les connexions i el cara- golam. Acabats els treballs de manteniment, s’han de netejar tots les esglaons, estreps, agafadors, baranes, replanells, plataformes, escales de mà, etc. No s’han d’utilitzar productes de neteja abra- sius, només es faran servir draps sense fils. Cal fer un ús correcte i obligatori dels equips de protecció individual.
 7. 7. CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS EN CONDICIONS HIPERBÀRIQUES 5 S’han de seguir, estrictament, les indicacions En cas d’haver de moure la roda de tall de la especificades a les instruccions operatives per tuneladora, cap treballador/ora no ha de ro- a les inspeccions, treballs de manteniment i mandre dins la cambra. canvi d’eines de la roda de tall. El moviment de la roda de tall ha d’estar con- S’ha d’informar els treballadors/ores de tots els trolat, i cal assegurar que aquest accionament riscos i de les mesures preventives emprades, solament pugui dur-se a terme des de l’avant- prèviament a l’inici dels treballs especials de cambra, i que compti amb un dispositiu de manteniment. seguretat (clau de seguretat) perquè des de la cabina de comandament el pilot no pugui, acci- Cal disposar a l’obra d’un recurs preventiu per dentalment, accionar-la i atrapar algun treba- controlar l’eficàcia del sistema de seguretat. llador/ora que romangui en la zona de treball. Durant els treballs de manteniment i reparació Totes les plataformes i suports de càrrega han que es facin a una alçada superior a la del cos de fixar-se als punts de subjecció previstos. humà, cal utilitzar els mitjans de seguretat pre- vistos i les plataformes de treball adients. Tots els equips elevadors necessaris han d’estar
 8. 8. 6 CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS EN CONDICIONS HIPERBÀRIQUES Cal lligar correctament les càrregues que cal moure. Cal mantenir el funcionament correcte dels dis- positius d’aturada d’emergència de la marxa endavant de la tuneladora. En tot moment, els treballs s’han de fer ade- quadament, evitant-ne els riscos posturals. Les connexions de caragolam que s’hagin aflui- xat durant els treballs de manteniment s’han de collar fortament i amb la intensitat exacta per mitjà dels pars preceptius. Durant el canvi d’eines i a causa de les tem- peratures elevades en l’ambient on es fan els col·locats en els suports previstos i cal verificar- treballs, els operaris/àries s’han d’hidratar con- ne el manteniment per garantir-ne la seguretat tínuament mitjançant begudes isotòniques. del funcionament. S’han d’organitzar torns i rotacions per mini- Abans d’aixecar cap càrrega, s’ha de comprovar mitzar l’exposició als riscos existents. la resistència del punts de lligam i l’estabilitat de la càrrega. Per fer els treballs de canvi d’eines en la roda de tall de la tuneladora, s’han d’utilitzar platafor- Està prohibit fer treballs en la mateixa vertical mes de treball d’un mínim de 60 cm d’ampla- d’una càrrega. da. La descàrrega i col·locació de les eines de tall A tota la tuneladora, els llocs de treball han s’han de fer mitjançant recursos mecànics. d’estar senyalitzats d’acord amb el que dicta el Està prohibit romandre sota càrregues suspe- Reial decret 485/1997 i han de disposar d’una ses. il·luminació adequada i suficient.
 9. 9. CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS EN CONDICIONS HIPERBÀRIQUES 7Normativa d’aplicació determinades taules de l’Ordre de 14 d’octubre de 1997. BOE de 18 de febrer. Reial decret 863/1985, de 2 d’abril. Reglament Ordre de 20 de juliol de 2000 per la qual es mo- general de normes bàsiques de seguretat mine- difiquen les normes de seguretat per a l’exercici ra. BOE de 12 de juny (I Instruccions Tècniques d’activitats subaquàtiques, aprovades per Or- Complementàries). dre de 14 d’octubre de 1997. BOE de 7 d’agost. Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposici- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual ons mínimes en matèria de senyalització de se- es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, guretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril. de Prevenció de riscos laborals, en matèria de Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Dispo- coordinació d’activitats empresarials. BOE sicions mínimes de seguretat i salut relatives a núm. 27 de 31 de gener. Correcció d’errors al la utilització pels treballadors d’equips de pro- BOE núm. 60, de 10 de març de 2004. tecció individual. BOE de 12 de juny. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol. Dis- posicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost. Modificat per Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre BOE de 13 de novembre. Ordre de 14 d’octubre de 1997. Normes de se- guretat per a l’exercici d’activitats subaquàti- ques. BOE de 22 de novembre. Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Dis- posicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre. (Modificat pel RD 604/2006). Resolució, de 20 de gener de 1999. Actualitza
 10. 10. 8 CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS EN CONDICIONS HIPERBÀRIQUESNormativa específicaper a treballs hiperbàrics Ordre de 20 de gener de 1956 per la qual s’aprova el reglament d’higiene i de Seguretat Social en treballs realitzats en caixons amb aire comprimit. OM 14/10/97 normes de seguretat per a l’exer- cici d’activitats subaquàtiques.

×