Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kako Da Porez Ne Pojede Dobit.Pdf

3,432 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kako Da Porez Ne Pojede Dobit.Pdf

  1. 1. ZA POČETNIKE NOVEMBARSKI PROBNI ZAVRŠNI RAČUN Kako da porez ne pojede dobit Raditi probne završne račune tokom godine je preporučljivo; uraditi probni završni račun sa mesecom novembrom, moglo bi se reći da je obavezno. Potrebno je da sa što većom tačnošću procenite poslovni rezultat, dobit ili gubitak, te da u preostalih mesec dana preduzmete potrebne radnje kako bi dobijeni rezultat odgovarao vašim poslovnim interesima. Autor: Jovan Šukara P osmatrano s poreskog aspe- umanjuje oporezivu dobit u nared- ostvarenu dobit plaćate 10% poreza kta, iskazivanje gubitka u nih 10 godina. To, praktično, znači i još 19% ako se odlučite da sebi is- poslovanju može se smatrati da kada u nekoj od tih narednih 10 platite ostvarenu dobit, što se može povoljnim, jer se ne obračunava godina ostvarite dobit, porez nećete smatrati podnošljivim. Ostvarena platiti u visini ranije ostvarenih gu- dobit za osnivače preduzeća ne ulazi bitaka, jer će se ostvarena dobit u prijavu njihovog godišnjeg dohot- Kada završni račun na kraju poslovne poništiti sa ranije ostvarenim gubit- ka kao građana. godine pokaže da su prihodi vašeg kom (npr. u tekućoj poslovnoj godini Ako ste po Zakonu o privred- preduzeća/radnje veći od rashoda ostvarite gubitak od 100 dinara, a u nim subjektima preduzetnik (rad- poslovali ste sa dobitkom, a ako su narednoj dobit od 150 dinara, za tu nja, STR, SZR, itd.) situacija je rashodi veći od prihoda, poslovali narednu godinu platićete porez na mnogo lošija. I za preduzetničke ste sa gubitkom. dobit na iznos od 50 dinara). radnje važi porez na dobit od 10%. Jedna od najčešćih grešaka Međutim, dobit je ujedno i osnovica porez na dobit, a socijalni dopri- koju kao preduzetnik možete za obavezne socijalne doprinose, nosi se obračunavaju na najnižu napraviti jeste da u prvoj godini ili za koje je propisana stopa od 36%. osnovicu. S druge strane, osim što u prvim godinama poslovanja u po- Tu treba zapaziti da se socijalni do- iskazani gubitak može biti jasan sig- slovnim knjigama ne prikažete sve prinosi, ukoliko je dobit niža od cca nal da se niste uspešno pozicioni- rashode, da biste izbegli iskazivanje 200.000,00 dinara, obračunavaju rali na tržištu ili ste izgubili ranije gubitka. U tom slučaju, kada u na- stečenu poziciju, zbog njega vam rednim godinama poslovanja ostva- se pri podnošenju zahteva za kredit rite dobit, na nju vam se obračunava Osnovni propisi koji regulišu ovu vrata banaka najčešće zatvaraju. porez koji morate platiti. Takođe, i oblast: Zakon o porezu na dobit Ako, međutim, nemate nameru da na neiskazane troškove ćete platiti preduzeća, Zakon o prezu na doho- se obraćate bankama za kredite i porez. Koliki? U nekim slučajevima dak građana, Zakon o računovodstvu pri tome smatrate da je gubitak i do 61%! i reviziji. nastao zbog trenutno loših uslova Iskazivanje ostvarene dobi- na tržištu, povećanih rashoda kao ti, naročito velike dobiti, prvenst- posledice pokretanja posla ili nekih veno znači da ćete platiti veći iznos na tih cca 200.000,00 dinara bez drugih većih izdataka u tekućoj go- poreza. Ako ste vlasnik preduzeća obzira koliko je dobit niska, jer je dini, onda treba da imate u vidu jed- (privrednog društva, društva sa to tzv. najniža osnovica na koju se nu povoljnost – da ostvareni gubitak ograničenom odgovornošću i sl.), na obračunavaju socijalni doprinosi i 22 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
  2. 2. ZA POČETNIKE primenjuje se čak i ako ste iskazali tvarili veliku dobit, čeka vas još i radnji koje ostvare dobit veću od gubitak. Sa druge strane, na deo 10% godišnjeg poreza na dohodak cca 200.000,00 dinara predstav- dobiti koja je veća od petostruke građana koji plaćaju svi oni čiji su lja izuzetno veliko opterećenje i najviše osnovice (cca 2,6 miliona di- prihodi po svim osnovama veći od svi koji su u prošlosti potcenili ovu nara) ne obračunavaju se obavezni cca 1,6 miliona dinara, odnosno po okolnost negde sredinom naredne socijalni doprinosi. Ali, ako ste os- stopi od 15% kada su ti prihodi veći godine, kada dobiju rešenje o razlici od cca 3,3 miliona između poreza za prošlu i akontacije Zaključivanje fiskalnih kasa dinara. Za razliku od dobiti koju ostvare za tekuću godinu, na najteži način shvate svoj „lako ćemo“ pristup. 31. decembra, sa jedne, i pre- preduzeća i koja njihovim osnivačima Tada se više ništa ne može učiniti. Zato, ako ste vlasnik preduzetničke daja PDV obračuna najkas- ne ulazi u osnovicu za godišnji porez na radnje (STR, SZR, agencije, biroa i dr.) – budite posebno oprezni. nije do 10. januara, sa druge dohodak građana, ostvarena dobit kod ISKAZIVANJU POSLOVNOG strane, čine da je vaš mane- preduzetničkih rad- nji ulazi u tu osno- REZULTATA TREBA POSVETITI ODGOVARAJUĆU PAŽNJU varski prostor oko korigovan- vicu. Da ponovim, Tačno je da se rezultat koji je stvaran jedanaest meseci ne može ja poslovnog rezultata posle 36% obaveznih so- cijalnih doprinosa radikalno menjati u poslednjih me- sec dana, ali mogu se preduzeti tih datuma simboličan. kod preduzetničkih značajni koraci. 24 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
  3. 3. ZA POČETNIKE Narednih mesec dana Zakonski rok za predaju fi- „izbaci kompjuter“ može moguće je iskoristiti tako da se napravi 3% troškova nansijskih izveštaja (završnog dovesti do neprimereno ve- likih poreskih opterećenja. reprezentacije. Razni troškovi održavanja za koje računa) je 28. februar, a To su ujedno i situacije kada se u praksi najčešće i poseže vi određujete vreme kada će se obaviti, mogu se ura- poreskih prijava 10. mart, za za nedozvoljenim načinima umanjivanja poreskih obave- diti upravo sada, pred kraj godine i tako uticati na preduzeća, odnosno 15. mart za, što je veoma često hod po vrlo tankom ledu. povećanje rashoda, odnosno smanjenje dobiti. Nabavkom za preduzetnike. To su zakon- SKRŠTENIH RUKU i plaćanjem osnovnih sred- stava, čak i davanjem avansa ski rokovi – najisplativije je da ČEKATI KRAJ DECEMBRA NIJE u ovoj godini, stiče se pravo na poreski kredit, što u pores- ih probno sačinite početkom DOBAR IZBOR Zaključivanje fiskalnih kasa kom bilansu može umanjiti obavezu plaćanja poreza na decembra, da biste u preo- 31. decembra, sa jedne, i predaja PDV obračuna dobit i do 70%, što svakako nije sitnica. Svu imovinu koju stalom vremenu u decem- najkasnije do 10. januara, sa druge strane, praktično koristite u poslovne svrhe možete i treba da iskažete bru učinili potrebne korake u vas onemogućavaju da pre- duzmete bilo kakve naknadne u poslovnim knjigama i da po tom osnovu obračunate pravcu korigovanja poslovnog aktivnosti kojima biste mogli korigovati poslovni rezultat. amortizaciju, koja, takođe, utiče na smanjenje dobiti. rezultata u željenom smeru. Posle tih datuma vaš mane- varski prostor je simboličan. Za sve zaposlene koji su bili Treba imati na umu na službenim putovanjima u jivanje dobiti, a time i poreza na da se, što zbog božićnih, što zemlji i inostranstvu treba proveriti dobit na nedozvoljen, nezakonit zbog novogodišnjih praznika, oko da li su podneli obračune dnevnica način, zakonski je sankcionisano ka- Nove godine u administraciji rela- i drugih troškova takvih putovanja. znama koje se mere stotinama hil- tivno malo radi. Zaključno sa 31. Ako vam neko od dobavljača nije jada dinara, a u nekim slučajevima decembrom PDV obračune predaju i dostavio fakturu za isporučenu robu to je i krivično delo. Dobro poznavan- mesečni i tromesečni obveznici, što ili izvršene usluge treba kod administracije stvara istu zatražiti kako bi se posebnu zauzetost. U iskazala u troškovima Porez na dobit preduzeća (privrednih društava) = 10% + 19% istom periodu se obavl- poslovanja. poreza na prihode od kapitala kada se dobit podiže jaju uobičajeni godišnji Takođe, ukoliko Porez na dohodak građana (radnje, preduzetnici) = 10% + popisi (inventari) što probni obračun pokaže 36% socijalnih doprinosa + do 15% godišnjeg poreza remeti uobičajeni ritam da ćete ostvariti manji rada, kako kod vaših za- gubitak, a to ne želite, poslenih radnika, tako i u poslednjem mesecu još uvek je propisa vama i vašem računovođi kod vaših poslovnih partnera. možete izvršiti neki posao, prodati omogućava da na zakonit način is- Zbog svega navedenog jasno robu ili gotove proizvode, pružiti koriste sve predviđene olakšice i je da su druga polovina novembra i uslugu i slično i iskazati pozitivan pogodnosti. To ne sme biti, kako prva polovina decembra optimalno rezultat. se kaže, „traženje rupe u zakonu“, vreme za preduzimanje aktivnosti niti pribavljanje „fiktivne“ doku- oko sagledavanja godišnjeg po- NEDOZVOLJENO mentacije, već planski, analitički, slovnog rezultata, a ne kraj decem- UMANJIVANJE PORESKIH sistematski pristup podešavanju bra ili početak januara. Da i ne spo- OBAVEZA ZAKONOM JE poslovnih aktivnosti sa ciljem is- minjem ostavljanje tog tako važnog OŠTRO SANKCIONISANO kazivanja, za vaše preduzeće ili posla za kraj februara i početak Nije na odmet istaći da su gore spo- preduzetničku radnju, povoljnog marta, kada nastupa zakonski rok minjani postupci u skladu sa propi- poslovnog rezultata. za predaju izveštaja državnim insti- sima i da se ovde sve vreme govori Nepoznavanjem propisa i tucijama. samo o takvim postupcima. Uman- prepuštanjem da poslovni rezultat PreduzetnikOnline - Decembar 2009 25

×