Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklama online, regulace, soutěže

3,919 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reklama online, regulace, soutěže

 1. 1. Reklama on-lineMgr. Václav Schovánek, advokát20. února 2013Digitálně (s)právně | 20.2.2013
 2. 2. Obsah  Základní vymezení a struktura regulace  Samoregulace a profesní iniciativy  Aplikace regulace na on-line reklamu  Aktuální požadavky na regulaci on-line reklamy  Marketingové soutěže na sociálních sítíchDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 3. 3. Základní vymezení a struktura regulace Regulace  obsahu  způsobu šířeníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 4. 4. Základní vymezení a struktura regulace Prostředky  Zákonná úprava  Soukromoprávní  Veřejnoprávní  Zájmová samoregulace  Etické kodexy  Soukromá  Obchodní podmínky šiřitelů reklamyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 5. 5. Základní vymezení a struktura regulace Účel  Ochrana práv spotřebitele  Ochrana osobnostních práv a soukromí  Ochrana hospodářské soutěžeDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 6. 6. Základní vymezení a struktura regulace Cíl  Zachování důvěryhodnosti a efektivity reklamy  Zachování a rozvoj fair soutěže jako podmínky hospodářského vývojeDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 7. 7. Regulace obsahu  Obchodní zákoník } Soukromoprávní  Zákon o regulaci reklamy }  Zákon o ochraně spotřebitele  Zákon o rozhlas. a TV vysílání Veřejnoprávní  Zákon o AV mediálních službách na vyžádání   Etický kodex Rady pro reklamu Kodex SPIR } Oborová / zájmováDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 8. 8. Regulace způsobu šíření  Zákon o el. komunikacích  Zákon o ochraně osobních údajů   Zákon o některých službách informační společnosti Zákon o rozhlas. a TV vysílání } Veřejnoprávní  Zákon o AV mediálních službách na vyžádáníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 9. 9. Regulace reklamy Pojem REKLAMA  Neexistuje jednotná právní definice pojmu  Roztříštěnost pojmů i právní úpravyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 10. 10. Reklama Zákon o regulaci reklamy  Oznámení, předvedení, či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti Obchodní zákoník – klamavá reklama  Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, způsobilé vyvolat klamnou představu …….. Etický kodex Rady pro reklamu  proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech a projektech charitativní povahy.  Pojem reklama podle Kodexu se přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními subjekty i těmi, kdo jednají z jejich pověřeníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 11. 11. Reklama Zákon o regulaci reklamy  Oznámení, předvedení, či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti Obchodní zákoník – klamavá reklama  Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, způsobilé vyvolat klamnou představu …….. Etický kodex Rady pro reklamu  proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech a projektech charitativní povahy.  Pojem reklama podle Kodexu se přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními subjekty i těmi, kdo jednají z jejich pověřeníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 12. 12. Regulace reklamy Obecné požadavky na obsah reklamy  Pouze zákonem dovolené výrobky a služby  Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy  Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku nebo jednání poškozující zájmy na ochranu živ. prostředíDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 13. 13. Regulace reklamy Zakazuje se zejména:  Skrytá reklama  Klamavá reklama  Reklama, která je nekalou obchodní praktikou  Šíření nevyžádané reklamy  Anonymní reklama týkající se voleb po dobu kampaněDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 14. 14. Regulace reklamy Speciální úprava reklamy např. na:  Tabákové výrobky  Alkoholické nápoje  Léčivé přípravky  Potraviny a kojenecká výživa  Střelné zbraněDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 15. 15. Subjekty regulace Zadavatel  Objednatel reklamy Zpracovatel  Ten, kdo pro sebe nebo jiného reklamu zpracuje Šiřitel  Ten, kdo reklamu veřejně šíříDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 16. 16. Subjekty regulace Zpracovatel a zadavatel odpovídají za soulad reklamy se zákonem společně a nerozdílně. Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy. Šiřitel je povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilíDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 17. 17. Úloha zájmové a oborové samoregulace Založena na dobrovolné účasti Navazuje na zákonnou úpravu regulace Napomáhá s aplikací a dodržováním norem Vytváří kodexy a sjednocuje praxiDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 18. 18. Zájmová a oborová samoregulace Rada pro reklamu  Copy advice  Posuzování a rozhodování o souladu reklamy s Etickým kodexem Rady Sdružení pro internetovou reklamu - SPIR  Standardizace on-line reklamy pro vybrané formáty  Kodex přebírání obsahu Sekce digitálních agentur při AKA  Standardizace a edukace  Podpora transparentnosti trhu Asociace pro elektronickou komerci - APEKDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 19. 19. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Typické případy porušení regulace Skrytá reklama Neoznačená reklama Zaměňování redakčního obsahu za reklamní komunikace Klamavá reklama a klamavé praktiky Neoprávněné odkazování na různé kodexy a certifikace Ambassador –vs- Ghostwriter -vs- Astroturfer Srovnávací reklama za hranicí zákonaDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 20. 20. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Skrytá reklama dle zákona o regulaci reklamy  Reklama, u níž je obtížné odlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena  Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišená a vhodným způsobem oddělena od ostatních sdělení Pomoc při aplikaci ze strany SPIR  Standardy on-line reklamy upravující technické požadavky a požadavky na označování reklamy u standardizovaných formátůDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 21. 21. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavá reklama  Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků  Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omylDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 22. 22. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavé obchodní praktiky  Praktika, při které je užit nepravdivý údaj  Je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za kterých byl užit  Opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, který lze po něm spravedlivě požadovat nebo ho uvede nejasným nebo nesrozumitelným způsobem  Způsob prezentace vede k záměně s jiným výrobkem  Praktiky uvedené v příloze zákona o ochraně spotř.Digitálně (s)právně | 20.2.2013
 23. 23. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavé obchodní praktiky - příklady  Nepravdivě uvádí, že se zavázal dodržovat určitý Kodex chování  Neoprávněné užití značky jakosti nebo jiné obdobné označení  Vábivá reklama  S úmyslem propagovat jiný výrobek nebo službu nabízí výrobek nebo službu za určitou cenu a poté je odmítá ukázat spotřebiteli nebo odmítá přijetí objednávky  Uvádí nepravdivé informace o trvání nabídky  propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo službyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 24. 24. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavé obchodní praktiky - příklady  Nepravdivě uvádí, že se zavázal dodržovat určitý Kodex chování  Neoprávněné užití značky jakosti nebo jiné obdobné označení  Vábivá reklama  S úmyslem propagovat jiný výrobek nebo službu nabízí výrobek nebo službu za určitou cenu a poté je odmítá ukázat spotřebiteli nebo odmítá přijetí objednávky  Uvádí nepravdivé informace o trvání nabídky  propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo službyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 25. 25. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavé obchodní praktiky - příklady propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo službyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 26. 26. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Srovnávací reklama pouze pokud:  Není klamavá, neužívá klamavé obchodní praktiky  Srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu  Objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků  a splňuje další podmínky stanovené zákonemDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 27. 27. Aktuální otázky regulace on-line reklamy  Nedostatečná důraz zájmových organizací na legislativní proces  Přes dostatečně kvalitní snahu o sjednocování typických digitálních formátů za placený reklamní prostor prozatím chybí sjednocení nebo vytvoření kodexu pro nové způsoby a další formáty komunikace Placené vyhledávání, Srovnávače cen a zboží, Social Engagement, AdverGaming, Ingame reklama apod.Digitálně (s)právně | 20.2.2013
 28. 28. On-line soutěžeDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 29. 29. On-line soutěže – základní test 1) Jedná se o loterii nebo o „volnou“ soutěž? 2) Splňuje soutěž základní podmínky zákona? 3) Které speciální zákony musím ještě dodržet? 4) Respektuje moje soutěž podmínky šiřitele?Digitálně (s)právně | 20.2.2013
 30. 30. Soutěže dle loterijního zákona Loterie hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách Pouze na základě licence Ministerstva financíDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 31. 31. Soutěže dle loterijního zákona Spotřebitelské loterie soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele Spotřebitelské loterie jsou zakázány s výjimkou: Hodnota jedné výhry nepřekročí 20.000,- Kč a celkem za rok souhrn všech výher nepřesáhne u jednoho provozovatele 200.000,- Drobné spotř. loterie se ohlašují na příslušný FÚDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 32. 32. Soutěže mimo loterijní zákon Podmínky: Absence vkladu, poplatku, nákupu nebo účasti na akci NEBO Způsob výběru výherce je bez prvku náhody např. dle pravidla TŘI SESTRY: NEJHEZČÍ nebo NEJCHYTŘEJŠÍ nebo NEJRYCHLEJŠÍ Soutěže mimo loterijní zákon je nejčastěji možné považovat za tzv. veřejný příslibDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 33. 33. Soutěže mimo loterijní zákon Veřejný příslib: Veřejným příslibem se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu Základní zákonné povinnosti:  Dodržet zákonné podmínky veřejného příslibu  Dodržet pravidla spravedlivé hospodářské soutěže  Dodržet povinnosti dle ochrany spotřebiteleDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 34. 34. Speciální úprava pro on-line soutěže Speciálně dle konceptu a obsahu soutěže např:  Souhlas se zpracováním osobních údajů  Souhlas se zasíláním obchodních sdělení  Souhlas se zpracování prvků osobní povahy  Poskytnutí licenčních práv k UGCDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 35. 35. Podmínky šiřitele / provozovatele služby Facebook pravidla pro soutěže:  Podmínky pro využívání prvků a nástrojů sítě Facebook  Povinnost samostatné aplikace  Požadavky na uvedení zproštění odpovědnosti společnosti Facebook za konání soutěže  Právo Facebooku pravidla kdykoliv změnit  Právo Facebooku dle svého uvážení jakoukoliv stránku nebo soutěž odstranit ze sítěDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 36. 36. Dotazy:www.akslegal.cz777 738 049@vs05Digitálně (s)právně | 20.2.2013

×