Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Портфолио на (две имена)
(име на институцията – училище)
(град)
(година)
Съдържание
1. За мен
2. Резултати от педагогическата ми
дейност
3. Учебна дейност
4. Извънучебна дейност
5. Принос за мате...
1. За мен
• Образование
• Квалификации
• Специализации
• Предмети
• Моите ученици
• Моята педагогическа философия
• Атести...
Образование
Описание на образованието,
дипломи № и дата на
завършване, придобити
образователни степени и
специалности
(фам...
Квалификации
• Наименование на
квалификационното обучение
• Времетраене и година
• Къде е проведено и от кого
(напр. лекто...
Специализации
• Наименование на
специализацията
• Времетраене и година
• Къде е проведено и от кого (напр.
лектор)
(фамили...
Предмети
Преподавани учебни
предмети, контекст –
напр. Английски език,
ниво А2, за 5 кл.
(фамилия, година)
Моите ученици
Класове, възраст, ниво на владеене на
английски език, специфика (напр. деца
със СОП или изявени и т.н.), бро...
Моята педагогическа философия
• От SWOT анализа
• Виждането Ви за преподаването:
Какво означава да си добър учител? Какво ...
Атестиране
Информация от предходна атестация
• Година
• Квалификационна категория
• Документация (брой приложени документи...
2. Резултати от педагогическата ми дейност
• Постигнато от моите ученици
• Грамоти и награди
• Благодарности
(фамилия, год...
Постигнато от моите ученици
• Резултати от изпити на ученици, входно-
изходни нива
• Резултати от олимпиади, състезания,
п...
Грамоти, сертификати и награди
Удостоверяващи участия в събития,
обучения, състезания, представяния,
конференции, проекти ...
Благодарности
Поздравителни адреси,
благодарствени писма от ученици,
родители, партньори по проекти, от
участия в организа...
3. Учебна дейност
• Методи и техники на обучение
• Избор на програма и учебници
• Методически разработки
• Използване на и...
Методи и техники на обучение
Самооценка – методика. По Наредба 12, критерии
• Формиране на „меки“ умения: за търсене и оце...
Избор на програма и учебници
• Обосновка на избор на образователна
програма, учебници, помагала и книжки,
съобразено с ДОС...
Методически разработки
• Самооценка – ресурси, планиране на
урок, оценяване
• Разработени урочни планове*,
дейности и мате...
Урочни планове
• Урочни планове, създадени самостоятелно или съвместно с други
учители, на единичен урок или серия от уроц...
Информационни технологии в моите
часове
• Мотивиране на избор на технологии
• Описание на интегрирането им - по какъв
начи...
Проведени уроци, казуси
• Саморефлексия за проведен урок – какво се
е получило от планираното, какво не се е
получило, как...
Класно ръководство
• Анализ на постиженията
• Оценяване, обратна връзка и мотивиране
• Участие на класа в училищни и извън...
Работа в педагогически колектив (екипна)
• Дейности с колеги от собственото
училище
• Съвместни дейности с
настоятелството...
4. Извънучебна дейност
• Конференции
• Статии, есета, публикации
• Творчество
• Научноизследователска
дейност
• Проекти
• ...
Конференции
Изброяване на конференциите –
Наименование, място, дати,
форма на участие – участник,
представяне на постер,
п...
Статии, есета, публикации
Списък с публикации – пълна
библиографска справка -
вкл. в интернет, с кратки
анотации и връзка ...
Творчество
Картини, изложби, спортни събития,
музикални участия, театрални
постановки, тържества, събития на
училищно, рег...
Научноизследователска дейност
• Изследване на собствената практика
• Участие в научноизследователски
проекти
• Участие в н...
Проекти • Име, номер, период, финансираща
институция, описание на проекта и
дейността, в която Вие или ваши ученици
са взе...
Подпомагане на стажанти и новопостъпили
учители
Период, имена на
стажантите, портфолио на
стажанта, документация за
стажан...
5. Принос за материално-техническите
условия
• За физическата среда
• За информационното и
библиотечното
осигуряване
(фами...
Физическа среда
(фамилия, година)
Информационно и библиотечно
осигуряване
(фамилия, година)
6. Ефективност и планове
• Обобщение на опита - самооценка
• Ефективност
• Бъдещи планове
(фамилия, година)
Обобщение на опита - саморефлексия
• За периода от последната атестация – напр. 4
години
• Открити уроци, тържества (сцена...
Ефективност
• Ефективност – обратна връзка, описателна част, доказателства
(изследване на собствената педагогическата прак...
Планове
• Бъдещи планове (на базата на
SWOT, от досието на EPOSTIL) –
график с планирани дейности
• Краткосрочни – до 1 г....
(имена)
(училище, град)
(година)
(фамилия, година)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Шаблон за портфолио на учител Slide 1 Шаблон за портфолио на учител Slide 2 Шаблон за портфолио на учител Slide 3 Шаблон за портфолио на учител Slide 4 Шаблон за портфолио на учител Slide 5 Шаблон за портфолио на учител Slide 6 Шаблон за портфолио на учител Slide 7 Шаблон за портфолио на учител Slide 8 Шаблон за портфолио на учител Slide 9 Шаблон за портфолио на учител Slide 10 Шаблон за портфолио на учител Slide 11 Шаблон за портфолио на учител Slide 12 Шаблон за портфолио на учител Slide 13 Шаблон за портфолио на учител Slide 14 Шаблон за портфолио на учител Slide 15 Шаблон за портфолио на учител Slide 16 Шаблон за портфолио на учител Slide 17 Шаблон за портфолио на учител Slide 18 Шаблон за портфолио на учител Slide 19 Шаблон за портфолио на учител Slide 20 Шаблон за портфолио на учител Slide 21 Шаблон за портфолио на учител Slide 22 Шаблон за портфолио на учител Slide 23 Шаблон за портфолио на учител Slide 24 Шаблон за портфолио на учител Slide 25 Шаблон за портфолио на учител Slide 26 Шаблон за портфолио на учител Slide 27 Шаблон за портфолио на учител Slide 28 Шаблон за портфолио на учител Slide 29 Шаблон за портфолио на учител Slide 30 Шаблон за портфолио на учител Slide 31 Шаблон за портфолио на учител Slide 32 Шаблон за портфолио на учител Slide 33 Шаблон за портфолио на учител Slide 34 Шаблон за портфолио на учител Slide 35 Шаблон за портфолио на учител Slide 36 Шаблон за портфолио на учител Slide 37 Шаблон за портфолио на учител Slide 38
Upcoming SlideShare
РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

12 Likes

Share

Download to read offline

Шаблон за портфолио на учител

Download to read offline

Шаблонът може да послужи за основа на изработване на собствено порфолио на учител, отговарящо на изискванията на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН от 1.09.2016 г. Портфолиото е съществена част от атестирането, също така може да се ползва за търсене на работа и планиране на професионалното развитие на учителя.
На всеки слайд са дадени предложения за съдържание, които да се изтрият и заменят със собствената информация. Слайд, за който няма подходяща информация, следва да се изтрие.
Шаблонът е предвиден да се ползва от учители по чужд език, но може да послужи за основа на учителско портфолио, независимо от преподавания предмет.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Шаблон за портфолио на учител

 1. 1. Портфолио на (две имена) (име на институцията – училище) (град) (година)
 2. 2. Съдържание 1. За мен 2. Резултати от педагогическата ми дейност 3. Учебна дейност 4. Извънучебна дейност 5. Принос за материално-техническите условия 6. Ефективност и планове (фамилия, година)
 3. 3. 1. За мен • Образование • Квалификации • Специализации • Предмети • Моите ученици • Моята педагогическа философия • Атестиране (фамилия, година)
 4. 4. Образование Описание на образованието, дипломи № и дата на завършване, придобити образователни степени и специалности (фамилия, година)
 5. 5. Квалификации • Наименование на квалификационното обучение • Времетраене и година • Къде е проведено и от кого (напр. лектор) (фамилия, година)
 6. 6. Специализации • Наименование на специализацията • Времетраене и година • Къде е проведено и от кого (напр. лектор) (фамилия, година)
 7. 7. Предмети Преподавани учебни предмети, контекст – напр. Английски език, ниво А2, за 5 кл. (фамилия, година)
 8. 8. Моите ученици Класове, възраст, ниво на владеене на английски език, специфика (напр. деца със СОП или изявени и т.н.), брой обучавани в клас/група, общ брой, друго (фамилия, година)
 9. 9. Моята педагогическа философия • От SWOT анализа • Виждането Ви за преподаването: Какво означава да си добър учител? Какво прави един час успешен? Какви характерни трудности срещате по време на час, как ги решавате? Какво прави преподаването Ви по-успешно? Как поддържате връзка с учениците, получавате ли обратна връзка от тях за преподаването си? Как поддържате контакт с родителите, успявате ли да ги ангажирате за нуждите на обучението по Вашия предмет? Как оценявате учениците, по какви критерии? Те убедени ли са, че оценката е заслужена? (фамилия, година)
 10. 10. Атестиране Информация от предходна атестация • Година • Квалификационна категория • Документация (брой приложени документи) • Форма на представяне – обща информация, атестационна карта, атестационно резюме, опис на документи (фамилия, година)
 11. 11. 2. Резултати от педагогическата ми дейност • Постигнато от моите ученици • Грамоти и награди • Благодарности (фамилия, година)
 12. 12. Постигнато от моите ученици • Резултати от изпити на ученици, входно- изходни нива • Резултати от олимпиади, състезания, проекти, обучения • Награди, класирания (място): година, вид състезание (фамилия, година)
 13. 13. Грамоти, сертификати и награди Удостоверяващи участия в събития, обучения, състезания, представяния, конференции, проекти – сканирани и придружени от списък с описание (име на събитието, период, място, кратко описание на събитието и кратко описание на участието ми в него) (фамилия, година)
 14. 14. Благодарности Поздравителни адреси, благодарствени писма от ученици, родители, партньори по проекти, от участия в организация на събития и т.н. (фамилия, година)
 15. 15. 3. Учебна дейност • Методи и техники на обучение • Избор на програма и учебници • Методически разработки • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образователния процес • Проведени уроци, казуси • Класен ръководител/ръководител на група • Работа в педагогически колектив • Обобщение на опита (фамилия, година)
 16. 16. Методи и техники на обучение Самооценка – методика. По Наредба 12, критерии • Формиране на „меки“ умения: за търсене и оценяване на информация, комуникативни, планиране, работа в екип, критично мислене и др. • За работа с деца със СОП, с уязвими групи, с изявени деца, с деца с майчин език различен от български, интегриране • Според изискванията на програмата, иновативни техники, интегриране на информационни и комуникационни технологии и др. (фамилия, година)
 17. 17. Избор на програма и учебници • Обосновка на избор на образователна програма, учебници, помагала и книжки, съобразено с ДОС • Учебен план, програма по английски език – съответствие със спецификата на контекста (стратегията на училището, възраст на учениците, индивидуални характеристики на учениците, брой обучаеми) (фамилия, година)
 18. 18. Методически разработки • Самооценка – ресурси, планиране на урок, оценяване • Разработени урочни планове*, дейности и материали – използване на шаблони • Списък на представеното с кратко описание – наименование, вид на ресурса, за какво ниво е използван, с какви технически средства е приложен (фамилия, година)
 19. 19. Урочни планове • Урочни планове, създадени самостоятелно или съвместно с други учители, на единичен урок или серия от уроци* • „Сценарии“* на уроци (напр. кои конкретни думи на целевия език да се използват) и/или транскрипция на част или цял урок • Видео запис на част/ цяла урочна единица*/ избрани моменти от урок • Примери на задачи за учениците, помощни средства за работа в клас, обучителни материали, уебсайтове и др., създадени от учителя или създадени/ използвани в клас, с мотивация за направения избор (фамилия, година)
 20. 20. Информационни технологии в моите часове • Мотивиране на избор на технологии • Описание на интегрирането им - по какъв начин, примерни дейности или задачи, резултати от използването им • Доказателствен материал – запис на проведен час, снимков материал, презентации от учителя, презентации или проекти изработени от ученици, опис на доказателствата – бр., използвани електронни средства, използвани електронни източници, вкл. електронни учебници и интернет ресурси (фамилия, година)
 21. 21. Проведени уроци, казуси • Саморефлексия за проведен урок – какво се е получило от планираното, какво не се е получило, как да се подобри следващия път (фамилия, година) • Коментари, анкети и резултати от учениците • Наблюдения от колеги, от външен наблюдател • Доказателства за провеждането на урок – снимков материал, видео, изработени материали от учениците, опис на доказателствата с пояснения – бр., в резултат на коя задача, използвани ресурси и т.н. • Резултати от изпълнение на поставените задачи в часа – домашна работа, оценяване, постижения
 22. 22. Класно ръководство • Анализ на постиженията • Оценяване, обратна връзка и мотивиране • Участие на класа в училищни и извънучилищни събития • Работа с родителите - информиране, поддържане на обратна връзка; привличане за участие в извънкласни дейности, спонсорство, за облагородяване на средата (напр. засаждане на дървета, почистване, ремонт) и др. • Документи, доказващи дейностите (фамилия, година)
 23. 23. Работа в педагогически колектив (екипна) • Дейности с колеги от собственото училище • Съвместни дейности с настоятелството • Дейности с колеги от други училища • Дейности с други организации – НПО, бизнес, университети • Съвместна работа с институции и организации извън страната (напр. по проекти) • Други (фамилия, година)
 24. 24. 4. Извънучебна дейност • Конференции • Статии, есета, публикации • Творчество • Научноизследователска дейност • Проекти • Ръководство на стажант- учители (фамилия, година)
 25. 25. Конференции Изброяване на конференциите – Наименование, място, дати, форма на участие – участник, представяне на постер, представяне на доклад, участие в организацията и т.н. (фамилия, година)
 26. 26. Статии, есета, публикации Списък с публикации – пълна библиографска справка - вкл. в интернет, с кратки анотации и връзка към публикацията (ако е достъпна онлайн) (фамилия, година)
 27. 27. Творчество Картини, изложби, спортни събития, музикални участия, театрални постановки, тържества, събития на училищно, регионално, национално и международно ниво – кога, къде, кратко описание на формата на участие или произведението, снимков и видео материал, отзиви за участието – напр. съобщение в медиите и т.н. (фамилия, година)
 28. 28. Научноизследователска дейност • Изследване на собствената практика • Участие в научноизследователски проекти • Участие в научноизследователски комисии, екипи, публикации (фамилия, година)
 29. 29. Проекти • Име, номер, период, финансираща институция, описание на проекта и дейността, в която Вие или ваши ученици са взели участие • В качеството си на какъв/каква сте участвали – член на екипа, координатор, бенефициент, експерт и т.н. – кратко описание, доказателства • Резултати от дейността Ви по проекта- доказателства • Резултати от участието на Ваши ученици в проекта • Уебсайт на проекта, връзка към публикации по него и т.н. (фамилия, година)
 30. 30. Подпомагане на стажанти и новопостъпили учители Период, имена на стажантите, портфолио на стажанта, документация за стажанта (фамилия, година)
 31. 31. 5. Принос за материално-техническите условия • За физическата среда • За информационното и библиотечното осигуряване (фамилия, година)
 32. 32. Физическа среда (фамилия, година)
 33. 33. Информационно и библиотечно осигуряване (фамилия, година)
 34. 34. 6. Ефективност и планове • Обобщение на опита - самооценка • Ефективност • Бъдещи планове (фамилия, година)
 35. 35. Обобщение на опита - саморефлексия • За периода от последната атестация – напр. 4 години • Открити уроци, тържества (сценарии, снимков и видео материал) • Разработени програми • Публикации, конференции и представяния • Реферати, работилници • Проекти и изследователска работа (фамилия, година)
 36. 36. Ефективност • Ефективност – обратна връзка, описателна част, доказателства (изследване на собствената педагогическата практика) – интервюта с ученици, родители, колеги; наблюдения от колеги, инспектори, ръководство; анкети • Сравнителен анализ на дейността Ви на основата на вътрешно оценяване – за 1 – 4 години, саморефлексия, SWOT анализ, доказателствен материал • Форми на оценяване на учениците и резултат от обучението – представяне на външни оценявания • Какви успехи имат Вашите ученици в извънучебни дейности по предмета • Какви предизвикателства срещате и как ги преодолявате – според различните възможности и потребности на учениците, вкл. тези със СОП, в риск, изявени и т.н. (фамилия, година)
 37. 37. Планове • Бъдещи планове (на базата на SWOT, от досието на EPOSTIL) – график с планирани дейности • Краткосрочни – до 1 г. • Дългосрочни – за следващия атестационен период (фамилия, година) 2017 2018 2019
 38. 38. (имена) (училище, град) (година) (фамилия, година)
 • DarinaYanakeva1

  May. 21, 2020
 • ssuser3e1650

  Feb. 16, 2020
 • LjubimaVelkova

  Feb. 4, 2020
 • ssuserc87eaf

  Jan. 25, 2020
 • ssusera950bf

  Oct. 28, 2019
 • AnnieRKH

  Sep. 25, 2019
 • evgeniabg

  Mar. 9, 2019
 • hunney1

  Aug. 12, 2018
 • VessieS

  Aug. 1, 2018
 • CankaPetrova

  Mar. 1, 2018
 • mrananet

  Jan. 2, 2018
 • YaneVelkov

  Dec. 20, 2017

Шаблонът може да послужи за основа на изработване на собствено порфолио на учител, отговарящо на изискванията на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН от 1.09.2016 г. Портфолиото е съществена част от атестирането, също така може да се ползва за търсене на работа и планиране на професионалното развитие на учителя. На всеки слайд са дадени предложения за съдържание, които да се изтрият и заменят със собствената информация. Слайд, за който няма подходяща информация, следва да се изтрие. Шаблонът е предвиден да се ползва от учители по чужд език, но може да послужи за основа на учителско портфолио, независимо от преподавания предмет.

Views

Total views

45,814

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

77

Actions

Downloads

829

Shares

0

Comments

0

Likes

12

×