Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Шаблон за портфолио на учител

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 38 Ad

Шаблон за портфолио на учител

Download to read offline

Шаблонът може да послужи за основа на изработване на собствено порфолио на учител, отговарящо на изискванията на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН от 1.09.2016 г. Портфолиото е съществена част от атестирането, също така може да се ползва за търсене на работа и планиране на професионалното развитие на учителя.
На всеки слайд са дадени предложения за съдържание, които да се изтрият и заменят със собствената информация. Слайд, за който няма подходяща информация, следва да се изтрие.
Шаблонът е предвиден да се ползва от учители по чужд език, но може да послужи за основа на учителско портфолио, независимо от преподавания предмет.

Шаблонът може да послужи за основа на изработване на собствено порфолио на учител, отговарящо на изискванията на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН от 1.09.2016 г. Портфолиото е съществена част от атестирането, също така може да се ползва за търсене на работа и планиране на професионалното развитие на учителя.
На всеки слайд са дадени предложения за съдържание, които да се изтрият и заменят със собствената информация. Слайд, за който няма подходяща информация, следва да се изтрие.
Шаблонът е предвиден да се ползва от учители по чужд език, но може да послужи за основа на учителско портфолио, независимо от преподавания предмет.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Шаблон за портфолио на учител

 1. 1. Портфолио на (две имена) (име на институцията – училище) (град) (година)
 2. 2. Съдържание 1. За мен 2. Резултати от педагогическата ми дейност 3. Учебна дейност 4. Извънучебна дейност 5. Принос за материално-техническите условия 6. Ефективност и планове (фамилия, година)
 3. 3. 1. За мен • Образование • Квалификации • Специализации • Предмети • Моите ученици • Моята педагогическа философия • Атестиране (фамилия, година)
 4. 4. Образование Описание на образованието, дипломи № и дата на завършване, придобити образователни степени и специалности (фамилия, година)
 5. 5. Квалификации • Наименование на квалификационното обучение • Времетраене и година • Къде е проведено и от кого (напр. лектор) (фамилия, година)
 6. 6. Специализации • Наименование на специализацията • Времетраене и година • Къде е проведено и от кого (напр. лектор) (фамилия, година)
 7. 7. Предмети Преподавани учебни предмети, контекст – напр. Английски език, ниво А2, за 5 кл. (фамилия, година)
 8. 8. Моите ученици Класове, възраст, ниво на владеене на английски език, специфика (напр. деца със СОП или изявени и т.н.), брой обучавани в клас/група, общ брой, друго (фамилия, година)
 9. 9. Моята педагогическа философия • От SWOT анализа • Виждането Ви за преподаването: Какво означава да си добър учител? Какво прави един час успешен? Какви характерни трудности срещате по време на час, как ги решавате? Какво прави преподаването Ви по-успешно? Как поддържате връзка с учениците, получавате ли обратна връзка от тях за преподаването си? Как поддържате контакт с родителите, успявате ли да ги ангажирате за нуждите на обучението по Вашия предмет? Как оценявате учениците, по какви критерии? Те убедени ли са, че оценката е заслужена? (фамилия, година)
 10. 10. Атестиране Информация от предходна атестация • Година • Квалификационна категория • Документация (брой приложени документи) • Форма на представяне – обща информация, атестационна карта, атестационно резюме, опис на документи (фамилия, година)
 11. 11. 2. Резултати от педагогическата ми дейност • Постигнато от моите ученици • Грамоти и награди • Благодарности (фамилия, година)
 12. 12. Постигнато от моите ученици • Резултати от изпити на ученици, входно- изходни нива • Резултати от олимпиади, състезания, проекти, обучения • Награди, класирания (място): година, вид състезание (фамилия, година)
 13. 13. Грамоти, сертификати и награди Удостоверяващи участия в събития, обучения, състезания, представяния, конференции, проекти – сканирани и придружени от списък с описание (име на събитието, период, място, кратко описание на събитието и кратко описание на участието ми в него) (фамилия, година)
 14. 14. Благодарности Поздравителни адреси, благодарствени писма от ученици, родители, партньори по проекти, от участия в организация на събития и т.н. (фамилия, година)
 15. 15. 3. Учебна дейност • Методи и техники на обучение • Избор на програма и учебници • Методически разработки • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образователния процес • Проведени уроци, казуси • Класен ръководител/ръководител на група • Работа в педагогически колектив • Обобщение на опита (фамилия, година)
 16. 16. Методи и техники на обучение Самооценка – методика. По Наредба 12, критерии • Формиране на „меки“ умения: за търсене и оценяване на информация, комуникативни, планиране, работа в екип, критично мислене и др. • За работа с деца със СОП, с уязвими групи, с изявени деца, с деца с майчин език различен от български, интегриране • Според изискванията на програмата, иновативни техники, интегриране на информационни и комуникационни технологии и др. (фамилия, година)
 17. 17. Избор на програма и учебници • Обосновка на избор на образователна програма, учебници, помагала и книжки, съобразено с ДОС • Учебен план, програма по английски език – съответствие със спецификата на контекста (стратегията на училището, възраст на учениците, индивидуални характеристики на учениците, брой обучаеми) (фамилия, година)
 18. 18. Методически разработки • Самооценка – ресурси, планиране на урок, оценяване • Разработени урочни планове*, дейности и материали – използване на шаблони • Списък на представеното с кратко описание – наименование, вид на ресурса, за какво ниво е използван, с какви технически средства е приложен (фамилия, година)
 19. 19. Урочни планове • Урочни планове, създадени самостоятелно или съвместно с други учители, на единичен урок или серия от уроци* • „Сценарии“* на уроци (напр. кои конкретни думи на целевия език да се използват) и/или транскрипция на част или цял урок • Видео запис на част/ цяла урочна единица*/ избрани моменти от урок • Примери на задачи за учениците, помощни средства за работа в клас, обучителни материали, уебсайтове и др., създадени от учителя или създадени/ използвани в клас, с мотивация за направения избор (фамилия, година)
 20. 20. Информационни технологии в моите часове • Мотивиране на избор на технологии • Описание на интегрирането им - по какъв начин, примерни дейности или задачи, резултати от използването им • Доказателствен материал – запис на проведен час, снимков материал, презентации от учителя, презентации или проекти изработени от ученици, опис на доказателствата – бр., използвани електронни средства, използвани електронни източници, вкл. електронни учебници и интернет ресурси (фамилия, година)
 21. 21. Проведени уроци, казуси • Саморефлексия за проведен урок – какво се е получило от планираното, какво не се е получило, как да се подобри следващия път (фамилия, година) • Коментари, анкети и резултати от учениците • Наблюдения от колеги, от външен наблюдател • Доказателства за провеждането на урок – снимков материал, видео, изработени материали от учениците, опис на доказателствата с пояснения – бр., в резултат на коя задача, използвани ресурси и т.н. • Резултати от изпълнение на поставените задачи в часа – домашна работа, оценяване, постижения
 22. 22. Класно ръководство • Анализ на постиженията • Оценяване, обратна връзка и мотивиране • Участие на класа в училищни и извънучилищни събития • Работа с родителите - информиране, поддържане на обратна връзка; привличане за участие в извънкласни дейности, спонсорство, за облагородяване на средата (напр. засаждане на дървета, почистване, ремонт) и др. • Документи, доказващи дейностите (фамилия, година)
 23. 23. Работа в педагогически колектив (екипна) • Дейности с колеги от собственото училище • Съвместни дейности с настоятелството • Дейности с колеги от други училища • Дейности с други организации – НПО, бизнес, университети • Съвместна работа с институции и организации извън страната (напр. по проекти) • Други (фамилия, година)
 24. 24. 4. Извънучебна дейност • Конференции • Статии, есета, публикации • Творчество • Научноизследователска дейност • Проекти • Ръководство на стажант- учители (фамилия, година)
 25. 25. Конференции Изброяване на конференциите – Наименование, място, дати, форма на участие – участник, представяне на постер, представяне на доклад, участие в организацията и т.н. (фамилия, година)
 26. 26. Статии, есета, публикации Списък с публикации – пълна библиографска справка - вкл. в интернет, с кратки анотации и връзка към публикацията (ако е достъпна онлайн) (фамилия, година)
 27. 27. Творчество Картини, изложби, спортни събития, музикални участия, театрални постановки, тържества, събития на училищно, регионално, национално и международно ниво – кога, къде, кратко описание на формата на участие или произведението, снимков и видео материал, отзиви за участието – напр. съобщение в медиите и т.н. (фамилия, година)
 28. 28. Научноизследователска дейност • Изследване на собствената практика • Участие в научноизследователски проекти • Участие в научноизследователски комисии, екипи, публикации (фамилия, година)
 29. 29. Проекти • Име, номер, период, финансираща институция, описание на проекта и дейността, в която Вие или ваши ученици са взели участие • В качеството си на какъв/каква сте участвали – член на екипа, координатор, бенефициент, експерт и т.н. – кратко описание, доказателства • Резултати от дейността Ви по проекта- доказателства • Резултати от участието на Ваши ученици в проекта • Уебсайт на проекта, връзка към публикации по него и т.н. (фамилия, година)
 30. 30. Подпомагане на стажанти и новопостъпили учители Период, имена на стажантите, портфолио на стажанта, документация за стажанта (фамилия, година)
 31. 31. 5. Принос за материално-техническите условия • За физическата среда • За информационното и библиотечното осигуряване (фамилия, година)
 32. 32. Физическа среда (фамилия, година)
 33. 33. Информационно и библиотечно осигуряване (фамилия, година)
 34. 34. 6. Ефективност и планове • Обобщение на опита - самооценка • Ефективност • Бъдещи планове (фамилия, година)
 35. 35. Обобщение на опита - саморефлексия • За периода от последната атестация – напр. 4 години • Открити уроци, тържества (сценарии, снимков и видео материал) • Разработени програми • Публикации, конференции и представяния • Реферати, работилници • Проекти и изследователска работа (фамилия, година)
 36. 36. Ефективност • Ефективност – обратна връзка, описателна част, доказателства (изследване на собствената педагогическата практика) – интервюта с ученици, родители, колеги; наблюдения от колеги, инспектори, ръководство; анкети • Сравнителен анализ на дейността Ви на основата на вътрешно оценяване – за 1 – 4 години, саморефлексия, SWOT анализ, доказателствен материал • Форми на оценяване на учениците и резултат от обучението – представяне на външни оценявания • Какви успехи имат Вашите ученици в извънучебни дейности по предмета • Какви предизвикателства срещате и как ги преодолявате – според различните възможности и потребности на учениците, вкл. тези със СОП, в риск, изявени и т.н. (фамилия, година)
 37. 37. Планове • Бъдещи планове (на базата на SWOT, от досието на EPOSTIL) – график с планирани дейности • Краткосрочни – до 1 г. • Дългосрочни – за следващия атестационен период (фамилия, година) 2017 2018 2019
 38. 38. (имена) (училище, град) (година) (фамилия, година)

×