Шаблон за портфолио на учител

Anelly Kremenska
Anelly KremenskaTeacher and teacher trainer of English as a Foreign Language Methodology focused on e-learning at Sofia University "St. Kliment Ohridski
Портфолио на (две имена)
(име на институцията – училище)
(град)
(година)
Съдържание
1. За мен
2. Резултати от педагогическата ми
дейност
3. Учебна дейност
4. Извънучебна дейност
5. Принос за материално-техническите
условия
6. Ефективност и планове
(фамилия, година)
1. За мен
• Образование
• Квалификации
• Специализации
• Предмети
• Моите ученици
• Моята педагогическа философия
• Атестиране
(фамилия, година)
Образование
Описание на образованието,
дипломи № и дата на
завършване, придобити
образователни степени и
специалности
(фамилия, година)
Квалификации
• Наименование на
квалификационното обучение
• Времетраене и година
• Къде е проведено и от кого
(напр. лектор)
(фамилия, година)
Специализации
• Наименование на
специализацията
• Времетраене и година
• Къде е проведено и от кого (напр.
лектор)
(фамилия, година)
Предмети
Преподавани учебни
предмети, контекст –
напр. Английски език,
ниво А2, за 5 кл.
(фамилия, година)
Моите ученици
Класове, възраст, ниво на владеене на
английски език, специфика (напр. деца
със СОП или изявени и т.н.), брой
обучавани в клас/група, общ брой,
друго
(фамилия, година)
Моята педагогическа философия
• От SWOT анализа
• Виждането Ви за преподаването:
Какво означава да си добър учител? Какво прави един час успешен?
Какви характерни трудности срещате по време на час, как ги
решавате? Какво прави преподаването Ви по-успешно?
Как поддържате връзка с учениците, получавате ли обратна връзка
от тях за преподаването си?
Как поддържате контакт с родителите, успявате ли да ги
ангажирате за нуждите на обучението по Вашия предмет?
Как оценявате учениците, по какви критерии? Те убедени ли са, че
оценката е заслужена? (фамилия, година)
Атестиране
Информация от предходна атестация
• Година
• Квалификационна категория
• Документация (брой приложени документи)
• Форма на представяне – обща информация, атестационна
карта, атестационно резюме, опис на документи
(фамилия, година)
2. Резултати от педагогическата ми дейност
• Постигнато от моите ученици
• Грамоти и награди
• Благодарности
(фамилия, година)
Постигнато от моите ученици
• Резултати от изпити на ученици, входно-
изходни нива
• Резултати от олимпиади, състезания,
проекти, обучения
• Награди, класирания (място): година, вид
състезание
(фамилия, година)
Грамоти, сертификати и награди
Удостоверяващи участия в събития,
обучения, състезания, представяния,
конференции, проекти – сканирани и
придружени от списък с описание
(име на събитието, период, място,
кратко описание на събитието и
кратко описание на участието ми в
него)
(фамилия, година)
Благодарности
Поздравителни адреси,
благодарствени писма от ученици,
родители, партньори по проекти, от
участия в организация на събития и
т.н.
(фамилия, година)
3. Учебна дейност
• Методи и техники на обучение
• Избор на програма и учебници
• Методически разработки
• Използване на информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в образователния процес
• Проведени уроци, казуси
• Класен ръководител/ръководител на група
• Работа в педагогически колектив
• Обобщение на опита
(фамилия, година)
Методи и техники на обучение
Самооценка – методика. По Наредба 12, критерии
• Формиране на „меки“ умения: за търсене и оценяване на
информация, комуникативни, планиране, работа в екип,
критично мислене и др.
• За работа с деца със СОП, с уязвими групи, с изявени деца, с
деца с майчин език различен от български, интегриране
• Според изискванията на програмата, иновативни техники,
интегриране на информационни и комуникационни
технологии и др.
(фамилия, година)
Избор на програма и учебници
• Обосновка на избор на образователна
програма, учебници, помагала и книжки,
съобразено с ДОС
• Учебен план, програма по английски език –
съответствие със спецификата на
контекста (стратегията на училището,
възраст на учениците, индивидуални
характеристики на учениците, брой
обучаеми)
(фамилия, година)
Методически разработки
• Самооценка – ресурси, планиране на
урок, оценяване
• Разработени урочни планове*,
дейности и материали – използване на
шаблони
• Списък на представеното с кратко
описание – наименование, вид на
ресурса, за какво ниво е използван, с
какви технически средства е приложен
(фамилия, година)
Урочни планове
• Урочни планове, създадени самостоятелно или съвместно с други
учители, на единичен урок или серия от уроци*
• „Сценарии“* на уроци (напр. кои конкретни думи на целевия
език да се използват) и/или транскрипция на част или цял урок
• Видео запис на част/ цяла урочна единица*/ избрани моменти от
урок
• Примери на задачи за учениците, помощни средства за работа в
клас, обучителни материали, уебсайтове и др., създадени от
учителя или създадени/ използвани в клас, с мотивация за
направения избор
(фамилия, година)
Информационни технологии в моите
часове
• Мотивиране на избор на технологии
• Описание на интегрирането им - по какъв
начин, примерни дейности или задачи,
резултати от използването им
• Доказателствен материал – запис на
проведен час, снимков материал,
презентации от учителя, презентации или
проекти изработени от ученици, опис на
доказателствата – бр., използвани
електронни средства, използвани
електронни източници, вкл. електронни
учебници и интернет ресурси
(фамилия, година)
Проведени уроци, казуси
• Саморефлексия за проведен урок – какво се
е получило от планираното, какво не се е
получило, как да се подобри следващия път
(фамилия, година)
• Коментари, анкети и резултати от учениците
• Наблюдения от колеги, от външен наблюдател
• Доказателства за провеждането на урок – снимков материал,
видео, изработени материали от учениците, опис на
доказателствата с пояснения – бр., в резултат на коя задача,
използвани ресурси и т.н.
• Резултати от изпълнение на поставените задачи в часа –
домашна работа, оценяване, постижения
Класно ръководство
• Анализ на постиженията
• Оценяване, обратна връзка и мотивиране
• Участие на класа в училищни и извънучилищни
събития
• Работа с родителите - информиране,
поддържане на обратна връзка; привличане за
участие в извънкласни дейности, спонсорство,
за облагородяване на средата (напр. засаждане
на дървета, почистване, ремонт) и др.
• Документи, доказващи дейностите
(фамилия, година)
Работа в педагогически колектив (екипна)
• Дейности с колеги от собственото
училище
• Съвместни дейности с
настоятелството
• Дейности с колеги от други училища
• Дейности с други организации – НПО,
бизнес, университети
• Съвместна работа с институции и
организации извън страната (напр. по
проекти)
• Други
(фамилия, година)
4. Извънучебна дейност
• Конференции
• Статии, есета, публикации
• Творчество
• Научноизследователска
дейност
• Проекти
• Ръководство на стажант-
учители
(фамилия, година)
Конференции
Изброяване на конференциите –
Наименование, място, дати,
форма на участие – участник,
представяне на постер,
представяне на доклад, участие в
организацията и т.н.
(фамилия, година)
Статии, есета, публикации
Списък с публикации – пълна
библиографска справка -
вкл. в интернет, с кратки
анотации и връзка към
публикацията (ако е
достъпна онлайн)
(фамилия, година)
Творчество
Картини, изложби, спортни събития,
музикални участия, театрални
постановки, тържества, събития на
училищно, регионално, национално и
международно ниво
– кога, къде, кратко описание на
формата на участие или
произведението, снимков и видео
материал, отзиви за участието –
напр. съобщение в медиите и т.н.
(фамилия, година)
Научноизследователска дейност
• Изследване на собствената практика
• Участие в научноизследователски
проекти
• Участие в научноизследователски
комисии, екипи, публикации
(фамилия, година)
Проекти • Име, номер, период, финансираща
институция, описание на проекта и
дейността, в която Вие или ваши ученици
са взели участие
• В качеството си на какъв/каква сте
участвали – член на екипа, координатор,
бенефициент, експерт и т.н. – кратко
описание, доказателства
• Резултати от дейността Ви по проекта-
доказателства
• Резултати от участието на Ваши ученици
в проекта
• Уебсайт на проекта, връзка към публикации
по него и т.н.
(фамилия, година)
Подпомагане на стажанти и новопостъпили
учители
Период, имена на
стажантите, портфолио на
стажанта, документация за
стажанта
(фамилия, година)
5. Принос за материално-техническите
условия
• За физическата среда
• За информационното и
библиотечното
осигуряване
(фамилия, година)
Физическа среда
(фамилия, година)
Информационно и библиотечно
осигуряване
(фамилия, година)
6. Ефективност и планове
• Обобщение на опита - самооценка
• Ефективност
• Бъдещи планове
(фамилия, година)
Обобщение на опита - саморефлексия
• За периода от последната атестация – напр. 4
години
• Открити уроци, тържества (сценарии, снимков и
видео материал)
• Разработени програми
• Публикации, конференции и представяния
• Реферати, работилници
• Проекти и изследователска работа
(фамилия, година)
Ефективност
• Ефективност – обратна връзка, описателна част, доказателства
(изследване на собствената педагогическата практика) –
интервюта с ученици, родители, колеги; наблюдения от колеги,
инспектори, ръководство; анкети
• Сравнителен анализ на дейността Ви на основата на вътрешно
оценяване – за 1 – 4 години, саморефлексия, SWOT анализ,
доказателствен материал
• Форми на оценяване на учениците и резултат от обучението –
представяне на външни оценявания
• Какви успехи имат Вашите ученици в извънучебни дейности по
предмета
• Какви предизвикателства срещате и как ги преодолявате – според
различните възможности и потребности на учениците, вкл. тези със
СОП, в риск, изявени и т.н.
(фамилия, година)
Планове
• Бъдещи планове (на базата на
SWOT, от досието на EPOSTIL) –
график с планирани дейности
• Краткосрочни – до 1 г.
• Дългосрочни – за следващия
атестационен период
(фамилия, година)
2017
2018
2019
(имена)
(училище, град)
(година)
(фамилия, година)
1 of 38

Recommended

портфолио р.стоянова by
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стояноваани петрова
30.1K views44 slides
Учителко портфолио - Ангел Ангелов by
Учителко портфолио - Ангел АнгеловУчителко портфолио - Ангел Ангелов
Учителко портфолио - Ангел АнгеловАнгел Ангелов
4.3K views10 slides
портфолио на ученика by
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученикаliddl
48.4K views19 slides
портфолио р.чакърова (1) by
портфолио р.чакърова (1)портфолио р.чакърова (1)
портфолио р.чакърова (1)ани петрова
6.1K views29 slides
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова by
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петроваVeska Petrova
24.8K views17 slides
транспорт гатанки by
транспорт  гатанкитранспорт  гатанки
транспорт гатанкиVаlentina Bikova
17.5K views34 slides

More Related Content

What's hot

2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П. by
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
5.6K views32 slides
Права и задължения на учениците by
Права и задължения на ученицитеПрава и задължения на учениците
Права и задължения на ученицитеСУ "Проф. д-р Асен Златаров"
17K views12 slides
Грамоти, медали by
Грамоти, медалиГрамоти, медали
Грамоти, медалиVili Dimova
35.8K views13 slides
За родителска среща в 1 клас by
За родителска среща в 1 класЗа родителска среща в 1 клас
За родителска среща в 1 класVili Dimova
16.6K views25 slides
как да пишем съчинение описание by
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниеШермин Ахмедова
36.4K views10 slides
съобщение by
съобщениесъобщение
съобщениеМилена Фотева
18.6K views21 slides

What's hot(20)

2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova5.6K views
Грамоти, медали by Vili Dimova
Грамоти, медалиГрамоти, медали
Грамоти, медали
Vili Dimova35.8K views
За родителска среща в 1 клас by Vili Dimova
За родителска среща в 1 класЗа родителска среща в 1 клас
За родителска среща в 1 клас
Vili Dimova16.6K views
ханс кристиян андерсен by Vаlentina Bikova
ханс кристиян андерсенханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсен
Vаlentina Bikova18.9K views
Портфолио-Нина Пашова by ssuser8cae71
Портфолио-Нина ПашоваПортфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина Пашова
ssuser8cae71598 views
първа родителска среща by NinaKaneva
първа родителска срещапърва родителска среща
първа родителска среща
NinaKaneva12.5K views
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П. by Veska Petrova
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova15.5K views
Видове изречения по цел на изказването by roryace
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
roryace20.7K views
7.Сезони - РК, Просвета - В. П. by Veska Petrova
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova16.2K views
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П. by Veska Petrova
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova5.5K views
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 година by Elena Kondilova
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 годинаОтчет за втори срок на учебната 2015/2016 година
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 година
Elena Kondilova7.9K views
Безопасност на движението by Dani Parvanova
Безопасност на движениетоБезопасност на движението
Безопасност на движението
Dani Parvanova70K views

Similar to Шаблон за портфолио на учител

Portfolio.ppt by
Portfolio.pptPortfolio.ppt
Portfolio.pptSvetoslavStefanov7
42 views41 slides
Portfolio by
PortfolioPortfolio
PortfolioAndriana Hadzhiyska
1.3K views20 slides
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg by
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bgJobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bgKarel Van Isacker
124 views19 slides
Organisation by
OrganisationOrganisation
Organisationyuriiklissarov
1.1K views32 slides
Портфолио на Рубинка Димитрова by
Портфолио на Рубинка ДимитроваПортфолио на Рубинка Димитрова
Портфолио на Рубинка ДимитроваGalina Beldeva
349 views10 slides
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ by
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУУченическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУRose Sunrise
6.3K views26 slides

Similar to Шаблон за портфолио на учител(20)

JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg by Karel Van Isacker
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bgJobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
Karel Van Isacker124 views
Портфолио на Рубинка Димитрова by Galina Beldeva
Портфолио на Рубинка ДимитроваПортфолио на Рубинка Димитрова
Портфолио на Рубинка Димитрова
Galina Beldeva349 views
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ by Rose Sunrise
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУУченическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Rose Sunrise6.3K views
Свободни курсове за обучение by OpenFest team
Свободни курсове за обучениеСвободни курсове за обучение
Свободни курсове за обучение
OpenFest team508 views
Техническо оформление на дипломни работи и доклади by Mariana Ogneva
Техническо оформление на дипломни работи и докладиТехническо оформление на дипломни работи и доклади
Техническо оформление на дипломни работи и доклади
Mariana Ogneva27.5K views
кръгла маса by beshirova
кръгла масакръгла маса
кръгла маса
beshirova474 views
изграждане на учителско портфолио by LilyBankova
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолио
LilyBankova52.7K views
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“ by Miroslava Nikolova
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“
Програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“
Miroslava Nikolova324 views
Vuvejdashta prezentacia march_2020 by Stoyan Saev
Vuvejdashta prezentacia march_2020Vuvejdashta prezentacia march_2020
Vuvejdashta prezentacia march_2020
Stoyan Saev79 views
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 г by Milko Tsanzov
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 гKвалификацията в ОУ Рила през 2014 г
Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 г
Milko Tsanzov855 views
икс с глогстер еду by Rose Sunrise
икс с глогстер едуикс с глогстер еду
икс с глогстер еду
Rose Sunrise981 views

Шаблон за портфолио на учител

 • 1. Портфолио на (две имена) (име на институцията – училище) (град) (година)
 • 2. Съдържание 1. За мен 2. Резултати от педагогическата ми дейност 3. Учебна дейност 4. Извънучебна дейност 5. Принос за материално-техническите условия 6. Ефективност и планове (фамилия, година)
 • 3. 1. За мен • Образование • Квалификации • Специализации • Предмети • Моите ученици • Моята педагогическа философия • Атестиране (фамилия, година)
 • 4. Образование Описание на образованието, дипломи № и дата на завършване, придобити образователни степени и специалности (фамилия, година)
 • 5. Квалификации • Наименование на квалификационното обучение • Времетраене и година • Къде е проведено и от кого (напр. лектор) (фамилия, година)
 • 6. Специализации • Наименование на специализацията • Времетраене и година • Къде е проведено и от кого (напр. лектор) (фамилия, година)
 • 7. Предмети Преподавани учебни предмети, контекст – напр. Английски език, ниво А2, за 5 кл. (фамилия, година)
 • 8. Моите ученици Класове, възраст, ниво на владеене на английски език, специфика (напр. деца със СОП или изявени и т.н.), брой обучавани в клас/група, общ брой, друго (фамилия, година)
 • 9. Моята педагогическа философия • От SWOT анализа • Виждането Ви за преподаването: Какво означава да си добър учител? Какво прави един час успешен? Какви характерни трудности срещате по време на час, как ги решавате? Какво прави преподаването Ви по-успешно? Как поддържате връзка с учениците, получавате ли обратна връзка от тях за преподаването си? Как поддържате контакт с родителите, успявате ли да ги ангажирате за нуждите на обучението по Вашия предмет? Как оценявате учениците, по какви критерии? Те убедени ли са, че оценката е заслужена? (фамилия, година)
 • 10. Атестиране Информация от предходна атестация • Година • Квалификационна категория • Документация (брой приложени документи) • Форма на представяне – обща информация, атестационна карта, атестационно резюме, опис на документи (фамилия, година)
 • 11. 2. Резултати от педагогическата ми дейност • Постигнато от моите ученици • Грамоти и награди • Благодарности (фамилия, година)
 • 12. Постигнато от моите ученици • Резултати от изпити на ученици, входно- изходни нива • Резултати от олимпиади, състезания, проекти, обучения • Награди, класирания (място): година, вид състезание (фамилия, година)
 • 13. Грамоти, сертификати и награди Удостоверяващи участия в събития, обучения, състезания, представяния, конференции, проекти – сканирани и придружени от списък с описание (име на събитието, период, място, кратко описание на събитието и кратко описание на участието ми в него) (фамилия, година)
 • 14. Благодарности Поздравителни адреси, благодарствени писма от ученици, родители, партньори по проекти, от участия в организация на събития и т.н. (фамилия, година)
 • 15. 3. Учебна дейност • Методи и техники на обучение • Избор на програма и учебници • Методически разработки • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образователния процес • Проведени уроци, казуси • Класен ръководител/ръководител на група • Работа в педагогически колектив • Обобщение на опита (фамилия, година)
 • 16. Методи и техники на обучение Самооценка – методика. По Наредба 12, критерии • Формиране на „меки“ умения: за търсене и оценяване на информация, комуникативни, планиране, работа в екип, критично мислене и др. • За работа с деца със СОП, с уязвими групи, с изявени деца, с деца с майчин език различен от български, интегриране • Според изискванията на програмата, иновативни техники, интегриране на информационни и комуникационни технологии и др. (фамилия, година)
 • 17. Избор на програма и учебници • Обосновка на избор на образователна програма, учебници, помагала и книжки, съобразено с ДОС • Учебен план, програма по английски език – съответствие със спецификата на контекста (стратегията на училището, възраст на учениците, индивидуални характеристики на учениците, брой обучаеми) (фамилия, година)
 • 18. Методически разработки • Самооценка – ресурси, планиране на урок, оценяване • Разработени урочни планове*, дейности и материали – използване на шаблони • Списък на представеното с кратко описание – наименование, вид на ресурса, за какво ниво е използван, с какви технически средства е приложен (фамилия, година)
 • 19. Урочни планове • Урочни планове, създадени самостоятелно или съвместно с други учители, на единичен урок или серия от уроци* • „Сценарии“* на уроци (напр. кои конкретни думи на целевия език да се използват) и/или транскрипция на част или цял урок • Видео запис на част/ цяла урочна единица*/ избрани моменти от урок • Примери на задачи за учениците, помощни средства за работа в клас, обучителни материали, уебсайтове и др., създадени от учителя или създадени/ използвани в клас, с мотивация за направения избор (фамилия, година)
 • 20. Информационни технологии в моите часове • Мотивиране на избор на технологии • Описание на интегрирането им - по какъв начин, примерни дейности или задачи, резултати от използването им • Доказателствен материал – запис на проведен час, снимков материал, презентации от учителя, презентации или проекти изработени от ученици, опис на доказателствата – бр., използвани електронни средства, използвани електронни източници, вкл. електронни учебници и интернет ресурси (фамилия, година)
 • 21. Проведени уроци, казуси • Саморефлексия за проведен урок – какво се е получило от планираното, какво не се е получило, как да се подобри следващия път (фамилия, година) • Коментари, анкети и резултати от учениците • Наблюдения от колеги, от външен наблюдател • Доказателства за провеждането на урок – снимков материал, видео, изработени материали от учениците, опис на доказателствата с пояснения – бр., в резултат на коя задача, използвани ресурси и т.н. • Резултати от изпълнение на поставените задачи в часа – домашна работа, оценяване, постижения
 • 22. Класно ръководство • Анализ на постиженията • Оценяване, обратна връзка и мотивиране • Участие на класа в училищни и извънучилищни събития • Работа с родителите - информиране, поддържане на обратна връзка; привличане за участие в извънкласни дейности, спонсорство, за облагородяване на средата (напр. засаждане на дървета, почистване, ремонт) и др. • Документи, доказващи дейностите (фамилия, година)
 • 23. Работа в педагогически колектив (екипна) • Дейности с колеги от собственото училище • Съвместни дейности с настоятелството • Дейности с колеги от други училища • Дейности с други организации – НПО, бизнес, университети • Съвместна работа с институции и организации извън страната (напр. по проекти) • Други (фамилия, година)
 • 24. 4. Извънучебна дейност • Конференции • Статии, есета, публикации • Творчество • Научноизследователска дейност • Проекти • Ръководство на стажант- учители (фамилия, година)
 • 25. Конференции Изброяване на конференциите – Наименование, място, дати, форма на участие – участник, представяне на постер, представяне на доклад, участие в организацията и т.н. (фамилия, година)
 • 26. Статии, есета, публикации Списък с публикации – пълна библиографска справка - вкл. в интернет, с кратки анотации и връзка към публикацията (ако е достъпна онлайн) (фамилия, година)
 • 27. Творчество Картини, изложби, спортни събития, музикални участия, театрални постановки, тържества, събития на училищно, регионално, национално и международно ниво – кога, къде, кратко описание на формата на участие или произведението, снимков и видео материал, отзиви за участието – напр. съобщение в медиите и т.н. (фамилия, година)
 • 28. Научноизследователска дейност • Изследване на собствената практика • Участие в научноизследователски проекти • Участие в научноизследователски комисии, екипи, публикации (фамилия, година)
 • 29. Проекти • Име, номер, период, финансираща институция, описание на проекта и дейността, в която Вие или ваши ученици са взели участие • В качеството си на какъв/каква сте участвали – член на екипа, координатор, бенефициент, експерт и т.н. – кратко описание, доказателства • Резултати от дейността Ви по проекта- доказателства • Резултати от участието на Ваши ученици в проекта • Уебсайт на проекта, връзка към публикации по него и т.н. (фамилия, година)
 • 30. Подпомагане на стажанти и новопостъпили учители Период, имена на стажантите, портфолио на стажанта, документация за стажанта (фамилия, година)
 • 31. 5. Принос за материално-техническите условия • За физическата среда • За информационното и библиотечното осигуряване (фамилия, година)
 • 34. 6. Ефективност и планове • Обобщение на опита - самооценка • Ефективност • Бъдещи планове (фамилия, година)
 • 35. Обобщение на опита - саморефлексия • За периода от последната атестация – напр. 4 години • Открити уроци, тържества (сценарии, снимков и видео материал) • Разработени програми • Публикации, конференции и представяния • Реферати, работилници • Проекти и изследователска работа (фамилия, година)
 • 36. Ефективност • Ефективност – обратна връзка, описателна част, доказателства (изследване на собствената педагогическата практика) – интервюта с ученици, родители, колеги; наблюдения от колеги, инспектори, ръководство; анкети • Сравнителен анализ на дейността Ви на основата на вътрешно оценяване – за 1 – 4 години, саморефлексия, SWOT анализ, доказателствен материал • Форми на оценяване на учениците и резултат от обучението – представяне на външни оценявания • Какви успехи имат Вашите ученици в извънучебни дейности по предмета • Какви предизвикателства срещате и как ги преодолявате – според различните възможности и потребности на учениците, вкл. тези със СОП, в риск, изявени и т.н. (фамилия, година)
 • 37. Планове • Бъдещи планове (на базата на SWOT, от досието на EPOSTIL) – график с планирани дейности • Краткосрочни – до 1 г. • Дългосрочни – за следващия атестационен период (фамилия, година) 2017 2018 2019