Verkko-oppiminen ja some

1,242 views

Published on

 • Be the first to comment

Verkko-oppiminen ja some

 1. 1. Verkossa oppiminen Sosiaalinen mediaOsana opetusta ja ohjausta www.hamk.fi/aokk
 2. 2. Opettaja/oppija• Verkko-ohjaus – Erilaisia työtapoja, menetelmiä ja käytänteitä, joiden valintaan vaikuttavat mm. ohjaukseen varatut resurssit, suunnitellun oppimisprosessin idea ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus• Verkko-oppiminen ja –opiskelu – Menetelmiä esim.: ohjeistukset, oppimistehtävät toimeksiantoineen, palautteet, oppimista edistävät elementit, menetelmät ja pedagogiset mallit• Blended learning (sulautuva oppiminen) – Opetuksen sulautuminen eri oppimisympäristöihin• Autenttinen oppiminen• Opettajan rooli? www.hamk.fi/aokk
 3. 3. Opettaja ja oppija ”Verkkokurssilla on oppijan omaksuttava Oppimisprosessin suunnittelu aktiivisen oppijan Pedagogiikka rooli.” Arviointimenetelmät IT-tuki ja välineiden käytön opastus Fasilitaattori Yksiöllinen ohjaus Tunnettava opiskelijan käsitemaailma Vuorovaikutus Yhteisen tiedon luominen Työssä oppimisen ohjaaminen ”Verkkokursilleosallistuva pettyy, jos hän odottaa Aikaisempi tietämysopettajan jakavan Ymmärtäminen kaiken tiedon ja IT-taidot jäsentävän Oppimisen taidotoppimisprosessin Ryhmätyötaidot vaiheet hänen puolestaan.” www.hamk.fi/aokk
 4. 4. Pedagogiikka Pedagoginen malli = opetuksen ja oppimisen• Ei ole olemassa erillistä vain verkkoon sopivaa tomintamallit, joihin pedagogiikkaa, käytetään tuttuja malleja, kuten oppiminen, oppimisprosessi ja – Tutkiva oppiminen ohjaus on suunniteltu – Case-pohjainen oppiminen – Ongelmalähtöinen oppiminen (Problem Based Learning) – DIANA-malli – Yhteistoiminnallinen oppiminen• Oletuksena on edelleen, että opettaja on pedagoginen asiantuntija – Pedagogiset ratkaisut lähtevät opettajan oppimiskäsityksestä – Kuitenkin; opettajakeskeinen toteutus muuttaa helposti verkon pelkäksi jakelukanavaksi• Pedagogiikka antaa tukea oppimiselle ja edistää sitä – harkitse sopivinta mallia kunkin ryhmän/substanssin kohdalla erikseen• Löydettävissä työkaluja myös ohjaukseen www.hamk.fi/aokk
 5. 5. Pedagogiikka…• Tutkiva oppiminen – Perustuu ajatukseen, jonka mukaan aikaisemmin luodun tiedon ymmärtäminen on psykologisesti samanlainen prosessi kuin uuden tiedon luominen tieteessä tai keksimisessä – Tuloksena on syventyneen ymmärryksen lisäksi uusia kysymyksiä – Tähtää siihen, että oppijat tarkastelevat ja pyrkivät kehittämään omaa tiedonkäsittelyprosessiaan – Reflektiivinen oppiminen ja itseohjautuvuus• Case-oppiminen – Tapaukset suppeita ja selkeästi rajattuja – Oppijat perehtyvät itsenäisesti tapauksiin• Ongelmalähtöinen oppiminen – Taustalla vaikuttavat itseohjautuva, kokemuksellinen ja tilannesidonnainen oppiminen, vuorovaikutus, avoin oppimisen arviointi – Yhteys työhön rakennetaan toiminnallisen vastaavuuden kautta – Tavoitteena on kytkeä työ sekä koulutus tiiviisti yhteen ja integroida työelämän asiantuntijat ongelmien suunnitteluun – Tunnusmerkkejä: • Ongelmia käsitellään virikeaineistojen avulla • Ongelmat jäljittelevät käytännön ammatinharjoittamista tai tosielämän tilannettaopiskelijat työskentelevät yhteistyössä ryhmänä ja ohjaaja tukee työskentelyä • Opiskelijat määrittelevät itse oppimistarpeensa ja käytettävät aineistot • Uutta tietoa sovelletaan alkuperäiseen ongelmaan ja omaa oppimisprosesia arvioidaan www.hamk.fi/aokk
 6. 6. Pedagogiikka...• Verkossa toteutuvat pedagogiset ratkaisut pohjautuvat yleensä väljästi konstruktivismin eri suuntauksiin: - Oppijan aktiivisuuden korostaminen - Opettajan roolin muuttuminen - Oppijan aikaisemmat tiedot uuden oppimisen perustana - Ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa osaaminen - Faktapainoitteisuudesta ongelmakeskeisyyteen - Sosiaalisen vuorovaikutuksen painottaminen - Uusien arviontimenetelmien kehittäminen - Tiedon suhteelisuuden ja tuottamistapojen esille tuominenPäivi Tynjälä www.hamk.fi/aokk
 7. 7. Blended Learning Opiskelija Perusopinnot Opettaja Ohjaa oppijan yksilöllistä Kieli ja viestintä oppimisprosessia OppimisympäristötAmmatillinen kasvu Opinto-ohjaus Luokkahuone Menetelmät Online-opetus Yksilö Vuorovaikutstaidot pien- Työelämä tai Verkkopohjaiset ryhmät sovelluksetssi Operaatiot Substassi Sosiaalinen media Pääaine Työssä oppimisen ohjaus Mobiilit päätelaitteet ja / tuutorointi sovellukset Sivuaine Tekninen apu Lopputyö … tms. Palaute Työharjoittelu www.hamk.fi/aokk
 8. 8. Autenttinen oppiminen• Tarkasteltavat ilmiöt ja ongelmat ovat ”oikeassa elämäss䔕 Oppiminen tapahtuu työpaikoilla – Menetelmät, työtavat – Tilanne• Oppiminen tapahtuu ajattelutaitojen (ajatteluprosessien) ja tutkivan otteen kautta• Oppijayhteisön diskurssi ja kollaboraatio ovat luonnollinen osa toimintaa• Kysymys: Miten opettaja voi olla läsnä tässä tilanteessa? www.hamk.fi/aokk
 9. 9. Oppimisen ohjaus Osaamisen Substanssin tavoitteiden Oppimisen kohteiden Arviointikriteerien kuvaaminen määrittely määrittely määrittely Ohjauksen Oppimisprosessin työvälineiden Ohjausaikataulun ohjauksen Oppimisprosessin suunnittelu suunnittelu valinta organisointiOppimisprosessin rakentaminen Oppimisprosessin Reflektio ja toteutus muutokset verkkoon Kalliala & Toikkanen: Sosiaalinen media opetuksessa www.hamk.fi/aokk
 10. 10. Verkko-oppimisprosessin rakentaminenPerustiedot Oppimis- Verkko- prosessi ympäristöt • Kohderyhmä • Suunnittelu • Oppimisympäristön opiskelijat/ • Organisointi valinta asiakkaat • Ohjausprosessi • Rakennus • Substanssi • Aikataulutus • Implementointi • Tavoitteet (toteutus ja käyttöönotto) • Arviointi www.hamk.fi/aokk
 11. 11. Henkilökohtainen oppimisympäristö (personal learning environment) http://www.flickr.com/photos/sarahmstewart/ www.hamk.fi/aokk
 12. 12. HAMK opetuksen verkkoympäristöjentietohallinnon suunnitteluprosessi 2011-2012 Blogger Facebook Henkilöstöportaali You Tube TeamSpeak3 SoleOps Twitter Wiki Oskari- opiskelijaportaali SlideShare Moodle Kyvyt.fiSULJETTU PUOLIAVOIN AVOIN WebEx/AC iGoogle LinkedIn eHops SecondLife VirtuaaliAMK- Ning Flicker GWMessenger portaali Skype DeliciousJaana kullaslahti / HAMK Malleja opetukseen, miten kokonaisuus voi rakentua https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=21890665 www.hamk.fi/aokk
 13. 13. www.hamk.fi/aokk
 14. 14. Verkkokurssi• Toiminta antaa kurssille juonen – Verkossa tapahtuvan toiminnan suunnittelu – Kokonaisuus tultava esiin jollakin tavoin • Esim. menetelmien kautta: tutkiva oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen, projektioppiminen, case-pohjainen oppiminen jne. – Punainen lanka: esim. laajempi kehittämistehtävä – Tehtävävetoisuus• Vuorovaikutus tukee juonta – Verkkokeskustelut osaksi oppimisprosessia – Verkkoneuvottelut virkistävät – välillä puhutaan• Oppimisaihiot/oppimistehtävät – Itsenäisiä sisältökokonaisuuksia – toimivat virikkeinä oppimiselle – Tekstit, videot, simulaatiot jne., jotka johtavat asian työstämiseen eri keinoin eteenpäin – Eri aihioiden yhdistäminen eri opintokokonaisuuksissa www.hamk.fi/aokk
 15. 15. Näytä oppimisprosessi oppijalle! Näyttötutkintomestari 25 op 1 Lähi 2 Lähi 3 Lähi 4 Lähi 5 Lähi • Orientointi • Henkilökohtais- • Näyttötutkintojen • Näyttötutkintojen • NTM-suoritus 4 • Koulutusohjelman taminen rahoitus, laadun posterit henkilökohtais- • Kehtittämishankk tiedottaminen ja kehittäminen ja • ”erityisaihe” taminen een ohjeistus markkinointi johtaminen • NTM-suoritus 2 1 2 3 4 Näyttötutkintojärjestelmä Näyttötutkinnon 2. Lähija Tutkintotilaisuuksien Näyttötutkintotoiminnan n toimintaperiaatteiden järjestäminen, toteutus ja laadun kehittäminen tai tunteminen tutkintotilaisuuksien ammattitaidon arviointi johtaminen suunnittelu, henkilökohtaistaminen0 Etä 1 Etä 2 Etä 3 Etä 4 Etä Reflektointi• Webropol • Näyttötutkintojär- • Näyttötutkinnon • Tutkinnon • Näyttötutkinnon • Koko kurssista• Esittely jestelmän järjestämis- suorittamisen laadun Moodleen Moodleen toimintaperiaatt. sopimus ohjaus ja kehittäminen ja reflektiontia • NTM-suoritus 1, • Ning-keskustelu arviointi johtaminen WebEx, • Kehittämistehtäv • BM-oppimisteht. • Kehittämishankk • pienryhmätyösk,, ä pienryhmissä • NTM-suoritus 3 valmistelu Moodle, • reflektointi • reflektointi • reflektointi • reflektointi www.hamk.fi/aokk
 16. 16. Arviointi ja palaute• Suunnittele myös arviointi• Vaiheista koko verkkossa oppimisen prosessin ajalle• Arviointiin voivat osallistua – Oppija itse – Vertaisopiskelijat – Pienryhmä – Ulkopuolinen asiantuntija – Opettaja• Arviointikäytäntö pedagogisen lähtökohdan mukaiseksi• Kehittämishaaste: plagiointi ja muut epärehellisyyden muodot – Miten vastaisit tähän? www.hamk.fi/aokk
 17. 17. Välineistä• Ei kerralla täysin uusiin välineisiin, vaan rinnalle uusia vähitellen• Käytä välineitä niissä tehtävissä, joihin ne parhaiten soveltuvat• Kiinnitä huomiosi välineen lisäksi tekstin tuottamiseen www.hamk.fi/aokk
 18. 18. Verkko-oppimisalustat• Moodle Kyvyt.fi (Mahara)• Optima• WebCT• Jne. www.hamk.fi/aokk
 19. 19. Torikokous http://www.flickr.com/photos/dittaeva/www.hamk.fi/aokk
 20. 20. SOMEn torikokoukset www.hamk.fi/aokk
 21. 21. Sosiaalinen media?• Tiedonjakoa• Kohtaamisia• Yhteisen tiedon luomista (kollektiivinen älykkyys)• Tiedon varastointia Sosiaalinen media tarkoittaa tietoverkoissa toimivaa yhteisöllisesti tuotettua tai vähintäänkin jaettua mediasisältöä. Sosiaalista toimintaa muiden kanssa sosiaalisen median välineiden avulla (oph) www.hamk.fi/aokk
 22. 22. Välineitä http://www.logosauce.com/blog/2006/12/12/web-2-logoswww.hamk.fi/aokk
 23. 23. Välineitä mm.• Blogit• Wikit• Informaationjakopalvelut• Virtuaaliset kohtaamispaikat• Sosiaaliset kirjanmerkit• Yhteisölliset kalenterit www.hamk.fi/aokk
 24. 24. Lähdenkö mukaan someen?• Yhtä oikeaa tapaa ei ole – Roolini?• Avoimuuden aste• Työrooli / henkilökohtaiset asiat• Riittävä perehtyminen välineeseen ja substanssiin• Ajankäytön hallinta www.hamk.fi/aokk
 25. 25. Blogit• Tarkoitetaan verkkosivustoa, jolle yksi tai useampi kirjoittaa säännöllisesti tai epäsäännöllisesti• Artikkelit järjestetään kirjoittamisajankohdan mukaan• Kirjoituksissa on havaittavissa yksilön, kirjoittajan mielipide• Keskitytään kapean alan aihepiireihin• Toimii Internetissä – ei vaadi erillisen ohjelman asennusta• Samalla blogilla voi olla useita ylläpitäjiä• Kirjoittaminen tapahtuu editorilla, verkkosivujen koodeista ei tarvitse tietää mitään www.hamk.fi/aokk
 26. 26. Suosittuja, ilmaisia blogipalveluja• Blogger (www.https://www.blogger.com)• Vuodatus (http://vuodatus.net/)• WordPress (http://wordpress.com/)• Edublogs (http://edublogs.org/) www.hamk.fi/aokk
 27. 27. Wikit• Etukäteen kutsutulle kohderyhmälle yhteisen tiedon luomisen alusta• Tekniikka helppoa (editointia)• Monen henkilön yhteistyönä erilaisten materiaalien tuottamista• Työstetään aina samaa, yhtä versiota• Tieto on luettavissa kaikilla, ei vain yhden koneella• Sovellusmahdollisuuksia esim.: – sähköposti (wiki + RSS-syöte) – intranet – kokousmateriaalit (wiki + dokumenttien hallinta) – projektiraportit – asiakkuudenhallinta – ideoiden tuottaminen yrityksen sisällä – ohjeiden ja tuen tuottaminen – verkkosivut – verkkokirja – verkkolehti Otala & Pöysti: Wikimaniaa yrityksiin www.hamk.fi/aokk
 28. 28. Ilmaisia wikipalveluja• Wikispaces (http://www.wikispaces.com/),• PB-wiki (http://pbwiki.com/),• Wetpaint (http://www.wetpaint.com/)• Wikidot (http://www.wikidot.com/)• Mediawiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki), on omalle palvelimelle asennettava wiki www.hamk.fi/aokk
 29. 29. Wiki: hostattu vai asennettu• Hostattu • Asennettu – Wetpaint – XWiki – PBWorks – TWiki – Wikispaces – MediaWiki – Jottit – DokuWiki – Confluence (maksull.) – PmWiki – JSPWiki – Confluence (maksull.) AVO-hanke www.hamk.fi/aokk
 30. 30. Informaationjakopalvelut• Palvelu sopii informaation säilömiseen ja luokitteluun• Voi toimia myös palautteenanto- ja viestien lähettämisen kanavana• Toimii usein myös yhteydenpitokanavana ja mahdollistaa yhteisöjen muodostumisen palvelussa• Yritykset käyttävät myös mainontaansa näitä palveluja• Olennaista on käyttää oikeita avainsanoja (tag), jotta haluttu kohderyhmä löytää palveluihin ja mainoksiin www.hamk.fi/aokk
 31. 31. Informaationjakopalveluja• esitysten jakaminen: SlideShare (http://www.slideshare.net/)• kuvien jakaminen: – Flickr (http://www.flickr.com/) – Picasa (http://picasa.google.com/)• - videoiden jakaminen: – YouTube (http://www.youtube.com/) – TeachersTube (http://www.teachertube.com/) – Google Video (http://video.google.com/) – Blip.tv (http://www.blip.tv/) www.hamk.fi/aokk
 32. 32. Linkkien jakopalvelu• Luokittelu- ja tunnussanat tärkeitä• Toimii, kuten mikä tahansa omalle koneelle tallennettu kirjanmerkki (suosikit, bookmarks) – Paitsi, että kirjanmerkit tallentuvat verkkoon  käytettävissä mistä koneelta tahansa (Internet)• Voi jakaa muiden kanssa – Palvelu painottuu sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen vs. oma kone• http://delicious.com/• Muita mm: Diigo (opetuskätyössä hyvä), Furl, Ma.gnolia, Simpy, Spurl www.hamk.fi/aokk
 33. 33. Verkostoitumispalvelut ja virtuaaliset kohtaamispaikat• Tekninen työkalu• Tietyn asian ympärille tehty kohtaamispaikka verkossa• Verkostoitumispalvelun ominaisuudet: – Mahdollisuus rakentaa oma profiili – Mahdollisuus tarkastella muiden profiileja – Käyttäjien keskinäisen viestinnän mahdollistaminen www.hamk.fi/aokk
 34. 34. Virtuaalisia kohtaamispaikkoja ja verkostoitumispalveluja• Verkostoitumispalveluja: – LinkedIn (http://www.linkedin.com/) – IRC-Galleria (http://irc-galleria.net/) – Facebook (http://www.facebook.com/) – Twitter (http://twitter.com)• Virtuaaliset työtilat (kamerat) – Esim. Cisco: TelePresence, HP: Haloroom – Pelkkä puhe (+ mahd. videokuva): Skype, WebEx, ACP, Dimdim• Virtuaalimaailmat, esim. – Second Life (http://secondlife.com) – Habbo (http://www.habbo.fi/) www.hamk.fi/aokk
 35. 35. Ning-pienyhteisö• Perustaminen helppoa: http://www.ning.com• Maksullinen kesästä 2010 alkaen – 3 maksuluokkaa – 30 päivää ilmainen• Sama käyttäjätunnus eri Ning-yhteisöissä – Esim. sometu, vinkkiverkko• Tarjoaa lähes kaiken yhteisöllisen toiminnallisuuden, muttei wikiä• Palvelin Yhdysvalloissa• Avoin/suljettu• Vaihtoehtona Grou.ps – http://grou.ps/ – Pienelle ryhmälle sopiva – Ilmainen – Mukana myös wiki www.hamk.fi/aokk
 36. 36. Palvelun valinta• Oma palvelin / palvelun tarjoajan isännöimä• Kaupallinen / ei kaupallinen – Kuinka kauan? – Varmuuskopiointi• Apua esim. wikin valintaan: – http://www.wikimatrix.org/index.php – http://www.uta.fi/~joanna.kalalahti/materiaalit/apu a_wikisovelluksen_valintaan_wikiselvityksen_osa _I.pdf www.hamk.fi/aokk
 37. 37. Jaa rooleja, käytä välineitäT monipuolisestieeTeemama www.hamk.fi/aokk
 38. 38. Rytmitä opintojaksoTeeOpintojaksoma www.hamk.fi/aokk
 39. 39. Ei mikään väline yksin…• Selkeät, helppokäyttöiset oppimisympäristöt• Kirjallista tuotosta kaikilta osallistujilta• Luennointia ja luentomateriaaleja• Puheviestintää kaikilta osallistujilta• Opettajan aktiivinen näkyminen ja osallistuminen myös tiedontuottajana jatkuvasti www.hamk.fi/aokk
 40. 40. Esteitä sosiaalisen mediankäyttöönotolle organisaatioissa• Vieras asia – muutosvastarinta – ei osata tarttua hetkeen• Tietoturvariskit• Yrityskulttuurin luomat asenteet www.hamk.fi/aokk
 41. 41. Kirjallisuutta (dioissa viitattu alla mainittuihin teoksiin)• Kalliala, E. & Toikkanen, T. 2009. Sosiaalinen media opetuksessa.• Suominen, R. & Nurmela, S. 2011. Verkko-opettaja.• Koli, H 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja.• Nurmela, S. & Suominen, R. 2007. Verkko-opettajaksi viikossa.• Opetushallitus. Sosiaalinen media opetuksen tukena -hanke. http://www.edu.fi/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_ media• Kilpi, T. 2006. Blogit ja bloggaaminen.• Otala, L. & Pöysti, K. 2008. Wikimaniaa yrityksiin.• Tirronen, M. WEB 2.0 Verkon Numerologia. www.hamk.fi/aokk
 42. 42. Kurssin työvälineet• Moodle – https://moodle2.hamk.fi• Wikispaces: – http://elosomessa.wikispaces.com/• Skype – www.skype.fi• WebEx – https://aalto.webex.com• Valmiit yhteisöt, joita suosittelen seurattavan: – Sometu: http://sometu.ning.com – Vinkkiverkko: http://vinkkiverkko.ning.com www.hamk.fi/aokk

×