Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Το κυπριακό ζήτημα

5,315 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Το κυπριακό ζήτημα

 1. 1. ΘΕΜΑΣΑ Ι΢ΣΟΡΙΑ΢ Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ Σο Κυπριακό ΗιτθμαΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 1΢ΜΤΡΝΘ΢
 2. 2. Από τθν οκωμανικι κατοχι ςτθν αγγλικι αποικιοκρατία• 1571: Θ Κφπροσ καταλαμβάνεται από τουσ Οκωμανοφσ.• 1878: Θ Κφπροσ παραχωρείται ςτουσ Βρετανοφσ. Σερματίηεται θ οκωμανικι διοίκθςθ.• 1914: Θ Κφπροσ προςαρτάται οριςτικά από τθ Μ. Βρετανία.• 1925: Θ Κφπροσ ανακθρφςςεται βρετανικι αποικία.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 2΢ΜΤΡΝΘ΢
 3. 3. • 1931: Εξζγερςθ των Κυπρίων για ζνωςθ με τθν Ελλάδα ⇨ Βίαιθ αντίδραςθ των Άγγλων, δικτατορικι διακυβζρνθςθ. Ο μεταπολεμικόσ κόςμοσ (1945 και εξισ) διαμορφϊνεται ςτο κλίμα των ελπίδων που εμπνζουν οι νζεσ αρχζσ του ΟΘΕ και θ διάλυςθ των αποικιακϊν αυτοκρατοριϊν.• 1947: Θ Βρετανία αποχωρεί από τθν Ινδία: θ αποικιακι τθσ πολιτικι ειςζρχεται ςε ζνα ςτάδιο επαναπροςδιοριςμοφ. ΢ αυτό το πλαίςιο ανακινείται και το πρόβλθμα του μζλλοντοσ τθσ Κφπρου.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 3΢ΜΤΡΝΘ΢
 4. 4. Σα γεγονότα 1955-1963ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 4΢ΜΤΡΝΘ΢
 5. 5. Ο απελευκερωτικόσ αγϊνασ 1955-1959• Σθν 1θ Απριλίου 1955 άρχιςε ο ζνοπλοσ απελευκερωτικόσ αγϊνασ τθσ Ε.Ο.Κ.Α. (Εκνικι Οργάνωςθ Κυπρίων Αγωνιςτϊν). Ο ζνοπλοσ αγϊνασ, με τθ μορφι του ανταρτοπόλεμου και των δολιοφκορϊν κακιλωςε ςθμαντικζσ βρετανικζσ δυνάμεισ και ςυχνά ζφερε ςε αμθχανία το αγγλικό ςτρατιωτικό επιτελείο.• ΢τρατιωτικόσ θγζτθσ τθσ Ε.Ο.Κ.Α. ιταν ο Κφπριοσ απόςτρατοσ αντιςυνταγματάρχθσ του ελλθνικοφ ςτρατοφ Γεϊργιοσ Γρίβασ, που δροφςε ςτθν Κφπρο με το ψευδϊνυμο Διγενισ.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 5΢ΜΤΡΝΘ΢
 6. 6. Θ πρϊτθ διακιρυξθ τθσ ΕΟΚΑΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 6΢ΜΤΡΝΘ΢
 7. 7. • Οι Άγγλοι αντζδραςαν με μζτρα ςτρατιωτικισ καταςτολισ, εκκακαριςτικζσ επιχειριςεισ κατά ομάδων τθσ ΕΟΚΑ, μεγάλθσ κλίμακασ ςυλλιψεισ και φυλακίςεισ ςε κρατθτιρια και με τθν επιβολι ποικίλων περιοριςτικϊν μζτρων ςε βάροσ του πλθκυςμοφ.• Παράλλθλα, για να καταςτείλουν τθν εξζγερςθ οι αποικιακζσ αρχζσ, επζβαλαν ςκλθρά μζτρα που περιλάμβαναν βαςανιςτιρια ςε βάροσ κρατουμζνων και τθν επιβολι και εκτζλεςθ τθσ κανατικισ ποινισ, κατά τα ζτθ 1956-1957, ςε εννζα νζουσ θλικίασ μεταξφ 19 και 25 ετϊν με τθν κατθγορία ότι ενζχονταν ςε ζνοπλεσ ενζργειεσ ι ςε μεταφορζσ οπλϊν. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 7 ΢ΜΤΡΝΘ΢
 8. 8. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 8΢ΜΤΡΝΘ΢
 9. 9. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 9΢ΜΤΡΝΘ΢
 10. 10. Οι ιρωεσ του κυπριακοφ αγϊναΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 10΢ΜΤΡΝΘ΢
 11. 11. Προσ αναηιτθςθ διπλωματικισ λφςθσ• Σο ΢επτζμβριο του 1955 ςυγκλικθκε, με βρετανικι πρωτοβουλία, τριμερισ διάςκεψθ ςτο Λονδίνο, ςτθν οποία πιραν μζροσ: θ Βρετανία, θ Ελλάδα και θ Σουρκία. Αυτι ιταν θ πρϊτθ φορά που θ Τουρκία εμφανίςτθκε ωσ ενδιαφερόμενο μζροσ ςτο Κυπριακό.• Θ αποτυχία τθσ διάςκεψθσ ακολουκικθκε από τα ζκτροπα και τισ βιαιότθτεσ ςε βάροσ του Ελλθνιςμοφ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 11΢ΜΤΡΝΘ΢
 12. 12. • Θ κατάςταςθ ςτθν Κφπρο ςθμείωνε ςυνεχι επιδείνωςθ, λόγω τθσ όξυνςθσ των ςχζςεων μεταξφ Ελλθνοκυπρίων και Σουρκοκυπρίων, που άρχιςε να παρατθρείται μετά τα γεγονότα του 1955 ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.• Θ όξυνςθ ςτισ ςχζςεισ των δφο εκνικϊν ςτοιχείων κορυφϊκθκε το ζτοσ 1958 με ωμότθτεσ και βανδαλιςμοφσ ςε βάροσ των Ελλθνοκυπρίων.• Θ Ε.Ο.Κ.Α. «προζβθ» ςε αντίποινα και ζτςι και οι δφο κοινότθτεσ κρινθςαν αρκετά κφματα.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 12΢ΜΤΡΝΘ΢
 13. 13. • Θ κζςθ των Σουρκοκυπρίων: είτε να επανζλκει θ Κφπροσ υπό τουρκικι κυριαρχία είτε να διχοτομθκεί μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ Σουρκίασ κατά μικοσ του 35ου παραλλιλου.• Θ διχοτόμθςθ παρζμεινε ζκτοτε ο ςτόχοσ τθσ τουρκικισ πολιτικισ ςτο Κυπριακό και εμφανίςτθκε να υιοκετείται και από τθν επίςθμθ βρετανικι πολιτικι.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 13΢ΜΤΡΝΘ΢
 14. 14. Οι ΢υμφωνίεσ Ηυρίχθσ - Λονδίνου• Θ αδυναμία τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ να επιβάλει τισ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου και θ απειλι, αντίκετα, να επιβλθκεί διχοτομικι λφςθ ςτθν Κφπρο οδιγθςαν τελικά ςτον ςυμβιβαςμό των Συμφωνιϊν τθσ Ηυρίχθσ και του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959.• Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ λφςθσ ςυμφωνικθκαν μεταξφ των πρωκυπουργϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Σουρκίασ ςτθ Ηυρίχθ και, ςτθ ςυνζχεια, ςυγκλικθκε υπό βρετανικι προεδρία διάςκεψθ ςτο Λονδίνο, ςτθν οποία εκτόσ από τισ κυβερνιςεισ τθσ Ελλάδασ και τθσ Σουρκίασ πιραν μζροσ και οι εκπρόςωποι των Ελλθνοκυπρίων και των Σουρκοκυπρίων.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 14΢ΜΤΡΝΘ΢
 15. 15. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 15΢ΜΤΡΝΘ΢
 16. 16. Οι κυριότεροι όροι τθσ ΢υμφωνίασ• Θ Κφπροσ κα ανακθρυςςόταν ανεξάρτθτθ δθμοκρατία και κα αποκιρυττε ςτο διθνεκζσ τόςο το αίτθμα τθσ ζνωςθσ με άλλο κράτοσ όςο και κάκε μορφι διαμελιςμοφ.• Ο πρόεδροσ τθσ δθμοκρατίασ κα ιταν Ζλλθνασ και ο αντιπρόεδροσ Σοφρκοσ και κα εκλεγόταν ο κακζνασ χωριςτά από τθν αντίςτοιχθ κοινότθτα.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 16΢ΜΤΡΝΘ΢
 17. 17. • Εκτεταμζνεσ εγγυιςεισ δόκθκαν για τθν αςφάλεια τθσ τουρκοκυπριακισ μειονότθτασ, ςτθν οποία αναγνωρίςτθκαν δικαιϊματα, που ςε πολλά ςθμεία παραβίαηαν τθ δθμοκρατικι αρχι τθσ πλειοψθφίασ, όπωσ το δικαίωμα τθσ αρνθςικυρίασ ςε ηθτιματα φορολογικισ νομοκεςίασ.• Οι τρεισ δυνάμεισ: Μ. Βρετανία, Ελλάδα και Σουρκία δεςμεφτθκαν να περιφρουριςουν τθ λφςθ, ενϊ θ Βρετανία κα κρατοφςε δφο ςτρατιωτικζσ βάςεισ ςτο νότιο τμιμα τθσ Κφπρου, ςτθ Δεκζλεια και ςτο Ακρωτιρι.• Σο Δεκζμβριο του 1959 ο αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ εκλζχτθκε πρϊτοσ πρόεδροσ τθσ Κυπριακισ δθμοκρατίασ, ενϊ ο Δρ. Φαηίλ Κουτςιοφκ εκλζχτθκε αντιπρόεδροσ.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 17΢ΜΤΡΝΘ΢
 18. 18. Ο αντίκτυποσ τθσ ςυμφωνίασΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 18΢ΜΤΡΝΘ΢
 19. 19. Θ ανακιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ (;)• ΢τισ 16 Αυγοφςτου 1960 θ Κφπροσ ανακθρφχτθκε επίςθμα ανεξάρτθτθ δθμοκρατία. Τρεισ ςυνκικεσ (Εγκακιδρφςεωσ, Εγγυιςεωσ, Συμμαχίασ)• Θ Συνκικθ Εγγυιςεωσ, εγγυάται το ςυνταγματικό κακεςτϊσ και τθν ανεξαρτθςία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και αναγνωρίηει ςτισ τρεισ δυνάμεισ, που ςυμβάλλονται με τθν Κυπριακι Δθμοκρατία, το δικαίωμα από κοινοφ ι κακεμία χωριςτά να επεμβαίνει, για να αποκακιςτά τθν κατάςταςθ πραγμάτων ςτθν Κφπρο που εγγυάται θ ςυνκικθ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 19 ΢ΜΤΡΝΘ΢
 20. 20. Θ Συνκικθ Συμμαχίασ,ςυνάπτει ςτρατιωτικιςυμμαχία μεταξφ τθσΚυπριακισ Δθμοκρατίασ καιτθσ Ελλάδασ και τθσΣουρκίασ, ςτισ οποίεσεπιτρζπει να διατθροφνκακοριςμζνεσ ςτρατιωτικζσμονάδεσ ςτθν Κφπρο(ΕΛ.ΔΤ.Κ. και ΣΟΤΡ.ΔΤ.Κ.αντίςτοιχα). ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 20 ΢ΜΤΡΝΘ΢
 21. 21. Σο ςφνταγμα του 1960 Θ ςυνταγματικι οργάνωςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ είχε δφο ατελζςφορεσ ςυνζπειεσ:1. Οι Ζλλθνεσ τθσ Κφπρου, επί των οποίων το ΢φνταγμα είχε επιβλθκεί από ζξω, κεωροφςαν ότι αδικοφνταν από τθν προνομιακι μεταχείριςθ των Σουρκοκυπρίων και αντιμετϊπιηαν το ςυνταγματικό κακεςτϊσ με αρνθτικι διάκεςθ.2. Οι Σουρκοκφπριοι, αντίςτροφα, επζμειναν ςτθν άνευ όρων άμεςθ εφαρμογι και τθσ τελευταίασ λεπτομζρειασ των ςυνταγματικϊν τουσ προνομίων και χρθςιμοποιοφςαν τθ ςυνταγματικι δυνατότθτα τθσ παρακϊλυςθσ του νομοκετικοφ ζργου τθσ Βουλισ, για να πιζςουν ϊςτε να εφαρμοςτοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ.3. Σο αποτζλεςμα ιταν θ αμοιβαία αποξζνωςθ και καχυποψία μεταξφ των δφο κοινοτιτων, αλλά και θ παράλυςθ του κράτουσ. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 21 ΢ΜΤΡΝΘ΢
 22. 22. Σα γεγονότα του 1963 Ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ, αφοφ ςυμβουλεφτθκε και τθν αγγλικι κυβζρνθςθ. πρότεινε το Νοζμβριο του 1963 τθν ανακεϊρθςθ δεκατριϊν ςθμείων του ΢υντάγματοσ, για να αμβλυνκεί το χωριςτικό πνεφμα και να τεκοφν οι βάςεισ τθσ ομαλότερθσ λειτουργίασ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 22΢ΜΤΡΝΘ΢
 23. 23. Θ αντίδραςθ των Σουρκοκυπρίων• Οι προτάςεισ του Αρχιεπιςκόπου, γνωςτζσ ωσ «τα δεκατρία ςθμεία», απορρίφκθκαν από τθν Σουρκία και τουσ Σουρκοκυπρίουσ, το κλίμα οξφνκθκε κατά τισ επόμενεσ εβδομάδεσ και παραμονζσ των Χριςτουγζννων του 1963 ξζςπαςαν ςυγκροφςεισ, που κλιμακϊκθκαν γενικι αντιπαράταξθ μεταξφ Ελλθνοκυπρίων και Σουρκοκυπρίων.• Θ πρϊτθ εκεχειρία, που ςυμφωνικθκε με τθν παρζμβαςθ των Άγγλων ςτισ 26 Δεκεμβρίου 1963, δθμιοφργθςε τθ διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ των δφο κοινοτιτων ςτθν πρωτεφουςα Λευκωςία, τθ γνωςτι ωσ «πράςινθ γραμμι».ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 23΢ΜΤΡΝΘ΢
 24. 24. Οι ςυνζπειεσ τθσ ζνταςθσ• Θ ςθμαντικότερθ πολιτικι ςυνζπεια των εξελίξεων αυτϊν υπιρξε ο διαχωριςμόσ των δφο κοινοτιτων τθσ Κφπρου. Μετά τισ ςυγκροφςεισ του Δεκεμβρίου 1963 οι Σουρκοκφπριοι αποχϊρθςαν από τθν κυβζρνθςθ τθσ Δθμοκρατίασ και αποδφκθκαν ςε προςπάκεια να ςυγκεντρϊςουν τον τουρκοκυπριακό πλθκυςμό ςε οριςμζνουσ εδαφικοφσ κφλακεσ υπό τον ζλεγχο δικϊν τουσ διοικθτικϊν και ςτρατιωτικϊν αρχϊν, ϊςτε να δθμιουργθκεί θ βάςθ για το διαμελιςμό τθσ Κφπρου.• Ζτςι επιλκε ο οριςτικόσ διαχωριςμόσ των Ελλινων και των Σοφρκων τθσ Κφπρου και δθμιουργικθκαν ςτο ζδαφοσ τθσ νιςου οριςμζνεσ απομονωμζνεσ περιοχζσ, όπου δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ των Ελλινων.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 24΢ΜΤΡΝΘ΢
 25. 25. Ανεπιτυχείσ διπλωματικζσ προςπάκειεσ• Ψιφιςμα 186 (Γ.Σ. Ο.Θ.Ε.) τθσ 4θσ Μαρτίου 1964: κυριαρχία και ανεξαρτθςία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, αποφυγι βίασ, εγκατάςταςθ ειρθνευτικισ δφναμθσ και οριςμόσ μεςολαβθτι για τθν προϊκθςθ λφςθσ με κοινι ςυμφωνία των μερϊν.• Ζκκεςθ Plaza (5/6253/26 Μαρτίου 1965), ζνα από τα ςθμαντικότερα κείμενα ςτθν ιςτορία του Κυπριακοφ Ηθτιματοσ, γιατί προτείνει το μόνο περίγραμμα λφςθσ του προβλιματοσ, που βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 25΢ΜΤΡΝΘ΢
 26. 26. Ο ρόλοσ τθσ Χοφντασ• H επιβολι τθσ ςτρατιωτικισ δικτατορίασ ςτθν Ελλάδα το 1967 δθμιοφργθςε νζεσ περιπλοκζσ ςτο Κυπριακό, γιατί θ δικτατορία και τα όργανα τθσ ςτθν Κφπρο επιδόκθκαν ςε εκςτρατεία υπονόμευςθσ και αποςτακεροποίθςθσ, με πρόςχθμα τθν προϊκθςθ «ενωτικισ» λφςθσ.• ΢τθν ουςία όμωσ θ «ζνωςθ» κα ςυγκάλυπτε τθ διχοτόμθςθ τθσ νιςου, αφοφ κα περιλάμβανε παραχϊρθςθ εδαφικοφ τμιματοσ ι «βάςθσ» προσ τθν Σουρκία. Γι αυτό και ο αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ ςκεναρά απόκρουςε κάκε πρόταςθ τζτοιασ λφςθσ κατά τθν περίοδο μετά το 1964.• Οι ενζργειεσ αυτζσ, που κλιμακϊκθκαν τθν περίοδο 1967-1974, άνοιξαν το δρόμο προσ τθν Κυπριακι τραγωδία που άρχιςε τον Ιοφλιο του 1974 και ςυνεχίηεται.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 26΢ΜΤΡΝΘ΢
 27. 27. Σο πραξικόπθμα του 1974ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 27΢ΜΤΡΝΘ΢
 28. 28. Θ ειςβολι του 1974ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 28΢ΜΤΡΝΘ΢
 29. 29. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 29΢ΜΤΡΝΘ΢
 30. 30. Σα γεγονότα τθσ ειςβολισ του 1974ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 30΢ΜΤΡΝΘ΢
 31. 31. Οι άμεςεσ ςυνζπειεσ τθσ ειςβολισ• Απόςπαςθ των πλουςιότερων και πιο αναπτυγμζνων περιοχϊν του νθςιοφ• Βίαιοσ εκτοπιςμόσ 200.000 Ελλθνοκυπρίων• Φρικαλεότθτεσ εισ βάροσ του άμαχου πλθκυςμοφ• 3000 νεκροί + 1619 αγνοοφμενοι• 20.000 εγκλωβιςμζνοι Ελλθνοκφπριοι (Καρπαςία) / εξαναγκαςμόσ φυγισΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 31΢ΜΤΡΝΘ΢
 32. 32. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 32΢ΜΤΡΝΘ΢
 33. 33. Θ τραγωδία των αγνοουμζνωνΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 33΢ΜΤΡΝΘ΢
 34. 34. Βεβιλωςθ του νεκροταφείου ςτο χωριό Μαρακόβουνο ςτθν επαρχία ΑμμοχϊςτουΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 34΢ΜΤΡΝΘ΢
 35. 35. Θ ςφλθςθ τθσ εκκλθςίασ ςτο κατεχόμενο χωριό ΤραχϊνιΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 35΢ΜΤΡΝΘ΢
 36. 36. Θ ςφλθςθ τθσ εκκλθςίασ τθσ Παναγίασ Χρυςελεοφςασ ςτο χωριό Σφςκλθποσ τθσ επαρχίασ ΚερφνειασΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 36΢ΜΤΡΝΘ΢
 37. 37. Οι απϊτερεσ ςυνζπειεσ τθσ ειςβολισ• Πολιτικι εποικιςμοφ των κατεχομζνων με εποίκουσ από τθν Σουρκία ⇨ πολιτικι αλλοίωςθ τθσ δθμογραφικισ ςφνκεςθσ (75.000 ζποικοι)• Πολιτικι εκτουρκιςμοφ, μαηικι αλλαγι τοπωνυμίων, ςυςτθματικι καταςτροφι αρχαιολογικϊν χϊρων και εκκλθςιϊν• 15 Νοεμβρίου 1983: Ανακιρυξθ ψευδοκράτουσ Β. ΚφπρουΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 37΢ΜΤΡΝΘ΢
 38. 38. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ΢ ΢ΧΟΛΘ΢ sites.google.com/site/akisambelas 38΢ΜΤΡΝΘ΢

×