Ιστορία και Κινηματογράφος

1,302 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
530
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ιστορία και Κινηματογράφος

 1. 1. Ιζηνξία θαη Κηλεκαηνγξάθνο:Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηα ζηε Μεγάιε Οζόλε Ερευνητική Εργασία Β΄ τετραμήνου 2011-12
 2. 2. Η εργασία μαςΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 2
 3. 3. H ιστοσελίδα της εργασίας μαςΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 3
 4. 4. Ο Μονομάχος – Gladiator • Καηεξίλα Γεσξγνύια, • Γσξίηα Γακηαλνύ, • Διέλε Λάδε, • Γαλάε Φσζηεξνπνύινπ, • Δβειίλα ΦώζθνινπΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 4
 5. 5. Προσθέτοντας πληροφορίες για το «Κολοσσαίο»ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 5
 6. 6. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 6
 7. 7. Δημιουργώντας το λήμμα «Μονομάχοι»ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 7
 8. 8. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 8
 9. 9. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 9
 10. 10. Μύθος και πραγματικότητα (1)Όζα δηαδρακαηίδοληαη ζηελ ηαηλία «Ο Μολοκάτος» είλαη κηα αιεζηλή ηζηορία; Καη λαη θαη όρη. Δλώ είλαη πξνθαλέο όηη ε ηζηνξηθή θαη επηζηεκνληθή έξεπλα έγηλε αληηθείκελν επεμεξγαζίαο από ηνλ ζθελνζέηε, σζηόζν, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πινθήο είλαη κπζνπιαζία.Ο Κόκκοδος ηειηθά ζθόηφζε ηολ Μ. Ασρήιηο; Ίζσο. Κάπνηεο πεγέο ππνςηάδνληαη όηη ην έθαλε. Σν γεγνλόο όηη ήηαλ παξώλ εθείλε ηελ επνρή, όηη ζπλζεθνιόγεζε βηαζηηθά κε ηνλ ερζξό, θαη πξνηίκεζε κηα γξήγνξε ππνρώξεζε πίζσ ζηε Ρώκε κεηαηξέπνληάο ηε κάιηζηα ζε ζξηακβεπηηθή λίθε, έρεη ηξνθνδνηήζεη πνιιέο ππνςίεο. Η επίζεκε πάλησο εθδνρή είλαη όηη ν Μάξθνο Απξήιηνο πέζαλε από παλνύθια.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 10
 11. 11. Μύθος και πραγματικότητα (2)Η Δεκοθραηία αποθαηαζηάζεθε κεηά ηολ ζάλαηο ηοσ Κόκκοδοσ; ΋ρη. Μεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Κόκκνδνπ, ε ΢ύγθιεηνο ζπλεδξίαζε πξηλ ην μεκέξσκα, θαη δήισζε όηη ν εμεληαπεληάρξνλνο Ρertinax, ν νπνίνο ήηαλ ν γηνο πξώελ ζθιάβνπ, ζα γηλόηαλ απηνθξάηνξαο. Ο Pertinax έηζη έγηλε απηνθξάηνξαο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, αιιά δνινθνλήζεθε από κηα νκάδα ζηξαηησηώλ ην επόκελν Μάξηην, κεηά από ιηγόηεξν από ηξεηο κήλεο ζηελ εμνπζία.Τη ζσκβόιηδε ηο ηαηοσάδ S.P.Q.R.; S.P.Q.R πξόθεηηαη γηα κηα ζπληνκνγξαθία ηεο ιαηηληθήο θξάζεο senatus populusque romanus (=«ε ΢ύγθιεηνο θαη ν ιαόο ηεο Ρώκεο»). ΢θιάβνη, κνλνκάρνη, εγθιεκαηίεο, θαη αξγόηεξα, νη ζηξαηηώηεο, είραλ ηαηνπάδ, σο δηαθξηηηθό ζήκα. Πάλησο ε αλώηεξε ηάμε ησλ Ρσκαίσλ, δελ είρε ηαηνπάδ, δηόηη ζρεηίδνληαλ είηε κε πεξηζσξηαθέο νκάδεο, είηε κε μέλνπο.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 11
 12. 12. Μύθος και πραγματικότητα (3)Ο Κόκκοδος ηειηθά πέζαλε ζηελ αρέλα;• ΋ρη. Τπήξραλ πνιιέο απόπεηξεο θαηά ηεο δσήο ηνπ, αιιά ηειηθά, απηόο πνπ θαηάθεξε λα ηνλ ζθνηώζεη ήηαλ έλαο πνιεκηζηήο, ν Νάξθηζζνο, ελώ Κόκνδνο ήηαλ ζην κπάλην ηνπ.• Ο Κόκνδνο θπβέξλεζε γηα 12 ρξόληα, έλα πνιύ κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από ό,ηη αλαθέξζεθε ζηε ηαηλία.• Ο Γίσλ Κάζζηνο έγξαςε όηη Κόκκνδνο ήηαλ «η μεγαλύτερη κατάρα για τοσς Ρωμαίοσς από κάθε επιδημία ή οποιοδήποτε έγκλημα.»ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 12
 13. 13. Αγορά – Agora • ΢ππξηδνύια Αλδξηνπνύινπ, • Γεσξγία Καινγεξνπνύινπ, • Ναηαιία Καπώλε, • Θέληα ΚιεηδήΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 13
 14. 14. Δημιουργώντας το λήμμα για την ταινία «Agora»ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 14
 15. 15. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 15
 16. 16. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 16
 17. 17. Θρησκευτικές και διακοινοτικές διαμάχες στην Αλεξάνδρεια του 5ου αι. μ.Χ.Δλώ ε ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία θαη ηα πνιηηηθά θίλεηξα έπαημαλ ξόινζηελ πξόθιεζε ηεο βίαο, νη απηνθξαηνξηθέο εληνιέο δελ δηθαηνινγνύζαληηο ρξηζηηαληθέο δξάζεηο, ηνλ απζνξκεηηζκό θαη ηελ καλία ηνπ όρινπ σοθάηη πνπ παξαγόηαλ ηαθηηθά.Σε θάζε περίπηφζε σπάρτεη κηα ζσλετής αιιειοαληαπόδοζε ηεςβίας, ε οποία δελ επέηρευε ζε θάζε πιεσρά λα ζηακαηήζεη ηολθύθιο.Δλώ είλαη αιήζεηα όηη νη Υξηζηηαλνί πξνθάιεζαλ ηηο άιιεο νκάδεοπρώηοη ζε θάζε περίπηφζε θαη όηη εθείλνη επηθξάηεζαλ ελ ηέιεη, ζαήηαλ θνληόθζαικν λα αγλνήζνπκε ηε δπλακηθή ζηε κέζε. Οη Έιιελεςθαη οη Ιοσδαίοη ζσκκεηείταλ ελεργά ζηολ θύθιο ηες βίας, θαη επροθιεηηθόηεηα θαη ε βίαηε αληίδραζε ήηαλ θρίζηκοη παράγοληεςγηα ηελ δεκηοσργία θαη ηελ προώζεζε ηες δηαθοηλοηηθής βίας. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 17
 18. 18. Οι βασικοί πρωταγωνιστές Δπίζθνπνο Αιεμαλδξείαο, Κύξηιινο Ρσκαίνο Έπαξρνο, Οξέζηεο Αίηηα ζξεζθεπηηθώλ ζπγθξνύζεσλ: 1. Θξεζθεπηηθέο κηζαιινδνμίεο, 2. ΢πλύπαξμε πνιιώλ αηξέζεσλ θαη δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεηώλ,3. Δπηζπκία επηθξάηεζεο ζηε ζύγθξνπζε Υξηζηηαλώλ- Ινπδαίσλ. 4. Βηαηνπξαγίεο εθ κέξνπο ηνπ ιανύ (όρινο)ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 18
 19. 19. Τπατία: η τελευταία ελληνίδα φιλόσοφος και μαθηματικός 370 (;) κ.Υ. – 415 κ.Υ. Καζεγήηξηα καζεκαηηθώλ θαη ηεο λενπιαησληθήο θηινζνθίαο ζηελ Αιεμάλδξεηα. Απνδείμεηο γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηεο Τπαηίαο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε δηάθνξα ηζηνξηθά θείκελα, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα έξγα ηνπ ΢σθξάηε ηνπ ΢ρνιαζηηθνύ.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 19
 20. 20. • Δίλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλόο όηη νη γπλαίθεο έπαημαλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο.• Η Τπαηία ήηαλ κηα ζεβαζηή θαη επηθαλήο δαζθάια, αξθεηά ραξηζκαηηθή πνπ δίδαζθε θαη έγηλε γλσζηή ηόζν γηα ηελ θηινζνθία όζν θαη γηα ηα καζεκαηηθά. .• Παξόιν πνπ έξγα καζεηώλ ηεο έξρνληαη γηα λα ξίμνπλ θσο ζηα έξγα ηεο, δελ έρνπλ δηαζσζεί δηθά ηεο.• Μαζεηέο πινύζηνη θαη ηζρπξνί (π.ρ. ν ΢πλέζηνο ηεο Κπξήλεο)ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 20
 21. 21. Φηιόζνθνο, καζεκαηηθόο θαη αζηξνλόκνο Νενπιαησληθή ΢ρνιή ηεο Αιεμάλδξεηαο Γύν είδε καζεκάησλ 1. κέζα ζηε ζρνιή κε ηνπο καζεηέο ηεο 2. δεκόζηα θεξύγκαηα γηα όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αιεμάλδξεηαο.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 21
 22. 22. Σο έργο της Τπατίας Σν βπδαληηλό ιεμηθό ηεο ΢νύδαο απνδίδεη ηελ ζπγγξαθή ηξηώλ βηβιίσλ• «Ο Αζηξνλνκηθόο Καλώλ» όπνπ επηδίσθε λα κειεηήζεη θαη λα εκβαζύλεη πεξηζζόηεξν ζε ηνκείο ησλ καζεκαηηθώλ ηνπ παηέξα ηεο. Μεξηθνί κειεηεηέο πηζηεύνπλ όηη ν «Αζηξνλνκηθόο Καλώλ» ήηαλ απιά κηα ζπιινγή από αζηξνλνκηθνύο πίλαθεο.• Αλάιπζε ησλ «Απνιιώλησλ Κώλσλ». Οη θώλνη ηνπ Απόιισλα ζεσξνύληαη από ηα πην δύζθνια έξγα ηεο αξραηόηεηαο θαη ήηαλ απηνί πνπ έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα πνιιά από απηά πνπ ζην κέιινλ έγηλαλ γλσζηά σο πξνβνιηθή γεσκεηξία. (Από απηό θαηαιαβαίλνπκε όηη ε Τπαηία ήηαλ εμνηθεησκέλε κε ηελ γεσκεηξία.)• ΢ρνιηαζκόο Γηόθαληνπ: Σα αιγεβξηθά έξγα ηνπ Γηόθαληνπ ήηαλ πνιύ πην εμειηγκέλα από ηα πξνεγνύκελα θαη νη καζεκαηηθνί ηεο επνρήο ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηελ ιύζε αλώηεξεο ηάμεσο ζπζηήκαηα εμηζώζεσλ• Δπίζεο, ε αιιεινγξαθία ηνπ ΢πλέζηνπ (καζεηή ηεο Τπαηίαο) αλαθέξεη ηε δεκηνπξγία θάπνησλ επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ όπσο ν αζηξνιάβνο θαη ην πγξόκεηξν. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 22
 23. 23. Επεκτείνοντας το λήμμα για την «Τπατία»ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 23
 24. 24. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 24
 25. 25. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 25
 26. 26. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 26
 27. 27. Πώς πέθανε η Τπατία;ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 27
 28. 28. Σο τέλος της Τπατίας• Τπεύζπλνο γηα ηνλ ζάλαηό ηεο ν Αξρηεπίζθνπνο Κύξηιινο θαη νη δηαηαγέο ηνπ• Καηεγόξεζαλ ηνλ Οξέζηε όηη είλαη εηδσινιάηξεο• Σελ απνθάιεζαλ εηδσινιαηξηθή κάγηζζα θαη ηέξεηα• Σελ έγδπζαλ θαη ηελ έζπξαλ κέρξη ηνλ Καζεδξηθό λαό, όπνπ ηελ ζθόησζαλ γδέξλνληαο θαη δηακειίδνληαο ηελ κε θνθηεξά όζηξαθα• Σν δηαιπκέλν ζώκα ηεο ην κεηέθεξαλ ζην Κπλάξηνλ όπνπ ην έθαςαλ.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 28
 29. 29. Σο βασίλειο των Ουρανών - Kingdom of Heaven
 30. 30. Σι είναι ΢ταυροφορία;• ΢ηαπξνθνξία νλνκάζηεθε θαζεκία από ηηο νθηώ εθζηξαηείεο πνπ έγηλαλ ζην Μεζαίσλα από ηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο Γύζεο κε ζθνπό ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγίσλ Σόπσλ από ηνπο κνπζνπικάλνπο.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 30
 31. 31. ΢αρακηνοί• Ο όξνο ΢αξαθελνί είλαη ειιεληθόο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη δηάθνξεο νκάδεο αλζξώπσλ ζηελ αξραία θαη κεζαησληθή επνρή. Πξνέξρεηαη από ηελ αξαβηθή ιέμε sharqiyyin («αλαηνιίηεο»)• Μέρξη ηνλ 12ν αηώλα, ε ιέμε είρε γίλεη ζπλώλπκν ηνπ Μνπζνπικάλνπ ζηε κεζαησληθή ινγνηερλία, όπσο αθξηβώο ήηαλ ζηα Διιεληθά θαη Κνπηηθά αξρεία πέληε αηώλεο λσξίηεξα.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 31
 32. 32. Ο ΢αλανδίνος < ΢αλάχ αντ- Ντιν Γιουσούφ ΑγιούπΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 32
 33. 33. O ΢αιαλδίλνο ή όπσο ήηαλ θαη ην πιήξεο όλνκά ηνπ ΢αιάρ αλη- Νηηλ Γηνπζνύθ Αγηνύπ ήηαλ έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εγέηεο ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ. Δπίζεο ππήξμε ζνπιηάλνο ηεο Αηγύπηνπ, απηνθξάηνξαο ηεο πεξηνρήο από ηνλ Νείιν κέρξη ηνλ Δπθξάηε θαη θηήηνξαο ηεο δπλαζηείαο ησλ Αγηνπκπηδώλ. Η εμαηξεηηθή ηνπ ηαθηηθή θαη επθπΐα δειώλεηαη από ην θαηόξζσκά ηνπ λα θαηαθηήζεη ηελ Ιεξνπζαιήκ, πνπ κέρξη ηόηε αλήθε ζηνπο Φξάγθνπο, θαη λα απνθξνύζεη ηελ Γ’ ΢ηαπξνθνξία, πνπ είρε ζηόρν ηελ αλαθαηάιεςε ησλ Αγίσλ Σόπσλ από ηνπο κνπζνπικάλνπο, κε επηηπρία.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 33
 34. 34. Λίγα λόγια για τους Ιππότες Οη ηππόηεο απνηεινύζαλ ην ηζρπξόηεξν ζηξαηησηηθό ζώκα ησλ κεζαησληθώλ ζηξαηώλ θαη ιάκβαλαλ ηνλ ηίηιν ηνπο από ηνλ κνλάξρε ή θάπνηνλ πνιηηηθό εγέηε, κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ηνπο αδύλακνπο, ηνπο αλππεξάζπηζηνπο, ηνπο αβνήζεηνπο θαη λα πνιεκνύλ γηα ηελ επεκεξία όισλ ησλ ππεθόσλ. ΢ηα πξώηα ρξόληα ηνπ Μεζαίσλα, νη ηππόηεο αλήθαλ ζηα θαηώηεξα ζηξώκαηα ηεο αξηζηνθξαηίαο, ελώ πξνο ηα ηέιε ηνπ ζπλδέζεθαλ κε ηνλ θώδηθα ηεο ηππνηηθήο ηηκήο θαη θέξδηζαλ ηνλ ζεβαζκό θαη ηνλ ζαπκαζκό όζσλ ηνπο πεξηέβαιιαλ.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 34
 35. 35. Εξοπλισμός Ιπποτών• Πεξηθεθαιαία• Θώξαθαο• Πξνζηαηεπηηθά ρεξηώλ• Πξνζηαηεπηηθά πνδηώλ• Αζπίδα• Ξίθνο ή Σζεθνύξη (ζπαληόηεξα ξόπαιν θαη ζθπξί)
 36. 36. Δημιουργώντας ένα επιπλέον λήμμα:Μπάλιαν του ΙμπελένΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 36
 37. 37. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 37
 38. 38. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 38
 39. 39. Η πολιορκία της Ιερουσαλήμ 1187ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 39
 40. 40. Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν- Saving Private Ryan • Θαλάζεο Αλδξηόπνπινο, • Βαγγέιεο Γθέκπεξ, • Κσλζηαληίλνο ΚαξνύδνοΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 40
 41. 41. Αναπτύσσοντας το λήμμα της ταινίαςΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 41
 42. 42. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 42
 43. 43. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 43
 44. 44. Λίγα λόγια για την ταινία H ηαηλία μεθίλα κε ηελ απόβαζε ησλ Ακεξηθαλώλ ζηελ παξαιία Omaha. Μεηά από ζθιεξή κάρε ε παξαιία θαηαιακβάλεηαη θαη αξρίδεη ε πξνέιαζε ησλ ΢πκκάρσλ. ΋κσο, ζύληνκα γίλεηαη ε δηαπίζησζε ζηηο Η.Π.Α. όηη 3 από ηα ηέζζεξα αδέξθηα Ράηαλ έρνπλ ζθνησζεί. Έηζη, απνθαζίδεηαη λα γπξίζεη ζηελ Ακεξηθή ν ηέηαξηνο. Αλ θαη ν ζηξαηηώηεο Ράηαλ βξίζθεηαη θάπνπ ζηελ Γαιιία ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπ, ε νκάδα δηάζσζεο ζα θαηαθέξεη λα ηνλ εληνπίζεη κεηά από πνιιέο αςηκαρίεο κε ηνπο Γεξκαλνύο. ΋κσο, ν Ράηαλ αξλείηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ νκάδα ηνπ θαη ηελ απνζηνιή ηνπ. Έηζη, όινη καδί απνθαζίδνπλ λα ππεξαζπηζηνύλ κία γέθπξα πνπ νη Γεξκαλνί ήζειαλ λα θαηαιάβνπλ. Αλ θαη κε κεγάιεο απώιεηεο ν ζηόρνο επηηπγράλεηαη.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 44
 45. 45. ΢κηνοθεσία παραγωγή, πρωταγωνιστές και βραβεία O Steven Spielberg ζθελνζεηεί, ελώ ν Robert Rodat έρεη αλαιάβεη ηελ παξάγσγε. Αθόκα, πξσηαγσληζηνύλ κεγάια νλόκαηα όπσο Vin Diesel, Tom Hanks θαη Matt Damon. ΋ζν γηα ηα βξαβεία, είλαη δεθάδεο θαη πεξηιακβάλνπλ ρξπζέο ζθαίξεο θαη άιια πνιιά.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 45
 46. 46. Δημιουργώντας το λήμμα «Παραλία Ομάχα»ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 46
 47. 47. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 47
 48. 48. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 48
 49. 49. Λίγα λόγια για την απόβαση στην παραλία Omaha• ΢ηελ επηρείξεζε ζπκκεηείραλ Ακεξηθαλνί, Άγγινη θαη Καλαδνί• Τπήξραλ 5 ηνκείο κε θώδηθεο νλνκαζίεο• Ήηαλ ε κεγαιύηεξε επηρείξεζε επίζεζεο πνπ είρε νξγαλσζεί πνηέ• Αλ θαη κε κεγάιεο δπζθνιίεο ζηέθηεθε κε επηηπρίαΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 49
 50. 50. Αξρηθά νη Ακεξηθαλνί αληηκεηώπηζαλ πνιιέο δπζθνιίεο θαη δελ έθαλαλ πξόνδν. ΋κσο, κεηά από ηελ θνληηλή ππνζηήξημε αληηηνξπηιηθώλ θαη ηελ γελλαία πξνζπάζεηα νξηζκέλσλ ζηξαηησηώλ ή ινραγώλ ζεκεηώζεθαλ νη πξώηεο επηηπρίεο. Σειηθά νδεγεζήθακε ζηελ θαηάιεςε ηεο Omaha, αλ θαη κε ππεξβνιηθά κεγάιεο απώιεηεο.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 50
 51. 51. ΢χολιάζοντας τη σκηνή της απόβασης Η ζθελή ηεο απόβαζεο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε πην αιεζνθαλήο ηνπ είδνπο ηεο. Σα ζηνηρεία πνπ ηεο δίλνπλ απηό ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη :1. 40 βαξέιηα ςεύηηθν αίκα ξίρηεθαλ ζηε ζάιαζζα2. Αιεζηλνί ζηξαηηώηεο θαη αθξσηεξηαζκέλνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ3. Σα νρήκαηα ζηε ζθελή είλαη σο έλα βαζκό πξαγκαηηθά νρήκαηα ηνπ Β’ Π.Π.4. Υξεζηκνπνηεζήθαλ ππνζαιάκηεο θάκεξεο θαη θάκεξεο ρεηξόο5. Έγηλαλ πξνζπάζεηεο ηα πιάλα λα θαίλνληαη παιηά ζαλ απηά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 19406. Οη θηλήζεηο ηνπ ιόρνπ Charlie έρνπλ απνηππσζεί κε ηζηνξηθή αθξίβεηα7. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζσζηά θώδηθα νλόκαηα.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 51
 52. 52. Από την άλλη όμως … Γίλνληαη πάξα πνιιά ιάζε από ηνπο Ακεξηθαλνύο θαη ηνπο Γεξκαλνύο. Μηα κεξαξρία ησλ Γεξκαλώλ πνπ ππνηίζεηαη πσο πνιεκάεη ζηε Ννξκαλδία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ βξέζεθε πνηέ εθεί. Οη γέθπξεο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιόγνο ζηελ ηαηλία δελ ήηαλ ζηόρνο ηεο 101εο αιιά ηεο 82εο αεξνκεηαθεξόκελεο κεξαξρίαο.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 52
 53. 53. Η λίστα του ΢ίντλερ – Schindler’s List • Βύξσλ Αλησλάηνο, • Νίθνο Βνγηαηδάθεο, • ΢σθξάηεο Καιθάνγινπ, • ΢ηξάηνο ΚαπιαλέιιεοΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 53
 54. 54. Ποιος ήταν ο ΢ίντλερ;Γεξκαλόο επηρεηξεκαηίαο, έγηλεγλσζηόο όηαλ έζσζεεθαηνληάδεο Δβξαίνπο απόβέβαην ζάλαην από ηα ρέξηαησλ Ναδί ζηε δηάξθεηα ηνπ 2νπΠαγθνζκίνπ πνιέκνπ ζηελΠνισλία θαη ζηελΣζερνζινβαθία.Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο σοεξγάηεο ζηα εξγνζηάζηα ηνπ,ηνπο πξνζηάηεςε από ηελβηαηόηεηα ησλ Ναδί θαη βνήζεζεζηε ζπλέρεηα γελεώλ πνιιώλεβξατθώλ νηθνγελεηώλ.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 54
 55. 55. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 55
 56. 56. Δημιουργώντας λήμμα για τον «Όσκαρ ΢ίντλερ»ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 56
 57. 57. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 57
 58. 58. Η τραγωδία του ΟλοκαυτώματοςΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 58
 59. 59. Σο μέγεθος της τραγωδίας Δθηηκώκελνο Πνζνζηό λεθξώλ πξνπνιεκηθόο Δθηηκώκελεο Υώξα επί ηνπ εβξατθόο απώιεηεο αξρηθνύ πιεζπζκνύ πιεζπζκόοΠνισλία 3,300,000 3,000,000 90Βαιηηθέο ρώξεο 253,000 228,000 90Γεξκαλία & Απζηξία 240,000 210,000 90Βνεκία & Μνξαβία 90,000 80,000 89 ΢ηξαηόπεδν΢ινβαθία 90,000 75,000 83 Δθηηκώκελεο απώιεηεοΔιιάδα 70,000 54,000 77 ΢πγθέληξσζεοΟιιαλδία 140,000 105,000 75 Auschwitz-Birkenau 1 εθαηνκκύξηνΟπγγαξία 650,000 450,000 70Λεπθνξσζία 375,000 245,000 65 Treblinka 870,000Οπθξαλία 1,500,000 900,000 60 Belzec 600,000Βέιγην 65,000 40,000 60Γηνγθνζιάβηα 43,000 26,000 60 Majdanek 79,000 – 235,000Ρνπκαλία 600,000 300,000 50 Chełmno 320,000Ννξβεγία 2,173 890 41Γαιιία 350,000 90,000 26 Sobibor 250,000Βνπιγαξία 64,000 14,000 22Ιηαιία 40,000 8,000 20Λνπμεκβνύξγν 5,000 1,000 20Ρσζία 975,000 107,000 11Φηιαλδία 2,000 22 1Γαλία 8,000 52 <1 ΢πλνιηθά 8,861,800 5,933,900 67 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 59
 60. 60. ΢χολιάζοντας την ταινίαΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 60
 61. 61. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ampelasproject.pbworks.com 61
 62. 62. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας

×