SlideShare a Scribd company logo
1 of 56
Download to read offline
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ
УКАЗ
tlPE3HAEHTA КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кыргыз Республикасынын жарандыгына
кабыл алуу женунде
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин
7-белугуне, “Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде” Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 14-статьясына, 28-статьясынын
1-белугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ылайык, ешондой эле
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык
маселелери боюнча кемиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам;
1. Кыргыз Республикасынын жарандьпъша кабыл алуу женунде
теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын;
1) АБДАЛИМОВ Кушбай Абдилайевич, кыргыз,
1964-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб райенунда туулган;
2) АБДИЕВА Рано Журабековна (Джурабековна), кыргыз,
1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал райенунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Авазова Зулайха,
2012-жылы туулган Авазов Рустам, 2016-жылы туулган Авазова
Хамида, 2018-жылы туулган Авазова Мадина;
3) АБДУБЕКОВА (Кобулова) Фаридахон Насирдиновна,
кыргыз, 1978-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Ходжаабад
райенунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Нишанова
Эркаойим, 2008-жылы туулган Нишанов Эсенгелди;
00 4 6 0 2 *
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О приеме в гражданство Кыргызской Республики
В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской
Республики, статьей 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2
статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской
Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам
гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю;
1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство
Кыргызской Республики следующих лиц:
1) АБДАЛИМОВ Кушбай Абдилайевич, 1964 года
рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской
ССР;
2) АБДИЕВА Рано Журабековна (Джурабековна),
1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Авазова Зулайха 2011 года рождения,
Авазов Рустам 2012 года рождения, Авазова Хамида 2016 года
рождения, Авазова Мадина 2018 года рождения;
3) АБДУБЕКОВА (Кобулова) Фаридахон Насирдиновна,
1978 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжаабадского района
Андижанской области Узбекской ССР.
Вместе с ней дети: Нишанова Эркаойим 2006 года рождения,
Нишанов Эсенгелди 2008 года рождения;
004603*
4) АБДУВАЛИЕВА Жасмин Женишбековна, кыргыз,
2006-жылы туулган Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл
районунда туулган;
5) АБДУВАХОБОВ Кароматулло Хабибуллоевич, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
6) АБДУЕВА Гулхайрихон Эшназаровна, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара
районунда туулган;
7) АБДУЖАПАРОВ Куват Канатбекович, кыргыз,
1995-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кызыл-Кыя
шаарында туулган;
8) АБДУЛАЖОНОВА (Ёкубова) Фотимахон Носировна,
озбек, 1984-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан
районунда туулган;
9) АБДУЛАЗИЗОВ Атабек Хаётуллоевич, кыргыз,
2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
10) АБДУЛВОСИ кызы Оязимхон, озбек, 2002-жылы
Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда туулган;
11) АБДУЛЛАЕВ Камилжан Мадаминович, озбек,
1958-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунда туулган;
12) АБДУЛЛАЕВ Фаррух Соибжон угли, кыргыз,
1993- жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Жалалкудук районунда туулган;
13) АБДУЛЛАЖОНОВА (Ахмаджанова) Махпузахон
Нурмахаматовна, озбек, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун
Озгон районунда туулган;
14) АБДУМАЛИК кызы Мумина, озбек, 1999-жылы Кыргыз
Республикасынын Ош шаарында туулган;
15) АБДУМАЛИКОВА Гулфира Омаджон кизи, озбек,
1994- жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Пахтаабад районунда туулган;
4) АБДУВАЛИЕВА Жасмин Женишбековна, 2006 года
рождения, кыргызка, уроженка Жайылского района Чуйской области
Кыргызской Республики;
5) АБДУВАХОБОВ Кароматулло Хабибуллоевич,
2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района
Республики Таджикистан;
6) АБДУЕВА Гулхайрихон Эшназаровна, 2001 года
рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской
области Республики Таджикистан;
7) АБДУЖАПАРОВ Куват Канатбекович, 1995 года
рождения, кыргыз, уроженец города Кызыл-Кия Баткенской области
Кыргызской Республики;
8) АБДУЛАЖОНОВА (Ёкубова) Фотимахон Носировна,
1984 года рождения, узбечка, уроженка Андижанского района
Андижанской области Узбекской ССР;
9) АБДУЛАЗИЗОВ Атабек Хаётуллоевич, 2004 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
10) АБДУЛВОСИ кызы Оязимхон, 2002 года рождения,
узбечка, уроженка Ноокатского района Ошской области Кыргызской
Республики;
И) АБДУЛЛАЕВ Камилжан Мадаминович, 1958 года
рождения, узбек, уроженец Ошской области Киргизской ССР;
12) АБДУЛЛАЕВ Фаррух Соибжон угли, 1993 года
рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
13) АБДУЛЛАЖОНОВА (Ахмаджанова) Махпузахон
Нурмахаматовна, 1972 года рождения, узбечка, уроженка Узгенского
района Ошской области Киргизской ССР;
14) АБДУМАЛИК кызы Мумина, 1999 года рождения,
узбечка, уроженка города Ош Кыргызской Республики;
16) АБДУРАИМОВ Умар Мансурович, кыргыз, 2006-жылы
Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда
туулган;
17) АБДУРАХИМОВ Муратбек Хурсонбекович, кыргыз,
1988-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук
районунда туулган;
18) АБДУРАХИМОВ Таалайбек Анваржон угли, кыргыз,
2001-жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Чартак
районунда туулган;
19) АБДУРАХМОНОВА Дилором Абдужабборовна,
кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал
районунда туулган;
20) АБДУРАХМОНОВ Кубанычбек Ходижонович, кыргыз,
1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
21) АБДУРАХМОНОВА (Нодирова) Мавлуда Собировиа,
кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге 2011-жылы туулган кызы Абдурахмонова
Гулрухсор;
22) АБДУРАХМОНОВ Машхурбек Тура угли, кыргыз,
2006-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун
Ахунбабаев районунда туулган;
23) АБДУРАХМОНОВА Мохинур Собиржои кизи, езбек,
1990-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда
туулган;
24) АБДУРАХМОНОВ Сафармурод Айиидинович, кыргыз,
2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
25) АБДУРАХМОНОВ Ходижои Бекиазарович, кыргыз,
1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
26) АБДУХОЛИКОВА Гуллола Одилжои кизи, кыргыз,
1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районунда туулган.
15) АБДУМАЛИКОВА Гулфира Омаджон кизи,
1994 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
16) АБДУРАИМОВ Умар Мансурович, 2006 года рождения,
кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской
Республики;
17) АБДУРАХИМОВ Муратбек Хурсонбекович, 1988 года
рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской
области Узбекской ССР;
18) АБДУРАХИМОВ Таалайбек Анваржон угли, 2001 года
рождения, кыргыз, уроженец Чартакского района Наманганской
области Республики Узбекистан;
19) АБДУРАХМОНОВА Дилором Абдужабборовна,
1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Республики Таджикистан;
20) АБДУРАХМОНОВ Кубанычбек Ходижонович,
1998 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района
Республики Таджикистан;
21) АБДУРАХМОНОВА (Нодирова) Мавлуда Собировиа,
1974 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ней дочь Абдурахмонова Гулрухсор 2011 года
рождения;
22) АБДУРАХМОНОВ Машхурбек Тура угли, 2006 года
рождения, кыргыз, уроженец Ахунбабаевского района Ферганской
области Республики Узбекистан;
23) АБДУРАХМОНОВА Мохинур Собиржои кизи,
1990 года рождения, узбечка, уроженка Кургантепинского района
Андижанской области Узбекской ССР;
24) АБДУРАХМОНОВ Сафармурод Айиидинович,
2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района
Республики Таджикистан;
Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Тухтарова Алия,
2018-жылы туулган Тухтаров Абдугаппар;
27) АБДЫРАЗАКОВ Абдирашит Тагайкулович, кыргыз,
1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
28) АБИЛПАЯЗОВ Алимбек Дуйшоевич, кыргыз,
2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб
районунда туулган;
29) АБОСОВА Ранохон, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан
Республикасынын Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Абдулазизов
Кадыр, 2018-жылы туулган Абдулазизова Асема, 2022-жылы туулган
Абдулазиззода Нагима;
30) АБРОРОВА Сайёрахои Сайфуллехоновна, озбек,
1997-жылы Тажикстан Республикаснын Ленинабад облусунун
Ходжент районунда туулган;
31) АВДЕЕНКО Вадим Владимирович, орус, 1960-жылы .
Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районунда туулган;
32) АГАШ Токжан Канаткызы, казак, 1995-жылы Казахстан
Республикасынын Жамбул облусунун Кордай районунда туулган;
33) АГЗАМОВА Зарина Даниёровна, езбек, 1996-жылы
Озбекстан Республикасынын Ташкент шаарында туулган;
34) АДИЛБЕКОВ Жумабек Эмахматович, кыргыз,
2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
35) АДИЛБЕКОВ Нурланбек Эмахматович, кыргыз,
2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
36) АЗИМОВА Бубуарафат Абжалиловна, кыргыз,
2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб
районунда туулган;
37) АЗИМОВА Мавжуда Абдулбакижоновна, езбек,
1987-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында
туулган;
25) АБДУРАХМОНОВ Ходижон Бекназарович, 1972 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской
ССР;
26) АБДУХОЛИКОВА Гуллола Одилжон кизи, 1992 года
рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района
Андижанской области Республики Узбекистан.
Вместе с ней дети: Тухтарова Алия 2013 года рождения,
Тухтаров Абдугаппар 2018 года рождения;
27) АБДЫРАЗАКОВ Абдирашит Тагайкулович, 1960 года
рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской
ССР;
28) АБИЛПАЯЗОВ Алимбек Дуйшоевич, 2000 года
рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики
Таджикистан;
29) АБОСОВА Ранохон, 1994 года рождения, кыргызка,
уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан.
Вместе с ней дети: Абдулазизов Кадыр 2016 года рождения,
Абдулазизова Асема 2018 года рождения, Абдулазиззода Нагима
2022 года рождения;
30) АБРОРОВА Сайёрахои Сайфуллехоновна, 1997 года
рождения, узбечка, уроженка Ходжентского района Ленинабадской
области Республики Таджикистан;
31) АВДЕЕНКО Вадим Владимирович, 1960 года рождения,
русский, уроженец Фрунзенского района Ошской области Киргизской
ССР;
32) АГАШ Токжан Канаткызы, 1995 года рождения, казашка,
уроженка Кордайского района Джамбылской области Республики
Казахстан;
33) АГЗАМОВА Зарина Даниёровна, 1996 года рождения,
узбечка, уроженка города Ташкент Республики Узбекистан;
34) АДИЛБЕКОВ Жумабек Эмахматович, 2002 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
38) АЗИМОВА Хайитхон Анваржон кизи, езбек,
2001-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан шаарында туулган;
39) АИЛЧИЕВ Улугбек Неманович, кыргыз, 1976-жылы
Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
40) АИДАРБЕК кызы Гулназ (Зикирова), кыргыз,
1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб
районунда туулган;
41) АКИМОВА Диана, кыргыз, 1996-жьшы Кыргыз
Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган;
42) АКЖОЛОВА Айдана Толонбаевна, кыргыз, 2001-жылы
Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
43) АКРАМОВ Азимилло Балажонович, кыргыз,
1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
44) АКРАМОВ Якуб Рахимович, кыргыз, 2005-жылы
Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган;
45) АКСЕНОВА Наталья Евгеньевна, орус, 1968-жылы
РСФСРдын Москва облусунун Наро-Фоминск шаарында туулган;
46) АЛИЕВ Алим Ражабович, кыргыз, 1974-жылы Тажик
ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган;
47) АЛИЕВ Рамазан Ибраимович, курд, 2004-жылы Кыргыз
Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган;
48) АЛИЕВА Раяна Сулеймановна, авар, 2019-жылы
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган;
49) АЛИКУЛОВА Нилуфар Талибовна, кыргыз, 1983-жылы
Озбек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Абдушафоев
Сардорбек, 2011-жылы туулган Абдушафоев Сохибжон, 2020-жылы
туулган Абдушафоев Абдуллох;
50) АЛИМБЕКОВ Аскарбек Жонибек угли, кыргыз,
1992-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Чартак
районунда туулган;
35) АДИЛБЕКОВ Нурланбек Эмахматович, 2004 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
36) АЗИМОВА Бубуарафат Абжалиловна, 2001 года
рождения, кыргызка, уроженка Мургабского районг ГБАО Республики
Таджикистан;
37) АЗИМОВА Мавжуда Абдулбакижоновна, 1987 года
рождения, узбечка, уроженка города Советабад Андижанской области
Узбекской ССР;
38) АЗИМОВА Хайитхон Анваржон кизи, 2001 года
рождения, узбечка, уроженка города Андижан Республики
Узбекистан;
39) АИЛЧИЕВ Улугбек Неманович, 1976 года рождения,
кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР;
40) АЙДАРБЕК кызы Гулназ (Зикирова), 1994 года
рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики
Таджикистан;
41) АКИМОВА Диана, 1996 года рождения, кыргызка,
уроженка Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской
Республики;
42) АКЖОЛОВА Айдана Толонбаевна, 2001 года рождения,
кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики
Таджикистан;
43) АКРАМОВ Азимилло Балажонович, 1999 года рождения,
кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан;
44) АКРАМОВ Якуб Рахимович, 2005 года рождения, кыргыз,
уроженец Жайылского района Чуйской области Кыргызской
Республики;
45) АКСЕНОВА Наталья Евгеньевна, 1968 года рождения,
русская, уроженка города Наро-Фоминск Московской области
РСФСР;
51) АЛИМКУЛОВА (Факирова) Мохитобонхон
(Мохитобхон) Додарбековна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин
Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Алимкулова
София, 2016-жылы туулган Асанов Билал, 2018-жьшы туулган
Алимкулова Алтынай;
52) АЛИМКУЛОВА (Махмаражапова) Мунирахон
Махвадвалиевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал
районунда туулган;
53) АЛИМКУЛОВ Омурбек Асанович, кыргыз, 1986-жылы
Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
54) АЛИМОВА Айгуль Суханбердыевна, кыргыз,
1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда
туулган.
Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Аджибаева
Сауле, 2013-жылы туулган Аджибаева Асель, 2015-жылы туулган
Аджибаев Даниель, 2019-жьшы туулган Сапаралиев Эламан,
2022-жылы туулган Аджибаев Улугбек;
55) АЛИМОВА Рамзинабону Мукимжоновна
(Мукимджоновна), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын
Жергетал районунда туулган;
56) АЛИШЕР кызы Нодирабону, уйгур, 1997-жылы Кыргыз
Республикасынын Ош шаарында туулган;
57) АЛМАМАТОВА Динара Жумабой кизи, кыргыз,
2001- жылы Озбекстан Республикасыньш Фергана облусунун Кувасай
шаарында туулган.
Аны менен бирге 2020-жылы туулган кызы Алишерова Аяна;
58) АМИНОВА Инобатхон Пирмахмуд кизи, кыргыз,
2002- жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун
Ахунбабаев районунда туулган;
59) АМИРБЕК кызы Севар, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан
Республикасынын Жергетал районунда туулган;
60) АМИРОВА (Бегимкулова) Гулчехра Латифовна,
кыргыз, 1984-жылы Таджик ССРинин Ленинабад облусунун
Канибадам районунда туулган.
46) АЛИЕВ Алим Ражабович, 1974 года рождения,
кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области
Таджикской ССР;
47) АЛИЕВ Рамазан Ибраимович, 2004 года рождения, курд,
уроженец Аламудунского района Чуйской области Кыргызской
Республики;
48) АЛИЕВА Раяна Сулеймановна, 2019 года рождения,
аварка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;
49) АЛИКУЛОВА Нилуфар Талибовна, 1983 года рождения,
кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской
ССР.
Вместе с ней дети: Абдушафоев Сардорбек 2009 года рождения,
Абдушафоев Сохибжон 2011 года рождения, Абдушафоев Абдуллох
2020 года рождения;
50) АЛИМБЕКОВ Аскарбек Жонибек угли, 1992 года
рождения, кыргыз, уроженец Чартакского района Наманганской
области Республики Узбекистан;
51) АЛИМКУЛОВА (Факирова) Мохитобонхон
(Мохитобхон) Додарбековна, 1990 года рождения, кыргызка,
уроженка Джергитальского района Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Алимкулова София 2009 года рождения,
Асанов Билал 2016 года рождения, Алимкулова Алтынай 2018 года
рождения;
52) АЛИМКУЛОВА (Махмаражапова) Мунирахон
Махвадвалиевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка
Джергитальского района Таджикской ССР;
53) АЛИМКУЛОВ Омурбек Асанович, 1986 года рождения,
кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР;
54) АЛИМОВА Айгуль Суханбердыевна, 1986 года
рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской
области Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Аджибаева Сауле 2009 года рождения,
Аджибаева Асель 2013 года рождения, Аджибаев Даниель 2015 года
рождения, Сапаралиев Эламан 2019 года рождения, Аджибаев Улугбек
2022 года рождения;
Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Амирова Гулиза;
61) АМОНОВ Абдумажид Махкамович, кыргыз, 1964-жылы
Тажик ССРинин Ходжент районунда туулган;
62) АНДАЛИПОВА Хатича Убайдуллоевна, кыргыз,
2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
63) АПСАЛОМОВ Абдулхай Акматбекович, кыргыз,
1978-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Апсаломов
Хожибек, 2007-жылы туулган Абсоломов Рамазон, 2012-жылы
туулган Апсаломов Абдурахим, 2014-жылы туулган Абсоломов
Алижон;
64) АПСАМАТОВА Толгоной (Толгонай) Акылбековна,
кыргыз, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районунда
туулган;
65) АРАПОВА Дилноза Жумабоевна, езбек, 1983-жылы
Озбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган;
66) АРТИКОВА (Джумаева) Гулхан Джумаевна, кыргыз,
1959-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
67) АСЛАНОВ Аслан Рустемович, турк, 2014-жылы
Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу районунда
туулган;
68) АСЛАНОВ Исрафиль Рустемович, турк, 2011-жылы
Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу районунда
туулган;
69) АСЛАНОВ Эльнур Рустемович, турк, 2013-жылы
Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу районунда
туулган;
70) АСЛОНОВ Ёсиибек Шухратович, кыргыз, 2009-жылы
Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда
туулган;
71) АСОЕВ (Асаев) Исо Халимович, кыргыз, 1971-жылы
Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган;
55) АЛИМОВА Рамзииабону Мукимжоновна
(Мукимджоиовна), 2001 года рождения, кыргызка, уроженка
Джергитальского района Республики Таджикистан;
56) АЛИШЕР кызы Нодирабону, 1997 года рождения,
уйгурка, уроженка города Ош Кыргызской Республики;
57) АЛМАМАТОВА Динара Жумабой кизи, 2001 года
рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области
Республики Узбекистан.
Вместе с ней дочь Алишерова Аяна 2020 года рождения;
58) АМИНОВА Инобатхон Пирмахмуд кизи, 2002 года
рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской
области Республики Узбекистан;
59) АМИРБЕК кызы Севар, 2005 года рождения, кыргызка,
уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
60) АМИРОВА (Бегимкулова) Гулчехра Латифовна,
1984 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района
Ленинабадской области Таджикской ССР.
Вместе с ней дочь Амирова Гулиза 2006 года рождения;
61) АМОНОВ Абдумажид Махкамович, 1964 года рождения,
кыргыз, уроженец Ходжентского района Таджикской ССР;
62) АНДАЛИПОВА Хатича Убайдуллоевна, 2002 года
рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан;
63) АПСАЛОМОВ Абдулхай Акматбекович, 1978 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской
ССР.
Вместе с ним дети: Апсаломов Хожибек 2005 года рождения,
Абсоломов Рамазон 2007 года рождения, Апсаломов Абдурахим
2012 года рождения, Абсоломов Алижон 2014 года рождения;
64) АПСАМАТОВА Толгоной (Толгонай) Акылбековна,
1974 года рождения, кыргызка, уроженка Алайского района Ошской
области Киргизской ССР;
72) АСРАНОВ Холмурод Абдусаттарович, кыргыз,
1992-жылы Эзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Жалалкудук районунда туулган;
73) АССОЕВА Сабохат Идибековна, кыргыз, 2001-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
74) АСТИОНОВА (Вологина) Мария Владимировна, орус,
1982-жылы РСФСРдын Челябинск облусунун Челябинск шаарында
туулган.
Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Астионов Иван,
2012-жылы туулган Астионов Лев;
75) АФАНАСЬЕВА (Михеева) Юлия Владимировна, орус,
1977-жылы РСФСРдын Челябинск шаарында туулган;
76) АХМАТОВ Самандар Холдорбек угли, кыргыз,
2000-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Дустлик
районунда туулган;
77) АХМЕДОВ Шукуржон Бахорович (Бахоракович),
кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал
районунда туулган;
78) АХМЕДОВ Шухрат Шафаатович, кыргыз, 1979-жылы
Озбек ССРинин Жизак облусунун Дустлик районунда туулган;
79) АХРАРОВ (Ахролов) Номан (Номанхужа) Эшанович
(Эшонович), езбек, 1964-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун
Сузак районунда туулган;
80) АШУРБЕКОВ Азатбек Махаматович, кыргыз,
2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
81) АШУРБЕКОВ Ахмед Асхабович, даргин, 2004-жылы
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган;
82) АШУРОВА Гулмира Салохиддин кизи, езбек,
2002-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Мархамат районунда туулган;
83) БААТИРБЕКОВ Руслан, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан
Республикасьшын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
65) АРАПОВА Дилноза Жумабоевна, 1983 года рождения,
узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области
Узбекской ССР;
66) АРТИКОВА (Джумаева) Гулхан Джумаевна, 1959 года
рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской
ССР;
67) АСЛАНОВ Аслан Рустемович, 2014 года рождения,
турок, уроженец Шуского района Жамбылской области Республики
Казахстан;
68) АСЛАНОВ Исрафиль Рустемович, 2011 года рождения,
турок, уроженец Шуского района Жамбылской области Республики
Казахстан;
69) АСЛАНОВ Эльнур Рустемович, 2013 года рождения,
турок, уроженец Шуского района Жамбылской области Республики
Казахстан;
70) АСЛОНОВ Ёсинбек Шухратович, 2009 года рождения,
кыргыз, уроженец Исфаринского района Согдийской области
Республики Таджикистан;
71) АСОЕВ (Асаев) Исо Халимович, 1971 года рождения,
кыргыз, уроженец Кара-Суйского района Ошской области Киргизской
ССР;
72) АСРАНОВ Холмурод Абдусаттарович, 1992 года
рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
73) АССОЕВА Сабохат Идибековна, 2001 года рождения,
кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан;
74) АСТИОНОВА (Вологина) Мария Владимировна,
1982 года рождения, русская, уроженка города Челябинска
Челябинской области РСФСР.
Вместе с ней дети: Астионов Иван 2008 года рождения,
Астионов Лев 2012 года рождения;
75) АФАНАСЬЕВА (Михеева) Юлия Владимировна,
1977 года рождения, русская, уроженка города Челябинска РСФСР;
84) БАЙГАШКАНОВА Нургуль Дастановна, кыргыз,
1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
85) БАЙМАТОВ Давлатбек Идибекович, кыргыз,
1968-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
86) БАЙМУРЗАЕВА (Мурзаева) Айнура Махражаповна,
кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Момунов
Рамазан, 2009-жылы туулган Баймурзаев Мухамед, 2011-жылы
туулган Момунов Джума;
87) БАЙМУРЗАЕВ Расул Момунович, кыргыз, 1972-жылы
Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
88) БАКЕЕВА (Котельникова) Ульяна Игоревна, орус,
1986-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында
туулган;
89) БАКТИЯРОВА Ляззат Жусупалиевна, казак,
1986-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Красногорск
районунда туулган;
90) БАРАНОВ Дмитрий Сергеевич, орус, 1989-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
91) БАРАНОВСКАЯ (Бурцева) Валентина Николаевна,
орус, 1957-жылы РСФСРдын Оренбург облусунун Матвеевск
районунда туулган;
92) БАРАТОВ Жыргалбек Жалолидин угли, кыргыз,
1993-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районунда туулган;
93) БАРКАШЕВА (Боркашева) Жамила Шукуровна,
кыргыз, 1993-жьшы Тажикстан Республикасынын Ленинабад
облусунун Канибадам районунда туулган;
94) БАТИРОВА (Ортикова) Насибахон Махамаджановна,
езбек, 1981-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад
районунда туулган;
95) БАТТУЛГА Энхзаяа, монгол, 1991-жылы Монголияда
туулган;
76) АХМАТОВ Самандар Холдорбек угли, 2000 года
рождения, кыргыз, уроженец Дустликского района Джизакской
области Республики Узбекистан;
77) АХМЕДОВ Шукуржон Бахорович (Бахоракович),
2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района
Республики Таджикистан;
78) АХМЕДОВ Шухрат Шафаатович, 1979 года рождения,
кыргыз, уроженец Дустликского района Джизакской области
Узбекской ССР;
79) АХРАРОВ (Ахролов) Номан (Номанхужа) Эшанович
(Эшонович), 1964 года рождения, узбек, уроженец Сузакского района
Ошской области Киргизской ССР;
80) АШУРБЕКОВ Азатбек Махаматович, 2004 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
81) АШУРБЕКОВ Ахмед Асхабович, 2004 года рождения,
даргинец, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;
82) АШУРОВА Гулмира Салохиддин кизи, 2002 года
рождения, узбечка, уроженка Мархаматского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
83) БААТИРБЕКОВ Руслан, 2002 года рождения, кыргыз,
уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан;
84) БАЙГАШКАНОВА Нургуль Дастановна, 1987 года
рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;
85) БАЙМАТОВ Давлатбек Идибекович, 1968 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской
ССР;
86) БАЙМУРЗАЕВА (Мурзаева) Айнура Махражаповна,
1981 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Момунов Рамазан 2006 года рождения,
Баймурзаев Мухамед 2009 года рождения, Момунов Джума 2011 года
рождения;
96) БАТЫРОВА (Радаева) Ольга Анатольевна, орус,
1979-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
97) БАХАПОВ Актилек Батирбекович (Батырбекович),
кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал
районунда туулган;
98) БАЯНКУЛОВА Курбанжан Турдалиевна, кыргыз,
1978-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге балдары; 2005-жылы туулган Матисламов
Жаныбай, 2007-жылы туулган Сидиков Сапарбек, 2009-жылы туулган
Сидиков Исхок, 2011-жылы туулган Сидикова Рухия;
99) БЕГАЛИЕВ Али Имран Уланович, кыргыз, 2003-жьшы
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган;
100) БЕКМУРЗАЕВА Нуризахон Бурхоновна, кыргыз,
1995-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун
Исфара районунда туулган.
Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Нурунбеков Расул;
101) БЕЛОУСОВ Евгений Андреевич, орус, 1992-жылы
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган;
102) БЕРДИЯРОВА Шаодат, кыргыз, 1960-жылы Кыргыз
ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган;
103) БЕСЕДИНА (Кочикова) Наталья Леонидовна, орус,
1960-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
104) БЕХМАТОВА (Дехканова) Маропат Каюмовна,
кыргыз, 1958-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара
районунда туулган;
105) БИЛАЛОВА (Эрмекова) Зуура Махмасаитовна,
кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2010-жьшы туулган Топвалдыева
Мариям, 2012-жылы туулган Эрмекова Тахмина, 2013-жьшы туулган
Эрмекова Бурма, 2016-жылы туулган Эрмеков Рамазан, 2019-жылы
туулган Эрмеков Осмон;
106) БИЛАЛОВА Милана Алиевна, чечен, 1992-жылы
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган.
10
87) БАЙМУРЗАЕВ Расул Момунович, 1972 года рождения,
кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР;
88) БАКЕЕВА (Котельникова) Ульяна Игоревна,
1986 года рождения, русская, уроженка города Джалал-Абад Ошской
области Киргизской ССР;
89) БАКТИЯРОВА Ляззат Жусупалиевна, 1986 года
рождения, казашка, уроженка Красногорского района Джамбулской
области Казахской ССР;
90) БАРАНОВ Дмитрий Сергеевич, 1989 года рождения,
русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
91) БАРАНОВСКАЯ (Бурцева) Валентина Николаевна,
1957 года рождения, русская, уроженка Матвеевского района
Оренбургской области РСФСР;
92) БАРАТОВ Жыргалбек Жалолидин угли, 1993 года
рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
93) БАРКАШЕВА (Боркашева) Жамила Шукуровна,
1993 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района
Ленинабадской области Республики Таджикистан;
94) БАТИРОВА (Ортикова) Насибахон Махамаджановна,
1981 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района
Андижанской области Узбекской ССР;
95) БАТТУЛГА Энхзаяа, 1991 года рождения, монголка,
уроженка Монголии;
96) БАТЫРОВА (Радаева) Ольга Анатольевна, 1979 года
рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;
97) БАХАПОВ Актилек Батирбекович (Батырбекович),
1997 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района
Республики Таджикистан;
98) БАЯНКУЛОВА Курбанжан Турдалиевна, 1978 года
рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской
ССР.
10
Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Тембулатова
Айша, 2015-жылы туулган Тембулатов Абу-Бакар, 2018-жылы туулган
Тембулатова Ясмина;
107) БИЛАЛОВ Салман Хамзатович, чечен, 1964-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
108) БИРЮКОВА (Ищенко) Валерия Александровна, орус,
1991-жылы Кыргыз ССРинин Бишкек шаарында туулган.
Аны менен бирге 2019-жылы туулган кызы Бирюкова Анна;
109) БОГОМОЛОВА Виктория Андреевна, орус, 2017-жылы
Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Кордай районунда
туулган;
ПО) БОЗОРОВА Гулдана Шокаримовна, кыргыз,
2003-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун
Канибадам районунда туулган;
111) БОЛТАЕВ Хасанбой Юлдошович, кыргыз, 1970-жылы
Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган;
112) БОНДАРЕНКО Дмитрий Александрович, орус,
1989-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган;
113) БОРИСОВА (Давлетова) Наталья Раисовна, орус,
1977-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган.
Аны менен бирге 2020-жылы туулган кызы Борисова Евгения;
114) БОРОВА Амина Кенгэшовна, дунган, 1972-жылы Озбек
ССРинин Ташкент шаарында туулган;
115) БОРОШ кызы Насибгул, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан
Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
116) БОТИРОВА Зулфия Канибек кизи, кыргыз, 1996-жылы
Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе
районунда туулган.
Аны менен бирге балдары; 2018-жылы туулган Маматова
Салиха, 2020-жылы туулган Хасанбоева (Хасанбойева) Ширина;
117) БРЕННЕМАН (Сайдаминова) Амалия Сайдакбаровна,
езбек, 1976-жылы Озбек ССРинин Ташкент шаарында туулган.
Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Бреннеман Тимоти;
11
Вместе с ней дети: Матисламов Жаныбай 2005 года рождения,
Сидиков Сапарбек 2007 года рождения, Сидиков Исхок 2009 года
рождения, Сидикова Рухия 2011 года рождения;
99) БЕГАЛИЕВ Али Имран Уланович, 2003 года рождения,
кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;
100) БЕКМУРЗАЕВА Нуризахои Бурхоновиа, 1995 года
рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской
области Республики Таджикистан.
Вместе с ней сын Нурунбеков Расул 2015 года рождения;
101) БЕЛОУСОВ Евгений Андреевич, 1992 года рождения,
русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;
102) БЕРДИЯРОВА Шаодат, 1960 года рождения, кыргызка,
уроженка Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР;
103) БЕСЕДИНА (Кочикова) Наталья Леонидовна,
1960 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской
ССР;
104) БЕХМАТОВА (Дехканова) Маропат Каюмовна,
1958 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района
Ленинабадской области Таджикской ССР;
105) БИЛАЛОВА (Эрмекова) Зуура Махмасаитовна,
1982 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ней дети; Топвалдыева Мариям 2010 года рождения,
Эрмекова Тахмина 2012 года рождения, Эрмекова Бурма 2013 года
рождения, Эрмеков Рамазан 2016 года рождения, Эрмеков Осмон
2019 года рождения;
106) БИЛАЛОВА Милана Алиевна, 1992 года рождения,
чеченка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики.
Вместе с ней дети: Тембулатова Айша 2014 года рождения,
Тембулатов Абу-Бакар 2015 года рождения, Тембулатова Ясмина
2018 года рождения;
107) БИЛАЛОВ Салман Хамзатович, 1964 года рождения,
чеченец, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
И
118) БУГЛАК (Чеботарева) Елена Витальевна, орус,
1977-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
119) БУРКАШЕВА Ширинхон Усмон кизи, кыргыз,
1999-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай
шаарында туулган;
120) БУСУРМАНОВ Кобилжон Уматкулович, кыргыз,
1976-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда
туулган;
121) ВАЙНЕРМАН (Кейлин) Татьяна Яковлевна, еврей,
1984-жылы РСФСРдын Свердловск облусунун Свердловск шаарында
туулган.
Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Вайнерман Арон,
2012-жылы туулган Вайнерман Эмилия, 2019-жылы туулган
Вайнерман Элина;
122) ВАЛ Вероника Руслановна, орус, 2010-жылы Россия
Федерациясынын Свердловск облусунун Екатеринбург шаарында
туулган;
123) ВАЛИЕВА (Невзорова) Ирина Николаевна, орус,
1967-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
124) ВАН-ШАН-ЛО Гульфия Исмаровна, дунган, 1984-жылы
Казак ССРинин Алма-Ата облусунун Каскелен районунда туулган;
125) ВАРАВИН Артур Дмитриевич, орус, 1996-жылы Кыргыз
Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган;
126) ВАСИЛЬЕВА Таисия Игоревна, орус, 1984-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган.
Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Абызова Ева;
127) ВЕТАШНОВА (Кирьянова) Дарья Александровна,
орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Москва районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Веташнов Роман,
2015-жылы туулган Веташнова София;
128) ВЛАСОВ Максим Геннадьевич, орус, 1981-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
12
108) БИРЮКОВА (Ищенко) Валерия Александровна,
1991 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Киргизской
ССР.
Вместе с ней дочь Бирюкова Анна 2019 года рождения;
109) БОГОМОЛОВА Виктория Андреевна, 2017 года
рождения, русская, уроженка Кордайского района Жамбылской
области Республики Казахстан;
ПО) БОЗОРОВА Гулдана Шокаримовна, 2003 года
рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района
Ленинабадской области Республики Таджикистан;
111) БОЛТАЕВ Хасанбой Юлдошович, 1970 года рождения,
кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области
Таджикской ССР;
112) БОНДАРЕНКО Дмитрий Александрович, 1989 года
рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР;
113) БОРИСОВА (Давлетова) Наталья Раисовна, 1977 года
рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР.
Вместе с ней дочь Борисова Евгения 2020 года рождения;
114) БОРОВА Амина Кенгэшовна, 1972 года рождения,
дунганка, уроженка города Ташкент Узбекской ССР;
115) БОРОШ кызы Насибгул, 1994 года рождения, кыргызка,
уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан;
116) БОТИРОВА Зулфия Канибек кизи, 1996 года рождения,
кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области
Республики Узбекистан.
Вместе с ней дети: Маматова Салиха 2018 года рождения,
Хасанбоева (Хасанбойева) Ширина 2020 года рождения;
117) БРЕННЕМАН (Сайдаминова) Амалия Сайдакбаровна,
1976 года рождения, узбечка, уроженка города Ташкент Узбекской
ССР.
Вместе с ней сын Бреннеман Тимоти 2005 года рождения;
118) БУГЛАК (Чеботарева) Елена Витальевна, 1977 года
рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;
12
129) ВОЛКОВ Сергей Андреевич, орус, 1989-жылы Кыргыз
ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
130) ВОРОШИЛИНА Наталья Валерьевна, орус, 1979-жылы
РСФСРдын Моска шаарында туулган;
131) ГАЗЫБЕКОВ Нурланбек Тагайбекович, кыргыз,
2003-жылы Тажикстан Республикасынын Дуйшембу шаарында
туулган;
132) ГАЛКИН Олег Викторович, орус, 1969-жылы Кыргыз
ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
133) ГАНИЕВА Нилуфар Абдукасим кизи, езбек, 1997-жылы
взбекстан Республикасынын Ташкент шаарында туулган;
134) ГАНИЕВА Шахнозабону Умиджон кизи, езбек,
2003-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад
шаарында туулган;
135) ГАСАНОВА (Махмудова) Альбина Ансаровна, турк,
1997-жылы ©збекстан Республикасынын Самарканд шаарында
туулган;
136) ГАФОРОВА (Колдошова) Гимчагул (Гымчагул)
Максудовна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын
Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Гафорова Сумая,
2017-жылы туулган Гафоров Мухаммадюсуф, 2020-жылы туулган
Гафоров Солех;
137) ГЕНЕРАЛОВ Виктор Витальевич, орус, 1995-жылы
Казахстан Республикасынын Жамбул облусунун Кордай районунда
туулган;
138) ГЕНШ Аделина, латыш, 2018-жылы Канадада туулган;
139) ГЕРФАНОВ Эдуард Ринатович, татар, 1996-жьшы
Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда
туулган;
140) ГИЁСОВА Мархабо Сайфуллоевна, кыргыз, 2006-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
13
119) БУРКАШЕВА Ширинхон Усмон кизи, 1999 года
рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области
Республики Узбекистан;
120) БУСУРМАНОВ Кобилжои Уматкулович, 1976 года
рождения, кыргыз, уроженец Науского района Ленинабадской области
Таджикской ССР;
121) ВАЙНЕРМАН (Кейлин) Татьяна Яковлевна, 1984 года
рождения, еврейка, уроженка города Свердловска Свердловской
области РСФСР.
Вместе с ней дети: Вайнерман Арон 2008 года рождения,
Вайнерман Эмилия 2012 года рождения, Вайнерман Элина 2019 года
рождения;
122) ВАЛ Вероника Руслановна, 2010 года рождения, русская,
уроженка города Екатеринбурга Свердловской области Российской
Федерации;
123) ВАЛИЕВА (Невзорова) Ирина Николаевна, 1967 года
рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;
124) ВАН-ШАН-ЛО Гульфия Исмаровна, 1984 года
рождения, дунганка, уроженка Каскеленского района Алма-Атинской
области Казахской ССР;
125) ВАРАВИН Артур Дмитриевич, 1996 года рождения,
русский, уроженец Сокулукского района Чуйской области
Кыргызской Республики;
126) ВАСИЛЬЕВА Таисия Игоревна, 1984 года рождения,
русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР.
Вместе с ней дочь Абызова Ева 2018 года рождения;
127) ВЕТАШНОВА (Кирьянова) Дарья Александровна,
1988 года рождения, русская, уроженка Московского района
Киргизской ССР.
Вместе с ней дети: Веташнов Роман 2013 года рождения,
Веташнова София 2015 года рождения;
128) ВЛАСОВ Максим Геннадьевич, 1981 года рождения,
русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
13
141) ГИМАТДИНОВА Диляра Манфратовна, татар,
1969-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
142) ГОДЖАЕВА (Касымова) Найля Латифовна,
азербайжан, 1996-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул
облусунун Кордай районунда туулган;
143) ГОЗИЕВ Ражабали Сапар угли, кыргыз, 2002-жылы
Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунда
туулган;
144) ГОНЧАРОВА Дарья Дмитриевна, орус, 2006-жылы
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган;
145) ГУБАРЕВА (Абрамова) Мария Александровна, орус,
1983-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Губарев Артур,
2009-жылы туулган Губарева Элина, 2015-жылы туулган Губарева
Полина;
146) ГУЛДАРХОН Орозали кызы (Орозали кызы
Гулдархон), кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын
Жергетал районунда туулган;
147) ДАВЛАТОВА Мухтасар Машраб кизи, кыргыз,
2003- жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун
Ахунбабаев районунда туулган;
148) ДАМИНОВА Гулноза Давлатжоновна, кыргыз,
2004- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук
районунда туулган;
149) ДАРМАНКУЛОВА Марьям Худайкуловиа, кыргыз,
2005- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата
районунда туулган;
150) ДЕНИСЕНКО Олег Николаевич, орус, 1987-жылы
Кыргыз ССРинин Сокулук районунда туулган;
151) ДЖАМАЛОВА (Хожакелдиева) Гулшод Маматовна,
езбек, 1971-жылы Озбек ССРинин Сырдарью облусунун Баяуш
районунда туулган;
14
129) ВОЛКОВ Сергей Андреевич, 1989 года рождения,
русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
130) ВОРОШИЛИНА Наталья Валерьевна, 1979 года
рождения, русская, уроженка города Москвы РСФСР;
131) ГАЗЫБЕКОВ Нурланбек Тагайбекович, 2003 года
рождения, кыргыз, уроженец города Душанбе Республики
Таджикистан;
132) ГАЛКИН Олег Викторович, 1969 года рождения,
русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
133) ГАНИЕВА Нилуфар Абдукасим кизи, 1997 года
рождения, узбечка, уроженка города Ташкент Реепублики Узбекистан;
134) ГАНИЕВА Шахнозабону Умиджон кизи, 2003 года
рождения, узбечка, уроженка города Ханабад Андижанской области
Республики Узбекистан;
135) ГАСАНОВА (Махмудова) Альбина Ансаровна,
1997 года рождения, турчанка, уроженка города Самарканд
Республики Узбекистан;
136) ГАФОРОВА (Колдошова) Гимчагул (Гымчагул)
Максудовна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка
Джергитальского района Республики Таджикистан.
Вместе с ней дети:Гафорова Сумая 2015 года рождения, Гафоров
Мухаммадюсуф 2017 года рождения, Гафоров Солех 2020 года
рождения;
137) ГЕНЕРАЛОВ Виктор Витальевич, 1995 года рождения,
русский, уроженец Кордайского района Жамбылской области
Республики Казахстан;
138) ГЕНШ Аделина, 2018 года рождения, латышка, уроженка
Канады;
139) ГЕРФАНОВ Эдуард Ринатович, 1996 года рождения,
татарин, уроженец Б1сык-Атинского района Чуйской области
Кыргызской Республики;
14
152) ДЖАМАЛОВ Эмир Исрафилович, лезгин, 1995-жылы
Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда
туулган;
153) ДЖАМОЛИДИНОВ Сайдахмат Матазимович, кыргыз,
1986- жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
154) ДЖАМОНБОЕВА Гулноз Мурзоевна, кыргыз,
1968-жьшы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда
туулган;
155) ДЖАНИБЕКОВА Айдана Омурбековна, кыргыз,
1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб
районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2019-жылы туулган Сулайманов Али,
2021-жылы туулган Сулайманова Нурания;
156) ДЖИЯНОВА Мехрибон Хусейновна, кыргыз,
2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун
районунда туулган;
157) ДЖОЛДОШБАЕВ Бектур Асылбекович, кыргыз,
2003-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган;
158) ДЖОРОЕВА Чолпонай Ырысбековна, кыргыз,
2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Панфилов
районунда туулган;
159) ДЖУМАЕВА Асель Мусаевна, кыргыз, 1997-жылы
Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
160) ДЖУММАЕВА Мавлудахон Ганиевна, кыргыз,
1987- жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Риштан районунда
туулган;
161) ДЖУРАЕВ Надирбек Акбаровнч, кыргыз, 1990-жылы
Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган;
162) ДЖУРАЕВ Эркавой Салимбоевич, кыргыз, 1976-жылы
Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган;
163) ДИБРОВА (Захарова) Людмила Александровна, орус,
1961-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунда туулган;
15
140) ГИЁСОВА Мархабо Сайфуллоевна, 2006 года
рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан;
141) ГИМАТДИНОВА Диляра Манфратовна, 1969 года
рождения, татарка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;
142) ГОДЖАЕВА (Касымова) Найля Латифовна,
1996 года рождения, азербайджанка, уроженка Кордайского района
Жамбылской области Республики Казахстан;
143) ГОЗИЕВ Ражабали Сапар угли, 2002 года рождения,
кыргыз, уроженец Кадамжайского района Баткенской области
Кыргызской Республики;
144) ГОНЧАРОВА Дарья Дмитриевна, 2006 года рождения,
русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;
145) ГУБАРЕВА (Абрамова) Мария Александровна,
1983 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской
ССР.
Вместе с ней дети; Губарев Артур 2008 года рождения, Губарева
Элина 2009 года рождения, Губарева Полина 2015 года рождения;
146) ГУЛДАРХОН Орозали кызы (Орозали кызы
Гулдархон), 2004 года рождения, кыргызка, уроженка
Джергитальского района Республики Таджикистан;
147) ДАВЛАТОВА Мухтасар Машраб кизи, 2003 года
рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской
области Республики Узбекистан;
148) ДАМИНОВА Гулноза Давлатжоновна, 2004 года
рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области
Кыргызской Республики;
149) ДАРМАНКУЛОВА Марьям Худайкуловна, 2005 года
рождения, кыргызка, уроженка Ысык-Атинского района Чуйской
области Кыргызской Республики;
150) ДЕНИСЕНКО Олег Николаевич, 1987 года рождения,
русский, уроженец Сокулукского района Киргизской ССР;
15
164) ДИНЛОСАН Роза Шисыровна, дунган, 1974-жылы
Казак ССРинин Жамбул облусунун Курдай районунда туулган.
Аны менен бирге 2007-жылы туулган кызы Даутахунова
Марьям;
165) ДРАНИЦЫНА Зарина Романовна, орус, 2015-жылы
Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган;
166) ДРОЗДОВ Роман Андреевич, орус, 2010-жылы Россия
Федерациясынын Москва шаарында туулган;
167) ДРУЖБИН Арсений Андреевич, орус, 2013-жылы
Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган;
168) ДУЙСБЕРГ Алтынай Генриховна, кыргыз, 1984-жылы
Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Токмок шаарында туулган;
169) ДУСМАТОВ Жангивой Абдуалиевич, кыргыз,
1966-жылы Тажик ССРинин Пролетар районунда туулган;
170) ДУСМАТОВ Мухаммаджон Ильхамович, езбек,
1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу
районунда туулган;
171) ДЬЯЧЕНКО Анастасия Витальевна, орус, 1990-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
172) ЕВСЮКОВА (Нехай) Ольга Николаевна, орус,
1959-жылы РСФСРдын Челябинск облусунда туулган;
173) ЕЛДАШЕВА (Мухамедзиева) Гульнора Мирюсуфовна,
езбек, 1990-жылы РСФСРдын Москва облусунун Наро-Фоминск
районунда туулган;
174) ЕРАЛИ кызы Фатима, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз
Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган;
175) ЁРМАТОВ Доетонбек Мирзорайим угли, кыргыз,
1995-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана
районунда туулган;
176) ЕШМУХАМЕДОВА Зульфия Дамировна, татар,
1978-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган.
16
151) ДЖАМАЛОВА (Хожакелдиева) Гулшод Маматовна,
1971 года рождения, узбечка, уроженка Баяушского района
Сырдарьинской области Узбекской ССР;
152) ДЖАМАЛОВ Эмир Исрафилович, 1995 года рождения,
лезгин, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской
Республики;
153) ДЖАМОЛИДИНОВ Сайдахмат Матазимович,
1986 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района
Таджикской ССР;
154) ДЖАМОНБОЕВА Гулноз Мурзоевна, 1968 года
рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской
области Таджикской ССР;
155) ДЖАНИБЕКОВА Айдана Омурбековна, 1997 года
рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики
Таджикистан.
Вместе с ней дети: Сулайманов Али 2019 года рождения,
Сулайманова Нурания 2021 года рождения;
156) ДЖИЯНОВА Мехрибон Хусейновна, 2006 года
рождения, кыргызка, уроженка Аламудунского района Чуйской
области Кыргызской Республики;
157) ДЖОЛДОШБАЕВ Бектур Асылбекович, 2003 года
рождения, кыргыз, уроженец города Ош Кыргызской Республики;
158) ДЖОРОЕВА Чолпонай Ырысбековна, 2006 года
рождения, кыргызка, уроженка Панфиловского района Чуйской
области Кыргызской Республики;
159) ДЖУМАЕВА Асель Мусаевна, 1997 года рождения,
кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики
Таджикистан;
160) ДЖУММАЕВА Мавлудахон Ганневна, 1987 года
рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской
области Узбекской ССР;
161) ДЖУРАЕВ Надирбек Акбарович, 1990 года рождения,
кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области
Таджикской ССР;
16
Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Кенжибаев
Станислав, 2010-жылы туулган Кенжибаева Адель;
177) ЖАЛАЛОВ Бахтиер Хайдаралиевич, кыргыз,
1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге 2008-жылы туулган уулу Жалалов Зухридин;
178) ЖАЛИЛОВА Алия Буриевна, кыргыз, 1995-жылы
©збекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бекабад шаарында
туулган;
179) ЖАЛИЛОВА (Матиева) Мохия Арзиевна (Арзыевна),
кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Джалилов Ахмадбек;
180) ЖАМИЛОВА Лутфия Ниймоиовна, кыргыз, 1999-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге 2022-жылы туулган уулу Бахапов Ариет;
181) ЖАМОНБОЕВ Сафарали Мурзоевич, кыргыз,
1985-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда
туулган.
Аны менен бирге балдары; 2008-жылы туулган Жамонбоева
Айида, 2010-жылы туулган Жамонбоева Нураида, 2013-жылы туулган
Жамонбоева Сумайя, 2016-жылы туулган Жамонбоева Асия,
2019-жылы туулган Жамонбоева Уулжан, 2021-жылы туулган
Сафарали уулу Сыймык;
182) ЖАРКИНОВА Муаззам Омоновна, езбек, 1970-жылы
0збек ССРинин Анжиан облусунун Мархамат районунда туулган;
183) ЖАРМАТ кызы Шабоигул, кыргыз, 2000-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
184) ЖЕВАКИНА (Дыбова) Татьяна Петровна, орус,
1965-жылы РСФСРдын Белгород облусунун Алексеевский районунда
туулган;
185) ЖЕЕНБЕКОВ Ашрафиддин Назируллоевич, кыргыз,
2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
186) ЖЕЕНБЕКОВА (Махмат кызы) Халима Махматовна,
кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
17
162) ДЖУРАЕВ Эркавой Салимбоевич, 1976 года рождения,
кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области
Таджикской ССР;
163) ДИБРОВА (Захарова) Людмила Александровна,
1961 года рождения, русская, уроженка Аламединского района
Киргизской ССР;
164) ДИНЛОСАН Роза Шисыровна, 1974 года рождения,
дунганка, уроженка Курдайского района Джамбулской области
Казахской ССР.
Вместе с ней дочь Даутахунова Марьям 2007 года рождения;
165) ДРАНИЦЫНА Зарина Романовна, 2015 года рождения,
русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;
166) ДРОЗДОВ Роман Андреевич, 2010 года рождения,
русский, уроженец города Москвы Российской Федерации;
167) ДРУЖБИН Арсений Андреевич, 2013 года рождения,
русский, уроженец города Москвы Российской Федерации;
168) ДУИСБЕРГ Алтынай Генриховна, 1984 года рождения,
кыргызка, уроженка города Токмак Чуйской области Киргизской ССР;
169) ДУСМАТОВ Жангивой Абдуалиевич, 1966 года
рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Таджикской ССР;
170) ДУСМАТОВ Мухаммаджон Ильхамович, 1998 года
рождения, узбек, уроженец Кара-Суйского района Ошской области
Кыргызской Республики;
171) ДЬЯЧЕНКО Анастасия Витальевна, 1990 года
рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;
172) ЕВСЮКОВА (Нехай) Ольга Николаевна, 1959 года
рождения, русская, уроженка Челябинской области РСФСР;
173) ЕЛДАШЕВА (Мухамедзиева) Гульнора Мирюсуфовна,
1990 года рождения, узбечка, уроженка Наро-Фоминского района
Московской области РСФСР;
17
Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Джеенбеков
Юсуф, 2014-жылы туулган Жеенбекова Нилуфар, 2017-жылы туулган
Жеенбеков Умар;
187) ЖИНАЙДИЛЛАБВА Бибихожия Айнидинжоновна,
кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал
районунда туулган;
188) ЖОЛДОШОВА Солунбуву (Солунбубу) Бекназаровна,
кыргыз, 1962-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
189) ЖОРОБАЕВ Эмирлан Мирланович, кыргыз,
2003-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун
Таш-Кемур шаарында туулган;
190) ЖОРОЕВА Шоирахон Октамжановна, езбек,
1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ноокат районунда
туулган;
191) ЖУМАБАЕВА Хумрукан Акматовна, кыргыз,
1959-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ноокат районунда
туулган;
192) ЖУМАЕВА Темирхан Эргашевна, кыргыз, 1963-жылы
Тажик ССРинин Ходжент районунда туулган;
193) ЖУНДУБАЕВ Туратбек Алишерович, кыргыз,
1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
194) ЖУСУПОВ ИзатуллоМахмадилоевич, кыргыз,
2006-жылы Кыргыз Республикасыньш Чуй облусунун Ысык-Ата
районунда туулган;
195) ЗАДОРОЖНАЯ Елена Анатольевна, орус, 1984-жьшы
Кыргыз ССРинин Кемин районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Задорожная
Альбина, 2016-жылы туулган Задорожная Елизавета;
196) ЗАЙНАБИТДИНОВА (Тахирова) Матлюбахон
Нумановна, езбек, 1972-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун
Кургантепе районунда туулган;
197) ЗАРЕЦКИЙ Кирилл Александрович, орус, 1986-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
18
174) ЕРАЛИ кызы Фатима, 2006 года рождения, кыргызка,
уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской
Республики;
175) ЁРМАТОВ Достонбек Мирзорайим угли, 1995 года
рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области
Республики Узбекистан;
176) ЕШМУХАМЕДОВА Зульфия Дамировна, 1978 года
рождения, татарка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР.
Вместе с ней дети: Кенжибаев Станислав 2007 года рождения,
Кенжибаева Адель 2010 года рождения;
177) ЖАЛАЛОВ Бахтиёр Хайдаралиевич, 1983 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской
ССР.
Вместе с ним сын Жалалов Зухридин 2008 года рождения;
178) ЖАЛИЛОВА Алия Буриевна, 1995 года рождения,
кыргызка, уроженка города Бекабад Ташкентской области Республики
Узбекистан;
179) ЖАЛИЛОВА (Матиева) Мохия Арзиевна (Арзыевна),
1972 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ней сын Джалилов Ахмадбек 2005 года рождения;
180) ЖАМИЛОВА Лутфия Ниймоновна, 1999 года
рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан.
Вместе с ней сын Бахапов Ариет 2022 года рождения;
181) ЖАМОНБОЕВ Сафарали Мурзоевич, 1985 года
рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской
области Таджикской ССР.
Вместе с ним дети: Жамонбоева Айида 2008 года рождения,
Жамонбоева Нураида 2010 года рождения, Жамонбоева Сумайя
2013 года рождения, Жамонбоева Асия 2016 года рождения,
Жамонбоева Уулжан 2019 года рождения, Сафарали уулу Сыймык
2021 года рождения;
182) ЖАРКИНОВА Муаззам Омоновна, 1970 года рождения,
узбечка, уроженка Мархаматского района Андижанской области
Узбекской ССР;
18
198) ЗАКИРОВ Насридин Рахматуллаевич, кыргыз,
2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб
районунда туулган;
199) ЗАХАРОВА Елена Александровна, орус, 1974-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
200) ЗВОННИКОВА (Саядян) Галина Ивановна, орус,
1960-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
201) ЗИКИРОВА Насибахон Абдулхафизовна, кыргыз,
1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
202) ЗИКИРОВА (Ташова) Рахима Эшполотовна, кыргыз,
1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Зикирова
Мафтуна, 2012-жылы туулган Зикирова Тасмина;
203) ЗИМИНА (Катасанова) Алла Евгеньевна, орус,
1985-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунда туулган;
204) ЗОИРБЕКОВ Шахобидин Абдыганыевич, кыргыз,
2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
205) ЗОКИРОВА Гулнора (Гулнара) Жалолидиновна,
кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун
Исфара районунда туулган;
206) ЗЮЛЬХИТЖИНОВА (Мартьянова) Елена
Валерьевна, татар, 1970-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында
туулган;
207) ИБДИМИНОВА Миножатхон Азизовна, уйгур,
1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында
туулган.
Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Мирхаликова
Рахийла, 2007-жылы туулган Мирхаликов Мухаммадали;
208) ИБРАГИМ Анатолий Анатольевич, курд, 1985-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
19
183) ЖАРМАТ кызы Шабонгул, 2000 года рождения,
кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан;
184) ЖЕВАКИНА (Дыбова) Татьяна Петровна, 1965 года
рождения, русская, уроженка Алексеевского района Белгородской
области РСФСР;
185) ЖЕЕНБЕКОВ Ашрафиддин Назируллоевич, 2003 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
186) ЖЕЕНБЕКОВА (Махмат кызы) Халима Махматовна,
1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Джеенбеков Юсуф 2013 года рождения,
Жеенбекова Нилуфар 2014 года рождения, Жеенбеков Умар 2017 года
рождения;
187) ЖИНАЙДИЛЛАЕВА Бибихожия Айнидинжоновна,
2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Республики Таджикистан;
188) ЖОЛДОШОВА Солунбуву (Солунбубу) Бекназаровна,
1962 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР;
189) ЖОРОБАЕВ Эмирлан Мирланович, 2003 года
рождения, кыргыз, уроженец города Таш-Кумыр Джалал-Абадской
области Кыргызской Республики;
190) ЖОРОЕВА Шоирахон Октамжановна, 1982 года
рождения, узбечка, уроженка Наукатского района Ошской области
Киргизской ССР;
191) ЖУМАБАЕВА Хумрукан Акматовна, 1959 года
рождения, кыргызка, уроженка Ноокатского района Ошской области
Киргизской ССР;
192) ЖУМАЕВА Темирхан Эргашевна, 1963 года рождения,
кыргызка, уроженка Ходжентского района Таджикской ССР;
19
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство
Гражданство

More Related Content

Similar to Гражданство

Указ президента №367
Указ президента №367Указ президента №367
Указ президента №367akipress
 
о приеме в гражданство КР
о приеме в гражданство КРо приеме в гражданство КР
о приеме в гражданство КРakipress
 
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3akipress
 
Указ о приеме в гражданство №242
Указ о приеме в гражданство №242Указ о приеме в гражданство №242
Указ о приеме в гражданство №242akipress
 
о приеме в гаржданство КР
о приеме в гаржданство КРо приеме в гаржданство КР
о приеме в гаржданство КРakipress
 
Указ о приеме в гражданство №241
Указ о приеме в гражданство №241Указ о приеме в гражданство №241
Указ о приеме в гражданство №241akipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство akipress
 
Указ президента №370
Указ президента №370Указ президента №370
Указ президента №370akipress
 
о выходе из гражданства КР
о выходе из гражданства КРо выходе из гражданства КР
о выходе из гражданства КРakipress
 
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdfУП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdfakipress
 
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»akipress
 
Указ президента №359
Указ президента №359Указ президента №359
Указ президента №359akipress
 
Указ о приеме в гражданство КР
Указ о приеме в гражданство КРУказ о приеме в гражданство КР
Указ о приеме в гражданство КРakipress
 
Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
Указ о выходе из гражданства Кыргызской РеспубликиУказ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республикиakipress
 

Similar to Гражданство (20)

Указ президента №367
Указ президента №367Указ президента №367
Указ президента №367
 
о приеме в гражданство КР
о приеме в гражданство КРо приеме в гражданство КР
о приеме в гражданство КР
 
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
 
Указ о приеме в гражданство №242
Указ о приеме в гражданство №242Указ о приеме в гражданство №242
Указ о приеме в гражданство №242
 
о приеме в гаржданство КР
о приеме в гаржданство КРо приеме в гаржданство КР
о приеме в гаржданство КР
 
Указ о приеме в гражданство №241
Указ о приеме в гражданство №241Указ о приеме в гражданство №241
Указ о приеме в гражданство №241
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
 
Указ президента №370
Указ президента №370Указ президента №370
Указ президента №370
 
о выходе из гражданства КР
о выходе из гражданства КРо выходе из гражданства КР
о выходе из гражданства КР
 
Ukaz 67
Ukaz 67Ukaz 67
Ukaz 67
 
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdfУП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
 
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
 
Указ президента №359
Указ президента №359Указ президента №359
Указ президента №359
 
Ukaz 66
Ukaz 66Ukaz 66
Ukaz 66
 
Указ о приеме в гражданство КР
Указ о приеме в гражданство КРУказ о приеме в гражданство КР
Указ о приеме в гражданство КР
 
Uz tj
Uz tjUz tj
Uz tj
 
Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
Указ о выходе из гражданства Кыргызской РеспубликиУказ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
 
4
44
4
 
Vihod
VihodVihod
Vihod
 
Ukaz 70
Ukaz 70Ukaz 70
Ukaz 70
 

More from akipress

6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdfakipress
 
положение.63309981.docx
положение.63309981.docxположение.63309981.docx
положение.63309981.docxakipress
 
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxкодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxakipress
 
64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docxakipress
 
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docxakipress
 
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxЗаконопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxakipress
 
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...akipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство akipress
 
Оповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfОповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfakipress
 
Оповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfОповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfakipress
 
Оповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfОповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfakipress
 
Оповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfОповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfakipress
 
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекидиakipress
 
Конкурс директоров школ
Конкурс директоров школКонкурс директоров школ
Конкурс директоров школakipress
 
влияние ковид .pdf
влияние ковид .pdfвлияние ковид .pdf
влияние ковид .pdfakipress
 
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxОбъявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxakipress
 
1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdfakipress
 
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfПриложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfakipress
 
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdfПриложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdfakipress
 
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdft.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdfakipress
 

More from akipress (20)

6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf
 
положение.63309981.docx
положение.63309981.docxположение.63309981.docx
положение.63309981.docx
 
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxкодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
 
64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx
 
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
 
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxЗаконопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
 
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
 
Оповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfОповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdf
 
Оповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfОповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdf
 
Оповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfОповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdf
 
Оповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfОповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdf
 
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
 
Конкурс директоров школ
Конкурс директоров школКонкурс директоров школ
Конкурс директоров школ
 
влияние ковид .pdf
влияние ковид .pdfвлияние ковид .pdf
влияние ковид .pdf
 
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxОбъявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
 
1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf
 
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfПриложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
 
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdfПриложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdf
 
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdft.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
 

Гражданство

 • 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ tlPE3HAEHTA КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугуне, “Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-статьясына, 28-статьясынын 1-белугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ылайык, ешондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча кемиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам; 1. Кыргыз Республикасынын жарандьпъша кабыл алуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын; 1) АБДАЛИМОВ Кушбай Абдилайевич, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб райенунда туулган; 2) АБДИЕВА Рано Журабековна (Джурабековна), кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал райенунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Авазова Зулайха, 2012-жылы туулган Авазов Рустам, 2016-жылы туулган Авазова Хамида, 2018-жылы туулган Авазова Мадина; 3) АБДУБЕКОВА (Кобулова) Фаридахон Насирдиновна, кыргыз, 1978-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Ходжаабад райенунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Нишанова Эркаойим, 2008-жылы туулган Нишанов Эсенгелди; 00 4 6 0 2 * КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю; 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц: 1) АБДАЛИМОВ Кушбай Абдилайевич, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 2) АБДИЕВА Рано Журабековна (Джурабековна), 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Авазова Зулайха 2011 года рождения, Авазов Рустам 2012 года рождения, Авазова Хамида 2016 года рождения, Авазова Мадина 2018 года рождения; 3) АБДУБЕКОВА (Кобулова) Фаридахон Насирдиновна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ней дети: Нишанова Эркаойим 2006 года рождения, Нишанов Эсенгелди 2008 года рождения; 004603*
 • 2. 4) АБДУВАЛИЕВА Жасмин Женишбековна, кыргыз, 2006-жылы туулган Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 5) АБДУВАХОБОВ Кароматулло Хабибуллоевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 6) АБДУЕВА Гулхайрихон Эшназаровна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 7) АБДУЖАПАРОВ Куват Канатбекович, кыргыз, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 8) АБДУЛАЖОНОВА (Ёкубова) Фотимахон Носировна, озбек, 1984-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан районунда туулган; 9) АБДУЛАЗИЗОВ Атабек Хаётуллоевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 10) АБДУЛВОСИ кызы Оязимхон, озбек, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 11) АБДУЛЛАЕВ Камилжан Мадаминович, озбек, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунда туулган; 12) АБДУЛЛАЕВ Фаррух Соибжон угли, кыргыз, 1993- жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 13) АБДУЛЛАЖОНОВА (Ахмаджанова) Махпузахон Нурмахаматовна, озбек, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Озгон районунда туулган; 14) АБДУМАЛИК кызы Мумина, озбек, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган; 15) АБДУМАЛИКОВА Гулфира Омаджон кизи, озбек, 1994- жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган; 4) АБДУВАЛИЕВА Жасмин Женишбековна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 5) АБДУВАХОБОВ Кароматулло Хабибуллоевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 6) АБДУЕВА Гулхайрихон Эшназаровна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 7) АБДУЖАПАРОВ Куват Канатбекович, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец города Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики; 8) АБДУЛАЖОНОВА (Ёкубова) Фотимахон Носировна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка Андижанского района Андижанской области Узбекской ССР; 9) АБДУЛАЗИЗОВ Атабек Хаётуллоевич, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 10) АБДУЛВОСИ кызы Оязимхон, 2002 года рождения, узбечка, уроженка Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики; И) АБДУЛЛАЕВ Камилжан Мадаминович, 1958 года рождения, узбек, уроженец Ошской области Киргизской ССР; 12) АБДУЛЛАЕВ Фаррух Соибжон угли, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 13) АБДУЛЛАЖОНОВА (Ахмаджанова) Махпузахон Нурмахаматовна, 1972 года рождения, узбечка, уроженка Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; 14) АБДУМАЛИК кызы Мумина, 1999 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Кыргызской Республики;
 • 3. 16) АБДУРАИМОВ Умар Мансурович, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 17) АБДУРАХИМОВ Муратбек Хурсонбекович, кыргыз, 1988-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 18) АБДУРАХИМОВ Таалайбек Анваржон угли, кыргыз, 2001-жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 19) АБДУРАХМОНОВА Дилором Абдужабборовна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 20) АБДУРАХМОНОВ Кубанычбек Ходижонович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 21) АБДУРАХМОНОВА (Нодирова) Мавлуда Собировиа, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2011-жылы туулган кызы Абдурахмонова Гулрухсор; 22) АБДУРАХМОНОВ Машхурбек Тура угли, кыргыз, 2006-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 23) АБДУРАХМОНОВА Мохинур Собиржои кизи, езбек, 1990-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 24) АБДУРАХМОНОВ Сафармурод Айиидинович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 25) АБДУРАХМОНОВ Ходижои Бекиазарович, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 26) АБДУХОЛИКОВА Гуллола Одилжои кизи, кыргыз, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. 15) АБДУМАЛИКОВА Гулфира Омаджон кизи, 1994 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 16) АБДУРАИМОВ Умар Мансурович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 17) АБДУРАХИМОВ Муратбек Хурсонбекович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; 18) АБДУРАХИМОВ Таалайбек Анваржон угли, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Чартакского района Наманганской области Республики Узбекистан; 19) АБДУРАХМОНОВА Дилором Абдужабборовна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 20) АБДУРАХМОНОВ Кубанычбек Ходижонович, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 21) АБДУРАХМОНОВА (Нодирова) Мавлуда Собировиа, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Абдурахмонова Гулрухсор 2011 года рождения; 22) АБДУРАХМОНОВ Машхурбек Тура угли, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Ахунбабаевского района Ферганской области Республики Узбекистан; 23) АБДУРАХМОНОВА Мохинур Собиржои кизи, 1990 года рождения, узбечка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 24) АБДУРАХМОНОВ Сафармурод Айиидинович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан;
 • 4. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Тухтарова Алия, 2018-жылы туулган Тухтаров Абдугаппар; 27) АБДЫРАЗАКОВ Абдирашит Тагайкулович, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 28) АБИЛПАЯЗОВ Алимбек Дуйшоевич, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 29) АБОСОВА Ранохон, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Абдулазизов Кадыр, 2018-жылы туулган Абдулазизова Асема, 2022-жылы туулган Абдулазиззода Нагима; 30) АБРОРОВА Сайёрахои Сайфуллехоновна, озбек, 1997-жылы Тажикстан Республикаснын Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган; 31) АВДЕЕНКО Вадим Владимирович, орус, 1960-жылы . Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районунда туулган; 32) АГАШ Токжан Канаткызы, казак, 1995-жылы Казахстан Республикасынын Жамбул облусунун Кордай районунда туулган; 33) АГЗАМОВА Зарина Даниёровна, езбек, 1996-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент шаарында туулган; 34) АДИЛБЕКОВ Жумабек Эмахматович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 35) АДИЛБЕКОВ Нурланбек Эмахматович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 36) АЗИМОВА Бубуарафат Абжалиловна, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 37) АЗИМОВА Мавжуда Абдулбакижоновна, езбек, 1987-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында туулган; 25) АБДУРАХМОНОВ Ходижон Бекназарович, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 26) АБДУХОЛИКОВА Гуллола Одилжон кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан. Вместе с ней дети: Тухтарова Алия 2013 года рождения, Тухтаров Абдугаппар 2018 года рождения; 27) АБДЫРАЗАКОВ Абдирашит Тагайкулович, 1960 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 28) АБИЛПАЯЗОВ Алимбек Дуйшоевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 29) АБОСОВА Ранохон, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Абдулазизов Кадыр 2016 года рождения, Абдулазизова Асема 2018 года рождения, Абдулазиззода Нагима 2022 года рождения; 30) АБРОРОВА Сайёрахои Сайфуллехоновна, 1997 года рождения, узбечка, уроженка Ходжентского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 31) АВДЕЕНКО Вадим Владимирович, 1960 года рождения, русский, уроженец Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР; 32) АГАШ Токжан Канаткызы, 1995 года рождения, казашка, уроженка Кордайского района Джамбылской области Республики Казахстан; 33) АГЗАМОВА Зарина Даниёровна, 1996 года рождения, узбечка, уроженка города Ташкент Республики Узбекистан; 34) АДИЛБЕКОВ Жумабек Эмахматович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан;
 • 5. 38) АЗИМОВА Хайитхон Анваржон кизи, езбек, 2001-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан шаарында туулган; 39) АИЛЧИЕВ Улугбек Неманович, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 40) АИДАРБЕК кызы Гулназ (Зикирова), кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 41) АКИМОВА Диана, кыргыз, 1996-жьшы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 42) АКЖОЛОВА Айдана Толонбаевна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 43) АКРАМОВ Азимилло Балажонович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 44) АКРАМОВ Якуб Рахимович, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 45) АКСЕНОВА Наталья Евгеньевна, орус, 1968-жылы РСФСРдын Москва облусунун Наро-Фоминск шаарында туулган; 46) АЛИЕВ Алим Ражабович, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 47) АЛИЕВ Рамазан Ибраимович, курд, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 48) АЛИЕВА Раяна Сулеймановна, авар, 2019-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 49) АЛИКУЛОВА Нилуфар Талибовна, кыргыз, 1983-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Абдушафоев Сардорбек, 2011-жылы туулган Абдушафоев Сохибжон, 2020-жылы туулган Абдушафоев Абдуллох; 50) АЛИМБЕКОВ Аскарбек Жонибек угли, кыргыз, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 35) АДИЛБЕКОВ Нурланбек Эмахматович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 36) АЗИМОВА Бубуарафат Абжалиловна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского районг ГБАО Республики Таджикистан; 37) АЗИМОВА Мавжуда Абдулбакижоновна, 1987 года рождения, узбечка, уроженка города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; 38) АЗИМОВА Хайитхон Анваржон кизи, 2001 года рождения, узбечка, уроженка города Андижан Республики Узбекистан; 39) АИЛЧИЕВ Улугбек Неманович, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 40) АЙДАРБЕК кызы Гулназ (Зикирова), 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 41) АКИМОВА Диана, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 42) АКЖОЛОВА Айдана Толонбаевна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 43) АКРАМОВ Азимилло Балажонович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 44) АКРАМОВ Якуб Рахимович, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 45) АКСЕНОВА Наталья Евгеньевна, 1968 года рождения, русская, уроженка города Наро-Фоминск Московской области РСФСР;
 • 6. 51) АЛИМКУЛОВА (Факирова) Мохитобонхон (Мохитобхон) Додарбековна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Алимкулова София, 2016-жылы туулган Асанов Билал, 2018-жьшы туулган Алимкулова Алтынай; 52) АЛИМКУЛОВА (Махмаражапова) Мунирахон Махвадвалиевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 53) АЛИМКУЛОВ Омурбек Асанович, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 54) АЛИМОВА Айгуль Суханбердыевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Аджибаева Сауле, 2013-жылы туулган Аджибаева Асель, 2015-жылы туулган Аджибаев Даниель, 2019-жьшы туулган Сапаралиев Эламан, 2022-жылы туулган Аджибаев Улугбек; 55) АЛИМОВА Рамзинабону Мукимжоновна (Мукимджоновна), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 56) АЛИШЕР кызы Нодирабону, уйгур, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган; 57) АЛМАМАТОВА Динара Жумабой кизи, кыргыз, 2001- жылы Озбекстан Республикасыньш Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган кызы Алишерова Аяна; 58) АМИНОВА Инобатхон Пирмахмуд кизи, кыргыз, 2002- жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 59) АМИРБЕК кызы Севар, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 60) АМИРОВА (Бегимкулова) Гулчехра Латифовна, кыргыз, 1984-жылы Таджик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган. 46) АЛИЕВ Алим Ражабович, 1974 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 47) АЛИЕВ Рамазан Ибраимович, 2004 года рождения, курд, уроженец Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 48) АЛИЕВА Раяна Сулеймановна, 2019 года рождения, аварка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 49) АЛИКУЛОВА Нилуфар Талибовна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР. Вместе с ней дети: Абдушафоев Сардорбек 2009 года рождения, Абдушафоев Сохибжон 2011 года рождения, Абдушафоев Абдуллох 2020 года рождения; 50) АЛИМБЕКОВ Аскарбек Жонибек угли, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Чартакского района Наманганской области Республики Узбекистан; 51) АЛИМКУЛОВА (Факирова) Мохитобонхон (Мохитобхон) Додарбековна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Алимкулова София 2009 года рождения, Асанов Билал 2016 года рождения, Алимкулова Алтынай 2018 года рождения; 52) АЛИМКУЛОВА (Махмаражапова) Мунирахон Махвадвалиевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 53) АЛИМКУЛОВ Омурбек Асанович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 54) АЛИМОВА Айгуль Суханбердыевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Аджибаева Сауле 2009 года рождения, Аджибаева Асель 2013 года рождения, Аджибаев Даниель 2015 года рождения, Сапаралиев Эламан 2019 года рождения, Аджибаев Улугбек 2022 года рождения;
 • 7. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Амирова Гулиза; 61) АМОНОВ Абдумажид Махкамович, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Ходжент районунда туулган; 62) АНДАЛИПОВА Хатича Убайдуллоевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 63) АПСАЛОМОВ Абдулхай Акматбекович, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Апсаломов Хожибек, 2007-жылы туулган Абсоломов Рамазон, 2012-жылы туулган Апсаломов Абдурахим, 2014-жылы туулган Абсоломов Алижон; 64) АПСАМАТОВА Толгоной (Толгонай) Акылбековна, кыргыз, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районунда туулган; 65) АРАПОВА Дилноза Жумабоевна, езбек, 1983-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган; 66) АРТИКОВА (Джумаева) Гулхан Джумаевна, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 67) АСЛАНОВ Аслан Рустемович, турк, 2014-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу районунда туулган; 68) АСЛАНОВ Исрафиль Рустемович, турк, 2011-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу районунда туулган; 69) АСЛАНОВ Эльнур Рустемович, турк, 2013-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу районунда туулган; 70) АСЛОНОВ Ёсиибек Шухратович, кыргыз, 2009-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 71) АСОЕВ (Асаев) Исо Халимович, кыргыз, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 55) АЛИМОВА Рамзииабону Мукимжоновна (Мукимджоиовна), 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 56) АЛИШЕР кызы Нодирабону, 1997 года рождения, уйгурка, уроженка города Ош Кыргызской Республики; 57) АЛМАМАТОВА Динара Жумабой кизи, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан. Вместе с ней дочь Алишерова Аяна 2020 года рождения; 58) АМИНОВА Инобатхон Пирмахмуд кизи, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской области Республики Узбекистан; 59) АМИРБЕК кызы Севар, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 60) АМИРОВА (Бегимкулова) Гулчехра Латифовна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Амирова Гулиза 2006 года рождения; 61) АМОНОВ Абдумажид Махкамович, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжентского района Таджикской ССР; 62) АНДАЛИПОВА Хатича Убайдуллоевна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 63) АПСАЛОМОВ Абдулхай Акматбекович, 1978 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Апсаломов Хожибек 2005 года рождения, Абсоломов Рамазон 2007 года рождения, Апсаломов Абдурахим 2012 года рождения, Абсоломов Алижон 2014 года рождения; 64) АПСАМАТОВА Толгоной (Толгонай) Акылбековна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Алайского района Ошской области Киргизской ССР;
 • 8. 72) АСРАНОВ Холмурод Абдусаттарович, кыргыз, 1992-жылы Эзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 73) АССОЕВА Сабохат Идибековна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 74) АСТИОНОВА (Вологина) Мария Владимировна, орус, 1982-жылы РСФСРдын Челябинск облусунун Челябинск шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Астионов Иван, 2012-жылы туулган Астионов Лев; 75) АФАНАСЬЕВА (Михеева) Юлия Владимировна, орус, 1977-жылы РСФСРдын Челябинск шаарында туулган; 76) АХМАТОВ Самандар Холдорбек угли, кыргыз, 2000-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Дустлик районунда туулган; 77) АХМЕДОВ Шукуржон Бахорович (Бахоракович), кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 78) АХМЕДОВ Шухрат Шафаатович, кыргыз, 1979-жылы Озбек ССРинин Жизак облусунун Дустлик районунда туулган; 79) АХРАРОВ (Ахролов) Номан (Номанхужа) Эшанович (Эшонович), езбек, 1964-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Сузак районунда туулган; 80) АШУРБЕКОВ Азатбек Махаматович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 81) АШУРБЕКОВ Ахмед Асхабович, даргин, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 82) АШУРОВА Гулмира Салохиддин кизи, езбек, 2002-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Мархамат районунда туулган; 83) БААТИРБЕКОВ Руслан, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасьшын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 65) АРАПОВА Дилноза Жумабоевна, 1983 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 66) АРТИКОВА (Джумаева) Гулхан Джумаевна, 1959 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 67) АСЛАНОВ Аслан Рустемович, 2014 года рождения, турок, уроженец Шуского района Жамбылской области Республики Казахстан; 68) АСЛАНОВ Исрафиль Рустемович, 2011 года рождения, турок, уроженец Шуского района Жамбылской области Республики Казахстан; 69) АСЛАНОВ Эльнур Рустемович, 2013 года рождения, турок, уроженец Шуского района Жамбылской области Республики Казахстан; 70) АСЛОНОВ Ёсинбек Шухратович, 2009 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 71) АСОЕВ (Асаев) Исо Халимович, 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 72) АСРАНОВ Холмурод Абдусаттарович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 73) АССОЕВА Сабохат Идибековна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 74) АСТИОНОВА (Вологина) Мария Владимировна, 1982 года рождения, русская, уроженка города Челябинска Челябинской области РСФСР. Вместе с ней дети: Астионов Иван 2008 года рождения, Астионов Лев 2012 года рождения; 75) АФАНАСЬЕВА (Михеева) Юлия Владимировна, 1977 года рождения, русская, уроженка города Челябинска РСФСР;
 • 9. 84) БАЙГАШКАНОВА Нургуль Дастановна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 85) БАЙМАТОВ Давлатбек Идибекович, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 86) БАЙМУРЗАЕВА (Мурзаева) Айнура Махражаповна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Момунов Рамазан, 2009-жылы туулган Баймурзаев Мухамед, 2011-жылы туулган Момунов Джума; 87) БАЙМУРЗАЕВ Расул Момунович, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 88) БАКЕЕВА (Котельникова) Ульяна Игоревна, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 89) БАКТИЯРОВА Ляззат Жусупалиевна, казак, 1986-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Красногорск районунда туулган; 90) БАРАНОВ Дмитрий Сергеевич, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 91) БАРАНОВСКАЯ (Бурцева) Валентина Николаевна, орус, 1957-жылы РСФСРдын Оренбург облусунун Матвеевск районунда туулган; 92) БАРАТОВ Жыргалбек Жалолидин угли, кыргыз, 1993-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 93) БАРКАШЕВА (Боркашева) Жамила Шукуровна, кыргыз, 1993-жьшы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 94) БАТИРОВА (Ортикова) Насибахон Махамаджановна, езбек, 1981-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган; 95) БАТТУЛГА Энхзаяа, монгол, 1991-жылы Монголияда туулган; 76) АХМАТОВ Самандар Холдорбек угли, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Дустликского района Джизакской области Республики Узбекистан; 77) АХМЕДОВ Шукуржон Бахорович (Бахоракович), 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 78) АХМЕДОВ Шухрат Шафаатович, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец Дустликского района Джизакской области Узбекской ССР; 79) АХРАРОВ (Ахролов) Номан (Номанхужа) Эшанович (Эшонович), 1964 года рождения, узбек, уроженец Сузакского района Ошской области Киргизской ССР; 80) АШУРБЕКОВ Азатбек Махаматович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 81) АШУРБЕКОВ Ахмед Асхабович, 2004 года рождения, даргинец, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 82) АШУРОВА Гулмира Салохиддин кизи, 2002 года рождения, узбечка, уроженка Мархаматского района Андижанской области Республики Узбекистан; 83) БААТИРБЕКОВ Руслан, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 84) БАЙГАШКАНОВА Нургуль Дастановна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 85) БАЙМАТОВ Давлатбек Идибекович, 1968 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 86) БАЙМУРЗАЕВА (Мурзаева) Айнура Махражаповна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Момунов Рамазан 2006 года рождения, Баймурзаев Мухамед 2009 года рождения, Момунов Джума 2011 года рождения;
 • 10. 96) БАТЫРОВА (Радаева) Ольга Анатольевна, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 97) БАХАПОВ Актилек Батирбекович (Батырбекович), кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 98) БАЯНКУЛОВА Курбанжан Турдалиевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2005-жылы туулган Матисламов Жаныбай, 2007-жылы туулган Сидиков Сапарбек, 2009-жылы туулган Сидиков Исхок, 2011-жылы туулган Сидикова Рухия; 99) БЕГАЛИЕВ Али Имран Уланович, кыргыз, 2003-жьшы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 100) БЕКМУРЗАЕВА Нуризахон Бурхоновна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Нурунбеков Расул; 101) БЕЛОУСОВ Евгений Андреевич, орус, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 102) БЕРДИЯРОВА Шаодат, кыргыз, 1960-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 103) БЕСЕДИНА (Кочикова) Наталья Леонидовна, орус, 1960-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 104) БЕХМАТОВА (Дехканова) Маропат Каюмовна, кыргыз, 1958-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 105) БИЛАЛОВА (Эрмекова) Зуура Махмасаитовна, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жьшы туулган Топвалдыева Мариям, 2012-жылы туулган Эрмекова Тахмина, 2013-жьшы туулган Эрмекова Бурма, 2016-жылы туулган Эрмеков Рамазан, 2019-жылы туулган Эрмеков Осмон; 106) БИЛАЛОВА Милана Алиевна, чечен, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган. 10 87) БАЙМУРЗАЕВ Расул Момунович, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 88) БАКЕЕВА (Котельникова) Ульяна Игоревна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; 89) БАКТИЯРОВА Ляззат Жусупалиевна, 1986 года рождения, казашка, уроженка Красногорского района Джамбулской области Казахской ССР; 90) БАРАНОВ Дмитрий Сергеевич, 1989 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 91) БАРАНОВСКАЯ (Бурцева) Валентина Николаевна, 1957 года рождения, русская, уроженка Матвеевского района Оренбургской области РСФСР; 92) БАРАТОВ Жыргалбек Жалолидин угли, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 93) БАРКАШЕВА (Боркашева) Жамила Шукуровна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 94) БАТИРОВА (Ортикова) Насибахон Махамаджановна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 95) БАТТУЛГА Энхзаяа, 1991 года рождения, монголка, уроженка Монголии; 96) БАТЫРОВА (Радаева) Ольга Анатольевна, 1979 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 97) БАХАПОВ Актилек Батирбекович (Батырбекович), 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 98) БАЯНКУЛОВА Курбанжан Турдалиевна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. 10
 • 11. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Тембулатова Айша, 2015-жылы туулган Тембулатов Абу-Бакар, 2018-жылы туулган Тембулатова Ясмина; 107) БИЛАЛОВ Салман Хамзатович, чечен, 1964-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 108) БИРЮКОВА (Ищенко) Валерия Александровна, орус, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Бишкек шаарында туулган. Аны менен бирге 2019-жылы туулган кызы Бирюкова Анна; 109) БОГОМОЛОВА Виктория Андреевна, орус, 2017-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Кордай районунда туулган; ПО) БОЗОРОВА Гулдана Шокаримовна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 111) БОЛТАЕВ Хасанбой Юлдошович, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; 112) БОНДАРЕНКО Дмитрий Александрович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 113) БОРИСОВА (Давлетова) Наталья Раисовна, орус, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган кызы Борисова Евгения; 114) БОРОВА Амина Кенгэшовна, дунган, 1972-жылы Озбек ССРинин Ташкент шаарында туулган; 115) БОРОШ кызы Насибгул, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 116) БОТИРОВА Зулфия Канибек кизи, кыргыз, 1996-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2018-жылы туулган Маматова Салиха, 2020-жылы туулган Хасанбоева (Хасанбойева) Ширина; 117) БРЕННЕМАН (Сайдаминова) Амалия Сайдакбаровна, езбек, 1976-жылы Озбек ССРинин Ташкент шаарында туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Бреннеман Тимоти; 11 Вместе с ней дети: Матисламов Жаныбай 2005 года рождения, Сидиков Сапарбек 2007 года рождения, Сидиков Исхок 2009 года рождения, Сидикова Рухия 2011 года рождения; 99) БЕГАЛИЕВ Али Имран Уланович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 100) БЕКМУРЗАЕВА Нуризахои Бурхоновиа, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан. Вместе с ней сын Нурунбеков Расул 2015 года рождения; 101) БЕЛОУСОВ Евгений Андреевич, 1992 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 102) БЕРДИЯРОВА Шаодат, 1960 года рождения, кыргызка, уроженка Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР; 103) БЕСЕДИНА (Кочикова) Наталья Леонидовна, 1960 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 104) БЕХМАТОВА (Дехканова) Маропат Каюмовна, 1958 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 105) БИЛАЛОВА (Эрмекова) Зуура Махмасаитовна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Топвалдыева Мариям 2010 года рождения, Эрмекова Тахмина 2012 года рождения, Эрмекова Бурма 2013 года рождения, Эрмеков Рамазан 2016 года рождения, Эрмеков Осмон 2019 года рождения; 106) БИЛАЛОВА Милана Алиевна, 1992 года рождения, чеченка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Тембулатова Айша 2014 года рождения, Тембулатов Абу-Бакар 2015 года рождения, Тембулатова Ясмина 2018 года рождения; 107) БИЛАЛОВ Салман Хамзатович, 1964 года рождения, чеченец, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; И
 • 12. 118) БУГЛАК (Чеботарева) Елена Витальевна, орус, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 119) БУРКАШЕВА Ширинхон Усмон кизи, кыргыз, 1999-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 120) БУСУРМАНОВ Кобилжон Уматкулович, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 121) ВАЙНЕРМАН (Кейлин) Татьяна Яковлевна, еврей, 1984-жылы РСФСРдын Свердловск облусунун Свердловск шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Вайнерман Арон, 2012-жылы туулган Вайнерман Эмилия, 2019-жылы туулган Вайнерман Элина; 122) ВАЛ Вероника Руслановна, орус, 2010-жылы Россия Федерациясынын Свердловск облусунун Екатеринбург шаарында туулган; 123) ВАЛИЕВА (Невзорова) Ирина Николаевна, орус, 1967-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 124) ВАН-ШАН-ЛО Гульфия Исмаровна, дунган, 1984-жылы Казак ССРинин Алма-Ата облусунун Каскелен районунда туулган; 125) ВАРАВИН Артур Дмитриевич, орус, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 126) ВАСИЛЬЕВА Таисия Игоревна, орус, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Абызова Ева; 127) ВЕТАШНОВА (Кирьянова) Дарья Александровна, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Москва районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Веташнов Роман, 2015-жылы туулган Веташнова София; 128) ВЛАСОВ Максим Геннадьевич, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 12 108) БИРЮКОВА (Ищенко) Валерия Александровна, 1991 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Бирюкова Анна 2019 года рождения; 109) БОГОМОЛОВА Виктория Андреевна, 2017 года рождения, русская, уроженка Кордайского района Жамбылской области Республики Казахстан; ПО) БОЗОРОВА Гулдана Шокаримовна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 111) БОЛТАЕВ Хасанбой Юлдошович, 1970 года рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 112) БОНДАРЕНКО Дмитрий Александрович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР; 113) БОРИСОВА (Давлетова) Наталья Раисовна, 1977 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Борисова Евгения 2020 года рождения; 114) БОРОВА Амина Кенгэшовна, 1972 года рождения, дунганка, уроженка города Ташкент Узбекской ССР; 115) БОРОШ кызы Насибгул, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 116) БОТИРОВА Зулфия Канибек кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан. Вместе с ней дети: Маматова Салиха 2018 года рождения, Хасанбоева (Хасанбойева) Ширина 2020 года рождения; 117) БРЕННЕМАН (Сайдаминова) Амалия Сайдакбаровна, 1976 года рождения, узбечка, уроженка города Ташкент Узбекской ССР. Вместе с ней сын Бреннеман Тимоти 2005 года рождения; 118) БУГЛАК (Чеботарева) Елена Витальевна, 1977 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 12
 • 13. 129) ВОЛКОВ Сергей Андреевич, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 130) ВОРОШИЛИНА Наталья Валерьевна, орус, 1979-жылы РСФСРдын Моска шаарында туулган; 131) ГАЗЫБЕКОВ Нурланбек Тагайбекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Дуйшембу шаарында туулган; 132) ГАЛКИН Олег Викторович, орус, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 133) ГАНИЕВА Нилуфар Абдукасим кизи, езбек, 1997-жылы взбекстан Республикасынын Ташкент шаарында туулган; 134) ГАНИЕВА Шахнозабону Умиджон кизи, езбек, 2003-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 135) ГАСАНОВА (Махмудова) Альбина Ансаровна, турк, 1997-жылы ©збекстан Республикасынын Самарканд шаарында туулган; 136) ГАФОРОВА (Колдошова) Гимчагул (Гымчагул) Максудовна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Гафорова Сумая, 2017-жылы туулган Гафоров Мухаммадюсуф, 2020-жылы туулган Гафоров Солех; 137) ГЕНЕРАЛОВ Виктор Витальевич, орус, 1995-жылы Казахстан Республикасынын Жамбул облусунун Кордай районунда туулган; 138) ГЕНШ Аделина, латыш, 2018-жылы Канадада туулган; 139) ГЕРФАНОВ Эдуард Ринатович, татар, 1996-жьшы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 140) ГИЁСОВА Мархабо Сайфуллоевна, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 13 119) БУРКАШЕВА Ширинхон Усмон кизи, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 120) БУСУРМАНОВ Кобилжои Уматкулович, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 121) ВАЙНЕРМАН (Кейлин) Татьяна Яковлевна, 1984 года рождения, еврейка, уроженка города Свердловска Свердловской области РСФСР. Вместе с ней дети: Вайнерман Арон 2008 года рождения, Вайнерман Эмилия 2012 года рождения, Вайнерман Элина 2019 года рождения; 122) ВАЛ Вероника Руслановна, 2010 года рождения, русская, уроженка города Екатеринбурга Свердловской области Российской Федерации; 123) ВАЛИЕВА (Невзорова) Ирина Николаевна, 1967 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 124) ВАН-ШАН-ЛО Гульфия Исмаровна, 1984 года рождения, дунганка, уроженка Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР; 125) ВАРАВИН Артур Дмитриевич, 1996 года рождения, русский, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 126) ВАСИЛЬЕВА Таисия Игоревна, 1984 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Абызова Ева 2018 года рождения; 127) ВЕТАШНОВА (Кирьянова) Дарья Александровна, 1988 года рождения, русская, уроженка Московского района Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Веташнов Роман 2013 года рождения, Веташнова София 2015 года рождения; 128) ВЛАСОВ Максим Геннадьевич, 1981 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 13
 • 14. 141) ГИМАТДИНОВА Диляра Манфратовна, татар, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 142) ГОДЖАЕВА (Касымова) Найля Латифовна, азербайжан, 1996-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Кордай районунда туулган; 143) ГОЗИЕВ Ражабали Сапар угли, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунда туулган; 144) ГОНЧАРОВА Дарья Дмитриевна, орус, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 145) ГУБАРЕВА (Абрамова) Мария Александровна, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Губарев Артур, 2009-жылы туулган Губарева Элина, 2015-жылы туулган Губарева Полина; 146) ГУЛДАРХОН Орозали кызы (Орозали кызы Гулдархон), кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 147) ДАВЛАТОВА Мухтасар Машраб кизи, кыргыз, 2003- жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 148) ДАМИНОВА Гулноза Давлатжоновна, кыргыз, 2004- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 149) ДАРМАНКУЛОВА Марьям Худайкуловиа, кыргыз, 2005- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 150) ДЕНИСЕНКО Олег Николаевич, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунда туулган; 151) ДЖАМАЛОВА (Хожакелдиева) Гулшод Маматовна, езбек, 1971-жылы Озбек ССРинин Сырдарью облусунун Баяуш районунда туулган; 14 129) ВОЛКОВ Сергей Андреевич, 1989 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 130) ВОРОШИЛИНА Наталья Валерьевна, 1979 года рождения, русская, уроженка города Москвы РСФСР; 131) ГАЗЫБЕКОВ Нурланбек Тагайбекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Душанбе Республики Таджикистан; 132) ГАЛКИН Олег Викторович, 1969 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 133) ГАНИЕВА Нилуфар Абдукасим кизи, 1997 года рождения, узбечка, уроженка города Ташкент Реепублики Узбекистан; 134) ГАНИЕВА Шахнозабону Умиджон кизи, 2003 года рождения, узбечка, уроженка города Ханабад Андижанской области Республики Узбекистан; 135) ГАСАНОВА (Махмудова) Альбина Ансаровна, 1997 года рождения, турчанка, уроженка города Самарканд Республики Узбекистан; 136) ГАФОРОВА (Колдошова) Гимчагул (Гымчагул) Максудовна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети:Гафорова Сумая 2015 года рождения, Гафоров Мухаммадюсуф 2017 года рождения, Гафоров Солех 2020 года рождения; 137) ГЕНЕРАЛОВ Виктор Витальевич, 1995 года рождения, русский, уроженец Кордайского района Жамбылской области Республики Казахстан; 138) ГЕНШ Аделина, 2018 года рождения, латышка, уроженка Канады; 139) ГЕРФАНОВ Эдуард Ринатович, 1996 года рождения, татарин, уроженец Б1сык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 14
 • 15. 152) ДЖАМАЛОВ Эмир Исрафилович, лезгин, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 153) ДЖАМОЛИДИНОВ Сайдахмат Матазимович, кыргыз, 1986- жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 154) ДЖАМОНБОЕВА Гулноз Мурзоевна, кыргыз, 1968-жьшы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 155) ДЖАНИБЕКОВА Айдана Омурбековна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2019-жылы туулган Сулайманов Али, 2021-жылы туулган Сулайманова Нурания; 156) ДЖИЯНОВА Мехрибон Хусейновна, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 157) ДЖОЛДОШБАЕВ Бектур Асылбекович, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган; 158) ДЖОРОЕВА Чолпонай Ырысбековна, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Панфилов районунда туулган; 159) ДЖУМАЕВА Асель Мусаевна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 160) ДЖУММАЕВА Мавлудахон Ганиевна, кыргыз, 1987- жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 161) ДЖУРАЕВ Надирбек Акбаровнч, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 162) ДЖУРАЕВ Эркавой Салимбоевич, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; 163) ДИБРОВА (Захарова) Людмила Александровна, орус, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунда туулган; 15 140) ГИЁСОВА Мархабо Сайфуллоевна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 141) ГИМАТДИНОВА Диляра Манфратовна, 1969 года рождения, татарка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 142) ГОДЖАЕВА (Касымова) Найля Латифовна, 1996 года рождения, азербайджанка, уроженка Кордайского района Жамбылской области Республики Казахстан; 143) ГОЗИЕВ Ражабали Сапар угли, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики; 144) ГОНЧАРОВА Дарья Дмитриевна, 2006 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 145) ГУБАРЕВА (Абрамова) Мария Александровна, 1983 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети; Губарев Артур 2008 года рождения, Губарева Элина 2009 года рождения, Губарева Полина 2015 года рождения; 146) ГУЛДАРХОН Орозали кызы (Орозали кызы Гулдархон), 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 147) ДАВЛАТОВА Мухтасар Машраб кизи, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской области Республики Узбекистан; 148) ДАМИНОВА Гулноза Давлатжоновна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 149) ДАРМАНКУЛОВА Марьям Худайкуловна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 150) ДЕНИСЕНКО Олег Николаевич, 1987 года рождения, русский, уроженец Сокулукского района Киргизской ССР; 15
 • 16. 164) ДИНЛОСАН Роза Шисыровна, дунган, 1974-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Курдай районунда туулган. Аны менен бирге 2007-жылы туулган кызы Даутахунова Марьям; 165) ДРАНИЦЫНА Зарина Романовна, орус, 2015-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 166) ДРОЗДОВ Роман Андреевич, орус, 2010-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 167) ДРУЖБИН Арсений Андреевич, орус, 2013-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 168) ДУЙСБЕРГ Алтынай Генриховна, кыргыз, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Токмок шаарында туулган; 169) ДУСМАТОВ Жангивой Абдуалиевич, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин Пролетар районунда туулган; 170) ДУСМАТОВ Мухаммаджон Ильхамович, езбек, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 171) ДЬЯЧЕНКО Анастасия Витальевна, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 172) ЕВСЮКОВА (Нехай) Ольга Николаевна, орус, 1959-жылы РСФСРдын Челябинск облусунда туулган; 173) ЕЛДАШЕВА (Мухамедзиева) Гульнора Мирюсуфовна, езбек, 1990-жылы РСФСРдын Москва облусунун Наро-Фоминск районунда туулган; 174) ЕРАЛИ кызы Фатима, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 175) ЁРМАТОВ Доетонбек Мирзорайим угли, кыргыз, 1995-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 176) ЕШМУХАМЕДОВА Зульфия Дамировна, татар, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. 16 151) ДЖАМАЛОВА (Хожакелдиева) Гулшод Маматовна, 1971 года рождения, узбечка, уроженка Баяушского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; 152) ДЖАМАЛОВ Эмир Исрафилович, 1995 года рождения, лезгин, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 153) ДЖАМОЛИДИНОВ Сайдахмат Матазимович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 154) ДЖАМОНБОЕВА Гулноз Мурзоевна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 155) ДЖАНИБЕКОВА Айдана Омурбековна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Сулайманов Али 2019 года рождения, Сулайманова Нурания 2021 года рождения; 156) ДЖИЯНОВА Мехрибон Хусейновна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 157) ДЖОЛДОШБАЕВ Бектур Асылбекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Ош Кыргызской Республики; 158) ДЖОРОЕВА Чолпонай Ырысбековна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики; 159) ДЖУМАЕВА Асель Мусаевна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 160) ДЖУММАЕВА Мавлудахон Ганневна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; 161) ДЖУРАЕВ Надирбек Акбарович, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 16
 • 17. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Кенжибаев Станислав, 2010-жылы туулган Кенжибаева Адель; 177) ЖАЛАЛОВ Бахтиер Хайдаралиевич, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2008-жылы туулган уулу Жалалов Зухридин; 178) ЖАЛИЛОВА Алия Буриевна, кыргыз, 1995-жылы ©збекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бекабад шаарында туулган; 179) ЖАЛИЛОВА (Матиева) Мохия Арзиевна (Арзыевна), кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Джалилов Ахмадбек; 180) ЖАМИЛОВА Лутфия Ниймоиовна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2022-жылы туулган уулу Бахапов Ариет; 181) ЖАМОНБОЕВ Сафарали Мурзоевич, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2008-жылы туулган Жамонбоева Айида, 2010-жылы туулган Жамонбоева Нураида, 2013-жылы туулган Жамонбоева Сумайя, 2016-жылы туулган Жамонбоева Асия, 2019-жылы туулган Жамонбоева Уулжан, 2021-жылы туулган Сафарали уулу Сыймык; 182) ЖАРКИНОВА Муаззам Омоновна, езбек, 1970-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Мархамат районунда туулган; 183) ЖАРМАТ кызы Шабоигул, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 184) ЖЕВАКИНА (Дыбова) Татьяна Петровна, орус, 1965-жылы РСФСРдын Белгород облусунун Алексеевский районунда туулган; 185) ЖЕЕНБЕКОВ Ашрафиддин Назируллоевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 186) ЖЕЕНБЕКОВА (Махмат кызы) Халима Махматовна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. 17 162) ДЖУРАЕВ Эркавой Салимбоевич, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 163) ДИБРОВА (Захарова) Людмила Александровна, 1961 года рождения, русская, уроженка Аламединского района Киргизской ССР; 164) ДИНЛОСАН Роза Шисыровна, 1974 года рождения, дунганка, уроженка Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР. Вместе с ней дочь Даутахунова Марьям 2007 года рождения; 165) ДРАНИЦЫНА Зарина Романовна, 2015 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 166) ДРОЗДОВ Роман Андреевич, 2010 года рождения, русский, уроженец города Москвы Российской Федерации; 167) ДРУЖБИН Арсений Андреевич, 2013 года рождения, русский, уроженец города Москвы Российской Федерации; 168) ДУИСБЕРГ Алтынай Генриховна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка города Токмак Чуйской области Киргизской ССР; 169) ДУСМАТОВ Жангивой Абдуалиевич, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Таджикской ССР; 170) ДУСМАТОВ Мухаммаджон Ильхамович, 1998 года рождения, узбек, уроженец Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 171) ДЬЯЧЕНКО Анастасия Витальевна, 1990 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 172) ЕВСЮКОВА (Нехай) Ольга Николаевна, 1959 года рождения, русская, уроженка Челябинской области РСФСР; 173) ЕЛДАШЕВА (Мухамедзиева) Гульнора Мирюсуфовна, 1990 года рождения, узбечка, уроженка Наро-Фоминского района Московской области РСФСР; 17
 • 18. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Джеенбеков Юсуф, 2014-жылы туулган Жеенбекова Нилуфар, 2017-жылы туулган Жеенбеков Умар; 187) ЖИНАЙДИЛЛАБВА Бибихожия Айнидинжоновна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 188) ЖОЛДОШОВА Солунбуву (Солунбубу) Бекназаровна, кыргыз, 1962-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 189) ЖОРОБАЕВ Эмирлан Мирланович, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Таш-Кемур шаарында туулган; 190) ЖОРОЕВА Шоирахон Октамжановна, езбек, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 191) ЖУМАБАЕВА Хумрукан Акматовна, кыргыз, 1959-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 192) ЖУМАЕВА Темирхан Эргашевна, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин Ходжент районунда туулган; 193) ЖУНДУБАЕВ Туратбек Алишерович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 194) ЖУСУПОВ ИзатуллоМахмадилоевич, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасыньш Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 195) ЗАДОРОЖНАЯ Елена Анатольевна, орус, 1984-жьшы Кыргыз ССРинин Кемин районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Задорожная Альбина, 2016-жылы туулган Задорожная Елизавета; 196) ЗАЙНАБИТДИНОВА (Тахирова) Матлюбахон Нумановна, езбек, 1972-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 197) ЗАРЕЦКИЙ Кирилл Александрович, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 18 174) ЕРАЛИ кызы Фатима, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 175) ЁРМАТОВ Достонбек Мирзорайим угли, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 176) ЕШМУХАМЕДОВА Зульфия Дамировна, 1978 года рождения, татарка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Кенжибаев Станислав 2007 года рождения, Кенжибаева Адель 2010 года рождения; 177) ЖАЛАЛОВ Бахтиёр Хайдаралиевич, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним сын Жалалов Зухридин 2008 года рождения; 178) ЖАЛИЛОВА Алия Буриевна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Бекабад Ташкентской области Республики Узбекистан; 179) ЖАЛИЛОВА (Матиева) Мохия Арзиевна (Арзыевна), 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Джалилов Ахмадбек 2005 года рождения; 180) ЖАМИЛОВА Лутфия Ниймоновна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней сын Бахапов Ариет 2022 года рождения; 181) ЖАМОНБОЕВ Сафарали Мурзоевич, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Жамонбоева Айида 2008 года рождения, Жамонбоева Нураида 2010 года рождения, Жамонбоева Сумайя 2013 года рождения, Жамонбоева Асия 2016 года рождения, Жамонбоева Уулжан 2019 года рождения, Сафарали уулу Сыймык 2021 года рождения; 182) ЖАРКИНОВА Муаззам Омоновна, 1970 года рождения, узбечка, уроженка Мархаматского района Андижанской области Узбекской ССР; 18
 • 19. 198) ЗАКИРОВ Насридин Рахматуллаевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 199) ЗАХАРОВА Елена Александровна, орус, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 200) ЗВОННИКОВА (Саядян) Галина Ивановна, орус, 1960-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 201) ЗИКИРОВА Насибахон Абдулхафизовна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 202) ЗИКИРОВА (Ташова) Рахима Эшполотовна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Зикирова Мафтуна, 2012-жылы туулган Зикирова Тасмина; 203) ЗИМИНА (Катасанова) Алла Евгеньевна, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунда туулган; 204) ЗОИРБЕКОВ Шахобидин Абдыганыевич, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 205) ЗОКИРОВА Гулнора (Гулнара) Жалолидиновна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 206) ЗЮЛЬХИТЖИНОВА (Мартьянова) Елена Валерьевна, татар, 1970-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 207) ИБДИМИНОВА Миножатхон Азизовна, уйгур, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Мирхаликова Рахийла, 2007-жылы туулган Мирхаликов Мухаммадали; 208) ИБРАГИМ Анатолий Анатольевич, курд, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 19 183) ЖАРМАТ кызы Шабонгул, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 184) ЖЕВАКИНА (Дыбова) Татьяна Петровна, 1965 года рождения, русская, уроженка Алексеевского района Белгородской области РСФСР; 185) ЖЕЕНБЕКОВ Ашрафиддин Назируллоевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 186) ЖЕЕНБЕКОВА (Махмат кызы) Халима Махматовна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Джеенбеков Юсуф 2013 года рождения, Жеенбекова Нилуфар 2014 года рождения, Жеенбеков Умар 2017 года рождения; 187) ЖИНАЙДИЛЛАЕВА Бибихожия Айнидинжоновна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 188) ЖОЛДОШОВА Солунбуву (Солунбубу) Бекназаровна, 1962 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 189) ЖОРОБАЕВ Эмирлан Мирланович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 190) ЖОРОЕВА Шоирахон Октамжановна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка Наукатского района Ошской области Киргизской ССР; 191) ЖУМАБАЕВА Хумрукан Акматовна, 1959 года рождения, кыргызка, уроженка Ноокатского района Ошской области Киргизской ССР; 192) ЖУМАЕВА Темирхан Эргашевна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжентского района Таджикской ССР; 19