SlideShare a Scribd company logo

УП 418 от 31 декабря 2022.pdf

A
akipress

указ о приеме в гражданство

1 of 50
Download to read offline
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кыргыз Республикасынын жарандыгына
кабыл алуу жвнуяде
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин
7-белугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы исенунде»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине,
28-беренесинин Ьбелугунун 1 жана 2-пункттарына,
2-белугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын
Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын
сунушун эске альт, токтом кылам:
1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу
жеиунде теменку адамдардын.етунучтеру канааттандырылсын;
1) АБДАЗИЗОВ Урозбай Мухтарович, кыргыз, 1960-жылы
Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган;
2) АБДАЗОВ Адилбек Мирзакаримович, кыргыз,
1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Озгон районунда
туулган;
3) АБДИКАЛИЛОВА (Каримова) Нусратхон, кыргыз,
1954-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда
туулган;
4) АБДИЛАЗИМОВ Хыдырали Аккулиевич, кыргыз,
1965-жылы Тажик ССРинин Жергетеш районунда туулган;
5) АБДИЛАКИМОВ Эркинбай Шукриллаевич, кыргыз,
1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
004181 *
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О приеме в гражданство Кыргызской Республики
В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской
Республики, статьей 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2
статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве
Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии
по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики,
постановляю:
1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство
Кыргызской Республики следующих лиц:
1) АБДАЗИЗОВ Урозбай Мухтарович, 1960 года
рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской
области Таджикской ССР;
2) АБДАЗОВ Адилбек Мирзакаримович, 1971 года
рождения, кыргыз, уроженец Узгенского района Ошской области
Киргизской ССР;
3) АБДИКАЛИЛОВА (Каримова) Нусратхон, 1954 года
рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской
области Таджикской ССР;
4) АБДИЛАЗИМОВ Хыдырали Аккулиевич, 1965 года
рождения, кыргыз, урол<енец Джергитальского района Таджикской
ССР;
5) АБДИЛАКИМОВ Эркинбай Шукриллаевич,
1989 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО
Таджикской ССР;
004062 *
6) АБДИЛДАЕВА Жылдызхан Нуридиновна, кыргыз,
1993-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган.
Аны менен бирге 2019-жылы туулган уулу Исмонкулов Дамир;
7) АБДИМОМУНОВА (Тагаева) Сабрина Бахтибек кизи,
кыргыз, 2015-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Жалалкудук районунда туулган;
8) АБДИРАИМОВ Темирбай Эгемкулович, кыргыз,
1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
9) АБДУВАЛИЕВ Озодбек Тиллабай угли, кыргыз,
2002-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад
шаарында туулган;
10) АБДУВАЛИЕВ Руслан Аиварбек угли, кыргыз,
2004-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Ходжаабад районунда туулган;
11) АБДУКАЛИЛОВА (Умаралиева) Нигора
Тургунбоевна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад
облусунун Исфара районунда туулган.
Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Абдукалилова
Азиза;
12) АБДУКАХХОРОВА Наргиза Кобилжон кизи, кыргыз,
1996-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана
районунда туулган;
13) АБДУЛАЗИЗОВА (Хафизова) Басвихон Курбановна,
кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
14) АБДУЛАЗИЗОВ Зуурбек Абдукаххорович, кыргыз,
2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
15) АБДУЛЛОЕВА Шахло Киёмовна, кыргыз, 1989-жылы
Тажик ССРинин Хатлон облусунун Шаартуз районунда туулган;
16) АБДУЛХАТОВА Нургул Бахтиёровна, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
6) АБДИЛДАЕВА Жылдызхан Нуридиновна, 1993 года
рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан.
Вместе с ней сын Исмонкулов Дамир 2019 года рождения;
7) АБДИМОМУНОВА (Тагаева) Сабрина Бахтибек кизи,
2015 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
8) АБДИРАИМОВ Темирбай Эгемкулович, 1989 года
рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБА© Таджикской
ССР;
9) АБДУВАЛИЕВ Озодбек Тиллабай угли, 2002 года
рождения, кыргыз, уроженец города Ханабад Андижанской области
Республики Узбекистан;
10) АБДУВАЛИЕВ Руслан Аиварбек угли, 2004 года
рождения, кыргыз, уроженец Ходжаабадского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
11) АБДУКАЛИЛОВА (Умаралиева) Нигора
Тургунбоевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка
Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР.
Вместе с ней дочь Абдукалилова Азиза 2018 года рождения;
12) АБДУКАХХОРОВА Наргиза Кобилжон кизи,
1996 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района
Ферганской области Республики Узбекистан;
13) АБДУЛАЗИЗОВА (Хафизова) Басвихон Курбановна,
1983 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР;
14) АБДУЛАЗИЗОВ Зуурбек Абдукаххорович, 2002 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
15) АБДУЛЛОЕВА Шахло Киёмовна, 1989 года рождения,
кыргызка, уроженка Шаартузского района Хатлонской обласги
Таджикской ССР;
17) АБДУМАЖИДOB Абдулазиз Султонали угли, кыргыз,
2001-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай
районунда туулган;
18) АБДУМАЖИТОВ Олмосбек Азамат угли, кыргыз,
1998-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
—Кургантепо районунда туулган;
19) АБДУМУТАЛИПОВ Элдор Хасанбоевич, кыргыз,
2003-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районунда туулган;
20) АБДУРАЗЗАКОВА Гулжамал Даниёровиа, кыргыз,
2005-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Чартак
районунда туулган;
21) АБДУРАСУЛОВА Гулноза Куйбок кизи, кыргыз,
1993-жылы взбекстан Республикасынын Жизак облусунун Зарбдар
районунда туулган;
22) АБДУРАХМОНОВ Лазиз Манонович, кыргыз,
1969-жылы Тажик ССРинин Исфара районунда туулган;
23) АБДУРАХМОНОВА Саткынай Мухторовна, кыргыз,
1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган.
Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Абдурахмонова
Бибимарям;
24) АБДУРАШИТОВА Сапия, кыргыз, 1952-жылы Кыргыз
ССРинин Ош облусунун Баткен районунда туулган;
25) АБДУСАМАТОВ Худойберди Гуломжон угли, кыргыз,
1995-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана
районунда туулган;
26) АБДУСАТОРОВА Угулхон Мамасидиковна, кыргыз,
2002-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Сох
районунда туулган;
27) АБДЫКАДЫР кызы Бубузия, кыргыз, 1985-жылы Тажик
ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган.
16) АБДУЛХАТОВА Нургул Бахтиёровна, 2001 года
рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан;
17) АБДУМАЖИДОВ Абдулазиз Султонали угли,
2001 года рождения, кыргыз, уроженец Кадамжайского района
Баткенской области Кыргызской Республики;
18) АБДУМАЖИТОВ Олмосбек Азамат угли, 1998 года
рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
19) АБДУМУТАЛИПОВ Элдор Хасанбоевич, 2003 года
рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
20) АБДУРАЗЗАКОВА Гулжамал Даниёровиа, 2005 года
рождения, кыргызка, уроженка Чартакского района Наманганской
области Республики Узбекистан;
21) АБДУРАСУЛОВА Гулноза Куйбок кизи, 1993 года
рождения, кыргызка, уроженка Зарбдарского района Джизакской
области Республики Узбекистан;
22) АБДУРАХМОНОВ Лазиз Манонович, 1969 года
рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Таджикской ССР;
23) АБДУРАХМОНОВА Саткынай Мухторовна,
1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Республики Таджикистан.
Вместе с ней дочь Абдурахмонова Бибимарям 2018 года
рождения;
24) АБДУРАШИТОВА Сапия, 1952 года ролсдения,
кыргызка, уроженка Баткенского района Ошской области Киргизской
ССР;
25) АБДУСАМАТОВ Худойберди Гуломжон угли,
1995 года ролсдения, кыргыз, уроженец Ферганского района
Ферганской области Республики Узбекистан;
26) АБДУСАТОРОВА Угулхон Мамасидиковна,
2002 года рождения, кыргызка, уроженка Сохского района
Ферганской области Республики Узбекистан;
Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Усонова
Буадина, 2020-жылы туулган Кочконбаев Абдусалом;
28) АБЖАБОР кызы Гульмира, кыргыз, 1992-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
29) АБИЛОВ Бакытбек Мурзабекович, кыргыз, 2000-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
30) АВАЗОВА Гулнур Облоберди кизи, кыргыз, 2007-жылы
Эзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Риштан районунда
туулган;
31) АВЗАЛОВ Рахмидин Тухтаматович, кыргыз, 1980-жылы
Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
32) АДЖИБАЕВА Арзигул Абдохалиловна, кыргыз,
i 979-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда
туулган.
Аны менен бирге 2009-жылы туулган уулу Аджибаев Маратбек;
33) АДЖИБАЕВА (Умаралиева) Гулчехра Зайниддиновна,
кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара
районунда туулган.
Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Аджибаева
Айгерим, 2015-жылы туулган Аджибаева Алия, 2017-жылы туулган
Аджибаева Алина, 2021-жылы туулган Аджибаева Сумая;
34) АДИЛОВА (Дусаиова) Зулайхо, кыргыз, 1940-жылы
0збек ССРинин Фергана облусунун Кува районунда туулган;
35) АЁСОВА Мукарама Шобидиновна, кыргыз, 1997-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
36) АЁСОВА Унсунай Шобидиновна, кыргыз, 1994-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
37) АЁСОВ Шамсидин Насмидинович, кыргыз, 2004-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
38) АЗИЗОВА Игбалбубу (Ыгбалбубу) Исмаиловна,
кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал
районунда туулган;
27) АБДБ1КАДБ1Р кызы Бубузия, 1985 года рождения,
кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР.
Вместе с ней дети; Усонова Буадина 2015 года ролодеьшя,
Кочконбаев Абдусалом 2020 года рождения;
28) АБЖАБОР кызы Гульмира, 1992 года рождения,
кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан;
29) АБИЛОВ Бакытбек Мурзабекович, 2000 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
30) АВАЗОВА Гулнур Облоберди кизи, 2007 года
рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской
области Республики Узбекистан;
31) АВЗАЛОВ Рахмидин Тухтаматович, 1980 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской
ССР;
32) АДЖИБАЕВА Арзигул Абдохалиловна, 1979 года
рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской
области Таджикской ССР.
Вместе с ней сын Аджибаев Маратбек 2009 года рождения;
33) АДЖИБАЕВА (Умаралиева) Гулчехра
Зайниддиновна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка
Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Аджибаева Айгерим 2010 года рождения,
Аджибаева Алия 2015 года рождения, Аджибаева Алина 2017 года
рождения, Аджибаева Сумая 2021 года рождения;
34) АДИЛОВА (Дусанова) Зулайхо, 1940 года рождения,
кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области
Узбекской ССР;
35) АЁСОВА Мукарама Шобидиновна, 1997 года
рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан;
36) АЁСОВА Унсунай Шобидиновна, 1994 года рождения,
кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики
Таджикистан;
39) АЗИЗОВ Шухратилло Исмаилович, кыргыз, 1988-жылы
Талсик ССРинин Жергетал районунда туулган;
40) АЗИМОВА Нурлиза Бахтиёржон кизи, кыргыз,
2000-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Жалалкудук районунда туулган;
41) АКБАРАЛ1№ВА Гулсанамхон Хзй/^арали----кт щ -
кьф1ыз, 1999-жылы”
0збекстан Республикасынын Фергана облусунун
Кувасай шаарында туулган;
42) АЛДАКУЛОВ Дамир Файзидинович, кыргыз,
1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
43) АЛИБОЕВ Эрали Исмоилжон угли, кыргыз, 1994-жылы
бзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда
туулган;
44) АЛИЕВ Маджит Абдулахатович, кыргыз, 1963-жылы
Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган;
45) АЛИЕВА (Джумаева) Махпурат Кучкаровна, кыргыз,
1959-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда
туулган;
46) АЛИМКУЛОВ Зикир Пиримбердиевич, кыргыз,
1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
47) АЛИМКУЛОВА (Маликова) Майли Мигалиповна,
кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
48) АЛИМОВА Мухлиса Абдикайимовна, кыргыз,
1987-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кува районунда
туулган;
49) АЛИМОВ Сайфуло Садирович, кыргыз, 1969-жылы
Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
50) АЛМАХМАДОВА (Юлдашева) Ибодат Исмоиловна,
кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган;
37) АЁСОВ Шамсидин Насмидинович, 2004 года рождения,
кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан;
38) АЗИЗОВА Игбалбубу (Ыгбалбубу) Исмаиловна,
1995 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Республики Таджикистан;
39) — АЗИЗОВ Шухратилло Исмаилович, 1988 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской
ССР;
40) АЗИМОВА Нурлиза Бахтиёржон кизи, 2000 года
рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
41) АКБАРАЛИЕВА Гулсанамхон Хайдарали кизи,
1999 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской
области Республики Узбекистан;
42) АЛДАКУЛОВ Дамир Файзидинович, 1999 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
43) АЛИБОЕВ Эрали Исмоилжон угли, 1994 года
рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области
Республики Узбекистан;
44) АЛИЕВ Маджит Абдулахатович, 1963 года рождения,
кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области
Таджикской ССР;
45) АЛИЕВА (Джумаева) Махпурат Кучкаровна, 1959 года
рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской
области Таджикской ССР;
46) АЛИМКУЛОВ Зикир Пиримбердиевич, 1972 года
рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской
ССР;
47) АЛИМКУЛОВА (Маликова) Майли Миталиповна,
1965 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР;
51) АЛОВИДИНОВА Сабзина Абдураофовна, кыргыз,
2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук
районунда туулган;
52) АМАМБОЕВА Улфатхон Сулаймоновна, кыргыз,
1986-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе
районунда туулган;
53) АМИНОВА Одина Рахимжоновна, кыргыз, 2001-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
54) АМОНОВ Кадриддин Бадридинович, кыргыз,
2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
55) АНАРБАЕВ Адылбек Мусаевич, кыргыз, 1984-жылы
Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
56) АРЗИБОЕВА Мохинур Кодир кизи, кыргыз, 2003-жылы
взбекстан Республикасынын Жизак облусунун Бахмал районунда
туулган;
57) АСИРОВ Аслонбек Хабибуллоевич, кыргыз, 2000-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган;
58) АСЛОНБЕК уулу Канатбек, кыргыз, 1996-жылы Кыргыз
Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган;
59) АСТАНОВ Мухаммадрахим Азимбекович, кыргыз,
2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
60) АСТАНОВ Назрулло Ахмадбекович, кыргыз,
2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда
туулган;
61) АТАБЕКОВ Исок Нориевич, кыргыз, 1962-жылы Озбек
ССРинин Наманган облусунун Задарыя районунда туулган;
62) АХМАТБЕКОВА Гулбарчын, кыргыз, 1992-жылы
Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;
48) АЛИМОВА Мухлиса Абдикайимовна, 1987 года
рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской
области Узбекской ССР;
49) АЛИМОВ Сайфуло Садирович, 1969 года рождения,
кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР;
50) АЛМАХМАДОВА (Юлдашева) Ибодаг Исмоиловна,
1959 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района
Таджикской ССР;
51) АЛОВИДИНОВА Сабзина Абдураофовна, 2005 года
рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области
Кыргызской Республики;
52) АМАМБОЕВА Улфатхон Сулаймоновна, 1986 года
рождения, кыргызка, уроженкаКургантепинского района
Андижанской области Узбекской ССР;
53) АМИНОВА Одина Рахимжоновна, 2001 года рождения,
кыргызка, уроженкаДжергитальского района Республики
Таджикистан;
54) АМОНОВ Кадриддин Бадридинович, 2003 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
55) АНАРБАЕВ Адылбек Мусаевич, 1984 года рождения,
кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР;
56) АРЗИБОЕВА Мохинур Кодир кизи, 2003 года
рождения, кыргызка, уроженка Бахмалского района Джизакской
области Республики Узбекистан;
57) АСИРОВ Аслонбек Хабибуллоевич, 2000 года
рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики
Таджикистан;
58) АСЛОНБЕК уулу Канатбек, 1996 года рождения,
кыргыз, уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области
Кыргызской Республики;

Recommended

Указ президента №369
Указ президента №369Указ президента №369
Указ президента №369akipress
 
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 2
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 2Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 2
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 2akipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство akipress
 
о приеме в гражданство КР
о приеме в гражданство КРо приеме в гражданство КР
о приеме в гражданство КРakipress
 
о приеме в гаржданство КР
о приеме в гаржданство КРо приеме в гаржданство КР
о приеме в гаржданство КРakipress
 
УП 419 от 31 декабря 2022.pdf
УП 419 от 31 декабря 2022.pdfУП 419 от 31 декабря 2022.pdf
УП 419 от 31 декабря 2022.pdfakipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство akipress
 
УП 420 от 31 декабря 2022.pdf
УП 420 от 31 декабря 2022.pdfУП 420 от 31 декабря 2022.pdf
УП 420 от 31 декабря 2022.pdfakipress
 

More Related Content

Similar to УП 418 от 31 декабря 2022.pdf

Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3akipress
 
Указ о приеме в гражданство №242
Указ о приеме в гражданство №242Указ о приеме в гражданство №242
Указ о приеме в гражданство №242akipress
 
Президент подписал указ о приеме в гражданство Кыргызстана 227 человек. Фамилии
Президент подписал указ о приеме в гражданство Кыргызстана 227 человек. ФамилииПрезидент подписал указ о приеме в гражданство Кыргызстана 227 человек. Фамилии
Президент подписал указ о приеме в гражданство Кыргызстана 227 человек. Фамилииakipress
 
Указ о приеме в гражданство №241
Указ о приеме в гражданство №241Указ о приеме в гражданство №241
Указ о приеме в гражданство №241akipress
 
Указ №167 о приеме в гражданство КР
Указ №167 о приеме в гражданство КРУказ №167 о приеме в гражданство КР
Указ №167 о приеме в гражданство КРakipress
 
Указ президента №367
Указ президента №367Указ президента №367
Указ президента №367akipress
 
Указ президента №370
Указ президента №370Указ президента №370
Указ президента №370akipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство akipress
 
о выходе из гражданства КР
о выходе из гражданства КРо выходе из гражданства КР
о выходе из гражданства КРakipress
 
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdfУП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdfakipress
 
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»akipress
 
Указ президента №359
Указ президента №359Указ президента №359
Указ президента №359akipress
 
Указ о приеме в гражданство КР
Указ о приеме в гражданство КРУказ о приеме в гражданство КР
Указ о приеме в гражданство КРakipress
 
Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
Указ о выходе из гражданства Кыргызской РеспубликиУказ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республикиakipress
 

Similar to УП 418 от 31 декабря 2022.pdf (20)

Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана. Часть 3
 
Указ о приеме в гражданство №242
Указ о приеме в гражданство №242Указ о приеме в гражданство №242
Указ о приеме в гражданство №242
 
Президент подписал указ о приеме в гражданство Кыргызстана 227 человек. Фамилии
Президент подписал указ о приеме в гражданство Кыргызстана 227 человек. ФамилииПрезидент подписал указ о приеме в гражданство Кыргызстана 227 человек. Фамилии
Президент подписал указ о приеме в гражданство Кыргызстана 227 человек. Фамилии
 
Указ о приеме в гражданство №241
Указ о приеме в гражданство №241Указ о приеме в гражданство №241
Указ о приеме в гражданство №241
 
Указ №167 о приеме в гражданство КР
Указ №167 о приеме в гражданство КРУказ №167 о приеме в гражданство КР
Указ №167 о приеме в гражданство КР
 
Указ президента №367
Указ президента №367Указ президента №367
Указ президента №367
 
Указ президента №370
Указ президента №370Указ президента №370
Указ президента №370
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
 
о выходе из гражданства КР
о выходе из гражданства КРо выходе из гражданства КР
о выходе из гражданства КР
 
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdfУП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
 
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
Указ «О приеме в гражданство Кыргызской Республики»
 
Ukaz 67
Ukaz 67Ukaz 67
Ukaz 67
 
Указ президента №359
Указ президента №359Указ президента №359
Указ президента №359
 
Uz tj
Uz tjUz tj
Uz tj
 
Ukaz 66
Ukaz 66Ukaz 66
Ukaz 66
 
Указ о приеме в гражданство КР
Указ о приеме в гражданство КРУказ о приеме в гражданство КР
Указ о приеме в гражданство КР
 
Vihod
VihodVihod
Vihod
 
Ukaz 70
Ukaz 70Ukaz 70
Ukaz 70
 
Ukaz 68
Ukaz 68Ukaz 68
Ukaz 68
 
Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
Указ о выходе из гражданства Кыргызской РеспубликиУказ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республики
 

More from akipress

6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdfakipress
 
положение.63309981.docx
положение.63309981.docxположение.63309981.docx
положение.63309981.docxakipress
 
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxкодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxakipress
 
64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docxakipress
 
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docxakipress
 
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxЗаконопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxakipress
 
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...akipress
 
Оповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfОповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfakipress
 
Оповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfОповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfakipress
 
Оповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfОповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfakipress
 
Оповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfОповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfakipress
 
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекидиakipress
 
Конкурс директоров школ
Конкурс директоров школКонкурс директоров школ
Конкурс директоров школakipress
 
влияние ковид .pdf
влияние ковид .pdfвлияние ковид .pdf
влияние ковид .pdfakipress
 
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxОбъявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxakipress
 
1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdfakipress
 
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfПриложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfakipress
 
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdfПриложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdfakipress
 
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdft.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdfakipress
 
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdf
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdfПереписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdf
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdfakipress
 

More from akipress (20)

6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf
 
положение.63309981.docx
положение.63309981.docxположение.63309981.docx
положение.63309981.docx
 
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxкодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
 
64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx
 
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
 
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxЗаконопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
 
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
 
Оповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfОповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdf
 
Оповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfОповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdf
 
Оповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfОповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdf
 
Оповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfОповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdf
 
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
 
Конкурс директоров школ
Конкурс директоров школКонкурс директоров школ
Конкурс директоров школ
 
влияние ковид .pdf
влияние ковид .pdfвлияние ковид .pdf
влияние ковид .pdf
 
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxОбъявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
 
1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf
 
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfПриложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
 
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdfПриложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdf
 
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdft.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
 
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdf
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdfПереписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdf
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdf
 

УП 418 от 31 декабря 2022.pdf

 • 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жвнуяде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы исенунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин Ьбелугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске альт, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жеиунде теменку адамдардын.етунучтеру канааттандырылсын; 1) АБДАЗИЗОВ Урозбай Мухтарович, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 2) АБДАЗОВ Адилбек Мирзакаримович, кыргыз, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Озгон районунда туулган; 3) АБДИКАЛИЛОВА (Каримова) Нусратхон, кыргыз, 1954-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 4) АБДИЛАЗИМОВ Хыдырали Аккулиевич, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Жергетеш районунда туулган; 5) АБДИЛАКИМОВ Эркинбай Шукриллаевич, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 004181 * КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц: 1) АБДАЗИЗОВ Урозбай Мухтарович, 1960 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 2) АБДАЗОВ Адилбек Мирзакаримович, 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; 3) АБДИКАЛИЛОВА (Каримова) Нусратхон, 1954 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 4) АБДИЛАЗИМОВ Хыдырали Аккулиевич, 1965 года рождения, кыргыз, урол<енец Джергитальского района Таджикской ССР; 5) АБДИЛАКИМОВ Эркинбай Шукриллаевич, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 004062 *
 • 2. 6) АБДИЛДАЕВА Жылдызхан Нуридиновна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2019-жылы туулган уулу Исмонкулов Дамир; 7) АБДИМОМУНОВА (Тагаева) Сабрина Бахтибек кизи, кыргыз, 2015-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 8) АБДИРАИМОВ Темирбай Эгемкулович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 9) АБДУВАЛИЕВ Озодбек Тиллабай угли, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 10) АБДУВАЛИЕВ Руслан Аиварбек угли, кыргыз, 2004-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 11) АБДУКАЛИЛОВА (Умаралиева) Нигора Тургунбоевна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Абдукалилова Азиза; 12) АБДУКАХХОРОВА Наргиза Кобилжон кизи, кыргыз, 1996-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 13) АБДУЛАЗИЗОВА (Хафизова) Басвихон Курбановна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 14) АБДУЛАЗИЗОВ Зуурбек Абдукаххорович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 15) АБДУЛЛОЕВА Шахло Киёмовна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Хатлон облусунун Шаартуз районунда туулган; 16) АБДУЛХАТОВА Нургул Бахтиёровна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 6) АБДИЛДАЕВА Жылдызхан Нуридиновна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней сын Исмонкулов Дамир 2019 года рождения; 7) АБДИМОМУНОВА (Тагаева) Сабрина Бахтибек кизи, 2015 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 8) АБДИРАИМОВ Темирбай Эгемкулович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБА© Таджикской ССР; 9) АБДУВАЛИЕВ Озодбек Тиллабай угли, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец города Ханабад Андижанской области Республики Узбекистан; 10) АБДУВАЛИЕВ Руслан Аиварбек угли, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 11) АБДУКАЛИЛОВА (Умаралиева) Нигора Тургунбоевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Абдукалилова Азиза 2018 года рождения; 12) АБДУКАХХОРОВА Наргиза Кобилжон кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 13) АБДУЛАЗИЗОВА (Хафизова) Басвихон Курбановна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 14) АБДУЛАЗИЗОВ Зуурбек Абдукаххорович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 15) АБДУЛЛОЕВА Шахло Киёмовна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Шаартузского района Хатлонской обласги Таджикской ССР;
 • 3. 17) АБДУМАЖИДOB Абдулазиз Султонали угли, кыргыз, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунда туулган; 18) АБДУМАЖИТОВ Олмосбек Азамат угли, кыргыз, 1998-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун —Кургантепо районунда туулган; 19) АБДУМУТАЛИПОВ Элдор Хасанбоевич, кыргыз, 2003-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 20) АБДУРАЗЗАКОВА Гулжамал Даниёровиа, кыргыз, 2005-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 21) АБДУРАСУЛОВА Гулноза Куйбок кизи, кыргыз, 1993-жылы взбекстан Республикасынын Жизак облусунун Зарбдар районунда туулган; 22) АБДУРАХМОНОВ Лазиз Манонович, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Исфара районунда туулган; 23) АБДУРАХМОНОВА Саткынай Мухторовна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Абдурахмонова Бибимарям; 24) АБДУРАШИТОВА Сапия, кыргыз, 1952-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Баткен районунда туулган; 25) АБДУСАМАТОВ Худойберди Гуломжон угли, кыргыз, 1995-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 26) АБДУСАТОРОВА Угулхон Мамасидиковна, кыргыз, 2002-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Сох районунда туулган; 27) АБДЫКАДЫР кызы Бубузия, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. 16) АБДУЛХАТОВА Нургул Бахтиёровна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 17) АБДУМАЖИДОВ Абдулазиз Султонали угли, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики; 18) АБДУМАЖИТОВ Олмосбек Азамат угли, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 19) АБДУМУТАЛИПОВ Элдор Хасанбоевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 20) АБДУРАЗЗАКОВА Гулжамал Даниёровиа, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Чартакского района Наманганской области Республики Узбекистан; 21) АБДУРАСУЛОВА Гулноза Куйбок кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Зарбдарского района Джизакской области Республики Узбекистан; 22) АБДУРАХМОНОВ Лазиз Манонович, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Таджикской ССР; 23) АБДУРАХМОНОВА Саткынай Мухторовна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дочь Абдурахмонова Бибимарям 2018 года рождения; 24) АБДУРАШИТОВА Сапия, 1952 года ролсдения, кыргызка, уроженка Баткенского района Ошской области Киргизской ССР; 25) АБДУСАМАТОВ Худойберди Гуломжон угли, 1995 года ролсдения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 26) АБДУСАТОРОВА Угулхон Мамасидиковна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Сохского района Ферганской области Республики Узбекистан;
 • 4. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Усонова Буадина, 2020-жылы туулган Кочконбаев Абдусалом; 28) АБЖАБОР кызы Гульмира, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 29) АБИЛОВ Бакытбек Мурзабекович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 30) АВАЗОВА Гулнур Облоберди кизи, кыргыз, 2007-жылы Эзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 31) АВЗАЛОВ Рахмидин Тухтаматович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 32) АДЖИБАЕВА Арзигул Абдохалиловна, кыргыз, i 979-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге 2009-жылы туулган уулу Аджибаев Маратбек; 33) АДЖИБАЕВА (Умаралиева) Гулчехра Зайниддиновна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Аджибаева Айгерим, 2015-жылы туулган Аджибаева Алия, 2017-жылы туулган Аджибаева Алина, 2021-жылы туулган Аджибаева Сумая; 34) АДИЛОВА (Дусаиова) Зулайхо, кыргыз, 1940-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Кува районунда туулган; 35) АЁСОВА Мукарама Шобидиновна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 36) АЁСОВА Унсунай Шобидиновна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 37) АЁСОВ Шамсидин Насмидинович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 38) АЗИЗОВА Игбалбубу (Ыгбалбубу) Исмаиловна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 27) АБДБ1КАДБ1Р кызы Бубузия, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Усонова Буадина 2015 года ролодеьшя, Кочконбаев Абдусалом 2020 года рождения; 28) АБЖАБОР кызы Гульмира, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 29) АБИЛОВ Бакытбек Мурзабекович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 30) АВАЗОВА Гулнур Облоберди кизи, 2007 года рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; 31) АВЗАЛОВ Рахмидин Тухтаматович, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 32) АДЖИБАЕВА Арзигул Абдохалиловна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней сын Аджибаев Маратбек 2009 года рождения; 33) АДЖИБАЕВА (Умаралиева) Гулчехра Зайниддиновна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Аджибаева Айгерим 2010 года рождения, Аджибаева Алия 2015 года рождения, Аджибаева Алина 2017 года рождения, Аджибаева Сумая 2021 года рождения; 34) АДИЛОВА (Дусанова) Зулайхо, 1940 года рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; 35) АЁСОВА Мукарама Шобидиновна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 36) АЁСОВА Унсунай Шобидиновна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 • 5. 39) АЗИЗОВ Шухратилло Исмаилович, кыргыз, 1988-жылы Талсик ССРинин Жергетал районунда туулган; 40) АЗИМОВА Нурлиза Бахтиёржон кизи, кыргыз, 2000-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 41) АКБАРАЛ1№ВА Гулсанамхон Хзй/^арали----кт щ - кьф1ыз, 1999-жылы” 0збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 42) АЛДАКУЛОВ Дамир Файзидинович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 43) АЛИБОЕВ Эрали Исмоилжон угли, кыргыз, 1994-жылы бзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 44) АЛИЕВ Маджит Абдулахатович, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 45) АЛИЕВА (Джумаева) Махпурат Кучкаровна, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 46) АЛИМКУЛОВ Зикир Пиримбердиевич, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 47) АЛИМКУЛОВА (Маликова) Майли Мигалиповна, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 48) АЛИМОВА Мухлиса Абдикайимовна, кыргыз, 1987-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кува районунда туулган; 49) АЛИМОВ Сайфуло Садирович, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 50) АЛМАХМАДОВА (Юлдашева) Ибодат Исмоиловна, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 37) АЁСОВ Шамсидин Насмидинович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 38) АЗИЗОВА Игбалбубу (Ыгбалбубу) Исмаиловна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 39) — АЗИЗОВ Шухратилло Исмаилович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 40) АЗИМОВА Нурлиза Бахтиёржон кизи, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 41) АКБАРАЛИЕВА Гулсанамхон Хайдарали кизи, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 42) АЛДАКУЛОВ Дамир Файзидинович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 43) АЛИБОЕВ Эрали Исмоилжон угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 44) АЛИЕВ Маджит Абдулахатович, 1963 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 45) АЛИЕВА (Джумаева) Махпурат Кучкаровна, 1959 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 46) АЛИМКУЛОВ Зикир Пиримбердиевич, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 47) АЛИМКУЛОВА (Маликова) Майли Миталиповна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР;
 • 6. 51) АЛОВИДИНОВА Сабзина Абдураофовна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 52) АМАМБОЕВА Улфатхон Сулаймоновна, кыргыз, 1986-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 53) АМИНОВА Одина Рахимжоновна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 54) АМОНОВ Кадриддин Бадридинович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 55) АНАРБАЕВ Адылбек Мусаевич, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 56) АРЗИБОЕВА Мохинур Кодир кизи, кыргыз, 2003-жылы взбекстан Республикасынын Жизак облусунун Бахмал районунда туулган; 57) АСИРОВ Аслонбек Хабибуллоевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 58) АСЛОНБЕК уулу Канатбек, кыргыз, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган; 59) АСТАНОВ Мухаммадрахим Азимбекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 60) АСТАНОВ Назрулло Ахмадбекович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 61) АТАБЕКОВ Исок Нориевич, кыргыз, 1962-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Задарыя районунда туулган; 62) АХМАТБЕКОВА Гулбарчын, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 48) АЛИМОВА Мухлиса Абдикайимовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; 49) АЛИМОВ Сайфуло Садирович, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 50) АЛМАХМАДОВА (Юлдашева) Ибодаг Исмоиловна, 1959 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 51) АЛОВИДИНОВА Сабзина Абдураофовна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 52) АМАМБОЕВА Улфатхон Сулаймоновна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженкаКургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 53) АМИНОВА Одина Рахимжоновна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженкаДжергитальского района Республики Таджикистан; 54) АМОНОВ Кадриддин Бадридинович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 55) АНАРБАЕВ Адылбек Мусаевич, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 56) АРЗИБОЕВА Мохинур Кодир кизи, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Бахмалского района Джизакской области Республики Узбекистан; 57) АСИРОВ Аслонбек Хабибуллоевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 58) АСЛОНБЕК уулу Канатбек, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики;
 • 7. 63) АХМАТОВ 2003-жылы Тажикстан туулган; Махмасали Мансурович, кыргыз, Республикасынын Жергетал районунда 64) АШУРОВ Жаныбай (Жацыбай) Иброхимович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 65) АШУРОВА Нурилла Абдужаборовна, кыргыз, 1958-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунда туулган; 66) АШУРОВА (Отаназарова) Нурхон Киргизалиевна, кыргыз, 1969-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Уйчи районунда туулган; 67) АШЫМОВА Мээргул Ахматбековна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2009-жылы туулган Арзымамбетова Райхан, 2010-жылы туулган Арзымамбетова Сезим, 2015-жылы туулган Арзымамбетов Муса, 2020-жылы туулган Топчубаева Мадина; 68) БАДИРОВА Эркехан Рашитовна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 69) БАЗАРКУЛОВ Белекбай Таштемирович, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 70) БАИЗАКОВ Кувончбек Гайратжон угли, кыргыз, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 71) БАЙИТОВ Анвар Ташович, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган кызы Ташова Нурзада; 72) БАЙМАТОВА Махбону Абдуллажоновна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Хашимова Мадина, 2010-жылы туулган Хашимов Мухаммадансори, 2011-жылы туулган Хашимова Шифа, 2012-жылы туулган Хошимова Амина, 2016-жылы туулган Хашимова Руфина, 2019-жылы туулган Хошимов Алиаммар, 2020-жылы туулган Хашимова Рувайда; 59) АСТАПОВ Мухаммадрахим Азимбекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 60) АСТАНОВ Назрулло Ахмадбекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 61) АТАБЕКОВ Исок Нориевич, 1962 года рождения, кыргыз, уроженец Задарьинского района Наманганской области Узбекской ССР; 62) АХМАТБЕКОВА Гулбарчын, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 63) АХМАТОВ Махмасали Мансурович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 64) АШУРОВ Жаныбай (Жацыбай) Иброхимович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 65) АШУРОВА Нурилла Абдужаборовна, 1958 года рождения, кыргызка, уроженка Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 66) АШУРОВА (Отаназарова) Нурхон Киргизалиевна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Уйчинского района Наманганской области Узбекской ССР; 67) АШЫМОВА Мээргул Ахматбековна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Арзымамбетова Райхан 2009 года рождения, Арзымамбетова Сезим 2010 года рождения, Арзымамбетов Муса 2015 года рождения, Топчубаева Мадина 2020 года рождения; 68) БАДИРОВА Эркехан Рашитовна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 • 8. 73) БАЙМИРЗАЕВ Анарбек Парпибекович, кыргыз, 1981-жылы 0збек ССРинин Ташкент облусунун Бостанлык районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Парпибеков Нурислам, 2014-жылы туулган Парпибекова Мээрим; 74) БАЙМУРЗАЕВА Айчурок Балажоновна, кыргыз, 2002- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 75) БАЙМУРЗАЕВА Гулбахор Салневна, кыргыз, 1967-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 76) БАЙНАЗАРОВ Уланбек Байназарович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Байназаров Шермат, 2020-жылы туулган Байназарова Ася; 77) БАКАСОВ Махматрузо Махмарасулович, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 78) БАКИР уулу Канатбек, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 79) БАКИРОВ Зуурбек Кутбидинович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 80) БАКИРОВА Рыкыя Азамовна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 81) БАЛТАБАЕВА Ннлуфар Кубанычбековна, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 82) БАХАБОВ Гайратбек Носирович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 83) БАХАПОВ Абдимомун Холимжонович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 69) БАЗАРКУЛОВ Белекбай Таштемирович, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 70) БАЙЗАКОВ Кувончбек Гайратжои угли, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 71) БАЙИТОВ Анвар Ташович, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дочь Ташова Нурзада 2004 года рождения; 72) БАЙМАТОВА Махбону Абдуллажоновна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Хашимова Мадина 2009 года рождения, Хашимов Мухаммадансори 2010 года рождения, Хашимова Шифа 2011 года рождения, Хошимова Амина 2012 года рождения, Хашимова Руфина 2016 года рождения, Хошимов Алиаммар 2019 года рождения, Хашимова Рувайда 2020 года рождения; 73) БАЙМИРЗАЕВ Анарбек Парпибекович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Бостанлыкского района Ташкентской области Узбекской ССР. Вместе с ним дети: Парпибеков Нурислам 2010 года рождения, Парпибекова Мээрим 2014 года рождения; 74) БАЙМУРЗАЕВА Айчурок Балажоновна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 75) БАЙМУРЗАЕВА Гулбахор Салневна, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 76) БАЙНАЗАРОВ Уланбек Байназарович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ним дети: Байназаров Шермат 2016 года рождения, Байназарова Ася 2020 года рождения; 77) БАКАСОВ Махматрузо Махмарасулович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан;
 • 9. 84) БАХОПОВА Каромат Абдиманоновна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 85) БЕГИМКУЛОВА Ойдона Абдухолик кизи, кыргыз, 1997-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 8б7 "БЕКЖОЛ кызы Нуриза, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 87) БЕККЕЛДИЕВА Шаангул Мурзаевна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Адилова Хадича, 2017-жылы туулган Адилов Закариё; 88) БЕКМУРАТОВА (Абдурахманова) Розня Байдулаевна, кыргыз, 1961-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 89) БЕКМУРЗАЕВА Сапия Тургунбаевна, кыргыз, 1986-жьшы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 90) БЕКНАЗАРОВА (Ирисова) Назирахон Акмалжон кизи, кыргыз, 1999-жылы бзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Ташлак районунда туулган; 91) БЕКОВА (Аюбова) Сафармо Шайдилаевиа, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 92) БЕРДИЁРОВА (Озбекбаева) Айсулуу Акуловна (Аккуловна), кыргыз, 1960-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 93) БЕРДИКУЛ кызы Бахтыгул, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 94) БЕХМАТОВА Муслимхан Данияровна, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 78) БАКИР уулу Канатбек, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 79) БАКИРОВ Зуурбек Кутбидинович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 80) БАКИРОВА Рыкыя Азамовна, 2004 года рождения, Джергитальского района Республики Таджикистан; 81) БАЛТАБАЕВА Нилуфар Кубанычбековна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 82) БАХАБОВ Гайратбек Носирович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 83) БАХАПОВ Абдимомун Холимжонович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 84) БАХОПОВА Каромат Абдиманоновна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 85) БЕГИМКУЛОВА Ойдона Абдухолик кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 86) БЕКЖОЛ кызы Нуриза, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 87) БЕККЕЛДИЕВА Шаангул Мурзаевна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Адилова Хадича 2016 года рождения, Адилов Закариё 2017 года рождения; 88) БЕКМУРАТОВА (Абдурахманова) Розня Байдулаевна, 1961 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР;
 • 10. 95) БЕХМАТОВА Узлумхон Данияровна, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 96) БИЛАЛОВА Моистон Низомидиновна, кыргыз, 2005- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 97) БОБОЕВА Эркиной Бахтиёровна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 98) БОЙМИРЗАЕВ Турсунбой Тургунович, кыргыз, 1982-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Касансай районунда туулган; 99) БОЙМУРОДОВА (Гаибова) Басбиби, кыргыз, 1951-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 100) БОЙМУРОДОВ Бурхан Курбанович, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 101) БОТУРОВА (Ниязова) Гулнора (Гульнора) Акилбаевна, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган уулу Батуров Ахмадбек; 102) БУРХАНОВА Гулмира Айдаралиевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 103) БУРХОНОВ Джумабек, кыргыз, 1945-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 104) БУРХОНОВА (Бурханова) Зулхия Нийматовна, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Рискулов (Рыскулов) Абдулвохоб, 2008-жылы туулган Сафаров Абдуллох; 105) БУРХОНОВА Назира Дусмахматовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 10 89) БЕКМУРЗАЕВА Саиия Тургунбаевпа, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 90) БЕКНАЗАРОВА (Нрисова) Назирахон Акмалжои кизи, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Ташлакского райо1ш Ферганской области Республики Узбекистан; 91) БЕКОВА (Аюбова) Сафармо Шайдилаевиа, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 92) БЕРДИЁРОВА (Озбекбаева) Айсулуу Акуловпа (Аккуловна), 1960 года рождения, кыргызка, уроженка Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР; 93) БЕРДИКУЛ кызы Бахтыгул, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 94) БЕХМАТОВА Муслимхан Даиияровиа, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 95) БЕХМАТОВА Узлумхон Данияровна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 96) БИЛАЛОВА Моистон Низомидиновна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 97) БОБОЕВА Эркиной Бахтиёровна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 98) БОЙМИРЗАЕВ Турсунбой Тургунович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; 99) БОЙМУРОДОВА (Гаибова) Басбиби, 1951 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 10
 • 11. 106) БУРХОНОВА (Камолова) Шааргул, 1953-жылы Таисик ССРинин Жергетал районунда туулган; кыргыз, 107) БУТАЕВ Норбута Шамсиевич, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин Согд облусунун Джаббор-Расулов районунда туулган; 108) ГАЗЫБЕКОВА Мария Хандулло^вна, уцрп-га, -^ШЗ’^жылБГ ТаяШкстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 109) ГАЙНАЗАРОВА Чыныгуль Тухтабоевна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 110) ГАНИБАЕВ Ербол Суйивбой угли, кыргыз, 2001-жылы взбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бука районунда туулган; 111) ГАНИЕВА Гульсара Халиловна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Султонова Бахтигул, 2013-жылы туулган Султонова Гулчехра, 2014-жьшы туулган Султонов Абдуллох, 2018-жылы туулган Султонова Бибизайнаб, 2020-жылы туулган Файзуллоев Нурулло; 112) ГАНИЕВ Рахмон Худойбердиевич, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 113) ГАПАРБАЙ уулу Нурсултан, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 114) ГАФОРОВА Ырысгул Абдукаюмовна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 115) ГИДИРШАЕВА Зирахан Абсатаровна, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 116) ГУЛАЕВ Ихиё Ахатович, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 117) ГУЛАЕВА Хаизада Ихиёевна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 11 100) БОЙМУРОДОВ Бурхан Курбанович, 1978 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 101) БОТУРОВА (Ниязова) Гулнора (Гульнора) Акилбаевна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР. --------Вместе о пен сип Батуров Ахмадбек 2004ТЬда‘роадения; 102) БУРХАНОВА Гулмира Айдаралиевна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 103) БУРХОНОВ Джумабек, 1945 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 104) БУРХОНОВА (Бурханова) Зулхия Нийматовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Рискулов (Рыскулов) Абдулвохоб 2005 года рождения, Сафаров Абдуллох 2008 года рождения; 105) БУРХОНОВА Назира Дусмахматовна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 106) БУРХОНОВА (Камолова) Шааргул, 1953 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 107) БУТАЕВ Норбута Шамсиевич, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Джаббор-Расуловского района Согдийской области Таджикской ССР; 108) ГАЗЫБЕКОВА Мария Хандуллоевна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 109) ГАЙНАЗАРОВА Чыныгуль Тухтабоевна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 11
 • 12. 118) ГУЛЧЕХРА Талантбек кызы (Талантбек кызы Гулчехра), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 119) ДАВЛАТОВА Идоят Сирожовна, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 120) ДАВЛАТОВА Ранохон Базарбаевна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 121) ДАРМОНОВА (Пратова) Хакима, кыргыз, 1980-жылы бзбек ССРинин Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 122) ДЖОВУШБАЕВ Зубайдулло Абдулфаттоевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 123) ДЖОНИБЕКОВ Сирожиддин (Сироджиддин) Аслиддииович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Яван районунда т)^лган; 124) ДЖУМАБАЕВ Бекмат Мансурович, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 125) ДЖУМАЕВА Мадина Сайнеъмоновна, кыргыз, 2005- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 126) ДЖУМАЕВА Наврузхон Джолдошовна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 127) ДЖУМАХМАДОВ Илхом Исломович, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 128) ДЖУМАХМЕДОВА Кундуз, кыргыз, 1951-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 129) ДЖУРАБОЕВА (Абдурахманова) Махпурат Мамадовна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган. 12 110) ГАНИБАЕВ Ербол Суйинбой угли, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Букинского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 111) ГАНИЕВА Гульсара Халиловна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Султонова Бахтигул 2010 года роиодепия, Султонова Гулчехра 2013 года рождения, Султонов Абдуллох 2014 года рождения, Султонова Бибизайнаб 2018 года рождения, Файзуллоев Нурулло 2020 года рождения; 112) ГАНИЕВ Рахмон Худойбердиевич, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 113) ГАПАРБАЙ уулу Нурсултан, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 114) ГАФОРОВА Ырысгул Абдукаюмовпа, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 115) ГИДИРШАЕВА Зирахан Абсатаровпа, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 116) ГУЛАЕВ Ихиё Ахатович, 1970 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 117) ГУЛАЕВА Ханзада Ихиёевиа, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 118) ГУЛЧЕХРА Талантбек кызы (Талантбек кызы Гулчехра), 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 119) ДАВЛАТОВА Идоят Сирожовна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 120) ДАВЛАТОВА Ранохон Базарбаевна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 12
 • 13. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Джурабаев Нуртилек, 2008-жылы туулган Джурабаева Аделина, 2014-жылы туулган Джурабаев Нурболсун; 130) ДЖУРАЕВА Дилноза Равшанбековна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; — — 131) ДЖУРАЕВ Мовлиддин Хасанович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Джаббор-Расулов районунда туулган; 132) ДЖУРАЕВА Назира Асилбековна, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 133) ДУЙШАЕВ Мирзабек Суюнбай угли, кыргыз, 2004-жылы ©збекстан Республикасынын Жизак облусунун Дустлик районунда туулган; 134) ДУШАЕВ Гайратжон Жумабоевич, кыргыз, 1984-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Чует районунда туулган; 135) ДУШАЕВА (Абдурасулова) Махбуба Розиковиа, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 136) ЖАКЫП кызы Наргиза, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 137) ЖАЛОЛДИНОВА Гулёрахои Низомжон кизи, кыргыз, 2003- жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 138) ЖАЛИЛОВА Нодирахон Равшан кизи, кыргыз, 2004- жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кува районунда туулган; 139) ЖАПАРКУЛОВА Зулайхо Кувончбек кизи, кыргыз, 1997-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 140) ЖЕЕНБАЕВА (Заваршаева) Алмагул Акимбековна, кыргыз, 1988-жылы Тал<ик ССРинин Жергетал районунда туулган. 13 121) ДАРМОНОВА (Пратова) Хакима, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР; 122) ДЖОВУШБАЕВ Зубайдулло Абдулфаттоевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 123) ДЖОНИБЕКОВ Сирожиддин (Сироджиддии) Аслиддинович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Яванского района Республики Таджикистан; 124) ДЖУМАБАЕВ Бекмат Мансурович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 125) ДЖУМАЕВА Мадина Сайнеъмоновна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 126) ДЖУМАЕВА Наврузхон Джолдошовна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 127) ДЖУМАХМАДОВ Илхом Исломович, 1973 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 128) ДЖУМАХМЕДОВА Кундуз, 1951 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 129) ДЖУРАБОЕВА (Абдурахманова) Махпурат Мамадовна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР, Вместе с ней дети: Джурабаев Нуртилек 2005 года рождения, Джурабаева Аделина 2008 года рождения, Джурабаев Нурболсун 2014 года рождения; 130) ДЖУРАЕВА Дилноза Равшанбековна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 13
 • 14. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Байдуллоева Солиха (Салиха), 2011-жылы туулган Байдиллаева Рахат, 2013-жылы туулган Жеенбаева Умеда, 2014-жылы туулган Байдиллаев Алияр, 2019-жылы туулган Байдиллаева Ырысгул; 141) ЖЕНАЛИЕВА Гулнора Жунусовна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 142) ЖЕНБЕКОВА Жылдызхан Абдулбосиевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 143) ЖИЙАНКУЛОВ Максатбек Садирович, кыргыз, 1988-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында туулган. Аны менен бирге 2022-жылы туулган кызы Садирова Мадина; 144) ЖОНИБЕКОВА Муазама Бахроновна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 145) ЖОРОЕВА Гулзар Сайфидиновна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Ташов Кутманбек, 2009-жылы туулган Ташов Талантбек, 2017-жылы туулган Ташова Муслима; 146) ЖУМАБАЕВА Каныкей Мурзабековна, кыргыз, 2005-жылы 0збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 147) ЖУМАТОВ (Джуматов) Кобилжон (Кабылжан) Фазлидинович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 148) ЖУМАШЕВА (Минбаева) Хасиет Минбаевна, кыргыз, 1950-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 149) ЖУРАЕВА Барчынай Нурмахмадовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 14 131) ДЖУРАЕВ Мовлиддин Хасанович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джаббор-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан; 132) ДЖУРАЕВА Назира Асилбековна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 133) ДУЙШАЕВ Мирзабек Суюнбай угли, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Дустликского района Джизакской области Республики Узбекистан; 134) ДУШАЕВ Гайратжон Жумабоевич, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Чустского района Наманганской области Узбекской ССР; 135) ДУШАЕВА (Абдурасулова) Махбуба Розиковна, 1960 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 136) ЖАКЫП кызы Наргиза, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБА0 Республики Таджикистан; 137) ЖАЛОЛДИНОВА Гулёрахои Низомжои кнзп, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 138) ЖАЛИЛОВА Нодирахон Равшан кизи, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области Республики Узбекистан; 139) ЖАПАРКУЛОВА Зулайхо Кувоичбек кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 140) ЖЕЕНБАЕВА (Заваршаева) Алмагул Акимбековпа, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Байдуллоева Солиха (Салиха) 2010 года рождения, Байдиллаева Рахат 2011 года рождения, Жеенбаева Умеда 2013 года рождения, Байдиллаев Алияр 2014 года рождения, Байдиллаева Ырысгул 2019 года рождения; 14
 • 15. 150) ЖУРАЕВ Нурмахмат Суранович, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Суранов Сайдамир; 151) ЖУРАЕВА (Тейшабаева) Рохила Ибройимовна, тсыргыз, 1977-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Суранова Ражави, 2010-жылы туулган Суранов Мухаймин; 152) ЗАЙИДОВА Данагул Тургуналиевна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 153) ЗАКИРОВ Саломидин Хаитбоевич, кыргыз, 2006-жылы З'ажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 154) ЗИКИРОВА Нозира Киёмидиновна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2017-жьшы туулган Шарафидинова Бубумариям, 2019-жылы туулган Махмаёкубов Абдужафар; 155) ЗУЛУНОВ Ёркинбек Кимсанбекович, кыргыз, 2004-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 156) ИБАЙДИЛЛАЕВ Илхом Обиджон угли, кыргыз, 1994-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 157) ИЛЬЯСОВ Гафор Халбаевич, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 158) ИМАМАЛИЕВА Малохатхон Саттаралиевна, кыргыз, 1981-жылы ©збек ССРинин Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 159) ИРЖИГИТОВ Мухриддин Мухторжонович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Спитамен районунда туулган; 160) ИРМАТОВ (Эрматов) Кадирбек Абдулахатович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 15 141) ЖЕНАЛИЕВА Гулнора Жунусовна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 142) ЖЕНБЕКОВА Жылдызхан Абдулбосиевна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 143) ЖИЙАНКУЛОВ Максатбек Садирович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец города Советабад Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ним дочь Садирова Мадина 2022 года рождения; 144) ЖОНИБЕКОВА Муазама Бахроновна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 145) ЖОРОЕВА Гулзар Сайфидиновна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Ташов Кутманбек 2005 года рождения, Ташов Талантбек 2009 года рождения, Ташова Муслима 2017 года рождения; 146) ЖУМАБАЕВА Каныкей Мурзабековна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 147) ЖУМАТОВ (Джуматов) Кобилжон (Кабылжан) Фазлидинович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 148) ЖУМАШЕВА (Минбаева) Хасиет Минбаевиа, 1950 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; ■ 149) ЖУРАЕВА Барчынай Нурмахмадовна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 150) ЖУРАЕВ Нурмахмат Суранович, 1974 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним сын Суранов Сайдамир 2005 года рождения; 15
 • 16. 161) ИСАЕВ Бакитбек (Бакытбек) Назимжонович, кыргыз, 1991-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында туулган; 162) ИСАКОВА Парвина Разыковна, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 163) ИСАКОВА Эркахан (Эркехан) Салимжоновна (Салимжановна), кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 164) ИСАМИДИНОВА (Атакулова) Сурмахон Турдумаматовна, кыргыз, 1963-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун ©зген районунда туулган; 165) ИСЛОМОВ Давлаталй (Давлатали) Абдувалиевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Хатлон облусунун Яван районунда туулган; 166) ИСЛОМОВ Ражабали Ахматали уулу, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 167) ИСЛОМОВА Шарофатхон Исмоновна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Гарм районунда туулган; 168) ИСМАЙИЛОВА Турсунхон Туратовна, кыргыз, 1976-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 169) ИСМАНОВ Руслан Кимсанбоевич, кыргыз, 1989-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 170) ИСМАНОВА Токтобуву (Токтобуву) Сайитовна, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 171) ИСМАНОВА Фарогат Касымовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 172) ИСОКОВА Оросгул Холмирзо кизн, кыргыз, 1993-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Касансай районунда туулган; 16 151) ЖУРАЕВА (Тейшабаева) Рохила Ибройнмовна, 1977 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Суранова Ражави 2007 года рождения, Суранов Мухаймин 2010 года рождения; 152) ЗАЙИДОВА Данагул Тургуналневна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 153) ЗАКИРОВ Саломнднн Хантбоевнч, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 154) ЗИКИРОВА Нозира Киёмидиновиа, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Шарафидинова Бубумариям 2017 года рождения, Махмаёкубов Абдужафар 2019 года рождения; 155) ЗУЛУНОВ Ёркинбек Кимсанбекович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец города Ханабад Андижанской област и Республики Узбекистан; 156) ИБАЙДИЛЛАЕВ Илхом Обиджон угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 157) ИЛЬЯСОВ Гафор Халбаевич, 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 158) ИМАМАЛИЕВА Малохатхон Саттаралиевпа, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; 159) ИРЖИГИТОВ Мухриддин Мухторжоновнч, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Спитаменского района Согдийской области Республики Таджикистан; 160) ИРМАТОВ (Эрматов) Кадирбек Абдулахатовпч, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 16
 • 17. 173) ИСОКОВА Шахригул Шоирбековна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Канибадам районунда туулган; 174) ИСРАИЛОВА Алтынай Зоохидииовна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 175) ИСРАИЛОВА Баргигул Зафаровна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 176) ИСРАИЛОВ Бекболот Абдижалалович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 177) КАДЫРБЕК уулу Мырзакайрат, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 178) КАЗНАБЕКОВА Гулбахор Зохировна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 179) КАЗНАБЕКОВ Зохир Тожибаевич, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 180) КАМБАРОВА Латофатхон Мухаматовна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 181) КАМБАРОВА Фаридахон Садиржон кизи, кыргыз, 1998-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 182) КАМОЛИДИНОВ Айданбек Сайвохитович, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 183) КАМОЛОВ Эгамберди (Эгемберди) Мамарасул угли, кыргыз, 1993-жылы Озбекстан Республикасынын Кашкадарыя облусунун Нишан районунда туулган; 17 161) ИСАЕВ Бакитбек (Бакытбек) Назимжонович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; 162) ИСАКОВА Парвина Разыковна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 163) ИСАКОВА Эркахан (Эркехан) Салимжоновна (Салимжановна), 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 164) ИСАМИДИНОВА (Атакулова) Сурмахон Турдумаматовна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; 165) ИСЛОМОВ Давлаталй (Давлатали) Абдувалиевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Яванского района Хатлонской области Республики Таджикистан; 166) ИСЛОМОВ Ражабали Ахматали уулу, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 167) ИСЛОМОВА Шарофатхон Исмоновна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Гармского района Таджикской ССР; 168) ИСМАЙИЛОВА Турсунхон Туратовна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; 169) ИСМАНОВ Руслан Кимсанбоевич, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 170) ИСМАНОВА Токтобуву (Токтобуву) Сайитовна, 1966 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 171) ИСМАНОВА Фарогат Касымовна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 17
 • 18. 184) КАНАЕВ Ниёзбек Сотиболди угли, кыргыз, 2004-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Уйчи районунда туулган; 185) КАНИБЕКОВА Ирисгул Эрнисовна, кыргыз, 2020-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 186) КАРАВАЕВА Канышай Сафаралиевна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Халмурзаев Орозбек, 2007-жылы туулган Халмурзаева Назгул; 187) КАРАВАЕВА Мадина Кубанычбековна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 188) КАРИМОВ Абдулазиз Эрмекович, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 189) КАРИМОВ Абдурахим Абдуллоевич, кыргыз, 1966-жылы бзбек ССРинин Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 190) КАРИМОВА Жилдиз Илхомидиновна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 191) КАРИМОВ Идирис Нодирбек угли, кыргыз, 2005-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Янгикурган районунда туулган; 192) КАРИМОВА (Киргизбекова) Марифат Ватаихужаевиа, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 193) КАРИМОВА (Солиева) Мафтуиа Шокиржоновиа, кыргыз, 1990-жылы взбек ССРинин Наманган облусунун Чует районунда туулган; 194) КАРИМОВ Муратали Саиаралиевич, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 18 172) ИСОКОВА Оросгул Холмирзо кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Касансайского района Наманганской области Республики Узбекистан; 173) ИСОКОВА Шахригул Шоирбековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Согдийской области Республики Таджикистан; 174) ИСРАИЛОВА Алтынай Зоохидиновна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 175) ИСРАИЛОВА Баргигул Зафаровна, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 176) ИСРАИЛОВ Бекболот Абдижалалович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 177) КАДЫРБЕК уулу Мырзакайрат, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 178) КАЗНАБЕКОВА Гулбахор Зохировпа, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 179) КАЗНАБЕКОВ Зохир Тожибаевич, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 180) КАМБАРОВА Латофатхон Мухаматовпа, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 181) КАМБАРОВА Фаридахон Садиржон кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 182) КАМОЛИДИНОВ Айданбек Сайвохитович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 18
 • 19. 195) КАРИМОВА Ражиба Амиржоновна, кыргаз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 196) КАСИМБЕКОВА Халнисо Фатиевна (Халнисо Фати кызы), кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 197) КАСЫМБЕКОВ Михибилло Мукарапович, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 198) КЕНЖАЕВ Садриддин Махмудович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Рудакин районунда туулган; 199) КЕНЖЕБАЕВА (Таштанова) Зайнап Салимбековна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 200) КЕНЖЕБАЕВА Кантайим (Кантайым) Байдиллаевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Абдувалиева Алтынай, 2009-жылы туулган Абдувалиев Субхонкул; 201) КИПЧАКОВА Эсманур Канибековна, кыргыз, 2020-жылы Кыргыз Республикасьшын Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 202) КОБУЛОВА Озодахон Охунжон кизи, кыргыз, 1995-жылы Эзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 203) КОДИРОВ Мавлан Режаббаевич, кыргыз, 1955-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Янгикурган районунда туулган; 204) КОДИРОВА Мамура Гуломжон кизи, кыргыз, 1997-жылы Эзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 205) КОДИРОВА (Сатторова) Хатича Толибовна, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 19 183) КАМОЛОВ Эгамберди (Эгемберди) Мамарасул угли, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец Нишанского района Кашкадарьинской области Республики Узбекистан; 184) КАНАЕВ Ниёзбек Сотиболди угли, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Уйчинского района Наманганской области Республики Узбекистан; 185) КАНИБЕКОВА Ирисгул Эрнисовна, 2020 года рождения, кыргызка, уроженка города Ханабад Андижанской области Республики Узбекистан; 186) КАРАВАЕВА Канышай Сафаралиевна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Халмурзаев Орозбек 2014 года рождения, Халмурзаева Назгул 2007 года рождения; 187) КАРАБАЕВА Мадина Кубанычбековна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 188) КАРИМОВ Абдулазиз Эрмекович, 1959 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 189) КАРИМОВ Абдурахим Абдуллоевич, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР; 190) КАРИМОВА Жилдиз Илхомидиновна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 191) КАРИМОВ Идирис Нодирбек угли, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Янгикурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 192) КАРИМОВА (Киргизбекова) Марифат Ватаихужаевна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 193) КАРИМОВА (Солиева) Мафтуна Шокиржоновна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Чустского района Наманганской области Узбекской ССР; 19
 • 20. 206) КОЛДАШОВА (Жусупова) Нигорой Тохтасуновна, кыргыз, 1978-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Кува районунда туулган; 207) КОМИЛ кызы Гулдархан, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 208) КОМИЛОВ Фахриддин Нуриддин угли, кыргыз, 1994-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай районунда туулган; 209) КОРАКУЙЧИЕВА Роза Шоюнус кизи, кыргыз, 1996- жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Чует районунда туулган; 210) КОЧКОНБАЕВА Нургул (Нургул Кечкенбай кызы), кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Абдыпазылова Азиза, 2016-жылы туулган Абдыпазылова Айпери, 2018-жылы туулган Абдыпазылов Марат, 2020-жылы туулган Абдыразак уулу Тажибай; 211) КОЧКОРБАЕВА Кумушой Абдирасул (Абдырасул) кизи, кыргыз, 1990-жылы взбек ССРинин Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 212) КУДАЙБЕРДИЕВА Бубуайм Таирбековна, кыргыз, 1987- жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2020-жылы туулган Мусаев Абдумажит, 2021-жылы туулган Мусаева Мээрим; 213) КУДБИДИНОВА Робия Тожидииовна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган кызы Хушмахматова Мафтона; 214) КУЗИБОЕВА Жанилой Баймирзаевиа, кыргыз, 1997- жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Карасув шаарына туулган; 215) КУЛДОШЕВА Икболой Абдуманобовиа, кыргыз, 1988- жылы взбек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 20 194) КАРИМОВ Муратали Сапаралиевич, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 195) КАРИМОВА Ражиба Амиржоновна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 196) КАСИМБЕКОВА Халнисо Фатиевпа (Халнисо Фа ги кызы), 1990 года рождения, кыргызка, уроженка, Джергитальского района Таджикской ССР; 197) КАСЫМБЕКОВ Михибилло Мукарапович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 198) КЕНЖАЕВ Садриддин Махмудович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Рудакинского района Республики Таджикистан; 199) КЕНЖЕБАЕВА (Таштанова) Зайнап Салимбековиа, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 200) КЕНЖЕБАЕВА Кантайим (Кантайым) Байдиллаевиа, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Абдувалиева Алтынай 2007 года рождения, Абдувалиев Субхонкул 2009 года рождения; 201) КИПЧАКОВА Эсманур Канибековиа, 2020 года рождения, кыргызка, уроженка города Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики; 202) КОБУЛОВА Озодахон Охунжон кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 203) КОДИРОВ Мавлан Режаббаевич, 1955 года рождения, кыргыз, уроженец Янгикурганского района Наманганской обласгн Узбекской ССР; 20