Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OPPIMISTA TUKEVA
ARVIOINTIKULTTUURI.
OPS2016-
Jyväskylä 4.12.2015-
Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa
OPS-hautomot
Otav...
Totta vai tavoitetta?
KÄYKÄÄ LÄPI OPS-POIMINNAT:
MITKÄ OVAT KOULUNNE KOHDALLA JO TOTTA,
MITKÄ VIELÄ ENEMMÄN TAVOITTEEN TAS...
Esi-ops 2014 ja arviointi
Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa
oppilaiden edistymisestä ...
OPS2014 ja arviointi
Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu
oppilaiden persoonaa...
Arvioinnin merkitystä oppimisprosessissa ei kuitenkaan tule sivuuttaa.
Tutkimus on osoittanut, että arviointi ohjaa opiske...
LOPPUU
● vain kokeisiin perustuvaa arviointia, pelkkä koe ei riitä
● tavoitteena vähemmän eroja koulujen päättöarvioinneis...
ENEMMÄN
● mahdollisuuksia oppilaalle antaa näyttö itselle sopivalla tavalla
● oppilaan kielitaito huomioon
● selkeämmät ta...
Vuosiluokkaistaminen ja arviointi
Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden pohdinta on välttämätöntä, koska
perusopetusasetuksen...
Vuosiluokkaistaminen ja arviointi
Myös oppilaan itsearviointi rakentuu sen varaan, että oppilas tiedostaa
tavoitteet, suun...
Numeerinen ja sanallinen arviointi
Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan
osaamisen tasoa su...
Arviointikeskustelussa katse tulevassa
Oppilaan mennyt työskentely ja suoritukset läsnä,
mutta katse on vahvasti tulevaisu...
Oppilaan aktiviisuus arviointikeskustelussa
Oppilaan puheakteja on havaittu olevan erittäin vähän verrattuna aikuisten
puh...
Arviointikeskustelu ja itsearviointi
Oppilaan keskusteluaktiivisuus tehostuu huomattavasti, jos hän vastaa joihinkin
kysym...
Liikennevalot
Pohtikaa, millaiset liikennevalot ohjaavat teidät kohti uutta arviointia: listatkaa kunkin
valon kohdalle te...
LOPETTAA
- yksin puurtaminen
- pelkkä kokeisiin ohjautuva arviointi → asennemuutos!
- muutosvastaisuus
- ajan puutteesta “...
SÄILYTTÄÄ JA KEHITTÄÄ
- itse- ja vertaisarviointi
- erilaisia arviointitapoja, monipuoliset näytöt
- opintojen aikainen ar...
ALOITTAA KOKONAAN UUTENA
- ryhmätyötaitojen avaaminen ja kriteerien näkyväksi tekeminen
- kokonaistyöaika?
- vertaisarvioi...
@opshautomot
#opshautomot
#lops2016
Oppimisen
tulevaisuus
-ryhmä
ANNA PALAUTETTA:
http://bit.ly/hautomopalaute
Aki Luostar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oppimista tukeva arviointi ja OPS2016 - Jyväskylä 4.12.2015

1,752 views

Published on

Työpaja Jyväskylässä järjestetyssä OPS2016 ja oppiminen -teemahautomossa 4.12.2015 Iida-Maria Peltomaan kanssa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Oppimista tukeva arviointi ja OPS2016 - Jyväskylä 4.12.2015

 1. 1. OPPIMISTA TUKEVA ARVIOINTIKULTTUURI. OPS2016- Jyväskylä 4.12.2015- Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa OPS-hautomot Otavan Opisto bit.ly/arviointi_jkl
 2. 2. Totta vai tavoitetta? KÄYKÄÄ LÄPI OPS-POIMINNAT: MITKÄ OVAT KOULUNNE KOHDALLA JO TOTTA, MITKÄ VIELÄ ENEMMÄN TAVOITTEEN TASOLLA? PERUSTELKAA VASTAUKSENNE.
 3. 3. Esi-ops 2014 ja arviointi Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä. POPS 2014, 48
 4. 4. OPS2014 ja arviointi Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen sovittu työtä aloitettaessa. POPS 2014, 48 & 49
 5. 5. Arvioinnin merkitystä oppimisprosessissa ei kuitenkaan tule sivuuttaa. Tutkimus on osoittanut, että arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa (Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005). Opiskelijat suuntaavat herkästi omaa oppimisprosessiaan arvioinnin mukaisesti, toisin sanoen he opiskelevat sen mukaan, miten heidän suorituksiaan kurssilla arvioidaan (Biggs & Tang, 2007; Brown ym., 1997) http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2015/03/27/millainen-arviointi-tukee-elinikaista-oppimista/ Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista?
 6. 6. LOPPUU ● vain kokeisiin perustuvaa arviointia, pelkkä koe ei riitä ● tavoitteena vähemmän eroja koulujen päättöarvioinneissa ● katsomusaineita ei erotella todistuksessa ● työskentelytaitoja ei arvioida todistuksessa erikseen ● ei erillistä päätöstä vuosiluokan kertaamisesta ● ei huomioida motivaatiota, kiinnostusta tai innostusta ● yrittäminen ei enää vaikuta arviointiin (paitsi liikunnassa) VÄHEMMÄN Martti Hellström
 7. 7. ENEMMÄN ● mahdollisuuksia oppilaalle antaa näyttö itselle sopivalla tavalla ● oppilaan kielitaito huomioon ● selkeämmät tavoitteet ● huomiota jatkuvaan palautteeseen ● huomiota päättöarvioinnin vertailtavuuteen ● itsearviointi ja vertaisarviointia ● huomiota siihen, että arviointi on osa oppimista Martti Hellström UUTTA ● todistuksessa oppiaineen arvosanassa huomioon myös monialaiset oppimiskokonaisuudet ja työskentelytaidot ● päättöarviointi alkaa aineissa, joiden opetus päättyy jo 7.-8. lk ● ohjaustilaisuus nivelkohdissa (laajaa palautetta)
 8. 8. Vuosiluokkaistaminen ja arviointi Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden pohdinta on välttämätöntä, koska perusopetusasetuksen 10 §:n mukaan oppilaiden tulee saada jokaisen lukuvuoden lopussa lukuvuositodistus, johon merkitään oppilaan opinto- ohjelma ja oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Koska arvioinnin tulee perustua tavoitteisiin, tavoitteiden määrittelyä tarvitaan. Opetushallitus: http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta/miten_oppiaineosuudet_laaditaan?
 9. 9. Vuosiluokkaistaminen ja arviointi Myös oppilaan itsearviointi rakentuu sen varaan, että oppilas tiedostaa tavoitteet, suunnittelee niiden pohjalta työtään ja pohtii oman oppimisensa etenemistä ja työskentelyään suhteessa tavoitteisiin. Oppimisen arvioinnissa korostuu entistäkin enemmän arvioinnin monipuolisuus sekä sen kannustava ja oppimista tukeva tehtävä. Miten tämä näkyy oppiaineen arvioinnin kuvauksessa? Opetushallitus: http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta/miten_oppiaineosuudet_laaditaan?
 10. 10. Numeerinen ja sanallinen arviointi Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla. POPS 2014, s. 51
 11. 11. Arviointikeskustelussa katse tulevassa Oppilaan mennyt työskentely ja suoritukset läsnä, mutta katse on vahvasti tulevaisuudessa. Tavoitteena on luoda keskustelun osallistujille oppilaan oppimista tukevaa yhteistä tulevaisuushorisonttia. OPH, Arviointikeskustelu opettajan, oppilaan ja huoltajan kohtaamisena: http://www.oph. fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_ oppilaan_arviointi/arviointikeskustelu_opettajan_oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena
 12. 12. Oppilaan aktiviisuus arviointikeskustelussa Oppilaan puheakteja on havaittu olevan erittäin vähän verrattuna aikuisten puheenvuoroihin. Lisäksi oppilaiden vähäiset puheenvuorot sijoittuivat enimmäkseen myöntymisen kategoriaan. (Andonov 2007, 166). Oppilaan asiat ovat keskustelun keskiössä ja siksi hänen ajatuksiaan ja mielipiteitään pitää kuulla. OPH, Arviointikeskustelu opettajan, oppilaan ja huoltajan kohtaamisena: http://www.oph. fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/arvi ointikeskustelu_opettajan_oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena
 13. 13. Arviointikeskustelu ja itsearviointi Oppilaan keskusteluaktiivisuus tehostuu huomattavasti, jos hän vastaa joihinkin kysymyksiin etukäteen. Tällä tavalla myös itsearviointi ja arviointikeskustelu on yhdistettävissä kokemukseksi, joka jäsentää oppilaan ajattelua ja antaa usein sekä huoltajalle että opettajalle uusia näkökulmia oppilaan ajatteluun. Itsearviointi tukee oppilaan kognitiivista ajattelua, lisää hänen vastuullisuuttaan omasta oppimisestaan ja vahvistaa oppilaan tunnetta oman oppimisensa asiantuntijuudesta. (Shepard 2002, 249)
 14. 14. Liikennevalot Pohtikaa, millaiset liikennevalot ohjaavat teidät kohti uutta arviointia: listatkaa kunkin valon kohdalle tekoja, toimintatapoja, ajattelu-/asennepiirteitä yms., jotka tulee LOPETTAA SÄILYTTÄÄ JA KEHITTÄÄ ALOITTAA KOKONAAN UUTENA
 15. 15. LOPETTAA - yksin puurtaminen - pelkkä kokeisiin ohjautuva arviointi → asennemuutos! - muutosvastaisuus - ajan puutteesta “nalkuttaminen” - numeroarviointi → tilalle tasot - vuosiluokkaistaminen - tarvitaan uusi perusopetuslaki → mahdollistaisi uudistuksen aidosti (toiveajattelua(ko)? - jakson päätteeksi koe, joka ei vaikuta jatkon suunnitteluun tai sisältöihin - oppikirjakeskeisyydestä pois → kohti ilmiölähtöisyyttä
 16. 16. SÄILYTTÄÄ JA KEHITTÄÄ - itse- ja vertaisarviointi - erilaisia arviointitapoja, monipuoliset näytöt - opintojen aikainen arviointi: painottaminen loppuarviointiin verrattuna - oppimateriaalien katsominen OPS:n kautta - kokeilukulttuuri - jatkuvan arvioinnin kehittäminen - arvioinnin näkyminen ja säilyminen sähköisessä muodossa - tavoitteen asettaminen näkyväksi - arviointitietoa hyödynnetään tulevan suunnittelussa - arviontitilanne järjestetään oppilaiden tarpeen mukaan (esim. lisäaikaa, kieliapua) - arviointitapojen ja -välineiden monipuolistaminen
 17. 17. ALOITTAA KOKONAAN UUTENA - ryhmätyötaitojen avaaminen ja kriteerien näkyväksi tekeminen - kokonaistyöaika? - vertaisarvioinnin menetelmät - laaja-alaisen osaamisen arviointia - arviointia monipuolisemmin - huoltajat mukaan kasvatustavoitteiden määrittelyyn
 18. 18. @opshautomot #opshautomot #lops2016 Oppimisen tulevaisuus -ryhmä ANNA PALAUTETTA: http://bit.ly/hautomopalaute Aki Luostarinen Iida-Maria Peltomaa aki.luostarinen@otavanopisto.fi 050 311 7255 akiluos aki.luostarinen iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi 050 360 3773 IidaPeltomaa Iida-Maria Peltomaa Aki Luostarinen

×