Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คำำติชมกำรนำำเสนองำนชิ้นที่ 2
               โดย
          นำงสำวจิรำพร พรหมลิ
 นิสิตชั้นปีที่ 1 ...
กลุ่มที่ 7 จังหวัดศรีษะเกษ
   รูปแบบของแต่ละหน้ำหลำกหลำยดีค่ะ จัดระเบียบหน้ำ
ยังไม่เหมำะสม รูปภำพเหมำะสมกับเนื้อเรื่องดี...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำติชมงาน สร้างเว็ปไซต์ด้วยPower point

294 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คำติชมงาน สร้างเว็ปไซต์ด้วยPower point

 1. 1. คำำติชมกำรนำำเสนองำนชิ้นที่ 2 โดย นำงสำวจิรำพร พรหมลิ นิสิตชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ กลุ่มที่ 1 ขนมไทย หน้ำงำนแต่ละหน้ำ น่ำรัก สวยมำกค่ะ แต่ยังจัดหัวข้อยัง ไม่เหมำะสม กระจัดกระจำยเกินไป ภำพรวมน่ำสนใจและสวย มำกๆค่ะ กลุ่มที่ 2 นำงในวรรณคดีไทย แบนเนอร์ไม่กลมกลืนกับเนื้อหำแต่ละหน้ำ รูปภำพน้อย เนื้อหำเยอะมำกเกินไปค่ะ ควรเพิ่มรูปภำพจะได้เพิ่มจุดสนใจ ค่ะ กลุ่มที่ 3 ระบบสุริยะ รูปแบบน่ำรักๆ สวยงำมมำกค่ะ จัดพื้นหลังและเนื้อหำ อย่ำงเหมำะสม ควรปรับเนื้อหำให้มีควำมกะทัดรัดกว่ำนี้ น่ำจะ ทำำให้น่ำอ่ำนมำกขึ้นนะค่ะ ภำพรวมสวยมำกๆ กลุ่มที่ 4 ดอกไม้ในวรรณคดีไทย รูปภำพ เยอะมำกน่ำสนใจดีค่ะ แต่ลิงค์สับสนมำก ควร จัดหมวดหมู่ให้ดูเป็นระเบียบและง่ำยในกำรเข้ำชมกว่ำนี้ ภำพรวมก็สวยงำมค่ะ กลุ่มที่ 5 แบดมินตัน ควรเพิ่มเติมภำพเคลื่อนไหว และพื้นหลังสีทึบเกินไป ยัง จัดหน้ำไม่ค่อยดึงดูดผู้ชม ภำพรวมก็ดีค่ะ กลุ่มที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหำเยอะมำกเกินไปค่ะ ทำำให้ดูไม่น่ำสนใจ หัวข้อไม่ ค่อยเด่น และมีน้อย พี้นหลังเหมำะสมกับเนื้อหำ ภำพรวมแล้ว เรียบง่ำยดีค่ะ
 2. 2. กลุ่มที่ 7 จังหวัดศรีษะเกษ รูปแบบของแต่ละหน้ำหลำกหลำยดีค่ะ จัดระเบียบหน้ำ ยังไม่เหมำะสม รูปภำพเหมำะสมกับเนื้อเรื่องดีค่ะ เนื้อหำ ครอบคลุม ควบถ้วนน่ำสนใจค่ะ กลุ่มที่ 8 พันธุ์สุนัข รูปแบบสวยงำมดีค่ะ เนื้อหำครอบคลุม สมบรูณ์ น่ำจะมี เสียงสุนขและภำพเคลื่อนไหวด้วยเพื่อควำมสมบรูณ์แบบค่ะ ั กลุ่มที่ 9 อำหำร 4 ภำค รูปแบบน่ำสนใจดีค่ะ เนื้อหำน้อย กำรจัดเรียงเนื้อหำดี พื้นหลังและภำพรวมน่ำสนใจ และสวยงำมมำกค่ะ กลุ่มที่ 11 สัตว์ป่ำคุ้มครอง กำรจัดรูปแบบสวยดีค่ะ ตัวหนังสือเล็กเกินไป สีสันน้อย ภำพ รวมสวยดีค่ะ กลุ่มที่ 12 ภำวะโลกร้อน เนื้อหำไม่ครอบคลุม จัดตัวอักษรไม่กลมกลืนกัน แต่ก็ สวยดีค่ะ กลุ่มที่ 13 เทศกำลญี่ปุ่น เนื้อหำน่ำสนใจค่ะ พื้นหลังและตัวหนังสือเหมำะสมกับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มที่ 14 สมุนไพรไทย ลักษณะกำรเข้ำไม่ค่อยน่ำสนใจค่ะ เนื้อหำและกำรจัดระเบียบ ดูดี น่ำอ่ำน เนื้อหำกะทัดรัดดีค่ะ กลุ่มที่ 15 Hardware รูปแบบดูดีค่ะ แบนเนอร์สวย เนื้อหำครอบคลุม สวยมำก ค่ะ

×