Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De nieuwe Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit

Maart 2013 vond het seminar nieuwe Aanbestedingswet plaats. Georganiseerd door AKD i.s.m. Appeldoorn Tendermanagement.

Deze leeswijzer biedt u een praktisch overzicht van de belangrijkste artikelen uit de Aanbestedingswet en de vindplaats van de bijbehorende informatie uit de Gids Proportionaliteit.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Pieter Kuypers (advocaat mededingingsrecht bij AKD) via: pkuypers@akd.nl.

NB. Bezoek ook http://blogs.akd.nl. Een blog gevuld met artikelen omtrent diverse juridische thema’s.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De nieuwe Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit

  1. 1. DE NIEUWE AANBESTEDINGSWET EN DE GIDS PROPORTIONALITEITWAAR VINDT U WELKE INFORMATIE?Bij het aanbesteden van overheidsopdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen zoals Daniëlle Radder Michiel Appeldoornopgenomen in de Nieuwe Aanbestedingswet. Dit beginsel is verder uitgewerkt in de Gids proportionaliteit. Het verplicht gebruik van deze Gids dradder@akd.eu info@appeldoorntm.nlgeldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures. Deze leeswijzer biedt u een www.akd.nl www.appeldoorntm.nlpraktisch overzicht van de belangrijkste artikelen uit de Aanbestedingswet en de vindplaats van de bijbehorende informatie uit de Gids +31 88 253 5058 +31 13 544 4312Proportionaliteit. ONDERWERP AANBESTEDINGSWET GIDS PROPORTIONALITEIT VOORSCHRIFTEN GIDS PROPORTIONALITEIT Raamovereenkomsten, definitie en proportionaliteit Artikel 1.1 p. 4 § 3.3.3 p. 20 t/m 22 Voorschrift 3.3 A: De aanbestedende dienst verlangt bij raamovereenkomsten niet dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat. Voorschrift 3.3 B: In de aankondiging maakt de aanbestedende dienst, wanneer binnen de raamovereenkomst een te plaatsen opdracht over meerdere inschrijvers zal worden verdeeld, op transparante wijze bekend: 1. voor welke activiteiten bij inschrijving prijzen worden verlangd; 2. binnen welk tijdsbestek de onderscheiden werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; 3. op welke wijze deze werkzaamheden over de ondernemers zullen worden verdeeld Procedure, algemeen Artikel 1.4 p. 6 § 3.4 p. 23 t/m 27 Voorschrift 3.4 A: De aanbestedende dienst beziet per opdracht welke aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is, daarbij slaat hij in ieder geval acht op de volgende aspecten: • omvang van de opdracht; • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers; • aantal potentiële inschrijvers; • gewenst eindresultaat; • complexiteit van de opdracht; • type van de opdracht en het karakter van de markt. Voorschrift 3.4 B: Bij een meervoudig onderhandse procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel nodigt de aanbestedende dienst ten minste drie en ten hoogste vijf inschrijvers uit tot het doen van een inschrijving. Voorschrift 4.2: De aanbestedende dienst verlangt van een inschrijver geen andere vormvereisten dan welke tot doel hebben te komen tot een objectieve vergelijking van de inschrijvingen. Creëren van maatschappelijke waarde Artikel 1.4 lid 2 p. 6 § 3.5.6 p. 44 t/m 46 Beperking op het clusteren van opdrachten Artikel 1.5 p. 6 § 3.3.1 p. 15 t/m 18 Beperking administratieve lasten Artikel 1.6 p. 6 Vergoeding inschrijfkosten Artikel 1.10 lid 2 sub g p. 7 § 3.8 p. 51 Voorschrift 3.8: De aanbestedende dienst biedt een vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Proportionaliteit contractvoorwaarden Artikel 1.10 lid 2 sub h p. 7 § 3.9 p. 52 t/m 55 Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Voorschrift 3.9 B: De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden. Voorschrift 3.9 C: In gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, past de aanbestedende dienst deze integraal toe. Voorschrift 3.9 D: 1. De aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is. 2. Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: • de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; • de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Voorschrift 3.9 E: Een aanbestedende dienst verlangt niet dat een inschrijver voorafAKD:#5528254v2
  2. 2. moet garanderen dat in geval een andere wederpartij dan de betreffende aanbestedende dienst een betere prijs krijgt voor hetzelfde product of dienst, de aanbestedende dienst deze dan met terugwerkende kracht ook moet krijgen. Algemene regel toepassing proportionaliteitsbeginsel Artikel 1.16 lid 1 en 2 p. 9 Publicatie van de aankondiging Artikel 1.18 en 2.59 p.10 en 28 Verplicht gebruik model Eigen Verklaring Artikel 1.19 (ook: 2.55, 2.84, 2.85 en 2.102) p. 10 § 3.5.1.3 p. 31 en 32 Gedragsverklaring Aanbesteden Artikel 1.20 (ook: 2.89) p. 10 § 3.5.1.2 p. 30 en 31 Proportionaliteit in de omvang van de opdracht Artikelen 2.13 t/m 2.22 p. 14 § 3.3 p. 15 t/m 23 Waar mogelijk verdeling van de opdracht in percelen Artikelen 2.14, 2.18 en 2.19 p.14 en 15 § 3.3.2 p. 18 t/m 20 Combinaties van inschrijvers Artikel 2.52 p. 26 § 3.5.4 p. 42 Voorschrift 3.5 H: De aanbestedende dienst stelt geen hogere eisen aan combinaties van inschrijvers (samenwerkingsverbanden) dan hij stelt aan een enkelvoudige inschrijver. Toestaan en gebruik van varianten Artikel 2.83 p. 34 § 3.7 p. 50 Voorschrift 3.7: De aanbestedende dienst overweegt de inschrijvers toe te staan varianten voor te stellen, indien hij het gunningscriterium van economische meest voordelige inschrijving hanteert. Eisen en criteria, algemeen § 3.5 p. 28 t/m 32 Uitsluitingsgronden, algemeen § 3.5.1 p. 28 Verplichte uitsluitingsgronden Artikel 2.86 p. 35 § 3.5.1.1 p. 29 Facultatieve uitsluitingsgronden Artikel 2.87 en artikel 2.88 p. 35 en 36 § 3.5.1.2 p. 30 t/m 32 Voorschrift 3.5 A: De aanbestedende dienst past slechts die facultatieve uitsluitingsgronden toe die relevant zijn voor de betreffende opdracht. Geschiktheidseisen, algemeen § 3.5.2 p. 32 t/m 40 Voorschrift 3.5 B: Indien de aanbestedende dienst geschiktheidseisen stelt, stelt hij alleen geschiktheidseisen die verband houden met daadwerkelijke risico’s die de opdracht meebrengt, of terug te voeren zijn op de gewenste competentie(s). Voorschrift 3.5 C: Bij de toepassing van een meervoudig onderhandse procedure stelt de aanbestedende dienst uitsluitend geschiktheidseisen indien bij de aanbestedende dienst de geschiktheid van een of meer van de potentiële inschrijvers nog niet bekend is. Financiële en economische draagkracht § 3.5.2.1 p. 33 t/m 37 - In beginsel geen omzeteis, tenzij Artikel 2.90 p. 37 § 3.5.2.1 p. 33 t/m 37 - Zekerheidsstellingen § 3.5.2.1 p. 33 t/m 37 Voorschrift 3.5 D: 1. De aanbestedende dienst verlangt geen zekerheidsstelling die niet samenhangt met het afdekken van risicos ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. 2. Indien zekerheidstelling wordt verlangd bedraagt deze ten hoogste 5% van de opdrachtwaarde. 3. De aanbestedende dienst verlangt geen dubbele zekerheidstellingen. 4. Het tweede lid is niet van toepassing indien betaling voorafgaand aan de prestatie onderdeel is van de overeenkomst. 5. De aanbestedende dienst verlangt geen cessie van verzekeringspenningen. - Opvragen bewijsmiddelen na voorlopige Artikel 2.91 p. 37 § 3.5.2.1 p. 33 t/m 37 Voorschrift 3.5 E: gunning 1. De aanbestedende dienst verlangt van een inschrijver niet eerder dan na mededeling van de gunningsbeslissing een goedkeurende accountantsverklaring betreffende de jaarrekening. Voor nietjaarrekeningsplichtige ondernemingen volstaat een beoordelings- of samenstellingsverklaring. 2. De aanbestedende dienst verlangt van een inschrijver geen door de accountant overgelegde aparte (deel)verklaring die ziet op één of meerdere onderdelen van de jaarrekening. Technische- en beroepsbekwaamheid § 3.5.2.2 p. 38 t/m 40 Voorschrift 3.5 F: De aanbestedende dienst stelt voor het toetsen van technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kerncompetenties vast die overeenkomen met de gewenste ervaring op essentiële punten van de opdracht. - Eén referentie per kerncompetentie Artikel 2.93 p. 38 § 3.5.2.2 p. 38 t/m 40 Voorschrift 3.5 G: 1. De aanbestedende dienst vraagt maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie. 2. De aanbestedende dienst vraagt niet dat referentieprojecten een waarde hebben van meer dan 60% van de raming van de onderhavige opdracht. Selectiecriteria Artikel 2.99 p. 40 § 3.5.3 p. 40 t/m 42 EMVI als verplicht gunningscriterium, tenzij Artikelen 2.113, 2.114 en 2.115 p. 44 § 3.5.5 P. 42 t/m 44 Termijnen, algemeen Artikel 2.54 (ook: 2.70 t/m 2.74 en 2.109) p. 27 § 3.6 p. 48 en 49 Voorschrift 3.6: De aanbestedende dienst overweegt een langere termijn te hanteren dan de minimumtermijnen. - Binnen 15 dagen motivering afwijzing Artikel 2.103 p. 41 § 3.6 p. 47 t/m 49 - Alcateltermijn van 20 dagen Artikel 2.127 p. 48 § 4.3 p. 57 Klachtencommissie aanbestedingen Artikel 4.28 p. 90 § 4.4 p. 57Deze leeswijzer is een uitgave van AKD en Appeldoorn Tendermanagement. Deze leeswijzer is slechts bedoeld als algemene informatie en niet als (juridisch) adviesvoor een concreet geval. Het is de gebruiker slechts toegestaan de leeswijzer te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of ter beschikking te stellen aanAKD:#5528254v2
  3. 3. derden, na schriftelijke toestemming van AKD en Appeldoorn Tendermanagement. Deze leeswijzer is geactualiseerd tot en met 1 maart 2013 en houdt geenrekening met wijzigingen nadien.AKD:#5528254v2

×