Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klaas Meersma (AKD) over Actualiteiten Wmo

1,149 views

Published on

Klaas Meersma - advocaat-partner bij AKD - gaf deze presentatie tijdens de Gemeente dag 2012. In zijn presentatie ging Klaas in op de Wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de beëindiging langdurige subsidierelaties en de decentralisatie van Jeugdzorg.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klaas Meersma (AKD) over Actualiteiten Wmo

 1. 1. AKD Gemeentedag RotterdamActualiteiten WMOKlaas Meersmaadvocaat6 maart 2012
 2. 2. Thema’s• Wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning• Beëindiging langdurige subsidierelaties• Decentralisatie Jeugdzorg• Jurisprudentie 2
 3. 3. Wijzigingen in de WMO Decentralisatie zet door: “Een gemeenteambtenaar staat in de keten van de overheden het dichtst bij de burger. Dit maakt het makkelijker om contact te maken met de mensen en om rekening te houden met hun persoonlijke situatie. Daarmee is hij beter in staat om maatwerk te leveren en te komen tot een bij de behoefte van de cliënt passend aanbod. Verder kan een gemeenteambtenaar door ‘een gesprek aan de keukentafel’ samen met de burger tot een integrale oplossing komen.” (brief staatssecretaris van 23 september 2011) 3
 4. 4. Wijzigingen in de WMO (33 127)• Overheveling begeleiding en kortdurend verblijf van AWBZ naar WMO• Wijziging aanspraak PGB• Kwaliteit en toezicht• Klachtrecht, medezeggenschap en melding calamiteiten en geweld• Cliëntervaringsonderzoeken• Overgangsrecht 4
 5. 5. Overheveling Begeleiding naar WmoWat wordt begeleiding in de Wmo? Het geheel aanactiviteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij hetuitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen bij hetaanbrengen en behouden van structuur in en regie over hetpersoonlijke leven.Wat is het in de AWBZ? Activiteiten die door een instellingworden verleend aan verzekerden met een somatische,psychogeriatrische of psychiatrische aandoening ofbeperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijkehandicap die matige of zware beperkingen hebben op hetterrein van sociale redzaamheid, het bewegen enverplaatsen, het psychisch functioneren, het geheugen en deoriëntatie of die matig of zwaar probleemgedrag vertonen.Het gaat om 180.000 mensen en circa de € 3 miljard. 5
 6. 6. Overheveling Begeleiding naar Wmo•Aan artikel 4, eerste lid wordt een resultaat toegevoegdzijnde het in staat stellen van de cliënt om dagelijkselevensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven testructureren en daarover de regie te voeren.•Het gaat om: • praktische handelingen en vaardigheden • compenseren en actief herstellen van het beperkte of afwezige regelvermogen • vormen van toezicht (bijv. ivm een stoornis)•Gemeente bepaalt hoe de hulpvraag ingevuld wordt. 6
 7. 7. Kanttekeningen• Het gaat om een zeer diverse doelgroep, waarbij in een groot aantal gevallen er nauwelijks gemeentelijk beleidsvrijheid zal zijn.• Hebben de gemeente (tijdig) voldoende knowhow voor de ‘zware gevallen’?• Financiering• Invoering 7
 8. 8. Wijziging regeling PGB• Artikel 6 lid 1 Wmo biedt een keuze: natura of PGB• PGB regeling in de AWBZ bleek onhoudbaar• AWBZ vanaf 1/1/12 alleen nog voor een indicatie met verblijf• Om ‘weglek’ te voorkomen ook aanpassing Wmo• Verplicht aanbod van een PGB vervalt• Tenzij voorziening in natura geen adequate compensatie biedt 8
 9. 9. Kwaliteit en toezicht• Kwaliteitswet niet langer van toepassing op Wmo (huishoudelijke hulp, openbare geestelijke gezondheids- zorg en de uitvoering van verslavingsbeleid)• Gemeente legt in beleidsplan vast: - welke kwaliteitseisen worden gesteld - hoe klachtafhandeling is geregeld - medezeggenschap van cliënten - melding van calamiteiten• Vertaling naar gemeentelijke verordening• IGZ gaat (tijdelijk) toezicht houden op gemeenten• Handhaving door gemeenten 9
 10. 10. Jurisprudentie WMO• CRvB 19 december 2011: oplegging besparingsbijdrage bij toekenning van een vervoersvoorziening• CRvB 4 januari 2012: afstemming hoogte PGB op kosten naturavoorziening• CRvB 18 januari 2012: Wmo biedt geen ruimte voor het opleggen van een inkomensgrens 10
 11. 11. Bezuinigingen en langdurigesubsidierelaties•Intrekking en wijziging van een lopende subsidieverlening  4:50 lid 1 Awb: veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten (schadevergoedingsplicht)•Weigering voor een nieuw tijdvak  4:51 Awb: redelijke termijn wanneer (i) de subsidie voor drie of meer achtereenvolgende jaren is verstrekt voor (ii) dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten en (iii) die voor een nieuwe periode vanwege veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten niet of niet geheel wordt voortgezet. 11
 12. 12. Jeugdzorg•Gemeente moet een herkenbare en laagdrempelige plekhebben van waaruit een aantal basisfuncties van zorg enondersteuning wordt geboden. (Centrum voor Jeugd enGezin)•Alle zorg voor jeugd, ook de gespecialiseerde zorg(geïndiceerde jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugd GGZ,jeugd-LVB en jeugdbescherming en jeugdreclassering)• Hoe die te leveren? 12

×