project with grovement

1,594 views

Published on

slide present at BOI with NSTDA Academy.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

project with grovement

 1. 1. อปสรรคและปญหาการทางานกบภาครฐ
 2. 2. Mr. Akarawuth TamrareangFounder - Marvelic Engine Co.,LtdBoard of Director - Opensource Matters Inc.Web: JoomlaCorner.com , Akarawuth.comTwitter: http://twitter.com/joomlacorner
 3. 3. Thailand LeaderOpen source Solution
 4. 4. Why We LeaderTeam Developer พฒนา CMS ภาษาไทย Joomla! Mambo1 Board of OSM Joomla !2 Translation Team Elgg WordPress 3rd Developer
 5. 5. มาตรฐานการพฒนาระบบมาตรฐานการพฒนาเวบไซตแบบ 2.0 ซงเปนเทคโนโลยททกคน สามารถเข#าถงเวบไซตได#โดยง%าย ตามมาตรฐาน W3C (World Wide Web Consortium) Search Engine ค#นหาได#งาย % แสดงผลได#ทก Browser มเคร(องม(อในการตรวจสอบ มาตรฐาน เพ(อเชคความถ-กต#อง # คนตาบอดทใชบราวเซอรเบรลล กสามารถเข#าถงข#อม-ลได#
 6. 6. เทคโนโลยทใช
 7. 7. ประสบการณ / ผลงาน มลนธชยพฒนา
 8. 8. ประสบการณ / ผลงานRoyal Thai Embassy Manila
 9. 9. ประสบการณ / ผลงาน สภาสตรแหงชาต
 10. 10. TOR
 11. 11. ก%อนเก&ด TOR1. เก&ดจากนโยบายเบ./องบนสง2. คนทาทาตามโดยไม%ไดศ5กษาขอม8ล3. นาพามาส8%การ COPY
 12. 12. ก%อเก&ด TORเขาไปใหคาปร5กษา ช%วยทา TOR ประม8ล คนเสนอตาสดไดไป - งานไม%ด - ไม%ไดดงใจหวง - หนงาน
 13. 13. ตองไม%ใช%บร&ษทเด&ม
 14. 14. ทนจดทะเบยน 10 ลาน
 15. 15. ผ8ด8แลโครงการตองจบส8ง
 16. 16. ปญหาระหว%างดาเน&นงาน
 17. 17. เปลยนคณะทางาน
 18. 18. องคกรยบ
 19. 19. คนทางานขาดความร8 ความเขาใจ
 20. 20. ภาพจาก www.iampetdo.com
 21. 21. เปAาหมายไม%ชดเจน
 22. 22. ภาพจาก www.iampetdo.com
 23. 23. ไม%มคน บอก Requirement
 24. 24. ภาพจาก www.iampetdo.com
 25. 25. เปลยนคนประสานงาน เปลยนคนความตองการ เปลยน
 26. 26. มคนตดส&นใจหลายคนส&ทธ&เท%ากนไม%มคนฟนธง
 27. 27. มการเม.องภายในองคกร
 28. 28. ทาระบบใหม% ใชเทคโนโลยใหม%ไม%ไดเพราะตองใหรบกบระบบเก%า
 29. 29. ใชผ8เชยวชาญแต%ทาตวเหน.อผ8เชยวชาญ
 30. 30. เม.อทางานเสรLจ
 31. 31. งานไม%ตรง TORเหต- ตองเปลยนเพ.อใชงานไดจร&ง- ปรบเน.องจาก user รองขอ- มระบบเพ&ม ผล - ส%งงานไม%ได - ทาเอกสารหลายรอบ
 32. 32. เอกสารหาย
 33. 33. ภาพจาก www.iampetdo.com
 34. 34. ผ8บร&หารลาออก
 35. 35. อยากใหผ%าน ทางานเพ&มใหท
 36. 36. ใชคนนอกองคกรมาตรวจสอบระบบขององคกร
 37. 37. ?
 38. 38. Thank You

×